Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

2 Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar att insatser och resurser till personer med funktionshinder fördes över till kommunerna genom skatteväxling. Kommunerna fick ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende med särskild service och daglig verksamhet. I Stockholms län fortsatte landstinget att utföra hälso- och sjukvård enligt Principöverenskommelsens 11. Kommunaliseringen innebar att ansvaret för 5500 utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna överfördes från landstinget till kommunerna i Stockholms län den 1 januari 1995.

3 Den 1 januari 1994 trädde en ny lag i kraft: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att kommunerna har ett betydligt större åtagande än landstinget tidigare haft genom omsorgslagen; Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Till exempel tillkom personlig assistans och personkrets 3. Lagen innebär att kommunerna har ett betydligt större åtagande än landstinget tidigare haft genom omsorgslagen; Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Till exempel tillkom personlig assistans och personkrets 3. Den 1 januari 1995 övergick ansvaret för omsorgerna om utvecklingsstörda från landstinget till kommunerna i Stockholms län. Den slutliga uppgörelsen träffades mellan parterna, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms läns landsting, den 27 maj I överföringen ingick ca anställda, huvudsakligen med vårdinriktning. Totalt överfördes drygt 80 % av landstingets dåvarande omsorgsverksamhet till kommunerna. Landstingen behöll ansvaret för Distriktskontoren (i dag Habilitering & Hälsa). Expertstöd (Råd och stöd) enligt 9.1 LSS och habiliteringen enligt HSL.

4 Antal personer med LSS-insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet 1 OKTOBER 2012 Beslut om Bostad med särskild service enligt LSS 9.8, 9.9 Totalt 4314 beslut Barn 276 ( 9.8) Vuxna 4038 ( 9.9) Beslut om Daglig verksamhet enligt LSS 9.10 Totalt 5956 beslut Totala antalet beslut ( 9.8,9.9,9.10) Antalet beslut som anges är högre än antalet unika personer och det har sin förklaring i att ett antal personer har beslut om såväl boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Statistiken härrör ifrån Socialstyrelsens årliga statistik.

5 Principöverenskommelsen 11 i protokoll från mellan KSL och landstinget Överenskommelsen 11 omfattar verksamheter för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2, dvs. bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna enligt 9 8, 9 9 samt daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Landstinget förbinder sig att utan ersättning från kommunerna fullgöra/utföra vad som ankommer på kommunerna enligt HSL 18 och 18 a-c för personer som tillhör personkretsen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De uppgifter enligt HSL 24 som fullgörs av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna omfattar även de verksamheter som anges i denna paragraf. Désirée Sjölin Lundberg

6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Under våren 2012 så tog KSL tillsammans med sakkunniga från länets kommuner, fram en enkät för kartläggning/inventering över hur det ser ut i kommunerna vad gäller Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS. Enkäten var ställd till kommunernas: Myndighet/beställare Kommunal egen regi Entreprenör Enskild verksamhet (privat verksamhet som säljer platser enligt LOV eller enskilda avtal). Enkätens utgångspunkt var verksamheternas erfarenheter av hur samarbete, ansvar, utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser etc. fungerar. De frågor som är ställda i enkäten är konkreta frågor utifrån hälso- och sjukvårdsinsatser.

7 Sammanfattning av enkät Det råder otydlighet i ansvarsfrågan. Sammanblandningen av begrepp är centralt för svaren i enkäten. Det efterfrågas en större grad av samverkan och tillgänglighet till hälso- och sjukvården och habiliteringsverksamheten. Behov av högre kompetens från hälso- och sjukvården när det gäller kunskapen om olika former av funktionshinder.

8 Vilka hälso- och sjukvårdsinsatser utförs idag i LSS-verksamheterna? Generellt och genomgående för svaren i enkäten är att det råder varierande kunskap om; vilka hälso- och sjukvårdinsatser som ska utföras vilka som utförs vem som ska utföra dem vem som utför dem vem som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska Dispensering av läkemedel i dosett enligt ordination Beställning av läkemedelshantering via Apodos/apotek Delegering av läkemedelshantering till personal. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjukgymnast Instruktion av träningsprogram/ arbetsuppgifter Kartläggning av behov/problemidentifiering Instruktion/Delegering av sjukgymnastiska behandlingar Samarbete med övriga vårdgivare, t.ex. möte habilitering, vårdcentral Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av arbetsterapeut Ansvar för arbetstekniska; hjälpmedel, t.ex. lyft, lyftsele, sängar. Kartläggning av behov/problemidentifiering Förskrivning, utprovning, inträning och uppföljning av hjälpmedel Samarbete med övriga vårdgivare, t.ex. möte habilitering, vårdcentral

9 Hälso- och sjukvårdsansvaret i LSS 9.8, 9.9 och 9.10 Bestämmelser om kommunernas skyldigheter när det gäller boendeform och bostäder m.m. regleras i: socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) och i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387). I patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen finns bl.a. regler om vårdgivares skyldigheter och personalens skyldigheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Dessutom finns föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.

10 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 18a- c HSL omfattar de personer som bor i de särskilda boendeformerna eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och som anges i 18 i HSL. Ansvaret omfattar insatser t.o.m. sjuksköterskenivå, d.v.s. läkarinsatser är ett ansvar för landstingen (18 4 st. HSL). Kommunens ansvar omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel inklusive förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens.

11 Landstingets ansvar 1995 och ff. Stockholms läns landsting ansvarar enligt Principöverenskommelsen för att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser inom ramen för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för LSS personkrets 1 och 2 i LSS 9 p. 8, 9 och 10, utifrån den enskildes Vårdval. Fr. om 2015 Stockholms läns landsting ansvarar för att tillhandahålla Läkare utifrån den enskildes Vårdval Övriga specialistfunktioner SLL ansvarar för att tillhandahålla: Läkare Sjuksköterskor/distriktssköterskor Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Övriga specialistfunktioner

12 Landstingets ansvar 1995-ff Huvudman Stockholms läns landsting Vårdgivare Den aktör som svarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Verksamhetschef HSL 29 Verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet är den som uppdragits detta av den vårdgivare (offentlig eller privat) och som har den legitimerade personalen anställd i sin respektive verksamhet. Fr. om 2015 Huvudman Stockholms läns landsting Vårdgivare Den aktör som svarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom ramen för läkare och specialistfunktioner. Verksamhetschef HSL 29 Verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet är den som uppdragits detta av den vårdgivare (offentlig eller privat) och som har den legitimerade personalen anställd i sin respektive verksamhet, läkare och specialistfunktioner.

13 Verksamhetschef HSL 29 Det är vårdgivaren som utser verksamhetschef och vilket område som ansvaret omfattar. Verksamhetschefen är vårdgivarens förlängda arm Oavsett om vårdgivare är landsting, kommun eller privat aktör är verksamhetschefsansvaret det samma. Detta inom ramen för det uppdrag som verksamhetsområdet omfattar. Verksamhetschefsansvaret är reglerat i lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd Verksamhetschefen ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område och ser till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

14 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) HSL 24 Kommunal hälso- och sjukvård Det är vårdgivaren (ansvarig kommunal nämnd) som bedömer vilket område inom den kommunala hälso- och sjukvården som ansvaret omfattar. MAS ansvar är reglerat i lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd MAS är i det författningsreglerade ansvaret direkt underställd ansvarig vårdgivare I det författningsreglerade ansvaret är MAS inte underställd verksamhetschef. (MAS ansvar kan avtalas till att fullgöras av privat aktör som uppdragits att utföra kommunal hälso- och sjukvård).

15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) HSL och ff. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar MAS. HSL att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 2015 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar MAS. HSL att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

16 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1995 och ff. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Fr. om 2015 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar MAS ansvarar för enligt Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) att 1. patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4. rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande. MAS ansvarar för enligt Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) att 1. patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4. rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande.

17 Personal i kommunens hälso- och sjukvård Verksamhetschef (HSL 29) - F r. om 2015 Verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet är den som uppdragits detta av den vårdgivare (offentlig eller privat) och som har den legitimerade personalen anställd i sin respektive verksamhet sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Verksamhetschefen ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område och ser till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Till verksamhetschefens uppgifter hör också att: tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt, att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser m.m.

18 Entreprenad Kommunen har inrättat boende enligt 5 kap 7 3 st SoL men lagt ut hela driften på entreprenad till annan utförare. Kommunen ansvarar enligt c HSL för att patienterna erbjuds en god vård och att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav. Detta gäller också kravet att det skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Uppgiften kan utföras antingen av kommunens MAS eller av en sjuksköterska som har erforderlig kompetens och är anställd av entreprenören (SOSFS 1997:10).

19 Forts. Entreprenad Av avtalen skall framgå bl.a. hur entreprenören skall fullgöra uppgifterna enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och till vilken kostnad. Verksamhetschefen har det ansvar som förskrivs i 29 och 30 HSL samt i förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. MAS-ansvaret framgår av 24 HSL och 2 kap 5 FYHS.

20 Enskild verksamhet Bostäder med särskild service för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 8. eller 9 9. LSS och där tillstånd att driva verk-samhet finns enligt 23 LSS Här avses enskild verksamhet som drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Kommunen köper en-staka platser för personer tillhörande LSS personkrets. Den köpande kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för dem som av kommunen tillhandahållits boende i dessa särskilda boendeformer som motsvarar de som tillhandahålls av kommunen enligt 5 kap 7 3 st. SoL (prop 1992/93:159 s 182)

21 Habilitering Kommunen har lagstadgat ansvar för att utföra habilitering och rehabilitering enligt HSL 18 b. En mycket central del av kommunens ansvar för habilitering är att agera samordnande funktion för de aktuella insatser som ska utföras. Det är vanligt att personer som bor i LSS-bostäder och/eller deltar i daglig verksamhet har många olika kontakter inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår också att initiera kontakt med landstingets specialiserade habilitering som inträder när primärvårdens eller kommunens kompetens och insatser inte är tillräckliga. Uppdraget inbegriper förebyggande insatser, rådgivande insatser och individuell bedömning samt behandling och träning i vardagslivet, såväl i hemmet som i daglig verksamhet.

22 Fortsättning Habilitering I Stockholms län är det landstingets Habilitering & Hälsa som ansvarar för den specialiserade habiliteringsverksamheten. Målgruppen är personer som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionshinder. Verksamheten utgår från en helhetssyn på den enskildes behov, där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionshindret beaktas. På habiliteringscenter för ungdomar och vuxna finns yrkesgrupperna arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kurator, psykolog och specialpedagog.

23 Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Hälso- och sjukvård - innehåll och behov Kommunikation och information Samverkan Uppföljning och kvalitetssäkring Kompetens Klargörande av ansvarsfördelning Organisation

24 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS INNEHÅLL OCH BEHOV Personer som bor i bostad med särskild service och eller deltar i daglig verksamhet skall ges den hälsooch sjukvård som föreskrivs i HSL 18, 18a-c. Kommunerna har lagstadgat ansvar för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL 18, 18a-c i bostad med särskild service och i daglig verksamhet. Insatser av läkare är ett ansvar för landstinget. Det innebär ett långtgående ansvar för yrkeskategorierna sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och övrig vårdpersonal med delegering. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal måste eftersträva hög kvalitet på delegeringar och att de fördjupar sin kunskap om yrkesansvaret. Det innebär att det ställer andra krav på kommunikationen med den enskilde. Det innebär att besök i hemmiljö bidrar till trygghet lättare för den enskilde att medverka i undersökningen.

25 Vid en kommunalisering av hemsjukvården upphör principöverenskommelsen 11 och kommunerna får själva organisera hälso- och sjukvårdsinsatserna som även inkluderar habilitering och rehabilitering. Det innebär inte att normaliseringsprincipen åsidosätts. Det innebär inte att primärvårdens ansvar upphör att gälla. Vid t ex läkarundersökningar, provtagningar och andra undersökningar som kommunens hälso- och sjukvård inte kan genomföra eller har kompetens för, uppsöker den enskilde den vårdcentral han eller hon är listad på. Var går gränsen? När tar primärvården över? Detta är frågor som vi måste arbeta vidare med.

26 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Vid ett upphörande av principöverenskommelsens 11 är det av synnerlig vikt att nå ut med information om förändringen avseende utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter. Det är viktigt att informera allmänheten och medarbetare som inte är direkt eller omedelbart berörda. Anhöriga, godemän och brukarorganisationer är kontaktytor som kan sägas stå längre ifrån det som sker i den direkta förändringsprocessen och bör därför involveras i ett tidigt skede. Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder vilket framgår av LSS 15:7. Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen.

27 SAMVERKAN Vikten av samverkan kan inte nog understrykas! Det krävs ett utvecklat samarbete och utvecklade mötesformer mellan legitimerad personal och LSS-verksamheternas personal för gemensam utveckling och fördjupning i yrkesrollerna. Det innebär att eftersträva en nära och god samverkan mellan kommun och ansvarig läkare och specialistfunktioner inom landstinget. Det krävs regelbundna möten på ledningsnivå i syfte att finna lösningar på problem som annars kan växa och bli till hinder för samarbetet.

28 Uppföljning och kvalitetssäkring Kommunerna i länet måste förbereda och utreda vad som krävs när det gäller dokumentation och IT-stöd/verksamhetsstöd kopplat till hälso- och sjukvårdens behov i LSS-verksamheterna. Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i grundlagarna, sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och speciallagsstiftningen på socialtjänstens område. Om förslaget om Principöverenskommelsen 11 upphörande genomförs innebär det att ansvaret för journalföring och dokumentation av de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i LSS-verksamheter överförs till kommunerna. Dokumentation enligt HSL, SoL och LSS får inte sammanföras utan ska hållas åtskilda. Det är socialnämnden eller motsvarande kommunal nämnd eller den som bedriver enskild verksamhet enligt SoL, LSS, HSL som har ansvaret för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunerna måste ha en beredskap för hur hälso- och sjukvårdsinsatserna i LSS-verksamheterna ska kvalitetssäkras och vilka resurser som krävs för att genomföra uppföljningar och internkontroll.

29 KOMPETENS Hälso- och sjukvårdspersonal måste eftersträva hög kvalitet på delegeringar samt fördjupa sin kunskap om yrkesansvaret. Hälso- och sjukvårdspersonal som möter den enskilde måste ha kompetens och förståelse för olika former av funktionsnedsättningar. Liksom funktionsnedsättningarnas omfattning och dess konsekvenser. Det är av stor betydelse att i förfrågningsunderlagen för LOV och LOU ställa konkreta krav på att personalen hos utförarna ska ha erforderlig kompetens och kunna delta vid de utbildningar som anordnas. Det här är erfarenheter som dragits från andra län.

30 KLARGÖRANDE AV ANSVARSFÖRDELNING En tydlig och klar organisationsstruktur underlättar för den enskilde eftersom antalet vårdgivare begränsas samtidigt som man uppnår en klar ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting. Detta bör eftersträvas när kommunerna tar över utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser. Avtal om ansvarsfördelning bör vara relativt enkla och tydliga samt att man medvetet från båda sidor försöker eftersträva att inte bygga upp parallella organisationer. I det fortsatta arbetet med att klargöra ansvarsfördelningen bör ett särskilt avtal upprättas när det gäller läkarmedverkan i bostad med särskild service och daglig verksamhet och den specialiserade habiliteringen. Det är av synnerlig vikt att klargöra vem som gör vad och vad gränsdragningen går.

31 ORGANISATION Vid ett upphörande av Principöverenskommelsens 11, måste varje kommun överväga vilken organisationslösning man ska ha för Hälso- sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Egen organisation för hälso- och sjukvård i kommunens egna regi. Egen organisation för hälso- och sjukvård upphandlas enligt LOU eller LOV Hälso- och sjukvård knyts till kommunens hemsjukvårdsorganisation -Kommunens hemsjukvårdsorganisation drivs i egen regi -Kommunens hemsjukvårdsorganisation är upphandlad enligt LOU eller LOV -Kommunens hemsjukvård är samorganiserad med hemtjänsten som kan drivas i egen regi eller vara upphandlad enligt LOU eller LOV. -En eller flera kommuner samverkar i en gemensam organisation för hälso- och sjukvård i LSS-verksamheterna som drivs i egen regi eller upphandlas enligt LOU eller LOV.

32 Kommunal organisation egen regi Kommunal organisation upphandlas enl. LOU Hemtjänst Hemsjukvård Gemensam egen regi Kommun A Egen regi LOV LOU Gemensam LOU el. LOV Kommun B Hemsjukvård Egen regi LOV LOU

33 Fortsättning Organisation Viktigt att tänka på: Undvikande av parallella organisationer för att underlätta tillgänglighet, helhet och kontinuitet för den enskilde samt för att undvika samhällsekonomiska merkostnader. Viktigt att tänka på framgent är de framtida kraven på gruppbostädernas utformning liksom kompetensförsörjning. I framtiden kommer det att ställas högre krav på tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet i de hälso- och sjukvårdsinsatser som ges i bostad med särskild service. Personalen måste bredda sin kompetens bland annat när det gäller den fysiska omvårdnaden. Kommunerna måste i framtiden planera för mer flexibla boendelösningar och ett mer varierat utbud av kvalificerat stöd i de olika boendeformerna för målgruppen. Allt fler unga som har rätt till stöd enligt LSS efterfrågar alternativ till den traditionella gruppbostaden. Den traditionella gruppbostaden med tillgång till personal dygnet runt kommer även fortsättningsvis vara en viktig stödform för de personer som har omfattande behov av stöd och omvårdnad.

34 Fortsättning Organisation För den enskilde ska det finnas tillgång till hälsooch sjukvård i LSS-verksamheterna dygnet runt alla veckans dagar. Kommunerna i länet måste förbereda och utreda vad som krävs när det gäller dokumentation och IT-stöd/verksamhetsstöd kopplat till hälso- och sjukvårdens behov i LSS-verksamheterna. I planeringen för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättning, skall kommunen samverka med landstinget och andra samhällsorgan och organisationerna. Det är väsentligt att planerna för en utformning som innebär att det så allsidigt som möjligt belyser de olika aspekter som är avgörande för delaktigheten för personer med funktionshinder.

35 Framtid Om Principöverenskommelsen 11 upphör kommer det att innebära att kommunerna har det samlade ansvaret för utförandet av såväl omsorg som hälso- och sjukvård i LSSverksamheterna.

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Remiss - Rekommendation att besluta om Hälsooch sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, (Dnr: /2014)

Remiss - Rekommendation att besluta om Hälsooch sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, (Dnr: /2014) Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-08-18 Handläggare Krister Eriksson Telefon: 08-508 25 567 Till Socialnämnden Remiss - Rekommendation att besluta om Hälsooch sjukvård

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

HSL 18 och 18 a sjukvårdsansvar och ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel

HSL 18 och 18 a sjukvårdsansvar och ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel 2010-11-02 Remissförslag Hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Framtida medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Framtida medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG SID 1 (6) 2010-09-29 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Framtida medicinskt

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning Cirkulärnr: 2006:84 Diarienr: 2006/2884 Handläggare: Ellinor Englund Ulla Lönnqvist Endre Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2006-12-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden Nämnd med ansvar

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-27 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen 14VOS/0055 Vård- och omsorgsstyrelsen Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag till beslut

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun I kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 HSL ställs stora krav på sjuksköterskans förmåga att arbeta självständigt. Hon/han ska planera

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR:1.1/1341-2011 SID 1 (6) 2011-12-01 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 24

Läs mer

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och (2017:30) Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (5) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig:MAS/MAR Fastställare: MAS/MAR Gäller fr.o.m: 2012-10-24 D.nr: Utgåva/version: 2 Utfärdad/reviderat: 2016-12-02 Uppföljning:

Läs mer

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Evelyn Widenfalk Ehlin Monica Hansson Datum 2018-07-20 Diarienummer OSN-2018-0418 omsorgsnämnden Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Gränsdragningsproblem

Gränsdragningsproblem Gränsdragningsproblem Ellinor Englund ellinor.englund@skl.se 1 Kommunernas och landstingens allmänna kompetens 2 kap. 1 kommunallagen Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1 (5) Catrin Ullbrand Utredare Diarienummer 2011/SN 0047 005 Socialnämnden Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Läs mer

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Cirkulärnr: 1995:100 Diarienr: 1995/1419 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: Mottagare: Rubrik: Vård och Omsorg Alwa Nilsson Ingrid Söderström Alwa Nilsson Ingrid Söderström Vård och Omsorg 1995-05-11 Äldreomsorg

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR:1.1./860-2012 SID 1 (6) 2012-12-18 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 23

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård Dok-nr 23893 Författare Camilla Salomonsson, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsutveckling vård och hälsa Version 1 Godkänd av Giltigt fr o m Rolf Östlund, närsjukvårdsdirektör, Gemensam stab NSC 2018-04-17

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/450-739 Social och äldrenämnden Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2013-11-28 Dnr 228/2013 1 (6) Falköpings kommun 521 81 Falköping Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut Falköpings

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Hemsjukvård i Hjo kommun

Hemsjukvård i Hjo kommun Hemsjukvård i Hjo kommun Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service vistas på en biståndsbedömd

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

2014-08-06. Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

2014-08-06. Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-08-06 Socialnämnden Dnr Son 2014/522 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. 11 i Principöverenskommelsen

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-12-06 p 05 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 HSN 1210-1305 Handläggare: Elisabeth Höglund Hemsjukvård 2015 - inriktning Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns land s- ting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar

Överenskommelse mellan Stockholms läns land s- ting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2009-09-08 Handläggare: Krister Eriksson tel. 508 25 567 Ulla Fredriksson tel. 508 36 216 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga

Malmö stad Medicinskt ansvariga Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO Herman Pettersson Inspektör / Jurist Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen Det går inte att välja vilka lagar som

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria Riktlinjer för hälso- och sjukvård Sida 0 (8) 2018 Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Resursteamet Socialförvaltning Historik Organisation Uppdrag 2014-11-07 2 Historik Omsorgsnämnd nedlagd 1994 Kommunen får ansvar för LSS boende Hsl regleras av principöverenskommelse,

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer