BRANDBOOK UPPRÄTTAD REVIDERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629"

Transkript

1 BRANDBOOK UPPRÄTTAD REVIDERAD

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 BAKGRUND 2 SYFTE 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 STUDENTER 3 PRODUKT 4 IMPLEMENTERING 5 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6 HEMSIDA 6 FACEBOOK 6 TWITTER 7 INSTAGRAM 7 UTSKICK VIA E-POST 8 AFFISCHER/FLYERS 8 INSPRING 8 VIDEO 9 POWERPOINT 10 TRYCKTA MEDIER 11 TAGGAR (#) 11 KAPITEL III - GRAFISK PROFIL 12 TYPSNITT 12 FÄRGER 14 LOGOTYP - FÄRG 15 LOGOTYP - PLACERING 16 LOGOTYP - FLERA SAMARBETSPARTNER 16 LOGOTYP - UTSKOTT/MÄSTERI/PROJEKT 17

3 FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK Bakgrund Ett varumärke är en samling regler och attityder som differentierar en organisation från en annan. Varumärkets ryggrad är Brand Book; där förklaras inte bara dessa regler och attityder utan också olika mål och marknadsföringstekniker.föreningenekonomernalider,ilikhetmedmånga andra studentorganisationer av ett kort minne. Många studenter kommer i kontakt med föreningen i olika grad av intensitet för att sedan lämna den. Denna brist på kontinuitet är en stor nackdel för Föreningen Ekonomernas varumärke. Denna brand book har skapats för att säkerställa Föreningen Ekonomernasvarumärkeskontinuitet. Syfte För att ett varumärke skall uppfattas som legitimt och förtroendegivande måste det upprätthålla kontinuitet. Varumärket skall framföra sitt budskap konsekvent i alla sina kanaler och utstråla organisationens identitet. Denna kontinuitet är svår att bevara med den snabba genomströmning av aktiva medlemmarsomföreningenekonomernahar.syftetmeddennabrandbook äratttydliggöraessensenochidentitetenavföreningenekonomerna,föratt sedanfastställariktlinjeromhurkanalernakanochskallanvändas. 2

4 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET Föreningen Ekonomerna är en studentorganisation som har tre huvudintressenter: Studenterna) Stockholms)universitet)(SU)) Näringslivet)) Alladessadelarärlikaviktigaförföreningensöverlevnadochvälbefinnande, varför Föreningen Ekonomerna har tre) egenskaper) som) skall) genomsyra) allt) föreningen)gör. Gemenskap) Professionalism) Framåtanda Dessa tre egenskaper skall ligga till grund för att upprätthålla föreningens förhållande med dessa tre aktörer. Ledorden är abstrakta och i många fall subjektiva. För att förtydliga innebörden har det tagits fram en fras som kan läsashelelleriseparatadelar.denharendirektkopplingtilldessatreord: Gemenskap Professionalism Framåtanda Vi växer tillsammans (med) skärpa och kvalitet i allt som görs (genom) ett brinnande studentengagemang Studenter FöreningenEkonomernaärenorganisationsomvändersigtillstudentervid Stockholms universitet och dessa är indelade i tre delar: aktiva medlemmar, passivamedlemmarochickemedlemmar: Aktiva)medlemmar ärstudentersombetalar medlemskapiföreningenekonomernaochärmedi någotutskottoch/ellerärmedocharrangerarett projekt. 3

5 Passiva)medlemmar ärstudentersombetalar medlemskapiföreningenekonomernamensom inteärmedinågotutskottellerärmedoch arrangerarnågotprojekt. Icke)medlemmar ärstudentersomejerlagt medlemskapsavgiftiföreningenekonomerna. Produkt Föreningen Ekonomerna vilar på tre pelare: näringsliv,) utbildning samt studiesocialt.dessatreöversättstilldetrehuvudprodukter,vilkaföreningen Ekonomerna erbjuder sina medlemmar: ökad anställningsbarhet, ökat studentinflytande och en naturlig mötesplats. De aktiva) medlemmarna erbjuds ävenpersonlig)utveckling. Anställningsbarhet ökasviaettaktivtochnära samarbetemedföreningenssamarbetsparters. Studentinflytande ökasviaettaktivtochnära samarbetemedsu. Studiesocialt ökasviaennaturligochkvalitativ mötesplatsförföreningensmedlemmar. Personlig)utveckling ökasviaaktivtdeltagandei föreningensprojektochutskott. 4

6 Implementering För att öka medvetenheten kring Föreningen Ekonomernas identitet, studenter och produkter bör marknadsföringsansvarig hålla presentationer omnyckelfaktorer.rekommendationenäratthållapresentationerpå: Tvåordinarieföreningsmöten Ettledningsgruppmöte(LGOmöte)/termin Ettaktivamöte/termin Eftersomidentitetochkulturärstyrverktygbörallaaktivaförståinnebörden avdessaord.marknadsföringsansvarigbördärförsträvamotattallaaktivaär bekanta med identiteten och kulturen samt att de utstrålar detta i all representationavföreningenekonomerna. 5

7 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER Hemsida FöreningenEkonomernasofficiellahemsidaär: HemsidanärFöreningenEkonomernasfrämsta)kanalochskallanvändassom både informationso och marknadsföringskanal. Marknadsföringsansvarig är ytterst ansvarig för allt som skrivs och laddas upp på hemsidan, vilket innebär att denne skall vara informerad och medveten om hemsidans innehåll. Facebook FöreningenEkonomernasofficiellasidapåFacebookär: Den skall användas som ett komplement till hemsidan. Marknadföringsansvarigärytterstansvarigföralltsomskrivsochladdasupp på föreningens sida på Facebook. Marknadsföringsansvarig är ansvarig för sidanhållsaktuellochuppdaterad. DiskussionsforumförekonomistudentervidSU: DettaärengruppsomFöreningenEkonomernaadministrerar.Gruppenskall användas enbart för studentnytta, och inte för att marknadsföra föreningens projekt,privataeventsamtföretagochorganisationer. Övriga grupper får skapas med syftet internkommunikation. Grupperna måste vara slutna och/eller hemliga. Marknadsföringsansvarig skall vara informerad om att dessa grupper existerar. Marknadsföringsansvarig skall varaenmedlemidessagrupper. 6

8 Twitter Kontot på Twitter är inaktivt, i syfte att ingen annan entitet registrerar ett inofficielltkontoiföreningensnamn.utskott,mästerierochprojektskallinte ha ett eget TwitterOkonto. Undantag för denna riktlinje skall i sådana fall diskuteras med marknadsföringsansvarig, i syftet att förebygga diffusa marknadsföringskanalerexterntgentemotföreningensintressenter. Instagram FöreningenEkonomernatillhandahållerettaktivtkontopåInstagramsomär upprättat i enbart sociala syften. Inget material som är avsett till att explicit marknadsföraföreningensolikaevenemangsåsomaffischer,flyersellervideo skall laddas upp på Instagram. Istället har kontot ett syfte att ge en insyn i föreningen som ett socialt väsen, exempelvis någon enstaka bild från ett evenemang eller en vanlig dag i Smedjan. Förslagsvis skall minst en bild läggasuppperveckaomdetfinnsskältilldet.marknadsföringsansvarighar detytterstaansvaretförinnehålletsomladdasupppåföreningensinstagramo konto. Utskott, mästerier och projekt skall inte ha ett eget InstagramOkonto, med undantaget Ekonomernas Dagar, eller något annat undantag som har diskuterats med marknadsföringsansvarig, i syftet att förebygga diffusa marknadsföringskanalerexterntgentemotföreningensintressenter. 7

9 Utskick via e-post Utskick via eopost i marknadsföringssyfte skall endast användas i ytterst sällsyntafall,övervakadeavmarknadsföringsansvarig. Affischer/Flyers Föreningen Ekonomernas diverse utskott, mästerier och projekt får använda sig av affischer och/eller flyers för marknadsföring. Affischer och flyers får beställas av Marknadsföringsutskottet senast två veckor innan marknadsföringen skall påbörjas. Marknadsföringsutskottet får fritt utforma marknadsföringsmedel, inom ramarna för föreningens policys. Marknadsföringsutskottet ansvarar för utförandet och placeringen av FöreningenEkonomernaslogotyp(seKapitelIII Grafiskprofil). SamtligaaffischerochflyerssompublicerasavFöreningenEkonomernaskall varaavjämnstandardochfårejbrytamotföreningenspolicysellerbidratill attförsämraföreningensvarumärkeelleranseende. Affischer och flyers skall sättas upp på de angivna anslagstavlorna i Hus 3, Kräftriket och publiceras via föreningens digitala kanaler. Affischer skall sättasuppinomenskäligtidsramrelativtprojektetsutförande,förslagsvistvå till tre veckor innan projektet avslutas. Projektledaren är ansvarig för att affischerskrivsutochattovanståenderiktlinjerefterlevs. Samtliga affischer skall godkännas av marknadsföringsansvarig, om inget annatanges.enaffischpåföreningensdigitalakanalerskallläggasupp,efter godkännande, av en administratör av den valda kanalen. En icke godkänd affischellerflyerfårejpubliceras. Inspring En av föreningens marknadsföringskanaler är inspring. Genom denna kanal kan aktiva i projektgrupper gästa en föreläsning och marknadsföra ett projekt.vidinspringfårhjälpmedelanvändasiformavdigitalaaffischervia projektoroch/ellervideoibakgrundenförattbidramedvisuellstimulans. Det finns flera skäl till varför projekt skall marknadsföras via inspring, framför allt det omedelbart når en stor mängd studenter. Dock de medför dettaävenriskerdåförekomstenavmångainspringinomenkortperiodkan leda till frustration, framförallt från Stockholms universitets sida. För att undvika negativa associationer till inspring finns det en så kallad inspringskalendersomalltidärdeladblandlgochstyrelsen,samtiblandtill 8

10 projektledare i större projekt. Marknadsföringsansvarig är ansvarig för övervakningenavinspringskalendern.detärviktigtattpåpekaattkonstant använda sig av video till inspring kan leda till en minskad uppmärksamhet ochförsämraeffektivitetenavinspringet. Föreläsareskallalltidkontaktasochtillfrågasominspringtillåts,ettnejskall alltidrespekteras.detärviktigtattalltnödvändigtmaterialförberedsochär redo att visas. Material skall visas med hjälp av USBOminne eller i undantagsfalleopost.15minuterinnaninspringskallskebördeltagarefinnas påplatsochhakontaktatvaktmästareellerdyliktförhjälpmedljud,bildoch övrigt.ettinspringskallvaraenavminsttvåkanalerochfårdärförintevara detendamedletvidmarknadsföringavettprojekt. Övrigariktlinjerförinspring: Skallinledasmedfrasen Hej,vi/jagkommerfrån FöreningenEkonomerna VidbristpåvisuelltmaterialskallFöreningen Ekonomernasliggandelogotypvisaspå projektorskärmen(medprioriteringpådenliggande logotypenmedblåbakgrund,sekapiteliiiografisk profil) Ettinspringbörvaramaximalttvåminuterlångt Talarenbörvarasakligochförmedlasyftetmed inspringetklartochtydligt Video Föreningen Ekonomernas projekt får använda sig av marknadsföring via video. Marknadsföringsutskottet skall kontaktas senast tre veckor innan projektetskallbörjamarknadsförasviafilm. Föreningen Ekonomernas logotyp skall finnas med i videomarknadsföring i minstenavföljandetvåskepnader.detenaalternativetärattlogotypenskall inledavideonmedföljandebild: 9

11 Observera att motivet ovan får användas i de ursprungliga tre färgkombinationerna (i enlighet med Kapitel III O Grafisk profil) samt vit logotyppåsvartbakgrund.mallarfördessafinnsattladdanerpåhemsidan, meddimensionerna1920x1080px. Om ovanstående bild inte passar in i videons helhet eller på annat vis försämrar kvaliteten på videon finns det andra alternativet där videon avslutas med en bild på föreningens logotyp. I detta fall får endast den liggande eller den stående logotypen med text användas, ej logotypen utan text. Videomarknadsföringfårskeviainspring,iföreningensinläggpåhemsidan, och på Facebook, specifikt ett projekts eventsida. Marknadsföringsansvarig ansvararförattdessavideorladdasupppåföreningenskanalpåyoutube: Eventuella videolänkar på Facebook skall länkas av en administratör på föreningens sida på Facebook, först därefter får videolänken delas. Videolänken får inte enbart länkas separat, detta för att styrelsen bäst skall kunna kartlägga spridning och ta del av statistik kopplat till sidan. De enda videor som får länkas på föreningens sida på Facebook är Hallå) Ekonomen) Broadcast, med undantag för videomaterial som marknadsföringsansvarig godkänner. Allt videomaterial skall godkännas och publiceras av marknadsföringsansvarig om inget annat anges. En icke godkänd videofilm fårintepubliceras. Powerpoint En PowerpointOpresentation som används i föreningsrelaterade syften skall, precissomvideofilmer,alltidinledasmedföreningenekonomernaslogotyp, förslagsvis det liggande (i enlighet med Kapitel III O Grafisk Profil). Logotypenkanvaraföreningsblåmedvitbakgrund,svartmedvitbakgrund ellervitmedföreningsblåbakgrund. Vad det gäller typsnitt för PowerpointOpresentationer syftandes på externt bruk (gentemot ickeoaktiva medlemmar, Stockholms universitet eller näringslivet mm.) skall föreningens föredragna typsnitt användas vad det gällerrubriceringochbrödtext. 10

12 Vad det gäller typsnitt för PowerpointOpresentationer syftandes på internt bruk (gentemot aktiva medlemmar, exempelvis på utskotto, mästerio, eller projektmöten) är det presentatörens val, men vid osäkerhet kring val kan föreningen ekonomernas föredragna typsnitt alltid föreslås (i enlighet med KapitelIII GrafiskProfil). Tryckta medier Föreningen Ekonomerna brukar emellanåt producera häften och böcker i trycktformatsomsedandelasuttilldessintressenter.dessatrycktamedier, som ofta har innehåll av informativ prägel, skall alltid anses ligga under kategorin marknadsföring ochallinnehåll,såsomlayoutochinnehållande text, skall således alltid godkännas av föreningens marknadsföringsansvarig innandeskickasuttilltryck. Taggar (#) FöreningenEkonomernasofficiellataggär: #foreningenekonomerna) ) Detfinnsenradsocialamediersomanvändersigavtaggar(#),ävenkallade hashtaggar, vid kategorisering av ett inläggs innehåll. Då det inte går att kontrollera de inlägg som laddas upp som kategoriseras med en tagg är det viktigt att representanter som laddar upp innehåll på föreningens diverse digitala kanaler taggar inlägg på ett relevant sätt, förslagsvis med maximalt tretillfyrataggar.föreningensofficiellataggskalldockalltidfinnasmedall uppladdat innehåll på exempelvis Instagram, för att effektivt kategorisera innehålletsamtisyfteatteffektivtetableraenanhängarskarafördennatagg. Taggar kan vara ett bra sätt att få en publik att interagera med ett föreningsevenemang och kan därför användas i olika projekts marknadsföring och genomförande. Dessa taggar skall alltid tas fram i sambandmed,ochgodkännasav,föreningensmarknadsföringsansvarig. 11

13 KAPITEL III - GRAFISK PROFIL Typsnitt Samtliga formella dokument, undantaget Föreningen Ekonomernas hemsida ochmarknadsföring(affischer/flyers/video),skallanvändasigavtvåtypsnitt förtreolikadelaridokumenten:rubrikstil1,rubrikstil2ochbrödtext: Rubrikstil1: CENTURY GOTHIC 16 pt Rubrikstil 1 skrivs med typsnittet Century Gothic, vilket finns i de flesta datorers skrivapplikationer och har använts av Föreningen Ekonomerna under en längre period. Rubrikstil 1 skall skrivas med versaler, vara fetstilt samthaföreningensblåfärg(seavsnittetfärger). Rubrikstil2: Century Gothic 14 pt Rubrikstil 2 skrivs med typsnittet Century Gothic, vilket finns i de flesta datorers skrivapplikationer och har använts av Föreningen Ekonomerna under en längre period. Rubrikstil 2 skall inte skrivas enbart med versaler menvarafetstiltsamthaföreningensblåfärg(seavsnittetfärger). Rubrikstil3: PalatinoLinotype 12pt Rubrikstil 3 skrivs med typsnittet Palatino Linotype, vilket finns i de flesta datorersskrivapplikationer.rubrikstil3skallinteskrivasenbartmedversaler men vara fetstilt samt vara svart. Syftet med Rubrikstil 3 är att förenkla vid läsning och differentiering från brödtexten med mer diskreta brytpunkter, exempelvispunkterpåenföredragningslistaellerettmötesprotokoll. 12

14 Brödtext: PalatinoLinotype 12pt Brödtext skrivs med typsnittet Palatino Linotype, vilket finns i de flesta datorersskrivapplikationer. 13

15 Färger DenblåfärgsomanvändsavFöreningenEkonomernaiofficielladokument, material samt logotyper kallas för föreningsblå. Samtliga rubriker skall användasigavdennafärgviddigitaloochfärgtryck.vidtryckdärfärginte förekommerskallfärgensvartanvändasirubriker. Färgkod HEX:# CMYK:99,74,49,48 RGB:0,48,69 14

16 Logotyp - färg FöreningenEkonomernaslogotypärstarktförknippadmeddessvarumärke. Det finns tre typer av logotypen och varje typ kommer i enhetliga färgkombinationer; föreningsblått på vitt, svart på vitt samt vitt på föreningsblått. I dokument får endast de ovanstående färgkombinationerna användas, med prioritering på det liggande exemplaret i vänstra kolumnen. Den vita logotypenfårävenanvändas,medmarknadsföringsansvarigsgodkännande, påsvartbakgrund.samtligalogotyperfinnsattladdasnerpåhemsidan. Vad gäller marknadsföringsmaterial, såsom affischer, får de blå och svarta logotyperna förekomma på ljus bakgrund och den vita logotypen på mörk bakgrund. Detta skall dock alltid godkännas av marknadsföringsansvarig i förväg.endastenvariantavlogotypenfåranvändasperaffisch. 15

17 Logotyp - placering För att ytterligare stärka Föreningen Ekonomernas varumärke och upprätthålla en kontinuitet finns det regler för var föreningens logotyp får placeraspådokument. Den liggande logotypen skall finnas på alla formella dokument, som produceras av Föreningen Ekonomerna, där den i sin tur skall finnas i övre vänstra kanten på varje sida. Logotypen finns att laddas ner på föreningens hemsida. Logotypen skall placeras på sidan, med fördel i sidans sidhuvud, med absoluta positionen O2,22cm x O0,66cm så att alla dokument får ett uniformtutseende.logotypenskallhaföljandedimensioner(utankantlinjer): 4,5cm 1,95cm För föreningens logotyp på affischer och flyers är reglerna annorlunda. Logotypen skall placeras längst ned, centrerad eller till höger, med avstånd framtagnamedsunt)förnuftrelativtaffischensomgivandeelementochdesign iövrigt. Logotyp - flera samarbetspartner Påaffischerdärflerasamarbetspartnerslogotyperförekommerskallföljande variant av föreningens logotyp användas för att klargöra vem samarbetspartnern är (utan kantlinjer). Logotypen skall alltid placeras i dokumentetshögranederkant: 4,5cm 2,5cm 16

18 Dimensionerna på denna logotypsvariant är dock flexibla så att affischens helhetuppnårhögstandard.dennalogotypfinnsattladdanerpåhemsidan. Logotyp - Utskott/Mästeri/Projekt Föreningen Ekonomerna består av ett flertal utskott och mästerier. För att bidra till att stärka föreningens enade bild, har inte utskott och mästerier en egenlogotyp.externtskalldetalltidframgåattettprojektdrivsiföreningen Ekonomernasregi.Däremotärprojekt,friståendeochickefristående,tillåtna att skapa en logotyp under överinseende av marknadsföringsansvarig. Vid marknadsföring av projekt, fristående som icke fristående, skall föreningens logotyp förekomma enligt ovan angivna riktlinjer. Syftet med detta är att klargöraattallaprojektarrangerasavföreningenekonomerna. 17

FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6

FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 BAKGRUND 2 SYFTE 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 STUDENTER 3 PRODUKT 4 IMPLEMENTERING 5 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6 HEMSIDA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 BAKGRUND 2 SYFTE 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 STUDENTER 3 PRODUKT 4 IMPLEMENTERING 5 KAPITEL II - MARKNADSFÖRINGSKANALER 6 HEMSIDA

Läs mer

BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA

BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK Bakgrund Ett varumärke är en samling regler och attityder som differentierar en organisation från en annan. Varumärkets ryggrad är

Läs mer

BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA

BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA BRAND BOOK FÖR FÖRENINGEN EKONOMERNA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET... 4 Studenter... 4 Produkt... 5 Implementering...

Läs mer

PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö

PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö Innehåll Formalia... 3 Sammanfattning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Bakgrund... 3 Del 1: Grafik... 4 Emblem... 4 Logotyp... 4 Logotypens

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050

KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Kommunikationshandbok version 1.0. 2011 HANDBOKEN I kommunikationshandboken framgår vem som får använda Jönköpings läns Klimat- och energistrategis logotyp

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Grafiska riktlinjer för

Grafiska riktlinjer för Grafiska riktlinjer för INNEHÅLL Detta är FR2000 3 De grafiska elementen 4 Färgerna 5 Att använda logotypen 6 Användarföretagen och FR2000 7 Typografin 8 Frågor? 9 2 Detta är FR2000 är ett integrerat,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Göteborgs scoutdistrikt 2018-01-01 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn finns för att skapa en så enhetlig kommunikation som möjligt med en tydlig avsändare. Den är tänkt att

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

KROGAR MOT KNARK 2014

KROGAR MOT KNARK 2014 1 KROGAR MOT KNARK 2014 Den 23 maj 2014 lanseras årets kampanj för Krogar Mot Knark. Vi på Bacill vill skapa en viral kampanj som bygger på festlig gemenskap och sprider glädje. En positiv gemenskap mot

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 Snart är det dags för en spännande kampanjhelg mot knark på krogarna! Under lönehelgen i maj kommer 475 krogar i 50 kommuner runt om i landet att tydligt ta ställning mot droger

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Medelhavsseglarna, klubben för den moderna seglaren. 2012-02-18 1 Rydin&Partner

Medelhavsseglarna, klubben för den moderna seglaren. 2012-02-18 1 Rydin&Partner Medelhavsseglarna, klubben för den moderna seglaren 2012-02-18 1 Många medier att hålla reda på Medelhavsseglaren Medelhavsseglarnas Logg Har gemenskap med andra Medelhavsseglare Din Blogg / Hemsida Har

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

Inledning. Innehåll. Inledning

Inledning. Innehåll. Inledning GRAFISK MANUAL 2019 Inledning 2 Inledning Det här är en uppdaterad manual som ska tydliggöra Moderaternas grafiska profil och göra det enkelt att göra rätt. Att den grafiska profilen följs på nationell,

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial.

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial. Profilguide Introduktion Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke. För att varumärket Karolinska

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Högskolan på Åland Grafisk identitet

Högskolan på Åland Grafisk identitet Högskolan på Åland Grafisk identitet 1 Högskolan på Åland Grafisk identitet version: 3.3 24.11.2015 Högskolan på Åland, kommunikationsenheten kommunikation@ha.ax VÅR GRAFISKA IDENTITET Den här manualen

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Grafisk profil. Föreningen IT-Sektionen Uppsala Universitet GRAFISK PROFIL IT-SEKTIONEN 1

Grafisk profil. Föreningen IT-Sektionen Uppsala Universitet GRAFISK PROFIL IT-SEKTIONEN 1 Grafisk profil Föreningen IT-Sektionen Uppsala Universitet GRAFISK PROFIL IT-SEKTIONEN 1 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Sektionens logotyper 3 Placering 4 Färg 4 Användningsområden 4 Typsnitt 5 Profilkläder

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Grafisk profil. Den grafiska profilen är som ett regelverk över hur all Thomitas informationsmaterial ska se ut för att ge ett enhetligt intryck.

Grafisk profil. Den grafiska profilen är som ett regelverk över hur all Thomitas informationsmaterial ska se ut för att ge ett enhetligt intryck. Grafisk profil Den grafiska profilen är som ett regelverk över hur all Thomitas informationsmaterial ska se ut för att ge ett enhetligt intryck. Logotyp och symbol Den grafiska profilen visar hur logotyp

Läs mer

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Den här manualen ger riktlinjer för hur du använder Green Factorys grafiska uttryck i kommunikativa sammanhang. Vi går igenom de delar som tillsammans ger det visuella intrycket och skapar

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #16 Torsdag 7/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:15.2 Val av sekreterare.

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK Innehåll 1 Inledning 3 2 Namn och undertecknare 3 3 Färgskala 3 4 Typografi 4 4.1 Brödtext 4 4.2 Rubriker 5 5 Logo 5 5.1 Logo med text 5 5.2 Logo utan text 6 5.3

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 SEKAB GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 AUGUSTI 2019 Inledning 2 Visuell identitet Den grafiska profilen skapar tillsammans med vårt sätt att arbeta och vårt uppträdande

Läs mer

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus Sektionsmöte Dag: 27/4-11 Tid: 16.00 Plats: Almen, HU Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Frida Johnson, Minna Juntura, Emelie Allenius, Cecilia Lindgren, Johanna Malmgren och Therese Björn Johansson

Läs mer

VARFÖR För att skapa en överblick över alla kanaler. Bra för att dra ut insikter om nuvarande kommunikation.

VARFÖR För att skapa en överblick över alla kanaler. Bra för att dra ut insikter om nuvarande kommunikation. HEJ IGEN! VI FORTSÄTTER. KANALSTRATEGI KANALINVENTERING VAD Ett verktyg som kan användas för att inventera kanaler och samla insikter om dessa. VARFÖR För att skapa en överblick över alla kanaler. Bra

Läs mer

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual 08-762 75 85 info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se Grafisk manual Manual Den här manualen är främst framtagen för alla som är anställda eller arbetar som leverantör till Plåt & Ventföretagen. Målet är

Läs mer

Nordjobbs grafiska manual

Nordjobbs grafiska manual Grafisk manual Nordjobbs grafiska manual Nordjobbs grafiska manual har utarbetats för att samla Nordjobbs grafiska profil. Den innehåller riktlinjer, bland annat om hur logotyp, typografi och färger ska

Läs mer

Enkel Digital Skyltning. på några minuter...

Enkel Digital Skyltning. på några minuter... Enkel Digital Skyltning på några minuter... Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen Vi har tagit fram tre färdiga paket

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer