Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn"

Transkript

1 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

2 Innehållsförteckning 1. Inledning CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering Ritningsnumrering Namngivning ritnings- och modellfiler samt layouter Lagerhantering Exempel på lagernamn Referenser...9 Bilaga - tabeller från SB 11 CAD-lager 2

3 1. Inledning Detta dokument beskriver regler för ritningsnumrering och namngivning av CADlager. I strukturerna för namngivningen utgör BSAB-systemet en grund för uppbyggnaden av dessa namn. Klassificeringssystemet BSAB96 är en branschgemensam överenskommen systematik för att underlätta informationsflödet i bygg- och förvaltningsprocesserna. I ett byggprojekt regleras vanligtvis ritningsnumrering och namngivning av CADlager i en CAD-manual. Reglerna bygger ofta på svensk och internationell standard för ritningsnumrering och lagerhantering. Detta dokument beskriver delar av denna standard. 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering I ett byggprojekt förekommer det ofta styrdokument över vilka regler som gäller vid projektering av bygg- och förvaltningshandlingar. När ett byggprojekt går från program till projektering bildas en projekteringsgrupp där de olika aktörerna ingår såsom arkitekt, konstruktör, el-konsult och VVS-konult. I ett tidigt skede utses också en av projektörerna till CAD-samordnare. Det är vanligtvis arkitekten som tar denna roll men det kan även vara andra aktörer t.ex. en konsult som enbart arbetar som CAD-samordnare i projektet. CAD-samordnaren tar därefter fram ett styrdokument, en så kallad CAD-manual. Vissa fastighets- och förvaltningsbolag har dessutom olika styrdokument för hur handlingar och ritningar skall överlämnas efter att projektet är avslutat. Sådan dokument innehåller riktlinjer som direkt kan påverka CAD-manualen. Anledningen är att den digitala informationen skall vara anpassad efter de system som använda i den egna förvaltningen. En CAD-manual innehåller bl.a. information om organisation, regler för informationsstrukturer och utbyte av filer. Exempel på innehåll i en CAD-manul kan vara uppgifter och regler om: Projektets CAD-organisation Programvara Färg/penntjocklek/linjetjocklek Texfonter/stilar Skraffering Externa referenser, symbolhantering och block Måttsättning Modellfiler och layouter Placering av origo koordinatsystem Ritningsnumrering Namngivning av ritnings- och modellfiler Lagerhantering 3

4 3. Ritningsnumrering Svensk standard SS för ritningsnumrering av byggritningar bygger på etablerade arbetssätt och beteckningsmetoder inom byggsektorn. Syftet med att använda sig av en bestämd metod för ritningsnumrering är att det i ett byggprojekt skall vara enkelt att söka och utbyta ritningar under projekterings- och byggfasen. Ritningsnumren skall också vara stabila under en ritnings livscykel. De skall kunna inordnas hos olika fastighetsägare, förvaltare och nyttjare i olika processer. Strukturen är uppbyggd av 3 olika fält som har vissa bestämda positioner i namnet. Delarna åtskiljs med bindestreck. Delarna är i tur och ordning ansvarig part (här även kallat projektörsbeteckning), klassifikation samt nummer. Standarden tillåter en variation av tillämpningar. Metoden som beskrivs nedan är en tillämpning som använder sig av 7 tecken (10 tecken inklusive bindestreck och punkt). Metoden bygger vidare på byggdelstabellerna enligt BSAB96 och koder för ritningskategorier i den andra delen samt löpnummer eller lägeskod i slutet i tredje delen av ritningsnumret. För uppbyggnaden av ritningsnummer gäller då nedanstående princip: Position 1 Position 2 och 3 Position 4 Position 5, 6 och 7 visar projektörsbeteckning enligt tabell a nedan. visar BSAB-kod för byggdel. Se tabeller tabell 2.222b och 2.222d i bilaga. visar ritningskategori enligt tabell b nedan. visar numrering enligt lägeskod alternativt löpnummer BSAB-koden för byggdel har enligt ovanstående princip begränsats till två tecken. Detta innebär att man använder sig av de två första tecknen i aktuell byggdelskod enligt BSAB. Enligt standarden är det dock möjligt att välja detaljeringsgrad efter behov av gruppering. Det förekommer dock att man i projekt utnyttjar med än två tecken för BSAB-kod. BSAB96 innehåller flera tabeller för byggdelar. I detta dokuments bilaga redovisas BSAB-koder för tabellerna Grund och bärverk och Rumsbildande byggdelar m m. Numrering i position 5-7 skall tillsammans med övrig delar i numret ge ritningen en unik beteckning. Principer för numrering skall i byggprojekt samordnas mellan ansvariga parter. Metoden med lägeskod används för ritningar som avbildar en del med avgränsat läge inom en byggnad eller anläggning. Ritningen betecknas efter den del av byggnaden eller anläggningen som avbildas. Lägeskod tillämpas främst på planer, sektioner och fasader. Uppbygganden av lägeskoden i ett byggprojekt skall dokumenteras eller förklaras t.ex. genom en lokaliseringsfigur. 4

5 Löpnummer innebär att ritningarna numreras i följd. Alla nummer i en löpnummerserie skall alltid innehålla lika många tecken. Enligt ovanstånde uppbyggnad är antal tecken avgränsat till poition 5-7. Tabell a Projektörsbeteckningar enligt svensk standard SS Förkortning A E F G I K L M P R S V W Benämning Arkitekt Elprojektör Förvaltare Geotekniker Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Projekt och entreprenadgemensamt VA-projektör Styr och övervakningsprojektör VVS projektör, eller ventilationsprojektör när både v- och vs-projektör finns Vs-projektör, när både v- och vs-projektör finns Tabell b Ritningskategorier enligt SS Kod Ritningskategori 0 Sammansatta ritningar 1 Planritningar 2 Sektioner (snitt, profiler) 3 Fasadritningar 4 Uppställningsritningar 5 Förteckningsritningar 6 Detaljritningar 7 Samordningsritningar 8 Scheman Exempel: Ritningsnummer Ritningens innehåll A Arkitekt, sammansatta byggdelar, planritningar, hus 1, del 1, våning 2 V VVS, luftbehandling, hus 1, del 1, våning 1 A Arkitekt, sammansatta byggdelar, fasadritningar, hus 1, löpnummer K Byggnadskonstruktör, bärverk i husstomme, väggelevationer, hus 1, löpnummer 5

6 4. Namngivning ritnings- och modellfiler samt layouter Standarden för ritningsnumrering är även avsedd att användas för namngivning av CAD-filer och layouter. Vid numrering av CAD-filer och layouter är det dock inte möjligt att använda tecknet punkt (. ) som skiljetecken mellan BSAB-kod och ritningskategori. Istället för punkt används här principen att använda tecknet underscore ( _ ) som avskiljare. Exempel 1: En ritningsfil vars ritningsnummer är V blir följaktligen V-57_1-111 Exempel 2: En modellfil som redovisar ett helt våningsplan och som sedan redovisas på 3 layouter. Ritning A , A och A får då följande layoutnamn: A-40_1-112, A-40_1-122 och A-40_1-132 Modellfilen döps då till A-40_1-102 där 0:an används som kod för visa på att det är en modellfil. 5. Lagerhantering Lagerindelning är en struktureringsmetod som används i de flesta CAD-system. Genom att låta specifika kombinationer av lager vara synliga kan olika typer av ritningar tas fram. Vidare kan information utväxlas mellan parterna genom urval av lager. Med gemensamt överenskomna lagernamn förenklas denna process och effektiviteten i kommunikationen ökar. Standarden för namngivning av CAD-lager ges ut på SIS förlag och är en svensk och internationell standard med namnet SS-ISO Lagerstandarden utgör ett ramverk i form av principer för strukturerad lagerindelning. Svensk byggtjänst ger ut en svensk tillämpning av denna lagerstandard som i kortform benämns SB11 CAD-lager (SB-rekommendationer 11 CAD-lager). Denna skrift har bygg- och fastighetsbranschen gemensamt tagit fram och syftet med skriften är att ge tydliga anvisningar för hur standarden för benämning av CAD-lager skall tillämpas. Strukturen för benämning av CAD-lager bygger på 3 obligatoriska fält. Dessa fält kallas ansvarig part, element samt presentation. Utöver de obligatoriska fälten förekommer frivilliga fält men dessa tas ej med här. Varje fält står för olika och skilda begrepp. Varje fält består av ett bestämt antal tecken som innehåller koder för klassificering. När kortare koder används fylls positioner som inte används ut med bindestreck ( - ). Även SB 11 CAD-lager ger utrymme för variationer av tillämpningar och rekommendationen kan tolkas och användas på olika sätt. Nedan presenteras en tillämpning där BSAB:s byggdelstabeller används. För andra tillämpningar hänvisas till SB 11 CAD-lager. 6

7 För uppbyggnaden av lagernamn gäller nedanstående princip som ansluter till SB 11 CAD-lager: Fält: A E P Position: A E P Ansvarig part Position 1 o 2 beskriver ansvarig part enligt tabell 2.1a som finns i bilaga till detta dokument Element Position 3 till 6 beskriver BSAB96-kod för byggdel och position 7 till 8 beskriver egenskapskoder. Se tabell 2.222b, 2.222c, 2.222d och 2.222e i bilaga. Presentation Position 9 o 10 avser presentationsform enligt tabell 2.31b i bilaga. När CAD-grafik representerar en byggdel kan den klassificeras med hjälp av BSAB tabeller. Lagerindelning enligt BSAB:s produktionsresultattabell kan användas men huvudprincipen i SB 11 CAD-lager är att använda BSAB:s byggdelstabeller. Fältet element används enligt ovanstående princip för att beskriva byggdelar enligt BSAB. I bilagan redovisas tabellerna Grund och bärverk (2.222b) samt Rumsbildande byggdelar m m (2.222d) hämtade från SB 11 CAD-lager. Dessa tabeller visar koder som är baserade på BSAB 96. När BSAB-koden används i lagernamnet skrivs den utan punkt (.), som är till för läsbarheten och utan eventuella snedstreck (/) som används som avskiljare för byggdelstypkod. Endast de 4 första positionerna i fältet element används för byggdelskod. De övriga 2 positionerna är reserverade för tillägg för byggdelstyp eller egenskaper (egenskapskod) för de avbildade objekten. Här i detta dokument redogörs för principen med att använda sig av egenskapskoder. Fältet för presentation används då ritobjekt avbildas på olika sätt och med olika mängder information. Skillnader i presentation åstadkoms genom att dela upp grafiken i lager med olika namn. Till exempel kan ett fönster förutom beskrivande grafik innefatta textinformation och måttsättning där allt placeras under samma BSAB-kod. Presentationskoden används då för att särskilja beskrivande grafik, text och måttsättning. Grafik som inte direkt beskriver fysiska delar har presentationskoder. Det gäller såväl generella delar av modellen, t.ex. stomnät, som den grafik som tillhör ritningen; blankett, namnruta, föreskrifter. Elementfältet i lagernamn är för dessa objekt tomt, det vill säga det består av sex bondestreck. 7

8 6. Exempel på lagernamn Exempel 1: Grafik som beskriver balkongstommar i husstomme ritat av ansvarig konstruktör skall ligga på lagernamnet K-27HC--E-- Exempel : K H C - - E - Grafik som beskriver en innerdörr ritat av ansvarig arkitekt skall ligga på lagernamnet A-43CC--E-- Exempel : A C C - - E - Exempel 3: Grafik som beskriver måttsättning av stomytterväggar ritat av ansvarig konstruktör skall ligga på lagernamnet K-27HC--D- Exempel : K C D - Exempel 4: Mönster för isolering i yttervägg som redovisas som en skraffering ritat av ansvarig arkitekt skall ligga på lagernamnet A-42C---H2 Exempel : A C H 2 Exempel 5: Namnrutan till en ritning ritat av ansvarig arkitekt skall ligga på lagernamnet A F2 Exempel : A F 2 8

9 7. Referenser BSAB 96 System och tillämpningar; AB Svensk Byggtjänst Bygghandlingar 90 del 8 Redovisning med CAD; BST - Byggstandardiseringen och SIS Standardiseringen i Sverige Byggritningar ritningsnumrering; Svensk standard SS ; SIS SB-rekommendationer 11 CAD-lager; svensk byggtjänst Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 1: Översikt och principer; Svensk standard SS/ISO/TR ; SIS Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 2: Begrepp, format och koder för användning i byggdokumentation, Svensk standard SS/ISO/TR ; SIS Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av CAD-lager Del 3: Tillämpning av ISO och ISO , Svensk standard SS/ISO/TR ; SIS 9

10 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.1a Tabell namn: Ansvarig part Datum: Tabellen baseras på svensk standard SS , med tillägg och ändringar enligt Bygghandlingar 90 del 8, avsnitt Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får endast göras enligt anvisningar i SB 11. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.1a Ansvarig part A E P S Beskrivning Anm A- Arkitekt E- Elprojektör F- Förvaltare ny kod G- Geotekniker I- Inredningsarkitekt K- Byggnadskonstruktör L- Landskapsarkitekt M- Markprojektör P- Projekt- och entreprenadgemensamt R- Va-projektör S- Styr och övervakningsprojektör V- Vvs-projektör, eller ventilationsprojektör när både v- och vs-projektör finns W- Vs-projektör, när både v- och vs-projektör finns

11 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.222b Tabell namn: Grund och bärverk Datum: Tabellen baseras på BSAB 96 version 1:99. Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får endast göras enligt anvisningar i SB 11. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.222b Grund och bärverk A E P S Beskrivning Anm Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner Undergrund schakt Underbyggnader fyllningar Lager i mark för skydd av byggnadsverk t ex termisk isolering Grundkonstruktioner 15B--- Pålverk 15S--- Grundkonstruktioner för hus 15SC-- - Grundplintar underindelning av 15S--- 15SE-- - Pålplintar och pålplattor 15SF-- - Pelarholkar i grundkonstruktion 15SG-- - Grundplattor, hela 15SH-- - Grundsulor 15SJ-- - Grundbalkar 15SK-- - Grundmurar 15SL-- - Påldäck 15ST-- - Fundament i grundkonstruktion 15SU-- - Kompletteringar i grundkonstruktion 15SZ-- - Övriga grundkonstruktioner för hus Bärverk Bärverk i husstomme 27A--- Sammansatta bärverk i husstomme 27B--- Stominnerväggar 27C--- Stomytterväggar 27D--- Pelarstommar

12 A E P S Beskrivning Anm 27E--- Balkstommar 27F--- Stombjälklag 27G--- Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 27H--- Kompletterande bärverk i husstomme 27HB-- - Trappstommar i husstomme underindelning av 27H--- 27HC-- - Balkongstommar i husstomme 27HD-- - Loftgångsstommar i husstomme 27HE-- - Lastkajsstommar i husstomme 27HF-- - Schaktstommar i husstomme hisschakt o d 27Z--- Övriga bärverk i husstomme 12

13 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.222c Tabell namn: Egenskapskoder för grund och bärverk Datum: Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får inte göras. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.222c Egenskapskoder för grund och bärverk A E P S Beskrivning 1 Överkant 2 Underkant 3 Hitre sida 4 Bortre sida 5 Vertikalt (stående armering i horisontalt snitt) B Slakarmering C Spännarmering D Nätarmering E Armering, detaljer J Ingjutnings-/inmurningsgods M Hål/öppning N Ursparing/nisch

14 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.222d Tabell namn: Datum: Rumsbildande byggdelar m m Tabellen baseras på BSAB 96 version 1:99. Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får endast göras enligt anvisningar i SB 11. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.222d Rumsbildande byggdelar m m A E P A Beskrivning Anm Rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar Sammansatta rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 41A--- Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 41B--- Kompletterande bärverk i yttertak 41C--- Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 41D--- Innerklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 41E--- Öppningskompletteringar i yttertak och ytterbjälklag takfönster, luckor 41F--- Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag avvattningssyste m, säkerhetsoch tillträdesanordnin gar 41Z--- Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg 42A--- Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg 42B--- Ytterklimatskärmar i ytterväggar 42C--- Innerklimatskärmar i ytterväggar värmeisolering etc

15 A E P A Beskrivning Anm 42D--- Öppningskompletteringar i yttervägg fönster, dörrar etc 42E--- Ytterväggskompletteringar burspråk m m 42Z--- Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg Inre rumsbildande byggdelar 43CB-- Innerväggar (ej stominnerväggar) 43CC-- Öppningskompletteringar i innervägg dörrar, partier m m 43D--- Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43DA-- Sammansatta bjälklagsöverbyggnader installationsgolv och öppningskompletteringar 43DB-- Golv 43DC-- Undergolv 43DD-- Skyddsbeläggningar 43DE-- Öppningskompletteringar i bjälklag 43E--- Innertak 43Z--- Övriga inre rumsbildande byggdelar Invändiga ytskikt 44A--- Sammansatta invändiga ytskikt 44B--- Ytskikt på golv och trappor golvbeläggning mönster 44C--- Ytskikt på väggar 44D--- Ytskikt på innertak 44Z--- Övriga invändiga ytskikt Huskompletteringar 45A--- Sammansatta huskompletteringar 45B--- Utvändiga huskompletteringar 45BB-- - Balkonger underindelning av 45B--- 45BC-- - Loftgångar 45BD-- - Skärmtak 45BE-- - Entrétrappor 45BF-- - Fasadstegar 45BY-- - Diverse huskompletteringar 45C--- Invändiga huskompletteringar 45Z--- Övriga huskompletteringar Rumskompletteringar 46A--- - Sammansatta rumskompletteringar 46B--- - Inredningar se kommentar nedan 46C--- - Utrustningar 46Z--- - Övriga rumskompletteringar Övriga rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar 15

16 A E P A Beskrivning Anm Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem toalettstol, tvättställ, dusch e d El- och telesystem belysningsarmatu rer, uttagspaneler etc Hissystem Rulltrappssystem och rullrampssystem Kransystem Rörpostsystem System med maskindriven port, grind, dörr m m 16

17 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.222e Tabell namn: Egenskapskoder för öppningskompletteringar m m Datum: Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får inte göras. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.222e Egenskapskoder för öppningskompletteringar m m A E P S Beskrivning -B Fönster och fönsterdörrar -C Dörrar -D Portar -E Luckor -F Partier -G Lanterniner -H Öppningsinklädnader, smygar, fönsterbänkar etc -J Modul-/systemväggar -K Vik-, skjut- och blockväggar -M Hål/öppning -N Ursparing/nisch

18 SB-Rekommendationer 11, CAD-lager Utgåva 1 (1999) Tabell nr: 2.31b Tabell namn: Presentation Datum: Det är tillåtet att använda denna fil för framställning av dokumentation av tillämpad lagerstruktur för CAD-filer i byggprojekt. All annan användning av detta material kräver avtal med AB Svensk Byggtjänst. Källan skall alltid anges med utdrag ur SB 11 CAD-lager och därutöver skall utfärdarens egen firma (namn) anges. Kompletteringar till denna tabell får endast göras enligt anvisningar i SB 11. Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 Tabell 2.31b Presentation A E P S Beskrivning Anm M- Modell (Model) Nivå 1 E- Beskrivande grafik Nivå 2 (Element graphics) EB - Grafik (skalberoende) för byggdelar Nivå 3 Används för symboler, som skall ha en given storlek på ritningen, men inte visar verkliga mått. ED - Detaljer/snitt Kan användas för t ex förklarande detaljer i avvikande skala EE * - Illustration Ny kod. Kan användas t ex för personfigurer som illustrerar skalan på en vy EF * - Släntmarkering, lutningsriktning, Ny kod lågpunktslinje EI * - Snitt (skuren) Ny kod EJ * - Bortom, synlig Ny kod EK * - Bortom, dold Ny benämning EL * - Hitom, synlig Ny kod EM * - Hitom, dold Ny kod EO - Grafik (skaloberoende) för byggdelar Obs! Bokstaven O, ej siffran 0. Bör ej användas tillsammans med EI EM, utan endast som samlingsbeteckning för dessa

19 A E P S Beskrivning Anm EZ * - 3D grafik Ny kod E0 * - Kolliderande funktioner Ny kod E1 - Funktionens friutrymme E2 - Normenligt friutrymme E3 - Montering/demontering friutrymme E4 - Service friutrymme E5 - Övriga betjäningsområden friutrymme E6 - Installationsanslutningar E7 - Övriga anslutningar E8 - Monteringspunkter E9 * - Betjänings-/kontrollpunkter Ny kod. Kan användas för t ex förvaltningsändamå l A- Noteringar (Annotations) Nivå 2 A1 - CAD-adm, t ex insättningspunkt, Nivå 3 referenslinje AA - CAD-systemberoende lager AZ o s v till AZ T- Text (Text) Nivå 3 inkl ledlinjer T1 - Namn, beteckning Nivå 4 beskrivande text T2 * - Littera Ändrad betydelse, typbeteckningar T3 - Mängd, area mängduppgift T4 * - Identitet, nummer Ny kod, identifierande beteckning H- Skraffering (Hatching) Nivå 3 H1 * - Ytmarkering Nivå 4 ny kod H2 * - Mönsterlinjer Ny kod D- Måttsättning (Dimension) Nivå 3 D1 - Huvudmått Nivå 4 D2 - Detaljmått D3 - Plushöjd J- Sektions- och detaljmarkeringar Nivå 3 (Section/detail marks) J1 - Sektionslinje/snittlinje Nivå 4 J2 - Sektionspilar J3 - Text till sektionspilar K- Ändringsmarkeringar Nivå 3 (Revisions marks) K1 - Ändringspil (inkl bokstav) Nivå 4 K2 K3 - Ändringsmoln (inkl skraff i pil) - Ändringsruta 19

20 A E P S Beskrivning Anm K4 - Ändringstext i ruta KA - Ändringstext för delritning A i ritningsfil KZ o s v till KZ G- Systemlinjer (Grid) Nivå 2 G1 * - Konnektionslinje, huvudskala Nivå 3. Ändrad betydelse. Används för konnektionslinjer för ritningarnas huvudskala, vanligen 1:50 G2 * - Konnektionslinje, alternativ skala Ny kod G9 * o s v till G9 Ny kod Y- Grafik för systemlinjer Nivå 3 (Grid graphics) Y1 * - Stomlinjer/Systemlinjer Ändrad betydelse. Modulnät har fått egen kod Y2 - D:o ringar Y3 * - Modulnät Ny kod Y4 * - Sekundärnät (= baslinjer) Ändrad kod. Tidigare C3. Primärnät visas som landskapsinformation, se fältet Element Y5 * - Koordinater Ny kod. Om L- lager saknas Y6 * - Nivåkurvor Ny kod. Om L- lager saknas. Z- Måttsättning för systemlinjer Nivå 3 (Grid dimension) Z1 - Stomlinjer, måttsättning Nivå 4 U- Användarspecifikt (User) Nivå2 R- Förslag till ändringar (Redlines) Nivå 3 C- Konstruktionslinjer (Construction lines) C1 - Konstruktionslinjer, grupplinjer Nivå 4 C2 - Mätlinjer för byggdelar C3 * - Centrumlinje Ändrad betydelse C4 - Konturlinje P- Ritning (Page/Paper) Nivå 1 B- Blankett (Border) Nivå 2 F- Ramar (Border lines (Frame)) Nivå 3 F1 - Ram Nivå 4 F2 F3 - Namnruta - Centreringsmärken 20

21 A E P S Beskrivning Anm O- Annan grafik (Other graphics) Nivå 3 O1 - Logotyp Nivå 4 O2 - Lokaliseringsplan (inkl norrpil) O3 - Lokaliseringssektion O4 - Skalsticka O5 - Scannad grafik O6 - Streckkod V- Text (Text) Nivå 2 V1 - Ref-, Plo (inkl fil)- och Lager-texter Nivå 3 V2 - Text generellt V3 - Anvisningar V4 - Hänvisningar W- Namnrutans text (Title) Nivå 3 W1 - Text i namnrutan WA - Text i d:o m m för delritning A WZ o s v till WZ N- Anteckningar (Notes) Nivå 3 I- Förtecknande information Nivå 2 (Tabular Information) L- Teckenförklaringar (Legends) Nivå 3 S- Scheman (Schedules) Q- Tabeller (Tables (Query)) 21

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningseemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 03 22 71 Fastställd 2003-12-05 Utgåva 2 Byggritningar Ritningsnumrering

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Motala Simhal,l Nybyggnad

Motala Simhal,l Nybyggnad Handling nr: Ändring: Ändringsdatum: Motala Simhal,l Nybyggnad Motala Kommun ion_soder\linkoping\2018\1320034474, lalandia\6-handlingar\63-programhandlingar\simhallen\tekniskt ramprogram\tekniskt ramprogram

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 32271:2016

SVENSK STANDARD SS 32271:2016 SVENSK STANDARD SS 32271:2016 Fastställd/Approved: 2016-02-01 Publicerad/Published: 2016-03-11 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggritningar Ritningsnumrering

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 6a Ver 2018-11-25 Ansvarig Ulrika Palmqvist

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas. Tillämpning. Upprättande av tekniska beskrivningar med hjälp av RA Hus. AMA-nytt kompletterar AMA och RA

Remiss - Får ej åberopas. Tillämpning. Upprättande av tekniska beskrivningar med hjälp av RA Hus. AMA-nytt kompletterar AMA och RA Tillämpning Upprättande av tekniska beskrivningar med hjälp av RA Hus RA Hus 18 innehåller råd- och anvisningstext som är ett hjälpmedel för upprättande av tekniska beskrivningar. Rådtexten i RA är redigerad

Läs mer

SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen. 2013-10-28 http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS 03 22

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning

Informationsleveranser. Att leverera. Ett obrutet informationsflöde? Kurt Löwnertz Sweco. digitala leveranser för bygg och förvaltning Informationsleveranser Kurt Löwnertz Sweco Att leverera Ett obrutet informationsflöde? 1 Från vaxad väv till datafil En byggnad står i många år Dokumentation från tillblivelsen Information fram till idag

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Teknisk handbok. Projektering. Ritningsutformning

Teknisk handbok. Projektering. Ritningsutformning Teknisk handbok Projektering Ritningsutformning Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Användarinstruktion 2 2 Allmänt 2 2.1 Ansvar 2 2.2 Höjd- och plansystem beskrivande grafik 2 3 Projektmapp 3 3.1 Mappstruktur

Läs mer

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter Material-

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst Anders Ekholm, LTH Detta projekt har genomförts med finansiering från IT Bygg och Fastighet

Läs mer

Datum Ändr.bet A. SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

Datum Ändr.bet A. SS (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Regionservice Bilaga 5 tillämpningsanvisning version 2011:FFi Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Synpunkter på dokumentation av CoClass Nya generationen BSAB Offentlig remiss ver 1.0 Projekt BSAB 2.0 Datum:

Synpunkter på dokumentation av CoClass Nya generationen BSAB Offentlig remiss ver 1.0 Projekt BSAB 2.0 Datum: Synpunkter på dokumentation av CoClass Nya generationen BSAB Offentlig remiss ver 1.0 Projekt BSAB 2.0 Datum: 2016-06-16 Örjan Falk, KTH September 2016 1 Innehållsförteckning Synpunkter på CoClass Nya

Läs mer

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar SVENSK STANDARD SS-ISO 128-23 Fastställd 2001-03-16 Utgåva 1 Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar Technical drawings General principles of presentation Part 23: Lines on construction

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Regionservice Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Regionservice Skåne Henrik Sjöberg Landstinget

Läs mer

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong 2 BÄRVERK 20 SAMMANSATTA BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Toleranser under 01.S gäller. 27.A Sammansatta bärverk i husstomme 27.B Stominnerväggar 27.B/11 Stominnerväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten

Läs mer

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag

Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1 1. Allmänt Kontrakts-/ Uppdragsbeteckning BILAGA 1 till kontrakt 87654321 Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag Denna bilaga reglerar villkoren för

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås 3390831 Upprättad 2006-06-19 Reviderad Anders Melin Inger Stakkestad Hans-Olov Genberg Uppdragsledare Handläggare Upprättad av Antal sidor: 12 I INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Objektorienterad Informationsmodell

Objektorienterad Informationsmodell RÅD Objektorienterad Informationsmodell TDOK 2015:0188 Version 2.0 2017-01-16 RÅD Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Peter Axelsson, IVtsö1 TDOK 2015:0188 2.0 Fastställt av Dokumentdatum

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Riktlinje BIM Objektsmodeller

Riktlinje BIM Objektsmodeller Riktlinje BIM Objektsmodeller Skapad: 2011-09-12 Senast ändrad: 2017-01-31 R 25.1 Daniel Kronheffer Magnus Tallberg Karin Sjöndin 2011-09-12 2017-01-31 2017-01-31 2(12) INNEHÅLL Inledning... 3 R25.1 Riktlinje

Läs mer

Riktlinje BIM Objektsmodeller

Riktlinje BIM Objektsmodeller Riktlinje BIM Objektsmodeller Skapad: 2011-09-12 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.1 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2011-09-12 2013-03-04 2013-03-04 2(30) Inledning Då objektsmodeller ligger som

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR

KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR 2014-08-25 Rev.1 Sida 1 av 21 BESKRIVNING: KRAVSPECIFIKTION FÖR HANDLINGAR, Rev.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR... 4 2 INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

Totalentreprenader och rambeskrivningar

Totalentreprenader och rambeskrivningar Totalentreprenader och rambeskrivningar Får en rambeskrivning en teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad se ut hur som helst? Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Version Regler för CAD-hantering

Version Regler för CAD-hantering 2013-05-21 Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.

Läs mer

Del 2 Redovisningsteknik

Del 2 Redovisningsteknik BYGGHANDLINGAR 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 2 Redovisningsteknik Författare för första utgåvan: Tage Hertzell Författare för nyutgåvan: Christer Bergenudd 1 2003

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad:

Riktlinje CAD. Skapad: Senast ändrad: Riktlinje CAD Skapad: 2001-05-15 Senast ändrad: 2018-06-12 Riktlinje CAD sid 2 av 6 Processägare Affärsutvecklingsdirektör Processledare/Uppdateringsansvarig CAD/BIM specialist Kvalitetssamordnare Kvalitetschef

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

NYBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

NYBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR NYBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering

Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering Informationssamordning Organisation Teknisk specifikation Informationsutbyte Gränsdragning och teknisk samordning i projekt Arkivering 23 Organisation vem som är ansvarig vilka rutiner som behöver upprättas

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

digitala handlingar AB Sollentunahem Fastighetsavdelning VERSION

digitala handlingar AB Sollentunahem Fastighetsavdelning VERSION AB Sollentunahem Fastighetsavdelning Anvisningar för CADprojektering och hantering av digitala handlingar VERSION 1.2 2017-07-07 AB Sollentunahem, Fastighetsavdelning, Box 6059, 192 06 Sollentuna, Tel.

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Begrepp: Informationsmängd och leverans

Begrepp: Informationsmängd och leverans Begrepp: Informationsmängd och leverans Informationsmängd Utväxlingsbar mängd data Dokument eller modell Informationsleverans Informationsmängder som utväxlas för ett ändamål Kan vara inom eller mellan

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

Lösningsförslag B9 - Budget

Lösningsförslag B9 - Budget Byggprocessen 1 (6) Lösningsförslag B7 Lösningsförslag B9 - Budget a) Upprättande av budget Konto 1: Markförvärv 11 Köpeskilling Area: 90x180= Pris: Summa konto 11 12 Lagfart Stämpelskatt Expeditionsavgift

Läs mer

Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata

Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata Informationsmängder Användning av informationsmängder Struktur Modeller Dokument Metadata 73 Användning av informationsmängder 74 FFi/Bo Johansson 1 Struktur 75 Identifiering 76 FFi/Bo Johansson 2 Klassificering

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer