Har insatsen genomförts enligt den ansökan som skickades in? Om det skett förändringar så beskriv dem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har insatsen genomförts enligt den ansökan som skickades in? Om det skett förändringar så beskriv dem."

Transkript

1 1 (5) Återrraportering till Försäkringskassan avseende insats som bedrivits med extra medel för 2016 Rapporten ska vara Försäkringskassan tillhanda senast den 31 december Skickas med e-post till: Samordningsförbund som finansierar insatsen Södra Dalarnas Samordningsförbund Namn på insats (samma namn som i SUS) Lösningsfokuserade grupper Insatsens startdatum Insatsens slutdatum Insatsen totala kostnad (den summa som begärs från FK) kr Har insatsen genomförts enligt den ansökan som skickades in? Om det skett förändringar så beskriv dem. Ja, men volymen deltagare har inte motsvarat förväntningarna. Dock inga ändringar organisatorisk eller i den handlingsplan som presenterades i ansökan. Har ni dragit några specifika lärdomar från insatsen? I så fall, beskriv gärna vilka. Om ni i frågan avser styrelsen och förbundet, så har styrelsen dragit lärdom att arbetssättet, att jobba med grupper av individer för att stimulera och stödja handlingsplaner med hjälp av ett resurs- och styrkebaserat (läs lösningsfokuserat) arbetssätt, har varit mycket lyckosamt och till nytta ur en mängd perspektiv. Deltagare som var med i insatsen samt personal som har stämt av utvecklingen vittnar om ett närmast unisont stöd för arbetssättet samt tydliga resultat vilket har lett till att styrelsen redan i september beviljade en personalinriktad utbildningsinsats för att för att introducera och stärka kompetens för att leda lösningsfokuserade gruppinsatser för individer, särskilt de som står långt från arbetsmarknaden, en förbättrad och mer direkt handlingsplan för att närma sig arbetsmarknaden. Utbildningen startade i november och gruppaktiviteter planeras redan nu i december 2016 samt

2 2 (5) under 2017 för målgrupperna för finsam9.0 satsningen samt för ensamkommande flyktingar i Säter. Andra lärdomar är en viss undran om hur parterna stödjer individers handlingsplansarbete, och då särskilt de som tillhör finsam9.0 gruppen. Försäkringskassan hade, i projektets förarbete under 2015, presenterat hur de med sjukpenning och aktivitetsersättning ökade i Södra Dalarna, samt att projektet, som en följd av diskussioner i Lokala Samverkansgrupperna i området (LSG), syftade till att nå en liten del av målgruppen. Volymmässigt ansåg LSG att behovet att fylla de 48 platserna över året var relativt enkelt, att alla parter hade ett ansvar att stödja handlingsplansarbetet, samt att analysen var att det saknades tillräckliga insatser i samhället för att möta behov, både hos personal och individer, för att komma igång med aktiva insatser. Av årets fyra grupper kan förbundet konstatera att volymnivån från den primära målgruppen, som inte redan hade en planering med aktiva insatser, har varit överraskande lågt. Under året har endast en person remitterats som tillhörde denna grupp. Totalt remitterades 30 personer till insatsen. 24 personer slutförde den. Av dessa 24 var 23 redan i en pågående aktiv insats för att bland annat stärka sin handlingsplan mot arbetslivet. Det sistnämnda är också en lärdom, kanske den viktigaste. Det är troligtvis enklare att jobba med de deltagare som redan vill framåt mot arbetslivet och med de myndighetspersoner som redan aktivt ställer sig bakom förstärkt handlingsplansarbete runt sina klienter med samordnade rehabiliteringsbehov. Dessutom är det troligen enklare, på ett strukturellt plan, att utveckla redan pågående verksamheter och ordinarie insatser (genom att erbjuda inspiration och utbildning) än att starta nya. Ett märkbart resultat av insatsen är en tydlig tro att, för dessa individer som redan är igång, kommer närmandet till ett arbetsliv snabbare till följd av lösningsfokuserade gruppinsatser. Insatser som denna kan förhoppningsvis därmed öka omsättningen, förkorta genomströmningstid (särskilt i personalintensiva insatser som finsamfinansierade insatser ofta är) och frigöra ännu fler platser för andra som startar upp sin process mot arbetslivet. Detta är hoppfullt för både framtida nya deltagare och för personal som arbetar engagerat för att stödja individers väg mot arbetsliv. Konsekvenser av dessa insikter har redan lett till en tydlig utveckling för det myndighetsgemensamma arbetet, framförallt i teamen, under 2017 där arbetssättet prövas i större omfattning och mer kontinuerligt. Däremot behöver förmodligen både LSG och myndigheterna själva, eventuellt med stöd av förbundet fundera hur de, enskilt och tillsammans, ska nå målgruppen bättre och stärka just handlingsplansarbetet så att fler i målgruppen både får och tar möjligheten att komma igång med aktiva insatser. Bilagor (t.ex. projektplan, behovsanalys inklusive plan för aktiv insats) Projektplan Fyll i nedanstående om ni fått extra medel för aktiva individinsatser Är insatsen en nyskapad insats eller är det en befintlig insats som utökats med t.ex. resurser, målgrupp etc. Insatsen var en nyskapad och tidsbegränsad insats.

3 3 (5) Hur många personer har deltagit i insatsen? Specificera antalet fördelat på långtidssjukskrivna, unga med aktivitetsersättning, unga i farozonen för aktivitetsersättning. 24 personer har genomgått totalt. Av dessa var 23 personer redan pågående i en aktiv rehabiliteringsinsats, d.v.s. något av teamens (Team Kraften Hedemora/Säter eller Samverkansteam Avesta) arbete. Av de 24 hade 13 sjukpenning, 2 aktivitetsersättning och 9 var unga i farozonen för aktivitetsersättning. Vilka resultat finns på individnivå hitintills? I och med att gruppinsatsen var en korttidsinsats (sex veckor) i syfte att stärka en handlingsplan i riktning mot arbetslivet så har resultaten mätts i termer av subjektiva upplevelser av insatsens arbete och inte objektiva mått om förändringar i status mot arbetslivet eller försörjningskälla. Det är alldeles för tidigt för att se de effekterna. Däremot vittnar personal generellt om en märkbar ambitionshöjning och överraskande höjt engagemang samt tydligare framtidstro hos deltagarna efter insatsen. Följande frågor har samtliga deltagare svarat på (snittresultat efter tiogradig skala redovisas): Har gruppen påverkat ditt mående i en positiv riktning? Svar: 8,4 Har du fått med dig konkret något som kan vara användbart i din vardag? Svar: 8,3 Hur inspirerande har dagarna varit? Svar: 9,2 Vad tycker du om ledarnas sätt att arbeta? Svar: 9,6 Hur nöjd är du med dagarna som helhet? Svar: 9,4 Har gruppen varit stödjande på din väg tillbaka till arbetslivet? Svar: 8,1 Hur pass nöjd är du att du har deltagit i gruppen? Svar: 9,5 Svar på fritext frågan Vad har varit det bästa med dagarna? : Bra, kravlöst upplägg. Skratten, samhörigheten, gemenskapen Att jag har fått med mig mera energi och feedback på mina idéer Skratt, leendet och pratet Fin stämning i gruppen Tålmodiga och inspirerande ledare Sättet att arbeta, jag kände mig mer positiv efter varje pass Det kände alltid värdefullt efteråt Bra planerat, individanpassat

4 4 (5) Att jag kom iväg hemifrån Energin hos deltagarna och hos ledarna Att bli lyssnad på och att lyssna Utbytet av erfarenheter och tips (och när vi pysslade) Ta del av nya idéer och utmana sina tankesätt Att fokus ligger på lösningar med avstamp just där man är Varierande, sitta, stå, inne och ute Att man måste tänka efter Svar på fritext frågan Hur skulle du beskriva vad vi gjort under träffarna för någon som inte varit med? : Jag har varit och deltagit i en grupp med lösningsfokus. Jag har lärt mig om hur jag ska prioritera min tid, min energi samt lägga märke till skillnader när det är bättre. Fokus på vår eget välmående och erkännande att vi faktiskt förtjänar det Diskuterat levnadsförhållanden, hur vi hanterar dem och förhåller oss till dom Våga drömma framåt, med utgångspunkt i den situation du befinner dig i Svårt, men att man går in med tanken på att det handlar om MIG och mitt Varit på en kurs i hur man kan tänka annorlunda i vardagen och på jobb Fått tillfälle att fundera över vad som är viktigt i mitt liv vi har tagit fram det positiva och/eller det som fungerar i livet just nu. Och tittat på lösningar till det som inte riktigt fungerar ännu. kunnat ta fram det goda och göra något av det Positivitet, fått tänka en del inåt och på små steg. T.ex. vad är det minsta som behöver hänga för att det ska ske en förändring. Hitta sig själv, sina förmågor, se sina framtidsmål som möjliga Att vi stärkt våra jag och fått verktyg att tänka ut lösningar på problem Vi har gjort en inre resa. Försökt att plocka fram ens egna styrkor Lärt oss se förmågor och uppmärksamma små steg och bygga på dem Vilka resultat finns på strukturell nivå hitintills? Responsen från deltagarna och personal som vittnade om betydande förändring på individnivå gjorde att förbundet tillsammans med styrgrupperna till de pågående teaminsatserna tog fram en utbildningsplan för att introducera och förstärka arbetssättet i det ordinarie arbetet. Utbildningen startade i november 2016 och pågår till mars Tre ordinarie verksamheter berörs av denna satsning: Team Kraften Hedemora/Säter och Samverkansteam Avesta där samtliga medlemmar i förbundet är aktiva samt Enheten för ensamkommande flyktingar i Säters kommun. Kommer insatsen att fortsätta även nästa år? Beskriv gärna varför eller varför inte. Implementering av insatsen var aldrig ett mål utan insatsen var en punktinsats under 2016 för att stödja individers och myndigheters handlingsplaner för individer hos målgruppen. Däremot har arbetssättet visat sig mycket framgångsrik och gruppaktiviteter med arbetssättet kommer att genomföras

5 5 (5) som en del av myndigheternas gemensamma arbete i insatserna Team Kraften Hedemora/Säter och Samverkansteam Avesta två myndighetsdrivna samverkansinsatser där målgruppen AE och de som står långt från arbetsmarknaden är särskilt prioriterade. Så, svar ja, insatsen kommer att fortsätta även nästa år, dock i ett annat sammanhang. Varför den fortsätter? Lösningsinriktade gruppinsatser, tror många hos parterna (framförallt styrgrupperna och personalen), kommer att förkorta genomströmningstiden i de redan pågående rehabiliteringsinsatserna och frigöra fler platser för individer med behov av bättre handlingsplaner, coachning och stöd för att komma vidare med sin (arbets)liv. Det ska bli intressant att följa detta under Frågor eller funderingar? Kontakta gärna Jonas Wells, förbundschef Södra Dalarnas Samordningsförbund

Insatsens startdatum planeringsfas deltagarfas

Insatsens startdatum planeringsfas deltagarfas 1 (6) Återrraportering till Försäkringskassan avseende insats som bedrivits med extra medel för 2016 Rapporten ska vara Försäkringskassan tillhanda senast den 31 december 2016. Skickas med e-post till:

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA INOM REHABILITERINGSOMRÅDET (GULF 8 med start 11 SEPTEMBER 2019) Då var det dags igen! Varmt

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA INOM REHABILITERINGSOMRÅDET (GULF 9 med start 12 december 2019) Då var det dags igen! Varmt

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Socialförvaltningen i Fagersta 1 april 2011 ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta....

Socialförvaltningen i Fagersta 1 april 2011 ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Sida Sammanträdesdatum 2011-03-17 1 Plats och tid Rådhuset i Sala, Stora Torget 1, kl 13.15-16.20 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA INOM REHABILITERINGSOMRÅDET (GULF 7 med start 21 FEBRUARI 2019) Då var det dags igen! Varmt

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND INSATSPLAN FÖR SAMVERKANSTEAM SÄTER

ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND INSATSPLAN FÖR SAMVERKANSTEAM SÄTER ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 2018-02-05 INSATSPLAN FÖR SAMVERKANSTEAM SÄTER Insatsbenämning Insatsens namn är Samverkansteam Säter. Detta är inte ett projekt i den meningen

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Ansökan om finansiering Sydöstra Skånes Samordningsförbund (170117)

Ansökan om finansiering Sydöstra Skånes Samordningsförbund (170117) Ansökan om finansiering Sydöstra Skånes Samordningsförbund (170117) Syftet med detta formulär är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet i samband med ansökan om medel från Sydöstra

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA INOM REHABILITERINGSOMRÅDET (GULF 6) Då var det dags ännu en gång! Den sjätte grundutbildningsomgången

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2018 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2018 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING Södra Dalarnas Samordningsförbund c/o Avesta kommun 774 81 Avesta Tel: 0226-645 648 Mobil: 0706-38 06 17 E-post: jonas.wells@avesta.se Vision: Södra Dalarna En plats för alla! VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Mall för slutrapportering till Finsam Sydnärke 2015

Mall för slutrapportering till Finsam Sydnärke 2015 Mall för slutrapportering till Finsam Sydnärke 2015 Datum för slutrapportering 2015: 15 januari 2016 slutdatum 31/12 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Deltagarna Beskrivning av målgruppen Arbetssätt,

Läs mer

Projektplan. Team Psykiatrisamverkan på Vuxenpsykiatrin i Trelleborg

Projektplan. Team Psykiatrisamverkan på Vuxenpsykiatrin i Trelleborg Projektplan Team Psykiatrisamverkan på Vuxenpsykiatrin i Trelleborg Projektplanen skall fungera som projektets manual/handbok och förklara projektets metodik och beskriva vilka aktiviteter som projektet

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2015-2017 FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under planeringsdagen

Läs mer

Ansökan om finansiering av insatser/projekt

Ansökan om finansiering av insatser/projekt 1(11) Ansökan om finansiering av insatser/projekt Fakta för ansökan Det ligger i Samspelets intresse att stödja nya idéer om hur myndighetssamverkan kan utvecklas och främjas. Samverkansinsatsen ska ligga

Läs mer

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-11

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för politiker och högre tjänstemän (med start november 2007)

Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för politiker och högre tjänstemän (med start november 2007) Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 13 03 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Norra Västmanlands samordningsförbund, Delårsrapport jan-aug 2015

Norra Västmanlands samordningsförbund, Delårsrapport jan-aug 2015 Fagersta 1 september 2015 Norra Västmanlands samordningsförbund, Delårsrapport jan-aug 2015 Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar utfall för perioden januari - augusti 2015. Rapporten innehåller

Läs mer

SLUTRAPPORT: LÖSNINGSFOKUSERADE GRUPPER MED HANDLEDNING. Lösningsfokuserade grupper med handledning

SLUTRAPPORT: LÖSNINGSFOKUSERADE GRUPPER MED HANDLEDNING. Lösningsfokuserade grupper med handledning Jonas Wells Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se SLUTRAPPORT: LÖSNINGSFOKUSERADE GRUPPER MED HANDLEDNING Projektbenämning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2019 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2019 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING Södra Dalarnas Samordningsförbund c/o Avesta kommun 774 81 Avesta Tel: 0226-645 648 Mobil: 0706-38 06 17 E-post: jonas.wells@avesta.se Vision: Södra Dalarna En plats för alla! VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Helårsrapport inför styrelsemötet Samverkansteamet Säter Period Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg

Helårsrapport inför styrelsemötet Samverkansteamet Säter Period Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg Med stöd av Helårsrapport inför styrelsemötet 2019-09-13 Samverkansteamet Säter Period 20180701 20190630 Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg 1 Innehållsförteckning 1.Deltagare -insatsen förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 0015/18 Styrelsemöte 180615 MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN 2019-2021 Inledning Mål- och inriktningsdokumentet är grunden för förbundets budget de kommande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetens inriktning 2017... 3 3. Om samordningsförbundet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2016:12/7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. 161110 1 (5) Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. bildades den 1 januari 2011 och består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla,

Läs mer

Får vi lov att presentera MIA-projektet. 23 november 2018

Får vi lov att presentera MIA-projektet. 23 november 2018 Får vi lov att presentera MIA-projektet 23 november 2018 MIA-projektet April 2017- maj 2020 6 samordningsförbund 12 kommuner 75 medarbetare 2 500 deltagare 100 000 000 kr MIA s insatser Individuellt anpassade

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

KALLELSE Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund kallas härmed till sammanträde

KALLELSE Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund kallas härmed till sammanträde KALLELSE 2017-02-01 Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund kallas härmed till sammanträde Tid för styrelsemötet: Mån den 13 feb 2017 klockan 13.00-16.00 Plats: Finsamhuset Björkhaga, Ludvika

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Om Lunds samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds kommun. Samordningsförbundets

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Rapport om försörjningsmåttets utveckling i Västmanland och en samhällsekonomisk effekt av finansiell samordning i Norra Västmanland

Rapport om försörjningsmåttets utveckling i Västmanland och en samhällsekonomisk effekt av finansiell samordning i Norra Västmanland Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 23-442 55 www.samordningnv.se Fagersta 07 28 Rapport om försörjningsmåttets utveckling i Västmanland och en samhällsekonomisk

Läs mer

Delårsrapport. Samverkansteam Avesta

Delårsrapport. Samverkansteam Avesta med stöd av Delårsrapport Samverkansteam Avesta Period 2018-07-01 2018-12-31 Avesta 190306 Styrgruppen genom Sonja Tiger Sammanfattning Deltagare Under perioden 20180101-20181231 har 44 personer skrivits

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning Uppdrag Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan samverkansparterna. Insatser är i huvudsak stöd till enskilda men även utbildningar,

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Verksamhetsplan och budget 2019 Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2016

Handlingsplan Trisam 2016 Handlingsplan Trisam 2016 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-03-10 Processplan Trisam INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...4 2. MÅL...4 2.1 Övergripande

Läs mer

Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund Antagen 2014-10-24 Inledning Enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210) åläggs samordningsförbunden att finansiera rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 203 RJL2015 /970 Förslag till Verksamhetsplaner 2016 med budget för Finnvedens och Höglandets

Läs mer

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 LSG Västra Sörmland Mars 2019 1. Bakgrund Under arbetet i Vinka IN (som delvis finansieras

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Rebecka Forssell Malmö högskola, 2009 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Delrapport 1 - Stegen Utvärderingsuppdraget Malmö högskola har av Finsam Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning VERKSAMHETSPLAN 212 (dnr 211:29 / 1) 1. Inledning Samordningsförbund har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera huvudmän för att komma tillbaka till arbete.

Läs mer

Sammanfattning. Utbildningsbenämning

Sammanfattning. Utbildningsbenämning Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 04 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17 1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane

Läs mer

Vi finansierar olika projekt som syftar till rehabilitering och utgår från varje individs behov:

Vi finansierar olika projekt som syftar till rehabilitering och utgår från varje individs behov: Tillsammans är vi Finsam Söderåsen: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne Bjuvs kommun Åstorps kommun Vår Vision: Genom samverkan ger vi individen möjligheter att hitta rätt och växa, en hållbar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2013 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Verksamhetsplan Budget 2013 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA Verksamhetsplan Budget 2013 Plan 2014 2015 Samordningsförbundet Lycksele, LYSA Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Samordningsförbundet Lycksele, Lysa 1.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplaner med budget för Höglandets samordningsförbund.

Förslag till Verksamhetsplaner med budget för Höglandets samordningsförbund. 1(1) 2014-11-21 LJ2014/1565 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Förslag till Verksamhetsplaner med budget för Höglandets samordningsförbund. Bakgrund Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Halvårsrapport inför styrelsemötet Samverkansteam Säter Period Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg

Halvårsrapport inför styrelsemötet Samverkansteam Säter Period Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg Med stöd av Halvårsrapport inför styrelsemötet 2019-03-15 Samverkansteam Säter Period 20180601 20181231 Säter Styrgruppen genom Gudrun Sjöberg Innehållsförteckning 1.Deltagare -insatsen förutsättningar...

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Jesper Ekberg 010-242 42 01 jesper.ekberg@rjl.se Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel 2019-2021 Region

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete VERKSAMHETSPLAN FÖR Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND 2018 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehåll 1.

Läs mer

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam)

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl. 13-15 Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) Välkommen! Tintin Löfdahl, ordförande Finsam Nedansiljans styrelse Verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund

Läs mer

Budget 2013 med inriktning till 2015

Budget 2013 med inriktning till 2015 Budget 2013 med inriktning till 2015 Ärendet Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande

Läs mer

Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella runt ungdomar 7 (med start vintern 2010)

Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella runt ungdomar 7 (med start vintern 2010) Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 09 2010 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker Förslag till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA KFV Bakgrund TUNA (Träning, Utveckling Nära Arbetslivet) Eskilstuna är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3 VERKSAMHETSPLAN 2010 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Målgrupper 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter 4 Beredningsgruppens uppgifter 4 Tjänstemannens uppgifter 4 Revisorer

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

The way you smile when you believe in your future is different. Seinabo Sey

The way you smile when you believe in your future is different. Seinabo Sey The way you smile when you believe in your future is different Seinabo Sey MIA - mer likheter än skillnader Får vi lov att presentera.? Resultatet från utvärderingsworkshops med medarbetarna i MIA Projektmedarbetarna

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Verksamhetsplan och budget 2017 Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5. VERKSAMHETSPLAN 2011 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhet

Läs mer

Extern medbedömning av samverkan Presentation av delrapport Styrelsen - Norra Västmanlands Samordningsförbund

Extern medbedömning av samverkan Presentation av delrapport Styrelsen - Norra Västmanlands Samordningsförbund Extern medbedömning av samverkan Presentation av delrapport Styrelsen - Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund Gruppen för studier av samverkan Institutionen för hälsovetenskap och medicin,

Läs mer

Förstudie om naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef ( Grön förrehab i Nedansiljan )

Förstudie om naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef ( Grön förrehab i Nedansiljan ) Förstudie om naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef ( Grön förrehab i Nedansiljan ) SAMVERKAN MELLAN KOMMUNERNA RÄTTVIK, LEKSAND OCH GAGNEF MED STÖD

Läs mer

Verksamhetsplan Nedansiljans samordningsförbund Beslutad av styrelsen

Verksamhetsplan Nedansiljans samordningsförbund Beslutad av styrelsen Verksamhetsplan 2019 Nedansiljans samordningsförbund 222000-2329 Beslutad av styrelsen 2018-11-28 Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 2. Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund och uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund och uppdrag... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Behovsgrupper... 2 1.4 Uppgifter... 3 2. Organisation... 3 2.1 Styrelse... 3 2.2

Läs mer

~ HeDgren SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND. Sammanträdesprotokoll Södra Dalarnas Samordningsförbund. Plats och tid

~ HeDgren SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND. Sammanträdesprotokoll Södra Dalarnas Samordningsförbund. Plats och tid SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotokoll Plats och tid Bjurfors konferens, fredag 13 september 2019 klockan 10:00-16:00 Beslutande Patrik Engström, ordförande (Avesta kommun) Anneli Furunäs,

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland

Resultat från uppföljning i Västra Götaland Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2010-07-06 1 (6) Resultat från uppföljning i Västra Götaland Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Teamarbete med patienten i centrum 3863

Teamarbete med patienten i centrum 3863 1 (10) Landstingsstyrelsens förvaltning Södersjukhuset, medicin Projektledare Stina Petersson E-post stina.petersson@sll.se Teamarbete med patienten i centrum 3863 2 (10) Sammanfattning av satsningen Med

Läs mer

Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund Södra Dalarnas Samordningsförbund c/o Avesta kommun 774 81 Avesta Tel: 0226-645 648 Mobil: 0706-38 06 17 E-post: jonas.wells@avesta.se Utvärderingspolicy för Södra Dalarnas Samordningsförbund Antagen 2014-10-24,

Läs mer