årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr

2 2 verksamhetsåret 2012

3 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse Resultat och balansräkning Noter

4 4 verksamhetsåret 2012

5 Verksamhetsberättelse 5

6 6 verksamhetsåret 2012

7 Förord Verksamhetsåret 2012 var intensivt. Med framgång genomförde vi landets största hörselforskningskonferens, följt av HRFs kongress med över 300 deltagare från hela landet. Samtidigt var de flesta av HRFs kärnfrågor i fokus hörselvården, tolkfrågan och skolfrågan. Kongresstemat En ny upplysningstid blir också en röd tråd genom nästa kongressperiod. Och det behövs. Denna verksamhetsberättelse visar på område efter område att HRF är en viktig kraft när det gäller att upplysa beslutsfattare om hörselskadades behov, och att vinna stöd för vårt arbete för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Verksamhetsberättelsen utgår från HRFs handlingsprogram för , som beslutades av kongressen De första avsnittens namn motsvarar rubrikerna i handlingsprogrammet. Därefter beskrivs övrig stadgebunden och reguljär verksamhet. Jag vill framföra ett stort tack till alla som samarbetar med oss för att tillvarata hörselskadades intressen. Ett särskilt tack riktar jag till förbundsmötet som på ett positivt och inspirerande sätt stöttade förbundsstyrelsens arbete under året. Tack också till HRFs personal för deras engagerade arbete. Jag vill dessutom tacka alla de människor runt om i landet som genom sitt ekonomiska stöd gör det möjligt för HRF att bedriva vårt viktiga arbete. Tack vare dessa gåvor kan vi bedriva intressepolitiskt påverkansarbete, främja forskning och utveckling, samt arbeta för att förändra attityder och sprida kunskap till gagn för hörselskadade både i Sverige och i andra delar av världen. Jan-Peter Strömgren förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund (HRF) 7

8 8 verksamhetsåret 2012

9 A. Befria samtalet A.1 Skapa insikt om hörselskadades kommunikationsvillkor och behov Bättre ljudmiljö HRFs arbete för bättre ljudmiljö fortsatte under Vi fokuserade vårt engagemang på en pågående översyn av Boverkets byggregler (BBR) samt Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och det blev en framgång för HRF att Boverket i sitt förslag till reviderade byggregler förtydligat kraven på ljudmiljön i publika lokaler. Vi välkomnade den förändringen, men i vårt remissvar till Boverket riktade vi också skarp kritik mot att kraven på skolans ljudmiljö inte skärpts. I syfte att uppnå skärpta byggregler när det gäller ljudmiljön i skolan tog vi därför i slutet av året initiativ till ett samarbete med åtta organisationer som företräder föräldrar, lärare, audiologisk expertis, barn och ungdomar med hörselskador, elever i allmänhet, elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med koncentrationssvårigheter samt elever med annat hemspråk än svenska. Det visade sig finnas ett stort intresse för en bred samverkan för att förbättra ljudmiljön i skolan. Samarbetet utvecklas under Boverkets revidering av Enkelt avhjälpa hinder (HIN) skickas på remiss i början av I syfte att påverka befintliga ljudmiljöstandarder i Sverige deltog HRF i SIS (Swedish Standards Institute) tekniska kommitté Byggakustik (tk197). Kommittén som i huvudsak består av leverantörer av produkter och tjänster inom akustikområdet följde Boverkets arbete med de nya byggreglerna och valde med anledning av detta att skjuta fram sin planerade översyn av ljudmiljöstandarderna. HRFs deltagande i kommittén uppskattades, särskilt i frågor som handlar om taluppfattbarhet och samtalsstörande ljud. HRF sökte och beviljades under året medlemskap i ytterligare två kommittéer som berör tillgänglighet och ljudmiljö. Dessa är Samordningsgrupp för tillgänglighet (tk536) respektive Tillgänglighet i byggd miljö (tk453). I mars 2012 tilldelades HRF utmärkelsen Ljudpriset 2011 av Svenska Akustiska Sällskapet (SAS), för vårt arbete med ljudmiljökampanjen Befria samtalet Motiveringen var: HRF har genom kampanjen Befria samtalet framgångsrikt uppmärksammat problemen med höga ljudnivåer i offentliga lokaler och därigenom förbättrat förutsättningarna för en bättre framtida ljudmiljö till gagn inte bara för hörselskadade utan även för alla andra besökare. Ljudpriset delas ut årligen till individer, företag, institutioner eller myndigheter som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en bättre ljudmiljö i Sverige. HRFs ljudmiljökampanj ledde även till att vi under 2012 bjöds in till en rad intressanta initiativ som syftar till att uppmärksamma störande ljud och förbättra ljudmiljön. 9

10 Bland annat kontaktade Yrkeshögskolan i Borås förbundet för att presentera planer på att starta en helt ny ljudvetarutbildning. Om utbildningen kommer igång fortsätter dialogen angående utbildningens innehåll under Sveriges kommuner och landsting (SKL) släppte rapporten Ljudlig miljö. I rapportens förord hänvisas till HRFs ljudmiljökampanj. Företaget WSP, som hade uppdraget att skriva rapporten, tog initiativ till samtal med en rad olika aktörer som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor och skolans ljudmiljö. Syftet med mötet var att diskutera förutsättningar för att åstadkomma en webbaserad ljudmiljöportal. Om SKL på något sätt kommer att finnas med i de fortsatta diskussionerna återstår att se. På bokmässan i Göteborg genomfördes ett estradsamtal med HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren och författaren Anders Mildner, om ljudet i samhället. Samtalet var en del av lanseringen av Mildners bok Koltrasten som trodde att den var en ambulans, som inspirerats av bland annat HRFs ljudmiljörapport Kakofonien (2010). Andra tillgänglighetsfrågor Hösten 2010 gick remisstiden ut för promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), som föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering i lag. Sedan dess har vi förgäves väntat på att regeringen ska lägga förslag om sådan lagstiftning. I början på 2012 beslutade förbundsstyrelsen att HRF skulle ansluta sig till den så kallade Torsdagsaktionen, som kommit till på initiativ av organisationen DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder). Aktionen innebär att representanter för funktionshinderrörelsen står utanför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm varje torsdag morgon mellan klockan 8 och 9, då statsråden är på väg till regeringssammanträde, för att påminna om att det behövs lagstiftning som slår fast att bristande tillgänglighet är diskriminering. I juni beslutade riksdagen med acklamation att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Beslutet innebar en tydlig politisk markering och ett steg framåt, men sedan hände ingenting mer i frågan. Under året bidrog HRF dessutom ekonomiskt till en utredning om kostnaderna för det utanförskap som blir konsekvensen av otillgänglighet. Utredningsrapporten Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det.) släpptes under Almedalsveckan i juli, och uppmärksammades då vid ett särskilt seminarium. Utbildningsstöd till distrikten Under året erbjöds HRFs distrikt att söka bidrag till fortbildning och/eller aktiviteter inom ljudmiljöområdet. Tre distrikt ansökte och fick bidrag. 10

11 Textning och hörbarhet i tv Andelen textade program i SVT ökade under året. Detta är ett resultat av HRFs mångåriga arbete med att förbättra textningen i tv. Så gott som alla förinspelade svenska program kan numera även ses textade på SVT Play i efterhand, däremot inte de liveströmmade programmen även om de visas med direkttextning i tv. För att påskynda utvecklingen när det gäller textning av direktsända program och regionala tv-program, både i tv och på webben, skrev förbundet till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M). HRF framförde vikten av att snarast få till en svensk språkdatabas, vilket är en förutsättning för att åstadkomma effektiv direkttextning med hög kvalitet. Ärendet bereds för närvarande av regeringskansliet. Trots tidigare utfästelser från SVT textades inte Kunskapskanalens direktsändningar från partiledartalen Almedalen i juli. HRF gick ut med ett pressmeddelande där vi konstaterade att public service-bolaget därmed utestängde närmare hörselskadade från en viktig del av den politiska debatten. Utspelet, som ledde till att SVT bad om ursäkt i flera medier, gjorde att en av våra stora tillgänglighetsfrågor, textning, fick värdefull uppmärksamhet mitt under en av årets mest intensiva politikveckor. HRF fick under året en hel del klagomål från enskilda och medlemmar på dålig hörbarhet (musik/bakgrundsljud samtidigt med tal) i vissa tv-program. Med anledning av detta påtalade vi till SVT att programbolagens policy för hörbarheten måste tillämpas och att dess efterlevnad följas upp systematiskt, regelbundet och dokumenterat. Textning av svensk film på bio Förutsättningarna för att visa och se textade digitala filmer förbättrades väsentligt under året. En av nyheterna var att regeringen i det nya filmavtalet för föreslog att svenska filmer ska kunna visas med text för att få statligt produktionsstöd. Textkravet är ett resultat av HRFs påverkansarbete och en viktig framgång för alla hörselskadade. Det nya kravet innebär emellertid inte att filmer måste visas med text, endast att det ska finnas förutsättningar för att kunna visa filmen textad, till exempel en digital textfil. En annan framgång för HRF var att digitaliseringen av svenska biografer fortsatte, vilket gör att textade svenska filmer nu kan visas på allt fler orter. År 2012 hade 593 av drygt 800 svenska biografsalonger digitaliserats, vilket är en kraftig ökning från 2009, då det fanns 70 digitala biografsalonger. Möjlighet att larma med sms Tjänsten SMS112, som innebär att hörselskadade och döva kan skicka sms till nödnumret 112 för att larma vid nödsituationer, permanentades under året genom ett nytt avtal mellan staten och SOS Alarm. I samband med detta medverkade HRFs förbundsordförande i ett pressmeddelande från SOS Alarm. HRF har varit drivande i utvecklingen av SMS112, som har använts på försök sedan

12 Utrymningslarm för döva och hörselskadade Under året uttalade sig HRF i flera artiklar och inslag om vikten av att utrymningslarm är tillgängliga för hörselskadade och döva, med visuella och taktila signaler. Frågan togs upp i olika delar av landet, bland annat till följd av händelser där hörselskadade och döva utsatts för risk eftersom de inte uppfattat ljudlarm. Tillgänglighet i kollektivtrafiken Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken fortsätter att öka. Detta är ett resultat av HRFs arbete i SJs handikappråd, där vi även under 2012 drivit kravet på displayer med textinformation på tåg samt och fungerande teleslingor. Under hösten medverkade HRF i en utbildningsfilm som SJ gjorde för sin personal. Filmen tog upp hörselskadades och andra gruppers behov när det gäller tillgänglighet. REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Remissvar på revidering av Boverkets Byggnormer, BBR HRF remissvarade på Boverkets förslag till reviderade byggregler. Vi var positiva till att Boverket gjort vissa förbättringar avseende ljudmiljö i publika lokaler, men vi riktade också skarp kritik mot att kraven när det gäller skolans ljudmiljö inte skärpts. Remissvar på Vissa ändringar i radio- och tv-lagen I förbundets remissvar på promemorian Vissa ändringar i radio- och tvlagen (Ds 2011:40) var vi positiva till ändringsförslaget att tv-sändningar som sänds genom etern ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att det även ska gälla för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel och ip-sändningar (webbsändningar). Bildsymbol för information om tillgänglighet för hörselskadade Förbundet tillskrev Micasa Fastigheter i Stockholm AB ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter och Hjälpmedelsinstitutet/Tekniska Kommittén SIS/TK 493 med anledning av att de refererat till en bildsymbolstandard om tillgänglighet för hörselskadade som HRF inte ställt sig bakom. Då det redan finns befintliga symboler som fungerar framförde HRF med beklagan att frågan hanterats utan att hänsyn tagits till detta. Regeringskansliet diskriminerar hörselskadade Med anledning av återkommande brist på tillgänglighet vid möten på regeringskansliet skrev förbundet till statsminister Fredrik Reinfeldt. I brevet uppmärksammades statsministern på att bristerna gör det svårt för hörselskadade att delta i möten. Några månader senare återkom ansvarig vid statsministerns kansli och beklagade det inträffade: Regeringskansliet ska självklart vara en plats som är tillgänglig för alla. 12

13 A.2 Habilitering/rehabilitering och hjälpmedel Vårdval och Fritt val HRFs arbete för att värna hörselskadades rätt till hörselvård fortsatte under I olika dokument, i intervjuer, vid möten och i andra sammanhang gjorde HRF klart att vi anser att vårdval med möjlighet att välja vårdgivare kan vara positivt, under vissa förutsättningar, men att vi tar avstånd från system med hörselcheckar (så kallat fritt val av hörapparater ), där landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Biträdande socialminister Maria Larsson (KD) hade aviserat att det skulle komma en proposition om införande av vårdval i hela landet, baserat på betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (2011). Detta trots att en sådan reform inte efterfrågats av de grupper som använder hjälpmedel. Någon sådan proposition kom emellertid inte under Däremot bevakade vi några andra pågående utredningar som kan få stor betydelse för hörselvårdsfrågan: Upphandlingsutredningen samt Patientmaktsutredningen, som båda ska presentera sina betänkanden våren I september träffade vi upphandlingsutredaren, Anders Wijkman, och framförde då bland annat att upphandlingen av hörselvård i Stockholm (2008) blivit normgivande, trots att ersättningsnivåer för tjänster då lades på en så låg nivå att kvalitén på utprovningen påverkats på ett negativt sätt. Vi framförde även det olämpliga i att vårdvalet innebär att samma person som förskriver hjälpmedlet är både utprovare och försäljare av hörapparater. HRFs kongress i Västerås, i juni 2012, antog ett uttalande som riktade skarp kritik mot regeringens hjälpmedelspolitik. Vi krävde att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, med uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose hörselskadades behov i ett långsiktigt perspektiv. Med anledning av uttalandet ville riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster (FP), ledamot i riksdagens socialutskott, träffa förbundet för att få veta mer om vår syn på Fritt val. Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande, skickade ett brev till förbundet där han uttryckte stort intresse för frågan. För att framföra förbundets syn på Fritt val träffade vi riksdagsledamöterna Anders W Jonsson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, samt Lena Hallengren (S), förste vice ordförande i socialutskottet. Förbundet medverkade med monter både på Vänsterpartiets och på Kristdemokraternas partikongresser. Syftet var att lyfta hörselvårdsfrågan och i synnerhet frågan om vårdval/fritt val. Vår medverkan resulterade i en rad samtal med beslutsfattare på landstingsnivå. På Tema Hörsel, ett forum för professionen inom hörselvårdsområdet, deltog HRF med en monter. Vi framförde vår uppfattning om den pågående utvecklingen med vårdval och system med hörselcheckar. 13

14 Hjälpmedelsinstitutet (HI) fick i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna till ett försöksprojekt om personlig hjälpmedelsbudget. Senare meddelade Socialdepartementet att kritiken från olika parter, bland annat HRF, varit så omfattande att man förmodligen inte går vidare med försöket. Vi hade också kontakt med branschorganisationen Svensk Hörsel, som under hösten presenterade opinionsundersökningen En granskning av stödet till människor med hörselnedsättning. HRF hade fått ta del av undersökningsrapporten i förväg och påtalade då stora brister, och dessa brister ifrågasattes även vid den årliga hörselchefskonferensen, arrangerad av HI. När Svensk Hörsel trots detta gick ut med ett pressmeddelande baserat på de missvisande uppgifterna skickade HRF ett kritiskt brev till organisationens styrelse. Vårdval/Fritt val diskuterades även detta år flitigt i regioner och landsting, bland annat i Östergötland, Jönköpings län samt Uppsala län. I Östergötland genomfördes en utredning angående vårdvalet. Förbundet följde utvecklingen i nära dialog med de berörda distrikten. Avgifter inom hörselvården Det har länge varit HRFs uppfattning att kostnader för hjälpmedel som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska ingå i högkostnadsskyddet. Därför var det ett stort bakslag för oss när betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:12), som presenterades i början av året, inte innehöll något förslag om kostnader för hjälpmedel. Vi ifrågasatte om ärendet hanterats på ett riktigt sätt av regeringen, som redan i direktiven till utredningen utan att frågan behandlats av riksdagen fastslog att det inte finns något nationellt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Av den anledningen kontaktades riksdagsledamoten Helen Stockaryd (S), ledamot i konstitutionsutskottet, för att efterhöra om regeringen själv kan besluta om vilken hälso- och sjukvård som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Kontakten resulterade i en riksdagsmotion om avgifter inom vården. Motionen behandlas i början av Under hösten genomförde HRF en ny kartläggning av avgifter inom hörselvården i olika landsting/regioner. Kartläggningen visade att det fortfarande råder stora skillnader mellan de olika landstingen, och att personer med särskilda hörapparatbehov drabbas av större kostnader i vissa landsting. Särskilda hörapparatavgifter finns i 18 av 21 landsting, och allihop ligger utanför det lagstadgade högkostnadsskyddet. Samverkan på hörselvårdsområdet Under året förde vi sonderande resonemang med representanter för Stockholms läns landsting samt Karolinska Institutet angående inrättande av ett Hörselns hus i Stockholm. 14

15 Undersökningar om hörselvården HRF och Hjälpmedelsinstitutet (HI) samarbetade för andra året i rad när det gäller insamling av statistik om utprovning av hörapparater med mera. Resultatet redovisades denna gång strax innan sommaren på Hjälpmedelsinstitutets hemsida. Vi samlade även in uppgifter från barnhabiliteringen om antalet hörselskadade barn och den verksamhet som habiliteringen erbjuder. Från CIklinikerna fick vi uppgifter om antalet personer som fått cochlea-implantat. Forskningsinstitutet Hörselbron har fått i uppdrag att göra en studie om hörapparater, nytta och kostnader. Det är en studie vars syfte är att se om det föreligger skillnader mellan landstingets upphandlade sortiment och hörapparater som inte är upphandlade. Medlemsundersökning om Menières sjukdom Vi genomförde en enkät bland HRF-medlemmar med Menières sjukdom. Syftet med undersökningen var att ta reda på medlemmarnas erfarenheter av bland annat vård, olika behandlingsmetoder, arbetsliv med mera samt erfarenhetsutbyte med andra i samma situation. Totalt lämnade 225 medlemmar svar, vilket gav en svarsfrekvens på 65 procent. En rapport ska sammanställas och publiceras i början av Hörselvårdsfrågor i media HRF initierade en reportagesatsning av SVTs medicinredaktion om tillgången till CI/EAS för vuxna. De byggde på nya beräkningar från HRF, att tio gånger så många borde erbjudas sådana hörselimplantat. Cirka personer skulle kunna erbjudas CI/EAS, bedömer HRF med stöd av ledande forskare inom området, men de flesta har inte erbjudits möjligheten. De mycket uppmärksammade reportagen om CI/EAS sändes i Rapport och Aktuellt, där även mottagaren av Stora Hörselpriset, Helge Rask-Andersen, medverkade (se även F. Forskning och utveckling). Under våren medverkade HRF i en serie inslag i Sveriges Radio P4 Malmöhus där det avslöjades att vissa auktoriserade audionommottagningar i Skåne hade mycket hög andel privat försäljning av hörapparater jämfört med andra mottagningar. Ett företag sålde hörapparater ur det privata sortimentet till nästan 70 procent av patienterna, trots att de flesta andra mottagningar låg på några få procent. Radioreportagen ifrågasatte också att Region Skåne inte har kännedom om vilken typ av hörapparater som säljs privat på de auktoriserade mottagningarna och som helt eller delvis bekostas av skattepengar i form av en check från regionen. I inslagen bekräftade ordföranden i Skåneaudionomernas yrkesförening vad HRF länge hävdat, att det är problematiskt att audionomer inom de nya vårdvalssystemen hamnar på dubbla stolar som både vårdpersonal och säljare, och att audionomer känner sig pressade att skynda på utprovningar. Detta är en följd av regionens alldeles för låga ersättningsnivåer, något som HRF kritiserade hårt inför införandet av vårdval i Skåne. 15

16 Under hösten kom flera artiklar och inslag om hörselskadade som fått missvisande information av auktoriserade hörselmottagningar och hamnat i kläm inom vårdvalssystemet i Stockholm. Bland annat uppmärksammades problemen i konsumenttidningen Råd & Rön samt i SVTs Rapport. Förutom HRF intervjuades personer som fått hjälp av HRFs informationstjänst Hörsellinjen (se även I.3 Hörsellinjen). Utvecklad information I de landsting/regioner som har vårdval, med oklara gränser mellan privat och offentlig hörselvård, hamnar hörselskadade lätt i en utsatt situation, både som konsument och patient. En vanlig svårighet är att den enskilde har svårt att avgöra om audionomen agerar som vårdgivare eller som säljare, och om den information som vårdgivaren ger verkligen stämmer eller om den har tillrättalagts för att gynna den egna försäljningen. Under året har därför Hörsellinjen fått en allt viktigare roll när det gäller oberoende information och praktisk vägledning när det gäller regelverk med mera i respektive landsting/region (se även 1.3 Hörsellinjen). Kommunernas verksamheter för äldre HRF, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Synskadades Riksförbund (SRF) tillsammans med Syn- och hörselinstruktörsföreningen och Hagabergs Folkhögskola ansökte och beviljades medel från Arvsfonden för ett projekt för att ta fram en ny och sammanhållen utbildning för syn- och hörselinstruktörer, som syftar till att de ska kunna stödja personer med nedsatt syn- och/ eller hörsel. Projektet planerades under året och kommunerna fick en inbjudan till en första utbildning på elva veckor, som startar i början av Syftet är att om personer med hörselnedsättning, synnedsättning och dövblindhet ska ha möjlighet till ett aktivt och självständigt liv måste kommunerna erbjuda stöd av bra kvalitet, inte minst till äldre. I dag är det dåligt ställt med kunskapen om syn- och hörselskadades behov. Kommunernas syn- och hörselinstruktörer har inte fått ordentlig utbildning och kunskap om hur det är att leva med dessa funktionshinder. Hittills har det endast funnits en utbildning för syninstruktörer. Under året anslöt vi oss till Swedish Standards Institute (SIS) standardiseringsarbete avseende stödet till äldre inom olika boendeformer respektive hemtjänsten. Regional påverkan och bevakning I början av året samlades representanter från de tre HRF distrikt som infört vårdval/fritt val inom hörselvården och representanter från förbundsstyrelsen. Syftet var att göra en särskild genomlysning av problematiken och utmaningarna inom vårdvalet, samt att utbyta erfarenheter. För andra året i rad anordnades ett hörselvårdsseminarium med representanter från 17 distrikt och förbundsstyrelsen. Syftet var att lyfta upp aktuella 16

17 frågor inom hörselvården, utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan stärka vårt påverkansarbete på området. Distrikten fick i uppgift att kartlägga hur det ser ut med den fördjupade rehabiliteringen i respektive distrikt och skicka in detta till förbundet. Resultaten sammanställs i början av REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Gör det enklare! SOU 2012:33 I vårt remissvar på betänkandet Gör det enklare! biföll vi utredarens förslag att förstärka statens roll inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi framhöll särskilt de principiella förslagen om att säkra vårdkvaliteten genom bland annat en effektiv och tydlig tillsynsverksamhet. Yttrande över Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77 HRF konstaterade i sitt remissvar på betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet att regeringen med Fritt val av hjälpmedel vill genomföra en reform som inte efterfrågats av grupper som använder hjälpmedel. Vi uttryckte skarp kritik mot såväl utredningsdirektiven som utredningens genomförande, samt uppmanade regeringen att omedelbart stoppa reformen Fritt val av hjälpmedel och att tillsätta en ny hjälpmedelsutredning. Yttrande över betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården, SOU 2012:2 Regeringen fastställde i direktiven till utredningen att tekniska hjälpmedel inte ingår i det lagstadgade högkostnadsskyddet. I vårt remissvar protesterade vi mot detta och hävdade uppfattningen att hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och att kostnader för hjälpmedel därför självfallet ska ingå i det gemensamma högkostnadsskyddet. A.3 Tillgång till tolkning av hög kvalitet Utredning av tolksystemet Under året drev HRF att Tolktjänstutredningens (SOU 2011:83) förslag ska genomföras, och då framför allt förslagen om en gemensam huvudman för tolktjänsten och en försöksverksamhet med fri tillgång till tolktjänst. Tyvärr beslutade regeringen i slutet av året att inte gå vidare med utredningen, med motiveringen att kostnadsunderlagen var bristfälliga. Arbetet för en förbättrad organisation av tolktjänsten fortsatte bland annat inom ramen för Ordförandegruppen ett samarbete med andra hörsel- och dövorganisationer. I slutet av året fick vi beskedet att regeringen kommer att gå vidare med tolktjänstfrågan genom internt arbete under våren En konsekvens av att tolktjänstens organisation fortfarande är under beredning är att andra aktörer avvaktar och inte gör något. Ett exempel är tolktjänst i arbetslivet där det finns stora organisationsbrister. Trots att HRF påtalade 17

18 detta fick FunkA-utredningen (utredningen av arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning) inget uppdrag när det gäller tolktjänst i arbetslivet. Tolkutbildning vid högskolan HRF har under flera år haft kontakter med Utbildningsdepartementet och Stockholms Universitet angående tolkutbildning på högskolenivå. Detta resulterade 2012 i att Stockholms Universitet fick utvecklingsmedel för att förbereda en teckenspråkstolkutbildning. Utbildningsdepartementet valde dock att inte ta med skrivtolkutbildningen i uppdraget, trots påtryckningar från bland annat HRF och trots att Stockholms Universitet varit positiva till ett sådant uppdrag. HRF arbetade under året för att även skrivtolkutbildning ska finnas vid högskolan. Dialog med distrikten Ett tolkseminarium med representanter från HRFs distrikt, förbundsstyrelse och förbundskansli var planerat, men flyttades fram till 2013, i avvaktan på vad som skulle hända med Tolktjänstutredningen. Upphandling av rikstolktjänst Inför 2013 ändrade Socialdepartementet formen för hur uppdraget rikstolktjänst ska hanteras i framtiden. Tidigare fick stiftelsen Rikstolktjänst ett årligt statsbidrag att förvalta. Enligt det nya beslutet ska uppdraget upphandlas. Stiftelsen Rikstolktjänst, som drivs av HRF, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), lämnade därför in anbud tillsammans med företaget AB Stockholmstolkarna och vann upphandlingen. Med anledning av att Socialstyrelsen, som har ansvar för upphandlingen, har visat stor okunskap om tolkverksamhet skrev HRF till Upphandlingsutredningen. I skrivelsen påtalade vi att det är ett problem att myndigheter har bristande kunskap om vad som krävs att bedriva verksamhet inom vårt område. Vi uppmärksammade även att Socialstyrelsen, med hänvisning till sekretess, inte heller ser sig kunna samråda med organisationer som kan erbjuda den kunskap som myndigheten saknar. TSS-tolkning Vi fortsatte att sprida information om TSS och TSS-tolkning utifrån dokumentet Tecken som stöd för tal, TSS. Ett verktyg för kommunikation om TSS, som antogs av förbundsstyrelsen Dokumentet spreds till berörda verksamheter, bland annat pedagogiska hörselvården, tolkutbildningar, tolkcentraler och folkhögskolor med TSS-kurser. Vi träffade och gav information till landstingens tolkchefer (Talför), företrädare för Tolkledarna, tolkstudenter samt på årsmötet för Föreningen för skriv- och TSS-tolkar (FST). 18

19 B. Utbildning på våra villkor B.1 Utbildning på våra villkor Ny skolorganisation Tillsammans med de andra hörsel- och dövorganisationerna fortsatte HRF på olika sätt arbeta för en ny skolorganisation och regionala resurscentra för hörselskadade och döva elever. Bland annat förde vi dialog med tjänstemän på Utbildningsdepartementet och berörda myndigheter. HRF träffade även riksdagsledamoten Håkan Bergman (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Det planerade mötet med Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé (M), blev uppskjutet till Utifrån förslag från den statliga utredningen Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp avsatte regeringen medel för en tillfällig nationell samordnare i budgetpropositionen. HRF påtalade behovet av en permanent verksamhet och framförde våra synpunkter på hur uppdraget borde utformas. Åtgärdsplan för skolan juridiskt stöd till föräldrar Föräldrars insatser är ofta viktiga för att deras hörselskadade barn ska få en bra skolgång. Under året inledde HRF därför en större satsning på att erbjuda stöd till föräldrar att kräva sina barns rättigheter i skolan, genom en serie seminarier med rubriken Ditt barn har också rätt till en bra utbildning. I november genomfördes det första seminariet i Uppsala, med föreläsningar om hörselskadade barns behov och rättigheter i skolan. Med hjälp av HRFs familjeförening i Uppsala kunde även aktiviteter för barnen erbjudas. Projektet fortsätter Meritpoäng för studier i teckenspråk I april beslutade riksdagen att studier i teckenspråk på gymnasienivå ska ge meritpoäng och att teckenspråk ska likställas med moderna språk. Detta beslut var en stor framgång för de döv- och hörselskadeorganisationer som drivit frågan, bland annat Unga Hörselskadade (UH) och HRF. Efter beslutet har HRF fortsatt att driva på för att beslutet ska genomföras. Undersökning om hörselskadade barn och ungdomars levnadsvillkor (Hörselforskningsfonden) Örebro Universitet fick pengar från Hörselforskningsfonden för att förbereda en longitudinell studie om hörselskadade barn och ungdomars levnadsvillkor. HRF har ingått i projektets referensgrupp, tillsammans med Unga Hörselskadade (UH) och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB). Bland annat arbetades det fram ett enkätunderlag och kontakter togs med önskade samverkanspartners inför en större studie. 19

20 REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Yttrande över Skolverkets remiss Allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (dnr :160) Med anledning av den nya skollagen, som kom 2011, arbetar Skolverket med att ta fram nya allmänna råd. I remissunderlaget lyfte de särskilt fram diskussionen om huruvida andra svårigheter i sin skolsituation ska vara kopplade till kunskapskraven eller inte. Skolverket hade valt tolkningen att det ska vara relaterat till möjligheten att nå kunskapskraven. HRF ifrågasatte detta skarpt och konstaterade att Skolverkets tolkning varken återspelar lagstiftarens eller Skolväsendets överklagandenämnds avsikt med regleringen. Om skolans ansvar för eleven begränsas till endast kunskapskrav kommer det att få en rad negativa konsekvenser, inte minst för hörselskadade elever. Den mest omfattande och självklara konsekvensen kommer att bli att elever med svårigheter, som inte kopplas direkt till förmågan att prestera bra betyg, inte får sina behov utredda och tillgodosedda. Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning, SOU 2012:24 I april kom det andra betänkandet från den statliga utredningen Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp där HRF deltagit i en referensgrupp. I betänkandet redovisar utredningen uppdraget att se över ansvarsfördelning för och finansiering av gymnasieutbildning för vissa elever med funktionsnedsättning. Utredningens utgångspunkt är även här att kommunerna ska ta ett större ansvar för målgruppen, vilket har genomsyrat förslagen. Riksgymnasiet föreslogs byta namn från Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) och Riksgymnasiet för döva (RGD) till det Tvåspråkiga riksgymnasiet (RgT). När det gäller hörselskadade elever föreslog utredningen att enbart de som har behov av teckenspråkig undervisningsmiljö ska tas emot vid riksgymnasiet. I vårt remissvar framförde HRF upprört att en begränsning av målgruppen skulle innebära kraftigt försämrade möjligheter för vissa hörselskadade ungdomar att klara sin gymnasieutbildning. Hörselskadade ungdomar som inte fått möjligheten att lära sig teckenspråk och inte kan gå i kommunens gymnasieskola blir berövade möjligheten att genomföra gymnasiestudier. Med detta uppmanades regeringen att i en kommande proposition inte föreslå att målgruppen begränsas enligt utredningens förslag. 20

Effektrapport för HRF

Effektrapport för HRF 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret 2013. Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: 802004-4510 Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredo visning 2010 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 35 Resultat och balansräkning... 41 Noter... 51 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 37 Resultat och balansräkning... 47 Noter....

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse.... 5 Förvaltningsberättelse.... 39 Resultat och balansräkning... 45 Noter... 54 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Föräldraföreningen Talknutens yttrande till betänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning,

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5 Nyhetsbrev nr 3-2008 Kongressen Kongressen är avklarad för denna gång. Dagarna i Örebro startade med en intressant forskningskonferens som avslutades med att kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth delade

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-06-22 Dnr. U2013/4160/SF Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

MYTERNAS MARKNAD. Svensk hörselvård från behov till business. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu.

MYTERNAS MARKNAD. Svensk hörselvård från behov till business. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu. Vill du ha något bra så kostar det extra. Får de verkligen göra så här? Den här ska du ha. Den kostar 23 000. Vad jag var beredd att betala var

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014.

16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014. Eftermiddag, station 2 16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014. Förslag lagt av Riksstyrelsen Budget Redovisning av de förändringar som gjorts i den reviderade budgeten för år 2014.

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer