Beslut för förskoleklass och grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för förskoleklass och grundskola"

Transkript

1 Dnr :5739 Lunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1

2 2 (7) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens regelbundna tillsyn tar sin utgångpunkt från olika arbetsområden som Skolinspektionen definierat utifrån författningarnas krav. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom dessa områden. I tillsynen har det dock framkommit brister i annat område än de som normalt ingår i tillsynen. Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Lunds kommun att senast den 1 augusti 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt. Ytterligare brister Skolinspektionen konstaterar att Lunds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, såvida inte vårdnadshavarnas önskemål får frångås med stöd av skollagens bestämmelser. (10 kap. 30 skollagen) En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där, såvida inte vårdnadshavarnas önskemål får frångås med stöd av skollagens bestämmelser eller eleven ska placeras i en årskurs som inte anordnas vid skolenheten. (10 kap. 31 skollagen) Åtgärder Huvudmannen ska: Se till att placering av elever vid skolenheter sker i enlighet med skollagens bestämmelser. I detta ingår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om inte något undantag i skollagen är tillämpligt samt att eleven ska ges en skolplacering som har för avsikt att vara långsiktig. I detta ingår även att elevens möjlighet att delvis få undervisning i förberedelseklass inte får villkoras av vilken skolenhet eleven önskar placeras på. I detta ingår vidare att det endast är rektorn, vid den skolenhet där eleven placerats enligt ovan som får fatta beslut om att en elev delvis ska undervisas i förberedelseklass, i de fall eleven bedöms vara i behov av det.

3 3 (7) Se till att en elev som blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där, om inte något undantag i skollagen är tillämpligt. Bedömning Skolinspektionen bedömer att Lunds kommuns tillämpning av skollagens bestämmelser om placering vid en skolenhet respektive rätten att gå kvar vid en skolenhet inte uppfyller författningarnas krav. Elever ges en tillfällig placering på en skolenhet för att få möjlighet att gå i förberedelseklass, istället för att placeras i den undervisningsgrupp de normalt ska tillhöra. När elever inte längre behöver undervisas i förberedelseklass har de inte alltid möjlighet att gå kvar vid den skolenhet de placerats vid även om de önskar göra det. Föreläggande Ytterligare brist Skolinspektionen bedömer att Lunds kommuns tillämpning av skollagens bestämmelser om placering vid skolenhet respektive rätten att gå kvar vid en skolenhet inte uppfyller författningarnas krav. Placering av nyanlända elever vid skolenhet Utredningen visar att Lunds kommun beslutar om vilka skolenheter som får ha förberedelseklasser och att det är den centrala mottagningsenheten Lundavälkomsten som bedömer om eleven ska gå i förberedelseklass och som i förekommande fall, efter rekommendation till vårdnadshavarna, fattar beslut om att eleven ska få undervisning i förberedelseklass. Utredningen visar vidare att en nyanländ elev, i de fall denne bedöms vara i behov av undervisning i förberedelseklass och önskar få undervisning i sådan klass, initialt placeras tillfälligt på en annan skolenhet än den som betraktas som elevens så kallade hemskola, i de fall det inte finns någon förberedelseklass på hemskolan. Eleven får även en placering i en ordinarie undervisningsgrupp på den skolenheten istället för i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska få börja på sin så kallade hemskola direkt ges eleven i dessa fall inte möjlighet att få undervisning i förberedelseklass, även om ett sådant behov skulle finnas. Enligt skollagen ska nyanlända elever placeras på en skolenhet, innan deras kunskaper inledande bedöms. Eleven ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om inte något undantag i skollagen är tillämpligt. Förekomsten av förberedelseklasser utgör inte ett sådant undantag. Utifrån vad som framkommer i den inledande bedömningen ska sedan elevens rektor fatta beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Först därefter får elevens rektor, om eleven bedöms vara i behov av det, besluta att en elev ska få delar av sin undervisning i förberedelseklass. Det är således endast rektorn som har möjlighet, och skyldighet, att fatta sådana beslut. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att rektorerna ges förutsättningar att ta ansvar för sin enhets inre organisation och att göra de bedömningar och fatta de beslut som åligger dem. Det förfarande som tillämpas av

4 4 (7) Lunds kommun innebär således att huvudmannen har fråntagit rektorerna såväl sina skyldigheter som sina möjligheter att självständigt avgöra om en nyanländ elev delvis ska undervisas i förberedelseklass och att organisera sin verksamhet utifrån de behov som finns på skolenheterna. I intervju med skoldirektören och verksamhetschefen för grundskolan säger verksamhetschefen att huvudmannen beslutar om vilka skolor som ska ha förberedelseklasser och att rektorer inte kan fatta beslut om att starta en förberedelseklass. De skolor som har förberedelseklasser får en extra grundtilldelning, förutom elevpengen, för att man ska kunna behålla klassen långsiktigt även om det är få elever vissa perioder. Verksamhetschefen för grundskolan säger i intervju att det är den centrala mottagningsenheten, Lundavälkomsten, som fattar beslut om huruvida elever ska gå i förberedelseklass eller ej. Lundavälkomsten ger vårdnadshavare en rekommendation utifrån de kartläggningar som genomförts och beslutet fattas utifrån vårdnadshavares önskemål. Verksamhetschefen för grundskolan säger vidare att nyanlända elever skrivs in vid en skola som har förberedelseklass, inte på den skola som det är planerat att de ska gå i. Även om det är planerat att eleven kommer att byta skola är det rektorn på skolan med förberedelseklass som är ansvarig för eleven och eleven placeras samtidigt i en ordinarie klass på samma skola. Elevens vårdnadshavare kan välja vilken skola de vill, men om man väljer en skola utan förberedelseklass kan inte eleven gå i en sådan, säger verksamhetschefen för grundskolan. Skolområdeschefer och verksamhetschefer säger i intervju att dialogen om huruvida elever ska gå i förberedelseklass eller inte förs på den centrala mottagningsenheten, Lundavälkomsten, utifrån kartläggningen som är gjord. De säger att det finns vårdnadshavare som har avböjt att eleven ska gå i förberedelseklass. Skolområdeschefer och verksamhetschefer säger i intervju att det händer att elever först är inskrivna vid och går i förberedelseklass på en skola, och sen slussas ut till en annan skola och skrivs in där. Rektorerna följer då upp elevens skolgång tillsammans. Rektorn på den skola som har förberedelseklassen ansvarar för eleven så länge eleven har mer än hälften av undervisningen i förberedelseklassen. Sedan tar hemskolans rektor över ansvaret. Chefen för den centrala mottagningsenheten, Lundavälkomsten säger i intervju att när det gäller grundskolan så är det rektorerna som fattar beslut om eleverna ska gå i förberedelseklass. De flesta äldre elever börjar i förberedelseklass. Chefen för Lundavälkomsten säger vidare att hon meddelar skolområdeschefen, i det område där eleven bor, så snart hon får reda på att en elev ska komma till mottagningsenheten. Skolområdeschefen planerar sedan, i samråd med rektorerna, vilken skola eleven ska tillhöra. Alla skolor har inte förberedelseklass och det kan innebära att en elev istället först skrivs in på en skola som har förberedelseklass och sedan skrivs över till sin hemskola när eleven har mer än 50 procent av sin undervisningstid där. Intervjuade rektorer säger att de placerar elever på skolan där eleverna bor. På vissa skolor finns ingen förberedelseklass, och därför kan det bli så att eleven får skrivas in på en skola för att eleven gå i förberedelseklass och sen skrivas in på sin planerade

5 5 (7) hemskola efter förberedelseklassen, säger flera rektorer. En rektor säger att det kan bli så att eleverna får välja mellan att gå i förberedelseklass på en annan skola eller att gå på hemskolan men då inte få möjlighet att gå i förberedelseklass, eftersom det inte finns en sådan på hemskolan. Lärare säger i intervju att de får elever som ska gå i förberedelseklass på skolan, men som sen ska slussas ut till sin hemskola. Elevers rätt att gå kvar på den skolenhet där de tagits emot Utredningen visar slutligen att vissa nyanlända elever får en skolplacering, på en skolenhet med förberedelseklass, som endast har för avsikt att vara tillfällig. Dessa elever slussas därefter successivt ut från förberedelseklassen på den skolenhet som de är placerade vid till ordinarie undervisning vid den så kallade hemskolan. Utredningen visar vidare att dessa elever inte alltid har möjlighet att gå kvar på den skolenhet som de är placerade vid, trots att de önskar det, utan tvingas byta skolenhet när de bedöms kunna få undervisning i ordinarie klass under mer än hälften av sin skoldag. Enligt skollagen har en elev, med vissa undantag, rätt att gå kvar på den skolenhet som den är placerad vid. Därmed är det inte förenligt med skollagen att tillfälligt placera elever på en skolenhet och samtidigt planera för en mer långsiktig placering vid en annan skolenhet. Rätten att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en elev som med stöd av den inledande bedömning som gjorts, ska placeras i en årskurs som inte anordnas vid skolenheten. Övriga undantag är inte aktuella i detta fall. Vidare får en elev endast delvis undervisas i förberedelseklass. Övrig tid ska eleven ges undervisning i den undervisningsgrupp som eleven normalt tillhör på den skolenhet som eleven är placerad vid. Lunds kommun måste därför se till att alla elever får en skolplacering som har för avsikt att vara långsiktig och säkerställa att de elever, som inte omfattas av något i skollagen föreskrivet undantag, ges möjlighet att gå kvar på den skolenhet som de är placerade vid. Representant för kommunstyrelsen säger i intervju att det är nog kan vara en resursfråga som gör att elever måste byta skola efter förberedelseklassen, och att det inte är information som lyfts till kommunstyrelsen via nämnden. Representanter för barn- och skolnämnden säger att om det finns plats kan de elever som vill stanna kvar på den skola där de går i förberedelseklass. Chefen för Lundavälkomsten säger i intervju att elever har möjlighet att ansöka om plats på den skola där de går i förberedelseklass, men om skolan inte har plats i sina ordinarie klasser, måste eleven flytta. Utslussningen i dessa fall görs genom att elever går minst halvdagar på hemskolan, för att det ska fungera praktiskt. När skoldirektören och verksamhetschefen för grundskolan ges möjlighet att bemöta uppgifterna om att elever inte får gå kvar på skolan där de gått i förberedelseklass, på grund av att det inte finns plats i ordinarie klasser, säger de att det inte är något som de har kännedom om.

6 6 (7) En rektor, som ansvarar för förberedelseklass, säger i intervjun att det inte är möjligt för elever i förberedelseklassen att fortsätta på skolan eftersom de ordinarie klasserna på skolan är så stora. Flera lärare som undervisar i förberedelseklass säger i intervju att det förekommer att elever inte får gå kvar på skolan, utan slussas ut till sina hemskolor, trots att eleverna önskar gå kvar på skolan där de går i förberedelseklass. Lärarna säger att detta motiveras med att övriga klasser på skolan är fulla. Rättslig reglering Av 10 kap. 30 första stycket skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Av 10 kap. 30 andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Av 2 kap. 10 skollagen första stycket skollagen framgår att rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Enligt 3 kap. 12 c skollagen ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas, om det inte är uppenbart onödigt. Rektorn ansvarar för att sådana bedömningar görs. Av 3 kap. 12 e skollagen framgår att en nyanländ elev och en elev, vars kunskaper har bedömts enligt 12 c andra stycket, ska placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Rektorns ska besluta om en sådan elevs placering i årskurs så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven tagits emot inom skolväsendet i någon av de skolformer som anges i 12 b. Eleven ska inom samma tid placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Enligt 3 kap 12 f skollagen får rektorn besluta att en elev vars kunskaper har bedömts enligt 3 kap. 12 c delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år. Av 10 kap. 31 skollagen framgår att en elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 andra stycket. Detsamma ska gälla den som tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

7 7 (7) Rätten att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en elev som med stöd av 3 kap. 12 e skollagen ska placeras i en årskurs som inte anordnas vid skolenheten. Motivering till föreläggande som ingripande Då Lunds kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Lunds kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. På Skolinspektionens vägnar X Åsa Kildén sfattare Signerat av: Åsa Kildén X Kerstin Martinsson Föredragande Signerat av: Kerstin Martinsson Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om Lunds kommun

8 Bilaga 1 Dnr :5739 Fakta om Lunds kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Lunds kommun under våren Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola Grundskoleverksamheten i Lunds kommun omfattar 46 grundskolor. Skolorna är organisatoriskt fördelade på åtta skolområden som leds av skolområdeschefer respektive verksamhetschefer. Politiskt ansvarig nämnd för grundskolan är Barn- och skolnämnden. Tillhörande förvaltning leds av en skoldirektör som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 1 (1) Måluppfyllelse Årskurs 1 och 3 Av huvudmannens redovisning inför tillsynen framgår att ungefär 95 procent av eleverna i årskurs 3 når kunskapskraven i ämnet svenska, och 94 procent i matematik. I Lund Öster når 95 procent av eleverna kunskapskraven i naturorienterande-och samhällsorienterande ämnen. Lunds stad redovisar inte resultat i naturorienterandeoch samhällsorienterande ämnen. Årskurs 6 Enligt Skolverkets statistik för år 2017 har mellan 95 och 100 procent av eleverna i årskurs 6 erhållit minst betyget E i samtliga ämnen. Undantag är ämnet svenska som andraspråk där 68,4 procent av eleverna har erhållit minst betyget E. Den genomsnittliga betygspoängen varierar år 2017 mellan 8,1 i ämnet svenska som andraspråk och 15,9 i engelska. Kunskapsresultaten har de senaste åren i stort sett varit konstanta. Åk 9 Av Skolverkets statistik framgår att det genomsnittliga meritvärdet år 2017 är 251,7 poäng (flickor 268,9 poäng och pojkar 236,9 poäng). Samma statistik visar att 87,3 procent (flickor 91,2 procent och pojkar 84 procent) uppnår kunskapskraven i alla ämnen. De senaste tre åren har andelen elever som når kunskapskraven varit relativt konstant. År 2017 blev 92,4 procent av eleverna behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan.

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 43-2018:6865 Sjöbo kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöbo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5741 Lunds kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371 el% Beslut Karlstads kommun barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karlstads kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn j %10 Skolinspektionen Ängelholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5856 Solna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 44-2017:6617 Boukefs Privatskola AB Org.nr. 556715-5527 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Boukefs Privatskola AB Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5171 Krika skola ideell förening Org.nr. 837600-8812 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Krika Bygdeskola i Klippans kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5633 Avesta kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åvestadalskolan i Avesta kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6137 Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4384 Järfälla kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola u.j Skolinspektionen Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i i Lidköpings kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Ab Skolinspektionen Dnr 43-2016:10935 Luleå kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5103 Öringe montessoriförening ekonomisk förening Org.nr. 716442-2300 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öringe Skola belägen i Laholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11253 Starkeborg-Tofthagaskolans ekonomiska förening Org.nr. 716403-5912 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tofthagaskolan i Vaggeryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2018:7711 Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Organisationsnummer 769604-2188 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Skolinspektionen Box 3177, 903

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2017-1 0-16 Dnr 43-2016:10520 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungshögsskolan 1 i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åbyskolan 1 i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10513 Ljungby kommun för fritidshem efter tillsyn i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10513 2(4) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Täby kommun 2 (11) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10459 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Ebersteinska gymnasiet 5 i Norrköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn i Skolinspektionen Dnr 43-2017:5354 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rävlandaskolan 2 i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

fin Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Näsby skola M i Kristianstads kommun Beslut Dnr :5693

fin Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Näsby skola M i Kristianstads kommun Beslut Dnr :5693 fin Dnr 43-2017:5693 Kristianstads kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näsby skola M i Kristianstads kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5693 2(4)

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2017:5930 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för fritidshem efter tillsyn av Utbildningsservice i Västerås AB Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola %ffier Skolinspektionen Dnr 43-2017:5347 Härryda kommun Rättelse * av beslut enl 26 förvaltningslagen utbildning@harryda.se (FL 1986:223) den 22 maj 2018 /Helena Boöthius för förskoleklass och grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10600 Burlövs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tågarpskolan i Burlövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10600 2 (6)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6002 Österåkers kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Österåkers kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem NN, Skolinspektionen Dnr 44-2015:9878 Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Org.nr. 802400-7380 för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:5692 Kristianstads kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kristianstads kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5692 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6169 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rösegårdsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10821 Säters kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Skedvi skola i Säters kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Lomma kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lomma kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:8521 Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollebygdskolan 4-6 i Bollebygds kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6853 Therese.Linner@lessebo.se Lessebo kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bikupan i Lessebo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10454 Norrköpings kommun cecilia.nordqvist@norrkoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Diamantens skola - världens skola i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5782 Motala kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10921 Gällivare kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällivare kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2016:10446 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se för grundskola efter tillsyn i Djäkneparksskolan 1 i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) s

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen Dnr 44-2015:4396 Kuloelidens Montessoriförskola, Grundskola och Fritidshem Org.nr. 769600-8684 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kubelidens Montessoriskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5736 Lunds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola Dnr 43-2017:5800 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2017:5456 Öckerö kommun kommun@ockero.se för grundskola efter tillsyn i Hedens skola 7-9 i Öckerö kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11209 Thoren Framtid AB Org.nr. 556749-7051 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Thoren Framtid Kalmar i Kalmar kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan

Läs mer

ein Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektion efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun Beslut Vibyskolan ekonomisk förening

ein Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektion efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun Beslut Vibyskolan ekonomisk förening ein Skolinspektion Beslut Dnr 44-2016:5127 Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för Hovsjöskolan

Beslut för Hovsjöskolan rn jh %E# Skolinspektionen 201 7-1 1-21 Dnr 403-2017:6402 Södertälje kommun utbildningskontoret@sodertalje.se för Hovsjöskolan efter tillsyn i Södertälje kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:4466 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10987 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uppsala kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43 2016:10987 2(5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Finspångs kommun kommun@finspang.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Hällestad skola i Finspångs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 1 (4) Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5465 Forsviks friskola Org.nr. 865501-0661 styrelsen@forsviksfriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Forsviks friskola belägen i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 44-2017:5715 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag Org.nr. 556566-1815 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10928 Gällivare kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöparksskolan LMH i Gällivare kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2018:179 Hope stiftelsen Org.nr. 827500-7683 för fritidshem efter tillsyn av Hope stiftelsen Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5839 Sandvikens kommun för grundsärskola efter tillsyn i Sandvikens kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Nyköpings kommun kommun@nykoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjösa skola i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskole kbss och grundskoa

Beslut för förskole kbss och grundskoa Skolinspektionen Kalmar kommun kommun@kalmar.se för förskole kbss och grundskoa efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola %or Skolinspektionen 201 7-1 1-08 Vänersborgs kommun kommun@vanersborg.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vänersborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en jp Ne# Skolinspektionen Dnr 43-2017:5441 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Beslut Dnr 43-2016:7996 Sollentuna kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Rudbeck Introduktionsprogrammen belägen i Sollentuna kommun 2 s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9807 AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Växthuset belägen i Mölndals kommun 2 (8) Dnr 44-2015:9807 Tillsyn i Växthuset

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola r Beslut Dnr 43-2014:8180 Nacka kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (10) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2017-06-09 Dnr 44-2016:4319 Lonnhyttans skola ekonomisk förening Org Nr: 716453-2033 skolan@lonnhyttan.se för grundskola efter tillsyn av Lonnhyttans skola ekonomisk förening Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7199 Enköpings kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i S:t Iliansskolan i Enköpings kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5920 Uppvidinge kommun för fritidshem efter tillsyn i Uppvidinge kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %dr Skolinspektionen Dnr 43-2015:10058 Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Thorildsplans gymnasium i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:947 Al-Azhar Stiftelsen i Örebro Org.nr. 875002-8402 för grundskola efter tillsyn i Al-Azharskolan i Örebro i Örebro kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5931 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerås Internationella Skola & Förskola i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5148 Al-Azhar Stiftelsen Org.nr. 802404-4888 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Al-Azharskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7485 Forshaga kommun kommunkvforshaga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dejeskolan F-3 i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5795 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6053 La Mucca Montessori AB Org.nr. 556702-8799 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solbackens Montessori i Österåkers kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavågen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10421 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43-2016:10421 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2017:6120 Psykologigymnasiet Sverige AB Org.nr. 556729-5885 för gymnasieskola efter tillsyn i Psykologigymnasiet i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10970 Salems kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Säbyskolan i Salems kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10970 2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11109 Musikskolan Lilla Akademien AB Org.nr. 556551-0756 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Musikskolan Lilla Akademien i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:6691 Markaryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Markaryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer