Beslut för förskoleklass och grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för förskoleklass och grundskola"

Transkript

1 Dnr :6137 Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

2 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Bollnäs kommun att senast den 19 november 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen konstaterar att Bollnäs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen ser till att grundskolan har tillgång till personal med sådan kompetens, så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. (2 kap. 29 skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 kap. 4 skolförordningen) Huvudmannen ser till att rektorn tar ansvar för att en bedömning av nyanlända elevers kunskaper skyndsamt görs och att resultatet av bedömningen beaktas vid planeringen och genomförandet av elevens undervisning. (3 kap. 12 c-d skollagen) Åtgärder - Se till att ge alla elever tillgång till personal med sådan kompetens så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. - Se till att alla elever i behov av studiehandledning på modersmålet får sitt behov tillgodosett. - Se till att rektorn tar ansvar för att en bedömning av nyanlända elevers kunskaper skyndsamt görs om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen konstaterar att Bollnäs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 skollagen)

3 3 (8) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 skollagen) Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 skollagen) Åtgärder - Se till att följa upp kunskapsresultat från alla ämnen och alla årskurser så att det går att se skillnad mellan skolenheterna. - Se till att följa upp tryggheten och studieron i alla årskurser så att det går att se skillnader mellan skolenheterna. - Se till att utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen av kunskapsresultat, tryggheten och studieron fatta beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder. - Se till att planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomföra dessa. - Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömning Skolinspektionens bedömer att Bollnäs kommun brister i att ge alla elever i grundskolan tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Huvudmannen brister även i att erbjuda studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. Huvudmannen genomför inte heller en bedömning av nyanlända elevers kunskaper skyndsamt. Skolinspektionen bedömer vidare att Bollnäs kommun har brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen behöver följa upp kunskapsresultat i alla ämnen och årskurser, så att det går att se skillnad på skolenheterna. Kommunen behöver också följa upp tryggheten och studieron i alla årskurser så att det går att se skillnad på skolenheterna. Utifrån en analys av denna uppföljning behöver huvudmannen genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder. Föreläggande Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Tillgång till personal med kompetens för vägledning inför val av framtida utbildningsoch yrkesverksamhet Skolinspektionen bedömer att Bollnäs kommun brister i att ge alla elever i grundskolan tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. En brist på tillgång till personal med sådan kompetens kan leda till att förutsättningarna saknas för att tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

4 4 (8) Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning. Vidare framgår av läroplanen att studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning. Studie- och yrkesvägledaren ska också vara ett stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. Skolinspektionens utredning visar att enbart skolenheter som har årskurs 7 9 har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Av Skolinspektionens intervju med rektorer framkommer att F 6-skolorna inte har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att i nuläget är det lärarna som ska stå för studie- och yrkesvägledningen för elever på F 6-skolor. Av huvudmannens inlämnade dokument Huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning för kommunala grundskolan och grundsärskolan i Bollnäs kommun framkommer att alla elever ska få studie- och yrkesvägledning. I dokumentet beskrivs också att studie- och yrkesvägledningen består av undervisning, vägledningssamtal och information och att studie- och yrkesvägledaren ska vara delaktig i alla de områdena, tillsammans med lärare och rektor. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen har inlett ett arbete med att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att ett arbete har inletts där studie- och yrkesvägledarna kommer att samverka med F 6-skolorna och göra en plan tillsammans med dem. Av Skolinspektionens intervju med chefen för elevhälsan framkommer att det i nuläget inte finns en plan för hur eleverna i årskurs 1 6 ska få studie- och yrkesvägledning. Chefen för elevhälsan uppger vidare att en plan med studie- och yrkesvägledningsaktiviteter kommer att göras. Tillgång till studiehandledning på modersmålet Skolinspektionen bedömer att Bollnäs kommun brister i att erbjuda studiehandledning på modersmålet till alla de elever som behöver det. Utredningen visar att det finns elever som inte får studiehandledning, trots att de är i behov av det. På några skolenheter får eleverna hjälp av språkstödjare, men dessa är inte alltid kopplade till enskilda elevers behov. Att elever i behov av studiehandledning på sitt modersmål inte får detta kan innebära att elever inte får förutsättningar att utvecklas mot undervisningens mål. Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på modersmålet, om eleven behöver det.

5 5 (8) Skolinspektionens utredning visar att det finns elever som är i behov av studiehandledning men inte får det. Av Skolinspektionens intervju med rektorer framkommer att de har flera elever som inte får studiehandledning på modersmålet. Rektorerna uppger också att de försöker ordna studiehandledare, men att det är svårt. Huvudmannen uppger i Skolinspektionens intervju att alla elever i behov av studiehandledning ges detta men inte av rätt kompetens, utan att språkstödjare har använts. Huvudmannen uppger senare i kompletterande uppgifter att huvudmannen inte kan säkerställa att alla elever i behov av studiehandledning på modersmålet får detta. Huvudmannen följer inte heller upp om studiehandledningen är tillräcklig utifrån elevernas behov, utan huvudmannen följer upp om skolorna erbjuder studiehandledning. Av huvudmannens kompletterande uppgifter framkommer att skolorna bedömer att de elever som behöver studiehandledning får det i stor utsträckning. Huvudmannen känner däremot till enstaka fall där elever inte fått studiehandledning för att det har varit svårt att hitta någon studiehandledare med rätt språk. Av protokollet från Skolinspektionens tillsyn av Alirskolan (dnr :8823) framkommer att lärare i Skolinspektionens intervju uppgett att det inte finns någon studiehandledning på modersmålet. En lärare uppgav att många elever som behöver studiehandledning på modersmålet saknar det. Vidare framkommer att den biträdande rektorn på Alirskolan uppgett att skolan har en del studiehandledning via modersmålsenheten och att det finns språkstödjare. Språkstödjarnas arbete är schemalagt, men inte kopplat till elevers behov på individnivå. Den biträdande rektorn uppgav också att studiehandledningen är ett utvecklingsområde. Skolinspektionens utredning visar att det finns språkstödjare på skolorna men att dessa inte alltid är kopplade till elevers enskilda behov. Av Skolinspektionens intervju med rektorerna framkommer att det finns språkstödjare på skolorna som kan göra praktik på skolorna och som ibland är anställda. Språkstödjarna finns i klassrummet och hjälper till med översättning. Av Skolinspektionens intervju med chefen för modersmålsenheten är skillnaden mellan studiehandledare och språkstödjare att studiehandledare är mer kvalificerade att hjälpa till med undervisningen medan språkstödjare är en översättningsresurs. Av protokollet från Skolinspektionens tillsyn av Alirskolan (dnr :8823) framkommer att lärare uppgav att språkstödjarna inte räcker till alla elevers behov av studiehandledning och att lärarna inte vet vad språkstödjarnas uppdrag är. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att det har funnits ett projekt för att utbilda studiehandledare, men att det inte har blivit som de hade tänkt. Bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolinspektionen bedömer att Bollnäs kommun brister i att skyndsamt göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Att en bedömning av nyanlända elevers kunskaper inte görs skyndsamt kan innebära att elever inte skyndsamt får en placering i årskurs och undervisningsgrupp utifrån elevernas ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Enligt skollagen ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. Om det behövs ska en sådan bedömning göras även för en elev som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning här senast vid

6 6 (8) höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år, eller efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har återvänt till Sverige för att återuppta sin utbildning här. Rektorn ansvarar för att en sådan kartläggning görs. Enligt skollagen ska en sådan bedömning göras skyndsamt. För en elev som efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har återvänt till Sverige för att återuppta sin utbildning här ska bedömningen göras i sådan tid att beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp kan fattas med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. För en elev som har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning här senast vid höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år ska bedömningen göras senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Skolinspektionens utredning visar att en bedömning av nyanlända elevers kunskaper inte görs skyndsamt. Av Skolinspektionens intervju med rektorerna framgår att rektorerna har ansvaret för att bedömningen av nyanlända elever görs. Vidare framkommer att de lärare som har uppdraget att göra bedömningarna inte har tid att göra dessa inom två månader eftersom de lärarna har fullt arbetsschema på skolorna där de är placerade. Enligt rektorerna har detta drabbat nyanlända elever genom att bedömningarna inte har gjorts i tid. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att det finns planer på att förbättra arbetet med bedömningar av nyanlända elevers kunskaper. Motivering till föreläggande som ingripande Då Bollnäs kommun inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Bollnäs kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Skolinspektionen bedömer att Bollnäs kommun har brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen visserligen gör ett kvalitetsarbete med viss uppföljning, analys och beslutar om utvecklingsåtgärder. Dock saknar huvudmannen underlag från skolenheternas kvalitetsarbete eftersom inte alla skolenheter genomför ett eget kvalitetsarbete. Vidare följer huvudmannen inte upp kunskapsresultaten i alla årskurser. Tryggheten och studieron följs inte heller upp i alla årskurser och inte på alla skolenheter. Huvudmannen har inte fattat några beslut om utvecklingsåtgärder när det gäller tryggheten och studieron. Eftersom huvudmannen inte har ett underlag från alla skolenheter och inte följer upp alla kunskapsresultat samt tryggheten och studieron i alla årskurser saknar huvudmannen ett tillräckligt underlag för att utifrån en analys kunna fatta beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder. Huvudmannens brister i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar att leda till att utbildningen i kommunens grundskolor inte utvecklas inom de områden som behövs. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter, såsom läroplanen, uppfylls.

7 7 (8) Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Av förarbeten till skollagen framgår bland annat följande. Arbetet med att utveckla verksamheten är en process där analys och värdering av bl.a. skolans resultat och redan vidtagna åtgärder måste ligga till grund för beslut och åtgärder för förbättring. Det innebär att huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete med struktur, rutiner, processer och resurser, vilket är en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. Syftet med allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättringar. Det är därför ytterst angeläget att kunskapen om eventuella brister i en verksamhet verkligen följs av åtgärder för förändring och förbättring. Vidare framgår att huvudmannen har det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen av utbildningen. Det finns därutöver skäl att anlägga särskilda huvudmannaperspektiv på verksamheten. Som exempel kan nämnas behovet av att analysera variationer mellan skolornas resultat och måluppfyllelse liksom likvärdigheten i skolors bedömning och betygssättning. Även huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten bör analyseras särskilt (prop. 2009/10:165 s ). Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen gör ett kvalitetsarbete med viss uppföljning, analys samt beslutar om utvecklingsåtgärder. Av inlämnad dokumentation från huvudmannen framkommer att huvudmannens kvalitetsarbete bland annat använder sig av kartläggnings- och analysverktyget PRIO samt att kvalitetsrevisioner görs inom områdena normer och värden; ledning, organisation och utveckling; tillgång till utbildning, förutsättningar och likvärdig utbildning samt kunskaper och lärande. Huvudmannen låter rektorerna göra självskattningar samt analyser inom områdena. Av huvudmannens inlämnade dokument Grundskola Rapport kvalitetsrevision Kunskaper och lärande 2017 framkommer att kunskapsresultat i årskurs 6 och 9 följs upp och analyseras. Av Skolinspektionens intervju med nämnden framkommer att skolenheterna rapporterar in kunskapsresultat och prognoser om kunskapsresultat från årskurs 6 9 vid sammanlagt fyra tillfällen per år. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att huvudmannen har som utvecklingsåtgärder fattat beslut om att alla skolenheter ska få föreläsningar om bedömning och betygssättning och att några skolenheter har bedömts behöva fler föreläsningar om bedömning och betygssättning. Dessutom har några skolenheter fått extra resurser för elevhälsa. Huvudmannen gör även riktade rekryteringar av lärare till de skolor som behöver mer kompetens. Andra utvecklingsåtgärder är läs- och skrivlyftet, digitalisering och nyanländas lärande. Vidare har huvudmannen gett specialpedagogerna ett uppdrag att ta reda på bakomliggande faktorer till kunskapsresultaten. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen saknar underlag från vissa skolenheters kvalitetsarbete. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att två skolenheter inte gjorde ett eget kvalitetsarbete och därför har huvudmannen inte fått in något underlag från de skolenheterna.

8 8 (8) Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen inte följer upp kunskapsresultat i alla årskurser. Av Skolinspektionens intervju med rektorer framkommer att rektorerna rapporterar in kunskapsresultat för årskurs 1 5, men att huvudmannen endast tittar på resultaten av de nationella proven i årskurs 3. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att huvudmannen har svårt att få fram resultat från bedömningsportalen då alla skolor inte registrerar resultaten där. Av huvudmannens inlämnade dokument Grundskola Rapport kvalitetsrevision Kunskaper och lärande 2017 framkommer att resultaten av de nationella proven i årskurs 3 har sammanställts, men att någon sammanställd bedömning av om eleverna har godtagbara kunskaper i slutet av åk 3 i svenska, matematik, SO och NO inte har gjorts. Vidare framkommer av intervjun med huvudmannen att kunskapsresultat från årskurs 1 5 inte följs upp. Det framkommer också att huvudmannen i framtiden tänker följa upp kunskapsresultaten i årskurs 1 5. Av Skolinspektionens intervju med nämnden framkommer att kunskapsresultat från årskurs 6 9 följs upp. Huvudmannen har efter Skolinspektionens intervjuer kompletterat med nya rutiner där huvudmannen kommer att följa upp resultaten av bedömningsstödet för årskurs 1, omdömen för årskurs 1 5, resultat från nationella prov och betyg under maj och juni Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen inte följer upp tryggheten och studieron i alla årskurser och i alla skolenheter och att inga beslut om utvecklingsåtgärder har fattats när det gäller tryggheten och studieron. Av Skolinspektionens intervju med huvudmannen framkommer att tryggheten och studieron följs upp genom en enkät som genomförs i årskurs 3 9. Vidare framkommer att en skolenhet inte har följt upp tryggheten och studieron. Av intervjun framkommer också att huvudmannen inte har fattat några beslut om utvecklingsåtgärder när det gäller tryggheten eller studieron. Motivering till föreläggande som ingripande Då Bollnäs kommun inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Bollnäs kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. På Skolinspektionens vägnar X Sara Carlsson X Lars-Henrik Bergström sfattare Signerat av: Sara Carlsson Föredragande Signerat av: Lars-Henrik Bergström Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om Bollnäs kommun

9 Bilaga 1 Dnr :6137 Fakta om Bollnäs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Bollnäs kommun under våren Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun har cirka invånare. 1 (2) Utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun är organiserad under barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola och grundsärskola samt fritidshem. Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef. En verksamhetschef är ansvarig för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. I kommunen finns nio kommunala grundskolor, vilka leds av åtta rektorer. Enligt kommunens egen verksamhetsredogörelse finns det 2041 elever i de kommunala grundskolorna. Måluppfyllelse Kunskapsresultat Årskurs 3 Enligt Skolverkets nationella statistik över de nationella ämnesproven som genomfördes läsåret 2016/17 varierade andelen elever som nådde kunskapskraven på delproven i ämnet matematik mellan 59,5 och 87,1 procent. Motsvarande resultat för riket var mellan 87,5 och 96,5 procent. I ämnet svenska varierade andelen elever som nådde kunskapskraven på delproven mellan 83,0 och 97,9 procent. Motsvarande resultat för riket var mellan 90,5 och 98,0 procent. I ämnet svenska som andraspråk varierade andelen elever som nådde kunskapskraven på delproven mellan 34,9 och 81,4 procent. Motsvarande resultat för riket var mellan 74,5 och 91,5 procent. Årskurs 6 Enligt Skolverkets nationella statistik för läsåret 2016/17 var den genomsnittliga betygspoängen lägre än genomsnittet i riket i ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen (block), biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk samt teknik. Den genomsnittliga betygspoängen var högre än genomsnittet i riket i ämnet samhällsorienterande ämnen (block). Andelen elever som nådde de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen var 70,4 procent. Motsvarande värde för riket var 77,7 procent. Årskurs 9 Enligt Skolverkets nationella statistik för läsåret 2016/17 var det genomsnittliga meritvärdet 172,0. Motsvarande värde för riket var 223,5. Den genomsnittliga betygspoängen var lägre än genomsnittet i riket i ämnena bild, engelska, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, moderna språk, modersmål, musik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk samt teknik. Den genomsnittliga betygspoängen var

10 Bilaga 1 Dnr :6137 samma som genomsnittet i riket i ämnet modersmål. Andelen elever som nådde de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen var 49,0 procent. Motsvarande resultat för riket var 79,0 procent. Trygghet och studiero I Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2017 svarade 63 procent av eleverna i årskurs 5 att de upplever att de har studiero på lektionerna. Av enkäten framgår vidare att 87 procent av eleverna i årskurs 5 känner sig trygga i skolan. I Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2017 svarade 61 procent av eleverna i årskurs 9 att de upplever att de har studiero på lektionerna. Av enkäten framgår vidare att 78 procent av eleverna i årskurs 9 känner sig trygga i skolan. 2 (2)

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10921 Gällivare kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällivare kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Kyrkskolan i Täby kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) efter riktad tillsyn i Kyrkskolan genomförde

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:6133 Bollnäs kommun för grundsärskola efter tillsyn i Alirskolan i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (11) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6169 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rösegårdsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5856 Solna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola r% å Skolinspektionen Dnr 43-2016:10344 Haninge kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ribbybergsskolan i Haninge kommun Skolinspektionen Dnr 43-2016:10344 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6145 och 2017:6149 Dorotea kommun info@dorotea.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dorotea kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6042 Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB Org.nr. 556774-8149 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Lust & Lära i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Finspångs kommun kommun@finspang.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Hällestad skola i Finspångs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för Hovsjöskolan

Beslut för Hovsjöskolan rn jh %E# Skolinspektionen 201 7-1 1-21 Dnr 403-2017:6402 Södertälje kommun utbildningskontoret@sodertalje.se för Hovsjöskolan efter tillsyn i Södertälje kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5095 Rotsunda Utbildning AB Org.nr. 556888-4240 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Norra Strandskolan i Sollentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8163 Munkfors kommun kommun@munkfors.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Munkfors kommun 2(14) Tillsyn i Munkfors kommun har genomfört tillsyn av Munkfors kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5148 Al-Azhar Stiftelsen Org.nr. 802404-4888 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Al-Azharskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11056 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för grundskola efter tillsyn i Internationella Engelska Skolan Tyresö i Tyresö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10454 Norrköpings kommun cecilia.nordqvist@norrkoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Diamantens skola - världens skola i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 44-2017:6617 Boukefs Privatskola AB Org.nr. 556715-5527 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Boukefs Privatskola AB Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9807 AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Växthuset belägen i Mölndals kommun 2 (8) Dnr 44-2015:9807 Tillsyn i Växthuset

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5633 Avesta kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åvestadalskolan i Avesta kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 43-2018:6865 Sjöbo kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöbo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10987 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uppsala kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43 2016:10987 2(5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4384 Järfälla kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn i Skolinspektionen Dnr 43-2017:5354 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rävlandaskolan 2 i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Nyköpings kommun kommun@nykoping.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjösa skola i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6543 Stockholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rinkebyskolan i Stockholms kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10821 Säters kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Skedvi skola i Säters kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Box 330, 581 03 Linköping 201 7-04-1 0 2(9) Tillsyn i Strängnäs kommun har genomfört tillsyn i Strängnäs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola %of Dnr 44-2017:6984 Profilskolan ab Org.nr. 556924-7264 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Profilskolan i Stockholms kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5931 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerås Internationella Skola & Förskola i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 1 (4) Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10600 Burlövs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tågarpskolan i Burlövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10600 2 (6)

Läs mer

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2019-02-26 SKDN 2018/0125 52904 Södermöre kommundelsnämnd Svar på s föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola , Beslut Lilla Edets kommun kommunen@lillaedet.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lilla Edets kommun 2(11) Uppföljning av tillsyn i Lilla Edets kommun Under våren

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Ab Skolinspektionen Dnr 43-2016:10935 Luleå kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5465 Forsviks friskola Org.nr. 865501-0661 styrelsen@forsviksfriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Forsviks friskola belägen i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:947 Al-Azhar Stiftelsen i Örebro Org.nr. 875002-8402 för grundskola efter tillsyn i Al-Azharskolan i Örebro i Örebro kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2014-10-03 Ekerö kommun Rektorn vid Ekebyhovskolan Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Ekebyhovskolan i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6053 La Mucca Montessori AB Org.nr. 556702-8799 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solbackens Montessori i Österåkers kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavågen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5984 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Alléskolans grundsärskola i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10346 Haninge kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tungelsta skola i Haninge kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10346

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

ein Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektion efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun Beslut Vibyskolan ekonomisk förening

ein Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektion efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun Beslut Vibyskolan ekonomisk förening ein Skolinspektion Beslut Dnr 44-2016:5127 Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vibyskolan belägen i Sollentuna kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10970 Salems kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Säbyskolan i Salems kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10970 2

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein h %./ Skolinspektionen Dnr 43-2016:10398 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hållsta skola F-6 i Eskilstuna kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola a f i %er Dnr 43-2016:7841 Botkyrka kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tullingebergsskolan i Botkyrka kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) s beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4690 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gunnilseskolan F-6 i Göteborgs kommun 2(16) Tillsyn i Gunnilseskolan F-6 har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6002 Österåkers kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Österåkers kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5438 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(8)

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2017-1 0-16 Dnr 43-2016:10520 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungshögsskolan 1 i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Mora kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(15) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola a f I \e, Skolinspektionen Dnr 43-2017:5443 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7199 Enköpings kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i S:t Iliansskolan i Enköpings kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8037 Kungsörs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungsörs kommun 2(10) Tillsyn i Kungsörs kommun har genomfört tillsyn av Kungsörs kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5795 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Byängsskolan AB Org.nr. 556756-3316 Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Byängsskolan belägen i Täby kommun 2 (10) Uppföljning av tillsyn i Byängsskolan genomförde tillsyn av Byängsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Malung-Sälens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malung-Sälens kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Malung-Sälens kommun genomförde tillsyn av Malung-Sälens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5782 Motala kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Botkyrka kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Botkyrka kommun 2 (13) Tillsyn i Botkyrka kommun har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5843 Sandvikens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Norrsätraskolan i Sandvikens kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (10)

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Byängsskolan AB Org.nr. 556756-3316 Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn av Byängsskolan AB 2 (7) Uppföljning av tillsyn av Byängsskolan AB genomförde tillsyn av Byängsskolan AB (556756-3316)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5739 Lunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11209 Thoren Framtid AB Org.nr. 556749-7051 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Thoren Framtid Kalmar i Kalmar kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5741 Lunds kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Vimmerby kommun kommun@vimmerby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Vimmerby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7485 Forshaga kommun kommunkvforshaga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dejeskolan F-3 i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11263 Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Org.nr. 769600-8585 för fritidshem efter tillsyn av Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:4466 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola %ffier Skolinspektionen Dnr 43-2017:5347 Härryda kommun Rättelse * av beslut enl 26 förvaltningslagen utbildning@harryda.se (FL 1986:223) den 22 maj 2018 /Helena Boöthius för förskoleklass och grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11253 Starkeborg-Tofthagaskolans ekonomiska förening Org.nr. 716403-5912 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tofthagaskolan i Vaggeryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer