NORNA:s 48:e symposium i Göteborg november Namn i skrift. Names in Writing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORNA:s 48:e symposium i Göteborg november Namn i skrift. Names in Writing"

Transkript

1 NORNA:s 48:e symposium i Göteborg november 2018 Namn i skrift. Names in Writing Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet Ortnamnssällskapet i Uppsala 1

2 Plenarföredrag. Keynote lectures Pride and profit: naming and branding Galicianness and Basqueness in public space Johan Järlehed, Göteborgs universitet This presentation departs from the fundamental openness and fluidity of social life and approaches naming and branding as stabilizing and fixing processes within local political economies. Naming and branding involves social negotiation and as a result, the products of these processes, that is, the names and the brands are characterized by a layered indexicality. Though striving towards unique, simple, easily recognizable and broadly accepted linguisticgraphic forms, the social actors who name public institutions and private commodities linked to a particular culture have to handle the historical social meanings tied to these names, as well as alternative forms put forward by competing ideological interests. I will discuss the dynamics of naming and branding drawing on seven years of low-intensive ethnographic fieldwork in Galicia and the Basque Country. Although currently defined as two autonomous communities within the Spanish nation-state, which share a similar administrative and legal system, the two cases present different cultural and political histories of naming and names do have different status in Galician and Basque cultures. In both cases, the long political and linguistic conflicts between the minorized and peripheral Galician and Basque cultures and the centralized Spanish majority culture have had a strong impact on the naming practices in both public and private contexts. The presentation examines the dynamics of naming and branding in six different genres of writing displayed in public space: nation brands, city logos, street names, top-level internet domain names, wine labels, and playful metacultural T-shirt prints. While the former four genres normally are described as public and the latter two as private, the examination shows signs of a discursive confluence that undermines the boundary between public and private. The private schemes for corporate identity construction are influencing the form and function 2

3 of the public identity displays, at the same time that private genres, such as wine labels and T-shirt prints engage in local metacultural discourses and reproduce local political economies of language and place. The analysis of the naming and branding of Galician- and Basqueness reveals how nationalist discourses of pride mesh with capitalist discourses of profit. The Spelling of personal names in German and its relation to history, geography, and gender Damaris Nübling, JGU Mainz From a German perspective, the relevance of how names are spelled is completely underestimated and has therefore been hardly investigated so far. However, spelling is crucial for each type of name, especially personal names. When the German Surname Atlas (which has now been completed and comprises six volumes) was planned, we forgot to consider the spelling of surnames going back to regional writing practices. For this reason, three volumes are concerned with the pronunciation and the morphology of surnames while the other three volumes are lexically oriented. As it is not trivial to decide whether different spellings are connected to different pronunciations or not we integrated the aspects related to spelling into those volumes concerned with the phonology of surnames. In my talk, I will put emphasis on the phenomenon that today s family names display characteristic spellings in different areas. In the second part of my talk, I move on to first names and the relation between spelling and gender. Today, unisex names such as Jona or Jonah and Elia or Eliah are increasing in frequency. Interestingly, although these names are homophonous, name givers try to mark gender via different spellings, i.e. they mark gender on the visual level. Here, the most recent developments will be documented. As first names constitute the most individual words, not only their sound but also their graphic appearance is of highest importance. Personal names often stand for an unknown person; thus, they provide social information or they are at least 3

4 used to gather information on the respective person associated with the name. Gender belongs to the most relevant social difference which is expected to be deducible from a first name. Sektionsföredrag. Paper presentations Hur slangnamnen Hesa och Stadi används i en diskussionsgrupp: en öppning för korpusassisterad onomastik Terhi Ainiala, Helsingfors universitet & Jarmo Jantunen, Jyväskylä universitet Slangnamn som syftar på Helsingfors, Hesa och Stadi, har på sistone undersökts i flera studier i Finland (t.ex. Ainiala 2013, Ainiala & Lappalainen 2017). Tack vare dessa studier vet vi att det ofta anknyts även starka affekter och normer som reglerar namnbruket till dessa namn. Stadi ses som ett namn som infödda helsingforsare använder, medan Hesa är ett namn som de inflyttade och lantisar använder. I vårt föredrag granskar vi bruket av slangnamnen Stadi och Hesa och tar även reda på de föreställningar och attityder som kopplas till dessa namn. De tidigare studierna i ämnet har haft intervjuer och samtal samt enkätsvar som material. Vi har däremot en nätdiskussionskorpus, Suomi24, som vårt material. Korpusen innehåller diskussioner från åren och ca 2,5 miljard ord. Vid sidan av en (folk)onomastisk analys (se t.ex. Ainiala 2016) utnyttjar vi metoder inom korpusassisterad diskursanalys. Som en utgångspunkt tar vi kollokationsanalys och nyckelordanalys, som avslöjar vilka lexikaliska sammanhang som ofta uppträder i den närmaste omgivningen av namnen Stadi och Hesa. Vidare granskar vi kontexten utifrån kollokationens betydelse, dvs. semantiska associationer (se t.ex. Sinclair 2004). Båda dessa 4

5 metoder hjälper oss att studera närmare vilka de etablerade diskurserna kring dessa slangnamn är och hurdana betydelser och attityder kopplas till dem. Vi vill presentera ett nytt sätt att samla onomastiskt material och analysera namn: en korpusassisterad onomastik. Vi tror att en sådan tillnärmning kan erbjuda mycket till studiet av olika slags namn och namnkategorier. Referenser Ainiala, Terhi & Hanna Lappalainen 2017: Orienting to norms: variability in the use of names for Helsinki. Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman (red.), Socio-onomastics. The pragmatics of names, Amsterdam: John Benjamins. Ainiala, Terhi 2013: Stadi and Hesa: Helsinki slang names as commercial names. Paula Sjöblom, Terhi Ainiala & Ulla Hakala (red.), Names in the Economy. Cultural prospects, s Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Ainiala, Terhi 2016: Names in Society. Carole Hough (red.), Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press, Sinclair, John 2004: Trust the text: Language, corpus and discourse. London: Routledge. Namn som identitet och legitimitet. Att konstruera en institution genom ett namn: fallet Tammerfors universitet Terhi Ainiala, Helsingfors universitet, Tiina Räisä, Tammerfors universitet & Paula Sjöblom, Åbo universitet Valet av personnamn är ett sätt att positionera en individ socialt, och namngivning har följaktligen visat sig vara en process som tarvar flera steg. (Aldrin 2011). Att det spelar roll 5

6 på vilket sätt också institutionsnamn väljs och kommuniceras offentligt blir tydligt i det exempel vi studerat. Sammanslagningen av de tre finska högskolorna Tampereen yliopisto (Tammerfors universitet), Tampereen teknillinen yliopisto (Tammerfors tekniska universitet) respektive Tampereen ammattikorkeakoulu (Tammerfors yrkeshögskola) manifesteras av en intrikat namngivningsprocess. En rad olika namn presenteras och evalueras i offentligheten. Namngivningen framstår som en krisartad process: tre institutioner överger sina tidigare namn och identiteter och slås samman till en institution med ett namn och en identitet. Syftet med undersökningen är att beskriva de diskursiva faserna i en medierad namngivningsprocess och analysera sambandet mellan institutioner och namn. I analysen avser vi besvara följande fråga: På vilket sätt reflekterar namngivningsprocessen sammanslagningen av tre institutioner och konstruktionen av en ny identitet? Vi analyserar mediematerial (tidningstexter och inlägg på sociala medier). Fokus är på de argument som förekommer under sammanslagningsprocessen samt den diskursiva utvecklingen av namngivningsprocessen. Fusionsprojektet går först under namnet T3. Det slutgiltiga namnet, Tampereen yliopisto (Tampere university, Tammerfors universitet) fastställs hösten Utgångspunkten blir att definiera vilken typ av namn ett universitetsnamn egentligen är; dess funktion är ju inte endast att identifiera en aktör utan det ska också vara konkurrenskraftigt på en global universitetsmarknad. De initiala resultaten indikerar att (Fornäs 2011, Hjarvard 2008). Referenser Aldrin, Emilia, Namn som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg. Diss. Uppsala: Namn och samhälle, Uppsala universitet. 6

7 Fornäs, Johan, Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning. Slutrapport från Riksbankens Jubileumsfonds forskarsymposium i Stockholm. Fornäs, Johan och Kaun, Anne (red.). Södertörn: Mediestudier vid Södertörns högskola. Hjarvard, Stig, The mediatization of society. A theory of media as the agents of social and cultural change. Göteborg: Nordicom review. S "Om Kalle har fyra äpplen..." En studie av namnbrukets betydelse för kulturell representation i grundskolans läromedel Emilia Aldrin, Högskolan i Halmstad Vi vet utifrån den befintliga forskningen att det finns en nära koppling mellan individers namn och identitet (Aldrin 2016) och att personnamn varierar naturligt mellan olika kontexter, tidsperioder och kulturer (Brylla 2004) på ett sätt som gör det möjligt för människor att dra slutsatser om andra (exempelvis gällande kön, ålder, kulturell och social bakgrund) utifrån namn (Einarsson 1979, Hagström 2012). Detta får konsekvenser i en mängd sammanhang, inte minst i skolan (Aldrin 2015). I det här föredraget presenteras en studie av namnbruk i läromedel för grundskolan. Utifrån ett urval läromedel för en bred uppsättning skolämnen analyseras vilka slags personnamn som används i texterna. Syftet är att diskutera hur namn i skrift bidrar till att skapa kulturell representation, kulturella hierarkier och inkludering respektive exkludering av olika grupper, samt vilka konsekvenser detta kan få för olika elevers identifikationsmöjligheter. Den tidigare forskningen om konstruktionen av kulturell identitet i läromedel är omfattande och har studerat bland annat hur mångkulturalism och minoriteter framställs (Çayır 2015, Weninger & Williams 2005), liksom genusidentiteter (Khan & Sultana 2012, Carlson & Kanci 2017). Däremot tycks inte namnbrukets betydelse i sammanhanget ha uppmärksammats tidigare. 7

8 Sagn som kilde til stednavne Martin Sejer Danielsen, Center for Navneforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Evald Tang Kristensen ( ) var den største danske folkemindeindsamler i anden halvdel af det 19. og ind i det 20. århundrede. Hans evner til at nedskrive materialet i nær overensstemmelse med informantens talestrøm var ualmindeligt gode. Ud over de folkloristiske genrer (viser, eventyr, sagn osv.) interesserede Tang Kristensen sig også for de jyske dialekter og stednavne. Fra debatindlæg i aviserne og af forord og efterskrifter til hans mange folkloristiske korpusværker ved vi at Tang Kristensen gik op i at gengive stednavne i nær overensstemmelse med deres lokale udtale. Særligt sagn er en folkloristisk genre der naturligt indeholder mange stednavne idet sagnfortælleren typisk lader sagnets handling foregå i sit kendte, eksterne landskab. Derfor er sagnene i Tang Kristensens primære feltnoter en god kilde til stednavne. Men i den danske stednavneforskning er den fuldstændig uudnyttet. Jeg vil undersøge hvordan og hvornår Tang Kristensens feltnoter har særlig værdi som kilde i dansk stednavneforskning ligesom jeg vil vise hvordan genren sagn generelt udgør en god kilde til stednavne. I undersøgelsen tager jeg udgangspunkt i det sagnmateriale som jeg transskriberede fra Tang Kristensens feltnoter i forbindelse med min ph.d.-afhandling i hvilken jeg havde fokus på tre sagnfortællere fra Sønderjylland. I sagnene fra Tang Kristensens feltnoter finder vi fire forskellige typer af stednavnebelæg: 1) Stednavne gengivet i udtalenære former der ofte er ældre end de lydskriftformer vi normalvis har til rådighed, 2) belæg på naturnavne der er ældre end marknavneindsamlingen foretaget i , 3) lokale naturnavne der aldrig er registreret i Center for Navneforsknings samlinger, og 4) supplerende skriftformer til allerede kendt stednavnestof. 8

9 Skriftlig variation i namn på jämtska fäbodställen Josefin Devine, Umeå universitet Fäbodväsendet är en flerhundraårig praktik i Jämtland (kring exakt ålder råder fortfarande ingen konsensus). Namnen uppvisar ofta konkurrerande varianter och försöker så gott det går att representera ett lokalt dialektuttal. Skriftformerna är genomgående standardsvenska för huvudleden bodarna, något som aldrig hörs i tal. Men vilken sorts variation finns för de enskilda namnen? Vilka namngivningsgrunder kan spåras i materialet, och kan man se några mönster? Är bristen på äldre belägg ett avgörande argument för att bestämma det jämtska fäbodväsendets ålder? Detta är en genomgång och försök till språklig analys av namn på fäbodställen i Ovikens och Hackås socknar, Jämtland. Det tillgängliga materialet har till större delen upptecknats i början av 1900-talet, men är här kompletterat med en del nyexcerperade belägg från historiska kartor och avvittringsprotokoll. Namnen har diskuterats i samarbete med lokala hembygdsföreningar i de aktuella socknarna, och det går att konstatera att många av dessa namn håller på att falla i glömska. basttulijani och janosa eva. Personnamn och identitet i Kågeträskdagboken Ann-Catrine Edlund, Mittuniversitetet, Lars-Erik Edlund, Umeå universitet & Ulf Lundström, Skellefteå museum basttulijani och janosa eva är två dialektala personnamn som återfinns i en dagbok från norra Västerbotten som skrevs i slutet av 1800-talet, Kågeträskdagboken. I standardsvensk form skulle de båda namnen kunna anges Bastulid-Johan och Johan Olofssons Eva. Det första 9

10 namnet uttrycker Johans relation till hemorten, Bastuliden, medan det andra namnet uttrycker Evas relation till fadern. Kågeträskdagboken skrevs gemensamt av två systrar, Greta och Lovisa Dahlqvist, närmare bestämt mellan 1890 och Dagboken karaktäriseras av sina starka inslag av det talade språket, alltså Skelleftemålet, även om skribenterna dessutom har klara ambitioner att närma sig en skriftspråksnorm. Den på många sätt unika dagboken kommer med omfattande kommentarer att utges i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Acta-serie. Hela 200 personer är namngivna i dagboken, i majoriteten fall i dialektal namnform. I vårt föredrag diskuterar vi vilka identifikationer som kommer till uttryck i detta väl sammanhållna dialektala namnmaterial som alltså återges i skrift. På ett intressant sätt uttrycker personnamnsbruket nämligen människors sociala relationer i bygden, t.ex. släktskap, men också deras relationer till platser. Dessutom finns i materialet en del binamn där personers karaktärsdrag framhävs och stereotypier kommer till uttryck. Man kan emellertid också i materialet se hur vissa personer benämns utifrån sin position i samhället (agrunonmen, docktor) eller utifrån perspektivet att tillhöra ett kollektiv (lapkäling). Dagboken utgör ett exempel på vardagligt skriftbruk som ger oss möjligheter att studera ett faktiskt dialektalt personnamnsbruk i ett kronologiskt och geografiskt välavgränsat sammanhang, vilket ingående speglar den nordvästerbottniska språk- och kulturmiljön i slutet av 1800-talet. Med utgångspunkt i socio-onomastisk forskning diskuteras i föredraget sambandet mellan de i dagboken förekommande personnamnen och den sociala identifikationen. 10

11 Veckans födelsedagar på familjesidan olika för kvinnor och män? En undersökning av namnbruk och annat på familjesidan i Ölandsbladet Sonja Entzenberg, Uppsala universitet Flertalet dagstidningar har familjesidor där man bl.a. kan läsa födelse-, bröllops- och dödsannonser men också hyllningar till personer som fyller jämnt. Det är en tradition som har funnits med sedan åtminstone i slutet av 1800-talet. I texterna framskymtar en bild av samhället och sociala hierarkier. Genom personnamnen, titlarna och omskrivningarna kan vi också utläsa hur människan ville bli uppfattad och uppfattades av sin samtid. Min poster/föredrag ska handla om namnbruk på familjesidan i Ölandsbladet. Jag kommer att göra nedslag i texter under perioden med fokus på hur kvinnor och män omnämndes och sedan jämföra kvinnligt och manligt namnbruk. Ytterligare en aspekt som undersöks är kvinnors bruk av tillnamn och om gifta kvinnor omskrivs med makens tillnamn. Namn på navigationspunkter i bohuslänska farvatten i hanseatiska källor Birgit Falck-Kjällquist Under medeltiden dominerade den tyska Hansan handelssjöfarten i norra Europa. Bl.a. gick fraktfarten från de tyska hansastäderna Lübeck och Rostock längs Hallands och Bohusläns kust till köpstäderna i Viken, framför allt Marstrand, Lödöse/Nya Lödöse, Oslo och inte minst Tönsberg, de båda sistnämnda med hansafaktorier. Jag kommer här huvudsakligen att diskutera namn av betydelse för navigationen i farvattnen utanför Bohuslän belagda i medellågtyska/medelnederländska läskartor och på nederländska sjökartor. En huvudfråga har blivit om, och i så fall hur, dessa namn språkligt eller sakligt skiljer sig från de inhemskt bohuslänska som betecknar samma namnbärare och att diskutera hur en eventuell språklig anpassning kan ha skett. 11

12 Omtolkning av ortnamn genom felläsning Staffan Fridell, Uppsala universitet Det finns ett fåtal fall där felläsning av svenska ortnamn har lett till att den felaktigt lästa namnformen har permanentats som officiell namnform. Under mina trettio år som aktiv ortnamnsforskare har jag snubblat över en handfull exempel. Det är inte många men desto principiellt intressantare som företeelse. Namnförändringen har alltså skett inom den skriftliga traderingen och den nya, felaktiga formen har lyckats etablera sig i strid med den muntligt traderade formen och konkurrerat ut denna. Det är fråga om en process i två steg: först felläsningen (som bör uppfattas som en omtolkning) och sedan den nya formens etablering på bekostnad av den gamla, muntligt traderade. Jag diskuterar hur man ska uppfatta felläsningen/omtolkningen teoretiskt, samt de sociala förutsättningarna för att de nya formerna ska kunna permanentas och vinna över de gamla. Writing foreign proper names in the pre-modern Romania Ana-Maria Gînsac & Mădălina Ungureanu, Alexandru Ioan Cuza University of Iassy The current tendency in Romanian is to borrow the original form and pronunciation of foreign proper names. Unlike the 18 th century, when Romanian written culture was mostly represented by translations from Slavonic and Greek, the 19 th century sees a significant growth in translations from modern European languages. In this context, many foreign proper names have for the first time been transposed into Romanian (written with Cyrillic script) from French, Italian, German, and Modern- Greek. The process is characterized by the lack of general norms. The graphic form and the orthography of foreign proper names was strongly 12

13 influenced by several key-factors: (a) the use of different alphabets: Latin/Greek vs. Cyrillic (different number of graphems, specific diacritic signs, graphems with multiple phonetic values, graphems/groups of graphems designating the same phonetic sequence); (b) different phonetic systems, hence the need for phonetic adaptation; (c) different ortographic systems, based mainly on etymology (French) or based mainly on phonetics (Romanian written in Cyrillic); (d) the translator s own knowledge; he often relates a proper name to the phonetic system of a language he is familiar with (the case of Greek) rather than that of the source language; (e) the existence of certain traditional pronunciation models (for well-known proper names). The general difficulty of using the Cyrillic alphabet is due to its relative incompatibility with the phonetic structure of Romanian, which implies letters with multiple values, phonemes rendered by several letters, and letters lacking in some cases of phonetic value; these are amplified by the lack of general rules for the use of the Cyrillic alphabet. Our aim is to analyse how these factors are forcing the translators (from the 19 th century) to transpose foreign proper names in Romanian within the limits of the Cyrillic graphic system. Bibliography ANLEITUNG = Anleitung zut richtigen Aussprache geographischer und geschichtlicher Eigennamen, Ulm, L. Freyʼsche Buchhandlung, Bagajewa, J. (1993). Geographical Names: Problems of Equivalence and Translability, in Barbara Lewandowska-Tomaszczuk, Marcel Thelen (ed.), Translation and Meaning, vol. II: Proceedings of the Łódź Session of the 1990 Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning held in Łódź, Poland, September 1990, Maastricht, Rikkhogeschool Maastricht, p Ballard, M. (2001). Nom propre en traduction, Paris, Ophrys. Bârsan, A. (1961). Consideraţii asupra scrierii numelor geografice străine [Writing the Foreign Geographical Proper Names in Romanian], in Limba română, 10/5, p Boerescu, P. (2014). Din istoria scrierii românești [The History of the Romanian Writing], București, Editura Academiei Române. 13

14 Boutourlin, P. (1874). Les noms propres étrangers. Leur orthographe et leur prononciation, Seconde Édition, Combe et Vande Weghe Imprimeurs, Bruxelles. Cernovodeanu, P. (1974). Préoccupations en matière d histoire universelle dans l historiographie roumaine au XVIIe et XVIIIe siècle, in Revue Roumaine d Histoire, 9/1, p Creţia, P. (1958). Numele proprii greceşti în româneşte [Greek Proper Names in Romanian Writing], in Limba română, 7/2, p Costa, T. (1958). Numele proprii latineşti în româneşte [Latin Proper Names in Romanian Writing], in Limba română, 7/4, p Grass, Th. (2002). Quoi! Vous voulez traduire «Goethe»? Essai sur la traduction des noms propres allemand-françaie, Berne, Peter Lang. Garde, P. (1974). La transcription des noms propres français en russe, Paris, Institut dʼétudes Slaves. Gheție, I. & Mareș, Al. (1985). Originile scrisului în limba română [The Origins of Romanian Writing], București, Editura Științifică și Pedagogică. Lehrer, A. (1993). Principles and Problems in Translating Proper Names, in Barbara Lewandowska-Tomaszczuk, Marcel Thelen (ed.), Translation and Meaning, vol. II: Proceedings of the Łódź Session of the 1990 Maastricht Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning held in Łódź, Poland, September 1990, Maastricht, Rikkhogeschool Maastricht, p MÜLLERS = August Müllers, Allgemeines Wörterbuch der Aussprache ausländischer Eigennamen, Leipzig, Verlag von E. Haberland, Sakhno, S. (2006). Nom propre en russe: problèmes de traduction, in Meta, 51/4, p SCHNAKENBURG = J.F. Schnakenburg, Orthographisches Wörterbuch der gesammten alteren und neueren Geographie und der Eigennamen der Personen, Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth,

15 Stan, C. (2012). Ortografia și ortoepia. Secolul al XIX-lea [Orthography and Orthoepy in the 19 th Century], in Chivu, Gh. et al. (ed.), Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea, București, Editura Academiei Române, p Strungaru, D. (1976). Pe marginea interpretării normelor ortografice în recentele ediţii a două vechi gramatici româneşti (Evstatievici şi Diaconovici) [On the Interpretation of the Orthographic Norms in Two Old Romanian Grammars: Evstatievici and Diaconovici], in Limba română, 25/2, p Theban, L. (1965). Din nou despre transliterarea denumirilor geografice străine [The Transliteration of Foreign Geographical Proper Names], in Limba română, 14/1, p Vaxelaire, J.-L. (2006). Pistes pour une nouvelle approche de la traduction automatique des noms propres, in Meta, 51/4, p Sminknamn som narratologisk resurs Linnea Gustafsson, Högskolan i Halmstad Ett intressant namnmaterial som inte är tillräckligt utforskat i Sverige är kommersiella namn. Det här namnfältet består av flera namngrupper som sinsemellan skiljer sig åt. Man brukar skilja på märken (eng. brand), produktnamn och varumärkesnamn (eng. trade name) (Ainiala et. al s. 211 ff.). Skillnaderna mellan dessa namnkategorier är av stor betydelse även om skillnaden mellan dem inte kommer att diskuteras närmare under föredraget. Det pågående arbetet är en del i ett nyligen initierat projekt om kommersiella namn vid Högskolan i Halmstad. 15

16 Föredragets fokus kommer att vara namn på smink nagellack, ögonskugga, läppstift som säljs på den svenska marknaden för analysen. Valet av produkt innebär att det finns en mängd likadana produkter som alla är namngivna för att skilja färger, nyanser osv. från varandra. Företagen som producerar varorna är svenska, men de har i de flesta fall uttalade ambitioner att angripa en internationell marknad, vilket säkerligen har påverkat produktnamnen i någon utsträckning. Varje företag har också en policy som presenteras på respektive hemsida där det går att läsa om bakgrunden till företaget och den identitet som man vill ha. Forskningsfrågorna ligger alltså i brytpunkten mellan namn och text. Frågorna som explicit kommer att diskuteras under föredraget är: 1) Hur namnges sminkprodukter i Sverige? 2) Hur utgör namnen en narratologisk resurs i företagets profil? Litteratur Ainiala, Terhi, Saarelma, Minna & Sjöblom, Paula, 2012: Names in focus. An Introduction to Finnish Onomastics. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Studia Fennica Linguistica 17.) Fra sitatnavn til ortografiske lånenavn. Eksempler fra samiske områder Kaisa Rautio Helander, Sámi University of Applied Sciences I mitt foredrag vil jeg diskutere den skriftlige bruken av samiske stedsnavn som opprinnelig ikke har parallellnavn på andre språk, og der skrivemåten av det samiske navnet er tatt i offentlig bruk. Slike navneformer blir ofte brukt også av omkringliggende språkgrupper. I forskningslitteraturen kalles denne typen bruk av navn fra andre språk navnesitat eller sitatnavn. Hvis skrivemåten av det samiske stedsnavnet har blitt endret som følge av skriftspråkets utvikling, fins det eksempler på at det samiskspråklige stedsnavnet får to skrivemåter i 16

17 offentlig bruk: det ene følger gjeldende skriveregler for det samiske språket, mens den gamle skrivemåten også fortsatt brukes. Selv om det fremdeles er bare et stedsnavn skrives det likevel samtidig på to forskjellige måter i offentlig navnebruk. Slike eksempler er bl.a. i Norge Sirma (tidligere skrivemåte) > Sirbmá (gjeldende skrivemåte), og i Sverige Katterjåkka (tidligere skrivemåte) > Gátterjohka (gjeldende skrivemåte). En slik dobbeltbruk av samme navn er utenkelig på majoritetsspråket, fordi den forelda skrivemåten brukes aldri parallelt eller sammen med revidert skrivemåte, som f.eks. *Sørfjeldet samtidig med Sørfjellet. Jeg vil drøfte nærmere utfra kontaktonomastisk teori denne typen navnepar der skrivemåten i det offentlige følger både gjeldende og ikke-gjeldende skrivemåte. Det ser ut at dette fenomenet heller ikke har noen innarbeid term i forskningslitteraturen, og derfor vill jeg diskutere og foreslå termen ortografisk lån for denne typen lånenavn. Älvdalska namnformer i runor och bokstäver Stefan Jacobsson, Uppsala universitet Runinskrifter i älvdalsk språkform är kända från 1500-talet och fram till några årtionden in på talet. Tryckta texter, handskrifter och inskrifter med latinska bokstäver på älvdalska föreligger från och med 1600-talet. I officiella dokument uppträder däremot ort- och personnamn i Älvdalen städse i svensk form. I älvdalska inskrifter och andra texter av folklig hand uppträder namn likaså ofta, men långt från alltid, i officiell form. I runinskrifter från skilda tider möter typiskt personnamn i form av initialer med bokstäver, motsvarande kyrkböckernas namnformer, t.ex. EOS Erik Olsson för det älvdalska Ierk Ulsų eller, vanligen, Ierk med förutställt gårdsnamn. Mer ovanliga är skrivningar som ulåfä (Ulåve), grundvls Grund-Ulåv Lasų eller anders tåmason Anders Tomasson. Ortnamn skrivs ömsom i dalsk form (smibåk Smiðbokk, I KASBUDUM i Kasbuðum), ömsom i (pseudo)svensk (ufuanfäus *Uvǫ fiǫsą, siurbaka Siurbokk ). I tryckta texter och handskrifter på älvdalska föreligger i synnerhet personnamn från äldsta tid, från senare tid 17

18 också ortnamn. Under de senaste decennierna har ett stort antal bebyggelse- och naturnamn i Älvdalen fästs på skrift i älvdalsk form på skyltar vid vägar och bebyggelse. Till en del är dessa skyltar officiellt sanktionerade, men den älvdalska namnformen uppträder i dessa fall finstilt, under en svensk form. Respelling Names Dealing with the New High German Diphthongisation in Swiss Names Simon Kistler, Universität Bern The Swiss classicist and Indo-European linguist Eduard Schwyzer ( ), most widely known for his exhaustive Greek Grammar, changed his last name in mid 1899, together with his family (cf. Debrunner 1944, 3). Until then, his name was spelled Schweizer, displaying the New High German Diphthongisation /ī/ <i/y> (as both in Middle High German and in Swiss German) > /ai/ <ei> and thus appearing more Standard German (or: German as spoken in Germany ) as opposed to the ostensibly Swiss <y>-spelling. This example illustrates that by the late 19 th century, the concept of orthography has reached the realm of names, but also that the spelling of one specific person or family s name (and the same goes for toponyms) was subject to their decision, which stands in contrast to common nouns as well as to earlier times. But could we compare the case of Cicero s infamous adversary Clodius, who had changed his name from the patrician form Claudius in order to enhance his connection with the plebs? In this contribution I would like to examine the development of name spelling in German speaking Switzerland from the 16 th century to our days, focusing on the representation of the vowels affected by the New High German Diphthongisation and using the onomastic data of the Forschungsstelle für Namenkunde at the University of Bern (cf. BENB). In particular I will address some main factors of influence, like standard/prestige variety, pronounciation, identity, disambiguation, and I will discuss the relation of proper and common nouns. 18

19 Literature: BENB: Ortsnamenbuch des Kantons Bern (alter Kantonsteil). Vol. I: Dokumentation und Deutung. 1: A-F. Ed. by Zinsli, Paul. Bern (1976); 2: G-K/CH. Ed. by Zinsli, Paul/Glatthard, Peter. Bern (1987); 3: L-M. Ed. by Schneider, Thomas Franz/Blatter, Erich. Basel/Tübingen (2008); 4: N-B/P. Ed. by Schneider, Thomas Franz/Blatter, Erich. Basel/Tübingen (2011); 5: Q-SCH. Ed. by Schneider, Thomas Franz/Hofer, Roland. Basel/Tübingen (2017). Debrunner, Albert (1944): Eduard Schwyzer, in: Museum Helveticum schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft, 1, Landolt, Christoph (2016): Vielfalt fast wie bei Flurnamen Schreibweise auf Landkarten, in: Sprachspiegel 72, Ukrainian First and Last Names: the Cruxes of English Transliteration in Official Documents Oksana Kutsa, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University & Svitlana Kravets, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University The purpose of our presentation is to show the necessity of proper Ukrainian first and last names transliteration (due to the fact that the Cyrillic script is used for the Ukrainian alphabet whereas the English alphabet is Latin-script), demonstrate the main problems occurred during this process and determine the consequences of improper transliteration. Korunets (2003, p. 92) claimed, Ukrainian proper names of people and family names are mostly conveyed on the basis of their phonemic/orthographic structure. However, until 1995 there weren t finally established rules on how Ukrainian proper names should be transliterated (Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy, 1995). In addition, during the next 15 years some changes in conveying of separate letters were introduced (which led to differences in last names 19

20 transliteration of the members of one family in official documents causing immigration problems). Finally, in 2010 the Cabinet of Ministers of Ukraine issued the Resolution of January 27, 2010 No. 55 on Adjustment of Ukrainian Alphabet Transliteration by means of Latin Script (Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy, 2010). Still, even now there are some challenges in the process of Ukrainian first and last names transliteration which may cause serious problems (e.g., while crossing the border). In order to insure proper conveying of Ukrainian first and last names, future translators should be aware of the issue and welltrained. With object of getting detailed and qualitative data on the level of readiness of future translators to convey Ukrainian first and last names properly, laboratory experiment was conducted (N=20, 10 of which belong control group and 10 to experimental group) and its results will be reported. References Korunets, I.V. (2003) Theory and Practice of Translation. Vinnytsia: Nova Knyha Postanova Kabinetu ministriv Ukraiiny vid 31 bereznia 1995 roku #231 «Pro zatverdzhennia Pravyl oformlennia i vydachi pasporta hromadianyna Ukrainy dlia vyizdy za kordon i proiznoho dokymenta dytyny, ikh tymchasovoho zatrymannia ta vyluchennia» [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of the 31 st of March, 1995 No. 231 on Adoption of Regulations on drawing-up and issuing of the passport of the citizen of Ukraine for traveling abroad and child passport, their temporary detention and retrieval] Retrieved from [in Ukrainian] Postanova Kabinetu ministriv Ukraiiny vid 27 sichnia 2010 roku #55 «Pro vporiadkuvannia transliteratsii ukrainskoho alfavitu latynytseiu» [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of the 27 th of March, 2010 No. 55 on Adjustment of Ukrainian Alphabet Transliteration by means of Latin Script] Retrieved from [in Ukrainian] 20

21 Vikingatida personnamn i Medelpad Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Kan buri (ack.) på Nolbystenen (M 1) uppfattas som namnet Bure? Ska den dödes namn på Bergastenen (M 3) läsas kiskik eller miskik och hur ska detta namn tolkas? Har namnet Sigurd verkligen funnits på runstenen vid Byn i Sättna (M 14)? Detta är några av de frågor som har aktualiserats i samband arbetet med en vetenskaplig utgåva av Medelpads runinskrifter som en del av projektet Evighetsrunor. Trots att det har gått mer än fyra hundra år sedan Johannes Bureus inledde studiet av Medelpads runstenar, innehåller namnmaterialet på dessa stenar ännu många olösta gåtor. Av det dryga fyrtiotalet namnbelägg som är kända finns det faktiskt skäl att ifrågasätta de hävdvunna läsningarna och tolkningarna i ungefär en fjärdedel av fallen. I Samnordisk runtextdatabas (senaste versionen 2014) citeras ännu många av inskrifterna efter Algot Hellboms lilla bok Medelpads runstenar, som gavs ut av Sundsvalls museum Även om Hellboms sammanställning har många förtjänster lämnar den en hel del att önska när det gäller inskrifternas läsning och tolkning. Den främsta orsaken är att han inte tycks ha studerat runinskrifterna i original, utan skapat sina redaktioner med en filologisk metod från flera olika källor från skilda tider. I de fall som forskare senare har återvänt till själva inskrifterna har detta inte sällan lett till nya resultat (se t.ex. Åkerlund Norberg 1997, Åhlén 2006, Källström 2010, 2017). Jag kommer i mitt föredrag främst att diskutera olika problem och utmaningar i den medelpadska runnamnskorpusen, men också försöka säga något om hur denna förhåller sig till namnskicket i andra delar av landet under samma tid. Referenser Hellbom, Algot, 1979: Medelpads runstenar. Sundsvall. Källström, Magnus, 2010: Ett par norrländska namnproblem: nom. þrusun (Hs 12) och nom. aunhar (M 8). I: Studia anthroponymica Scandinavica 28. S

22 Källström, Magnus, 2017: Une, Karl och Ane. Tre föregivna personnamn på runstenen vid Selångers kyrkoruin (M 10). I: Lars-Erik Edlund & Elżbieta Strzelecka under medverkan av Thorsten Andersson (red.), Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman. Umeå. (Nordvenska 26. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 77.) S M + nr = Nummer i Hellbom Åhlén, Marit, 2006: En nordlig Ingvarssten? Den lilla runstenen vid Attmars kyrka. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70- årsdagen 2 februari Namn och samhälle 17. Uppsala. S Åkerlund Norberg, Mikael, 1997: Gununn och Torgöt ett vikingatida föräldrapar i Medelpad. I: Studia Anthroponymica Scandinavica 15. S Ska varje omtolkning av ett fastställt samiskt ortnamn föranleda en ändring av stavningen? Björn Lundqvist, Institutet för språk och folkminnen Vid granskning av samiska ortnamn är uppteckningarna extra viktiga för tolkningarna, då det oftast inte finns äldre belägg. Namnen i uppteckningarna är dessutom inte sällan dunkla, vilket försvårar arbetet. Flera gånger har forskare omtolkat redan fastställda samiska ortnamn, vilket tillsammans med att ortografierna för de samiska språken och skrivreglerna reviderats och att de samiska ortnamnen på grund av teknikaliteter ofta inte syns på kartorna, lett till frågan om hur många gånger man kan ändra ett fastställt samiskt ortnamn och när och om samiska ortnamn kan få hävd. I föredraget tas några fastställda samiska ortnamn upp, deras tolkningar och omtolkningar, funderingar på hur man bör se på hävden gällande samiska ortnamn och hur Institutet för språk och folkminnen som ansvarig myndighet gällande granskningen av ortnamn i Sverige bör gå till väga gällande omtolkningar av samiska ortnamn. 22

23 Den kulturelle grav. Om navnepraksis på muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen, Syddansk Universitet Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad socialt og kulturelt betinget. Det gælder også for det stigende antal muslimske indvandrere og flygtninge, der i dag vælger at blive begravet i Danmark. Oplægget har til formål at analysere den meget varierende navnepraksis, der optræder på disse muslimske gravsteder, for derigennem at indkredse en række markører, der kan udsige noget om muslimers identitetsdannelse og tilhørsforhold til hhv. majoritets- og minoritetskulturer i Danmark. Udgangspunktet for analysen er Foucaults påstand om, at i samfund, hvor folk "tror på kroppens opstandelse og sjælens udødelighed, tilskrives afdødes jordiske rester ikke megen betydning. Men fra det øjeblik, hvor folk ikke længere tror på, at de har en sjæl, eller at kroppen kan genopstå, bliver der mere opmærksomhed på den døde krop "(Foucault 1984: 5). Oplægget analyserer den symbolske brug af navne blandt arabiske muslimer i Danmark gennem en sproglig og semiotisk analyse af gravsten på fire offentligt og privat ejede muslimske gravpladser. Ved at se gravsteder som udtryk for kulturel kommunikation (Reimers 1999) og gravsten som et afgrænset rum for hierarkiseret information søger jeg i oplægget at indkredse to hovedtendenser i navnebrug på muslimske gravsteder i Danmark, henholdsvis en sakraliserings- og sekulariseringstendens, der afspejles i et kontinuum for navnepraksis. Dette kontinuum strækker sig fra anonyme gravsteder uden gravsten over salafistiske forsøg på at brande muslimsk identitet gennem brug af natursten uden inskription og upscaling af navne skrevet med latinsk skrift til meget personliggjorte memoryscapes med billeder og følelsesmæssige beskrivelser af afdøde. Det diskuteres afslutningsvis, hvorvidt denne udvikling kan fortolkes som et tegn på en begyndende sekularisering blandt muslimer i Danmark. Referencer Foucault, M. (1984) Of other spaces: Utopias and Heterotopias Reimers, E. (1999) Death and Identity: graves and funerals as cultural communication, Mortality 4/2,

24 United Nations (2006) Manual for the national standardization of geographical names. United Nations Group of Experts on Geographical Names, New York: United Nations Vikør, L. (2007) Språkplanlegging. Prinsipp og praksis. 3. utgave. Oslo: Novus Same script, different rules? On the alleged different spelling of names compared to other words in runic inscriptions Alessandro Palumbo, Uppsala universitet A long-lasting dispute in runology regards the existence of so-called traditional spellings during the Viking Age, namely spelling patterns that follow writing conventions, rather than reflecting the carvers pronunciation. The consensus that existed among previous scholars on the subsistence of such traditional spelling has been criticized during the last decades (e.g. Lagman 1990:19, Williams 1990:10-13). A different paradigm has been advocated, which maintains that the leading principle of runic spelling was to write as it sounds (Lagman 1989:28), implying a phonetic analysis from the carvers side. Regardless of whether spelling conventions existed or not, several researchers have found it plausible that written personal names to a higher degree than other words must be the result of a phonetic analysis (e.g. Åhlén 1997:17). If the spelling of very frequent words could be memorized or even be subject to influence from other carvers spelling practices, the personal names might show the carvers attempt to reproduce his or her own pronunciation of the name in question. Moreover, while frequent words can be recognized even when misspelled, personal names required greater care when being written down (Salberger 2001), which might also apply to all non-formulaic words because of their higher functional load (Williams 2010:36). Even though the principle mentioned above might seem plausible and, moreover, has parallels in other written traditions (e.g. Johansson 2002:136), it has in fact not been tested empirically on runic inscriptions more than in a few sporadic examples (e.g. Williams 1990: , Salberger 2001). 24

25 In my paper, I will put this alleged principle to the test by analyzing the spelling patterns of selected Viking-Age rune carvers. By comparing the spelling variation which characterizes names on the one hand and other words on the other, I aim to show whether or not there is empirical evidence to support the hypothesis that the spelling of names indeed followed different rules. Bibliography Johansson, Karl G., 2002: Skriftnormer och dialekt i jordeböcker och skattemantal från 1500-talet. Folkmålsstudier 41. Pp Lagman, Svante, 1989: Till försvar för runristarnas ortografi. I: Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat. Uppsala. (Runrön 1.) Pp Lagman, Svante, 1990: De stungna runorna: användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter. Uppsala. (Runrön 4.) Salberger, Evert, Eckersholm-stenen: Ett tydningsförsök. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift Pp Williams, Henrik, 1990: Åsrunan: användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Uppsala. (Runrön 3.) Williams, Henrik, 2010: Read What s There: Interpreting Runestone Inscriptions. Futhark: International Journal of Runic Studies 6. Pp Åhlén, Marit, 1997: Runristaren Öpir: en monografi. Uppsala. (Runrön 12.) Med ortnamnsvarianten i centrum: en presentation av en ny modell för att analysera namn i skrift Alexandra Petrulevich, Uppsala universitet 25

26 I mitt föredrag presenterar jag en ny modell för att analysera ortnamnsvariation i handskrifter som lanserades i min doktorsavhandling från Modellen erbjuder forskaren dels ett teoretiskt förhållningssätt till namnmaterialet i skrift där resonemangen om normer, fel och variation utgör självklara komponenter, dels ett metodologiskt redskap för att analysera den faktiska variation som förekommer i handskrifterna. Det teoretiskt centrala i modellen är att med utgångspunkt i nyfilologisk forskning skilja mellan tre olika manifestationsnivåer för ortnamnsmaterialet i skrift, ortnamnsbelägg, ortnamnsvarianter och ortnamn (lemman). Denna modell utgör en teoretisk och metodologisk bas i det pågående infrastrukturprojektet inom digital/spatial humaniora, Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden. Mellanformen, ortnamnsvarianten, spelar en avgörande roll för att synliggöra ortnamnsvariation i en stor datamängd där tusentals belägg kan vara svåra att överblicka. Forskaren kan alltså få tillgång till en fullständig förteckning över alla skrivningar av ett visst ortnamn och analysera det materialet vidare genom att exempelvis fastställa vilka typer av variation förekommer i materialet och vilka mekanismer kan tänkas ligga bakom dessa. Presentationen avslutas med ett par exempel på tillämpningen av modellen på fornsvenskt material. The magic of old spelling in Estonian place names Peeter Päll & Tiina Laansalu, Institute of the Estonian Language In the old spelling of the Estonian language that was used until ca 1870 s, the length of sounds was marked differently. The change towards the new spelling was gradual, especially in names. While personal names sometimes keep the old spelling, it is expected that all place names follow the new spelling. Names of cadastral units, however, have sometimes preserved the old spelling and their correction has been accompanied by disputes with the owners who view their names as part of the cultural heritage. The National Land Board that keeps the Address Register and the Register of Place Names has undertaken an action to review the spellings of addresses and names of cadastral units and bring them into conformity with modern spelling rules. 26

27 The presentation will take a closer look at arguments in spelling disputes, both for and against correction. The most significant public discussion followed the publication of an article in 2013 claiming that 30,000 place names in Estonia were in need of correction. This huge number itself and the accompanying text provoked an outcry by most prominent politicians, including the President. Analysis will be given on how such fake news distort public minds on names standardization policies and how to cope with it. An attempt to analyze place names of specific regions will be undertaken to determine how serious is the problem with old spelling in reality. Skriftlighet och reflexer av muntlighet i former av medeltida personnamn Lennart Ryman, Institutet för språk och folkminnen I vår tid bestäms ett personnamns stavning av namnbäraren. I äldre tid har det uppenbarligen inte alls varit så, utan en persons namn har kunnat skrivas på många olika sätt. Ett exempel på det är Birgitta Kristiansdotter (Oxenstierna), som från 1481 bl.a. skrivs Breggitta, Birgittæ, Birgitta, Børøtes (genitiv, påskrift på brevets baksida med samtida stil), Berete. Detta är väl delvis ett resultat av ett huvudsakligen muntligt samhälle, där skriftbilden inte hade så stor betydelse. Samtidigt finns det redan under medeltiden uppenbarligen konventioner för återgivningen av personnamn i skrift, även om de hade vida ramar. Intressant i sammanhanget är språkkontakt, i vårt medeltida sammanhang med särskilt tydliga följdverkningar vid latinisering och vid återgivande av finska namn i svensk kontext. I föredraget kommer jag dock att begränsa mig till resultat av språkkontakt mellan svenskt, danskt, norskt och gutniskt. Föredraget utgår från ordboken Sveriges medeltida personnamn och från ordbokens samlingar i Uppsala. Jag avser att kommentera troliga exempel på skriftliga konventioner och på variation över tid och vid språkkontakt. I någon mån kommer även geografisk, stilistisk och social variation att beröras. Det blir nödvändigt att då och då diskutera vilka uttal som 27

28 bör ligga bakom vissa skriftliga former. Föredraget blir i första hand en uppmaning till mer forskning på detta och närliggande områden från namnforskningens och språkhistoriens sida. On Japanese Generic Names: Are They Part of the Language? Tomohiro Sakai, Waseda University This talk will argue against Kaplan s (1990: 113) claim that natural languages have, at a given time, a fairly fixed stock in its lexicon of generic names, drawing on some facts about the Japanese writing system. Names for person in Japanese can be divided into three. First, there are traditional names such as Hiromi (female) or Takashi (male). These names run counter to Kaplan s claim when we take into account the writing system. A Japanese name usually has several notations. To Takashi correspond such notations as 隆, 孝, 崇, 隆司, 貴志, 貴史. Of particular importance is the fact that no speaker of the language can exhaust the list, just as no speaker of English can exhaust the spellings of the word through attested during the ME period (Laing and Lass (eds.)). There are more than a hundred notations for Takashi, most of which are unintelligible to native speakers. Still, only one of them is the correct one in each case. The second type of names are characterized by the fact that, although it is obvious that they are names, few speakers can come up with any possible notation. Rinna ( 凛和 ), a female name, is a case in point. The third type of names are called twinkling names, a much discussed issue in Japan (see the website below). Practically no speaker of Japanese can read or write such names. A similar phenomenon can be found among family names. Watanabe is a common family name, but the distinction between 渡邊 and 渡邉 is no easy task even for educated speakers. 28

NORNA:s 48:e symposium i Göteborg november Namn i skrift. Names in Writing. Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet

NORNA:s 48:e symposium i Göteborg november Namn i skrift. Names in Writing. Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet NORNA:s 48:e symposium i Göteborg 29 30 november 2018 Namn i skrift. Names in Writing Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet 1 Plenarföredrag. Keynote lectures Pride and profit: naming and

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

The Algerian Law of Association. Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009

The Algerian Law of Association. Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009 The Algerian Law of Association Hotel Rivoli Casablanca October 22-23, 2009 Introduction WHY the Associations? NGO s are indispensable to the very survival of societal progress Local, National or International

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

6 th Grade English October 6-10, 2014

6 th Grade English October 6-10, 2014 6 th Grade English October 6-10, 2014 Understand the content and structure of a short story. Imagine an important event or challenge in the future. Plan, draft, revise and edit a short story. Writing Focus

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg Introduktion till vetenskaplig metodik Johan Åberg Innehåll Forskarvärlden Viktiga begrepp Referenshantering Den vetenskapliga rapporten Vetenskaplig diskussion Forskarvärlden Forskare mäts i antal publikationer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+68) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Chapter 1 : Who do you think you are?

Chapter 1 : Who do you think you are? Arbetslag: Gamma Klass: 9A Veckor: 34-39 År: 2019 Chapter 1 : Who do you think you are?. Syfte Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera sig och kommunicera i tal

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 Fastställd/Approved: 2015-07-23 Publicerad/Published: 2016-05-24 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.70 Geografisk information Modell

Läs mer

Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles. Erik Stenborg

Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles. Erik Stenborg Swedish adaptation of ISO TC 211 Quality principles The subject How to use international standards Linguistic differences Cultural differences Historical differences Conditions ISO 19100 series will become

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-06 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation SVENSK STANDARD SS-EN 14809:2005/AC:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-05 Publicerad/Published: 2007-12-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.10 Golvmaterial Sportbeläggningar

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige Handläggande organ SMS, SVERIGES MEKANSTANDARDISERING SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 Fastställd Utgåva Sida Registering 1992-11-16 1 1 (1+8) SMS reg 27.1128 SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Uttagning för D21E och H21E

Uttagning för D21E och H21E Uttagning för D21E och H21E Anmälan till seniorelitklasserna vid O-Ringen i Kolmården 2019 är öppen fram till och med fredag 19 juli klockan 12.00. 80 deltagare per klass tas ut. En rangordningslista med

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+20) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

A metadata registry for Japanese construction field

A metadata registry for Japanese construction field A metadata registry for Japanese construction field LCDM Forum, Japan October 25 th -27 th - 2006 TAKEYA, Isobe LCDM Forum Secretariat Document No. GEC-2005-002 LCDM Forum, Japan LCDM Forum, Japan Non-profit

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg Introduktion till vetenskaplig metodik Johan Åberg Innehåll Forskarvärlden Viktiga begrepp Referenshantering Den vetenskapliga rapporten Vetenskaplig diskussion Forskarvärlden Forskare mäts i antal publikationer

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor

Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor Resultat från en intervjustudie i Finland, Norge och Sverige Mötesplats social hållbarhet Uppsala 17-18 september 2018 karinguldbrandsson@folkhalsomyndighetense

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1514-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-07-31 1 1 (1+27) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4892-3 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-21 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Abstract. Pettersson, Karin, 2005: Kön och auktoritet i expertintervjuer. TeFa nr 43. Uppsala universitet. Uppsala.

Abstract. Pettersson, Karin, 2005: Kön och auktoritet i expertintervjuer. TeFa nr 43. Uppsala universitet. Uppsala. Abstract Pettersson, Karin, 2005: Kön och auktoritet i expertintervjuer. TeFa nr 43. Uppsala universitet. Uppsala. Gender and authority in expert interviews. This study explores gender variation in radio

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

CUSTOMER READERSHIP HARRODS MAGAZINE CUSTOMER OVERVIEW. 63% of Harrods Magazine readers are mostly interested in reading about beauty

CUSTOMER READERSHIP HARRODS MAGAZINE CUSTOMER OVERVIEW. 63% of Harrods Magazine readers are mostly interested in reading about beauty 79% of the division trade is generated by Harrods Rewards customers 30% of our Beauty clients are millennials 42% of our trade comes from tax-free customers 73% of the department base is female Source:

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 13612/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-04-01 Publicerad/Published: 2016-04-12 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100; 11.100.10 In vitro-diagnostik Utvärdering

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Unit course plan English class 8C

Unit course plan English class 8C Hanna Rüngen Wallner Unit course plan English class 8C Spring term 2018-01-11 w.2-8 forgery safe robbery burglar crime scene Mål och syfte med arbetsområdet Utveckla sin förmåga att: - kommunicera i tal

Läs mer

Gatus. ett multietniskt ungdomsspråk i Uppsala. Birgitta Emanuelsson

Gatus. ett multietniskt ungdomsspråk i Uppsala. Birgitta Emanuelsson Gatus ett multietniskt ungdomsspråk i Uppsala Birgitta Emanuelsson 2005 Abstract Emanuelsson, Birgitta, 2005: Gatus ett multietniskt ungdomsspråk i Uppsala. SoLiD nr 16 (=FUMS Rapport nr 214). Uppsala

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Translation Changes in Swedish EBSCOhost Interface

Translation Changes in Swedish EBSCOhost Interface Translation Changes in Swedish EBSCOhost Interface Benjamin Runggaldier Regional Sales Manager Sweden 2 Suggested Translation Changes All the suggested changes have been reviewed by the language team Some

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9073-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

The Swedish system of Contract Archaeology

The Swedish system of Contract Archaeology The Swedish system of Contract Archaeology An analysis of current opinions Appendix 1 Poll questions Poll questions The poll questions are presented in Swedish and translated to English. The images on

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1330-8 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-06-05 1 1 (1+36) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Kelly, Kevin (2016) The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces The Will Shape Our Future. Viking Press.

Kelly, Kevin (2016) The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces The Will Shape Our Future. Viking Press. Every utopia is a fiction, with necessary flaws that prevent it from ever becoming real. I have not met a utopia I would even want to live in. H O W T O B U I L D A G E N C Y I N T H E F A C E O F U N

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 175

SVENSK STANDARD SS-EN 175 SVENSK STANDARD SS-EN 175 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-09-05 1 1 (1+18) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Spel(ar)kultur. Spelfortbildning april Matilda Ståhl Åbo Akademi

Spel(ar)kultur. Spelfortbildning april Matilda Ståhl Åbo Akademi Spel(ar)kultur Spelfortbildning april 2019 Matilda Ståhl Åbo Akademi Matilda Ståhl Pedagogie magister - Spel, lärande och genus Doktorand inom pedagogiska vetenskaper - Visuell identitetskonstruktion i

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer