Ärenden. Glöm inte att meddela om du får förhinder till Maria Tigerschiöld, e-post: Thomas Nilsson (KD) Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden. Glöm inte att meddela om du får förhinder till Maria Tigerschiöld, e-post: Thomas Nilsson (KD) Ordförande"

Transkript

1 Kallelse 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2020/22 Tid Onsdagen den 10 juni 2020 klockan Plats Parken, Norregatan Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 34 Mötets öppnande och upprop samt val av justerare 35 Fastställande av mötets dagordning 36 Ekonomisk rapport Budgetförslag Verksamhetsbidrag 2020 Sociala föreningar 39 Arrangörsbidrag Systematiskt arbetsmiljöarbete Samverkansavtal RF-SISU Skåne 42 Delegationsärenden Verksamhetsrapport Rapporter Diskussionsärende Albäcksområdet 46 Diskussionsärende Axel Ebbes Konsthall Glöm inte att meddela om du får förhinder till Maria Tigerschiöld, e-post: Kultur- och fritidsnämnden Thomas Nilsson (KD) Ordförande Kultur- och Fritidsförvaltningen Besöksadress Algatan 13 Fakturaadress E-post Postadress Trelleborg Box 173 Webb Telefon Org.nr

2 2 (15) Ledamöter Gunnar Hedin (M) Thomas Nilsson (KD), Ordförande Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande Kerstin Johansson (S) Göran Hansson (S) Ola Olsson (C) Mats-Åke Svensson (KD), 1:e vice ordförande Ersättare Torbjörn Christensen (M) Fredrik Jönsson (KD) Anna Holst (SD) Magnus Isgren (SD) Gustaf Centervall (L) Ismet Dedic (S) Lars Hemzelius (SÖS) Britten Jystrand (MP) Peter Frank (KD) Deltagande tjänstemän Emil Hansson, Nämndsekonom Jörgen Flink, Förvaltningschef Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare

3 3 (15) 34 Mötets öppnande och upprop samt val av justerare att välja Tomas Olsson (SD) och Göran Hansson (S) till justerare. Tid och plats för justering: Söderslättshallen fredag 12 juni. Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt lista.

4 4 (15) 35 Fastställande av mötets dagordning att godkänna dagordningen. Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

5 5 (15) 36 Ekonomisk rapport 2020 Dnr KFN 2020/7 att godkänna ekonomisk rapport , och Föreligger ekonomisk rapport , och (Rapport för maj beräknas vara klar 7 juni) Beslutsunderlag Ekonomisk rapport , och

6 6 (15) 37 Budgetförslag Dnr KFN 2020/97 att godkänna Budgetförslag Föreligger Budgetförslag Beslutsunderlag Budgetförslag Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

7 7 (15) 38 Verksamhetsbidrag 2020 Sociala föreningar Dnr KFN 2020/89 att bevilja bidrag enligt förvaltningens förslag att alla föreningar som får beviljat bidrag ska nämna i sin marknadsföring att de får stöd från Trelleborgs kommun. Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget att fördela stöd till sociala föreningar inom öppna insatser-sektorn verksamma i Trelleborgs kommun. I enlighet med bidragskriterier och i samråd med socialförvaltningen har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram bifogat förslag till beslut. Budgeterade medel för år 2020 är kronor. Föreningarnas ansökningshandlingar är utskickade till samtliga i nämnden. Nedanstående förslag till beslut fördelar samtliga pengar i budgetposten. Ansökningar och förslag till beslut Attention ansöker om kr, avslås, inga handlingar inskickade. FUB i Trelleborg ansöker om kr, beviljas kr. RSMH ansöker om kr, beviljas kr. Brottsofferjouren Trelleborg ansöker om kr, beviljas kr. Kvinnojouren ansöker om kr, beviljas kr. Sällskapet Länkarna ansöker om kr, beviljas kr. Föräldraföreningen mot narkotika FMN ansöker om kr, beviljas kr. Synskadades förening ansöker om kr, beviljas kr. Svenska Ödemförbundet Skåne ansöker om kr, beviljas kr. Reumatikerföreningen i Trelleborg ansöker om kr, beviljas kr. Stiftelsen Blå huset ansöker om räntebidrag kr, beviljas kr. Beslutsunderlag Ansökningshandlingar Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Berörda föreningar

8 8 (15) 39 Arrangörsbidrag 2020 Dnr KFN 2020/106 att reservera belopp kronor i arrangörsbidrag till Palmfestivalen, men om arrangemanget inte genomförs utbetalas endast verifierade kostnader upp till kronor som inte kan sökas via statligt bidrag att alla föreningar som får beviljat bidrag i sin marknadsföring ska nämna att de får stöd från Trelleborgs kommun att alla föreningar ska redovisa sina arrangemangsstöd senast i februari Kultur- och fritidsnämnden har kronor att fördela till kommunens samlade kulturföreningsliv. 26 februari 12 fördelades kronor. Kultur- och fritidsnämnden har kvar kronor att fördela till kommunens samlade kulturföreningsliv. Enligt nämndsbeslut , 93 har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att besluta arrangörsbidrag enligt gällande bidragsregler upp till och med kronor på delegation och att därmed uppdatera delegationsordningen. Vid eventuella tveksamheter ska ansökningar upp till och med kronor beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Se 42 Anmälan om delegationsbeslut à totalt kronor. Palmfestivalen ansöker om kostnadstäckning för kommunala kostnader vid genomförande, alternativt för att täcka kostnader som ändå uppstår om man ställer in. Se bifogade handlingar. Nämnden har avsatt kronor enligt beslut , 12 för Palmfestivalen för kommunala kostnader. Kvar i potten kronor efter ovanstående beslut. Beslutsunderlag Ansökningshandlingar Arrangörsbidrag 2020 Förslag till beslut, Arrangörsbidrag 2020 Beslutet skickas till Palmfestivalen

9 9 (15) 40 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 Dnr KFN 2019/29 att godkänna rapport om kultur- och fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete Föreligger rapport om kultur- och fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete Beslutsunderlag Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning Likabehandlingsplan Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

10 10 (15) 41 Samverkansavtal RF-SISU Skåne Dnr KFN 2020/94 att godkänna Samverkansavtal RF-SISU Skåne. Föreligger förslag på Samverkansavtal RF-SISU Skåne. Beslutsunderlag Kommunrapport 2019 Trelleborg Överenskommelse RF-Skåne 2020 Beslutet skickas till RF-SISU Skåne

11 11 (15) 42 Delegationsärenden 2020 Dnr KFN 2020/9 att med godkännande lägga förteckning om delegationsärenden till handlingarna. Föreligger förteckning över handlagda ärenden enligt delegation. Återrapportering investeringar När en investering är genomförd ska detta rapporteras till kultur- och fritidsnämnden bland övriga delegationsbeslut. Redovisas till nämnd i den ekonomiska rapporten. Dnr 2019/19. Anställning Enhetschef Trygghetsenheten tillsvidare från och med på kansliavdelningen/trygghetsenheten. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/6. Anställning Museichef tillsvidare från och med Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2020/6. Bidragsutbetalningar i april: Verksamhetsbidrag kronor, lokalbidrag kronor, städbidrag kronor, skötselbidrag kronor och rekryteringsbidrag kronor. Bidragsutbetalningar i maj: Verksamhetsbidrag kronor, lokalbidrag kronor, städbidrag kronor, skötselbidrag kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/27. Arrangörsbidrag Stora Beddinge Byalag, Mitt i byn kronor och Sjöfartsmuseets vänner, medverkan på Hamnens dag 5 september kronor. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2020/106. Projektmedel för barn och ungas deltagande i kulturyttringar, dansprojekt med ABF och Alien Dancegroup, barnkonventionen, kronor. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2020/27. Granskningsrapport Östra Torp Scoutkår HT 2019 och Anderslövs BOIK HT Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/27.

12 12 (15) 43 Verksamhetsrapport 2020 Dnr KFN 2020/8 att med godkännande lägga förteckning om verksamhetsrapporter till handlingarna. Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enhetschef för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset, Kansliavdelningen med evenemang och Parken, Idrottsenhet och Ungdomsenhet. Beslutsunderlag Verksamhetsrapporter från Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset, Kansliavdelningen med evenemang och Parken, Idrottsenhet och Ungdomsenhet

13 13 (15) 44 Rapporter 2020 Dnr KFN 2020/10 Följande skrivelser och rapporter föreligger: Kommunstyrelsens Arbetsutskotts protokoll Beredningen för offentlig utsmyckning. Dnr 2020/86. Socialnämndens protokoll Utredning öppna verksamheter. Dnr 2020/90. Kommunstyrelsens protokoll Initiativärende (S) Ljusshow som alternativ till fyrverkeri. Förvaltningens svar på förvaltningsremiss. Dnr 2020/93. Kommunstyrelsens protokoll Information Indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål Dnr 2020/91. Kommunstyrelsens protokoll Presskonferenser med anledning av rådande situation gällande Covid 19. Dnr 2020/101. Kommunfullmäktiges protokoll Revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2019 för Trelleborgs kommun. Dnr 2020/103. Tekniska Servicenämndens protokoll Albäcksstuga. Dnr 2020/41. Bildningsnämndens protokoll Information om inkommen skrivelse från kultur- och fritidsnämnden. Dnr 2020/63.

14 14 (15) 45 Diskussionsärende Albäcksområdet Dnr KFN 2020/41 Ordförande informerar muntligt på sammanträdet om Diskussionsärende Albäcksområdet.

15 15 (15) 46 Diskussionsärende Axel Ebbes Konsthall Dnr KFN 2020/110 Ordförande informerar muntligt på sammanträdet om Diskussionsärende Axel Ebbes Konsthall.

Söderslättshallen. Anläggningsbesök. Nr Ärende Föredragande Tid

Söderslättshallen. Anläggningsbesök. Nr Ärende Föredragande Tid Kallelse 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer 2019-06-03 KFN 2019/14 Tid Onsdagen den 12 juni 2019 klockan 9.00 15.00 Sammanträde, kaffe/te och smörgås klockan 9.00 på Söderslättshallen,

Läs mer

Ärenden. Trelleborgs Museum

Ärenden. Trelleborgs Museum Kallelse 1 (14) Kultur- och Fritidsnämnden Datum Diarienummer 2019-01-21 KFN 2019/10 Tid Onsdagen den 30 januari 2019 klockan 9.00 16.00 Plats Trelleborgs Museum Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 1 Fastställande

Läs mer

Ärenden. Söderslättshallen

Ärenden. Söderslättshallen Kallelse 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer 2019-08-08 KFN 2019/15 Tid Onsdagen den 21 augusti 2019 klockan 15.30 Plats Söderslättshallen Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 66 Mötets

Läs mer

Anna Holst (SD) Magnus Isgren (SD) Gustaf Centervall (L) Ismet Dedic (S) Lars Hemzelius (SÖS)

Anna Holst (SD) Magnus Isgren (SD) Gustaf Centervall (L) Ismet Dedic (S) Lars Hemzelius (SÖS) Protokoll 1 (15) Plats och tid Trelleborgs Museum kl. 9.00 16.00 ande Gunnar Hedin (M) Thomas Nilsson (KD), Ordförande Mats-Åke Svensson (KD), 1:e vice ordförande Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande

Läs mer

Maria Tigerschiöld. Thomas Nilsson (KD) Justerare Mats-Åke Svensson (KD) Kerstin Johansson (S)

Maria Tigerschiöld. Thomas Nilsson (KD) Justerare Mats-Åke Svensson (KD) Kerstin Johansson (S) Protokoll 1 (20) Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.30 16.30 ande Mats-Åke Svensson (KD) Gunnar Hedin (M) Thomas Nilsson (KD), Ordförande Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande Kerstin Johansson (S)

Läs mer

Söderslättshallen, Stora konferensrummet. Nr Ärende Föredragande Tid

Söderslättshallen, Stora konferensrummet. Nr Ärende Föredragande Tid Kallelse 1 (11) Kulturnämnden Datum Diarienummer 2018-08-15 KN 2018/20 Tid Onsdagen den 29 augusti 2018 klockan 15.00 Plats Söderslättshallen, Stora konferensrummet Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 1

Läs mer

Ärenden. Sessionssalen

Ärenden. Sessionssalen Kallelse 1 (7) Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2018-12-07 KS 2018/968 Tid Torsdagen den 13 december 2018 klockan 16.00 Plats Sessionssalen Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 350 Upprop 351 Fastställande

Läs mer

Ärenden. Söderslättshallen

Ärenden. Söderslättshallen Kallelse 1 (16) Fritidsnämnden Datum Diarienummer 2018-03-02 FRN 2018/25 Tid Tisdagen den 13 mars 2018 klockan 15.00 16.00 GDPR-information klockan 15.00 Plats Söderslättshallen Ärenden Nr Ärende Föredragande

Läs mer

Plats och tid Söderslättshallen kl

Plats och tid Söderslättshallen kl Protokoll 1 (21) Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.00-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Anna Nordstrandh (S), Ordförande Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C), Vice ordförande Mikael

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.00. Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Tomas Olsson (SD) Agneta Bengtsson (L)

Läs mer

Plats och tid Söderslättshallen kl

Plats och tid Söderslättshallen kl Protokoll 1 (24) Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.30 18.30 ande Mats-Åke Svensson (KD) Gunnar Hedin (M) Thomas Nilsson (KD), Ordförande Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande Kerstin Johansson (S)

Läs mer

Nr Ärende Föredragande Tid

Nr Ärende Föredragande Tid Kallelse 1 (20) Kultur- och Fritidsnämnden Datum Diarienummer 2019-02-18 KFN 2019/11 Tid Onsdagen den 27 februari 2019 klockan 15.30 16.30 Enhetscheferna finns på plats klockan 15.00-15.30 för att svara

Läs mer

Ärenden. Söderslättshallen

Ärenden. Söderslättshallen Kallelse 1 (15) Fritidsnämnden Datum Diarienummer 2018-04-17 FRN 2018/27 Tid Måndagen den 30 april 2018 klockan 15.00 16.00 Plats Söderslättshallen Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 34 Mötets öppnande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Plats och tid Söderslättshallen kl. 18.30-19.30 Beslutande Mats Svensson (KD) Anna Nordstrandh (S) Josefin Holmberg (C) Niels Nielsen (S) Gunnar Hedin (M) Anita Widerberg

Läs mer

Jeléna Simic (S) Göran Hansson (S) Christel Holmberg (M)

Jeléna Simic (S) Göran Hansson (S) Christel Holmberg (M) Protokoll 1 (21) Plats och tid Söderslättshallen kl. 09.00 10.00 ande Tjänstgörande ersättare Anna Nordstrandh (S), Ordförande Gunnar Hedin (M) Mikael Månsson (M) Tomas Olsson (SD) Ismet Dedic (S) Niels

Läs mer

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13

Protokollsutdrag 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum 2015-10-13 Fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum 2015-10-13 Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.00-16.10 Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~G;y. ~~(!{_~/~ Justerande Eva Nilsson (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(12) 0 ASTORP KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:50 Mötet ajourneras 19:00-19:20 Beslutande Gun Friberg (S), ordförande Ann-Louise Ekberg

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l""""''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret 16.00-18.20 Beslutande Anette Lantz (M) ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Anders Westeriund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 13.15 15.15 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

REGISTER. Gullmarssalen, Kommunhuset Forum. Mathias Johansson (SD) Martin Svenberg Rödin (M) Karin Kvist Ekholm. Ärende

REGISTER. Gullmarssalen, Kommunhuset Forum. Mathias Johansson (SD) Martin Svenberg Rödin (M) Karin Kvist Ekholm. Ärende REGISTER 1(1) Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 13.00 Plats: Förslag till justeringsdatum: Justeringsperson: Ordförande: Sekreterare: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Tisdagen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 (10) Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 7 januari 2019 kl 17:00-18:30, ajournering 17:35-17:45 inför val enligt 3-7. ande Jörgen Strende (S), Ordförande Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE. Teminalvägen 1, Höör Onsdagen den 13 februari 2019 kl 13:00

KALLELSE. Teminalvägen 1, Höör Onsdagen den 13 februari 2019 kl 13:00 KALLELSE 2019-02-06 1 (22) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Teminalvägen 1, Höör Onsdagen den 13 februari 2019 kl 13:00 Bengt Hedlund (SPI), Ordförande Gunnar Sundström (L),

Läs mer

Terezija Macas (S) Stefan Berglinden (S)

Terezija Macas (S) Stefan Berglinden (S) Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset kl. 17.00 18.15 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Veronica Larsson (S), Ordförande Lars-Olof Flink (M), Vice ordförande Mariann Sjöström

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Plats och tid Söderslättshallen kl

Plats och tid Söderslättshallen kl Protokoll 1 (30) Plats och tid Söderslättshallen kl. 15.30 17.15 ande Mats-Åke Svensson (KD) Gunnar Hedin (M) Thomas Nilsson (KD), Ordförande Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande Kerstin Johansson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

43 Mötets öppnande och upprop samt val av justerare. 46 Äskande av medel från MIG, extraordinärt statsbidrag

43 Mötets öppnande och upprop samt val av justerare. 46 Äskande av medel från MIG, extraordinärt statsbidrag Protokoll 1 (20) Mötesdatum Innehåll 43 Mötets öppnande och upprop samt val av justerare 44 Fastställande av mötets dagordning 45 Ekonomisk rapport 2016-04-30 46 Äskande av medel från MIG, extraordinärt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-29 TRELLEBORGS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Innehåll 52. Ekonomisk översikt 2010-05-31 53. Hjärtstartare 54. Medborgarförslag 2010:11, Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-10-24 1(14) Tid och plats Dalslandsrummet Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan 08.30 12.00, i Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Hultman-Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-18:45 Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande: Anna Baumann (MP) Ledamöter: Sonja

Läs mer

Ola Granath (KOSA) ordförande Ann Målare (S) Thomas Neijbert (KOSA) Lill Karin Gustavsson (C) Jan Wiklund (M) ej 23, 25 på grund av jäv

Ola Granath (KOSA) ordförande Ann Målare (S) Thomas Neijbert (KOSA) Lill Karin Gustavsson (C) Jan Wiklund (M) ej 23, 25 på grund av jäv Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-18.30 Beslutande Ledamöter Ola Granath (KOSA) ordförande Ann Målare (S) Thomas Neijbert (KOSA) Lill Karin Gustavsson

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.00 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Martin

Läs mer

Ärenden. Söderslättshallen

Ärenden. Söderslättshallen Kallelse 1 (27) Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer 2019-03-28 KFN 2019/12 Tid Onsdagen den 10 april 2019 klockan 15.30 16.30 Plats Söderslättshallen Ärenden Nr Ärende Föredragande Tid 28 Mötets

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 15 juni 2016 16:00 Plats Triangeln 1-2 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016-08-23 Ärendelista 77 Dnr 2016-000118 Budget, kommunplan och nämndsplan för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019 78 Dnr 2016-000132 Kvalitetsdeklarationer 2016 79 Dnr

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen kl

Plats och tid Sessionssalen kl Protokoll 1 (25) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00 10.00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Justeringens plats och tid Sven Lindkvist (S), Vice ordförande Christer Dahlberg (SÖS) Maria Wilhelms

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 1 (16) Innehåll 10 Val av justerare samt tid och plats för justering 11 Informationsärenden 12 Delegationsärenden 13 Anmälningsärenden 14 Övrigt 15 Uppföljning av 2012 års interna kontrollplan

Läs mer

Ann-Britt Lord (KD) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Katja Brandt, verksamhetschef Kultur och fritid Martin Lind, sekreterare

Ann-Britt Lord (KD) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Katja Brandt, verksamhetschef Kultur och fritid Martin Lind, sekreterare 1 (11) Plats och tid Blosset, onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 18:30-20:00 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Inga Bakken (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Plats och tid Kulturskolan Pungbovägen 31 Köping, konsertsalen kl

Plats och tid Kulturskolan Pungbovägen 31 Köping, konsertsalen kl 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturskolan Pungbovägen 31 Köping, konsertsalen kl. 15.00-16.00 ande Jonny Clefberg (S) ordförande Anna Eriksson (S) vice ordförande Mats Landqvist (S) Karl-Ivan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Blosset, onsdagen den 15 juni 2016 kl. 18:30-19:40 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Blosset, onsdagen den 15 juni 2016 kl. 18:30-19:40 Beslutande 1 (10) Plats och tid Blosset, onsdagen den 15 juni 2016 kl. 18:30-19:40 Beslutande Ersättare Bo Hallqvist (S), Ordförande Inga Bakken (S), 1:e vice ordförande Ann-Britt Lord (KD) tjänstgörande för Lisbeth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 Munkedals Kommuns värdegrund All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors lika värde Vårt uppdrag är att möta alla med respekt och

Läs mer

Torbjörn Jerlerup (S) Karl-Gustav Stegermark (KD) Linda Hedlund, utredare Magnus Juhlin, plan-och byggchef Ulf Grandin, byggnadsinspektör

Torbjörn Jerlerup (S) Karl-Gustav Stegermark (KD) Linda Hedlund, utredare Magnus Juhlin, plan-och byggchef Ulf Grandin, byggnadsinspektör 8 1(11) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, plan 3, Borgholm, kl 10:00-10:15 ande ledamöter Joel Schäfer (S), ordförande Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande Marcel Anthonie van Luijn (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15.00-16.20 Robin Gustavsson (KD) ordförande Lena Nilsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare 1 (8) Plats och tid Ekeby fritidsgård, onsdagen den 11 maj 2016 kl 18:30 20:55 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Bernt Drube (SD) Inga Bakken

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum ONSDAG 20 april 2016 Plats och tid Församlingshemmet, 09:00 17:00 09:00 12:00 Mål & budget

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Hjässan Solgården, tisdagen den 26 mars 2019 kl 09:00-11.00 Sammanträdet ajourneras mellan 10.00 10.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg

Läs mer

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30-20:00 NOVA Ungdomens hus. Övriga kallade

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30-20:00 NOVA Ungdomens hus. Övriga kallade KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2017-04-27 Tid och plats Övriga kallade 18:30-20:00 NOVA Ungdomens hus Henrik Thureson, Fritidsförvaltningschef, Thomas Lindberg, Enhetschef Idrotts- och friluftsenheten, Torsten

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen 1(13) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista

Läs mer

Tid, paragraf och ärende

Tid, paragraf och ärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Kl. 18:00 tisdagen den 27 november 2018, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Fred Rydberg (KD), Ordförande Sven-Olov

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Plats och tid Arbetsmarknadsförvaltningen kl

Plats och tid Arbetsmarknadsförvaltningen kl Protokoll 1 (18) Plats och tid Arbetsmarknadsförvaltningen kl. 16.00 17.30 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Lars G Olsson (M), Ordförande Eva Ekström (M) Alexander Wemmerdahl (KD), 1:e vice

Läs mer

107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun,

107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun, Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) 2019-04-03 107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun, 2019-2020 Dnr KS 2019/0163 Sammanfattning Utifrån Lunds Välfärdsrapport 2017

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Eva Nilsson (M) Tore Håkansson (S) 1(10) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.05-18:50 Ajournering 18:20-18:40 Beslutande Gun Friberg (S) Britt Inger Lanner (KD) Ann-Louise Ekberg

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (10) Plats och tid S8, Almliden, fredagen den 27 april 2018 kl 09:00-10.15 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13) Nr 10 Kultur- och utbildningsnämnden 2016-11-23 1(13) Tid och plats onsdagen den 23 november 2016, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

>:.YM y. r p*<4. h Margaretha Lundgren

>:.YM y. r p*<4. h Margaretha Lundgren NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl 08:45-09:00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L)

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L) REGISTER Datum 1(1) Tid: Plats: Justeringsdatum: Justeringsperson: Ordförande: Sekreterare: Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00 Gullmarssalen på kommunhuset Forum 2019-06-17, kl 08:00 Leif Karlsson (S) Karin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid IOGT-NTO Stockaryd, onsdagen den 5 april 2017 klockan 14.00-18.00 Mötet inleds med visning av Stockaryds fritidsgård. Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 15.35 ande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Shazia Qorbani (S) Örjan

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Torsdag 16 maj 2019 Tid: 16:30-16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 16 maj 2019 Paragrafer: 99-101 Utses att justera: Annette Fransson (S) Underskrifter:

Läs mer

Förtroendevalda

Förtroendevalda Förtroendevalda 2019-2022 Kommunfullmäktige Håkan Sjöberg (M) Ordförande Helmuth Petersén (SD) Torbjörn Karlsson (S) Mikael Rubin (M) Anita Persson (SD) Anna Nordstrandh (S) Lars Mikkelä (M) Anders Ahvander

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 7 december kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C), 2:e vice

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

4 Muntlig information VO Ensamkommande barn anhöriginvandringen. 8 Förslag till omorganisation av den administrativa enheten

4 Muntlig information VO Ensamkommande barn anhöriginvandringen. 8 Förslag till omorganisation av den administrativa enheten BEHANDLADE ÄRENDEN 1(10) Socialnämnden 2018 2018-01-23 1 Närvarande 2 Ändring av föredragningslistan 3 Muntlig information ekonomi 4 Muntlig information VO Ensamkommande barn anhöriginvandringen 5 Initiativärende

Läs mer

1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden. Anmälan noteras. Ärendebeskrivning

1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden. Anmälan noteras. Ärendebeskrivning Tyresö kommun, Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Lördagen den 12 februari 2011, kl 09.00 Smådalarö Gård, Dalarö 1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden Anmälan noteras. Kommunfullmäktige

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Protokoll Socialnämnden. 8 januari 2019

Protokoll Socialnämnden. 8 januari 2019 8 januari 2019 SON 2018/929 Plats och tid Ösel, 8 januari 2019, klockan 14.00 16.00 Närvarande Beslutande Ersättare Rolf Öström (M), ordförande Johan Malmros (C), 1:e vice ordförande Håkan Ericsson (S),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice ordförande, Maini Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde KUNGÖRELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 17 oktober 2018, kl. 18:30 Plats: Stora scenen Ålderspresident: Jan Stefanson (KD) Sekreterare: Andrea Andersson Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

torsdagen den 11 augusti 2005 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 11 augusti 2005 kl i Stadshusets sessionssal 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 11 augusti 2005 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Lennart Prytz Sekreterare: Annika Åsberg Rehnman, tel 046/35 59

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-05-23 Ärendelista 58 Dnr 2017-000110 Budgetuppföljning 1/2017 59 Dnr 2016-000217 Aktuellt läge ensamkommande barn och unga 60 Dnr 2017-000116 Ej verkställda gynnande

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 16:

Kommunkontoret Djurås , kl. 16: Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-14 1 (13) Plats och tid Adelborgmuseet Gagnef, kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Anette Kotilainen (C), ordförande Mathias Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (KOSA)

Läs mer

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag

Behandlade ärenden. 43 Hässleholms Golfklubb: Ansökan om bidrag. 44 Extra ärende Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 1 Fritidsnämnden 2008-06-18 Behandlade ärenden 37 Budgetuppföljning 2008-04-30. 38 Lokalförsörjningsplan. 39 Information 1. Ann-Marie Ström: Önskemål om styrketräningslokal i Vittsjö. 2. Protokoll från

Läs mer

Mathias Andersson (SD), För Anita Persson (SD)

Mathias Andersson (SD), För Anita Persson (SD) Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Mötets diarienummer 2017-09-27 KS 2017/861 Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00 13.20 Ajournering 10.17-10.35 Ajournering kl. 13.10-13.12. Beslutande Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 (8) Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 18 mars 2019 kl 15:00-18:00 ande Jörgen Strende (S), Ordförande Stefan Grad (C) Torbjörn Andersson (L) Hans Dahm (S) Mathias Kyller (M) Annika Singleton

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer