Projektplan Projekt Oberoende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014"

Transkript

1 Projektplan Projekt Oberoende Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation (NSG). Projektplanen avser genomförande av Projekt Oberoende Se verksamhetsplattform samt rapport över genomförd förstudie. ANDT Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak Syfte: Att hitta och utveckla en samarbets- och verksamhetsform där de tre organisationerna bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Samt att tillsammans med ett antal samarbetskommuner utveckla långsiktigt hållbara samverkansformer (idéburna organisationer och offentlig sektor) och verktyg för regionalt och lokalt ANDT- förebyggande arbete. Övergripande och långsiktigt mål: Att på sikt omvandla och etablera Projekt Oberoende till en reguljär verksamhet. En trovärdig och professionell förebyggande aktör som är det naturliga valet av idéburen samarbetspart för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i deras ANDT- förebyggande arbete, riktat till ungdomar i åldrarna år. Delmål: Projekt Oberoende står ( ) inför sex huvudutmaningar/- uppdrag. Att ta sig an, genomföra och lösa dessa utmaningar/uppdrag kan anses vara projektets delmål: Att identifiera respektive organisations (UNF, RNS och NSG) roll i projektets genomförande samt utveckla samverkansformerna för en framtida etablerad verksamhet. Att utveckla och kvalitetssäkra hållbara och långsiktiga samverkansformer mellan idéburna organisationer (i det här fallet Projekt Oberoende) och offentlig sektor. Att identifiera de behov och brister som finns i det lokala ANDT- förebyggande arbetet och utveckla och kvalitetssäkra kompletterande stöd, metoder och verktyg som uppfyller dessa.

2 Att skapa kännedom om och verka för att Projekt Oberoende etableras som en trovärdig och efterfrågad ANDT- förebyggande aktör samt få relevanta myndigheters gillande och rekommendation. Att finna och säkerställa såväl kortsiktig som långsiktig finansiering av Projekt Oberoende (genomförande ) och därefter etablering av reguljär verksamhet. Att bygga en långsiktig organisations- och verksamhetsstruktur för projektets övergång till reguljär verksamhet efter projekttidens utgång. Inom ramen för dessa delmål ryms såväl aktivitetsmål, kommunikationsmål och ekonomiska mål. Kvantitativa mål: Projektet ska genomföras i samarbete med 4 6 samarbetskommuner. Kvalitativa mål: De samverkansformer, metoder och verktyg som tas fram och genomförs inom projektet ska vara forsknings- och erfarenhetsbaserade och upplevas av målgrupperna som kvalitativa och effektiva. Projektet ska bidra till att öka omfattningen och höja kvalitén på kommunernas ANDT- förebyggande arbete. Målgrupper: Den primära målgruppen för projekt Oberoende är ungdomar i åldrarna år. Vilka är den grupp som projekt Oberoende i slutändan syftar till att påverka. Den sekundära målgruppen för projektet är de professionella som möter ungdomar i sitt jobb på lokal nivå, ungdomarnas föräldrar samt politiker och beslutsfattare med inflytande över ungdomsfrågor. Det är dessa som ska påverkas och erbjudas stöd samt verktyg för att arbeta förebyggande med ungdomarna. Avgränsningar: Den del av projektet som denna projektplan avser är avgränsat tidsmässigt till 1 januari 2012 till 30 juni Projektet ska genomföras i samarbete med 4 6 samarbetskommuner. Projektet ska utveckla samverkansformer, metoder och verktyg för lokalt ANDT- förebyggande arbete riktat till målgruppen ungdomar i åldrarna år. Projektorganisation: Styrgrupp Styrgruppen består av projektets huvudmannaorganisationers (UNF, RNS och NSG) generalsekreterare/förbundsordföranden samt projektets projektledare. Styrgruppen är projektets styrande/beslutande organ. Projektledare Niklas Odén

3 Samarbetskommuner 4 6 samarbetskommuner knyts till projektet. I samverkan med dessa kommuner ska projektet identifiera de behov som finns gällande samverkansformer och stöd för lokalt förebyggande arbete riktat till ungdomar i åldrarna år. I samverkan med dessa kommuner ska sedan metoder och verktyg för ANDT- förebyggande arbete utvecklas och utvärderas. Advisoryboard Varje samarbetskommun utser en kontaktperson för projektet. Dessa kontaktpersoner ingår i projektets advisoryboard som kommer att genomföra 2 3 möten per år. Projektledaren är sammankallande och håller i dessa möten. Utvärderare En extern utvärderare knyts till projektet. Bollplank / Samtalspartners / Intressenter Projektet ska hålla dörrarna öppna mot omvärlden och ta vara på kontakter, idéer och kompetens som kan gagna projektets utveckling och fortlevnad. Därför ska en intressentlista upprättas bestående av kontakter, (samordnare, experter, myndigheter, med flera) som ska hållas informerade om projektets utveckling samt kunna frågas till råds eller ge någon form av stöd löpande under projektet. Finansiärer Kortsiktiga och långsiktiga finansiärer (Statens Folkhälsoinstitut, stiftelser, kommuner, näringsliv). Ansvar/rollfördelning Styrgruppen är projektets högsta beslutande organ och fattar således övergripande beslut om projektets utformning, innehåll och ekonomi. Styrgruppen ska stödja projektledaren i dennes roll. Projektledaren ansvarar för och ska leda arbetet med projektets genomförande i enlighet med denna projektplan. I det ligger även budgetansvar. Projektledare har ansvar för att löpande hålla styrgruppen informerad om projektets utveckling. Projektledaren är sammankallande och den som leder mötena med projektets advisoryboard. Projektledaren ska vara kontaktperson och vara utvärderaren behjälplig. Projektledaren är även projektets kommunikationsansvarige vilket innebär att hålla kontakt med projektets intressenter och ge dem information samt att presentera projektet vid ämnesrelevanta seminarier och konferenser. Projektledaren ansvarar för projektets slutrapport samt återrapportering till projektets finansiärer och bidragsgivare. Samarbetskommuner/kontaktpersoner samarbetskommuner ansvarar för att bidra i arbetet med att identifiera samverkansformer och behov för lokalt ANDT- förebyggande arbete. De ansvarar också för att genomföra (testa) de insatser/aktiviteter/verktyg som tas fram inom ramen för projektet. Slutligen ansvarar de även för att vara utvärderaren behjälplig i dennes arbete med att utvärdera genomförda insatser samt utvecklade samverkansformer. Det är troligt att ett visst finansieringskrav kommer läggas på kommunerna. Det kommer i så fall handla om att finansiera de insatser som genomförs i den egna kommunen. Utvärderaren En extern utvärderare knyts till projektet. Utvärderaren ansvarar för utvärderingens genomförande samt sammanställande av utvärderingsrapport.

4 Tillvägagångssätt/Aktionsplan Nedan beskrivs de insatser som kommer att genomföras under projekttiden. Insatserna är knutna till de sex delmål som projektet har som målsättning att uppnå. Förberedande insatser: Kontakt och möten med de kommuner som har visat intresse att bli samarbetskommuner. Val av samt skrivande av samarbetsavtal med 4 6 kommuner som ska vara projektets samarbetskommuner. Kontakter med SKL, Socialdepartementet och FHI för att söka ytterligare stöd för projektets genomförande. Söka finansiering (stiftelser och näringsliv) Insatser som ska leda till att behov och samverkansmöjligheter identifieras och tydliggörs. Analys av respektive organisations (UNF, RNS och NSG) förutsättningar och möjligheter att delta personellt, tidsmässigt och kunskapsmässigt och på sätt bidra i den gemensamma satsningen projekt Oberoende. (Diskussioner med styrgruppen samlad samt med företrädare för respektive organisation) Analys av projektets behov av stöd (personellt, tidsmässigt och kunskapsmässigt) och samverkan från de tre samverkansorganisationerna. Analys av möjliga samverkansformer. (Diskussioner med styrgruppen samlad samt med företrädare för respektive organisation) Tillsammans med samarbetskommuner (advisoryboard) samt i diskussioner med bollplank/samtalspartners identifiera, analysera och belysa möjliga samverkansformer mellan idéburna organisationer (i det här fallet projekt Oberoende) och offentlig sektor ( i det här fallet kommuner). Tillsammans med samarbetskommuner (advisoryboard) samt i diskussioner med bollplank/samtalspartners identifiera, analysera och belysa de behov och brister som finns i det lokala ANDT- förebyggande arbetet i syfte att hitta var, inom vilka områden/ vilka insatser, projektet bör utveckla metoder och verktyg. Insatser som ska leda till att samverkansformer, metoder och verktyg fastställs och utvecklas. Utifrån ovanstående analys av möjliga samverkansformer Idéburna organisationer/ kommuner. Besluta inom vilka områden och i vilken omfattning samverkan ska ske och hur denna samverkan ska utformas. Utifrån ovanstående behovsanalys och utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet säger, utveckla verktyg och metoder för lokalt ANDT- förebyggande arbete. Utvecklingsarbetet ska utgå från de uttalade behov som samarbetskommunerna har uttalat (se ovan). De metoder/verktyg som tas fram ska presenteras för en referensgrupp bestående av experter inom området ANDT, som agerar bollplank och rådgivare i utvecklingsarbetet. Utifrån ovanstående analys om vad respektive organisation (UNF, RNS och NSG) har förutsättningar och möjligheter att bidra med i projektet. Samt de insatser och samverkansformer som kommer efterfrågas/ska genomföras i projektet,

5 besluta om vad respektive organisation ska bidra med och hur samverkan mellan organisationerna ska se ut. Tillsammans med samarbetskommunerna planera när och hur beslutade insatser ska genomföras i kommunerna. Insatser som ska leda till att beslutade samverkansformer och verktyg testas och utvärderas. Projektet etablerar och genomför beslutade samverkansformer mellan de tre organisationerna (UNF, RNS och NSG). Projektet etablerar och genomför beslutade samverkansformer med samarbetskommunerna. Projektet genomför (testar) beslutade insatser (verktyg/metoder) i samverkan med samarbetskommunerna. Extern utvärderare följer och utvärderar såväl arbetet med att etablera och genomföra samverkansformer (inom projekt Oberoende och med samarbetskommunerna) som genomförandet av beslutade insatser. Fokus i utvärderingen bör ligga på samverkansformernas effektivitet och hur de uppfattas av de tre organisationerna (internt) och av kommunerna (externt). Man ska också utvärdera insatsernas (metoder och verktyg) upplevda kvalitet och effektivitet hos målgrupperna och om samverkansformerna samt insatserna tillsammans har förbättrat kommunernas ANDT- förebyggande arbete. Insatser som ska leda till att skapa kännedom om projekt Oberoende Identifiera för projektet viktiga intressenter (myndigheter, samordnare kommuner och länsstyrelser samt viktiga personer inom ANDT- området). Hålla intressenterna löpande uppdaterade om projektets innehåll och genomförande. Delta vid olika seminarier / konferenser (Reflektion kring prevention / Drogfokus 2012 m.fl) och där presentera projekt Oberoende. Löpande pressbearbetning (lokal press samarbetskommuner m.fl). Insatser som ska leda till att finna och säkerställa kortsiktig och långsiktig finansiering av projektet. Identifiera möjliga finansiärer (stiftelser, myndigheter och näringsliv). Kontakt och möten med möjliga finansiärer. Ansökningar. Sälja in framtida samarbeten till kommuner efter projektets genomförande. Insatser som ska leda till att utveckla och bygga en långsiktig organisations- och verksamhetsstruktur för projektets övergång till reguljär verksamhet. Genom att löpande ta tillvara de erfarenheter projektet ger och det som utvärderingen kommer fram till, utveckla en organisations- och verksamhetsform för Oberoendes etablering och långsiktiga överlevnad.

6 Tidplan Projektet ska genomföras i enlighet med denna projektplan under tidsperioden januari 2012 till 30 juni (Tidplanen har reviderats från ursprungsplan under projektets genomförande. Revideringen är redovisad till och godkänd av Statens Folkhälsoinstitut). Insatser: Förberedande insatser: Insatser som ska leda till att behov och samverkansmöjligheter identifieras och tydliggörs: Insatser som ska leda till att samverkansformer, metoder och verktyg fastställs och utvecklas: Insatser som ska leda till att beslutade samverkansformer och verktyg testas och utvärderas: Insatser som ska leda till att skapa kännedom om projekt Oberoende: Insatser som ska leda till att finna och säkerställa kortsiktig och långsiktig finansiering av projektet: Insatser som ska leda till att utveckla och bygga en långsiktig organisations- och verksamhetsstruktur för projektets övergång till reguljär verksamhet: Tidsperiod Jan - december 2012 April - december 2012 augusti december 2012 Januari december 2013 mars 2012 Löpande hela projekttiden Mars 2012 Löpande hela projekttiden Maj 2013 juni 2014 Uppföljning/utvärdering Till projektet knyts under våren 2012 en extern utvärderare. Denne ska följa projektets genomförande och löpande utvärdera de samverkansformer och insatser som genomförs. Fokus i utvärderingen bör ligga på samverkansformernas effektivitet och hur de uppfattas av de tre organisationerna (internt) och av kommunerna (externt). Man ska också utvärdera insatsernas (metoder och verktyg) upplevda kvalitet och effektivitet hos målgrupperna och om samverkansformerna samt insatserna tillsammans har förbättrat kommunernas ANDT- förebyggande arbete. Utvärderingen ska vara klar och presenteras för styrgruppen och medverkande samarbetskommuner senast i januari Utvärderingen ska ligga till grund för projekt Oberoendes utveckling till reguljär verksamhet. Dokumentation / Rapportering

7 Projektledare ansvarar för att projektet löpande dokumenteras. Att projektet löpande avrapporteras till bidragsgivare. Samt att en slutrapport (inklusive utvärderingen) sammanställs.

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Sammanfattning Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

- Ett metodmaterial för arbete med livsstilsfrågor vid familjecentralen. Kort om projektet

- Ett metodmaterial för arbete med livsstilsfrågor vid familjecentralen. Kort om projektet - Ett metodmaterial för arbete med livsstilsfrågor vid familjecentralen Kort om projektet Treårigt projekt med start 2014 Projektägare är Föreningen för familjecentralers främjande. Styrelsen är styrgrupp.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019)

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) 1 Bakgrund/syfte NAD 2.0 är en kombination av olika testade och utvärderade metoder som syftar till organiserad samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringssystemet.

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Några erfarenheter hittills från Trestad2

Några erfarenheter hittills från Trestad2 Några erfarenheter hittills från Trestad2 Reflektion kring prevention, Örebro 2014-05-07 Anders Eriksson Utvecklingsledare och projektledare för Trestad2 Stockholm Utvecklingsenheten Socialförvaltningen

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk Sida 1 av 7 2012-09-05 Dnr 5.3-37722/2011 Avdelningen för Kunskapsstyrning Marie Nyman marie.nyman@socialstyrelsen.se Till Socialchef eller motsvarande Intresseanmälan till deltagande i ett nationellt

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport 2017-10-04 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat av granskning av drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Projektplan Uppdragsgivare Folkhälsonämnden Godkänd Ulrika Lundgren Ansvarig för dokumentet Cecilia Ljung Diarienummer 2017.0092 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

ORU 2018/ Projektdirektiv. Framtidens lärarutbildning

ORU 2018/ Projektdirektiv. Framtidens lärarutbildning ORU 2018/05417 Projektdirektiv Framtidens lärarutbildning 1 Allmän beskrivning av projektet 1.1 Bakgrund En förutsättning för en likvärdig undervisning med hög kvalitet är en välutbildad och motiverad

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Projektstyrningspolicy för Strängnäs kommun

Projektstyrningspolicy för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-03-24 7 Gäller fr o m: 2014-03-25 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Kommunstyrelsen KS/2013:68-003 Ingen befintlig policy Utvecklingsavdelningen Projektstyrningspolicy

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016 Verksamhetsplan 2016-01-18 Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Brotts- och drogprevention 2016 Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

KIM-projektet. Kommunalt och Ideellt Medskapande. Projektplan 2: Hur möter vi framtidens samhällsutmaningar tillsammans?

KIM-projektet. Kommunalt och Ideellt Medskapande. Projektplan 2: Hur möter vi framtidens samhällsutmaningar tillsammans? KIMprojektet Kommunalt och Ideellt Medskapande Projektplan 2: Hur möter vi framtidens samhällsutmaningar tillsammans? Vårt dnr 2 (13) Innehåll Innehåll... 2 Varför vill vi genomföra projektet?... 3 Vad

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Datum Diarienummer SN 2018/0098 Milla Sörgärde

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Datum Diarienummer SN 2018/0098 Milla Sörgärde Tjänsteutlåtande 1 (5) Socialnämnden 2018-09-10 Tjänsteutlåtande om Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande projektet Kompisbyrån Danderyd Ärende Inför uppstarten av projektet

Läs mer

Policy för projektarbete

Policy för projektarbete KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:02-000 Policy för projektarbete Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2017-08-24 129 1 Definition - Vad är ett projekt? Ett projekt

Läs mer

Följeforskning av En ingång Slutrapport. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa

Följeforskning av En ingång Slutrapport. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa Följeforskning av En ingång Slutrapport Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa Uppdraget för följeforskningen av En ingång 1 DECEMBER 2017 2 Övergripande syfte Att genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-05-23 89 KS 155/18 Uppdragsbeskrivning - Arbetsmodell för sociala investeringar Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Projektplan Mobil närvård Projektnamn

Mobil närvård Västra Götaland Projektplan Mobil närvård Projektnamn Mobil närvård Västra Götaland 2017-06-29 Projektplan Mobil närvård Projektnamn 2 Innehåll Syfte med dokumentet... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 Framgångsfaktorer... 3 Risker...

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-02-17 Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Ylva Wretås Strateg Stadsledningskontoret

Läs mer

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Emma Mårtensson, folkhälsa och hållbarhet Definition av social investering En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

SOCIALA INVESTERINGSMEDEL

SOCIALA INVESTERINGSMEDEL RIKTLINJE FÖR SOCIALA INVESTERINGSMEDEL REGION GÄVLEBORG Innehåll 1 Bakgrund... 2 2 Syfte... 2 3 Mål... 2 4 Lista över centrala begrepp... 3 5 Finansiering av regionala sociala investeringsmedel... 3 6

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs

Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs TJÄNSTEUTLÅTANDE Strängnäs Business Park Handläggare Catarina Berglund Lars Ekström Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:282-011 2017-04-19 1/3 Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förlängning av projektet Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad

Förlängning av projektet Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad Bilaga 1 Projektmedelsansökan Förlängning av projektet Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad Ett samverkansprojekt mellan A Non Smoking Generation och Stockholms stads stadsdelsförvaltningar Norrmalm,

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Sammanfattning / Verksamhetsplattform Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan de idéburna organisationerna Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektplan GIS STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN (9) Dnr STN-1121/2015

Projektplan GIS STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN (9) Dnr STN-1121/2015 STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 2015-09-01 1 (9) Dnr STN-1121/2015 Projektplan GIS 1. Mål Staden ska ha ett väl fungerande GIS med lättillgänglig och logisk åtkomst till geografisk information. GIS

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 0(7) Datum Diarienummer 2017-05-10 LN HYL170015 HYLTENÄMNDEN Verksamhetsinriktning 2018 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2017-08-17 Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne gällande satsningen Passion

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen DATUM Sida 1 (5) Dnr Region Västernorrland 18RS726 Dnr Arbetsförmedlingen Af-2018/0006 9811 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen Bakgrund Under juni 2017 träffade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖLJEFORSKNING AV EN INGÅNG 2018

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖLJEFORSKNING AV EN INGÅNG 2018 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖLJEFORSKNING AV EN INGÅNG 2018 Bilaga 2 Projektägare: Linköpings kommun Projekttid: 2015-10 2017-10 Kontaktpersoner som kan svara på frågor om insatsen: Lena Strindlund Verksamhetsdoktorand

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Nationellt uppföljningssystem för. projektverksamheten finansierad. av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat

Nationellt uppföljningssystem för. projektverksamheten finansierad. av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat Nationellt uppföljningssystem för projektverksamheten finansierad av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat 20171214 Innehåll Uppdraget Varför? Vad krävs? Förslaget Arbetet 2018 Uppdraget

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Elisabet Erwall Sid 1 (7)

Elisabet Erwall Sid 1 (7) Elisabet Erwall Sid 1 (7) SAMVERKANSAVTAL PARTER Mellan Stockholms läns landsting, Beställarkontor vård, Box 6909, 102 39 Stockholm, org nr 232100-0016, nedan kallad SLL och Försäkringskassan Stockholms

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Demensprocessen i Hallands län

Demensprocessen i Hallands län 20 1(5) Projektplan: Demensprocessen i Hallands län ett samverksansprojekt mellan landstinget och kommunerna i Halland Projektidé Att skapa en jämlik vård i hela länet för personer med demenssjukdom och

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

Sex steg till en tobaksfri skoltid

Sex steg till en tobaksfri skoltid Sex steg till en tobaksfri skoltid Niklas Odén Projektledare Tobaksfri skoltid NU! Fristående sakkunnig ANDT, främjande och förebyggande arbete i skola och andra barn- och ungdomsverksamheter Tobaksfri

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering. Processanalys och förslag till nytt avtal mellan KB och Librisbiblioteken.

Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering. Processanalys och förslag till nytt avtal mellan KB och Librisbiblioteken. beslutsprocess för nationell katalogisering Processanalys och förslag till nytt avtal mellan KB och Librisbiblioteken. Delstudie 2 i Kungl bibliotekets katalogiseringsutredning 2006 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin Sällsynta sjukdomar 21 oktober Ulrika Vestin Sjukvårdshuvudmännen växlar upp arbetet inom området sällsynta I december 2017 Överenskommelse mellan staten och SKL Tillsammans med Landsting och regioner

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer