Ös yskarna i Långedrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ös yskarna i Långedrag"

Transkript

1 Ös yskarna i Långedrag En vardagshistorisk undersökning av DDR-medborgarna vid DDR-Handelscentrum i Göteborg Robert Aspenskog C-uppsats i historia VT 2021 Handledare: Martin Öhman

2 Innehållsförteckning Inledning.3 Bakgrund..5 Forskningsläge...8 Syfte,frågeställningarochavgränsningar..13 Teoretiskaochkonceptuellautgångspunkter...13 Källmaterialochmetod..16 Källmaterial...16 Källkritiskabeaktanden...16 Metod..17 Resultat..20 Partiet,partilivetochdepartilösa...20 Departilösa.21 Säkerhet,skydd,ordningochvaksamhet.22 Övervakningochkontroll.24 Säkerhetenochvärldspolitiken...25 Opartimässigtbeteende ochdess konsekvenser..26 Socialistisksparsamhet.26 Depublikadiplomaternasekonomiska förhållanden.28 Ös yskarnailångedrag:e sammansvetsat kollektiv?...29 Tv-frågan1989:HZGsom vi,ddr-ambassaden som dem...30 RekreationochfritidvidHZG...32 Deös yskabarnenilångedrag.33 Professionellunderstimulering...34 Surfingincidenten..35 Kö smugglingsincidenten...36 Sammanfa ningochslutanalys...38 Käll-ochli eraturförteckning..42 Arkivmaterial.42 Li eratur.42 Övrigtkällmaterial

3 Inledning En septembereftermiddag 1985 lämnade kamrat Schrei, tjänsteman vid e ös yskt teknikföretag, DDR-Handelscentrum i Långedrag (internt ofta kallathzg,handelszentrumgöteborg)därhanbåde boddeocharbetade.ivriga sä aigånghelgenefterenlångarbetsveckatoghantjänstebilentillen butik för surfingutrustning på Andregatan i närheten av Järntorget. Hanhadegivetvisanhållitom tillstånd från sina överordnade a ta tjänstebilen till butiken och sedan spendera kvällen utanför centrets portar det var fri lejd för ensurfingkvällutevidfiskebäck.hanparkeradebilenutanför butikenochgickinföra införskaffaliteutrustninghanbehövdeförsinfredagstur.hemmaiddr 1 hade vindsurfing blivit alltmerpopulärtdesenastetioåren.deflestautövarnadärhemmabehövde dock bygga sina egna surfingbrädor och sy sina egnavåtdräkter.förschreivardetdärföre stort privilegiuma kunnaåkatillensurfingbutikochväljaochvrakablandprofessionellutrustning.när han kom ut ur butiken med sin nyinköpta utrustning märktehantillsinförtvivlana någonhade tagitsiginibilenochstulithansväskaochplånbok hanhadeglömta låsaförardörren!detfanns tack och lov varken känsliga dokument eller någon större summa pengar iväskanochplånboken, men han visste likväl a de askulleskapaproblemhemmavidcentret.kollegorhadetidigarefå utståhårdkritikförsinoaktsamhet;ommaninteensförmåddeminnasa låsabildörrenellera ta med sig sina saker från bilen, vad sade det då om ens vaksamhet gentemot klassfienden? Han återvände hem till centret, men han rapporterade inte incidenten direkt. Han varkanskeräddoch behövdetida tänkapåhurhanskulleberä aomdetinträffade.ellersåvarmotivetsåenkeltsom a han verkligen ville komma iväg och surfa, men han visste a cheferna inte skulle släppa iväg honompåkvällenssurfingturomhanvaldea berä adirekt.hanby eomisinlägenhetvidcentret ochgavsigsedanavtillfiskebäck.närhanåtervändetretimmarsenareplockadehan,kanskemed darrande hand, upp telefonluren för a delge sin överordnade kamrat Di rich om vad som hänt. Förmodligenvisstehanvilkenuppståndelse de a skulle uppbåda. Kamrat Schrei var inte bara tjänstemän vide ös ysktföretagmeduppgiftena exportera teknikprodukter. PrecissomallaandraDDR-medborgaresomvistadesiSverigeitjänstenhadehan genom det såkalladeresekadersystemet 2 blivitnogautvaldsomös yskrepresentantsomendelav desspublicdiplomacy 3 gentemotsverige.urdetstatsbärandepartietsed:s 4 synvinkelkomschreioch hanskollegorintebaraföra säljaös yskavaror;dekomäven,ellerframförallt,föra representera den ös yska staten och hela den socialistiska ideologin. Trots dess handelstekniska officiella syfte 1 DeutscheDemokratischeRepublik,bokst.Tyska Demokratiska Republiken. Populärt kallat Östtyskland. 2 Se Forskningsläge förvidareförklaringav begreppet. 3 Se Bakgrund förvidareförklaringavbegreppet. 4 SozialistischeEinheitsparteiDeuschlands,bokst. Tysklands socialistiska enhetsparti. 3

4 innebär de a a det blir nödvändigta betraktahistorienomddr-handelscentrumsomendelvis diplomatisksådan. Förbi är tiden då [man] kunde hävda a social- och kulturhistoria marginaliserat [...] det bor ynande ämnet diplomatisk historia till den seriösa historievetenskapens styvbarn skrev den amerikanskehistorikernthomasw.zeiler Hanåsyftadedådiplomatihistoriensutvecklingfrån e strikt politisk-historiskt forskningsfält till a ha blivit mycket mer inkluderande inför sådana perspektiv som exempelvis genusvetenskapliga och kulturvetenskapliga. Istället för a låta sig bli utkonkurrerade av social- och kulturhistorien välkomnade man dessa in i disciplinen. E perspektivvarsvägarännuintekorsatsmeddendiplomatihistoriskaforskningenärdetsombrukar kallas Alltagsgeschichte (bokst. vardagshistoria). Med hjälp av dess teorier och metoder kommer vardagslivetsfritid,besvärochnöjenundersökasfördeddr-medborgaresomunder1980-taletkom för a levaocharbetavidhzgigöteborg,ochidenös yskastatensögonframföralltrepresentera DDR och socialismen i under en tid då klimatet i det kalla kriget återigen började hårdna efter konfliktensavspänningarunder1970-talet. Tidigareforskningkringös ysk-svenskarelationerharvaritmergrundligändenomddr:s relationer med jämförbara länder. Forskningen har nästan uteslutande fokuserat på stora politiska förhållanden,ochutandenhadedetvaritnärmastomöjligta utförade aarbeteinomramarnaför enkandidatuppsats.samtidigthartidigareforskninglämnatenlucka;nämligenlivetförmänniskorna bakomdenlokalaimplementeringenavdestorautrikespolitiskadirektivenförfa adeiberlin.omde människor som stod i frontlinjen för DDR:s utrikespolitiska ambitioner gentemot Sverige tidigare undersökts som politisk-historiska objekt vill jag snarare försöka undersöka dem som sociala och kulturella subjekt. De a vore e välkommet tillsko till den diplomatihistoriska forskningen om ös ysk-svenskarelationer.a kommafrånkontinentaleuropaskanskesträngastetotalitärasamhälle och leva en vardag som skulle kunna beskrivas som en märklig mellantillvaro mellan det socialistiska hemlandet och det kapitalistiska värdlandet måste ha varit en minst sagt prekär upplevelse.särskilteftersommanbarensådantungpolitiskbördapåsinaaxlarsamtidigtsomman dessutomförväntadesutföradearbetsuppgifter som ingick i ens vanliga profession. DDR är känt som en av de mest slutna av Sovjetunionens central- och östeuropeiska satellitstater, där de allra flesta medborgarealdrigkundedrömmaoma fåresatillsverigeeller någotannatvästland.förenaspirerandehistorikerfrångöteborgsomlängenärte intressefördet kalla kriget iallmänhetochddrisynnerhetärdetdärförki landea vetaa detunder1970-och 80-talenfannseninhägnadtomtiLångedragdärsommeste å iotalpersonerfrånddrbådebodde och arbetade, personer som fickdensällsyntamöjlighetena seandradelaravvärldenändeöster 5 Thomas W. Zeiler, The Diplomatic History Bandwagon: A State of the Field, The Journal of American History95,nr.4(2009),s

5 omjärnridån.därföräreny erligareförhoppningmeddennauppsatsa kunnabidrameda fylla en mer allmän lucka i forskningen om DDR-svenska relationer, och för den delen en liten bit av Göteborgs lokalhistoria. Till skillnad från andra DDR-verksamheter i Sverige såsom ambassaden, kulturcentretochdenstatligaös yskanyhetsbyrånadn:s 6 utrikesredaktion allaistockholm har HZG nämligen inte undersökts alls i tidigare forskning.trotsdetrelativtstoraantalös yskarsom levdeochverkadedärharcentrettidigare blo nämnts i förbigående. Kane vardagshistorisktperspektiverbjudafördjupadkunskapomdessaddr-medborgares strävanden, lidanden och glädjeämnen i e litet mini-ddr (som den samtida svenska pressen kallade det 7 ) mi i det kapitalistiskalångedrag,göteborg,sverige?ochkanisåfalldennakunskap säganågontingomsocialaochkulturellaförhållandenfördevanligamänniskorsomstodifrontlinjen underdenideologiskakonfliktsomvardet kalla kriget? Bakgrund Sedankorteftera DDRgrundats1949fråndetområdesomvaritdensovjetiskaockupationszonen efter andra världskrigets slut hade man kämpat hårt för erkännande som en suverän stat av icke-socialistiska regeringar världen över. Utöver de rentideologiskakonfliktermellanöstochväst somkännetecknadedetkallakrigetförsvåradesdennasträvaneftererkännandeava mansågssom vad historikern Andreas Linderoth isindoktorsavhandling(2002)harkallaten sovjetiskvasallstat vars utrikespolitik i mycket stor grad styrdes av Sovjetunionen. 8 Därtill gjordedenusa-allierade grannen BRD 9, Väs yskland, anspråk på a vara det enda Tyskland. I den s.k. Hallsteindoktrinen som rådde i väs ysk utrikespolitik från ungefär mi en av 1950-talet u ryckte BRD a varje diplomatiskterkännandeavddrsågssomen ovänlighandling motbrd.tänkbaraföljderfördet land som gick emot doktrinen var e väs yskt avbrytande av diplomatiska relationer med landet ifråga. 10 Sedan 1950-talet hade relationerna mellan Sverige och DDR successivt fördjupats och förstärkts,inteminstpåhandelsområdet.pågrundavhallsteindoktrinenvarsverigedockförsiktiga med a ingå alltför officiella relationer med DDR. När DDR:s första handelsrepresentation i Stockholm var på plats 1957 började DDR utöva påtryckningar för a Sverige skulle öppna en 6 AllgemeineDeutscheNachrichtendienst,bokst. Tyska allmänna nyhetsbyrån. 7 Robert Aspenskog, En östtysk stad iälvsborg:ddr-handelscentrumigöteborg ,opublicerad B-uppsats(Göteborg:Institutionenförhistoriska studier vid Göteborgs universitet, 2021), s Andreas Linderoth, Kampen för erkännande: DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige (Lund: HistoriskaMedia,2002),s.11ff. 9 BundesrepublikDeutschland,bokst.Förbundsrepubliken Tyskland. 10 Linderoth,Kampenförerkännande,s.25f. 5

6 motsvaranderepresentationiddr:shuvudstadöstberlin,någontingsomaldrigskullekommaa bli verklighet. 11 VadDDRintekommuniceradeutåtvarderasutrikespolitiskastrategi,vilkenLinderothvarit den första a definiera som public diplomacy i sammanhanget DDR-svenska relationer. Strategin innebar a gradvis förbä ra kontakterna med Sverige till en punkt dålandetsregeringintelängre kunde förneka DDR:slegitimitetochdärmediprincipblitvungnaa erkännaddr.allakontakter med Sverige var intressanta a instrumentalisera i de a syfte, inklusive handeln: Deekonomiska relationerna [...] utvecklades exempelvis inte endast för ekonomisk vinning. Det var visserligenen drivkraft men det intressanta i de a sammanhang är den politiska instrumentaliseringen av utlandskontakterna skriver Linderoth. 12 Av DDR betraktades det alliansfria Sverige som det mest betydelsefulla av de nordiska länderna, bl.a. eftersom det ansågs vara e neutralt buffertland mellanöst-ochvästblocken. 13 AllaandranordiskaländervarmedlemmariNATOförutomFinland, vilketiminmeninggördettilldetendajämförbara landet i Norden i de a sammanhang. 14 I denna kontext öppnade DDR 1971 e stort handelscentrum i Långedrag, Göteborg. Här skullee talriktantalpersonerfrånddr enavöstblocketsmestslutnastater 15 boocharbetapåen inhägnadindustritomt.ungefärsamtidigtsomhzgöppnadesinaportarbörjadedetkallakrigetgå in i en periodavpolitiskaavspänningar(détente)mellanöstochväst.hallsteindoktrinenhadevisat sigvaralyckad,fördetvarinteförrändenrevsuppeftersamtalmellanbrdochddrsomväststater börjadeerkännaddrdiplomatiskt.sverigevarblanddeförstaa görasåidecember1972,barae år efter centrets öppnande. Det primära målet för DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige vardärmed uppnå. Den tyske historikern Nils Abrahams doktorsavhandling (2007) tog vid där Linderoths slutade,nämligenefterdetdiplomatiskaerkännandet1972.hanskrivera eftersommansågpublic diplomacysomenmycketfruktbarstrategiövergavmandeninteeftererkännandet.iställetskiftade man bara fokuset till e mer ideologiskt sådant: nu ville man visa den svenska befolkningen a 11 Linderoth,Kampenförerkännande,s.96, Ibid,s.18, Birgitta Almgren, Inte bara Stasi...: Relationer Sverige-DDR , 2 uppl. (Stockholm: Carlsson, 2013), s DeländeriEuropasomhadeenjämförbarställningmedSverigevadgällerrelationermedDDRvarFinland och Irland, eftersom dessa länder också förhöll sig alliansfria under efterkrigstiden. Det förefaller ganska uppenbartattförhållandenatordehavaritannorlundaförddr-medborgarestationeradeinato-länderelleri de till Västtyskland angränsande Österrike och Schweiz. OmförhållandenIrland-DDRfinnsblottenbokom östtyskt spionage, terrorism och diplomati gentemot Irland som inte innehåller någonting om villkoren för DDR-medborgare i Irland, se aan de Wiel (2015). Även motsvarande forskning om Finland är tämligen begränsad. Enligt enföreläsningmeddenfinskehistorikernseppohentiläfrån2005levdeävenresekadrerna vid handelsrepresentationen och sedermera ambassaden i Helsingfors strikt isolerade från omvärlden efter Berlinmurensuppförandeiaugusti1961,någontinghanfrämsttolkarsomenåtgärdförattförhindraavhopp,se Hentilä (2005). I samband med det finska diplomatiska erkännandet av DDR i januari 1973 blev den handelsrepresentation som fanns i Helsingfors från 1953 omorganiserad till DDR:s ambassad i Finland, se Griese(2005). 15 Almgren,IntebaraStasi,s

7 socialismen var vägen till fred och a det socialistiska DDR:s politiska, ekonomiska ochkulturella framgångarstodiskarpkontrasttilldenkapitalistiska västvärldens misslyckanden. 16 Tillståndet av détente såg till en början ut a hålla i sig och många såg optimistiskt på fortsa a förbä ringar irelationernamellanöstochväst.mensåiskarvenmellan1970-och80-talen började konflikten återigen a blossa upp. En grovt förenklad förklaring till början av upptrappningen brukar lyda ungefär som följer: SovjetunioneninvaderadeAfghanistanpåjulafton 1979, vilket mö es av häftig kritik från den amerikanske presidenten Jimmy Carter och övriga NATO-länder. Den skarpt antikommunistiske Ronald Reagan efterträdde Carter 1981 och drogsig föga för a fortsä a sä a sig emot Sovjetunionen på många olika plan och genom en rad olika antisovjetiskaochantisocialistiskainterventionerruntomivärlden.détentevardefinitivtöverochde intensiva konflikterna mellan öst och väst var återigen e faktum. Dessa konflikter skulle bara fortsä a a stegra under hela första halvan av1980-talet.först1985börjadespänningarnaåterigen avta, vilket vanligen brukar förklaras med a den mycket reformvänlige Michail Gorbatjov då tillträdde som Sovjetunionens ledare. Hans reformer perestrojka anses vara en av de främsta anledningarna till östblockets kollaps och därmed slutet av det kalla kriget runt decennieskiftet 1980/ Undersökningen tar alltså sinbörjanmi ienövergångsfasfrånenknapptioårigperiodav relativt avspända till betydligt mer ansträngda öst-västliga relationer i det kalla kriget. Världspolitiken under undersökningsperioden skulle komma a bli bland de mest dramatiska perioderna i modern politisk historia. Det sista dokumentet i källmaterialet tillkom en drygveckainnanberlinmurensfallden9:enovember1989,oche knapptårsenarehadeddrsom statupphörta existera.frånmurensuppförandeiaugusti1961tilldessfallhadedetvaritiprincip olagligt och i praktiken nästanomöjligtförddr-medborgarea hanågrasomhelstkontaktermed väst. Denna stränga isolering bestod under hela perioden, oavhängigt av konjunkturer i det kalla kriget.möjlighetena resatille västlandvardärförnågontingdeallraflestaddr-medborgarebara kunde drömma om. En skara utvalda fick dock möjligheten, och några av dessa hamnade i Långedrag. Det är deras mellantillvaro i e mini-ddr mi i Göteborg som ska undersökas i dennauppsats. 16 Nils Abraham, Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden: Zur Public Diplomacy der DDR gegenüberschwedennachderdiplomatischen Anerkennung ( ) (Berlin: LIT Verlag, 2007), s. 481f. 17 ArchieBrown,TheHumanFactor:Gorbachev,Reagan,andThatcher,andtheEndoftheColdWar(Oxford: OxfordUniversityPress,2020),s.23ff. 7

8 Forskningsläge Det saknas tyvärr vardags- och andra social- och mikrohistoriska perspektiv inom den diplomatihistoriska forskningen om DDR:s kontakter medsverigeellerjämförbaraländer.tidigare forskning har istället behandlat politik, diplomati, spionage, kulturförbindelser och annat som studeras uppifrån, men vars resultat givit en mycket god grund för den förestående undersökningen. E mycket viktigt bidrag till forskningen ös ysk-svenska relationer är Linderoths och Abrahams analyser av DDR:s utrikespolitiska aktiviteter inom begreppet public diplomacy. Det hjälper oss a förstå a alla ös yska kontakter med det svenska samhället hade utrikespolitiska syften,ävendeaktivitetersomtillsynesintevarpolitiska.birgi aalmgrenharibokenintebarastasi (2009, 2 uppl. 2013) samlat sina mångåriga studier om de öppna kontakter 18 som förekom mellan Sverige och DDR på olika nivåer, från civilsamhälle till skolväsende och upp till riksdagen och Rosenbad.Bokenssyfteära visahurendiktatursomddrkundeinfiltrerasåmångaolikadelarav det svenska samhället, vilket hon menara denös yskaregimenförsökteochlyckadesgörapåe mycketstrategisktochutstuderatsä. 19 AllaDDR-medborgareiSverigeoavse yrkesrollförväntades kunna informera, förklara och försvara DDR för den svenska klassfienden genom en av SED noggrant utarbetad terminologi. Solid ideologisk skolning och träning i effektiv men diskret argumentationsteknik var därför självklara inslag i förberedelseprocessen inför tjänstgöring i Sverige. 20 Fördennauppsatsbetyderdeta varjetjänsteman,teknikerochförsäljarevidhzghadeen roll i DDR:s public diplomacy som åtminstone i partiets ögon vägde minst lika tungt som deras professionella;någontingmankanantaspeladeiniderasvardagslivnågonstansiskarvenmellandet ös yskaochdetsvenskasamhället. För a förstå förhållandena för de officiellt utsända DDR-medborgarna i Sverige bör man förstförståvilkaös yskarsomöverhuvudtagetanförtroddesa resatillvästitjänsten,samtpåvilka grunderdegavse sådantförtroende fördetvarsomsagtingenlitensaka tillåtasutresatillväst. Statsvetaren Astrid Hedin har undersökt hur det så kallade resekadersystemet var utformat, med tonviktpåös yskaakademikersomskulletjänstgöraisverige.honpåpekara sammasystemgällde för alla i väst tjänstgörande DDR-medborgare. Systemet gick ut påa varjeddr-medborgaresom skulletjänstgöraidetkapitalistiskavästförstvartvungena bligodkändsomresekader(reisekader). De avarendecentraliseradbyråkratiskprocedurenligt Sovjetmodell somddrtillämpadeföra kontrollera, forma och instrumentalisera alla individuella yrkeskontakter med väst. En del av 18 Imotsatstilldedoldakontakterpåunderrättelsetjänstnivåsomstuderasi uppföljaren Intebaraspioner : Stasi-infiltrationiSverigeunderkallakriget(2011). 19 Almgren,IntebaraStasi,s Ibid,s.198ff. 8

9 processenvara säkerhetstjänstenstasi 21 koppladesinföra göraenomfa andebakgrundskontroll åt en institution som ämnade skicka enrepresentanttille västligtland.resekadersystemetvaren viktigdelavddr-regimenspublicdiplomacygentemotväststater.genoma påförhandundersöka och godkänna varje person som skulle tjänstgöra i väststater hoppades man vinna diskursivt inflytande,legitimitetochmjukmakt idessaländer. 22 Detinnebära detintebaravaravoroföra de egna medborgarna skulle bli influerade av klassfienden, börja arbeta för denne eller t.o.m. hoppa av till väst som man valde regimlojala resekadrer, utan även av utrikespolitiska propagandaskäl. Hedin skriver även a det inte var e krav a resekadren var medlem i SED,en mycketintressantaspekthontyvärrinteutvecklarvidare.enligthennesundersökningarvarknappt 40% av utlandskadrer inom det akademiska skrået (gästföreläsare- och forskare m.m. vid västliga universitet och institut) medlemmar av något parti överhuvudtaget. Det var givetvis inte helt okontroversiellt a inte vara partimedlem i det totalitära DDR. 23 Abraham fyller i a man i urvalsprocessen även bedömde den tilltänkte kaderns lämplighet utifrån maken/makans och den närmastefamiljenspolitisk-ideologiskamognad. 24 VäliSverigebeskriverAlmgrentillvaronförös yskaresekadrersomisolerad;a delevdei en egen värld avskärmade från det svenska samhället och under mycketstriktaförhållningsregler. Dessa förhållningsreglerföregensäkerhetidetkapitalistiskautlandet sombestämdesavstasioch somalmgrentagitdelavistasiarkiven,innefa adebl.a.a ingaprivatakontaktermedsvenskarfick förekomma, de medföljande ös yska barnen tilläts inte träffa och umgås med svenskabarn,ingen DDR-medborgarefickundersinfritidlämnasinbostadundermeräntvåtimmarutantillstånd,ingen postfickmo aspåprivataadresserochallutgåendepostskullegåviaddr-ambassadenistockholm för a sedan skickas vidare därifrån till mo agaren med kurirpost. De a är exempel på de isoleringsåtgärder som vidtogs för a DDR-medborgarna inte skulle falla för kapitalistiska frestelser. Övervakningochkontrollmedarbetarnaemellanvarrutinochpartidisciplinenråddeför alla kadrer, partimedlemmar eller ej. Partifunktionärer ansvarade för a resekadrer ständigt [...] påmindes om det gemensamma uppdraget för fred och socialism i kamp mot imperialism och kapitalism. Almgren menar även a samtidigt som resekadrernaskullepåverkasvenskarsbildav socialismeniallmänhetochddrisynnerhet,internaliseradesockså fiendebilderna avsocialismen ochddr,någontingsominteavhjälptesav möten med det svenska vardagslivet Stasi, officiellt Ministerium für Staatssicherheit, varddr:skombineradesäkerhets-ochunderrättelsetjänst både inrikes och utrikes. Vida (ö)känd som en av världshistoriens mest effektiva säkerhets- och underrättelsetjänster. 22 Astrid Hedin, Illiberal deliberation: Communistregimetravelcontrolsasstatecapacityineverydayworld politics,cooperationandconflict54,nr.2(2019): s Hedin, Illiberaldeliberation,s Abraham,DiepolitischeAuslandsarbeitder DDR in Schweden, s Almgren,IntebaraStasi,s.198ff. 9

10 Mediehistorikerna Sune Bechmann Pedersen ochmariecronqvistskrivera DDR:sstatliga nyhetsbyrå ADN redan 1956 öppnade utrikesredaktion i Stockholm för nyhetsbevakning av de nordiska länderna. Utrikeskorrespondenterna i Stockholm genomgick givetvis också en hård prövning inomresekadersystemetmedstortfokuspåideologisklämplighet(vilketf.ö.resulteradei a inte fler än e dussintal ös yska utrikeskorrespondenter hoppade av till något västland under hela det kalla kriget). Enligt Bechmann Pedersen och Cronqvist sågs utrikeskorrespondenterna i Sverige som frontkrigare i det kulturella kalla kriget och informella diplomater med e viktigt politiskt uppdrag från partiledningen i Östberlin. Som sådana lydde även dessa under strikta säkerhetsföreskrifter,liknandedealmgrenharbeskrivit.reprimanderförekomomdessabröts,men även om om det t.ex. skedde inbro ikontorochbilardärkänsligahandlingar/ochellervärdefulla föremålstals.sådanaföreteelsersågsoftasom resultat av oaktsamhet från korrespondentens sida. 26 Abraham har i en delstudie undersökt DDR-Kulturcentrum istockholmochskriverome flertal medarbetare vid centret som blivit hemkallade till DDR till följd av bro mot säkerhetsföreskrifter. Bland e tiotal exempel finns föreläsarparet Dieling som 1971ansågshaftför nära förbindelser med svenska kollegor, och centrets chefslektor Michael Kirsch för a 1986 ha underhållit för nära privata kontakter med svenskar. 27 Konsekvenserna var alltså digra för DDR-medborgarevidDDR-Kulturcentrumsominterä adesigefterreglerna.a fallenärsåspridda itidbetyder ocksåa dennarigiditetinte mildrades från 1970-talets början till 1980-talets andra hälft. I inledningen nämndes a ingen tidigare forskning berörtspecifiktddr-handelscentrumi Göteborg.MinB-uppsatsbestoddärförimångtochmycketava kartläggavaddetöverhuvudtaget var. Byggnaderna en kontorsbyggnad, tre bostadshus en skolbyggnad uppfördes 1971 på en inhägnadtomtsomddr:sutrikeshandelsministeriumköptavgöteborgsstad1970.ös yskarnavar anställda vid e varierande antal statsägda företag som i sin tur hyrde kontor vid handelscentret. Dessa företag exporterade främst industriprodukter till Sverige snarare än konsumtionsvaror. DDR-Handelscentrum var mer e exportorganänenövergripandehandelspolitiskrepresentation. 28 E tjugotal DDR-medborgare var anställda vid något av centrets företag vid tiden för HZG:s invigning1971somtekniker,ekonomer,försäljarem.m.iseptember1982fannstotalt53vuxnamed 16barnvidcentret.30avdevuxnavarpartimedlemmar(57%).Ospecificeradmånad1984varsiffran 40vuxnamed7barn,varav26varpartimedlemmar(65%). 29 BådeminB-uppsatsochdennauppsats beröralladdr-medborgaresomlevdevidhzg de ainkluderaralltsåävenmedföljandebarnoch icke-anställdamakar.trotsa HZGvarenaffärsverksamhetkundeuppgifterpresenterassomvisade 26 Sune Bechmann Pedersen & Marie Cronqvist, Foreign Correspondents in thecoldwar:thepoliticsand practicesofeastgermantelevisionjournalists in the West, Media History 26, nr 1 (2019): s Abraham,DiepolitischeAuslandsarbeitder DDR in Schweden, s. 129; Ibid, s. 114, se särskilt not Aspenskog, EnösttyskstadiÄlvsborg,s Ibid,s.18f. 10

11 a motiven till upprä andetavhzgvarminstlikamycketutrikespolitiskasomhandelsfrämjande, och centret kan därför sägas ha varit en del av DDR:s public diplomacy gentemot Sverige som tidigare forskning beskrivit. 30 Trots a tillgång till något källmaterial inifrån centret var mycket begränsatkundeslutsatserdrasa densocialaisoleringenverkarhagjortsiggällandeävenvidhzg, bl.a. av det faktum a centret hade egna bostäder såväl som egen förskola och skola. 31 Samtidigt argumenterade jag för a förekomsten av dessa företeelser vid HZG inte bör ses ensidigt som antingen förmåner eller isoleringsåtgärder, utan sombådeoch.almgrenharbeskrivitddrsomen diktatoriskvälfärdsstat där socialistiskavälfärdsprogramstärktelojaliteten frånfolketgentemot staten. 32 Dennatypavserviceidirektanslutningtillarbetsplatsenfannsnämligenistorutsträckning även som en del av välfärdssystemet hemma i DDR. Det är mycket möjligt a dessa mekanismer sa es i spel när HZG och andra ös yska utlandsrepresentationer i väst implementerade bekväma välfärdsförmåner som de anställda och deras familjer var vana vid i hemlandet, med den dubbla funktionen a dessa även säkrade social kontroll och isolering av de egna medborgarna i det kapitalistiska utlandet. A dessa förmåner fanns i direkt anslutning till arbetsplatsen somjuvar omgärdadavhögastängsel verkardockhavarituniktförjusthzg. 33 Ijämförelsemedpersonalen vidambassadenochddr-kulturcentrumistockholmsomallaboddeie vanligtbostadskomplexpå SödermalmmenarbetadeiLärkstadenrespektiveNorrmalm/Vasastanbördennatillvarohaupplevts sommycketisolerad. 34 I B-uppsatsen blev det även intressant a undersöka samkvämen mellan DDR-Handelscentrum och Göteborgsavdelningen av Förbundet Sverige-DDR. Göteborgsavdelningens bevarade material i Regionarkivet i Göteborg skulle komma a bli viktigt källmaterial för undersökningen. Almgren, som grundligt har studerat förbundet på rikstäckande nivå,skrivera detgrundadesredan1956påös ysktinitiativochmedddrsommedfinansiär.ide officiella stadgarna stod a förbundets syfte var a skapa förståelse och fördjupade förbindelser mellane socialistisktoche kapitalistisktland. DethuvudsakligauppdragetvarenligtAlmgrena verka för diplomatiskt erkännande av DDR, och efter a de a ske 1972 ändrades fokus till spridande av socialism kopplat till fredstanken med kapitalismkritik. Som högsthadeförbundet totalt medlemmar fördelade över sammanlagt tio lokalavdelningar, varav en i Göteborg. Almgren skriver a SED ständigthölle vakandeögaochkontrolleradeföreningensverksamhet och ofta medverkade DDR-representanter vid styrelsemötena. 35 Abraham skriver a den 30 Se Teoretiskaochkonceptuellautgångspunkter för vidare förklaring av begreppet. 31 Aspenskog, EnösttyskstadiÄlvsborg,s. 19f. 32 Almgren,IntebaraStasi,s Aspenskog, EnösttyskstadiÄlvsborg,s Abraham,DiepolitischeAuslandsarbeitder DDR in Schweden, s Almgren,IntebaraStasi,s.409ff. 11

12 paraplyorganisation som samlade den här typen av delvis DDR-finansierade vänskapsförbund världen över, Liga für Völkerfreundschaft, var underställd SED och Stasi. 36 Det framkom a gemensamma aktiviteter med medlemmarna av Göteborgsavdelningen av Förbundet Sverige-DDR mycket väl kan ha utgjort några av få tillfällen då medarbetarna vid handelscentret underrelativt avslappande former fick möjlighet a träffa vanliga göteborgare, om än DDR-sympatisörer. Samkvämen hade ofta informell karaktär till si innehåll men var alltid formellt organiserade skriftligen mellan vänskapsföreningen och HZG:s ledning. Dessa aktiviteter bestod bl.a. av gemensammafester,poängpromenaderochutflykterigöteborgsområdetunder1980-talet.möjligen utgjorde dessa sammankomster något utav sociala va enhål förös yskarnailångedragtrotsa SEDochStasihadestortinflytandeöverdessa sammankomster. 37 Ovannämnda forskare har bidragit med viktig kunskap om förhållandena för DDR-medborgare på tjänsteuppdrag i Sverige. Ingen av dem har dock djupare undersökt vardagslivet för dessa ös yskar underifrån. Hedin lämnade kadrerna efter fullföljt urvals- och utbildningsförlopp hemma i DDR. Abraham har inte redovisat vad i ös yskarnas kontakter med kollegorna i Stockholm som gjorde a de kunde klassificeras som för nära, bara a de gjorde det. Almgren har inte givit någon förklaringkringhurmötenameddetsvenskavardagslivetkundeske eller se ut, bara a dessa möten ledde till internaliserade fiendebilder trots den stränga sociala isoleringen. (Noten efter det ganska långa stycket som bl.a.innehållerde apåståendehänvisartill källmaterial som enbart bekräftar styckets sista mening om någonting annat. 38 ) Avsni et om DDR-medborgareiSverigeiIntebaraStasiärknapptsexsidorlångt.Dennaluckaberorpåa dessa forskare främst syftat till a förklara större politiska och samhälleliga förhållanden uppifrån. Därmedhardetintefunnitsnågonanledningfördema pådjupetstuderadevardagligaochsociala aspekterna för individerna som utförde DDR:s aktiviteter i Sverige, individer som med all sannolikhetlevdee vardagslivsommåstehavaritoerhörtspeciellt.iminegenb-uppsatslämnades många frågor obesvarade på grund av det begränsade källmaterial jag då hade tillgång till, framföralltomsådantsomrördejustlivetför ös yskarna i Långedrag. Den tidigare forskningen kommer ligga som en mycket robust grund för mi arbete. Där finnsmassoravkunskapomdeformellariktlinjerochpolitiskabördorsomös yskarnailångedrag förmodligen bar på sina axlar när de försökte navigera i mellantillvaron bakom DDR-Handelscentrumsportarochstängsel. 36 Abraham,DiepolitischeAuslandsarbeitder DDR in Schweden, s. 107f. 37 Aspenskog, EnösttyskstadiÄlvsborg,s. 20f. 38 Almgren,IntebaraStasi,s.500,senot

13 Syfte, frågeställningarochavgränsningar Vad undersökningen vill komma åt är kort sagt insikt i HZG-kadrernas förmodligen speciella vardagslivigöteborg.hypotesenära vardagslivetvarspecielltavanledningena manbefannsigi enös yskenklav e mini-ddr mi idetkapitalistiskasverige.trotsa manbefannsigi den fria världen väster om järnridån, någonting de flesta DDR-medborgare aldrig fick möjlighet a uppleva, vistadesmanienisoleradmiljödärsträngarutinerochreglervarengenomgåendedelav vardagen; kanskevardetpolitiskaprivatochviceversapåe t.o.m.ännutydligarevisänhemmai DDR. Om forskningsläget ger insikt om vilka direktiv från Berlin som bör ha påverkat DDR-medborgarnas mellantillvaro i Göteborg kommer denna undersökning snarare ställa följdfråganhurdessamänniskorifrontlinjen för DDR:s public diplomacy navigerade genom denna. Den första förhoppningen är a en fokuserad och kvalitativ djupdykning i de vardagliga förhållandenaförddr-medborgarnavidhzgigöteborgkanfördjupavårkunskapomsocialaoch kulturellarelationeridetkallakrigetsvardag,därkadrernaanalyserassomhistoriskasubjektsomvar medochverkställdeddr:spublicdiplomacy-strategigentemotsverige,snarareänsomenkomobjekt i densamma. Jag är av uppfa ningen a de ös yska medborgarna i Sverige förblivit orä färdigt anonyma i den tidigare diplomatihistoriska forskningen om DDR-svenska relationer. Den andra förhoppningen är a studierna av de a tidigare obehandlade källmaterial kan leda fram till mer kunskapomdenspecifikainstitutionenddr-handelscentrumigöteborgpåe merdeskriptivtplan. Föra uppfylladessasyftenkommerföljande frågor a ställas till källmaterialet: HursågvardagenutförDDR-medborgarna vid DDR-Handelscentrum i Göteborg? Vilkafaktorerformadevardagenoch verksamheten för DDR-medborgarna? Vilkaförändringargåra seövertid?hurrelateradedenstörrepolitiskautvecklingenidet kallakrigetunder1980-talettilllivet för ös yskarna i Långedrag? Undersökningen är temporalt begränsad till eftersom det av oklar anledning bara finns källmaterialbevaratfrånsed:slokalorganisation vid DDR-Handelscentrum från 1980-talet. Teoretiskaochkonceptuellautgångspunkter Denföreståendeundersökningenkommergenomförasovanpåe teoretisktramverksomstårpåtvå ben. Det ena benet är utgångspunkten a mycket av det tidigare forskning kommit fram till om DDR-medborgarevidandraös yskainstitutionerisverigeävengjordesiggällandevidhzg.de a gäller framförallt de strikta säkerhetsföreskrifter som verkar ha genomsyrat hela tillvaron för 13

14 DDR-medborgareitjänstiSverige,samtidénoma alladessamänniskoriddr-regimensögonvar endelavdesspublicdiplomacygentemot Sverige. Det andra benet är de teoretiska perspektiv som ingår i Alltagsgeschichte, eller vardagshistoria. Det är en kvalitativ typ av socialhistoria som började uppstå bland väs yska historiker under 1970-talet och på allvar började vinna mark under 1980-talet.Vardagshistorikerna ville se en nytypavsocialhistoriadärfokuslågpå kvalitativförståelseavvanligamänniskorsliv, genoma bådeundersökadendagligaexistensensmateriellaförhållandenpåarbetet,ihemmetoch påfritiden[...]ocha äntradeninrevärldenavfolkligaerfarenheterpåarbetsplatsen,ifamiljenoch hushållet, i grannskapet, i skolan kort sagt alla de kontexter som normalt tillhör det kulturella området. MedvanligamänniskoravsågsenligtdentyskehistorikernAlfLüdtke,enavdisciplinens grundare,desomförblivitanonymaihistorien,desomståriskuggornaavdestorapolitiskaledarna, skuggor som gjorts långa av traditionella historiker. Men det var inte bara de traditionella historikerna man riktade kritik mot; man menade a vanliga människor även förblivit anonyma bakom de samhällsvetenskapligt orienterade socialhistorikernas massor och strukturer, grafer och tabeller. 39 När vardagshistoriker har undersökt 1900-talets massdiktaturer särskiltnazitysklandhar varitföremålförvardagshistoriskaarbeten hardeutmanatdenetablerade,strukturbetonadebilden med tydliga uppdelningar mellan offer och förövare, där massan avvanligtfolkbehandlatssom blo offer och/eller passiva objekt med liten eller ingen möjlighet a påverka de anonyma strukturer, krafter och processer som avgjorde deras vardag. 40 Istället har vardagshistorikerna erbjuditenkomplexochoroandebildavdetflertaltvetydighetersomfunnitsnärvanligtfolkgjort sina vardagliga val längsmedgråskalanaktivtmedhåll,anpassningochnonkonformism,somden amerikanskesocialhistorikerndavidf.crewharu rycktdet.dennabildharvaritoroandeeftersom den föreslagit a skuldfrågan inte är så enkel som a förtryckarstaten är ensam förövare i en massdiktatur(t.ex.harmanöppnatuppfördenkänsligatolkningena anonymastrukturellaorsaker inteensamträckerföra förklarahitlerregimens uppgång och vidhållande). 41 E antalteoretiskaochanalytiskabegreppkommeranvändasiuppsatsen.publicdiplomacy äre sådant,vilkettidigareharförklaratsibakgrundsavsni etochforskningsläget.e annatrelevant begreppärparticipatorydictatorshipsommyntadesavdenbri iskahistorikernmaryfulbrookföra beskrivadenspeciellaformenavtotalitärtstyresområddeiddr. 42 ÄvenBirgi aalmgrenanvänder 39 AlfLüdtke, Introduction,iTheHistoryofEverydayLife:ReconstructingHistoricalExperiencesandWays oflife,red.alflüdtke,övers.williamtempler (Princeton: Princeton University Press, 1995), s. 3f. 40 DavidF.Crew, Alltagsgeschichte:ANewSocialHistory Frombelow?,CentralEuropeanHistory22,nr. 3/4(1989):s.396ff. 41 Crew, Alltagsgeschichte,s.402f. 42 MaryFulbrook,ThePeople'sState:EastGermanSocietyfromHitlertoHonecker(NewHavenochLondon: YaleUniversityPress,2008),kap.1,Kindle. 14

15 begreppet (översa till participatorisk diktatur, vilket hädanefter kommer användas) för a framföralltbeskrivahurdetintealltidunderddr:sfyrtioårigaexistensfannsen djupklyftamellan statspartiet SED och folk iallmänheteftersomsocialistiskavälfärdsprogramstärktelojaliteten från folket gentemot styret; under begreppet ryms därmed även vadalmgrenkallarfören diktatorisk välfärdsstat.honmenarävena mångaddr-medborgare varideologisktövertygade,engagerade och delaktiga i uppbyggnaden av det socialistiska samhället på många plan. Vidare hade medborgarna rä a skriva klagelser till olika myndighetsinstanser om sådant de var missnöjda med. 43 Fulbrook utvecklar vidare a denna storskaliga delaktighet från folket inte alltid eller nödvändigtvis berodde på marxist-leninistisk övertygelse; inte heller på tvånga rä asiginiledet; och inte heller av någon slags strävan hos den vanliga medborgaren a slå vakt om sina egna intressenenbartföra navigeraochöverlevaidentotalitäradiktaturen.detkunderörasigominga, någraellersamtligaavdessamotivikombination.denös yskapartistatenbörenligtfulbrookinte ensidigt ses som en enda och enad aktör som helt enkelt gjorde saker mot den vagt definierade, odifferentierade massan somvar folket,hurrepressivochklandervärddennastatsapparatänkan sägas ha varit. På så vis är participatorisk diktatur e begrepp som välsammanfa arvadtidigare vardagshistorikerharargumenteratförgällandevardagenförvanligtfolkundermassdiktaturer.om detnufannsengemensamnämnareför denodifferentierademassan iddrmenarfulbrooka det isåfall var viljan a delta i samhällsbygget av den enkla anledningena manvillebyggae bä re samhälle medellerutanideologisomdrivkraft. 44 För a understrykadeös yskakadrernasagenssomhistoriskasubjektkommerdehärifrån refereras till som publika diplomater i de sammanhang där det är relevant. Det är också en rimlig benämning med tanke på tidigare forsknings mycket starkabetoningavalladdr:skontaktermed Sverigesom viktigadelaravös yskpublic diplomacy, handelsområdet inkluderat. Vadsomskrivitsomdessateoretiskautgångspunkterskaintetolkassoma undersökningen kommer behandla de ös yska kadrernas politiska medhåll kontra opposition gentemot parti eller stat.vaddethandlaromär snararetvärtom a visahurdekomplexabandenmellanpartistatoch vanligt folk skapade rum för nyanser och motstridigheter inom e totalitärtsamhällesomddr. Min tro är a denna redan komplexa vardag tillfördes eny erligaredimensionavkomplexitetför kadrerna när de placerades i det isolerade mellanförskap som var DDR-Handelscentrum i Göteborg. Dessa teoretiska utgångspunkter, koncept och begrepp kanbärapånycklartilla bä re förstå vardagen för ös yska resekadrer i Sverige, eller kanske t.o.m. i alliansfria länder överhuvudtagetunderdetkallakriget ochförstårvimeromderasvardagförstårvilitemeromdet kallakrigets socialaochkulturellaaspekter. 43 Almgren,IntebaraStasi,s Fulbrook,ThePeople sstate,kap.1. 15

16 Källmaterialochmetod Källmaterial Efter e par månaders väntetid fick jag tillgång till Bundesarchivs digitaliserade samling av arkivhandlingar från SED:s lokalorganisation (Grundorganisation, GO) vid DDR-Handelscentrum. De a kommer utgöradenabsolutamerpartenavundersökningenskällmaterial.materialetpå5-600 sidor består av olika typer av korrespondens mellan lokalorganisationen vid HZG och SED:s centralkommi éiberlin. 45 Detärcentralkommi énskopiorsombevaratsibundesarchiv.detrörsigi huvudsak om protokoll från partimöten, arbetsplaner, verksamhetsberä elser, olika typer av rapporter och korrespondens omsakfrågordärlokalorganisationenbehövdecentralkommi énsråd ellermedgivande.detliggerdärförimaterialetsnatura detärformelltochheltenkelt torrt det ärsidauppochsidaneravdokumentfrånmedlemsmötenised:slokalorganisationmedistortse sammastruktur,dagordningochtematik.detskullevisasiga dennatypavmaterialinteärnågot ovanligtförvardagshistorikera arbetamed,ochdetotalitäraambitionernaised:sarbeteharlämnat forskaresomintresserarsigförös yskakadrersvardagmede tämligenriktmaterial,sålängeman applicerar en metod för a avkoda det vardagliga imaterialet.metoden,varsoperationaliseringär utformad utifrån såväl källmaterialets egenskaper som tidigarenämndateoretiskautgångspunkter, kommerredogörasförlängrefram. Källkritiska beaktanden All läsning av källmaterial från DDR-organisationer måste behandlas kritiskt. Om man gör den klassiska uppdelningen av extern och internkällkritikfinnsdetoftastingainvändningarutifråne externtkällkritisktperspektiv.detfinnsdäremotendelinternakällkritiskafrågora taibeaktning. 46 NilsAbrahamförklarardeeventuellatendensernaidetmaterialhanarbetatmedmeda personer ellerinstitutionerisinarapporteroftasöktelyftaframdenegnaframgångenochbetydelsenförsina överordnade. 47 Detsamma gäller materialet i denna undersökning eftersom det i allt väsentligt är nästan likadant som det material Abraham tagit del av från bl.a. SED-lokalorganisationen vid DDR-Kulturcentrum i Stockholm. För denna undersökning innebär det a varje gång e fenomen beskrivs för SED:scentralkommi ésompositivtmo agethoskadrernavidhzgbehöverde ainte vara sant. Vidare innebär det även a avsaknad av kritik från kadrerna gentemot parti- eller verksamhetsledningen intebehöverbetydaa sådaninteu rycktes.samtidigtkanmannaturligtvis 45 ZentralkomiteederSED,ZK. 46 John Tosh, Historisk teori och metod, 3 uppl., övers. Gunnar Sandin (Lund: Studentlitteratur, 2010), s Abraham,DiepolitischeAuslandsarbeitder DDR in Schweden, s

17 tänka sig a det var viktigt för partiledningen a rapportera om överträdelser mot säkerhetsföreskrifter, företeelser och beteenden som bröt mot partidisciplinen eller andra dåliga nyheter på grund avidealismoch/elleravrädslahosrapportförfa arenföra uteblivnarapporter omsådantsenarekundeslåtillbakamotdenne. Metod Tillenbörjanfannsenosäkerhetomhuruvidadetskullegåa kommaåtdeös yskamedborgarnas vardag i Göteborg genom de a formella, torra material. Jag vände mig till Lüdtke som skrivit följandeomsaken: Vardagshistoriabehandlaroftastmänniskorsomefterlämnatliteelleringetkällmaterialiordets normalabemärkelse.detärsällsynta finnabrevellerandradokumentskrivnaavindividerna själva [...] Tidigare generationers glädjeämnen och lidanden, längtan och bekymmer har ofta intelämnatmeränsuddigafläckaridetkällmaterialsomfinnskvar,ellersåfinnsdärkodadei kryptisk form [...] Mycket diversifierat och instruktivt material återfinns i [sådant som] rapporterfrånpoliserochfabriksinspektörer, lärare eller präster. 48 Avdenanledningenärdete fulltrimligtantagandea de apartimaterialkanvaraavrelevansför en undersökningen omdepublikadiplomaternasvardagsliv,trotsdessformellatonochpåförhand förmodadeavsaknadavsubjektivautsagor.därförbörkällmaterialetsforminteutgöranågrahinder för undersökningens genomförbarhet; tvärtom kan man med god grund tänka sig a SED:s rigida totalitära ambitioner eventuellt gjort de a källmaterial mer lä använt än mycket annat som vardagshistorikernormaltharframförsig.detgällerdock,somlüdtkeskriver,a avkodaspårenav vardagslivet idetmycketformellakällmaterialet. För de a tolkningsarbete krävs en kvalitativ metod. Den amerikanske historikern Geoff Eley har översa till engelska och tydliggjort några vardagshistoriskametoderalflüdtkepresenteratpåentyskaalltförkompliceradförmiga förstå. Av dessa kommer jag framförallt använda decentraliserad analys och tolkning genom varsam konstruktion av historiska miniatyrer. A konstruera miniatyrenmini-ddrilångedrag innebär inte a avlägsna människorna vid DDR-Handelscentrum från alla typer av strukturer och samhälleliga kontexter. Tvärtom handlar det oma göraendjuparetolkningavvardagenvidhzg som en unik produkt av e hela tiden pågående samspel mellan redan befintliga strukturer, t.ex. mellane ös ysktsocialistisktoche svensktkapitalistisktsamhälle.idennaunika mellantillvaro bör det ha funnits nyanser och manövreringsrum mellan t.ex. politiskt medhåll och invändning, mellan partidisciplin och kapitalistiska frestelser, och mellan strikt isolering och den fysiska möjligheten a faktisktbaratraskautgenomportarna.skapandetavdennahistoriskaminiatyrsom 48 Lüdtke, Introduction,s.13f. 17

18 metodisktverktyghandlaroma itolkningarnatahänsyntillhzg:spartikulariteter somlüdtkeoch Eleykallardet såvälsomstörre strukturella förhållanden. 49 Det visade sig under undersökningens gång a källmaterialets temporala avgränsning till 1980-talet innebar svårigheter med a komma åt vissa regler och föreskrifter svart på vi. Det förekommeriblandhänvisningartilllokaltförfa adedokumentsomdessvärrelysermedsinfrånvaro i källmaterialet. Eftersom det är högst otroligt a man inte skulle ha skickat sådana dokument brevledestillcentralkommi éniberlin,finnerjagingenannanförklaringäna debörhatillkommit under 1970-talet för a därefter inte ha ändrats eller uppdaterats. I många fall verkar det även hänvisas till regler och föreskrifter i dokument som är förfa ade av Stasi och därmed finns i Stasiarkiven. Den tidsödande processen a få tillgång till dokument därifrån är inte görbart inom ramarna för enkandidatuppsats.jagkommerdärförutgåfråndetalmgrenskriver,nämligena de centralastasiriktlinjerförpublikadiplomatersomhonhänvisartillochåtergergjordesiggällandeför alla DDR-institutioner i Sverige, och därmed också DDR-Handelscentrum. 50 Avsaknad av Stasimaterial är naturligtvis en av undersökningens svagheter, eftersom de a skulle kunna ge y erligaredetaljeradinsynivardagslivetvid HZG. Vidare behövdes urvalsmetoder för a identifieravilkadelaravdetrelativtstoramaterialet som var särdeles relevantaförundersökningen.denstörstadelenavmaterialetberörnämligenrent affärsmässiga frågor, såsom försäljningssiffror,exportplaner,logistiskaochtekniskaproblemetc.en förstaurvalsmetodvardärföra letaefternyckelordsomkundekopplastillalltsomintevaravdenna karaktär. De a kunde först göras efter en OCR-scanning 51 av de pla a fotokopiorna från Bundesarchiv.Såsnartfyndhi adesgavfyndenisinturoftaförslagpåflernyckelordsomleddetill fler fynd osv. Varje gång jag togdelavochgjordeanteckningaromuppgifteraveventuelltintresse markerade jag dessa. E exempel: en sökning påordetkinder(barn)kundeledatilldokumentsom hademedhzg:segenskola Schule a göra.ordetschuleladestilliordlistanförsenaresökning. VidsökningpåSchulekundedetkommaframuppgifteroma skolant.ex.varmedocharrangerade något slags evenemang Veranstaltung och därmed blev Veranstaltung e sökord av intresse som ledde fram till uppgifter om en stor och bred mängd evenemang DDR-medborgarna vid HZG organiseradeoch/ellerdeltogi.mankanalltsåsägaa listanpånyckelordökadeexponentielltitakt med a undersökningen pågick till dess a hela materialet var täckt av markeringar. Naturligtvis fannsbådefrånbörjanochtillkomunderarbetetsgångordsomjagspontantassocieradetillvardagen, 49 Geoff Eley, LaborHistory,SocialHistory, Alltagsgeschichte :Experience,Culture,andthePoliticsofthe Everyday anewdirectionforgermansocialhistory?,thejournalofmodernhistory61,nr.2(1989):s. 322f. 50 Almgren,IntebaraStasi,s.199,seävennot 459 på s OCR (Optical Character Recognition) är en teknik för att digitalt läsa av text i fotofiler vilket gör resultatfilernasökbara. 18

19 i det här avseendet de aktiviteter och tider på dygnet som var frikopplade från rent affärsmässiga sysslor.exempelpåsådanaordiurvalutannågonsärskildordning:fritid(freizeit),kväll(abend),na (Nacht),lägenhet(Wohnung),hemma(zuHause/zuhause),äta(essen),dricka(trinken),fira(Feiern),sport (Sport), etc. Alla ord har även söktspåmedallatänkbaratilläggsbokstäver,förkortningar,språkliga variationer, grammatiska böjningar osv. När materialet var täckt av markeringar efter nyckelordssökningarlästesalladelaravmaterialetigenomsomfortfarandeintehademarkeratsföra seomdessainnehöllnågontingavintresse. En y erligare urvalsmetod har varit a ägna särskild uppmärksamhet åt vissa typer av dokument. I vissa fall har undersökning av de dokument som utgör huvuddelen av materialet månadsberä elser och mötesprotokoll från SED-lokalorganisationens medlems- och partiledningsmöten givitgodaresultat.deallramestfruktbaradokumentenifrågaomdetaljerhar varit sådana somskapatsisambandmedbro motdereglerochföreskriftersomfanns.närsådant förekom skickade den lokala partiledningen och/ellerledningenförhzg(tvåledningsgruppersom oftast överlappade varandra) nämligen telegram med en mer eller mindre utförlig rapport av incidenten i fråga till SED:s centralkommi é, ministeriet för utrikeshandel 52, det ös yska utrikesdepartementet 53 och i vissa fall även DDR-ambassaden i Stockholm. Surfingincidenten beskriveniuppsatsensinledningärexempelpåensådan.avdenanledningenhart.ex.allatelegrami materialetägnatssärskilduppmärksamhet.kvalitativatolkningar(tolkningarsomgivetvisredovisas för i varje fall) av dessa exempel i materialet har möjliggjort insyn i vardagsförhållandena för DDR-medborgarnavidHZG. 52 MinisteriumfürAußenhandel,MAH. 53 MinisteriumfürAuswärtigeAngelegenheiten, MfAA. 19

20 Resultat När man läser handlingarna från SED:s lokalorganisation vid DDR-Handelscentrum förstår man snabbt a partiet åtminstone hade ambitionen a genomsyra alla delar av livet vid centret. Det framgår även tydligt a man betraktade utrikeshandeln som en integrerad del av utrikespolitiken gentemot Sverige, helt i enlighet med vad tidigare forskningomddr:spublicdiplomacyharvisat. Verksamheten hade vid sidan av si handelsuppdrag e tydligt politiskt uppdrag. Bland många exempelimaterialetfinnstydligainstruktionerförhurpotentiellafrågorsvenskaaffärspartnerskunde ha om specifika angelägenheter i östblocket skulle besvaras. I samband med Solidarnośćupproret i Polen diskuteradest.ex.hurhändelsernatydligtskulle förklarasutifråne klassperspektiv, en uppgift som enligt partiledningen ställde krav på medarbetarnas ständiga politisk-ideologiska skolning. 54 I februari 1987 påminde partiledningen de publika diplomaterna om följande: A leva upptilldesa apremissernakräverenhögnivåavdisciplinochstatsmedvetenhet[patriotism]såväl som beredskap a i alla lägen agera som representanter för DDR. 55 Partiet krävde av de publika diplomaternaa varjedagvaramedvetnaoma vårtuppförandeiparti-,arbets-ochprivatlivetska korrespondera med de politisk-ideologiska krav som ställs på oss. 56 Det politiska var helt enkelt privatochviceversa. Partiet, partilivet och de partilösa Det saknas tyvärr siffror om hur många kadrer som totaltfannsvidhzgvidvarjegiventidpunkt, vilketgördetsvårta vetahurmångaavdessasomvarpartimedlemmarochhurdessaproportioner utveckladesövertid.svårigheternameda avgöraprecishurmångaddr-medborgaresomfannsvid centret förutomviddetvåtidpunktersomframkomib-uppsatsenochredovisadesiforskningsläget har visatsighaenenkelförklaring.mannämnerfleragångerimaterialeta kaderomsä ningenvar hög,dvs.a mångakadrerrestehemsamtidigtsomnyatillkom. 57 Imaterialetfinnsingakontinuerligt förda personallistor eller andra dokumentsomlistaralladdr-medborgarevidhzg.detendaman var noga med a rapportera hem till Berlin var ifall personalbortfall- och tillkomster innebar förändringar i verksamhetsledningen eller den lokala partiledningen. Det finns därför inte någon tydligöversiktöverhurmångaavdepublikadiplomaternasomvarsed-medlemmarvidvarjegiven 54 Jasef (Partisekreterare SED-GO vid HZG) tillzk(sed:scentralkommittéiberlin), ,dokument ,SAPMO-BArchDY30/ Referat:Standderpolitisch-ideologischenArbeit unserer Grundorganisation im HZG, , dok. 67, SAPMO-BArchDY30/ MonatsberichtDezember1987, , dok. 127, SAPMO-BArch DY 30/ Referat:Standderpolitisch-ideologischenArbeit unserer Grundorganisation im HZG, , dok. 72 (1),SAPMO-BArchDY30/

Det kalla kriget

Det kalla kriget Det kalla kriget 1945-1991 Kalla krigets karaktär Ekonomisk USA liberalism, kapitalism med fria marknader för företag och människor att agera på. Staten ingriper om friheten hotas. Sovjet, kommunism, planekonomi

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 120 DDR:s strävan efter legitimitet och erkännande Andreas Linderoth, Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949 1972, Diss, Studia historica

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

Finland under 1950 talet.

Finland under 1950 talet. Farans år 1944 1948 Direkt efter de finska krigen gick Finland igenom en period som kallas för farans år. Den sovietiska kontrollkomissionen är i landet fram till slutet av 1946 och ingen formell fred

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

Kalla kriget

Kalla kriget Kalla kriget 1977-1985 Asien, 1978-1985 Saga HH 1978 - Kulturrevolutionen i Kina upphör och deras ekonomi blir bättre och bättre - Kommunistpartiet i Afghanistan erövrade och tog över makten, försökte

Läs mer

Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt

Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt Momentguide: Analys av aktuell väpnad konflikt Häromåret firade Sverige 200 år av fred. Tyvärr är det väldigt få människor på jorden som har möjlighet att njuta av en sådan unik lyx. Om vi ska lära något

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Praktikrapport från Sveriges ambassad i Kiev

Praktikrapport från Sveriges ambassad i Kiev Praktikrapport från Sveriges ambassad i Kiev Tidigare utbildning Min tidigare utbildning består av en magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet i januari 2005. Jag har även läst mycket

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013

Arkiv som läromedel. Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 Arkiv som läromedel Cathrin Backman Löfgren Västerås, maj 2013 En till en satsning startade år 2007 - Lärardatorer PIM - Elevdatorer Fronter, Smartboard Ca. 2 000 elever http://publicdomainreview.org/2012/06/30/france-in-the-year-2000-1899-1910/

Läs mer

Mauno Koivistoseminarium. Helsingfors

Mauno Koivistoseminarium. Helsingfors Ingvar Carlsson Mauno Koivistoseminarium Helsingfors 25.11.2017 Det är en stor ära för mig att få medverka vid detta Mauno Kovistoseminrium. Mauno Koivisto är en av de stora ledargestalterna och statsmännen

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

SUB Hamburg A/542772 BIRGITTA ALMGREN. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990 CARLSSONS

SUB Hamburg A/542772 BIRGITTA ALMGREN. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990 CARLSSONS SUB Hamburg A/542772 BIRGITTA ALMGREN Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990 CARLSSONS Innehåll ETT STORT OCH VARMT TACK 13 BOKENS SYFTE 15 PRELUDIUM 17 Overkligt - ändå verkligt? 18 KAPITEL

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

1. INLEDNING FORSKNINGSMILJÖERNA STIG MONTIN

1. INLEDNING FORSKNINGSMILJÖERNA STIG MONTIN 1. INLEDNING STIG MONTIN Det är med stolthet vi här presenterar en forskningsöversikt över nordisk kommunforskning. Bakgrunden är ett samarbete som pågått sedan 1991 mellan nordiska kommunforskare i form

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet

Examinationsrapport. Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet Stockholms Universitet Statsvetenskapliga institutionen Masterprogrammet HT 2009 Examinationsrapport Yrkesförberedande praktik på Utrikesdepartementets EU-enhet 1. Allmän information om praktiken Arbetsgivare:

Läs mer

Momentguide: Nationalekonomiska teorier

Momentguide: Nationalekonomiska teorier Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat

Läs mer

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios?

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Anne-Marie Morhed Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Idag kan vi betrakta genusforskningens genombrott med viss historisk distans. I Sverige har den funnits både som studieinriktning

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

Kalla kriget. Supermakter och terrorbalans

Kalla kriget. Supermakter och terrorbalans Kalla kriget Supermakter och terrorbalans Efter andra världskriget! 1945 Hitlers Tyskland är besegrat.! Segermakterna var Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen.! De delade upp Tyskland i fyra

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Demokratisk förstärkning på kort och lång sikt

Demokratisk förstärkning på kort och lång sikt Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1928 av Finn Bengtsson (M) Demokratisk förstärkning på kort och lång sikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Pedagogik. Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning. Martina Rubensson

Pedagogik. Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning. Martina Rubensson Pedagogik Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning Martina Rubensson Dans och Cirkushögskolan Institutionen för danspedagogik Pedagogik 1 HT 2015 Examinator:

Läs mer

Berlinmuren faller,

Berlinmuren faller, SÄNDNINGSDATUM: 2010-11-20 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra6 ANACONDA GESELLSCHAFT Berlinmuren faller, 1989-1998 Programmanus på svenska Elever:

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

svenska valrörelsen Ulf Bjereld

svenska valrörelsen Ulf Bjereld Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld D e borgerliga partierna vill under namnet Allians för Sverige samordna sin politik och inför den svenska

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

Enkel fråga om inspelning och publicering av video från kommunfullmäktiges sammanträden i Mjölby

Enkel fråga om inspelning och publicering av video från kommunfullmäktiges sammanträden i Mjölby Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande Enkel fråga om inspelning och publicering av video från kommunfullmäktiges sammanträden i Mjölby Likt en papegoja återupptar jag än en gång frågan om inspelning

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Rapport för Andrew Jones

Rapport för Andrew Jones Rapport för Andrew Jones Datum för ifyllande 0/0/0 RAPPORT FÖR Andrew Jones DATUM FÖR IFYLLANDE 0/0/0 PÅLITLIGHET - 99.% Svaren var mycket sannolikt noggranna och sanningsenliga ORGANISATION Harrison Assessments

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

SVENSKA FOLKET OCH NATO

SVENSKA FOLKET OCH NATO Svenska folket och Nato SVENSKA FOLKET OCH NATO ULF BJERELD E fter det kalla krigets slut har neutraliteten successivt lyfts ut ur den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Under det kalla kriget användes

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Version 0.80 JOAKIM DAHL HONORÄRKONSUL

Version 0.80 JOAKIM DAHL HONORÄRKONSUL 2017-04-02 Version 0.80 JOAKIM DAHL HONORÄRKONSUL HONORÄRKONSUL 2 Att representera ett land som honorärkonsul, innebär att inneha ett hedersuppdrag. Honorärkonsulns viktigaste uppgift är att främja sin

Läs mer

GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST

GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST - 1 - Göteborg den 16 december 2010 GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST Rådande kulturpolitik gynnar inte konstnärers möjlighet att utvecklas och skapa god konst. Alltför mycket energi går åt att klara

Läs mer

Textforskningen och dess metoder idag

Textforskningen och dess metoder idag Textforskningen och dess metoder idag Forum for textforskning 9 Göteborg, 12-13/6 2014 Orla Vigsø JMG Finns textforskningen? Vad är det vi gör när vi håller på med textforskning? I praktiken två huvudspår:

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor.

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor. Feminism Det finns feministiska inslag hos radikala filosofer långt tillbaka i tiden, inte minst under 1700-talets upplysningsera. Men det första genombrottet kom på 1800-talet. En viktig person var den

Läs mer

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16 Fördjupningsuppgift Välj en av de Abrahamitiska religionerna och en av de mindre (storlek) religiösa rörelserna och gör en jämförelse. Välj en rörelse som du tycker verkar intressant. Vill du ha tips på

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Norden blir kristet långsamt

Norden blir kristet långsamt Kristendomen del 7 Norden blir kristet långsamt Kristnandet av Norden var en lång process som började under vikingatiden (ca 800-1000-talet). En orsak till att det tog lång tid för kristendomen att få

Läs mer

HISTORIA - HISTORIESYN

HISTORIA - HISTORIESYN HISTORIA - HISTORIESYN Historiesyn - olika satt att tolka historien Vad en historiker maste gora for att fa veta vad som har hant ar att skaffa kallmaterial, kritiskt granska det och sedan tolka materialet.

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

733G26: Politisk Teori Bastian Lemström Är kommunismen utilitaristisk?

733G26: Politisk Teori Bastian Lemström Är kommunismen utilitaristisk? 733G26: Politisk Teori Bastian Lemström 2014-03-10 19930807-1852 Är kommunismen utilitaristisk? Inledning En fråga jag ställde mig själv, när jag läste i kurslitteraturen, var ifall man kunde anse att

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

kan kämpa ett helt liv i ständig uppförsbacke utan att uppnå de resultat som de önskar. Man försöker ofta förklara den här skillnaden med att vissa

kan kämpa ett helt liv i ständig uppförsbacke utan att uppnå de resultat som de önskar. Man försöker ofta förklara den här skillnaden med att vissa Förord Det här är en speciell bok, med ett annorlunda och unikt budskap. Dess syfte är att inspirera dig som läsare, till att förstå hur fantastisk du är, hur fantastisk världen är och vilka oändliga möjligheter

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Borås 2-3 oktober Emin Tengström, Göteborgs universitet

Borås 2-3 oktober Emin Tengström, Göteborgs universitet 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Emin Tengström, Göteborgs universitet Emin Tengström stolpar till föredrag den 3 oktober Bilden av världen - köper vi den som konsumenter eller formar vi

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Sveriges Tidskrifter / Morten Postrup 17 mars Ägarpolicy. Resultat av 1. Enkätundersökning 2. Kvalitativ genomgång

Sveriges Tidskrifter / Morten Postrup 17 mars Ägarpolicy. Resultat av 1. Enkätundersökning 2. Kvalitativ genomgång Sveriges Tidskrifter / Morten Postrup 17 mars 2017 Ägarpolicy Resultat av 1. Enkätundersökning 2. Kvalitativ genomgång Del 1: Enkätundersökning Utskick per mejl till organisationstidningar som är medlemmar

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Ämne Pedagogik, PED. Om ämnet. Om ämnet Pedagogik

Ämne Pedagogik, PED. Om ämnet. Om ämnet Pedagogik Ämne Pedagogik, PED Om ämnet Om ämnet Pedagogik Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi, med en egen identitet som en samhällsvetenskaplig och

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer