Dagverksamhet för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagverksamhet för äldre"

Transkript

1 Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut,

2 Innehåll 1. Inledning Vilka problem ville vi åtgärda? Vad vill vi uppnå? Vad har vi gjort? Utvärderingen Gruppintervju med brukare i den helgöppna verksamheten Trivsel Betydelsen av helgöppet Gemensamma måltider Anhöriga Enkät till anhöriga Sammanfattning och diskussion Ekonomi

3 Delrapport och utvärdering Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom 1. Inledning I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter för personer som är 65 år eller äldre och som har en demenssjukdom. Målsättningen med verksamheten är att skapa kontinuitet i omsorgen så att den äldre kan bo kvar i sitt eget hem och att anhöriga får möjlighet till avlastning. Social samvaro och måltiderna är kärnan i verksamheterna. Personalen arbetar utifrån ett jagstödjande och vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Tidigare har öppettiderna varit måndag till fredag, kl I projektet pågår ett försök med helgöppen verksamhet och utökade öppettider på vardagarna. Under våren har vi gjort intervjuer med brukarna i den helgöppna verksamheten och skickat en enkät till samtliga anhöriga. Delrapportens huvudsyfte är att redovisa resultatet från utvärderingen. 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda? I kontakt med anhöriga, brukare och hemtjänst har det framkommit, att det finns behov att ytterligare utöka och utveckla dagverksamheterna. Detta för att bättre motsvara de behov som brukare med demenssjukdom och deras anhöriga har. Det finns brukare som på helgerna, trots insatser från hemtjänsten, lider av ensamhet, saknar stimulans, känner sig otrygga och glömmer att äta. Mest drabbade är de som bor själv och som saknar anhöriga som bor nära. Vi ville även underlätta för anhöriga som, utöver sitt eget heltidsarbete, ofta hjälper sin anhöriga som har en demenssjukdom. 1.2 Vad vill vi uppnå? Syftet med projektet är att anpassa öppettiderna på dagverksamheten för de behov brukarna med demenssjukdom och deras anhöriga har. Vi vill även förbättra kvalitén i omsorgen för dessa brukare genom att utarbeta en samarbetsmodell för dagverksamhet och hemtjänst. Modellen ska ge ramar och rutiner för hur kontaktpersonen från hemtjänst respektive dagverksamhet kan samarbeta utifrån en gemensam värdegrund med brukaren i centrum och med optimal utnyttjande av de gemensamma resurserna. Målet med projektet är: Att öka möjligheten för personer med demenssjukdom att bo kvar i ordinärt boende så länge det är möjligt. Att anhöriga får ökad möjlighet till avlastning. Att kartlägga efterfrågan av utökade öppettider. Att utarbeta en samarbetsmodell för dagverksamhet och hemtjänst. 1.3 Vad har vi gjort? Information om projektet och ett frågeformulär, där de anhöriga fick beskriva sitt behov av utökade öppettider, skickades till samtliga anhöriga under hösten Två anhörigträffar har genomförts där information om projektet har lämnats och där anhöriga har haft möjlighet att ställa frågor. Representanter från anhörigcenter har medverkat i dessa träffar och informerat om sin 3

4 verksamhet. Projektgruppen har träffat biståndshandläggarna vid ett tillfälle och informerat om projektet. Sedan oktober 2009 har Södertälje kommun kunnat erbjuda dagverksamhet för personer med demenssjukdom sju dagar i veckan lördagar, söndagar och övriga helgdagar på en av tre verksamheter, Eken. Öppettiderna på vardagarna har utökats på alla tre enheter, Eken, Björken och Tallhöjden, och är idag Antal inskrivna deltagare på lördagar har varit 12 och 11 på söndagar. På storhelgerna har upptill 17 personer deltagit. De utökade öppettiderna på vardagarna utnyttjas av 14 personer. All personal arbetar numera även på helgerna och fyra nya medarbetare har anställts. Nyanställd personal har fått introduktion utifrån ett jagstödjande förhållningssätt. Rutiner och arbetssättet har diskuterats och utvecklats under hela projektets gång. En arbetsgrupp har diskuterat förutsättningar för en samarbetsmodell för dagverksamhet och hemtjänst. Modellen är under bearbetning. 4

5 2 Utvärderingen Under våren 2010 har vi gjort en gruppintervju med sex brukare i den helgöppna verksamheten och skickat en enkät till samtliga anhöriga (74 personer). I detta avsnitt redovisas resultatet av de två undersökningarna. 2.1 Gruppintervju med brukare i den helgöppna verksamheten Efter att lördagens morgonfika var avklarat genomfördes en gruppintervju i samtalsform med sex brukare fyra kvinnor och två män. Brukarna informerades om de utökade öppettiderna och att syftet med intervjun var att höra vad de äldre tyckte om att dagverksamheten nu även är öppet på lördagar. Samtliga gav tillåtelsen att använda bandspelare under samtalet. Fyra frågeområden belystes: trivsel, betydelsen av att dagverksamheten är öppen på lördagar och betydelsen av att kunna inta sin lunch tillsammans med andra. Den fjärde frågan handlade om brukarnas uppfattning om vad den lördagsöppna verksamheten betyder för deras anhöriga. Samtalet genomfördes av projektsamordnaren på äldreomsorgskontoret och arbetsterapeuten som arbetar med projektet. De turades om att ställa frågorna och såg till att alla gavs möjlighet att svara. Vid behov upprepades frågan. En av deltagarna hade svårt att uttrycka sig men förstod frågorna och kunde svara med ja eller nej Trivsel På frågan hur de trivdes på dagverksamheten svarade alla att de trivdes jätte bra eller väldigt bra. En kvinna sammanfattade vad de andra hade sagt: För det första får man sällskap, annars sitter man ensam hemma. Sedan tycker jag det är gott det vi får. Kaffe är gott Betydelsen av helgöppet Frågan ställdes vad det betyder för brukarna att vara på dagverksamheten på en lördag. Samtliga tyckte att det var viktigt att få träffa andra och några svarade så här: Att träffa trevlig personal, träffa människor, mat, äter gott och dricker gott. Ingenting att klaga på. Man sitter ju hemma annars. Att träffa folket här är ju bra. För många personer med demenssjukdom är dagarna lika, såväl vardagar som helger. Vi försökte ändå att lyfta fram det speciella att delta i verksamheten på en lördag. I stort tyckte brukarna att det inte var så stor skillnad att vara på dagverksamheten på en lördag jämfört med en vanlig vardag. Skillnaden som flera uppgav var att det var flera deltagare på vardagarna. Intervjuaren: Är det skillnad att vara här på en lördag jämfört med en vardag? Nej det tycker jag inte, mindre människor. Det blir mera intimt än på vardagar, då är det ju många. Det är roligt på vardagar också, då har man mera, då kan man prata med flera stycken. Sedan gå ut och sitta och prata och diskutera. Nej, det har jag inte tänkt på. Det är lite mindre folk bara, annars är det ingen skillnad. 5

6 Det är kanske lite ovanligt att åka ut på lördagen och så. Det brukar jag liksom inte göra, i så fall brukar det bli till min dotter. Jag har två döttrar och de bor på en annan ort båda två. Vi träffas inte så ofta. Det är besvärligt att åka buss dit eller att dom ska hämta mig. Så jag tycker det är bra att komma hit, och släppa, så behöver inte dom komma hit och hämta mig Gemensamma måltider Vi pratade först om att vi tillsammans har intagit morgonfika och att det senare även serveras lunch. Samtliga höll med om att maten smakade bättre på dagverksamheten och att det var roligare att äta tillsammans än att äta ensam hemma. Intervjuaren: Hur är det att äta här tillsammans med andra jämfört med hemma? Det blir väl inte så regelbundet hemma, då äter man när man vill, eller så låter man bli, här blir det ju rutiner. Jag är inte så himla noga hemma. Jag tycker det är godare här än hemma. Det är roligare också. En av deltagarna hade den uppfattningen att hon fortfarande lagade all mat själv. En svarade först att hon föredrog att äta på dagverksamheten tillsammans med andra men tillade senare, att det inte var så stor skillnad om hon åt hemma eller på dagverksamheten, det var som vanligt, gamla vanor styr, tyckte hon Anhöriga Vi diskuterade hur mycket de äldres anhöriga var engagerade i deras tillvaro. Fyra sade sig veta att deras anhöriga tyckte att det var bra att dagverksamheten var öppen på helgerna. En svarade att han inte hade några anhöriga här. En kvinna undrade oroligt om hennes dotter visste var hon var, efter att vi förklarade för henne att dottern visste var hon var och att dottern skulle ringa till dagverksamheten om det behövdes, blev hon lugn igen. Intervjuaren: Vad tror ni att den helgöppna verksamheten betyder för era anhöriga? Dem tycker nog bra om det, mina söner gör det. Dem tycker det är bra, då behöver jag inte sitta ensam, då kommer jag ut med dom andra. Dem tycker det är bra och dom vet att jag är här. Dem bor på en annan ort båda två, jag kan inte begära att dem ska hämta mig varje helg. Vi träffas då och då. Ja det är klart nu när jag har åkt iväg så här och inte meddelat mig så funderar min dotter. 2.2 Enkät till anhöriga Enkäten skickades till 74 anhöriga till personer med demenssjukdom som deltar på dagverksamheten i Södertälje kommun. Enkäten handlade om hur de upplevde dagverksamheten och de utökade öppettiderna. 46 personer valde att svara på enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen på enkäten är 62 %. Ingen påminnelse skickades till dem som valde att inte svara på enkäten. I enkäten gavs många möjligheter till att skriva kommentarer och många utnyttjade det, men ingen skrev någon negativ kommentar. Kommentarerna är återgivna ordagrant utifrån vad de enskilda har skrivit i enkäten. 6

7 36 (78 %) av dem som svarade på enkäten berättar att de fått information om de utökade öppettiderna på helger och vardagar. 9 (20%) svarar att du inte fått information om de utökade öppettiderna och en person valde att inte svara på frågan. Tabell 1. Har du en anhörig som är på dagverksamheten under de utökade öppettiderna? Utökade öppettider Antal Ja 18 Nej 28 Summa (39 %) hade sin anhörig på dagverksamheten under de utökade öppettiderna. De som uppgav att deras anhöriga inte deltog i den utökade dagverksamheten svarar att de inte har fått någon information om den eller att deras anhörig gick på Tallhöjdens dagverksamhet. Där är det inte öppet på helgerna och det bedömdes att det skulle skapa oro hos brukaren om han eller hon skulle gå på en annan verksamhet på helgerna. Ytterligare några hade svarat nej men uppgav sedan att deras anhörig deltog vid större helger. De flesta som inte använde sig av de utökade öppettiderna tyckte att de hittills inte behövt det men upplevde det som positivt att möjligheten skulle finnas när det behövdes. Vissa uppgav som skäl att deras anhöriga än så länge gick 2-3 dagar i veckan på dagverksamheten eller nyligen hade börjat. Tabell 2. När är din anhörig på dagverksamheten? (flera alternativ kan väljas) När Antal Vardagar kl Vardagar kl Helger 10 Ej svar 1 Enligt tabell 2 deltog 10 personer (22 %) i den helgöppna verksamheten och 6 brukare (13 %) hade valt att börja senare och gick till kl.17. Tabell 3 Hur tycker du att dagverksamheten fungerar? Dagverksamheten fungerar Antal Mycket bra 33 Bra 11 Mindre bra 1 Inte alls bra 1 Summa anhöriga (96%) tyckte att dagverksamheten fungerade mycket bra eller bra. Av kommentarerna går att läsa hur den anhöriges välbefinnande är beroende av hur den demenssjuke mår och trivs på dagverksamheten. 7

8 Kommentarer: - De dagar hon är på dagverksamheten kan jag koppla av. Vet att hon har ätit bra och har det mycket bra. Dessutom bättre sömn efter den dagen. Det ger min mor en meningsfull dag. Hon är alltid mycket glad och trött efter en dag på dagverksamheten. Självkänslan har stärkts och hon trallar ofta på någon melodi eller pratar om hur bra det är på dagverksamheten. Så god mat, så vänlig personal. Hon tycker att hon är någon därborta. - Det fungerar alldeles utmärkt, både vi barnen och vår mamma är väldigt tacksamma för era insatser och det trevliga bemötandet. Vi är jätte nöjda. - Pappa gnäller ofta när han skall dit men alltid positiv när han kommer därifrån. De anhöriga som hade svarat att dagverksamheten fungerade mindre bra eller inte alls bra hade inte lämnat någon förklaring. Tabell 4. Hur upplever du de utökade öppettiderna? Upplever de utökade öppettiderna Antal Mycket bra 25 Bra 8 Har ingen åsikt 13 Summa anhöriga (72 %) upplevde de utökade tiderna som mycket bra eller bra. Kommentarer: - Helgen är den tid som slits mellan mamma och allt annat som måste göras. Jag kan koppla av. Har inte så dåligt samvete längre. - Pappa bor ensam så det innebär att han kommer ut även på helgen. - Känns oerhört tryggt! - Jag tycker verkligen det är fin service för anhöriga, hoppas att alla tycker med mej och tar vara på detta fina erbjudande. Tabell 5. Har de utökade öppettiderna påverkat din möjlighet till avlastning? Avlastning Antal Ja 21 Nej 9 Har ingen åsikt 16 Summa (46 %) anhöriga tyckte att de utökade öppettiderna har påverkat deras möjlighet till avlastning. Kommentarer: - Vi kan planera vår lördag. Inte vara på språng för att mamma behöver akut stöd och hjälp. - Jag kan åka och träffa en väninna i Stockholm och äta lunch. Eller vila det, kan behövas för nätterna blir ej mycket vila, då det är toalettbesök. 8

9 - Man slipper ha dåligt samvete om man inte kan komma och hälsa på. Dessutom mår mamma väldigt bra av att vara på dagverksamheten. - Det är mest min far som påverkas av avlastningen. Det blir inte lika stressigt på morgonen när mamma åker lite senare. - Vi känner oss inte tvungna att besöka honom varje helg. Sista frågan var öppen för övriga synpunkter Kommentarer: - Eftersom både min bror och jag bor på annan ort är dagverksamheten vår räddning. Vi är så nöjda. Dagverksamheten för demenssjuka är exemplarisk. En stolthet för Södertälje. Något som fungerar så bra ska absolut få fortsätta. - Mycket värdefullt för mig att detta finns. Skulle vara svårt (är svårt) att få det att fungera annars!! - Jättebra med utökade öppettider framförallt för de anhöriga som vårdar sina anhöriga i hemmet. Det är bra för både den dementa som anhöriga med den omtanke ni ger och det stöd man känner. Ni gör en fantastisk insats och ert arbete är jätteviktigt! 9

10 3 Sammanfattning och diskussion Den sociala förmågan bevaras länge även om man drabbas av en demenssjukdom. Därför har gemenskapen med andra och måltiderna en central roll bland aktiviteterna på dagverksamheter för dessa äldre. Brukarna själva intygade att maten smakade bättre och att det var trevligare att äta tillsammans med andra. Några trodde sig även veta att de utökade tiderna uppfattades positivt också av deras anhöriga. Anhöriga i sin tur bevittnade att de utökade öppettiderna underlättade för dem och gav en ökad möjlighet till avlastning. Även de anhöriga, som har anförvanter som ännu inte tagit del av den helgöppna verksamheten, upplevde att vetskapen om att möjligheten finns till avlastning gör det lättare att tänka på framtiden och ger på det sättet en mental avlastning. På Svenska demenscentrums hemsida kan man läsa följande: Kvarboende är en viktig princip inom äldrepolitiken och gäller även för personer med demenssjukdomar. Det finns få studier om omfattningen av anhörigvården i landet. Klart är att närstående utför en stor del av den totala vård och omsorg som ges till demenssjuka personer. Otvetydigt är också att anhörigvården ökar dramatisk i takt med att demenssjukdomen framskrider. Vid måttlig demens uppskattas anhörigas insatser till i snitt 8,3 timmar per dygn och vid svår demens till 16 timmar per dygn. Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige Socialstyrelsen (2007) I Södertälje kommun har vi arbetat med anhörigstöd över tio år och har den erfarenheten, att de flesta anhöriga har den önskan att den demensdrabbade anförvanten kan fortsätta att bo kvar i sitt hem. Men för att det ska vara möjligt krävs nya mer flexibla lösningar i omsorgen av dessa brukare. Dagverksamhet för brukare med demenssjukdom är en form av anhörigstöd men det räcker inte att verksamheten enbart finns på vardagarna. Demenssjukdomen tar inte ledigt på helgerna behovet av stöd och hjälp är den samma oavsett om det är vardag eller helg. Det har varit en av utgångspunkterna när vi planerade för det här projektet. Resultatet från dessa två utvärderingar styrker det antagandet. Dessa två utvärderingar visar liktydiga resultat. När den demenssjuke är nöjd kan även den anhörige koppla av. Den anhörige kan tillåta sig att tänka på sina egna behov utan att få dåligt samvete. Bara vetskapen om möjligheten att kunna utöka tiden på dagverksamheten minskar oron inför framtiden hos flera anhöriga. Den helgöppna verksamheten och de utökade öppettiderna på vardagarna gagnar brukare och ger de anhöriga en ökad möjlighet till avlastning. Den ger brukarna med demenssjukdom ökad möjlighet till stimulans, gemenskap och stöd vid måltiderna. Den skapar även trygghet såväl hos brukarna som hos deras anhöriga. Detta tror vi skapar bättre förutsättningar till personer med demens att bo kvar i sitt eget hem. 10

11 4 Ekonomi Kostnaden för den utökade dagverksamheten kompenseras av att kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende minskar. Den utökade dagverksamheten beräknas kosta tkr under Kostnaderna är främst för personal och transport av brukarna. Den utökade dagverksamheten innebär att brukarna inte har behov av hemtjänst i lika hög utsträckning. Ett räkneexempel som beräknas på de brukarna som vistats på dagverksamheten under året visar att hemtjänstens kostnader för dessa skulle ha varit cirka 580 tkr. Hemtjänsten avlastas då 22 brukare intar sin lunch på dagverksamheten under helgerna och 14 personer äter ett kvällsmål innan de åker hem från dagverksamheten. Enligt den bedömning som dagverksamheten gjort tillsammans med hemtjänsten och anhöriga har kvarboendet förlängts för två brukare. Idag finns en brukare som fortsätter att bor kvar hemma tack vare den helgöppna verksamheten och en brukare som kom till dagverksamheten sju dagar i veckan kunde bo kvar i sitt hem ytterligare 6 månader. Kostnaden för en plats på särskilt boende beräknas till cirka 540 tkr per år. 11

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Sammanställning träff 6

Sammanställning träff 6 Sammanställning träff 6 Bakgrund Syftet med frågorna till den sjätte träffen var att med utgångspunkt från tidigare diskussioner i nätverken diskutera hur man systematiskt kan arbeta med uppföljning/utvärdering

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010

BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 BOHUSLÄNS P95 PÅ ELITLÄGER I HALMSTAD 2010 SÖNDAG! När jag anländer till Halmstad känns det nästan overkligt. Tänk att jag verkligen är här. Att det är nu det händer. Har haft detta som mitt ständiga slut

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund Tryggt i trygghetsboende - exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan Lisbeth Lindahl SABO 20 nov 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö Hur vill och kan jag bo

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER

NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER NATIONELLT LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER Stöd och nya kontakter Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Barnens Ö funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Barnens Ö funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Barnens Ö funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Särgymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Täby kommun som leverantör Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vad behöver du för stöd? Vad tycker du är viktigt att vi känner till för att stödja dig på bästa sätt?

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Shakedown inför rallycross EM och SM.

Shakedown inför rallycross EM och SM. Shakedown inför rallycross EM och SM. Jag fick en inbjudan till Strängnäs där dom svenska EM- förarna i rallycross skulle hålla en presskonferens och shakedown inför 2007 säsong. Tanken att åka ner lockade

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker Barns helse og egenopplevelse som asylsøker http://www.cergu.gu.se/publikationer/ NSH-konferanse om minoritetshelse Oslo 6 mai 2011 Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Flyktingbarnteamet,

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Det blåste nästan storm ute. Trädens

Det blåste nästan storm ute. Trädens 1 Det blåste nästan storm ute. Trädens kronor böjde sig för vinden och löven låg i frusna drivor på marken. Det var onsdagen före höstlovet. Måste vi gå ut på rast? sa Maja när skolklockan ringde. Nej,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012030 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Sunderby sjukhus Avd 41 PAVA Syfte med deltagandet i Genombrott Att varje enskild palliativ patient är välinformerad och har så optimal näringstillförsel och måltidsmiljö som möjligt med hänsyn

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 39 78 B. Nej 11 22 Total 50 100 98% (50/51) Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja 6 20,7

Läs mer

Polischef: Vi avbryter om säkerheten brister

Polischef: Vi avbryter om säkerheten brister Polischef: Vi avbryter om säkerheten brister Publicerad 2016-01-15 Musikfestivalen i Kungsträdgården. Stockholms regionpolischef Ulf Johansson känner inget dåligt samvete efter DN:s avslöjande om sexövergrepp

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03869 SAKEN Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder

2009-01-23. Sektorn för socialtjänst Funktionshinder BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008. Bostäder Sektorn för socialtjänst Funktionshinder 2009-01-23 BRUKARUNDERSÖKNING I BOSTÄDER 2008 Bostäder Undersökningen omfattar 12 bostäder. Kindbogården ingår inte eftersom bostaden avvecklades. Ett svar märkt

Läs mer

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 Anhörigstöd i glesbygd Sverige är ett glesbefolkat land. Många anhöriga och deras närstående bor i glesbygd och har därför långt till det anhörigstöd som

Läs mer

om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund

om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund 1 om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund Detta är en bilderbok för tonåringar och för vuxna, en bok som handlar om utanförskap och vilsenhet. Det är en poetisk bok med korta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv. 1 För att gå här på Finsam? Man ska vilja förändra. Vilja gå mot ett mål. Respektera andra, utan att döma. Vilja ta ansvar för sig själv och för gruppen. Grejen med Finsam är att du bara behöver gå till

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård.

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård. BOSTAD Hur bor du? Malin Fasth bor i Jonsered. - Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har :om mycket. Vi har också en stor trädgård. ^ ODe"tä7mycket

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning kapitel 1 s.1 kapitel 3 s.3 kapitel 5 s.5 kapitel 2 s.2 kapitel 4 s.4 kapitel 6 s.6 Kapitel 1 Abdullah? Abdullah Alshori vaknade klockan 6.00 med tårta på sängen. Han fyller 18 år

Läs mer

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Björkens demenscentra invigdes i december 2007. Utmärkande för demenscentrat är att det bedrivs i antroposofisk anda

Läs mer