Effektrapport för HRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport för HRF"

Transkript

1 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades egen intresseorganisation. En ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för alla med olika grad av hörselnedsättning och/eller tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet, samt föräldrar och andra anhöriga. HRFs ändamål, som beskrivs i våra stadgar, är: att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna att verka för att förebygga hörselskador och hälsoproblem till följd av hörselskador HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. HRFs långsiktiga mål beskrivs i vårt intressepolitiska program inom åtta områden som vi anser vara särskilt viktiga för att uppnå full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade: hörselvård tillgänglighet

2 2 skola och utbildning arbetsliv vård, omsorg och trygghet konsumentinflytande forskning och utveckling internationell utveckling Vart fjärde år antar HRFs kongress ett handlingsprogram som utifrån våra stadgar, vårt intressepolitiska program och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, beskriver målen för organisationens arbete för de kommande åren. HRFs mål för är: att öka hörselskadekunskapen samt förbättra attityder till hörselskadade och hörselskadades behov att stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter att verka för fler hörselkontroller att arbeta för att hörselvården stärks och utvecklas att fler hörselskadade ska få habilitering och rehabilitering att driva krav på likvärdig hörselvård i hela landet att arbeta för lagstiftning mot bristande tillgänglighet att arbeta för bättre ljudmiljö och bra hörbarhet att arbeta för ökad tillgänglighet till tv, radio, webb och andra digitala medieformat att arbeta för att förbättra tillgången till tolkning av hög kvalitet att arbeta för pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning att förbättra tillgängligheten och medvetenheten om tillgänglighet inom vår organisation att utveckla HRF som en attraktiv medlemsorganisation att utveckla HRFs utbildningsverksamhet på alla nivåer att utveckla HRFs samarbete med andra organisationer, i Sverige och internationellt HRFs stadgar, intressepolitiska program och handlingsprogram finns att läsa i sin helhet på vår webb: I vilket organisatoriskt sammanhang verkar HRF? HRF är en demokratisk, självständig medlemsorganisation och driver vårt eget arbete utifrån de beslut som fattas av HRFs kongress. Men genom samarbete med andra organisationer blir vi starkare. Sedan länge har vi ett utvecklat samarbete med andra hörselskadeorganisationer, i Sverige och internationellt. Vi är också en drivande kraft inom den svenska funktionshinderrörelsen.

3 3 Samarbete i Sverige I Sverige har vi ett utbyte som brukar kallas "Ordförandegruppen". Det är ett forum för diskussion som ofta leder till att vi agerar gemensamt för att driva frågor som är viktiga för hörselskadade, döva och dövblinda. I "Ordförandegruppen" ingår förutom HRF även Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Riksförbundet Döva, Hörselskadade och Språkstörda Barn (DHB), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Barnplantorna och Vuxendöva i Sverige (ViS). Samarbete i Norden I Norden har vi ett gott samarbete med våra nordiska systerförbund, inom ramen för Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS). Vi jämför ofta villkor inom hörselvården, andra stödsystem och intressepolitiska strategier med varandra. Eftersom de nordiska samhällena har mycket gemensamt brukar det finnas många gemensamma nämnare att ta fasta på. Samarbete på internationella arenor HRF är också aktiv medlem i International Federation of Hard of Hearing People, IFHOH, European Federation of Hard of Hearing People, EFHOH. Tillsammans med andra hörselskadeorganisationer arbetar vi för att skapa en värld som är mer tillgänglig och jämlik för hörselskadade, inom ramen för FN och EU samt på andra internationella arenor. Utvecklingssamarbete HRF arbetar också för att förbättra situationen för hörselskadade i andra länder genom utvecklingssamarbete. Sedan 2011 samarbetar HRF med en organisation för föräldrar till hörselskadade barn i Bolivia. Detta utvecklingsprojekt genomför vi med stöd från den svenska organisationen My Right Empowers people with disabilities, där vi också är medlemmar. Samarbete inom funktionshinderrörelsen HRFs samarbeten slutar inte med hörselskadefrågorna. Vi har också varit med och grundat organisationen Lika Unika federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en samarbetsorganisation med sex tunga handikappförbund: HRF samt Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF). Genom Lika Unika agerar och påverkar vi tillsammans för ökad tillgänglighet och delaktighet, och lyfter frågor som rör våra mänskliga rättigheter i samhällsdebatten. Vilka strategier har HRF för att uppnå sina mål? Utifrån en helhetssyn på hörselskadades skiftande behov i ett livsperspektiv hävdar vi alla hörselskadades rätt till fungerande kommunikation och delaktighet. Vi stärker enskilda individer och visar vägen till hörselskadekompetens. Vi gör också hörselskadades röst hörd i samhällsdebatten, sprider kunskap och upplyser om såväl missförhållanden som möjligheter. Vi talar om hur det är och hur det borde vara. Vi vill få människor att förstå hur det är att vara hörselskadad och vad som behövs för att vi ska få ett samhälle där vi kan vara delaktiga, precis som andra medborgare. Hörselskadade är i dag en ofta förbisedd grupp. Inom nästan alla områden i samhället vård, skola, arbetsliv, kultur och demokratiska processer åsidosätts vi, i större eller

4 4 mindre omfattning. Det här beror framför allt på en utbredd brist på kunskap om och vilja att förbättra våra villkor. Fördomar och bristande respekt för hörselskadades behov leder alltför ofta till ett utanförskap som i förlängningen innebär ett hot mot vår demokrati. HRFs intressepolitiska arbete syftar till att ändra på detta. Genom att lyfta fram behov, brister, konsekvenser och lösningar skapar vi förutsättningar för förändringar som är till nytta för både individ och samhälle. Ytterst handlar vårt intressepolitiska arbete om att värna hörselskadades mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter tydliggörs bland annat i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning en konvention som Sverige har tillträtt och som lägger fast samhällets ansvar för att förverkliga rättigheterna och att inkludera personer med funktionsnedsättning i frågor som berör dem. Genom opinionsbildning och påverkan påverkar vi lagstiftningen och flyttar fram positionerna för hörselskadade. Konkret kan det ta sig olika uttryck. Vi är aktiva som remissinstans i statliga utredningar och sitter med i olika råd, vi uppvaktar politiker, arrangerar seminarier och initierar och deltar i samhällsdebatten. Genom information och upplysning till hörselskadade, beslutsfattare och allmänhet vill vi skapa ett hörselsmartare samhälle. Okunskap ger upphov till fördomar och gör att många hörselskadade dröjer alldeles för länge med att ta tag i sin hörselsituation. Det är också okunskap som får beslutsfattare att nedprioritera hörselvården och tillåta diskriminerande otillgänglighet. När människor får kunskap, då kommer också viljan till förändring, tror HRF. HRF arbetar med att bekämpa negativa attityder som hindrar hörselskadade från att söka hjälp i tid. Vi vill se till att fler hörselskadade testar sin hörsel och att fler erbjuds regelbundna hörselkontroller inte minst arbetstagare samt nyanlända hörselskadade som ska börja bygga ett nytt liv i Sverige. Vi vill få både beslutsfattare och allmänhet att förstå vad hörselskadade behöver för att få en fungerande tillvaro. På så sätt kan vi bygga ett hörselsmartare samhälle, där hörselskadades behov tas på allvar och prioriteras högre än i dag. Ett annat av HRFs uppdrag är att initiera och främja forskning och utveckling. Ny kunskap öppnar nya möjligheter och banar väg för högre livskvalitet och bättre livsvillkor för hörselskadade. Trots att hörselskador är ett av våra största folkhälsoproblem avsätts ganska lite samhällsresurser till forskning om hörsel. Därför har HRF instiftat Hörselforskningsfonden och Forskningsinstitutet Hörselbron. Vilken kapacitet och vilket kunnande har HRF för att uppnå sina mål? De finansiella resurserna utgörs till största delen av gåvor från allmänheten. HRF har också intäkter i form av statsbidrag, medlemsavgifter, fonder, viss försäljning, deltagaravgifter och bidrag. HRFs cirka medlemmar är organiserade i omkring 200 föreningar som bedriver mycket ideellt arbete i form av lokalt påverkansarbete, informationsträffar och aktiviteter för social gemenskap. En stor del av det dagliga arbetet bedrivs av anställd personal inom områdena intressepolitik, information och kommunikation, data och administration, ekonomi, insamling och tidskriften Auris.

5 5 HRF tar kontinuerligt fram statistik om hörselskadade, hörselvård med mera. Under 2000-talet har HRF gett ut tio större rapporter om utvecklingen inom svensk hörselvård, tillgången till hjälpmedel, hörselskadade barns uppväxt och utbildning, ljudmiljö med mera. Även mellan dessa rapporter samlar vi in statistik från hörselvården, samt gör olika undersökningar och kartläggningar. Våra undersökningar, kartläggningar och analyser används av myndigheter, forskare och andra. HRFs rapporter har gjort oss till den främsta kunskapskällan om hörselskadades situation i Sverige. De anställda besitter stor expertis inom områdena skola och utbildning, arbetsliv, tolkfrågor, hörselvård, tillgänglighet, juridik, internationell utveckling samt medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig forskning. De är sakkunniga i våra undersökningar och vårt intressepolitiska arbete. Kommunikationsenheten producerar informationsmaterial, webbar och kampanjer som gör information om hörselskador med mera och de frågor HRF driver tillgängliga för allmänheten, och utgör ett stöd till våra föreningar. Genom HRFs informationstjänst Hörsellinjen når vi ut till enskilda med stöd och kunskap, och får samtidigt kännedom om hörselskadades verklighet utifrån dem som kontaktar oss. Genom samarbete med en juridisk konsult ger vi enskilda juridiskt stöd i vissa socialförsäkringsfrågor. HRF har två helägda bolag och flera stiftelser som utgör en resurs och är en källa till kunskap i HRFs reguljära arbete. Syftet är att främja hörselskadades intressen. HRF Hörteknik AB är ett företag med legitimerade audionomer som utför hörselmätningar samt provar ut, säljer och ger råd om hörapparater, hörhjälpmedel, individuellt anpassade hörselskydd och andra lösningar för ett bekvämare liv. Forskningsinstitutet Hörselbron bedriver forskning, utveckling och kvalitetsutvärdering inom teknisk audiologi och hörselteknik, och är tänkt att vara en bro mellan hörselforskningen och hörselskadade användares praktiska verklighet. Via Hörselforskningsfonden delar vi ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning. Det kan till exempel handla om orsaker till hörselskador och hur de kan botas, effektivare diagnosmetoder, bättre kommunikation samt utveckling av hjälpmedel och behandlingsmetoder som kan ge hörselskadade en bättre tillvaro. Anslagen fördelas av ledande forskare inom området. Genom organisationen Lika Unika, som HRF varit med och grundat, agerar och påverkar vi tillsammans med sex andra handikappförbund för ökad tillgänglighet och delaktighet, och lyfter frågor som rör våra mänskliga rättigheter i samhällsdebatten. Hur vet vi om HRF gör framsteg? Genom insamling av statistik från landstingen och Statistiska Centralbyrån har ser vi utvecklingen, till exempel inom hörselvården, och kan avläsa hur vårt arbete påverkar attityder till hörselskadade och beslut som fattas. Härigenom får vi kännedom om hur vi närmar oss HRFs mål inom områden som tillgång till hörselkontroller och habilitering och rehabilitering. HRF gör också andra undersökningar och mätningar, bland allmänheten, hos våra egna medlemmar och i vissa yrkesgrupper. Vi har kontinuerlig bevakning av våra frågor på riks-, landstings- och kommunnivå och följer effekterna av vårt påverkansarbete och våra kampanjer. Vi träffar beslutsfattare,

6 6 skriver remissvar och följer upp att vårt arbete leder till politisk aktivitet som förslag, motioner och beslut, till exempel förändringar i byggregler och ändrad lagstiftning inom områden som påverkar HRFs mål för tillgänglighet, ljudmiljö, tillgång till tolkning och pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning. Daglig mediebevakning ger oss insyn i förändringar i omvärldens attityder och intresse för våra frågor. HRFs informationstjänst Hörsellinjen är bland annat en del i arbetet mot målet att stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter. Hörsellinjen fångar upp vilka frågor som är viktiga för hörselskadade. Vi mäter kontinuerligt antalet kontakter och frågorna och svaren sparas i en databas. Genom Hörselforskningsfonden ser vi utvecklingen inom hörselforskningen och följer upp resultaten av de projekt fonden anslagit medel till. Vad har HRF åstadkommit så här långt? Målområde 1: Hörselvård Utvecklingen av hörselvårdens organisation och diskussionerna om vårdval och fritt val av hjälpmedel var i början av 2013 oroväckande. Förbundets arbete under 2013 inriktades således i huvudsak åt att värna hörselskadades rätt till hörselvård, som HRF anser ska utgå från den enskildes individuella behov och inte får avgöras av den enskildes personliga ekonomi, ålder, kön eller andra sociala faktorer. I olika sammanhang klargjorde vi HRFs ställningstaganden (klargör och förtydliga hur, se nedan) om vårdval/fritt val: att vårdval med möjlighet att välja vårdgivare kan vara positivt, under vissa förutsättningar, men att vi tar avstånd från system med hörselcheckar (så kallat fritt val av hörapparater ) där landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Genom ett intensivt och målmedvetet arbete på flera fronter tillsammans med lokala företrädare för organisationen samrådsmöten med politiker och utredare, kontakter med media, skrivelser och debattartiklar kunde vi ändra inriktningen på politiska beslut. Landstinget i Östergötland beslutade att införa vårdval utan hörselcheckar, vilket var en viktig framgång för HRF och hörselskadade i länet. Även Uppsala läns landsting beslutade att avstå från att införa hörselcheckar. Ett antal viktiga utredningar som påverkar hörselvården kom med slutbetänkanden under Både Upphandlingsutredningen och Patientmaktsutredningen lade förslag som kan innebära ökad delaktighet för hörselskadade och en positiv utveckling för hörselvården. Upphandlingsutredningen, som HRF har träffat, föreslog bland annat att rangordningskravet i nuvarande lagstiftning ska tas bort, vilket ligger helt i linje med vad HRF har drivit. HRF har i samarbete med forskare tagit fram enkla hörseltester tillgängliga via webben, telefon och som app i mobil/surfplatta. Hörseltesterna har gett många fler möjligheten att enkelt testa sin hörsel och ta tag i sin hörselsituation. Vid slutet av 2013 hade närmare personer testat sin hörsel med hjälp av HRFs olika gör-det-själv-test. Målområde 2: Tillgänglighet HRF fortsatte kampen för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Varje torsdag samlades förtroendevalda från ett antal funktionshinderorganisationer utanför

7 7 regeringskansliet Torsdagsaktionen. Under hösten fick vi slutligen besked från ansvarige ministern, Erik Ullenhag (FP) att regeringen någon gång under 2014 kommer att lägga en proposition till en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. När Arbetsmiljöverket på sensommaren 2013 presenterade en flerårig kampanj för att inspektera hela 30 procent av landets skolor reagerade HRF eftersom frågor om ljudmiljö verkade få en oklar och undanskymd plats i inspektionerna. Som en följd av detta inbjöds HRF till ett möte med personer ur Arbetsmiljöverkets ledning, vilket resulterade i en öppen och givande dialog om skolans ljudmiljö. Frågor om taluppfattbarhet kommer nu också att finnas med i det frågematerial inspektörerna har med sig vid skolbesök och möten med ansvariga skolpolitiker. 1 juli skärpte Boverket byggreglerna (BBR) när det gäller ljudregler i publika lokaler, bland annat tågstationer och vårdlokaler. Hörbarheten ska bli bättre. Det här var ett viktigt steg i rätt riktning, ansåg HRF, som länge haft en dialog med Boverket om ljudmiljöreglerna. Samtidigt beklagade HRF att Boverket inte vill skärpa reglerna även för skollokaler. I slutet av augusti meddelade SVT och TV4 att de kommit överens om att 2014 övergå till att använda text-tv-sidan 199 för textning i alla sina olika kanaler från den 1 januari 2014, något som HRF länge efterfrågat. Samtidigt meddelade de båda programbolagen att de, på uppmaning av HRF och övriga hörselskade- och dövorganisationerna, tagit fram gemensamma symboler för textning på svenska och teckenspråkstolkning. Förbundet tog under året kontakt med MTG-företaget Viasat, när det stod klart att de fått sändningsrättigheterna för vinter-os 2014 i Sotji, Ryssland. Vi uppmärksammade dem på behovet av bra svensktextning under OS. Som en direkt följd av förbundets påstötningar direkttextades tolv timmar per dag av TV3:s OS-sändningar. Detta innebar ett genombrott för textning av sportevenemang i tv. HRF har under flera år, tillsammans med bland annat Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), haft kontakter med Utbildningsdepartementet och Stockholms Universitet angående tolkutbildning på högskolenivå. Som ett resultat av de gemensamma samtalen startade hösten 2013 det första kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Vid sidan av den akademiska utbildningen bedrevs fortsatt tolkutbildning vid ett antal folkhögskolor. Skrivtolksutbildning på högskolenivå har ännu inte fått någon lösning. Genom HRFs påverkansarbete är det numera mer regel än undantag att nya och bredare svenska filmer på bio textas redan från premiären. Digitaliseringen av både filmer och biografer har inneburit att allt fler svenska filmer kan visas med svenskt text. Från 2013 måste svenska filmer som får statligt filmstöd också kunna visas med svensk text. Under 2013 visades drygt 20 filmer med textning i samband med premiären på SF Bios femtontalet biografer i större och medelstora städer i landet. Biografkedjan Svenska Bio som finns på 30-tal orter i mindre städer har någon vecka senare också visat nya svenska filmer textade. Även Folkets Bio som finns i 15-talet städer visade nya svenska filmer med text, men något senare i tiden. Den totala besökssiffran på textade visningar av svensk film var besökare under 2013, varav biografkedjorna SF Bio och Svenska Bio hade besökare. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2012 där motsvarande totalsiffra var besökare. År 2011 och åren innan låg besökssiffran på besökare. Denna stadiga ökning av antalet textade svenska filmer på bio är ett resultat av förbundets långvariga påverkansarbete.

8 8 Genom HRFs påverkansarbete textas också flera pjäser vid Stockholms stadsteater (44 tillfällen och 15 olika produktioner), Göteborgs stadsteater (en textad föreställning), Malmö stadsteater (två föreställningar) och Dramaten (10 olika pjäser). Dock saknas fortfarande textning på teatrarna i medelstora och mindre städer i Sverige. HRFs mångåriga arbete med tillgänglighet i kollektivtrafiken gav under 2013 resultat: SJ producerade en film i utbildningssyfte om funktionshindrade personer och bemötandet av dem. Utbildningen riktar sig till personalen ombord, till lokförare och reseförsäljare. En informationsfilm har färdigställts men dessvärre är den inte textad vilket HRF starkt beklagat i SJs funktionshinderråd. I filmen finns inslag om och med hörselskadade resenärer och deras behov. Filmen togs fram i samråd med SJs funktionshinderråd där förbundet är representerat. Målområde 3: Skola och utbildning Inom skolområdet skedde en rad lagstiftningsförändringar som har betydelse för hörselskadade barn och ungdomar inom skola och omsorg. Ett intensivt arbete pågick under året för att förhindra en negativ utveckling med minskade rättigheter kring särskilt stöd. Regeringen drog också tillbaka ett lagförslag om åtgärdsprogram i skolan på grund av kritiken, som bland andra HRF framförde. Arbetet fortgår för att öka beslutsfattarnas kunskap om vikten av att beakta hörselperspektiv i frågor om skola och utbildning. Förbundet genomförde 2013 en särskild föräldrasatsning med syfte att sprida kunskap till föräldrar om vilka rättigheter och möjligheter deras hörselskadade barn har i förskolan/skolan. Under året arrangerade vi fem regionala seminarier. Totalt deltog närmare 250 personer i seminarierna. Förutom seminarierna ingår råd och stöd via HRFs informationstjänst Hörsellinjen samt andra informationsinsatser i projektet. Responsen var god och HRF mötte stort intresse bland målgruppen. Detta utmynnade bland annat i en Facebookgrupp för engagerade föräldrar. Målområde 4: Arbetsliv Vi träffade Arbetsmiljöverkets bulleransvariga i syfte att förklara och förstärka HRFs krav att de nu gällande bullerföreskrifterna behöver ses över så att grupper som idag inte har rätt till regelbundna hörselkontroller får detta. Vid mötet lyfte vi särskilt fram lärarna som en sådan grupp och vi fick medhåll för bristerna i bullerföreskrifter. HRF och Arbetsmiljöverkets representanter enades om att de diskuterade frågorna var viktiga, och att en fortsatt dialog kring dessa skulle ske. Under året fick HRFs juridiske konsult 13 nya ärenden i socialförsäkringsfrågor. Konsulten drev även flera ärenden som hade påbörjats under 2012, varav några innebar stora framgångar som kan få stor betydelse för många hörselskadade. Bland annat blev en medlem beviljad halv sjukersättning efter seger i förvaltningsrätten, som innebar att Försäkringskassans avslag upphävdes. Målområde 5: Vård, omsorg och trygghet Förbundet deltog i Svensk standards (SIS) arbete med kvalitet inom vård och omsorg av äldre, med målsättningen att hörselskadekunskap ska införas i utbildningar inom vården. Arbetet med standarden initierades av Socialdepartementet 2012 och beräknas vara klart under Genom ett samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Synskadades Riksförbund (SRF), Syn- och hörselinstruktörsföreningen samt Hagabergs folkhögskola i Södertälje startade 2012 ett gemensamt projekt som syftar till att skapa en ny,

9 9 sammanhållen och gemensam utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Inom ramen för projektet genomfördes under 2013 en försöksutbildning på 11 veckor med 12 deltagare. Efter utvärdering av denna försöksutbildning har en ny utbildning planerats hösten Målet med projektet är att stärka kommunernas stöd till äldre hörselskadade och skapa en ny gemensam utbildning till både syn- och hörselinstruktörer. Målområde 6: Konsumentinflytande Genom HRFs informationstjänst Hörsellinjen sprider vi hörselskadekunskap. Vi stärker hörselskadade och anhöriga genom personlig rådgivning, samt vägleder arbetsgivare, skyddsombud, skolpersonal, kommuner med flera om hörselskadades behov och olika praktiska lösningar. Under 2013 kontaktades Hörsellinjen av nästan personer, via telefon och e-post. Det var både män och kvinnor, i alla åldrar. De flesta var inte medlemmar i HRF, vilket visar att via Hörsellinjen når HRF nya grupper. Liksom tidigare år handlade de flesta av frågorna till Hörsellinjen om hörselvård, hörapparater, andra hörhjälpmedel och tinnitus. Frågorna visade att det finns alldeles för lite kunskap om hörselskadades möjligheter och rättigheter, inte bara bland enskilda utan också bland ansvariga. Hörsellinjen har fått en allt viktigare roll när det gäller oberoende konsumentvägledning, som en följd av att en del landsting/regioner har infört vårdval och hörselcheckar, vilket i sin tur har lett till att vinstdrivande intressen får allt större inflytande över hörselvården. Även sjukvårdsupplysningen, 1177/ Vårdguiden hänvisar i dag till Hörsellinjen för kunnig vägledning om hörselvårdsfrågor. Målområde 7: Forskning och utveckling Hörselforskningsfonden fördelar årligen bidrag till teknisk, medicinsk och beteendevetenskaplig forskning. Under 2013 tilldelades nio forskningsprojekt ett sammanlagt belopp på 1,2 miljoner kronor för forskning inom hörselområdet. Forskningsinstitutet Hörselbrons arbete med ett kvalitetsregister för hörselrehabilitering har utvecklats under Totalt är nu tio landsting anslutna till registret, som ger klinikerna en möjlighet till oberoende uppföljning av verksamheten. Screeningplattformen inom Hörselbron har utvecklats vidare och används nu i en rad projekt tillsammans med Linköpings universitet vilket genererar vetenskapliga publikationer. Målområde 8: Internationell utveckling HRF har ett stort internationellt engagemang och bland annat genom styrelseuppdrag i EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) och IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People). Under 2013 innehade HRF generalsekreterarposten i EFHOH och en ledamotspost i IFHOH. Genom IFHOH fortsätter den internationella samverkan inom IDA (International Disability Alliance) som omfattar internationella och regionala handikapporganisationer. IDA arbetar med att påverka Förenta Nationerna (FN) och dess medlemsstater, i synnerhet när det gäller genomförandet av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2013 har HRF att deltagit i IFHOH:s och EFHOH:s styrelsemöten.

10 10 HRF genomför utvecklingssamarbete med partners i utvecklingsländer genom MyRight (tidigare Shia) med stöd av Sida var projektet i Bolivias andra år och projektperioden sträcker sig t o m Målet med projektet är att stärka föräldraorganisationen APANH (Asociación de Padres y Amigos de Niños Hipoacúsicos). Under 2013 har APANH arbetat vidare med olika aktiviteter som syftar till att stärka APANH organisatoriskt, öka antalet medlemmar, samt sprida kännedom om organisationen hos berörda myndigheter och beslutsfattare inleddes CRPD-kommitténs första periodiska granskning av Sveriges genomförande av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). HRF var genom Lika Unika delaktiga i att bidra med funktionshinderrörelsens perspektiv på gemomförandet. Bland annat bidrog HRF till och deltog när kommittén tog fram sin s.k. List of Issues, 46 frågor till den svenska regeringen om genomförandet av konventionen.

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 41 Resultat och balansräkning... 49 Noter...

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 Handlingsprogram 2017-2020 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 37 Resultat och balansräkning... 47 Noter....

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014 Sidan 1 (6) Hjälpmedel - En fråga om mänskliga rättigheter! Fastställd av s styrelse den 29 januari 2014 är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar

Läs mer

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 43 Resultat och balansräkning... 51 Noter....

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredo visning 2010 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 35 Resultat och balansräkning... 41 Noter... 51 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen

Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen 2013-05-06 Dnr.nr S2013/818/FS Vår referens Maryanne Rönnersten Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård 103 33 Stockholm Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande:

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande: Yttrande över remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS är ett partipolitiskt och religiöst neutralt förbund, som verkar för dem som är eller har varit drabbade av

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2016

Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Välkommen till. LD Hjälpmedel

Välkommen till. LD Hjälpmedel Välkommen till LD Hjälpmedel LD Hjälpmedel Verksamhetsidé LD Hjälpmedel erbjuder habiliterings- och rehabiliteringsstöd, tolktjänst och hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Vision för specialistområdet habilitering

Vision för specialistområdet habilitering Vision 2022 för specialistområdet habilitering Visionen är en beskrivning av vad som kommer att känneteckna svensk habilitering år 2022. Syftet är att den ska vara vägledande i utveckling av svensk habilitering

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer