LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av"

Transkript

1 LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager

2 LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager

3 2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för Produktionslogistik Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag av den 30 december 1960, förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande. PLAN Föreningen för Produktionslogistik Box 553, Stockholm Telefon Fax ISBN Författare: Jan Olhager Grafisk form: Original Et AB, Stockholm Typsnitt: Myriad Tryck: Brolins Offset AB, Stockholm 2004

4 FÖRORD I en värld med allt snabbare förändringar är möjligheter att kunna tillgodogöra sig andras kunskaper och erfarenheter en väsentlig förutsättning för att bli framgångsrik. Oavsett om detta sker genom att studera facklitteratur och facktidskrifter, gå på seminarier och konferenser, göra besök på andra företag eller diskutera med kolleger har man behov av ett gemensamt språkbruk för att ett informationsutbyte skall kunna komma till stånd. Inom logistikområdet används ett stort antal termer och begrepp. Som ett sätt att öka standardiseringsgraden och att skapa ett mer enhetligt ordval för alla de fackuttryck som är aktuella i logistiksammanhang har föreningen PLAN tagit initiativ till att utarbeta föreliggande språklexikon. Boken är en vidarebearbetning av engelsk-svensk och svensk-engelsk MPS-ordlista 1991 och Produktionslogistiklexikon 1998, utgivna av författaren och PLAN. För att kunna etablera en språkstandard måste man i möjligaste mån använda ord och uttryck som uppfattas som lämpliga och förståeliga av så många som möjligt. Val av översättningar måste också spegla det språkbruk som redan används. För att åstadkomma detta och få en bred förankring i industrin har ett stort antal personer från olika företag och branscher medverkat i ett remissförfarande. Följande personer har varit involverade i detta remissarbete. Per Berglund Anders S Carlsson Anna Ericsson Christer Florin Anders Hammarberg Jan Henricsson Hans Jeppsson Christer Johansson Leena Kossila Anna Kristensson Lars-Anders Larsson Pär Larsson Roger Lindau Bengt Lundkvist Kerstin Olsson Hörle Tråd AB ABB Power Technologies AB Husqvarna AB Procordia Food AB Ovako Steel AB Logimatic HB Hans T Jeppsson AB Autoliv Sverige AB MPS & Affärssystem AB Volvo Aero Corporation AB Scald AB Minerva Sverige AB Promaco AB Electrolux AB ABB Automation AB 3

5 Bengt Savén Lennart Schweitz Lennart Sjödell Åke Skarstam Saab AB Scania AB Astra Zeneca AB Alfa-Laval AB Synpunkter och förslag har också erhållits av Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska högskola och Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult. Utöver dessa personer har representanter från några av de stora ERP-leverantörerna på marknaden medverkat. Dessa är Pär Lönn från SSA Global AB (Baan, BPCS, PRMS), Patrik Pettersson från SYSteam Applications AB (Peoplesoft Enterprise One, Peoplesoft World), Sven Stalin från Intentia R & D AB (Movex), Magnus Thunander från SAP Svenska AB (mysap Business Suite) och Joakim Wikner från IFS World Operations AB (IFS Applications). Vid arbetet med det slutgiltiga urvalet av termer, valet av alternativa benämningar i de fall alternativ funnits samt slutgranskning av översättningar har professorerna Kenth Lumsden, Chalmers tekniska högskola och Stig-Arne Mattsson, Lunds tekniska högskola medverkat. Detta produktionslogistiklexikon mellan svenska och engelska är i huvudsak baserad på den terminologi som förekommer i APICS skrifter (American Production and Inventory Control Society). I ordlistan förekommer några förkortningar: jap = japansk term mht = med hänsyn till se = hänvisning (till förklaring av förkortning) Sammanlagt finns över ord i boken, översatta både från engelska till svenska och från svenska till engelska. Till alla ovan nämnda, som medverkat vid framtagningen av boken med både engagemang och tid, framförs ett stort tack. Linköping i april 2004 Jan Olhager 4

6 Del I: Engelsk-Svensk Aa ABC activity ABC se activity based costing ABC analysis ABC-analys, volymvärdeanalys ABC classification ABC-klassificering ABCD checklist checklista för klassning av företags ERP-nivå ABM se activity based management abnormal demand icke representativ efterfrågan absence frånvaro absenteeism frånvaro absorption cost självkostnad absorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkylering acceptable acceptabel acceptable quality level (AQL) acceptabel kvalitetsnivå acceptance sampling stickprovskontroll accessories tillbehör account konto accounting redovisning, bokföring accounts payable leverantörsskulder, leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar, kundreskontra accumulation bin materialsats, monteringssats accumulation store ackumuleringsplats accuracy noggrannhet acknowledgement mottagningsbevis acquisition förvärv, anskaffning acquisition cost anskaffningskostnad acquisition value anskaffningsvärde act of God force majeure action message åtgärdsmeddelande activation aktivering activation rate aktiveringsgrad active inventory aktivt lager active item aktiv artikel activity aktivitet activity analysis aktivitetsanalys activity based costing (ABC) ABC-kalkylering aktivitetsbaserad kalkylering activity based management (ABM) aktivitetsbaserad administration Logistiklexikon 5

7 actual all-time actual capacity nettokapacitet actual cost efterkalkyl, faktisk kostnad actual costing efterkalkylering actual hours använd tid, upparbetad tid actual lead time faktisk ledtid adaptive control adaptiv styrning adaptive smoothing adaptiv utjämning add/delete bill of material tillkommer/avgår-struktur additional cost merkostnad additive tillsatsmaterial, tillsatsmedel add-on option tillval administration administration administration overhead administrationsomkostnad administrative ordering cost administrativ ordersärkostnad advance shipment notice (ASN) leveransavisering, föravisering advanced planning and scheduling (APS) avancerad planering aesthetics estetik affinity diagram släktskapsdiagram after sales eftermarknad after sales service eftermarknadsservice aggregate forecast aggregerad prognos aggregate inventory aggregerat lager aggregate plan aggregerad plan aggregate planning aggregerad planering agile smidig, vig agile manufacturing totalflexibel produktion, smidig produktion agility totalflexibilitet, smidighet AGV se automated guided vehicle AI se artificial intelligence aisle gång algorithm algoritm alignment konsistens alliance allians allocation allokering, reservering allocation costing påläggskalkylering allowance tolerans all-time demand återstående efterfrågan (inom produktlivscykeln) all-time order slutorder 6 Logistiklexikon

8 alpha assembly alpha factor alfafaktor, utjämningskonstant alpha numeric alfanumerisk alternate operation alternativ operation alternate routing alternativ operationsföljd alternate supplier alternativ leverantör alternate work center alternativ produktionsgrupp, alternativ planeringsgrupp American production and inventory control society (APICS) PLANs systerorganisation i USA analysis of variance (ANOVA) variansanalys annual dollar volume volymvärde, årsvolymvärde annual inventory count årlig inventering annual physical inventory årlig inventering ANOVA se analysis of variance anticipated delay beräknad försening anticipation inventory kampanjlager, säsonglager AOQ se average outgoing quality AOQL se average outgoing quality limit APICS se American production and inventory control society A-plant A-fabrik mht materialprofil application package applikationsprogramvara application service provider (ASP) servicebyrå APS se advanced planning and scheduling AQL se acceptable quality limit arithmetic mean aritmetiskt medelvärde arm s length distance armlängds avstånd arrival intensity ankomstintensitet arrival process ankomstprocess arrival rate ankomsttakt artificial intelligence (AI) artificiell intelligens as is i befintligt skick as required enligt behov AS/RS se automated storage and retrieval system ASN se advance shipment notice ASP se application service provider assemble-to-order (ATO) montera mot kundorder assembly montering assembly item monteringsartikel assembly lead time monteringsledtid Logistiklexikon 7

9 assembly back assembly line monteringslina assembly order monteringsorder assembly parts list monteringsstycklista assembly technology monteringsteknik asset tillgång assortment urval, sortiment ATO se assemble-to-order ATP se available to promise attribute attribut, egenskap audit granskning, revision authority behörighet, myndighet authorization behörighet automated data capture system automatiserat datafångstsystem automated guided vehicle (AGV) slingstyrd truck automated identification automatiserad identifiering automated storage and retrieval system (AS/RS) automatlager automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad automation automatisering autonomous work group självständig arbetsgrupp availability tillgänglighet, disponibilitet availability check klarering available balance disponibelt lager available capacity disponibel kapacitet available inventory disponibelt lager available to promise (ATP) möjligt att lova disponibelt saldo available work fysiskt tillgängliga order average medelvärde average cost genomsnittskostnad average lead time genomsnittlig ledtid average outgoing quality (AOQ) genomsnittlig utgående kvalitet average outgoing quality limit (AOQL) maximal utgående kvalitetsnivå B2B se business to business B2C se business to consumer back scheduling bakåtplanering Bb 8 Logistiklexikon

10 backflushing baklängesnedbrytning, automatisk lageravräkning backlog orderstock backorder restorder, restnotera backward integration bakåtintegration backward scheduling bakåtplanering balance saldo balansera balance of stores record lagersaldoutveckling balance sheet balansräkning balanced scorecard balanserat styrkort balancing loss balanseringsförlust balancing operations produktionsbalansering bar chart stapeldiagram bar code streckkod bar code reader streckkodsläsare base series säsongsindexserie base stock system återfyllnadssystem, baslagersystem baseline measure utgångsmått batch parti, sats batch number partinummer batch processing partivis tillverkning batch production batchtillverkning, serieproduktion batch size batchstorlek, partistorlek bath tub curve badkarskurva beginning available balance initialt disponibelt lager beginning inventory ingående lagersaldo, initialt lagersaldo benchmarking jämförelse best fit bästa anpassning best manufacturing practice bästa produktionssätt best operating level optimal verksamhetsnivå best practice bästa sätt bias systematisk avvikelse bid bud bid pricing offertprissättning bid proposal offert bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur bill of distribution distributionsstruktur bill of labor personalbehovsstruktur bill of lading godsmottagningsdokument backflushing bill Logistiklexikon 9

11 bill bulk bill of material (BOM) produktstruktur bill of material explosion strukturnedbrytning bill of material file strukturregister bill of resources resursbehovsstruktur billing fakturering bin binge bin reserve system bingesystem blanket order avropsavtal, leveransavtal blanket release avrop blend formula recept blending blandning block scheduling blockplanering blocked operation blockerad operation blow-through BOM produktstruktur med fiktiva artiklar blue collar worker arbetare industriarbetare BOM se bill of material bond överenskommelse book beställa, boka book inventory bokfört lager bottleneck flaskhals, trång sektion BPR se business process reengineering branch and bound trädsökning brand fabrikat brand name varumärke break point distribution brytplatsdistribution breakdown maintenance korrektivt underhåll, avhjälpande underhåll break-even point jämviktspunkt bucket tidsperiod bucketed system periodsummerat materialplaneringssystem, hinksystem bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem budget budget budgeted capacity budgeterad kapacitet budgeting budgetering buffer buffert buffer stock buffertlager bulk cargo bulklast bulk item bulkartikel bulk material bulkmaterial 10 Logistiklexikon

12 bullwhip effect pisksnärtseffekt burden rate omkostnadspålägg business cycle konjunkturcykel business goal affärsmål business logistics affärslogistik business mission affärsidé business plan affärsplan business process affärsprocess business process reengineering (BPR) affärsprocessutveckling business strategy affärsstrategi business to business (B2B) e-handel mellan företag business to consumer (B2C) e-handel med konsumenter buy köpa buyer inköpare buying pattern köpmönster by-product biprodukt Cc bullwhip capacity CAD se computer-aided design CAE se computer-aided engineering calculate beräkna calculated capacity beräknad kapacitet, nettokapacitet call-off avrop CAM se computer-aided manufacturing campaign kampanj cancel avbeställa capability kapabilitet, duglighet capable-to-promise (CTP) kapabelt att lova capacity kapacitet capacity availability check kapacitetsklarering capacity buying kapacitetslegoköp, kapacitetslegoupphandling capacity control kapacitetsstyrning capacity expansion strategy kapacitetsexpansionsstrategi capacity management kapacitetsplanering capacity planning kapacitetsplanering capacity planning using overall factors (CPOF) beläggningsfördelning Logistiklexikon 11

13 capacity certified capacity purchasing kapacitetsköp, kapacitetslegoupphandling capacity requirement kapacitetsbehov capacity requirements planning (CRP) kapacitetsbehovsplanering capacity smoothing kapacitetsutjämning capacity utilization kapacitetsutnyttjande capital cost kapitalkostnad capital rationalization kapitalrationalisering capital-intensive kapitalintensiv CAPP se computer-aided process planning card kort cargo last carousel karusellager carrier fraktare fraktförare carrying charge lagerhållningsränta carrying cost lagerhållningskostnad cascaded system kaskadkopplade system cascading kaskadeffekt CASE se computer-assisted software engineering case låda cash discount kassarabatt cash flow kassaflöde cash flow budget, likviditetsbudget cash flow planning likviditetsplanering CAT se computer-aided testing category management kategoristyrning cause and effect orsak och verkan cause-and-effect diagram fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram cell layout flödesgruppslayout cellular manufacturing flödesgruppstillverkning center of gravity method tyngdpunktsmetoden central warehouse centrallager centralize centralisera CEO se chief executive officer certificate certifikat certified fellow in production and inventory management (CFPIM) certifierad i MPS av APICS på fellownivå certified in integrated resource management (CIRM) certifierad i integrerad resursstyrning 12 Logistiklexikon

14 certified in production and inventory management (CPIM) certifierad i MPS av APICS certified supplier certifierad leverantör certify certifiera CFPIM se certified fellow in production and inventory management change förändring change order ändringsorder changeover omställning, ställ channel kanal channel partners distributionspartners chart diagram schema chart of accounts kontoplan chase strategy anpassningsstrategi, nollagerstrategi check sheet strecktablå checklist checklista chief executive officer (CEO) verkställande direktör (VD) CIF se cost, insurance, freight CIM se computer-integrated manufacturing CIRM se certified in integrated resource management CL se container load claim reklamation, fordran classification klassificering close order stänga order, avsluta order closed order stängd order, avslutad order closed-loop MRP återkopplade MRP closing stock utgående lager, saldo vid planeringshorisonten CMI se co-managed inventory CNC se computer numerical control co-design gemensam produktutveckling co-destiny relationship nära samarbete mellan kund och leverantör CODP se customer order decoupling point coefficient of variation variationskoefficient COGS se cost of goods sold collaboration samverkan collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) samverkande planering, prognostisering och påfyllnad co-managed inventory (CMI) samarbetsstyrda lager combination strategy blandstrategi certified combination Logistiklexikon 13

15 combined configure combined lead time kombinerad ledtid commission kommission, provision commodity handelsvara common cycle gemensam cykeltid common parts bill of material struktur för gemensamma artiklar common sense sunt förnuft commonality kommonalitet tväranvändning (av artiklar) company företag compatibility kompatibilitet compensation ersättning competence kompetens competition konkurrens competitive advantage konkurrensfördel competitive analysis konkurrensanalys competitive edge konkurrensfördel component komponent composite lead time ackumulerad ledtid composite yield totalt utbyte computer dator computer numerical control (CNC) datorbaserad numerisk styrning computer-aided design (CAD) datorstödd konstruktion computer-aided engineering (CAE) datorstödd konstruktion och tillverkning computer-aided manufacturing (CAM) datorstödd tillverkning computer-aided process planning (CAPP) datorstödd beredning computer-aided testing (CAT) datorstödd provning och kvalitetstestning computer-assisted software engineering (CASE) datorstödd mjukvaruutveckling computer-integrated manufacturing (CIM) datorintegrerad produktion concurrent engineering integrerad produktframtagning, tvärfunktionell produktframtagning condition-based maintenance konditionsbaserat underhåll conference room pilot konferensrumspilot confidence interval konfidensintervall confidence level konfidensgrad, konfidensnivå confidence limit konfidensgräns configuration konfigurering configurator konfigurator configure-to-order (CTO) konfigurera-mot-order 14 Logistiklexikon

16 confirmation conveyor confirmation bekräftelse conformance överensstämmelse consequence konsekvens consignee konsignationsvarumottagare consignment konsignation consignment stock konsignationslager consignor konsignationsvaruleverantör consistency konsistens consolidation konsolidering constant konstant constant WIP konstant PIA-nivå constraint begränsning, restriktion consumables förbrukningsartiklar consume förbruka consumer goods konsumentvaror consumers risk konsumentrisk consuming the forecast konsumera prognos consumption förbrukning container container container load (CL) enhetslast contingency oförutsedd händelse continuous flow kontinuerligt flöde continuous improvement ständig förbättring, kontinuerlig förbättring continuous inspection kontinuerlig inspektion continuous process kontinuerlig process continuous production kontinuerlig tillverkning continuous replenishment kontinuerlig påfyllnad continuous review kontinuerlig inspektion contract kontrakt contract manufacturer kontraktstillverkare legoleverantör contract manufacturing kontraktstillverkning legotillverkning contribution bidrag contribution margin täckningsbidrag control styrning kontroll control chart styrdiagram, kontrolldiagram control limit kontrollgräns conveyance kanban transportkanban conveyor transportband Logistiklexikon 15

17 CONWIP CRM CONWIP se constant WIP co-product samprodukt core competence kärnkompetens core process kärnprocess corporate culture företagskultur corporation företag corrective maintenance korrektivt underhåll correlation korrelation cost kostnad cost accounting kostnadsredovisning cost allocation kostnadsfördelning cost center kostnadsställe cost driver kostnadsdrivare cost of appraisal avhjälpande kostnader cost of failure felkostnad cost of goods sold (COGS) kostnad för sålda varor cost of poor quality kostnad för låg kvalitet cost of prevention förebyggande kostnader cost,insurance,freight (CIF) fraktterm avseende säljarens ansvar costing kalkylering count inventera count point kontrollpunkt counting inventering counting frequency inventeringsfrekvens counting request inventeringsanmodan country of origin ursprungsland CPFR se collaborative planning, forecasting and replenishment CPIM se certified in production and inventory management CPM se critical path method CPOF se capacity planning using overall factors crew besättning, manskap critical chain kritisk kedja critical path kritisk linje critical path lead time ackumulerad ledtid critical path method (CPM) nätverksplaneringsmetod critical ratio kritisk kvot critical success factor kritisk framgångsfaktor CRM se customer relationship management 16 Logistiklexikon

18 cross docking cross-docking cross-functional team tvärfunktionell grupp cross-functional training tvärfunktionell träning CRP se capacity requirements planning CTO se configure-to-order CTP se capable-to-promise culture kultur cumulative ackumulerad, kumulativ cumulative lead time ackumulerad ledtid cumulative manufacturing lead time ackumulerad produktionsledtid currency valuta current aktuell current cost aktuell kostnad curve fitting kurvanpassning customer kund customer order kundorder customer order decoupling point (CODP) kundorderpunkt customer order lead time kundorderledtid customer relationship management (CRM) kundrelationsadministration customer retention kundbevarande customer service kundservice, leveransservice customer support kundstöd customer-driven manufacturing kundstyrd produktion, marknadsorienterad produktion customization kundanpassning cybernetics kybernetik cycle cykel cycle counting cyklisk inventering cycle stock omsättningslager, omloppslager cycle time cykeltid, genomloppstid cyclic planning cyklisk planering cyclic production scheduling cyklisk produktion damage skada dampener dämpare Dd cross dampener Logistiklexikon 17

19 dangerous delivery dangerous goods farligt gods data data data accuracy datanoggrannhet, datatillförlitlighet data base databas data collection datainsamling data warehouse datalager, informationslager data-base management system (DBMS) databassystem days before due date dagar före färdigdag days of supply täcktid, antal dagars lager DBMS se data-base management system DBR se drum-buffer-rope decentralize decentralisera decision support beslutsstöd decision support system (DSS) beslutstödsystem decision tree beslutsträd decline avta decomposition uppdelning, dekomposition decoupling frikoppling decoupling inventory frikopplingslager decoupling point frikopplingspunkt dedicated capacity dedicerad kapacitet dedicated equipment dedicerad utrustning dedicated line dedicerad produktionslinje deduct avräkna deduct point avräkningspunkt, rapporteringspunkt deep stacking djupstapling defect defekt deficiency bristfällighet deficiency cost avvikelsekostnad definition definition delay försening delight your customer överträffa kundens förväntningar delivery leverans inleverans delivery cycle leveranstid delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery lead time leveransledtid delivery lead time offset leveranstidsförskjutning delivery policy leveranspolicy 18 Logistiklexikon

20 delivery reliability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery schedule leveransplan, leveransprogram delivery speed leveranshastighet Delphi method Delphi-metoden demand efterfrågan demand chain efterfrågekedja demand filter efterfrågefilter demand management efterfrågeadministration demand pattern efterfrågemönster demand pull efterfrågesug demand rate efterfrågetakt demand source efterfrågekälla demand time fence efterfrågetidsgräns, kundordergräns demand uncertainty efterfrågeosäkerhet Deming circle Deming-hjulet, förbättringscykeln demonstrated capacity presterad kapacitet, faktisk kapacitet department avdelning dependability tillförlitlighet dependent demand härledd efterfrågan, beroende efterfrågan dependent requirement beroende behov depreciation avskrivning design engineering konstruktion design of experiments försöksplanering design for manufacturing (DFM) tillverkningsvänlig konstruktion design-for-assembly (DFA) monteringsvänlig konstruktion design-for-disassembly (DFD) demonteringsvänlig konstruktion design-to-order konstruera mot kundorder detailed scheduling detaljplanering deterministic deterministisk develop utveckla development utveckling deviation avvikelse DFA se design-for-assembly DFD se design-for-disassembly DFM se design for manufacturing differentiation differentiering direct channel direktkanal direct cost direkt kostnad delivery direct Logistiklexikon 19

21 direct downstream direct delivery direktleverans direct labor direkt lön direct material direkt material direct numerical control (DNC) direkt numerisk styrning direct supply direktleverans director of manufacturing produktionsdirektör disaggregation disaggregering disassembly demontering discipline disciplin discount rabatt discount rate rabattsats discounting diskontering discrete diskret discrete event simulation händelsestyrd simulering discrete lot sizing diskret partiformning discrete lot-sizing technique diskret partiformningsmetod discrete manufacturing diskret tillverkning discrete order quantity tidsdiskret orderkvantitet disintermediation eliminering av mellanhänder dispatch list körplan dispatch rules prioriteringsregel dispatching beordring orderutsläpp distributed system distribuerat system distribution distribution, fördelning distribution center distributionscentral distribution channel distributionskanal distribution requirements planning (DRP) distributionsbehovsplanering distribution resource planning (DRP II) distributionsresursplanering distributor distributör divergent divergerande diversification diversifiering division of labor arbetsuppdelning DNC se direct numerical control dock-to-stock direkt-till-lager document dokument double order-point system dubbel beställningspunkt downsizing resursreduktion downstream operation efterföljande operation 20 Logistiklexikon

22 downstreams nedströms downtime stilleståndstid drawing ritning drop ship direktleverans DRP se distribution requirements planning DRP II se distribution resource planning drum-buffer-rope (DBR) trumma-buffert-rep DSS se decision support system dual sourcing parallellförsörjning, dublettleverantör due date färdigdatum dummy activity blindaktivitet Dupont analysis Dupont-schemaanalys durability varaktighet durable goods kapitalvaror dynamic lot size dynamisk partistorlek dynamic lot sizing dynamisk partiformning dynamic programming dynamisk programmering Ee downstreams EDI EAN se European article number earliest due date (EDD) tidigaste färdigdatum earliest job due date tidigaste färdigdatum för order earliest operation due date tidigaste färdigdatum för operation earliest start date tidigast starttidpunkt earned hours arbetad tid e-business elektroniska affärer echelon nivå ECO se engineering change order e-commerce elektronisk handel econometrics ekonometri economic lot size ekonomisk partistorlek economic order quantity (EOQ) ekonomisk orderkvantitet (EOK) kvadratrotsformeln economy of scale skalekonomi, skalfördelar ECR se efficient consumer response EDD se earliest due date EDI se electronic data interchange Logistiklexikon 21

23 effectiveness European effectiveness yttre effektivitet, verkställighetsförmåga effectivity date giltighetsdatum efficiency inre effektivitet, verkningsförmåga efficient consumer response (ECR) effektiv konsumentrespons EIS se executive information system electronic data interchange (EDI) elektronisk datakommunikation electronic mail elektronisk post emergency item akut artikel employee anställd employee empowerment medbestämmanderätt employee involvement anställdas engagemang employee turnover personalomsättning employment anställning empowerment bemyndigande end product slutprodukt ending inventory utgående lagersaldo end-item pegging behovshärledning till slutprodukt enforced problem solving tvinga problem upp till ytan engineer ingenjör engineering ingenjörsarbete engineering change konstruktionsändring engineering change order (ECO) konstruktionsändringsorder engineering database ingenjörsdatabas engineer-to-order (ETO) konstruera mot kundorder enterprise företag enterprise resource planning (ERP) företagsomfattande resursplanering entry date införandedatum environment miljö EOQ se economic order quantity e-procurement elektronisk anskaffning, elektroniskt inköp equal run-out time likvärdig täcktid equipment utrustning ergonomics ergonomi ERP se enterprise resource planning ERP system affärssystem error fel ETO se engineer-to-order European article number (EAN) EAN-streckkod 22 Logistiklexikon

24 event händelse exception report avvikelserapport, undantagsrapport exception reporting avvikelserapportering excess capacity överkapacitet excess inventory överlager exchange utbyte execute utföra, genomföra execution utförande, genomförande executive information system (EIS) ledningsinformationssystem expansion expansion expected completion quantity förväntad färdigkvantitet expected value förväntat värde expediter bristjagare expediting forcering av order expenditure utgift experience curve erfarenhetskurva expert system expertsystem expiration date sista giltighetsdatum, utgångsdatum explosion består-av-analys, strukturnedbrytning exponential smoothing exponentiell utjämning exposure bristrisktillfälle external setup yttre omställning, yttre ställ external setup time yttre omställningstid extranet extranet extrapolation extrapolation extrinsic forecast betingad prognos Ff event fair fabrication detaljtillverkning face value nominellt värde facility anläggning facsimile fax factory fabrik failsafe idiotsäker failure fel fair share rättvis andel Logistiklexikon 23

25 fair fixed fair share allocation tillgångsfördelning FAS se final assembly schedule flexible assembly system fast moving consumer goods snabbrörliga konsumentvaror fast moving item snabbrörlig artikel fax fax FCFS se first come, first served feasibility study förutsättningsanalys feature egenskap fee avgift feedback återkoppling feeder work station föregående arbetsstation FGI se finished goods inventory field service fältservice field warehouse distributionscentral FIFO se first in, first out fill rate fyllnadsgrad, lagertillgänglighet final assembly slutmontering final assembly schedule (FAS) slutmonteringsprogram finance finans finished goods färdigvaror, slutprodukt finished goods inventory (FGI) färdigvarulager finishing lead time kundorderledtid, slutmonteringsledtid finish-to-order färdigställ-mot-kundorder finite capacity planning planering mot kapacitetstak takplanering finite loading beläggningsplanering mot kapacitetstak takplanering finite replenishment rate ändlig påfyllnadshastighet firm företag, fast firm planned order (FPO) fast planerad order, fryst order first come, first served (FCFS) först till kvarn first in, first out (FIFO) först in, först ut (FIFU) first-order exponential smoothing enkel exponentiell utjämning fiscal year räkenskapsår fishbone chart fiskbensdiagram, orsak- och verkandiagram fitness for use användbarhet fixed asset anläggningstillgång fixed cost fast kostnad fixed location storage fast lagerplats fixed order quantity (FOQ) fast orderkvantitet 24 Logistiklexikon

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv. Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola

Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv. Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola Värdet av intelligenta förpackningar - Ett logistiskt perspektiv Dr. Ola Johansson Lunds Tekniska Högskola 2010-10-12 Förpackningar Smarta??? Aktiva??? Intelligenta??? Vad är värdet av intelligenta förpackningar?

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg Torsten Nordgren Director Future Factory and Business

Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg Torsten Nordgren Director Future Factory and Business Smart Industri Digitaliseringens möjligheter - Investering i Kompetens Göteborg 2018-10-09 Torsten Nordgren Director Future Factory and Business Transformation SKF ett globalt företag Grundat 1907 Försäljning

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll. Effektiv lagerstyrning HR Lagerstyrning Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Vad är lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Varför har vi lager? Lagerfunktioner Att motverka varubrist Utjämna produktionen Koppla

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Christer florin Christer.Florin@se.lawson.com Agenda Introduktion MAF Konstruktionsbakelit ett kundcase Lunch Utveckling av processer påverkar lagernivån ett kundcase

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Del I: Engelsk-Svensk. ABC activity

Del I: Engelsk-Svensk. ABC activity Del I: Engelsk-Svensk Aa ABC activity ABC se activity based costing ABC analysis ABC-analys, volymvärdeanalys ABC classification ABC-klassificering ABCD checklist checklista för klassning av företags ERP-nivå

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager Lagerstyrning Vad är lager? Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Olika typer av lager Råmaterial och inköpta varor Delvis bearbetade råvaror PIA = produkter

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson

MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning Behovsberäkningsmöjligheterna i iscala utan MPS-modulen, MOQ och multipelhantering m.m. Lennart Andersson Behovsberäkning, vad genererar behov? Kan genereras från Kundorder Kan genereras

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Produktionslogistik i den Smarta Fabriken

Produktionslogistik i den Smarta Fabriken Produktionslogistik i den Smarta Fabriken ProdSummit 2018 2018-04-12 lars.sandberg@prevas.se +46 705 69 49 00 Lars Sandberg PREVAS IN BRIEF Technical IT company founded in 1985 Net Sales, 2017 SEK 735

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Page 1. Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion

Page 1. Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion Målet med dagens föreläsning Diskutera viktiga begrepp och modeller inom produktionsområdet. Industriell ekonomi Företagets produktion Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-05-03 1 Vad är en produktionsprocess?

Läs mer

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd.

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. 3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. Role and responsibility of Internal Audit Sharing of best practices Model of operation In conduct of audit assignment Other functions

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll HR Effektiv lagerstyrning

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Mål med lagerkontroll HR Effektiv lagerstyrning Lagerstyrning Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Vad är lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Varför har vi lager? Lagerfunktioner Att motverka varubrist Utjämna produktionen Koppla

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management

European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management European Spallation Source (ESS) från Projektmodeller till Plant/Product Lifecycle Management Peter Rådahl HoD Engineering and Integration Support Division PIM Manager www.europeanspallationsource.se 17

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag 19.10

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur Produktionsekonomi Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktstruktur, lager- och kundordertillverkning, produktutveckling, artikelklassificering, mm. Avslutning Planeringssystem Fast position

Läs mer

1997: Scania Production System och R&D Factory. 1999: Q-Team. Engine OnLine

1997: Scania Production System och R&D Factory. 1999: Q-Team. Engine OnLine 2 1997: Scania Production System och R&D Factory 2012: Real Time Management 1999: Q-Team. Engine OnLine 2001: Röd Pil. Customer OnLine 2003: Vi älskar avvikelser 2007: Kvalitet före regress 2010: Scania

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

istone MAF 12/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 2013-03-12 Optimity-Demand. Supply. Balance 1

istone MAF 12/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 2013-03-12 Optimity-Demand. Supply. Balance 1 MAF 1/3 - Optimity håkan.amnas@optimity.se lars.gimbringer@optimity.se 013-03-1 Optimity-Demand. Supply. Balance 1 013-03-1 Optimity- Demand.Supply.Balance. Santa Maria Vilka är Optimity? Optimity grundades

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Axholmen example cases. Structural changes

Axholmen example cases. Structural changes Axholmen example cases Structural changes Axholmen example cases-structural changes.pptx Warehouse transformation led to sufficient peak season capacity and estimated 30% cost reduction 1. Background and

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD?

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD? Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD? Alla tre är mått på hur bra anpassningen är och kan användas för att jämföra olika modeller. Den modell som har lägst MAPE, MAD och/eller MSD har bäst anpassning.

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist Introduktion till Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning Tobias Ljungkvist 2017-08-30 1 CM enligt SS-EN ISO 10007_2004 Konfigurationsledning är en ledningsaktivitet som tillämpar teknisk

Läs mer

QUEST TM Flödessimulering

QUEST TM Flödessimulering QUEST TM Vad är simulering? Simulering är att experimentera med en modell av verkligheten Simulering är ett verktyg för effektivt projektarbete Simulering är ett nytt arbetsätt 2 Varför flödessimulering?

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, Lean produc*on, ABC-klassificering Fö 1 Leanspel

Läs mer

En timme med en konsult

En timme med en konsult En timme med en konsult Vi dyker ner i iscala och ger dig tips på vad som finns i affärssystemet. Du bjuds på lärorika tips och tricks. Presented by: Lennart Andersson Agenda Processer Planeringsprocess

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex.

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex. FKG Stora Leverantörsdag 2017-10-18 Johan Frisk, VD OpiFlex Projektet Producera i Sverige Syfte: Visa hållbar, konkurrenskraft och lönsam produktion i Sverige. En del av regeringens satsning på Smart Industri

Läs mer

Accessing & Allocating Alternatives

Accessing & Allocating Alternatives Accessing & Allocating Alternatives MODERATOR Keith Gregg President Aequitas Capital Partners PANELISTS Robert Worthington President Hatteras Funds William Miller Chief Investment Officer Brinker Capital

Läs mer

EG Utility Användarträff Stefan Fleron, Senior VP EG Utility

EG Utility Användarträff Stefan Fleron, Senior VP EG Utility EG Utility Användarträff 2018 Stefan Fleron, Senior VP EG Utility Hur förändras energibranschen? Viktiga förändringsområden Ökning av förnybar energi Distribuerad energiproduktion Elektrifiering av transport

Läs mer

Reservationshantering vid materialbehovsplanering

Reservationshantering vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering Vid materialstyrning föreligger ofta situationer där man har både prognoser och reservationer

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

LOGISTIKENS TERMER OCH BEGREPP. Stig-Arne Mattsson. Sammanställd av

LOGISTIKENS TERMER OCH BEGREPP. Stig-Arne Mattsson. Sammanställd av LOGISTIKENS TERMER OCH BEGREPP Sammanställd av Stig-Arne Mattsson LOGISTIKENS TERMER OCH BEGREPP Sammanställd av Stig-Arne Mattsson 2004, Stig-Arne Mattsson och PLAN Föreningen för Produktionslogistik

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019

Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019 Digitaliseringen hjälper oss att accelerera tillsammans! Gunilla Nilsson, April 2019 Varför digitaliseringen är så spännande just nu! Teknologi möjliggör: Anslutning på komponentnivå Skalbarhet (Till låg

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1 Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster April 27, 2011 Slide 1 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka 117 000 medarbetare i 100 länder.

Läs mer

Operations Management

Operations Management Operations Management Produktionsledning Information om profilen inom OM / Produktionsledning vid avdelningen för produktionsekonomi Kontakt: Fredrik Persson (fredrik.persson@liu.se, 013-281761) 2019 ::

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Med ordersärkostnader för tillverkningsartiklar avses alla de kostnader som utöver

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Rosetta. Ido Peled. A Digital Preservation System. December Rosetta Product Manager

Rosetta. Ido Peled. A Digital Preservation System. December Rosetta Product Manager Rosetta A Digital Preservation System December 2011 Ido Peled Rosetta Product Manager Digital Preservation Components Active Preservation Digital Preservation Components Archiving Collection Need to Think

Läs mer

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 e-logistik? RFID Internet ecommerce B2C EDA B2B e-marknadsplatser E-mail ASP Standarder ERP ECR Säkerhet APS EDI streckkoder 2 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes

Läs mer

Configuration Management

Configuration Management Configuration Management En möjliggörare för värdeskapande smart industri CM Forum SIS TK 280, TK 611 och CM vad är kopplingen? Er digitala information bör vara beskaffad så här! Era identifierare bör

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Kort om Volvo Aero Verksam inom flygindustrin Tillverkning av civila flygmotordetaljer Underhåll av flygmotorer Montering av RM12-motorn till JAS 39 Gripen Tillverkning

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics.

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. VÄLKOMNA TILL ELANDERS Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. Snabbfakta 3200 anställda i länder 15 Kunder i 30 länder Årlig omsättning (MSEK) 4 236 På Stockholms fondbörs

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Operations Management

Operations Management Operations Management Produktionsledning Information om profilen inom OM / Produktionsledning vid avdelningen för produktionsekonomi Kontakt: Fredrik Persson (fredrik.persson@liu.se, 013-281761) 2018 ::

Läs mer

Optimal schemaläggning vid produktion av flygmotorkomponenter

Optimal schemaläggning vid produktion av flygmotorkomponenter Optimal schemaläggning vid produktion av flygmotorkomponenter Karin Thörnblad Industridoktorand Tillämpad optimering Logistikutveckling, Volvo Aero November 2010 Samarbete med Ann-Brith Strömberg, Matematiska

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Prognostisering med exponentiell utjämning

Prognostisering med exponentiell utjämning Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 23 Prognostisering med exponentiell utjämning Det som karakteriserar lagerstyrda verksamheter är att leveranstiden till kund är kortare än leveranstiden

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer