årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se"

Transkript

1 årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr

2 2 verksamhetsåret 2012

3 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse Resultat och balansräkning Noter

4 4 verksamhetsåret 2012

5 Verksamhetsberättelse 5

6 6 verksamhetsåret 2012

7 Förord Verksamhetsåret 2012 var intensivt. Med framgång genomförde vi landets största hörselforskningskonferens, följt av HRFs kongress med över 300 deltagare från hela landet. Samtidigt var de flesta av HRFs kärnfrågor i fokus hörselvården, tolkfrågan och skolfrågan. Kongresstemat En ny upplysningstid blir också en röd tråd genom nästa kongressperiod. Och det behövs. Denna verksamhetsberättelse visar på område efter område att HRF är en viktig kraft när det gäller att upplysa beslutsfattare om hörselskadades behov, och att vinna stöd för vårt arbete för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Verksamhetsberättelsen utgår från HRFs handlingsprogram för , som beslutades av kongressen De första avsnittens namn motsvarar rubrikerna i handlingsprogrammet. Därefter beskrivs övrig stadgebunden och reguljär verksamhet. Jag vill framföra ett stort tack till alla som samarbetar med oss för att tillvarata hörselskadades intressen. Ett särskilt tack riktar jag till förbundsmötet som på ett positivt och inspirerande sätt stöttade förbundsstyrelsens arbete under året. Tack också till HRFs personal för deras engagerade arbete. Jag vill dessutom tacka alla de människor runt om i landet som genom sitt ekonomiska stöd gör det möjligt för HRF att bedriva vårt viktiga arbete. Tack vare dessa gåvor kan vi bedriva intressepolitiskt påverkansarbete, främja forskning och utveckling, samt arbeta för att förändra attityder och sprida kunskap till gagn för hörselskadade både i Sverige och i andra delar av världen. Jan-Peter Strömgren förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund (HRF) 7

8 8 verksamhetsåret 2012

9 A. Befria samtalet A.1 Skapa insikt om hörselskadades kommunikationsvillkor och behov Bättre ljudmiljö HRFs arbete för bättre ljudmiljö fortsatte under Vi fokuserade vårt engagemang på en pågående översyn av Boverkets byggregler (BBR) samt Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och det blev en framgång för HRF att Boverket i sitt förslag till reviderade byggregler förtydligat kraven på ljudmiljön i publika lokaler. Vi välkomnade den förändringen, men i vårt remissvar till Boverket riktade vi också skarp kritik mot att kraven på skolans ljudmiljö inte skärpts. I syfte att uppnå skärpta byggregler när det gäller ljudmiljön i skolan tog vi därför i slutet av året initiativ till ett samarbete med åtta organisationer som företräder föräldrar, lärare, audiologisk expertis, barn och ungdomar med hörselskador, elever i allmänhet, elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med koncentrationssvårigheter samt elever med annat hemspråk än svenska. Det visade sig finnas ett stort intresse för en bred samverkan för att förbättra ljudmiljön i skolan. Samarbetet utvecklas under Boverkets revidering av Enkelt avhjälpa hinder (HIN) skickas på remiss i början av I syfte att påverka befintliga ljudmiljöstandarder i Sverige deltog HRF i SIS (Swedish Standards Institute) tekniska kommitté Byggakustik (tk197). Kommittén som i huvudsak består av leverantörer av produkter och tjänster inom akustikområdet följde Boverkets arbete med de nya byggreglerna och valde med anledning av detta att skjuta fram sin planerade översyn av ljudmiljöstandarderna. HRFs deltagande i kommittén uppskattades, särskilt i frågor som handlar om taluppfattbarhet och samtalsstörande ljud. HRF sökte och beviljades under året medlemskap i ytterligare två kommittéer som berör tillgänglighet och ljudmiljö. Dessa är Samordningsgrupp för tillgänglighet (tk536) respektive Tillgänglighet i byggd miljö (tk453). I mars 2012 tilldelades HRF utmärkelsen Ljudpriset 2011 av Svenska Akustiska Sällskapet (SAS), för vårt arbete med ljudmiljökampanjen Befria samtalet Motiveringen var: HRF har genom kampanjen Befria samtalet framgångsrikt uppmärksammat problemen med höga ljudnivåer i offentliga lokaler och därigenom förbättrat förutsättningarna för en bättre framtida ljudmiljö till gagn inte bara för hörselskadade utan även för alla andra besökare. Ljudpriset delas ut årligen till individer, företag, institutioner eller myndigheter som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en bättre ljudmiljö i Sverige. HRFs ljudmiljökampanj ledde även till att vi under 2012 bjöds in till en rad intressanta initiativ som syftar till att uppmärksamma störande ljud och förbättra ljudmiljön. 9

10 Bland annat kontaktade Yrkeshögskolan i Borås förbundet för att presentera planer på att starta en helt ny ljudvetarutbildning. Om utbildningen kommer igång fortsätter dialogen angående utbildningens innehåll under Sveriges kommuner och landsting (SKL) släppte rapporten Ljudlig miljö. I rapportens förord hänvisas till HRFs ljudmiljökampanj. Företaget WSP, som hade uppdraget att skriva rapporten, tog initiativ till samtal med en rad olika aktörer som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor och skolans ljudmiljö. Syftet med mötet var att diskutera förutsättningar för att åstadkomma en webbaserad ljudmiljöportal. Om SKL på något sätt kommer att finnas med i de fortsatta diskussionerna återstår att se. På bokmässan i Göteborg genomfördes ett estradsamtal med HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren och författaren Anders Mildner, om ljudet i samhället. Samtalet var en del av lanseringen av Mildners bok Koltrasten som trodde att den var en ambulans, som inspirerats av bland annat HRFs ljudmiljörapport Kakofonien (2010). Andra tillgänglighetsfrågor Hösten 2010 gick remisstiden ut för promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), som föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering i lag. Sedan dess har vi förgäves väntat på att regeringen ska lägga förslag om sådan lagstiftning. I början på 2012 beslutade förbundsstyrelsen att HRF skulle ansluta sig till den så kallade Torsdagsaktionen, som kommit till på initiativ av organisationen DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder). Aktionen innebär att representanter för funktionshinderrörelsen står utanför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm varje torsdag morgon mellan klockan 8 och 9, då statsråden är på väg till regeringssammanträde, för att påminna om att det behövs lagstiftning som slår fast att bristande tillgänglighet är diskriminering. I juni beslutade riksdagen med acklamation att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Beslutet innebar en tydlig politisk markering och ett steg framåt, men sedan hände ingenting mer i frågan. Under året bidrog HRF dessutom ekonomiskt till en utredning om kostnaderna för det utanförskap som blir konsekvensen av otillgänglighet. Utredningsrapporten Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (Vi har räknat på det.) släpptes under Almedalsveckan i juli, och uppmärksammades då vid ett särskilt seminarium. Utbildningsstöd till distrikten Under året erbjöds HRFs distrikt att söka bidrag till fortbildning och/eller aktiviteter inom ljudmiljöområdet. Tre distrikt ansökte och fick bidrag. 10

11 Textning och hörbarhet i tv Andelen textade program i SVT ökade under året. Detta är ett resultat av HRFs mångåriga arbete med att förbättra textningen i tv. Så gott som alla förinspelade svenska program kan numera även ses textade på SVT Play i efterhand, däremot inte de liveströmmade programmen även om de visas med direkttextning i tv. För att påskynda utvecklingen när det gäller textning av direktsända program och regionala tv-program, både i tv och på webben, skrev förbundet till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M). HRF framförde vikten av att snarast få till en svensk språkdatabas, vilket är en förutsättning för att åstadkomma effektiv direkttextning med hög kvalitet. Ärendet bereds för närvarande av regeringskansliet. Trots tidigare utfästelser från SVT textades inte Kunskapskanalens direktsändningar från partiledartalen Almedalen i juli. HRF gick ut med ett pressmeddelande där vi konstaterade att public service-bolaget därmed utestängde närmare hörselskadade från en viktig del av den politiska debatten. Utspelet, som ledde till att SVT bad om ursäkt i flera medier, gjorde att en av våra stora tillgänglighetsfrågor, textning, fick värdefull uppmärksamhet mitt under en av årets mest intensiva politikveckor. HRF fick under året en hel del klagomål från enskilda och medlemmar på dålig hörbarhet (musik/bakgrundsljud samtidigt med tal) i vissa tv-program. Med anledning av detta påtalade vi till SVT att programbolagens policy för hörbarheten måste tillämpas och att dess efterlevnad följas upp systematiskt, regelbundet och dokumenterat. Textning av svensk film på bio Förutsättningarna för att visa och se textade digitala filmer förbättrades väsentligt under året. En av nyheterna var att regeringen i det nya filmavtalet för föreslog att svenska filmer ska kunna visas med text för att få statligt produktionsstöd. Textkravet är ett resultat av HRFs påverkansarbete och en viktig framgång för alla hörselskadade. Det nya kravet innebär emellertid inte att filmer måste visas med text, endast att det ska finnas förutsättningar för att kunna visa filmen textad, till exempel en digital textfil. En annan framgång för HRF var att digitaliseringen av svenska biografer fortsatte, vilket gör att textade svenska filmer nu kan visas på allt fler orter. År 2012 hade 593 av drygt 800 svenska biografsalonger digitaliserats, vilket är en kraftig ökning från 2009, då det fanns 70 digitala biografsalonger. Möjlighet att larma med sms Tjänsten SMS112, som innebär att hörselskadade och döva kan skicka sms till nödnumret 112 för att larma vid nödsituationer, permanentades under året genom ett nytt avtal mellan staten och SOS Alarm. I samband med detta medverkade HRFs förbundsordförande i ett pressmeddelande från SOS Alarm. HRF har varit drivande i utvecklingen av SMS112, som har använts på försök sedan

12 Utrymningslarm för döva och hörselskadade Under året uttalade sig HRF i flera artiklar och inslag om vikten av att utrymningslarm är tillgängliga för hörselskadade och döva, med visuella och taktila signaler. Frågan togs upp i olika delar av landet, bland annat till följd av händelser där hörselskadade och döva utsatts för risk eftersom de inte uppfattat ljudlarm. Tillgänglighet i kollektivtrafiken Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken fortsätter att öka. Detta är ett resultat av HRFs arbete i SJs handikappråd, där vi även under 2012 drivit kravet på displayer med textinformation på tåg samt och fungerande teleslingor. Under hösten medverkade HRF i en utbildningsfilm som SJ gjorde för sin personal. Filmen tog upp hörselskadades och andra gruppers behov när det gäller tillgänglighet. REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Remissvar på revidering av Boverkets Byggnormer, BBR HRF remissvarade på Boverkets förslag till reviderade byggregler. Vi var positiva till att Boverket gjort vissa förbättringar avseende ljudmiljö i publika lokaler, men vi riktade också skarp kritik mot att kraven när det gäller skolans ljudmiljö inte skärpts. Remissvar på Vissa ändringar i radio- och tv-lagen I förbundets remissvar på promemorian Vissa ändringar i radio- och tvlagen (Ds 2011:40) var vi positiva till ändringsförslaget att tv-sändningar som sänds genom etern ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att det även ska gälla för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel och ip-sändningar (webbsändningar). Bildsymbol för information om tillgänglighet för hörselskadade Förbundet tillskrev Micasa Fastigheter i Stockholm AB ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter och Hjälpmedelsinstitutet/Tekniska Kommittén SIS/TK 493 med anledning av att de refererat till en bildsymbolstandard om tillgänglighet för hörselskadade som HRF inte ställt sig bakom. Då det redan finns befintliga symboler som fungerar framförde HRF med beklagan att frågan hanterats utan att hänsyn tagits till detta. Regeringskansliet diskriminerar hörselskadade Med anledning av återkommande brist på tillgänglighet vid möten på regeringskansliet skrev förbundet till statsminister Fredrik Reinfeldt. I brevet uppmärksammades statsministern på att bristerna gör det svårt för hörselskadade att delta i möten. Några månader senare återkom ansvarig vid statsministerns kansli och beklagade det inträffade: Regeringskansliet ska självklart vara en plats som är tillgänglig för alla. 12

13 A.2 Habilitering/rehabilitering och hjälpmedel Vårdval och Fritt val HRFs arbete för att värna hörselskadades rätt till hörselvård fortsatte under I olika dokument, i intervjuer, vid möten och i andra sammanhang gjorde HRF klart att vi anser att vårdval med möjlighet att välja vårdgivare kan vara positivt, under vissa förutsättningar, men att vi tar avstånd från system med hörselcheckar (så kallat fritt val av hörapparater ), där landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Biträdande socialminister Maria Larsson (KD) hade aviserat att det skulle komma en proposition om införande av vårdval i hela landet, baserat på betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (2011). Detta trots att en sådan reform inte efterfrågats av de grupper som använder hjälpmedel. Någon sådan proposition kom emellertid inte under Däremot bevakade vi några andra pågående utredningar som kan få stor betydelse för hörselvårdsfrågan: Upphandlingsutredningen samt Patientmaktsutredningen, som båda ska presentera sina betänkanden våren I september träffade vi upphandlingsutredaren, Anders Wijkman, och framförde då bland annat att upphandlingen av hörselvård i Stockholm (2008) blivit normgivande, trots att ersättningsnivåer för tjänster då lades på en så låg nivå att kvalitén på utprovningen påverkats på ett negativt sätt. Vi framförde även det olämpliga i att vårdvalet innebär att samma person som förskriver hjälpmedlet är både utprovare och försäljare av hörapparater. HRFs kongress i Västerås, i juni 2012, antog ett uttalande som riktade skarp kritik mot regeringens hjälpmedelspolitik. Vi krävde att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, med uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose hörselskadades behov i ett långsiktigt perspektiv. Med anledning av uttalandet ville riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster (FP), ledamot i riksdagens socialutskott, träffa förbundet för att få veta mer om vår syn på Fritt val. Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande, skickade ett brev till förbundet där han uttryckte stort intresse för frågan. För att framföra förbundets syn på Fritt val träffade vi riksdagsledamöterna Anders W Jonsson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, samt Lena Hallengren (S), förste vice ordförande i socialutskottet. Förbundet medverkade med monter både på Vänsterpartiets och på Kristdemokraternas partikongresser. Syftet var att lyfta hörselvårdsfrågan och i synnerhet frågan om vårdval/fritt val. Vår medverkan resulterade i en rad samtal med beslutsfattare på landstingsnivå. På Tema Hörsel, ett forum för professionen inom hörselvårdsområdet, deltog HRF med en monter. Vi framförde vår uppfattning om den pågående utvecklingen med vårdval och system med hörselcheckar. 13

14 Hjälpmedelsinstitutet (HI) fick i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna till ett försöksprojekt om personlig hjälpmedelsbudget. Senare meddelade Socialdepartementet att kritiken från olika parter, bland annat HRF, varit så omfattande att man förmodligen inte går vidare med försöket. Vi hade också kontakt med branschorganisationen Svensk Hörsel, som under hösten presenterade opinionsundersökningen En granskning av stödet till människor med hörselnedsättning. HRF hade fått ta del av undersökningsrapporten i förväg och påtalade då stora brister, och dessa brister ifrågasattes även vid den årliga hörselchefskonferensen, arrangerad av HI. När Svensk Hörsel trots detta gick ut med ett pressmeddelande baserat på de missvisande uppgifterna skickade HRF ett kritiskt brev till organisationens styrelse. Vårdval/Fritt val diskuterades även detta år flitigt i regioner och landsting, bland annat i Östergötland, Jönköpings län samt Uppsala län. I Östergötland genomfördes en utredning angående vårdvalet. Förbundet följde utvecklingen i nära dialog med de berörda distrikten. Avgifter inom hörselvården Det har länge varit HRFs uppfattning att kostnader för hjälpmedel som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska ingå i högkostnadsskyddet. Därför var det ett stort bakslag för oss när betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:12), som presenterades i början av året, inte innehöll något förslag om kostnader för hjälpmedel. Vi ifrågasatte om ärendet hanterats på ett riktigt sätt av regeringen, som redan i direktiven till utredningen utan att frågan behandlats av riksdagen fastslog att det inte finns något nationellt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Av den anledningen kontaktades riksdagsledamoten Helen Stockaryd (S), ledamot i konstitutionsutskottet, för att efterhöra om regeringen själv kan besluta om vilken hälso- och sjukvård som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Kontakten resulterade i en riksdagsmotion om avgifter inom vården. Motionen behandlas i början av Under hösten genomförde HRF en ny kartläggning av avgifter inom hörselvården i olika landsting/regioner. Kartläggningen visade att det fortfarande råder stora skillnader mellan de olika landstingen, och att personer med särskilda hörapparatbehov drabbas av större kostnader i vissa landsting. Särskilda hörapparatavgifter finns i 18 av 21 landsting, och allihop ligger utanför det lagstadgade högkostnadsskyddet. Samverkan på hörselvårdsområdet Under året förde vi sonderande resonemang med representanter för Stockholms läns landsting samt Karolinska Institutet angående inrättande av ett Hörselns hus i Stockholm. 14

15 Undersökningar om hörselvården HRF och Hjälpmedelsinstitutet (HI) samarbetade för andra året i rad när det gäller insamling av statistik om utprovning av hörapparater med mera. Resultatet redovisades denna gång strax innan sommaren på Hjälpmedelsinstitutets hemsida. Vi samlade även in uppgifter från barnhabiliteringen om antalet hörselskadade barn och den verksamhet som habiliteringen erbjuder. Från CIklinikerna fick vi uppgifter om antalet personer som fått cochlea-implantat. Forskningsinstitutet Hörselbron har fått i uppdrag att göra en studie om hörapparater, nytta och kostnader. Det är en studie vars syfte är att se om det föreligger skillnader mellan landstingets upphandlade sortiment och hörapparater som inte är upphandlade. Medlemsundersökning om Menières sjukdom Vi genomförde en enkät bland HRF-medlemmar med Menières sjukdom. Syftet med undersökningen var att ta reda på medlemmarnas erfarenheter av bland annat vård, olika behandlingsmetoder, arbetsliv med mera samt erfarenhetsutbyte med andra i samma situation. Totalt lämnade 225 medlemmar svar, vilket gav en svarsfrekvens på 65 procent. En rapport ska sammanställas och publiceras i början av Hörselvårdsfrågor i media HRF initierade en reportagesatsning av SVTs medicinredaktion om tillgången till CI/EAS för vuxna. De byggde på nya beräkningar från HRF, att tio gånger så många borde erbjudas sådana hörselimplantat. Cirka personer skulle kunna erbjudas CI/EAS, bedömer HRF med stöd av ledande forskare inom området, men de flesta har inte erbjudits möjligheten. De mycket uppmärksammade reportagen om CI/EAS sändes i Rapport och Aktuellt, där även mottagaren av Stora Hörselpriset, Helge Rask-Andersen, medverkade (se även F. Forskning och utveckling). Under våren medverkade HRF i en serie inslag i Sveriges Radio P4 Malmöhus där det avslöjades att vissa auktoriserade audionommottagningar i Skåne hade mycket hög andel privat försäljning av hörapparater jämfört med andra mottagningar. Ett företag sålde hörapparater ur det privata sortimentet till nästan 70 procent av patienterna, trots att de flesta andra mottagningar låg på några få procent. Radioreportagen ifrågasatte också att Region Skåne inte har kännedom om vilken typ av hörapparater som säljs privat på de auktoriserade mottagningarna och som helt eller delvis bekostas av skattepengar i form av en check från regionen. I inslagen bekräftade ordföranden i Skåneaudionomernas yrkesförening vad HRF länge hävdat, att det är problematiskt att audionomer inom de nya vårdvalssystemen hamnar på dubbla stolar som både vårdpersonal och säljare, och att audionomer känner sig pressade att skynda på utprovningar. Detta är en följd av regionens alldeles för låga ersättningsnivåer, något som HRF kritiserade hårt inför införandet av vårdval i Skåne. 15

16 Under hösten kom flera artiklar och inslag om hörselskadade som fått missvisande information av auktoriserade hörselmottagningar och hamnat i kläm inom vårdvalssystemet i Stockholm. Bland annat uppmärksammades problemen i konsumenttidningen Råd & Rön samt i SVTs Rapport. Förutom HRF intervjuades personer som fått hjälp av HRFs informationstjänst Hörsellinjen (se även I.3 Hörsellinjen). Utvecklad information I de landsting/regioner som har vårdval, med oklara gränser mellan privat och offentlig hörselvård, hamnar hörselskadade lätt i en utsatt situation, både som konsument och patient. En vanlig svårighet är att den enskilde har svårt att avgöra om audionomen agerar som vårdgivare eller som säljare, och om den information som vårdgivaren ger verkligen stämmer eller om den har tillrättalagts för att gynna den egna försäljningen. Under året har därför Hörsellinjen fått en allt viktigare roll när det gäller oberoende information och praktisk vägledning när det gäller regelverk med mera i respektive landsting/region (se även 1.3 Hörsellinjen). Kommunernas verksamheter för äldre HRF, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Synskadades Riksförbund (SRF) tillsammans med Syn- och hörselinstruktörsföreningen och Hagabergs Folkhögskola ansökte och beviljades medel från Arvsfonden för ett projekt för att ta fram en ny och sammanhållen utbildning för syn- och hörselinstruktörer, som syftar till att de ska kunna stödja personer med nedsatt syn- och/ eller hörsel. Projektet planerades under året och kommunerna fick en inbjudan till en första utbildning på elva veckor, som startar i början av Syftet är att om personer med hörselnedsättning, synnedsättning och dövblindhet ska ha möjlighet till ett aktivt och självständigt liv måste kommunerna erbjuda stöd av bra kvalitet, inte minst till äldre. I dag är det dåligt ställt med kunskapen om syn- och hörselskadades behov. Kommunernas syn- och hörselinstruktörer har inte fått ordentlig utbildning och kunskap om hur det är att leva med dessa funktionshinder. Hittills har det endast funnits en utbildning för syninstruktörer. Under året anslöt vi oss till Swedish Standards Institute (SIS) standardiseringsarbete avseende stödet till äldre inom olika boendeformer respektive hemtjänsten. Regional påverkan och bevakning I början av året samlades representanter från de tre HRF distrikt som infört vårdval/fritt val inom hörselvården och representanter från förbundsstyrelsen. Syftet var att göra en särskild genomlysning av problematiken och utmaningarna inom vårdvalet, samt att utbyta erfarenheter. För andra året i rad anordnades ett hörselvårdsseminarium med representanter från 17 distrikt och förbundsstyrelsen. Syftet var att lyfta upp aktuella 16

17 frågor inom hörselvården, utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan stärka vårt påverkansarbete på området. Distrikten fick i uppgift att kartlägga hur det ser ut med den fördjupade rehabiliteringen i respektive distrikt och skicka in detta till förbundet. Resultaten sammanställs i början av REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Gör det enklare! SOU 2012:33 I vårt remissvar på betänkandet Gör det enklare! biföll vi utredarens förslag att förstärka statens roll inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi framhöll särskilt de principiella förslagen om att säkra vårdkvaliteten genom bland annat en effektiv och tydlig tillsynsverksamhet. Yttrande över Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77 HRF konstaterade i sitt remissvar på betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet att regeringen med Fritt val av hjälpmedel vill genomföra en reform som inte efterfrågats av grupper som använder hjälpmedel. Vi uttryckte skarp kritik mot såväl utredningsdirektiven som utredningens genomförande, samt uppmanade regeringen att omedelbart stoppa reformen Fritt val av hjälpmedel och att tillsätta en ny hjälpmedelsutredning. Yttrande över betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården, SOU 2012:2 Regeringen fastställde i direktiven till utredningen att tekniska hjälpmedel inte ingår i det lagstadgade högkostnadsskyddet. I vårt remissvar protesterade vi mot detta och hävdade uppfattningen att hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och att kostnader för hjälpmedel därför självfallet ska ingå i det gemensamma högkostnadsskyddet. A.3 Tillgång till tolkning av hög kvalitet Utredning av tolksystemet Under året drev HRF att Tolktjänstutredningens (SOU 2011:83) förslag ska genomföras, och då framför allt förslagen om en gemensam huvudman för tolktjänsten och en försöksverksamhet med fri tillgång till tolktjänst. Tyvärr beslutade regeringen i slutet av året att inte gå vidare med utredningen, med motiveringen att kostnadsunderlagen var bristfälliga. Arbetet för en förbättrad organisation av tolktjänsten fortsatte bland annat inom ramen för Ordförandegruppen ett samarbete med andra hörsel- och dövorganisationer. I slutet av året fick vi beskedet att regeringen kommer att gå vidare med tolktjänstfrågan genom internt arbete under våren En konsekvens av att tolktjänstens organisation fortfarande är under beredning är att andra aktörer avvaktar och inte gör något. Ett exempel är tolktjänst i arbetslivet där det finns stora organisationsbrister. Trots att HRF påtalade 17

18 detta fick FunkA-utredningen (utredningen av arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning) inget uppdrag när det gäller tolktjänst i arbetslivet. Tolkutbildning vid högskolan HRF har under flera år haft kontakter med Utbildningsdepartementet och Stockholms Universitet angående tolkutbildning på högskolenivå. Detta resulterade 2012 i att Stockholms Universitet fick utvecklingsmedel för att förbereda en teckenspråkstolkutbildning. Utbildningsdepartementet valde dock att inte ta med skrivtolkutbildningen i uppdraget, trots påtryckningar från bland annat HRF och trots att Stockholms Universitet varit positiva till ett sådant uppdrag. HRF arbetade under året för att även skrivtolkutbildning ska finnas vid högskolan. Dialog med distrikten Ett tolkseminarium med representanter från HRFs distrikt, förbundsstyrelse och förbundskansli var planerat, men flyttades fram till 2013, i avvaktan på vad som skulle hända med Tolktjänstutredningen. Upphandling av rikstolktjänst Inför 2013 ändrade Socialdepartementet formen för hur uppdraget rikstolktjänst ska hanteras i framtiden. Tidigare fick stiftelsen Rikstolktjänst ett årligt statsbidrag att förvalta. Enligt det nya beslutet ska uppdraget upphandlas. Stiftelsen Rikstolktjänst, som drivs av HRF, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), lämnade därför in anbud tillsammans med företaget AB Stockholmstolkarna och vann upphandlingen. Med anledning av att Socialstyrelsen, som har ansvar för upphandlingen, har visat stor okunskap om tolkverksamhet skrev HRF till Upphandlingsutredningen. I skrivelsen påtalade vi att det är ett problem att myndigheter har bristande kunskap om vad som krävs att bedriva verksamhet inom vårt område. Vi uppmärksammade även att Socialstyrelsen, med hänvisning till sekretess, inte heller ser sig kunna samråda med organisationer som kan erbjuda den kunskap som myndigheten saknar. TSS-tolkning Vi fortsatte att sprida information om TSS och TSS-tolkning utifrån dokumentet Tecken som stöd för tal, TSS. Ett verktyg för kommunikation om TSS, som antogs av förbundsstyrelsen Dokumentet spreds till berörda verksamheter, bland annat pedagogiska hörselvården, tolkutbildningar, tolkcentraler och folkhögskolor med TSS-kurser. Vi träffade och gav information till landstingens tolkchefer (Talför), företrädare för Tolkledarna, tolkstudenter samt på årsmötet för Föreningen för skriv- och TSS-tolkar (FST). 18

19 B. Utbildning på våra villkor B.1 Utbildning på våra villkor Ny skolorganisation Tillsammans med de andra hörsel- och dövorganisationerna fortsatte HRF på olika sätt arbeta för en ny skolorganisation och regionala resurscentra för hörselskadade och döva elever. Bland annat förde vi dialog med tjänstemän på Utbildningsdepartementet och berörda myndigheter. HRF träffade även riksdagsledamoten Håkan Bergman (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Det planerade mötet med Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé (M), blev uppskjutet till Utifrån förslag från den statliga utredningen Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp avsatte regeringen medel för en tillfällig nationell samordnare i budgetpropositionen. HRF påtalade behovet av en permanent verksamhet och framförde våra synpunkter på hur uppdraget borde utformas. Åtgärdsplan för skolan juridiskt stöd till föräldrar Föräldrars insatser är ofta viktiga för att deras hörselskadade barn ska få en bra skolgång. Under året inledde HRF därför en större satsning på att erbjuda stöd till föräldrar att kräva sina barns rättigheter i skolan, genom en serie seminarier med rubriken Ditt barn har också rätt till en bra utbildning. I november genomfördes det första seminariet i Uppsala, med föreläsningar om hörselskadade barns behov och rättigheter i skolan. Med hjälp av HRFs familjeförening i Uppsala kunde även aktiviteter för barnen erbjudas. Projektet fortsätter Meritpoäng för studier i teckenspråk I april beslutade riksdagen att studier i teckenspråk på gymnasienivå ska ge meritpoäng och att teckenspråk ska likställas med moderna språk. Detta beslut var en stor framgång för de döv- och hörselskadeorganisationer som drivit frågan, bland annat Unga Hörselskadade (UH) och HRF. Efter beslutet har HRF fortsatt att driva på för att beslutet ska genomföras. Undersökning om hörselskadade barn och ungdomars levnadsvillkor (Hörselforskningsfonden) Örebro Universitet fick pengar från Hörselforskningsfonden för att förbereda en longitudinell studie om hörselskadade barn och ungdomars levnadsvillkor. HRF har ingått i projektets referensgrupp, tillsammans med Unga Hörselskadade (UH) och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB). Bland annat arbetades det fram ett enkätunderlag och kontakter togs med önskade samverkanspartners inför en större studie. 19

20 REMISSER, SKRIVELSER och YTTRANDEN Yttrande över Skolverkets remiss Allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (dnr :160) Med anledning av den nya skollagen, som kom 2011, arbetar Skolverket med att ta fram nya allmänna råd. I remissunderlaget lyfte de särskilt fram diskussionen om huruvida andra svårigheter i sin skolsituation ska vara kopplade till kunskapskraven eller inte. Skolverket hade valt tolkningen att det ska vara relaterat till möjligheten att nå kunskapskraven. HRF ifrågasatte detta skarpt och konstaterade att Skolverkets tolkning varken återspelar lagstiftarens eller Skolväsendets överklagandenämnds avsikt med regleringen. Om skolans ansvar för eleven begränsas till endast kunskapskrav kommer det att få en rad negativa konsekvenser, inte minst för hörselskadade elever. Den mest omfattande och självklara konsekvensen kommer att bli att elever med svårigheter, som inte kopplas direkt till förmågan att prestera bra betyg, inte får sina behov utredda och tillgodosedda. Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning, SOU 2012:24 I april kom det andra betänkandet från den statliga utredningen Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp där HRF deltagit i en referensgrupp. I betänkandet redovisar utredningen uppdraget att se över ansvarsfördelning för och finansiering av gymnasieutbildning för vissa elever med funktionsnedsättning. Utredningens utgångspunkt är även här att kommunerna ska ta ett större ansvar för målgruppen, vilket har genomsyrat förslagen. Riksgymnasiet föreslogs byta namn från Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) och Riksgymnasiet för döva (RGD) till det Tvåspråkiga riksgymnasiet (RgT). När det gäller hörselskadade elever föreslog utredningen att enbart de som har behov av teckenspråkig undervisningsmiljö ska tas emot vid riksgymnasiet. I vårt remissvar framförde HRF upprört att en begränsning av målgruppen skulle innebära kraftigt försämrade möjligheter för vissa hörselskadade ungdomar att klara sin gymnasieutbildning. Hörselskadade ungdomar som inte fått möjligheten att lära sig teckenspråk och inte kan gå i kommunens gymnasieskola blir berövade möjligheten att genomföra gymnasiestudier. Med detta uppmanades regeringen att i en kommande proposition inte föreslå att målgruppen begränsas enligt utredningens förslag. 20

Effektrapport för HRF

Effektrapport för HRF 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret 2013. Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: 802004-4510 Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2013 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 41 Resultat och balansräkning... 49 Noter...

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 Handlingsprogram 2017-2020 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredo visning 2010 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 35 Resultat och balansräkning... 41 Noter... 51 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 1 D nr 2016-009 YTTRANDE Stockholm 2016-06-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handläggare Anna Gabrielsson Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Sundbyberg 11 sept 2017 Dnr.nr: Fi2017/02150/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2014 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 37 Resultat och balansräkning... 47 Noter....

Läs mer

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 2016-06-16 Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Sammanfattning Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) har tagit del av promemorian Tolktjänst för vardagstolkning

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden 26 juni 2015 Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden Kontaktpersoner: Pelle Kölhed (styrelse), Marie Steen (styrelse) och Sofia Karlsson (intressepolitisk utredare,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse.... 5 Förvaltningsberättelse.... 39 Resultat och balansräkning... 45 Noter... 54 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen YTTRANDE 2017-10- 25 Dnr S2017/03349/FST Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen 1. Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Föräldraföreningen Talknutens yttrande till betänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning,

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014 Sidan 1 (6) Hjälpmedel - En fråga om mänskliga rättigheter! Fastställd av s styrelse den 29 januari 2014 är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43) _ Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning Beskyddare: Hennes Majestät Drottningen Örebro 2017-10-05 YTTRANDE Dnr 2017-06/AG/LF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Emma Everitt Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande:

ÅSS har tagit del av utredningen och vill med anledning av detta anföra följande: Yttrande över remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS är ett partipolitiskt och religiöst neutralt förbund, som verkar för dem som är eller har varit drabbade av

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist i DHR Den här gången är vår redovisning mer internt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Dnr 12-0377 MRE/NAW 2012-12-10. Skolverket 106 20 Stockholm. gunilla.pruzelius@skolverket.se

Dnr 12-0377 MRE/NAW 2012-12-10. Skolverket 106 20 Stockholm. gunilla.pruzelius@skolverket.se Dnr 12-0377 MRE/NAW 2012-12-10 Skolverket 106 20 Stockholm Hörselskadades Riksförbund besöksadress: Gävlegatan 16 Box 6605, 113 84 Stockholm tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01 fax: +46

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-29 Dnr 1301358 1 (6) Habiliterings-

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Dnr S2017/02040/FST. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21)

Dnr S2017/02040/FST. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) YTTRANDE Dnr S2017/02040/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 29 september 2017 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21)

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

årsredovisning 2015 1(48) org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2015 1(48) org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2015 Hörselskadades 1(48) Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se Innehåll Verksamhetsberättelse.... 3 Förvaltningsberättelse... 33 Resultat och balansräkning... 45 Noter... 55 1 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer