Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr"

Transkript

1 UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet Costs for educational system I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola ökade med 12 procent under perioden Under motsvarande period ökade kostnaderna för gymnasieskolan med 10 procent medan antalet elever ökade med 3 procent. Kostnaderna för grundskolan minskade med 0,6 procent och antalet grundskoleelever minskade med åtta procent. Kostnadsjämförelserna baseras på fasta priser. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr Grundskola Universitet/Högskola Gymnasieskola Kostnaden per elev i grundskolan ökade med 10 procent Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med över kronor under den redovisade femårsperioden till totalt kronor. Det är en ökning med 10 procent. Antalet elever hade under samma period minskat med 8 procent. Genomsnittliga anslagsintäkten per student i universitet/högskola hade under samma period ökat med 4 procent, till totalt kronor. För en elev i gymnasiet var kostnaden kronor år 2010, vilket var en liten förändring Åsa Berg, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie UF Utbildning och Forskning. Utkom den 18 november URN:NBN:SE:SCB-2011-UF12SM1101_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 UF 12 SM 1101 på plus 0,4 procent i förhållande till år Jämförelserna baseras på fasta priser. Sverige på tionde plats av OECD-länderna OECD-genomsnittet för kostnader för utbildningsväsendets andel av BNP år 2008 var 5,9 procent. 7,9 procent för Island som hade högst andel av samtliga OECD-länder. På andra plats låg Korea med 7,6 och Sverige kom på tionde plats, med 6,3 procent.

3 SCB 3 UF 12 SM 1101 Innehåll Statistiken med kommentarer Samtliga skolformer/verksamheter Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskola Pedagogisk omsorg/familjedaghem Fritidshem Öppen förskola Öppen fritidsverksamhet Utbildning för barn och ungdom Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Specialskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Högre utbildning Universitet och högskolor Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning (komvux) Särvux Svenskundervisning för invandrare (sfi) Kompletterande utbildningar Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskola (YH) Folkhögskola Arbetsmarknadspolitiska program Internationella jämförelser Tabeller Teckenförklaring 1. Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent 2. Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2010 års priser (KPI), mnkr och procent 3. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 4. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 5. Förskoleklass. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 6. Förskoleklass. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent 7. Grundskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr

4 SCB 4 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Obligatoriska särskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Obligatoriska särskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Specialskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Specialskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Gymnasieskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Gymnasieskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Gymnasiesärskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Gymnasiesärskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Universitet och högskola 1. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser, (KPI), mnkr Universitet och högskola. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde i löpande priser, tkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Särvux. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Särvux. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Svenskundervisning för invandrare (sfi). Total kostnad i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Svenskundervisning för invandrare (sfi). Kostnad per heltidsstudent i löpande priser, kronor Kompletterande utbildningar. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Kompletterande utbildningar. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Total kostnad i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Kostnad per årsstudieplats i löpande priser, kronor Folkhögskolor. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Studieförbund. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr Arbetsmarknadspolitiska program. Total kostnad i 2010 års priser (KPI), mnkr och procent Svensk utbildning i utlandet. Kostnad per elev 2005/ /10 i löpande och i 2010 års priser (KPI), kronor Studiestödskostnader , i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 43

5 SCB 5 UF 12 SM Internationella jämförelser. Kostnader för utbildning fördelade på utbildningsnivå i procent av BNP Från offentliga och privata finansieringskällor 35. Internationella jämförelser. Utbildningskostnader i procent av BNP efter finansieringskälla Direkta och indirekta utbildningskostnader, offentliga och privata, för alla utbildningsnivåer 36. Internationella jämförelser. Andelen kostnader för utbildning i förhållande till de totala offentliga kostnaderna, fördelade på utbildningsnivå i procent, 1995, 2000 och Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Objekt och population Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstid Definitioner och förklaringar Arbetsmarknadspolitiska program Centrala kostnader EU 19 OECD Redovisningsperiod Så görs statistiken Datainsamlingsmetod Datainsamlingstid/period Uppgiftslämnare Uppgiftsskyldighet Frekvens Statistikens tillförlitlighet Urval Ramtäckning Svarsbortfall Modellantaganden Redovisning av osäkerhetsmått Bra att veta Samanvändbarhet med annan statistik Andra spridningsformer och tidigare publicering av statistiken Källförteckning Internationella publikationer In English Summary List of tables List of terms

6 SCB 6 UF 12 SM 1101 Statistiken med kommentarer Samtliga skolformer/verksamheter Samtliga jämförelser med tidigare år anges i fasta priser om inget annat anges. Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige ökade totalt med 8,4 procent mellan 2006 och År 2010 uppgick kostnaden till 282 miljarder kronor. I den totala kostnaden ingår även studiestöd och centrala kostnader. I centrala kostnader ingår bl.a. Statens skolverk, Högskoleverket och Centrala studiestödsnämnden. Svenskundervisning för invandrare var den skolform som procentuellt hade den största kostnadsökningen, 70 procent. Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola ökade med 40 procent och Gymnasiesärskolan med 38 procent. Några skolformer/verksamheter hade kraftigt minskat sina kostnader från Kostnader för komvux minskade med 16 procent och kostnaderna för svensk utbildning i utlandet minskade med 11 procent. Kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska programmen minskade med 44 procent men gör man jämförelse mellan de tre senaste åren har däremot kostnaderna ökat med 50 procent. Arbetsförmedlingen bildades 2008 med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Procentuell förändring av kostnader för respektive skolform/verksamhet % Totala kostnader 8,4 Svenska för invandrare 69,8 Kvalificerad yrkesutbildning 39,8 Gymnasial särskola 37,7 Centrala kostnader 34,0 Särvux 23,0 Förskola 22,0 Förskoleklass 13,5 Studiestöd (exkl. lån) 12,9 Universitet/Högskola 12,0 Gymnasieskola 9,7 Folkhögskolor 6,9 Kompletterande utbildningar 6,8 Studieförbund 4,4 Obligatorisk särskola 1,7 Grundskola -0,6 Specialskola -7,2 Svensk utbildning i utlandet -11,3 Komvux -16,3 Arbetsmarknadspolitiska program 1) -43,4 1) 2008 bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), därför är inte uppgifterna helt jämförbara. Under perioden ökade kostnaderna med 50 procent.

7 SCB 7 UF 12 SM 1101 Kostnader för respektive skolform/verksamhet 2010, mnkr 2010 Total kostnad Grundskola Universitet/ Högskola Förskola Gymnasieskola Studiestöd (exkl. lån) Förskoleklass Obligatorisk särskola Centrala kostnader Komvux Studieförbunden Arbetsmarknadsutbildning Folkhögskolor Gymnasial särskola Svenska för invandrare Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola Specialskola 452 Kompletterande utbildningar 381 Särvux 221 Svensk utbildning i utlandet 151 Under 2010 utgjordes kostnaden för grundskolan 28 procent av den totala kostnaden för utbildningsväsendet. Universitet/Högskola för 19 procent, förskolan för 19 procent och gymnasieskolan 14 procent. Fördelning av kostnader för utbildningsväsendet 2010 Övriga skolformer/ verksamheter 19% Grundskola 28% Förskoleklass 2% Gymnasieskola 14% Förskola 19% Universitet/ Högskola 19%

8 SCB 8 UF 12 SM 1101 Grund-, gymnasie- och universitet/högskola Grund-, gymnasie- och universitet/högskola utgör 60 procent av den totala kostnaden för utbildningsväsendet Total kostnad för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren , mnkr Grundskola Universitet/Högskola Gymnasieskola

9 SCB 9 UF 12 SM 1101 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn i åldrarna 1 12 år i den utsträckning som behövs för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta eller studera eller om barnet har ett eget behov av verksamheten. Skyldigheten omfattar även barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för ett syskon. Dessa barn ska erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg (från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg) minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Dessutom har alla barn rätt till avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller fyra år (s.k. allmän förskola). Fördelning av kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2010 Pedagogisk omsorg 3% Fritidshem 18% Öppen förskola < 1% Öppen fritidsverksam het < 1% Förskola 78% Förskola Mellan 2006 och 2010 ökade kostnaderna från 44 till 53 miljarder kronor. Det är en ökning med 22 procent. Under samma period ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 16 procent. Kostanden per inskrivet barn var 2010, kronor. Pedagogisk omsorg Kostnaden för pedagogisk omsorg uppgick 2010 till 2,1 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 29 procent mellan 2006 och Under samma period minskade antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg med 34 procent. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat i stort sett varje år sedan slutet av 1980-talet var kostnaden per inskrivet barn kronor. Fritidshem Den totala kostnaden har var i stort sett oförändrad mellan 2006 och 2008, men ökade något de senaste två åren och uppgick till 12,4 miljarder kronor Vilket är en ökning med 10 procent sedan Under period 2006 till 2010 ökade antalet inskrivna barn med 15 procent. Öppen förskola Den totala kostnaden var 300 miljoner kronor Den tidigare stora nedgången har mattats av, den senaste femårsperioden har kostnaderna istället ökat med 7 procent. Antalet öppna förskolor minskade dock under samma period från 470 till 457. Öppen fritidsverksamhet Den totala kostnaden för den öppna fritidsverksamheten ökade från 172 miljoner till 210 miljoner under åren Antalet öppna fritidsverksamheter har under de senaste fem åren varierat, 581 st år 2006 och år 2010 fanns det 617 fritidsverksamheter.

10 SCB 10 UF 12 SM 1101 Utbildning för barn och ungdom Förskoleklass Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska förbereda barn inför den obligatoriska grundskoleutbildningen. Den skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Verksamheten för förskoleklass är ofta både personal- och lokalmässigt integrerad med grundskola och fritidshem, vilket gör att kommunerna har svårt att särskilja kostnaderna. Total kostnad Den totala kostnaden för förskoleklass var 5 miljarder kronor Mellan 2006 och 2010 ökade kostnaderna med 14 procent, antal barn ökade med 13 procent. Kostnad per kostnadsslag för förskoleklass , mnkr Övrigt Lokaler/inventarier Personalkostnad Kostnad per elev År 2010 kostade en elev i förskoleklass i genomsnitt kronor, vilket är en mycket liten ökning med 0,5 procent jämfört med Kostnad per elev skiljer sig mellan kommunal och enskild regi. År 2010 kostade en elev i kommunal regi kronor och kronor i enskild regi.

11 SCB 11 UF 12 SM 1101 Grundskola Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns specialskolan och den obligatoriska särskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för grundskolan har i stort sett varit den samma den senaste femårsperioden kostade grundskolan 78,6 miljarder kronor. Sett över hela femårsperioden har kostnaden minskat med 0,6 procent. Under samma period har antalet elever minskat med åtta procent. Kostnad per kostnadsslag för grundskolan , mnkr Undervisning Övriga kostnader Läromedel/utrustning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Skolskjutsar/reseersättning Kostnad per elev Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan har ökat från kronor till kronor mellan 2006 och Det innebär en procentuell ökning på 10 procent. En elev i kommunal regi kostade kronor år Motsvarande kostnad för en elev i fristående regi var kronor och för en elev i sameskolans regi kronor.

12 SCB 12 UF 12 SM 1101 Obligatorisk särskola Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. Eleverna har rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Total kostnad Den totala kostnaden har ökat något under perioden för att 2010 uppgå till 4,3 miljarder kronor. Den totala ökningen blev 2 procent mellan 2006 och Antalet elever minskade samtidigt med 19 procent. Kostnader per kostnadsslag för obligatoriska särskola , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Läromedel/utrustning/skolbibliotek Elevvård Övriga kostnader Skolskjuts Skolmåltider Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 27 procent, från kronor till kronor.

13 SCB 13 UF 12 SM 1101 Specialskola För barn med dövhet eller hörselskada finns specialskolan. Den omfattar tio läsår och ska motsvara grundskolan så långt som det är möjligt. Total kostnad Den totala kostnaden minskade successivt under innevarande femårsperiod till 452 mnkr år 2010, vilket är en minskning med sju procent. Antalet elever fortsätter att minska. Mellan 2006 och 2010 minskade antalet elever med 9 procent. Kostnader per kostnadsslag för specialskola , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Skolskjuts/reseersättning Skolmåltider Övriga kostnader Elevhem Elevvård Läromedel/utrustning Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 18 procent, från kronor till kronor.

14 SCB 14 UF 12 SM 1101 Gymnasieskola Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv samt för vidare studier. Gymnasieskolan består av 17 nationella program samt specialutformade program, individuella program och international baccalaureate. Varje program består av kärnämnen, karaktärsämnen, valbara kurser och projektarbete. Total kostnad Kostnaden för gymnasieskolan fortsätter att öka. År 2010 uppgick kostnaden till 37 miljarder kronor, jämfört med 34 miljarder år Det är en ökning med 10 procent. Samtidigt har antalet elever ökat med 3 procent. Kostnader per kostnadsslag för gymnasieskolan, , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Övriga kostnader Läromedel/utrustning Skolmåltider /skolbibliotek Skolskjutsar Elevvård Kostnad per elev År 2010 kostade en elev i genomsnitt i gymnasieskolan kronor, en kostnadsökning med 4 procent för de senaste 5 åren. Kostnaden per elev i kommunal regi var kronor år Motsvarande kostnad i fristående regi var kronor och kronor i landstingets regi.

15 SCB 15 UF 12 SM 1101 Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning och syftar till att ge utvecklingsstörda ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning. Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan. Total kostnad Den totala kostnaden har successivt ökat under perioden för att 2010 uppgå till 2,7 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 38 procent mellan 2006 och Antalet elever ökade samtidigt med 47 procent. Kostnader per kostnadsslag för särskola , mnkr Undervisning Övriga kostnader Lokaler/inventarier Skolskjuts Läromedel/utrustning Skolmåltider Elevvård Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 20 procent, från kronor år 2006 till kronor år 2010.

16 SCB 16 UF 12 SM 1101 Högre utbildning Universitet och högskolor Det finns ett 60-tal högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet samt samverka med det omgivande samhället. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras i hög grad (88 procent) av direkta statsanslag. Finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå kommer däremot från många olika källor. Direkta statsanslag står för knappt hälften (47 procent) av finansieringen. Totalt sett står dock offentliga medel för cirka 80 procent av forskningsfinansieringen eftersom en relativt stor del av den statliga finansieringen går via forskningsråd och andra myndigheter, och därtill kommer forskningsmedel från kommuner och landsting. Den privata sektorn står sammantaget för 13 procent av forskningsfinansieringen. Den privata sektorn står sammantaget för 13 procent av forskningsfinansieringen. Total kostnad Under perioden har den totala kostnaden för universitet och högskolor ökat med 12 procent. Kostnaden var 48,9 miljarder kronor 2006 vilket kan jämföras med 54,8 miljarder kronor Kostnad per kostnadsslag för universitet och högskolor , mnkr Personalkostnader Driftskostnader Lokalkostnader Övrigt Kostnad per student på grund- och avancerad nivå År 2010 var den genomsnittliga anslagsintäkten per helårsstudent kronor. Genomsnittsintäkten har beräknats genom att dividera lärosätenas intäkter av direkta statsanslag inkl. bidrag via Kammarkollegiet med totalt antal helårsstudenter, exkl. landstingsfinansierad utbildning. Antalet helårsstudenter har kraftigt ökat under senaste femårsperioden. År 2010 uppgick antalet till , en ökning med 13 procent sedan år 2006.

17 SCB 17 UF 12 SM 1101 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Riksdagens anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå betalas ut per helårsstudent. I samband med beslutet om anslaget till varje högskola fattar riksdagen också beslut om ett så kallat takbelopp som anger hur mycket som maximalt kan betalas ut till varje lärosäte. Vilket belopp som gällde för 2010 speglas i nedanstående diagram. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde 2010, tkr Media Opera Teater Dans Konst Design Musik Idrott Medicinskt Vård Odontolog NT 1) Undervisn Övrigt HSTJ 2) Helårsstudent Helårsprestation ) NT = Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 2) HSTJ = Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

18 SCB 18 UF 12 SM 1101 Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning (komvux) Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Grundläggande vuxenutbildning är utbildning för vuxna på grundskolenivå. Varje kommunmedborgare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år hon/han fyller 20 år om han saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och är bosatt i landet. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Påbyggnadsutbildning syftar till att ge vuxna en sådan utbildning som leder till en ny nivå i deras yrke eller till ett nytt yrke. Total kostnad Kostnaden för komvux minskade under den senast femårsperioden., från 4,6 miljarder kronor 2006 till 3,8 miljarder kronor 2010, vilket är en minskning med 16 procent Undervisning Lokaler/inventarier Elevvård Övriga kostnader Läromedel/utrustning/skolbibliotek Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per heltidsstuderande uppgick år 2010 till , vilket är en ökning med 30 procent sedan Antalet heltidsstuderande var år 2006 och sjönk till år 2010.

19 SCB 19 UF 12 SM 1101 Särvux Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (grundsärskolan respektive träningsskolan) och på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Total kostnad Kostnadsökningen för femårsperioden 2006 och 2010 uppgick till 23 procent, från 180 miljoner kronor 2006 till 221 miljoner kronor Antalet elever har under motsvarande period minskat med två procent. Kostnad per kostnadsslag för särvux , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Elevvård Övriga kostnader Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Kostnad per elev Kostnaden per elev har under perioden ökat med 18 procent. Från kronor till kronor.

20 SCB 20 UF 12 SM 1101 Svenskundervisning för invandrare (sfi) Svenskundervisning för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de personer som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge. Detta gäller från och med andra halvåret det år de fyller sexton år. Total kostnad Den totala kostnaden för sfi har under den senaste femårsperioden kraftigt ökat från miljoner 2006 till miljoner 2010, en ökning med 70 procent. Kostnad för svenskundervisning för invandrare , mnkr Antalet elever har under den redovisade femårsperiod ökat från till , vilket är en ökning med 55 procent. Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per elev, omräknat till heltidsstuderande, har under perioden ökat med ett 16 procent, från till

21 SCB 21 UF 12 SM 1101 Kompletterande utbildningar Vid sidan om det offentliga skolväsendet i Sverige finns det utbildningar för ungdomar och vuxna som staten stöder, Kompletterande utbildningar. Kännetecknande för dessa är att de har en enskild huvudman det vill säga utbildningen anordnas inte av kommun eller landsting. Total kostnad Kostnaden för kompletterande utbildningar var 381 miljoner år Mellan 2006 och 2010 har kostnaden ökat med sju procent. Antalet elever 2010 var 5 600, en minskning med en procent de senaste fem åren. Kostnad per kostnadsslag för kompletterande utbildningar , mnkr Undervisning Övrigt Lokaler och inventarier Läromedel/utrustning Elevvård Kostnad per årselevplats Kostnaden per årselevplats har ökat med sju procent mellan 2006 och 2010 från kronor till kronor.

22 SCB 22 UF 12 SM 1101 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskola (YH) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och numera yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. 1 juli 2009 startade verksamheten vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten skall samla all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Statistiken innehåller uppgifter jämförbara uppgifter från den nedlagda Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning om inte annat anges. Sammanlagt var det 236 olika utbildningsanordnare som arrangerade kvalificerad yrkesutbildning, fördelade på olika utbildningar och finns inom alla branscher. Total kostnad Kostnaden för KY och YH har ökat med 40 procent, från miljoner kronor till miljoner kronor. Kostnad för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola , mnkr Kostnad per årsstudieplats År 2010 var genomsnittkostnaden per årsstudieplats kronor.

23 SCB 23 UF 12 SM 1101 Folkhögskola Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Total kostnad Kostnaden för folkhögskolornas folkbildningsverksamhet uppgick till 2,8 miljarder kronor 2006, en ökning till 2,9 miljarder kronor fram till Fördelning av kostnader för folkhögskola 2010 Fastigheter/ lokaler 22% Övriga kostnader 1% Kök och hushåll 10% Undervisning 55% Administration 12% Studieförbund År 2010 fanns det tio studieförbund.. De anordnade 2010 drygt studiecirklar med ungefär 1,8 miljoner deltagare. Studieförbunden är också en stor lokal kulturarrangör arrangemang anordnades, med deltagare. Total kostnad Under 2010 uppgick kostnaden till 3,7 miljarder kronor. En ökning med 4 procent jämfört med 2006.

24 SCB 24 UF 12 SM 1101 Arbetsmarknadspolitiska program Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska program är att öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft. Total kostnad Kostnader för de arbetsmarknadspolitiska programmen har ökat med 51 procent under den tre års period bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) vilket gör jämförelse mellan mer än tre år svår. Arbetsmarknadsutbildning Kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen har under treårsperioden ökat med 22 procent från miljoner kronor 2008 till miljoner Förberedande eller orienterande utbildning Kostnaden för förberedande eller orienterande utbildning har under motsvarande period ökat med 114 procent, från 402 miljoner kronor 2008 till 860 miljoner Jobb och utvecklingsgarantin Kostnaden för jobb och utvecklingsgarantin har ökat med 73 procent, från 205 miljoner kronor till 355 miljoner kronor senaste treårsperioden. Jobbgaranti för ungdomar Kostnaden för jobb och utvecklingsgarantin har under motsvarande period ökat med 73 procent, 90 miljoner kronor till 231 miljoner.kronor. Rehabiliteringssamverkan Kostnaden för rehabiliteringssamverkan har under motsvarande period ökat med 76 procent, från 35 miljoner kronor till 62 miljoner kronor. Utbildning inom kriminalvården Kostnaden för utbildning inom kriminalvården har under motsvarande perioden minskat med 13 procent, från 25 miljoner till 22 miljoner kronor. Kostnad för arbetsmarknadspolitiska program , mnkr Arbetsmarknadsutbildning Förberedande eller orienterande utbildning Jobb och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Rehabiliteringssamverkan Utbildning inom kriminalvården

25 SCB 25 UF 12 SM 1101 Internationella jämförelser Sverige medverkar i en omfattande internationell rapportering av kostnader för utbildningsväsendet. Då samtliga svenska utbildningsformer inte ingår i den internationella rapporteringen är jämförelser med tidigare avsnitt inte relevanta. Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av alla de varor och tjänster som produceras i landet för användning till konsumtion, export och investeringar under ett år. OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2008 var 5,9 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Island med 7,9 procent. Korea låg på andra plats med 7,6 procent. Sverige med 6,3 procent, låg på tionde plats. Genomsnittet för OECD-länderna har pendlat mellan 5,5 och 5,9 procent under perioden Slovakien, Tjeckien, Ungern, Tyskland, Italien och Japanlåg under 5 procent år Sju länder, Chile, USA, Danmark, Israel, Norge, Korea och Island låg över 7 procent. Utbildningsväsendets kostnaders andel av BNP år 2008, procent Island Korea Norge Israel USA Danmark Chile2) Belgien Nya Zeeland Sverige Kanada1) Frankrike Finland Mexico Estland Polen Schweiz Storbritannien Nederländerna Irland Slovenia Österrike Portugal Australien Spanien Japan Italien Tyskland Ungern Tjeckien Slovakien EU21 medel OECD medel Övrig utbildning Högskoleutbildning 1) Referensår ) Referensår 2009

26 SCB 26 UF 12 SM 1101 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent 1. All types of education/activities. Total costs by type of education/activity as a share of GDP in current prices (MSEK) and percent Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP Total kostnad , , , , ,53 Förskola , , , , ,61 Förskoleklass , , , , ,15 Grundskola , , , , ,37 Obligatorisk särskola , , , , ,13 Gymnasiesärskola , , , , ,08 Specialskola 456 0, , , , ,01 Gymnasieskola , , , , ,13 Universitet/Högskola , , , , ,66 Komvux , , , , ,12 Nationellt centrum för flexibelt lärande 29 0,00 8 0, Särvux 168 0, , , , ,01 Svenskundervisning för invandrare , , , , ,06 Kompletterande utbildningar 334 0, , , , ,01 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola , , , , ,05 Folkhögskolor , , , , ,09 Arbetsmarknadspolitiska program 1) , , , , ,10 Studieförbund , , , , ,11 Svenska utlandsskolor 159 0, , , , ,00 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,73 Centrala kostnader , , , , ,12 1) 2008 bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), därför är siffrorna inte helt jämförbara med tidigare år

27 SCB 27 UF 12 SM Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2010 års priser (KPI), mnkr och procent 2. All types of education/activities Total costs by type of education/activity in fixed prices (CPI), (MSEK) and percent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Total kostnad , , , , ,0 Förskola , , , , ,9 Förskoleklass , , , , ,8 Grundskola , , , , ,8 Obligatorisk särskola , , , , ,5 Gymnasiesärskola , , , , ,0 Specialskola 487 0, , , , ,2 Gymnasieskola , , , , ,2 Universitet/ Högskola , , , , ,4 Komvux , , , , ,4 Nationellt centrum för flexibelt lärande 31 0,0 8 0, Särvux 180 0, , , , ,1 Svenska för invandrare , , , , ,7 Kompletterande utbildningar 357 0, , , , ,1 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola , , , , ,5 Folkhögskolor , , , , ,0 Arbetsmarknadsutbildning , , , , ,1 Studieförbunden , , , , ,3 Svenska utlandsskolor 170 0, , , , ,1 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,6 Centrala kostnader , , , , ,4

28 SCB 28 UF 12 SM Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 3. Preschool activities and schoolage child care. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices (CPI), (MSEK) Löpande pris, mnkr Fast pris, mnkr Total kostnad Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Öppen förskola Total kostnad Öppen fritidsverksamhet för åringar Total kostnad

29 SCB 29 UF 12 SM Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 4. Pre-school activities and school-age child care. Expenditure per pupil, by type and organiser , in current prices, SEK and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad per inskrivet barn Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg 1) Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad ) Från den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen och annan lagstiftning.

30 SCB 30 UF 12 SM Förskoleklass. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 5. Pre-school class. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices 2010 (CPI), (MSEK) Löpande pris Fast pris Samtliga huvudmän Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt 1) Kommun Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt Fristående skolor Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt ) Kostnaden för de elever som gått i förskoleklass vid särskola inkluderas i särskolans kostnader. 6. Förskoleklass. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent 6. Pre-school class. Expenditure per pupile and organiser , in current prices 2010 SEK and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga huvudmän Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad per elev Kommun Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Total kostnad per elev Fristående skolor Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Total kostnad per elev

31 SCB 31 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 7. Compulsory school. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices 2010 (CPI), (MSEK) Löpande pris Fast pris Samtliga huvudmän Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar/reseersättning Övriga kostnader Total kostnad 1) Kommunal Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad Fristående skolor Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Övriga kostnader Total kostnad Sameskolan Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad ) I total kostnad ingår kostnaden för nystartade och nedlagda fristående skolor, d.v.s. skolor som inte har haft sin verksamhet under hela året. Även kostnader för skolskjuts och elevhem för sameskolan ingår. Kostnaden för dessa var 2006: 121 mnkr, 2007: 69 mnkr, 2008: 203 mnkr, 2009: 192 mnkr och för 2010: 190 mnkr

32 SCB 32 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent 8. Compulsory school. Expenditure per pupil by type and organiser, in current prices, (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga huvudmän Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev Kommunal Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev Fristående skolor Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Övriga kostnader Total kostnad per elev Sameskolan Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev

33 SCB 33 UF 12 SM Obligatoriska särskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 9. Compulsory school for intellectually disabled children. Expenditure by type , in current and fixed prices 2010 (CPI), (MSEK) Löpande pris, mnkr Fast pris, mnkr Total kostnad 1) Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjuts Övriga kostnader ) I totalkostnaden ingår inte kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor. Dessa kostnader var 213 mnkr, 2010, 170 mnkr, år 2009, 163 mnkr, år 2008, 360 mnkr, år 2007, 379 mnkr, år Obligatoriska särskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 10. Compulsory school for intellectually disabled children. Expenditure per pupil and by type , in current prices, (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Total kostnad per elev 1) Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader ) Kostnader för skolskjuts ingår inte i beräkningen av totalkostnad per elev.

34 SCB 34 UF 12 SM Specialskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2010 års priser (KPI), mnkr 11. Schools for pupils with impaired hearing/vision and physical disabilities. Expenditure by type , in current and fixed prices (CPI), (MSEK) Löpande pris, mnkr Fast pris, mnkr Total kostnad Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Lärodel/utrustning/ skolbibliotek Elevhem Skolskjuts Övriga kostnader ) I totalkostnaden ingår kostnader som avser specialpedagogiskt resurscentrum. Kostnaden för detta var, i löpande priser, 2004: 34 mnkr. 2005: 37 mnkr. 2006: 46 mnkr, 2007: 51 mnkr, 2008: 50 mnkr, 51 mnkr 2009 och 20 mnkr Specialskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 12. Schools for pupils with impaired hearing/vision and physical disabilities. Expenditure per pupil and by type , in current prices (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Total kostnad per elev Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Elevhem Skolskjuts/reseersättning Övriga kostnader

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1201, korrigerad version Kostnader för utbildningsväsendet 2007 2011 Costs for educational system 2007 2011 I korta drag Korrigeringar Sid 2, innehållet har tagits bort, 2013-10-16. Tabell 1 i

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1601 Kostnader för utbildningsväsendet 2011 2015 Costs for educational system 2011 2015 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1401 Kostnader för utbildningsväsendet 2009 2013 Costs for educational system 2009 2013 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan UF 12 SM 1301 Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 Costs for educational system 2008 2012 I korta drag Korrigering 2014-04-16 Kostnaden för utbildning i svenska för invandrare (sfi) har reviderats

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad som ges i respektive

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kostnader för utbildningsväsendet 20 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 399 Kommentarer till statistiken... 401 20.1 Kostnader för förskola

Läs mer

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr.

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr. UF 12 SM 0301 Utbildningskostnader 1998-2002 Educational expenditure 1998-2002 I korta drag 196 miljarder satsades på utbildning Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2002 till drygt 196

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kostnader för utbildningsväsendet 19 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 413 Kommentarer till statistiken... 415 19.1 Kostnader för förskola

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 UF 12 SM 1501 Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 Costs for educational system 2010 2014 I korta drag Korrigerad 2015-11-06 Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå 1. Allmänt I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ. *UXQGVNRODQIRUWVlWWHUDWWH[SDQGHUD. )RUWVDWWWLOOYl[WI UGHQK JUHXWELOGQLQJHQ

PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ. *UXQGVNRODQIRUWVlWWHUDWWH[SDQGHUD. )RUWVDWWWLOOYl[WI UGHQK JUHXWELOGQLQJHQ UF 12 SM 0201 8WELOGQLQJVNRVWQDGHU Educational expenditure 1997-2001,NRUWDGUDJ PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2001 till 174 miljarder kronor, vilket

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514 BV/UA 2013-12-11 1(9) Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 UF0514 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 348 Kommentarer till statistiken... 349 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4 Befolkning & välfärd 27 nr 4 Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB, Stockholm 8-56 94 SCB, Örebro 19-17 6 www.scb.se Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 1 Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 REGLER OCH DEFINITIONER KURSER OCH DELTAGARE Med utgångspunkt från behovet av en gemensam verksamhets-, studiestöds- stats- och landstingsbidragsredovisning

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 BV/UA 2013-12-19 1(10) Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance.

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Kapitel 7 Utbildningsnivå Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Utbildning har stor betydelse för såväl individen som samhället. Det är väl känt att en god utbildning ger den

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder

Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder Inledning En kvantitativ jämförelse. (Lars Brandell 2005-12-18, rättad 2005-12-29) I anslutning till de senaste månadernas diskussion om det lämpliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet Förord Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass, vi har en hög andel högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men regionen har också

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer