Trafikkontoret Teknisk Handbok 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikkontoret 2015-04-22. Teknisk Handbok 2015"

Transkript

1 Trafikkontoret Teknisk Handbok 2015

2 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar 6 Trafiksignaler Alla delar i Teknisk handbok, med tillhörande bilagor och dokument, finns publicerade i separata delar på Stockholms stad hemsida ( Detta samlingsdokument är i 1:a hand till för att underlätta sökandet i hela teknisk handbok (alla delar) i ett och samma dokument, samt för att kunna skriva ut alla delar på samma gång. Tillhörande bilagor, blanketter m.m. i respektive del går att hitta digitalt (separat under varje del) enligt nedan: Del 1: Ritningsstämplar finns under fliken Bilagor. Del 2: Bilagorna 1-7 och TH typritningar finns under fliken Bilagor. Del 3: Räckespärmar, Markvärme ritningar och Skötselprotokoll finns under fliken Bilagor. Del 4: Bilaga F ritningar, bilaga AMA EL, bilagorna 4-1 t.o.m. 4-4 finns under fliken Bilagor. Del 5: Bilaga 5-1 Typgator finns under fliken Bilagor. Del 6: Blankett Detektorprotokoll - Utförande finns under fliken Bilagor

3 TEKNISK HANDBOK Del 0 - Inledning

4 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 2 (8) Innehållsförteckning Sidan 0 Inledning Praktisk tillämpning Allmänt Bestämmelser Teknisk handboks plats i TK: s interna kvalitetsdokument Allmänt Andra interna kvalitetsdokument Innehåll och struktur i teknisk handbok Innehåll Struktur Övriga publikationer Andra gällande dokument Standarder Övriga publikationer Revideringsrutiner för teknisk handbok Allmänt Ärendegång TH - ansvariga... 8

5 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 3 (8) 0 Inledning 00. Praktisk tillämpning 00.1 Allmänt Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande samt för drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när avtal, bygghandlingar och/eller förfrågningsunderlag, som berör offentlig mark inom Stockholm stad, upprättas, oavsett om staden eller annan byggherre låter upprätta dem. Den kompletterar allmänt kända, branschöverenskomna regelverk med uppgifter som är specifika med utgångspunkt från stadens egna behov. Tk, Expl.k och andra som genom avtal äger rätt att utföra arbeten på och i stadens allmänna mark ska vid sin planering, projektering, upphandling och genomförande av projekt se till att kraven och anvisningarna i TH uppfylls. För att säkerställa detta bör en hänvisning till TH göras i avtalen. Textavsnitten ska även kunna ge vägledning för val av konstruktioner, metoder och material samt fungera som kravspecifikationer och instruktioner till Tk:s, Expl.k:s och andras handläggare, konsulter, entreprenörer och byggledare. Lagar, förordningar, föreskrifter, standarder, andra externa regelverk samt material, arbetsmetoder liksom stadens egna erfarenheter av tidigare lösningar förändras och utvecklas, vilket medför att Teknisk handbok kontinuerligt är i behov av revideringar. Kraven i TH är att betrakta som lägsta krav och att ytterligare krav kan förekomma i en objektspecifik beskrivning. Användare ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange version och datum i de handlingar som upprättas. Hänvisningar till hela delar i TH eller hela TH bör undvikas, utan om möjligt precisera med kapitel och avsnitt. Avsteg från standard och krav beskrivna i TH, får inte ske utan särskilt godkännande från Tk:s områdesansvarig för aktuellt teknikområde samt yttrande från gatu- och driftingenjör för aktuellt geografiskt område. Handboken går att läsa online på och på Tk:s och Exploateringskontorets (Expl.k:s) intranät. Texten i vissa delar av TH är uppdelad i krav samt råd och kommentarer till dessa. Råden och kommentarerna är redigerade som indragen/kursiv text Bestämmelser Det finns flera olika regelverk för hur handlingar ska upprättas och arbeten ska bedrivas: Lagar, förordningar och föreskrifter

6 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 4 (8) Stadens egna regler, som bl.a. innefattar anvisningarna i Tk:s Teknisk handbok Internationella, europeiska och nationella standarder Branschledande beställares regler och normer, i tillämpliga delar (t.ex. TRVK Bro) Branschöverenskomna referensverk och beskrivningar (t.ex. AMA)

7 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 5 (8) 01 Teknisk handboks plats i TK: s interna kvalitetsdokument 01.1 Allmänt Teknisk handbok utgör en del i Tk:s kvalitetsprocess Andra interna kvalitetsdokument Tk:s och Expl.k:s kvalitetsdokument består av ett antal handböcker och beskrivningar av processer. Styrande för Stockholms Stads byggande är främst nedanstående dokument. De nedan listade dokumenten samt de flesta av i övriga styrande dokument finns att tillgå i Tk:s / Expl.k:s intranät. Dokumenthanteringshandboken Exploateringsprocessen Ledstången Projekthandboken Upphandlingshandboken Teknisk handbok utgör en viktig del av detaljunderlaget för att erhålla den kvalitet som är att betrakta som standard för Stockholms Stad.

8 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 6 (8) 02 Innehåll och struktur i teknisk handbok 02.1 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar 6 Trafiksignaler 02.2 Struktur I föreliggande version har alla delar en enhetlig struktur. Del 6 Drift och underhåll i den tidigare versionen har flyttats/inarbetats i del 2 Anläggning, kap. 25. Den tidigare del 7 Trafiksignaler har blivit del 6. I denna version har ändringar (utom redaktionella) i förhållande till tidigare version (TH 2014) markerats med ett streck kanten.

9 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 7 (8) 03 Övriga publikationer 03.1 Andra gällande dokument Teknisk handbok hänvisar till andra dokument. Hänvisningar sker direkt i de avsnitt som andra dokument åberopas. Vid motstridiga uppgifter mellan krav angivna i TH och medgällande dokument ska TH gälla. Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TH gäller dessa krav dock före krav i TH Standarder Vid tillämpning av i Teknisk Handbok och i styrande dokument åberopade standarder accepteras även tekniska lösningar som på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt standarden. Från bestämmelser i föreskrifter som utfärdas av myndigheter, som t.ex. Boverkets eller Trafikverkets, får dock inte avvikelse ske. Om det inte i TH, en myndighetsföreskrift, styrande dokument eller i AMA anges att en speciell utgåva ska gälla ska den utgåva som gällde vid förfrågningsunderlagets datum tillämpas Övriga publikationer Tk:s och Expl.k:s publicerade riktlinjer finns att tillgå bl.a. i: Stenstadens Gatumiljö råd och riktlinjer Stockholm - En stad för alla, handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö Möbleringsprogram för Stockholm stad Miljökrav vid byggverksamhet En vägledning Projektera och bygg för god avfallshantering Växtbäddar i Stockholms stad Se mer information på under: Företag /Regler och ansvar/byggregler/handböcker och policies.

10 Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Delansvarig: Samir Redha Sidan 8 (8) 04 Revideringsrutiner för teknisk handbok 04.1 Allmänt Utöver uppdateringar/revideringar som utförs av TH - delansvariga kan alla som har idéer eller förslag initiera en revidering av TH Ärendegång Rutiner för godkännande och revidering av TH - typritningar finns beskrivet i TH, del 1 Ritningar, kap. 11. Bearbetning av förslag 1. Synpunkter och önskemål om ändringar lämnas till TH - områdesansvarig, som i sin tur avgör om synpunkterna bör föranleda någon åtgärd eller inte. 2. TH delansvarig, områdesansvarig och/eller annan tar fram textförslag och eventuella ritningar/skisser, som vid behov skickas ut på remiss till berörda. Hänsyn tas till om ändringen kommer att påverka någon hänvisning inom berörd TH - del. 3. TH - ansvarig på Tk, kontrollerar om ändringen strider eller påverkar annan handling eller övriga delar av TH. 4. TH - ansvarig på Tk ser till att ändringen läggs in i respektive del vid kommande revidering. Vid akuta ändringar/tillägg kan ändringen publiceras i form av ändringsbrev. Godkännande 1. TH - delansvarig godkänner om och hur förslaget förs in i TH. TH - delansvarig beslutar också om förslaget måste lyftas till TH - styrgrupp för godkännande. 2. TH - styrgrupp godkänner förslaget för införande i TH i de fall där förslaget har ekonomiska eller andra betydande konsekvenser för staden. 3. Om förslaget har mycket stora ekonomiska eller andra konsekvenser för staden ska frågan lyftas enligt delegationsordningen TH - ansvariga För att få information om vem som har områdesansvar, respektive delansvar kontakta TH - ansvarig på Tk via stadens hemsida ( under rubriken Kontakt, Kontakta våra ansvariga handläggare, eller via: tekniskhandbok.tk@stockholm.se

11 TEKNISK HANDBOK Del 1 - Ritningar

12 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 2 (43) SIDAN 10. Allmänt Höjd- och plansystem Geodetiskt referenssystem i höjd för Stockholms stad Geodetiskt plansystem för Stockholms stad Principer för ritningsnumrering Ritningsnummer i projekt Ritningsnummer för typritningar Ritningsnummer för TH-typritningar i Teknisk Handbok Ritningsnummer för G-typritningar Ritningsstämplar Allmänt Stämpel Text i namnrutan Stämpel TH-ritning Stämpel G-typritning Framställning av digitala ritningar Allmänt Upphandling Preliminära ritningar Ändra fastställda ritningar Ändra beskrivningar Notera i ändrings-pm Rutiner för godkännande och revidering av ritningar Rutiner för godkännande och revidering av ritningar i projekt Gransknings- och godkännanderutin Uttag av ritningsnummer från arkivet Godtagande och arkivering av relationshandlingar Rutiner för godkännande och revidering av typritningar Typritningar Gransknings- och godkännanderutin för typritningar Vägmärken, informations- och orienteringstavlor Allmänt Lokala trafikföreskrifter Föreskrifter vid vägarbete eller liknande arbete Vägmärken, informations- och orienteringstavlor... 20

13 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 3 (43) 12.5 Sätta upp nya och ta ned befintliga vägmärken Drift och underhåll Permanenta vägmarkeringar Allmänt Projekteringsanvisningar Inledning Allmänt Gemensamma projekteringsanvisningar för offentlig mark symboler och ledningssamordning Allmänt Beteckningar på planritningar som gäller ledningssamordning Projekteringsanvisningar för gator Krav på projektör Gatuprojektering, linjer och symboler Projekteringsanvisningar för park Krav på projektörer Situationsplaner (Program- och systemhandling) Markplaneringsplaner Planterings- och utrustningsplaner Övriga detaljplaner Illustrationsplaner Parkprojektering, linjer och symboler BILAGA 1, UTTAG AV RITNINGSNUMMER - ELRITNING TILL GATURITNING BILAGA 2, UTTAG AV RITNINGSNUMMER - PARK TILL GATURITNING BILAGA 3, UTTAG AV RITNINGSNUMMER LEDNINGSSAMORDNING TILL GATURITNING BILAGA 4, UTTAG AV RITNINGSNUMMER -KONSTRUKTION TILL GATURITNING BILAGA 5, UTTAG AV RITNINGSNUMMER - GEOTEKNIK TILL GATURITNING BILAGA 6, UTTAG AV RITNINGSNUMMER - GATURITNING... 43

14 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 4 (43) 1. Ritningar 10. Allmänt Denna del innehåller i huvudsak ritningsutformning, d.v.s. utseende på ritningsstämplar, linjetjocklekar, symboler, ritningstyper, CAD-teknik m m. Dessutom ingår regler för ritningsnumrering av typritningar i TH, övriga typritningar (G-typritningar) samt ritningar i projekt. TH-typritningar finns förtecknade för olika verksamhetsområden i TH, del Höjd- och plansystem Vilket referenssystem i höjd- och plan som använts ska alltid anges på alla Stockholms stads ritningar och andra handlingar som innehåller angivelser av höjd eller plan. Ritningar och andra handlingar med lägesinformation kan sakna information om vilket referenssystem i höjd och plan som använts vid upprättandet. För att undvika kostsamma misstag är det mycket viktigt att alltid kontrollera vilket plan och höjdsystem som använts på karta, ritning eller annan handling. Frågor om höjd och plansystem kan skickas till mailadressen: stompunkter@stockholm.se Geodetiskt referenssystem i höjd för Stockholms stad Alla höjdfixar och kartor levererade av stadsbyggnadskontoret har normalt höjdangivelser angivna i RH2000. Även Stockholm Vattens samlingskartor har sina höjdangivelser angivna i RH2000. Alla leveranser av handlingar som innehåller höjdangivelser till staden ska ske i RH2000 om inte särskild överenskommelse träffats. Genomsnittligt inom Stockholms stad gäller att en höjdangivelse i RH 2000 är 0,525 m högre än en höjdangivelse i stadens tidigare höjdsystem (RH00). Skillnaden i höjdangivelserna i de två systemen kan dock avvika med upp till 22 mm i förhållande till genomsnittet inom staden. Eftersom höjder normalt måste anges med högre noggrannhet än så, t.ex. när man ska ansluta mot omkringliggande befintliga eller nya anläggningar så måste man i stället använda en restfelsmodell som tillhandahålles av stadsbyggnadskontoret. Se information och restfelsmodell på

15 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 5 (43) Geodetiskt plansystem för Stockholms stad Stockholms stad använder från och med den 2 februari 2009 Sweref som geodetiskt referenssystem i plan. Stockholms stad och ett tjugotal andra kommuner i länet använde tidigare ett lokalt koordinatsystem benämnt ST 74 (Stockholmstrakten 1974). Alla leveranser av handlingar med geografiskt lägesbunden information i plan till staden ska ske i Sweref om inte särskild överenskommelse har träffats. Vid en transformation av projekthandlingar från ST 74 till Sweref ska det länsgemensamma projektionssambandet och den länsgemensamma restfelsmodellen mellan ST 74 0 gon 65-1 och Sweref användas. Transformationen ska göras med programvara som har GTrans-inkapsling då det framtagna projektionssambandet och restfelsmodellen är skapade för denna typ av programvara. Mera information finns på Undantag från regeln ovan görs för data som ska synkroniseras med Stockholms lokala vägdatabas och Nationell vägdatabas (NVDB). För dessa data ska ett särskilt projektionssamband användas. Detta "NVDB-samband" går från ST 74 till Sweref via RT 90 och Sweref 99 TM. Detta p.g.a. Trafikverkets eget förfarande vid sin transformation av NVDB Principer för ritningsnumrering För att inte flera ritningar ska få samma nummer, eller en ritning ska få flera nummer, måste alla ritningsnummer rekvireras från Tk:s arkiv. Arkivet ska också registrera alla ritningar Ritningsnummer i projekt Ritningar numreras så att varje ritning erhåller ett unikt nummer. Numrering sker efter det geografiska läget för ritningen samt i en löpande nummerserier. Ritningsnumret ska innehålla totalt 16 tecken (inräknat siffror och tecken). Exempel på ritningsnummer: 6045:45X G ( januari) Från mitten av mars 2009 gäller: Exempel på ritningsnummer: 6578_154NVG-0001 Ritningsnumrets tio första tecken avser geografiskt läge enligt kartbladsindelningen i den digitala baskartan. Numret är uppdelat i två delar. Först fyra siffror följt av tre siffror och två bokstäver. Siffrorna motsvarar koordinaterna (kilometervärdet) i kartbladets nedre vänstra hörn. Bokstäverna kan vara NV, NO, SV eller SO och motsvarar en ruta på 500x500 m. Ritningen erhåller det kartbladsnummer i vilken största delen av ritningen är belägen. Täcker en ritning flera blad eller delblad anges det mest centrerade bladnumret. Översiktsritningar som täcker många blad och där uppgift om kartbladsnummer inte underlättar orienteringen, ex.vis kartor över stadsdelar eller stora delar av staden kan få ritningsnummer 9001:01 enligt löpnummerprincipen.

16 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 6 (43) Ritningsnumrets sex sista tecken innehåller först ett tecken för verksamhetstillhörighet. De fyra sista siffrorna efter bindestrecket avser ett löpnummer inom respektive verksamhet och kartbladsindelning Verksamhetstillhörighet benämns enligt följande: E G J K L P T Offentlig belysning samt övrig el Gata Geoteknik Konstbyggnad/konstruktion Ledningssamordning Park Tunnelbana E, G, J; K och L gäller endast gaturitningar Flera verksamheter kan komma att definieras, om behov finns. Ritningstyper inom respektive verksamhetsgren framgår av projekteringsanvisningar för respektive verksamhet (ej komplett för alla verksamheter i denna version av TH) Vad gäller ritningar för offentlig belysning som ej är del av integrerade projekt gäller numrering enligt TH, del 4, Belysning Ritningsnummer för typritningar Benämningen typritning ersätts med benämningarna TH-typritning och G-typritning. Alla TH-typritningar och G-typritningar ska erhålla nya nummer. Reglerna för ritningsnumrering för dessa typritningar framgår av punkt och Beträffande hur ritningar som är benämnda typritning ska behandlas samt rutin för godkännande av TH-typritningar och G-typritningar se kap Ritningsnummer för TH-typritningar i Teknisk Handbok Benämningen TH-typritning är förbehållet ritningar som ingår i TH. Ritningsnummer för typritningar som ingår i TH numreras med TH samt en fyrställig sifferkod. Exempel på ritningsnummer för TH-typritning: TH0106. Numreringen är uppbyggd med olika nummerserier för olika verksamheter och objektstyper. Typritningar för parkritningar börjar på TH0001och typritningar för gaturitningar börjar på TH0101. Andra verksamheter har ännu ej tilldelats någon nummerserie. Se vidare under kap. 14.

17 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 7 (43) Ritningsnummer för G-typritningar Benämningen G-typritning (Godkänd typritning) är förbehållet typritningar som inte ingår i TH men som av olika skäl måste behålla sin status som typritning. En förutsättning för att en ritning ska erhålla denna status är dock att ritningen är genomgången och godkänd som en G-typritning. G-typritningar numreras på samma sätt som TH-typritningar, G följs av ett fyrställigt nummer. En G-typritning ritas i detta fall om med en ny ritningsstämpel och nytt G- typritningsnummer. En typritning kan även erhålla statusen G-typritning utan att ritas om. I så fall måste ritningen stämplas G-typritning. Ritningen behåller då sitt gamla ritningsnummer Ritningsstämplar Allmänt Stämpel Ritningsstämpeln för projektritningar finns att tillgå på Stockholms stads hemsida ( under del 1, bilagor, ritningsstämplar. Ritningsstämplar för TH-typritningar och G-typritningar finns att tillgå hos TH ansvarig på Tk:s enhet konstbyggnadsteknik. Stämpel för ritningar i Trafikkontorets projekt ska ha följande utseende:

18 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 8 (43) Stämpel för ritningar i Exploateringskontorets projekt ska ha följande utseende: Text i namnrutan Innehållet i namnrutan beskrivs nedan uppdelad i olika fält: Fält A Identifikationsruta 1. Stadsdel (versaler, ca 5 mm i originalskala 1) ). 2. Projektbeskrivning (gatunamn, kvartersnamn, objektnamn etc versaler och gemener, ca 3,5 mm i originalskala 1) 3. Typ av ritning (versaler och gemener, 3,5 mm i originalskala 1) ) 4. Skala (3,5 mm i originalskala 1) ). 5. Ritningsnummer. Se punkt (5 mm i originalskala 1) ) 1) Med orginalskala menas den skala som arkivexemplaret är utritad i.

19 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 9 (43) 6. Revideringsbokstav. Enligt ändringstabell (fält F), ändras fortlöpande i alfabetisk ordning. 7. Registrering utförd. Signeras vid arkivering. Fält B Entreprenörens påskrift Entreprenören gör noteringar om eventuella ändringar i utförandet och signerar om ritningen är underlag för relationshandling. Fält C Granskning och godkännande I enhetsgranskningen kan flera granskare från berörda enheter signera med namnteckning och datum. Slutgranskning och godkännande för byggande och för relationshandling ska anges med datum och namnteckning. Godkännande namn anges i klartext. Originalet ska signeras med namnteckning och arkiveras. För godtagande av relationsritningar se även punkt Fält D Projektidentifikation Uppgift om projekt, dvs. projektnummer (för broar anges brojournalnummer), samt ansvarig projektledare eller programansvarig ska anges. Fält E Ritningshänvisningar Ritningshänvisningar ska anges på huvudritningen. I detaljritningen anges vilken huvudritning eller överordnad detaljritning den tillhör. Tabellen förlängs vid behov uppåt. I tabellen kan exempelvis följande uppgifter finnas med: Planritning, mått Planritning, utrustning Planritning, signaler Planritning, trafikanordningar Planritning, ledningssamordning Konstbyggnadsritning Separata ritningar över exempelvis signalväxling (från signalritningar). Sektioner Profiler Fält F Ändringstabell I tabellen noteras alla revideringar. Tabellen förlängs vid behov uppåt.

20 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 10 (43) Revideringar ska signeras på separat ritning och ny ritning arkiveras tillsammans med tidigare version(er). Tidigare versioner kan ej gallras bort innan gallringsbeslut har tagits av stadsarkivet. Status Uppgift om ritningens status placeras ovanför ändringstabell (F). Följande begrepp är tillåtna: Förhandskopia Granskningsritning Förfrågningsunderlag Arbetsritning Relationsritningsunderlag Relationsritning Relationsritningens status följer SS Fält X Utrymme för konsulters namnruta Konsultens namnruta ska finnas omedelbart till vänster om Tk:s / Expl.k:s namnruta i ritningens nederkant. Storleken på stämpel ska anpassas till stämpeln i övrigt och får ej vara högre än fält A Stämpel TH-ritning Stämpel för TH-typritning innehåller endast en identifikationsruta och ett fält för godkännande. Godkännande fylls i digitalt med den godkännandes namn samt datum. Originalet ska vara underskrivet med namnteckning och arkiveras. Storlek på texter ska följa anvisningar för stämplar i projekt. Se punkt ovan. Av textrutan ska framgå status för ritningen och godkännandedatum.

21 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 11 (43) Identifikationstutan innehåller uppgift om: Byggnadsdel Skala Ritningsnummer. Se punkt Registrering utförd. Signatur. Tidigare versioner av ritningen ska arkiveras och stämplas med påskriften Ersatt av senare version. I övrigt ska den senaste versionen av typritningen vara kopplad till aktuell version av TH. Status för ritningen ska vara TH-Typritning. Datum för Godkänd ska vara godkännandedatum för nu gällande revidering. Utrymme för konsultstämpel medges i ritningens nedre vänstra hörn. Storleken får vara max 2,0 x 6,0 cm och stämpeln får innehålla firmanamn, logo och ev. enhetsnamn. Exempel på konsultstämpel: Stämpel G-typritning Stämpel för typritningar (G-typritning) är i princip densamma som för TH-typritning.

22 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 12 (43)

23 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 13 (43) 10.4 Framställning av digitala ritningar Allmänt I Bygghandlingar 90, del 2, kapitel 7, 1-7; BST, SS finns ytterligare beskrivningar av hur man framställer och hanterar ritningar framställda med CAD-teknik. Kopior ska kunna framställas på något av följande sätt: kopiering, tryckning, uppritning i plotter (vid flerfärg) eller genom digital kopiering. CAD-krav gällande offentlig belysning framgår av TH del 4, punkt Upphandling När Tk/Expl.k beställer uppdrag som utförs med CAD-teknik ska man utnyttja möjligheten att få resultatet i digital form. Detta får dock aldrig ersätta original på arkivgodkänt material. I avtalet med konsultfirman ska Tk /Expl.k tillskriva sig såväl nyttjanderätt samt rätten att förändra eller komplettera materialet i all framtid. Även följande tekniska minimikrav ska användas i avtalet: Ritningar ska levereras i MicroStations- (dgn-) format Ritningar ska levereras komplett, alla ingående referensfiler, fonter och celler etc. ska finnas, så att filerna kan öppnas och bearbetas. Egendefinierade fonter ska inte användas. Nivåstrukturen ska vara logiskt uppbyggd så att information av olika typer kan släckas/tändas. En av dessa nivåer, företrädesvis lägsta eller högsta ska innehålla en nivåstrukturlista. Ritningarna ska ligga i Stockholms stads koordinatsystem och med stadens måttnoggrannhet. Varje fil ska åtföljas av en textfil (metadatafil) med samma namn och extensionen ".md" eller ".txt". Metadatafilen ska vara i enkelt ASCII-format och innehålla uppgifter om konstruktör, område, aktualitet, revideringar etc. Filnamn får inte överstiga 8 tecken och utgörs av ritningsnumrets unika del. Beträffande ritningsnumrets unika del se även under punkt Materialet kan kompletteras med s.k. plottfiler i godkänt format. (För närvarande HPGL-2, PostScript, pdf och plt). Om materialet består av mer än en ritningsfil ska detta kompletteras med en textfil (i ASCII-format) där projektet och alla dess ingående filer beskrivs. Större arbeten ska alltid levereras på CD+-RW / DVD+-RW. Vid större arbeten och där datastrukturen är komplex ska hela materialet dessutom levereras i sitt originalformat med bibehållen datastruktur.

24 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 14 (43) Preliminära ritningar När exempelvis projektörer skickar preliminära ritningar, ska namnrutan vara ifylld, men inte datum- eller godkännanderutorna. Ovanför ändringstabellen ska det stå FÖRHANDSKOPIA. Skriv även datumet ovanför ändringstabellen före kopieringen. Vid nästa distribution (som preliminär handling) stryker man över datumet (så att det ännu kan läsas) och skriver det nya datumet ovanför. Till varje ritningsleverans ska det finnas en ritningsförteckning. När ritningen skickas för granskning skriver man GRANSKNINGSKOPIA ovanför ändringsrutan. Skriv även aktuellt datum ovanför ändringstabellen och stryk tidigare datum (se föregående stycke) När alla ritningar som hör till projektet är godkända ska det noteras i namnrutan. Om ritningen ska utgöra underlag vid en entreprenadförfrågan skriver man FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ovanför ändringsrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringsrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringstabellen och skriv ett nytt datum, gemensamt för hela förfrågningsunderlaget. Om ritningen ska komplettera en bygghandling skriver man BYGGHANDLING. När en entreprenadupphandling är avslutad ska alla ritningar och ritningsförteckningar revideras. Ändra texten ovanför ändringsrutan till BYGGHANDLING. Skriv också BYGGHANDLING i rutan revidering A. Skriv datum i ändringskolumnen och A i avsedd ruta efter ritningsnumret nere till höger i namnrutan. Gör detta på alla ingående handlingar Ändra fastställda ritningar Till en ändrad ritning ska det alltid bifogas en kopia av den ändrade sidan i ritningsförteckningen och en ändrings-pm. Ange alltid gällande ändringsbeteckning. Själva ändringen ska markeras med aktuell bokstav på fyra ställen: Vid ändringsstället på ritningen görs ett s k moln runt ändringen (pil med spetsen mot ändringen). Radera tidigare moln. I ändringstabellen på ritningen. Ange antal ändringsställen, innehåll, datum och signatur. I namnrutan på ritningen eller ritningsnumret (ersätter tidigare bokstav). I förekommande fall i ritningsförteckningen. Notera den nya beteckningen efter ritningsnummer och datum på den aktuella sidan. Skriv också datum i förteckningsbladets huvud Ändra beskrivningar Markera ändringar på beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, mängdförteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ändringspilar. Ändringspilarna ska ha en svärtad spets som pekar mot den ändrade textraden. Ändringar som avser flera rader i följd ska markeras med en pricklinje i kanten och med en ändringspil som pekar mot pricklinjen. Texta löpnumret på

25 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 15 (43) ändringen i ändringspilen. Alla ändringar som görs vid samma tillfälle ska förses med samma nummer. Skriv numret på den ändrings-pm som hör till ändringen i revideringsrutan i beskrivningsbladets huvud. Skriv också datum och signatur Notera i ändrings-pm Om en ritning eller beskrivning ändras, ska ändringen specificeras i en ändrings-pm. Den utgör underlag för kostnadsregleringar. Alla ändrings-pm ska förses med löpnummer och en uppgift om vilken konsult som utfört ändringen. När en ändrad ritning eller beskrivning distribueras ska aktuell ändrings-pm följas med. I en ändrings-pm för en ritning ska ritningens nummer och ändringens beteckning och innehåll finnas med. I en ändrings-pm för en beskrivning ska den ändrade sidans nummer finnas med. I en ändrings-pm för en beskrivning ska den ändrade sidans nummer, AMA-kod eller motsvarande samt ändringens löpnummer och innehåll finnas med. Ändrings-PM ska redovisas på närmast följande byggmöte.

26 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 16 (43) 11. Rutiner för godkännande och revidering av ritningar 11.1 Rutiner för godkännande och revidering av ritningar i projekt Gransknings- och godkännanderutin Av konsult upprättad ritning ska granskas genom egenkontroll innan ritning granskas av Tk:s / Expl.k:s handläggare. Arbetsritning ska vara försedd med Tk:s / Expl.k:s ritningsstämpel och ritningsnummer. Handläggningstiden för granskning är normalt tre arbetsveckor om inte annat överenskommet. För granskning och handläggningstid av konstbyggnader se TH, del 3, punkt Uttag av ritningsnummer från arkivet Rutinen gäller ej för uttag av ritningsnummer till TH-typritning och G-typritning. Se punkt Ritningsnummer får beställas redan innan ritningen upprättas med blankett. Ritningsnummer beställs via telefon, telefax och e-post. Om beställningen görs skriftligt är det dock viktigt att alla obligatoriska uppgifter anges från början annars måste arkivet kontakta beställaren innan ritningsnummer kan lämnas. Arkivets expedition Telefon: E-post: arkivet.tk@stockholm.se Om konsult saknar uppgift om geografisk orientering i enlighet med registerkartan är det i första hand Tk:s / Expl.k:s projektledare/handläggare som ska kontaktas. Arkivets personal kan bistå med hjälp om det uppstår frågor kring hur reglerna för ritningsnumrering ska tillämpas. För att arkivets löpnummerserier ska bli så kompletta som möjligt är det viktigt att göra en så exakt uppskattning som möjligt av hur många ritningsnummer som behövs. Om alla uttagna ritningsnummer inte kommer att utnyttjas ska arkivet snarast meddelas om detta. Vid uttag av ritningsnummer ska beställaren uppge nedanstående obligatoriska uppgifter: Namn på gata, park, bro eller annan allmän plats. Geografisk orientering i enlighet med stadens kartbladsindelning, tex 6578_154NV. Ritningens verksamhetsgren t.ex. Park, Gata, Konstbyggnad / Konstruktion etc.

27 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 17 (43) Namn på konsultfirma samt namn på den person (konsult) som beställer ritningsnumren Namn på Tk:s / Expl.k:s projektledare / handläggare Antal ritningar Ovanstående uppgifter krävs för att ett unikt löpnummer för varje ritning ska kunna genereras automatiskt ur arkivets ritningsregister Godtagande och arkivering av relationshandlingar Relationsritningar som levereras till arkivet ska vara i arkivbeständigt original (plastfilm). Relationshandlingar ska vara daterade och signerade av entreprenören enligt punkt 10.33, fält B ovan. Beställarens projektansvarig intygar genom underskrift att omfattningen och dokumentationen uppfyller ställda krav samt att ev. ändringar är införda. För omfattning och innehåll i relationshandlingar för anläggningar i gatu- och parkmiljö se TH del 2 Anläggning, kap. 24, och för belysning se del 4 Belysning. För omfattning och innehåll i relationshandlingar för konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.) och tekniska anläggningar och installationer se TH del 3, kap Rutiner för godkännande och revidering av typritningar Typritningar Benämningen typritning ersätts med benämningarna TH-typritning och G-typritning. Det finns en stor mängd ritningar benämnda typritning med varierande ålder och kvalitet inom staden. I och med denna utgåva av TH behåller dessa ritningar ej längre sin status som typritning. De är dock nödvändiga att behålla som relationshandlingar och/eller förslag på lösning av detaljer. De kan användas i nya projekt efter det att de uppdaterats och projektanpassats. De ska då erhålla ett unikt ritningsnummer inom det aktuella projektet. Inom nedanstående verksamheter behåller dock de nuvarande typritningarna sin status. Detta beror på att de berörda verksamheterna för närvarande saknar resurser för att gå igenom det stora antalet typritningar. Offentlig belysning Trafiktjänstens verksamheter Konstbyggnad

28 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 18 (43) Gransknings- och godkännanderutin för typritningar TH-delansvarig svarar för att TH-typritningar och G-typritningar är granskade av de som berörs och att de ekonomiska konsekvenserna av ritningsinnehållet är beaktade. Skulle motstridiga synpunkter beträffande innehållet i typritning uppstå så ska tvistefrågan i första hand lyftas till TH-styrgrupp som sedan vid behov kan lyfta frågan tjänstevägen. Ritningsnummer tilldelas efter samråd och godkännande av TH-ansvarig på Tk:s enhet för konstbyggnadsteknik. Angående ritningsnummer för TH-typritningar och G- typritningar, seth, del 2. TH-delansvarig godkänner ritningen och skriver under med namnteckning i rutan godkänd. Stämpling av en typritning så att den får statusen G-typritning kan ske efter berördas granskning samt godkännande från TH-delansvarig. Typritning som ej längre gäller ska stämplas makulerad. Ostämplad typritning gäller ej som typritning.

29 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 19 (43) 12. Vägmärken, informations- och orienteringstavlor 12.1 Allmänt Trafikförordningen (Trf), Vägmärkesförordningen (VMF) gäller för Tk:s väghållningsområde. Vägmärken, om vilka det finns beslut i de lokala trafikföreskrifterna (LTF) och som berörs vid en trafikomläggning eller trafikförändring, får inte tas ner eller sättas upp förrän beslut om den förändrade eller nya LTF:en fattats. För vägar inom Stockholm fattar kommunen (Tk) beslut om LTF och föreskrifter vid vägarbete eller liknande arbete. Trafikverket är väghållare för det övergripande vägnätet i landet och inom Stockholm är det nedanstående vägar. Väg E4/E20 Väg E20 Väg E18 Väg 73 Väg 75 Väg 229 Väg 260 Södertäljevägen/Essingeleden Norra Länken/Uppsalavägen Roslagstull-Ålkistan (Barkarby)-Hjulsta-Rinkeby/Ursvik Nynäsvägen söder om Tyresövägen Södra länken Tyresövägen Vendelsövägen För dessa vägar fattas alla beslut av Trafikverket eller Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1 Trf lyder: Särskilda trafikregler för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område meddelas genom lokala trafikföreskrifter utom i de fall som avses i 10 kap 10 och 14. Beslut fattas av länsstyrelsen eller kommunen (Tk) beroende på föreskriftens art och typ av väg. Yttrande från polismyndighet ska alltid ske när det är fråga om lokala trafikföreskrifter (LTF). Kommunen (K) ska underrätta Lst om sina beslut angående lokala trafikföreskrifter.

30 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 20 (43) 12.3 Föreskrifter vid vägarbete eller liknande arbete För föreskrifter, regler och anvisningar vid vägarbete eller liknande arbete se TH, del Vägmärken, informations- och orienteringstavlor Vägmärkesförordningen 2007:90 är det styrande dokumentet för vägmärken, informations- och orienteringstavlor. I Trafikverkets författningssamling VVFS 2007:305 (med ändringar) framgår vilka krav som ställs för vägmärken Sätta upp nya och ta ned befintliga vägmärken Tk bereder och beslutar om erforderliga lokala trafikföreskrifter. Informations- och lokaliseringstavlor bereds enligt samma rutin Drift och underhåll Tk ansvarar efter övertagandet för drift och underhåll inom området Permanenta vägmarkeringar Allmänt När, hur och i vilken kvalitet vägmarkeringarna ska användas regleras i: Vägmärkesförordningen (VMF Lag 2007:90) Transportstyrelsens författningssamling, (TSFS 2010:171) TH, del 2 Anläggning, under kap 24, kod. DEE

31 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 21 (43) 13. Projekteringsanvisningar Inledning 13.1 Allmänt I avsnitt 13.2 till och med avsnitt 14.2 beskrivs de regler och anvisningar som gäller produktion av ritningar. De som måste känna till innehållet i dessa avsnitt är: Ansvariga enhetschefer för respektive projekt Projektansvariga handläggare för respektive projekt Belysningsingenjörer (enheten gator och ljus) Signalansvarig (enheten trafikteknik) Tk:s arkiv (gäller avsnitt om stämplar och numrering) Konsulter som är anlitade för respektive projekt 13.2 Gemensamma projekteringsanvisningar för offentlig mark symboler och ledningssamordning Allmänt Använd enhetliga linjer, beteckningar och symboler på alla ritningar över projekt på offentlig mark. I avsnitt och visas de vanligaste markeringarna. Innan varje projekt startar ska en cad-manual upprättas som beskriver vad som ska gälla för det aktuella projektet rörande linjetjocklekar och ritningssymboler m.m Beteckningar på planritningar som gäller ledningssamordning A Avlopp Gk(V) Vatten (tk) Ad Dagvatten Ku Kulvert Ak Kombinerat Ky Kylvatten As Spillvatten Mr Murrester Bm Bergrum Mv Markvärme Bs Brandsignal O Optofiber/Kabel-TV Bv Brandvatten Ss Sopsug E El (Sh)A Hamn Avlopp Fk Fjärrkyla (Sh)El Hamn El Fri(A) Avlopp (tk) (Sh)V Hamn Vatten Fri(V) Avlopp (tk) T Tele Fv Fjärrvärme Ts Trafiksignaler

32 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 22 (43) G Stadsgas Ub Underbyggnader GF Grundförstärkning V Vatten Gk(A) Avlopp (tk) Vk Värmekulvert Gk(El) El (tk) Vs Signalkabel Gk(T) Tele (tk)

33 Det går inte att visa bilden för tillfället. Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 23 (43) Föreslagen respektive befintlig stolpe för belyst vägmärke Föreslagen respektive befintlig signalstolpe Föreslagen respektive befintlig träd Föreslagen ledning eller kabel Befintlig ledning eller kabel Befintlig ledning eller kabel som ska slopas Ledning, framtida eller redovisad på annan ritning Proppad ledning Tryckledning för avlopp Dimensionsförändring för vattenledning Nedstigningsbrunn, cirkulär Nedstigningsbrunn eller ventilkammare, platsgjuten Kombinerad dagvatten- och nedstigningsbrunn Nedstigningsbrunn med sandfång Inspektionsbrunn Föreslagen respektive befintlig dagvattenbrunn Föreslagen respektive befintlig brandpost Luftningsanordning, Avtappningsanordning, Avstängningsventil Vattenkastare, Spolpost, Dricksfontän Föreslagen respektive befintlig bergtunnel Sänke respektive stigort Borrhål respektive tunnelinslag Område för grundförstärkning för gator och vägar Elskåp eller styrapparatskåp Dragbrunn Dräneringsbrunn

34 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 24 (43) 13.3 Projekteringsanvisningar för gator Förutom anvisningarna i nedanstående avsnitt gäller Svensk Standard (SS 32271) som stöder sig på byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90. Ritningarna ska numreras enligt avsnitt Krav på projektör Dokumenterad kompetens inom gatu- och vägteknik Kännedom om innehållet i TH och andra för uppdraget relevanta handböcker framtagna av Tk. Projektering ska utföras digitalt i MicroStation eller AutoCad-miljö. Leverans ska ske i dgn-format för att staden ska kunna utnyttja materialet rationellt Gatuprojektering, linjer och symboler Exempel från trafikanordningssystem Punkten är ej bearbetat i jämförelse med TH Nivåindelningen avser CAD-fil i trafikanordningssystemet (xxxxxxxx.tra) 01 Skyltar 10 Linjemarkeringar (10 cm) 11 Linjemarkeringar (20 cm) 12 Linjemarkeringar (stopplinje) 15Övergångsställe/cykelöverfart/väjningslinje 17 Körfältspilar/buss/taxi/cykelmarkeringar 18 Spärrmarkeringar/speciella markeringar 20 Belysningsstolpe (gata/park/mast) 22 Vägmärkesstolpe 23 Signalstolpe 25 Portalben (balk/linspänn)

35 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 25 (43) 30 Måttsättningskyltar 31 Måttsättning-körfält 32 Måttsättning-vägvisning-linspänn 40 Tillfällig väg 41 Tillfällig höjdsättning 46 Tillfälliga trafikanordningar-etapp 1 47 Tillfälliga trafikanordningar-etapp 2 48 Tillfälliga trafikanordningar-etapp 3 49 Tillfälliga trafikanordningar-etapp 4 50 Textskyltar 51 Text-körfält (linjer/markeringar) 52 Text-vägvisning (stolpar/belysning) 60 Skisser (hjälplinjer) 61 Digitalisering 62 Konstruktionselement (t ex punkt som beräknas för proj). 10 Kantlinje (heldragen) 10 Kantlinje (dubbel) ej klar 10 Ledlinje (1+1) 10 Körfältslinje (3+3) 10 Körfältslinje (3+9) 10 Kantlinje (1+2) 10 Varningslinje (9+3) 12 Stopplinje

36 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 26 (43) Exempel från höjd-/måttsättningssystem Punkten är ej bearbetad i jämförelse med TH LINJER OCH SYMBOLER MM Nivåindelningen avser CAD-fil i höjd- /måttsättningssystemet (xxxxxxxx.gat) 01 Mittlinje 02 Kantstöd -gata/gc-väg 03 Kantstöd bef. (som ska behållas- markeras tjockare) 04 Kantstöd bef. (som ska utgå- kryssmarkeras) 05 Refuger (möbleringselement) 06 Beläggningskant-gata/GC-väg 07 Försänkt kantstöd 10 Dagvattenbrunnar 11 Dränering 12 Trummor/kulvertar 13 Rännstensbrunn bef. (som ska utgå kryssmärke) 14 Murar/broar/konstbyggnader 16 Räcke/stängsel/navföljare/tricblock 18 Träd (nya och bef. utgående)/trädgrop/häck 23 Materialgräns (beläggningskant/gräns) 24 Telefonkiosk/urinoar/skärmtak/cykelställ 25 Dricksfontän/julgransbrunn/flaggstångsbrunn/reklampelare/styrapparatskåp/kartskylt/ kryssmärke/biljettautomat 26 Grundförstärkning (text med områdes-markering) 27 Grundförstärkning (ytskraffrering) 28 Släntmarkering (dike)

37 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 27 (43) 29 Släntmarkering (allmän) 30 Höjdsättning 31 Längdmätning 32 Måttsättning (längd/bredd) 33 Radie/klotoid/längd 34 Koordinatpunkt 35 Koordinatlittrering (ring med siffra) 36 Koordinattabell (för punkter i level 34/35) 39 Polygonpunkt/fixpunkt/pike 50 Text (grannkommun) 51 Text (fastighet) 52 Text (gata/torg/park) 53 Text (förklaringar/anmärkningar) 54 Text (vatten) 59 Koordinatangivelse (avser kryss i referensfil) 60 Skisser (hjälplinjer) 61 Digitalisering 62 Konstruktionselement (t ex punkt som beräknas för proj).

38 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 28 (43) 13.4 Projekteringsanvisningar för park Förutom anvisningarna i nedanstående punkter gäller Svensk Standard (SS 32271) som stöder sig på byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90. Ritningarna ska numreras enligt avsnitt Krav på projektörer Dokumenterad kompetens inom mark- och anläggningsteknik med inriktning mot landskapsarkitektur och utformning. Kännedom om innehållet i TH och andra för uppdraget relevanta handböcker framtagna av Tk. Projektering ska utföras digitalt i MicroStation eller AutoCad-miljö. Leverans ska ske i i dgn-format för att staden ska kunna utnyttja materialet rationellt Situationsplaner (Program- och systemhandling) Allmänt Situationsplan för markarbeten är ett detaljerat program för parkprojekt. Planen ska ligga till grund för en första ekonomisk kalkyl för anläggningen och för dess drift och underhåll. Noggrannheten i situationsplanen ska vara så stor att man kan avgöra mått på halvmetern när i skala 1:400. Nivåerna ska redovisas med marginaler på 10 centimeter och med jämna decimeter. Vanligast förekommande skalor 1: :400 1: Markplaneringsplaner Allmänt I första hand bör ritningar läggas upp med indelning och avgränsningar enligt kartbladssystemet för 400-/200-delar. Blir informationen på bladindelade markplanen svårtydd, gör också en objektorienterad detaljritning. Den ska i så fall markeras på markplaneringsplanen. Informationen i detaljritningen ska normalt inte finnas med i markplaneringsplanen. Informationen kan ev. finnas med som enkel illustration. Om det behövs en omfattande höjdsättning och måttsättning kan man upprätta en separat höjd- och måttsättningsplan. Förekommande skalor 1:400

39 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 29 (43) 1:200 1:100 Hänvisning Alla ritningar som berör området/projektet som markplaneringsplanen visar, ska finnas angivna i planens hänvisningstabell Planterings- och utrustningsplaner Allmänt Planterings- och utrustningsplaner är standardbygghandlingar och ska i första hand tas fram i rutsystemet med 400/200-delar. Om växtförteckningen är omfattande, ska man i första hand välja att förlänga ritningen med 21 cm i taget. Om informationen blir svårtydd kan man i stället ta fram en detaljritning som situationsplan. Den ska markeras på planterings- och utrustningsplanen. Inom markeringen kan informationen visas som en enkel illustration. Rita lekutrustning skalenligt och ange säkerhetsavstånd. Förekommande skalor 1:400 1:200 1:100 1: Övriga detaljplaner Som övriga detaljplaner räknas de detaljplaner, markplaneringsplaner, planteringar, planterings- och utrustningsplaner m m, som inte följer kartbladsindelningen för 200/400-delskartorna. De ska betecknas som detaljplan och motsvarande ritningstyp. Vanligast förekommande skalor 1:400 1:200 1:100 1:50 1: Illustrationsplaner En illustrationsplan kan ha situationsplanen som grund. Den behöver dock inte följa situationsplanens beteckningar. Ytorna kan skrafferas och eventuellt färgläggas.

40 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 30 (43) Parkprojektering, linjer och symboler Ritningstekniska anvisningar Situationsplan - mark Markplaneringsplan Planterings- och utrustningsplan Profiler Sektioner och snitt Höjd och måttsättningsplan Beteckningar Linjebredd Anmärkningar Kommungräns 0,35 Kvartersgräns 0,25 Fastighetsgräns 0,25 Måttangivelserna är rekommendationer från stadsbyggnadskontorets stadsplaneavdelning Bestämmelsegräns 0,18 Gräns för arbetsområde - Obs! Arbetsområdet ska alltid avgränsas Överhäng 0,7 - Illustrationslinje under mark 0,18 - Hägnad, stängsel, staket, plank 0,25 (0,18) Med eventuell typhänvisning Räcke 0,25 Med eventuell typhänvisning Gräns mellan olika ytor 0,35 Gäller planterings- och utrustningsplan Föreslagen mark 0,5 Befintlig mark 0,18 Gäller även sektioner, snitt och profiler Terrass 0,25 Centrumlinje 0,25 Anges om sektion eller snitt skär genom vägkropp

41 Det går inte att visa bilden för tillfället. Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Beteckningar Linjebredd Anmärkningar Sidan 31 (43) Bef. mark, vänster sidoprofil 0,18 Gäller profiler Bef. mark, höger sidoprofil 0,18 Föreslagen höjd - Bef. höjd, som behålls Bef. höjd, som utgår Brunnshöjd (ök sil) Noggrannhet: en decimal för situationsplan, mark och illustrationsplan, två decimaler för övriga handlingar Murkrönshöjd Föreslagen eller befintlig nivåkurva 0,18/0,35 Differens mellan nytt och gammalt Bef. nivåkurva, som utgår - Koordinatkryss 0,18 Ska alltid finnas på minst 2 markplaneringsplaner, finns som regel förtryckta Koordinatbestämd punkt 0,25 Fixpunkt 0,25 Polygonpunkt 0,25 Slänt - Lutning anges. Kurvor ska användas när markmodelleringen kräver det. För enkla lutningar används släntmarkering och höjdsättning. Markkontur 0,18 Bergkontur 0,18 Vägtrumma 0,5 Asfaltbeläggning 0,5 Ellipsen görs lika hög som trummans diameter Läggs under markering för färdig mark. Linjebredden blir alltså 0,5+0,5=1,0

42 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha Sidan 32 (43) Symbolens stam görs med hål 2 mm. Krondiametern görs 5 m. Om inmätningsplanen redovisar stamdiameter eller krondiameter, kan symbolen kronring företrädesvis göras skalenligt. Beteckningar Linjebredd Anmärkningar Bef. lövträd och barrträd 0,25 Föreslaget och bef. träd i trädgrop Bef. lövträd och barrträd med föreslaget skydd mot kringfyllning Bef. lövträd och barrträd som ska skyddas under byggnadstiden 0,25 0,25 0,25 Gäller Situationsplanmark och markplaneringsplan Träd som tas bort - Buskar som tas bort - Föreslaget lövträd och barrträd samt kod för trädslag 0,25 Gäller Planterings- och utrustningsplan Byggnad 0,7 Även hus på kvartersmark illustreras Soffa Bänk Cykelställ med antal platser 0,25 Antal och riktning på cykelställen anges Bilparkering med antal platser - Orienteringstavla 0,25 Flaggstång eller flaggstångsfundament 0,25 Hål nr 2 i cirkelmall

TEKNISK HANDBOK. Del 0 - Inledning

TEKNISK HANDBOK. Del 0 - Inledning TEKNISK HANDBOK Del 0 - Inledning 2015-04-22 Sidan 2 (8) Innehållsförteckning Sidan 0 Inledning... 3 00. Praktisk tillämpning... 3 00.1 Allmänt... 3 00.2 Bestämmelser... 3 01 Teknisk handboks plats i TK:

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 1 - Ritningar 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 1 - Ritningar 2015-04-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 2 (43) SIDAN 10. Allmänt... 4 10.1 Höjd- och plansystem... 4 10.11 Geodetiskt referenssystem i höjd för Stockholms stad... 4 10.12

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Ritningsbeteckningar

Ritningsbeteckningar Rev 2002-02-01 1 (18) Ritningsbeteckningar för byggritningar Handläggare: Lars-Olof Andersson Trafikkontoret Gemensamma beteckningar och texter för alla typer av planritningar 2 Ritningsetikett 3 Översiktsplan

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1 1. Allmänt Kontrakts-/ Uppdragsbeteckning BILAGA 1 till kontrakt 87654321 Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Denna bilaga reglerar villkoren för

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Teknisk handbok. Park och natur. Ritningar för projektering av park och natur

Teknisk handbok. Park och natur. Ritningar för projektering av park och natur Teknisk handbok Park och natur Ritningar för projektering av park och natur Innehåll 1 Ritningar 2 1.1 Röjnings- och etableringsplan 2 1.2 Befintlig situationsplan/rivningsplan 2 1.3 Markplaneringsplan

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från TEKNISK ANVISNING LKT 1500.130.005 1 8 Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, konstruktion, inköp, drift-och underhåll Nyckelord Anvisning, instruktion, dokumenthuvud,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 6a Ver 2018-11-25 Ansvarig Ulrika Palmqvist

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Teknisk handbok. Relationshandlingar. Allmänna krav på relationshanlingar

Teknisk handbok. Relationshandlingar. Allmänna krav på relationshanlingar Teknisk handbok Relationshandlingar Allmänna krav på relationshanlingar Innehåll 1 Allmänna krav på relationshandlingar 2 1.1 Sammanfattning 2 1.2 Allmänt 2 1.3 Inmätning 2 1.4 Leverans av CAD-filer 2

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T

G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T G O T L A N D S H E S S E L B Y J E R N V Ä G F Ö R E N I N G E N G O T L A N D S T Å G E T G H J F 4 U T G I V N I N G O C H H A N T E R I N G AV D O K U M E N T Föreskrift Utgåva 4 Dokumentansvarig:

Läs mer

Teknisk handbok - Sollentuna kommun Datum

Teknisk handbok - Sollentuna kommun Datum 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Läsanvisning... 2 1.2.1 Allmänna kapitel... 2 1.2.2 Teknikkapitel... 2 1.3 Avgränsningar mot andra arbetsområden... 3 1.3.1 Avgränsning mot planering och utredning...

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

1(7) Kart- och Mätpolicy. Styrdokument

1(7) Kart- och Mätpolicy. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-10-31 151 Dokumentansvarig GIS ingenjör Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...4 1.1 Syfte...4

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Greta. Manual för ansökan om TA-planer Information finns på Inloggningsadress Greta:

Greta. Manual för ansökan om TA-planer Information finns på   Inloggningsadress Greta: Greta Manual för ansökan om TA-planer 2019-04-16 Information finns på www.linkoping.se/apv Inloggningsadress Greta: https://greta.linkoping.se Vid frågor kontakta Cecilia Brage, cecilia.e.brage@linkoping.se

Läs mer

Ritningshantering med hjälp av aktiv mapp med arbetsflöde

Ritningshantering med hjälp av aktiv mapp med arbetsflöde Ritningshantering med hjälp av aktiv mapp med arbetsflöde Joint Collaboration AS Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Telefon +46 (0)8-28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org. nr. 556565-2590 Dokumentet

Läs mer

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AD, Anläggningsdokumentation VAR BETECKNING TR08-01 DATUM 2018-05-15 samrad TEKNISK RIKTLINJE utgava 3 fastställd TD Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar

Läs mer

Kontrollplan för små åtgärder och ändringar

Kontrollplan för små åtgärder och ändringar Kontrollplan för små åtgärder och ändringar Information om små åtgärder och ändringar Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk handbok. Projektering. Ritningsutformning

Teknisk handbok. Projektering. Ritningsutformning Teknisk handbok Projektering Ritningsutformning Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Användarinstruktion 2 2 Allmänt 2 2.1 Ansvar 2 2.2 Höjd- och plansystem beskrivande grafik 2 3 Projektmapp 3 3.1 Mappstruktur

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Förvaltningsdata. Handbok BVH B /SA CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, BVH

Förvaltningsdata. Handbok BVH B /SA CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, BVH Handbok BVH 584.30 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-03-01 01 14 Diarienummer B03-1838/SA26 15 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Ulla-Märta Nilsson, 0243-44

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar att

Läs mer

Information om bygglovshandlingarna

Information om bygglovshandlingarna Information om bygglovshandlingarna Fastighetens bygglovshandlingar hittar du i en mapp med flera undermappar. Undermapparna innehåller bygglovsärenden med minst en bygglovshandling t.ex. en fasadritning.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Anvisningar för robust fiberanläggning Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Sida 2 (22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. DOKUMENTATION... 3 2.1 Generella krav... 3 2.2 Omfattning... 4 2.3 Krav på

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Totalentreprenader och Vägräcken Räckeskonferens

Totalentreprenader och Vägräcken Räckeskonferens Totalentreprenader och Vägräcken Räckeskonferens 2017-11-16 1 Mall Teknisk beskrivning, (TB-mall) för Totalentreprenader(TE) Trafikverkets egen mall med egen struktur Funktionella krav Inte produktionsresultat

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad:

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad: Riktlinje CAD Skapad: 2001-05-15 Senast ändrad: 2018-06-12 Riktlinje CAD sid 2 av 6 Processägare Affärsutvecklingsdirektör Processledare/Uppdateringsansvarig CAD/BIM specialist Kvalitetssamordnare Kvalitetschef

Läs mer

B Q 1:73 2,8 1:91 1:89 3,4. BETECKNINGAR GRUNDKARTA Traktgräns. LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning, samfällighet

B Q 1:73 2,8 1:91 1:89 3,4. BETECKNINGAR GRUNDKARTA Traktgräns. LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn Fastighetsbeteckning, samfällighet 1 1247 s:3 1,9 TRÄSLÖV dd ky J st ra nd s P NYGÅRD K O ga :9 1:251 1:91 ga:7 1:52 M A L Utdrag plankarta, fastighetsindelning, skala 1:200 (A1). Del av Träslövs Näs S:5 (grå yta) fastighetsregleras till

Läs mer

Sid 1 (5) KONTROLLMOMENT. Typkontrollintyg Kvalitets- och identitetsintyg Kontrolldokumentation (S)

Sid 1 (5) KONTROLLMOMENT. Typkontrollintyg Kvalitets- och identitetsintyg Kontrolldokumentation (S) Sid 1 (5) KONTROLLMOMENT Typkontrollintyg Kvalitets- och identitetsintyg Kontrolldokumentation Beteckning KBE EP-180 Utgåva 2 (S) Datum Ersätter 2013-08-20 1 (S) 1 OMFATTNING Kontrollmomentet tillämpas

Läs mer

Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även de blanketter som du behöver för att

Läs mer

2 Vägutrustningsplaner

2 Vägutrustningsplaner 2 Vägutrustningsplaner 2.1 Vägutrustningsplan En vägutrustningsplan skall normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla: vägmärken, vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

CW Plotdef - Användarbeskrivning

CW Plotdef - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Plotdef - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt CWPlotdef används dels för att definiera utskriftsförutsättningarna för en

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning Tankdagen 20140327 Solna Presentation Kenneth Lind Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö Borlänge 2010 - Specialist Asfalt och beläggning Bakgrund Laboratoriechef NCC ROADS Projektledare Underhåll

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR DEL

PROJEKTERINGSANVISNINGAR DEL PROJEKTERINGSANVISNINGAR DEL 7- INMÄTNING Datum: 2018-12-20 Rev. datum: Utgåva nr: 0.1 Granskad av: Marcus Zetterqvist Fastställd av: Rune Blomster Projekteringsanvisningar 2018-01-16 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Introduktion 7 Redigeringsprincip 7 Vägledningstext 7 Översikt över innehållet i denna byggvägledning 8 Hänvisning till standard 9

Introduktion 7 Redigeringsprincip 7 Vägledningstext 7 Översikt över innehållet i denna byggvägledning 8 Hänvisning till standard 9 Innehåll Förord 5 Avsnitt i BBR Introduktion 7 Redigeringsprincip 7 Vägledningstext 7 Översikt över innehållet i denna byggvägledning 8 Hänvisning till standard 9 1 Bakgrund och allmänna krav 11 Bakgrund

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb 1(9) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 2.3 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ hdb LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Handledning digital MB Brounderhåll

Handledning digital MB Brounderhåll 2010-04-28 1 (8) Handledning digital MB Brounderhåll 1 INLEDNING Digital MB Brounderhåll är ett programpaket och hjälpmedel för upprättande av objektspecifik mängdbeskrivning (MB), mängdförteckning (MF)

Läs mer

(Formuläret ifylls och med tabbpilarna förflyttas Du till nästa/föregående fält.)

(Formuläret ifylls och med tabbpilarna förflyttas Du till nästa/föregående fält.) Stockholms läns landsting 2010-09-27 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION LS 0810-1003 SLL1622 TEKNISK BEVAKNING (Formuläret ifylls och tabbpilarna förflyttas Du till nästa/föregående fält.) Om adressändring sker

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr Innehåll Starta programmet... 2 Flikarna...2 Fliken Material...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Fastighet, ärende och sökande Instruktioner, steg 1 och 2 1. Moment Kontrollant Referens Metod Intyg Notering Datum Sign.

Fastighet, ärende och sökande Instruktioner, steg 1 och 2 1. Moment Kontrollant Referens Metod Intyg Notering Datum Sign. Kontrollplan för små åtgärder och ändringar Information om små åtgärder och ändringar Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte

Läs mer

Så här använder du kontrollplanen

Så här använder du kontrollplanen Kontrollplan Fasta Förvaltning/Bolag Projektnamn Diarienummer ID-kod Diarienummer tidigare skeden Projektledare Beslutad process Så här använder du kontrollplanen bananläggningar som ska användas av trafikkontorets

Läs mer

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A Utdrag ur grundkurs Vägmarkering Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A VÄLKOMMEN Kurs Vägmarkering Lärare: Torgny Augustsson Hans Holmèn Gunnar Larsson TSFS 2010:171 Transportstyrelsens

Läs mer

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan

Läs mer

Riktlinjer för projektavdelningens CAD

Riktlinjer för projektavdelningens CAD Stadsbyggnadsnämnden Rev. Datum Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-02-22 Projektavdelningen Erik Pahlbäck, 016-710 28 52 1 (6) Riktlinjer för projektavdelningens CAD 2 (6) 1. Ritningsnamn Dwg-filens namn

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Tillämpning standarder bygghandlingar. Termlista och metadata

Tillämpning standarder bygghandlingar. Termlista och metadata Tillämpning standarder bygghandlingar Effektivare granskning PDF Guidelines Dokumentplattform API Namnruta Hänvisningar i handlingar Effektivare projektering PDFexport från CAD-system Överföring mellan

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer