OFFENTLIG UPPHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENTLIG UPPHANDLING"

Transkript

1 HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV

2 Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet ägs och drivs av Biogas Syd, med Biogas Öst som lokal projektledare för aktiviteterna i östra Mellansverige. Aktiviteterna i Biogas Östs region genomförs med stöd från:

3 HANDLEDNINGFÖROFFENTLIGUPPHANDLINGAV GASDRIVNAFORDONOCHTRANSPORTER EcoplanförBiogasÖst,2013G11G07 Huvudförfattare:MariaLosman

4 1 INNEHÅLL 1.1 Förord Läsanvisning Transporternarullarfossilt Offentligsektorsrollsomkund Bränslestrategiförattvetavartviskastyra Vadmenarviegentligenmedolikabegrepp? förnybartochlägstapris förnybartochteknikneutraliteten Miljöfordon Godarbetsfördelningförgodaaffärer Juridiken Upphandlingslagstiftningen Lagommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster Upphandlingsprocessen BehovsGochmarknadsundersökning Behov Marknadsundersökningbefintligafordonsflottorochinvesteringsplaner Marknadsundersökningnyafordon Olikaslagskravochönskemål Vilkakravstyrmotgas? Personbilar Färdtjänst,sjukresorochskolskjuts Godstransporter Upphandlingavgasdrivmedlet Gröngas Avtalsvård Närskamanföljaupp? Hurföljermanupp? Vadgörmanmedresultatet? Degodaavropen Vetamer Rådpåvägen Bilaga.Exempel:särskildakontraktsvillkorförnybarabränslen

5 1.1 FÖRORD The% atmospheric% concentrations% of% the% greenhouse% gases% carbon% dioxide% (CO 2,% methane% (CH 4,% and% nitrous% oxide%(n 2 O%have%all%increased%since%1750%due%to%human%activity...%Human%influence%on%the%climate%system%is% clear...%it%is%extremely%likely%that%human%influence%has%been%the%dominant%cause%of%the%observed%warming%since% the%midj20th%century. % TheIntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCCSummaryforPolicymakers27September2013 Vi måste sluta använda fossila drivmedel. Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politisktmedhjälpavstyrmedelsomskatter,avgifterochandrabeslutpånationellnivå.pålokalochregional nivåharoffentligsektorettstarktstyrmedelisinaupphandlingaravfordon,drivmedelochtransporttjänster. Biogas Öst har anlitat Ecoplan för att ta fram den här handledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvarigaochmiljöansvarigasamtdelokalaochregionalapolitikersomstyrkommuner,landsting ochregioner.deverktygochhandledningarsomfinnsfrånmiljöstyrningsrådetgerintetillräckligvägledningför desomvillstyramotgasellerensförnybaradrivmedelgenerellt. BiogasÖstsuppdragärattfrämjabiogas,menserävenattandraförnybaraalternativbehövs.Fordonsgasmed högandelbiogasärettdrivmedelmedstorpotentialattminskaco 2 Gutsläppenochsamtidigtbidratilllokaloch regionalutveckling.biogasöstvillattdenpotentialenskautnyttjasbättre. 1.2 LÄSANVISNING Deförstafemavsnittenriktarsigtillallamedintresseförhurenkommun,ettlandstingellerenregionkan minskamiljöpåverkanfråndetransportermangerupphovtill. De därefter följande avsnitten är mer inriktade på hantverket att upphandla, se till att avropen sker enligt beslutochattuppföljningenavleverantörerblirgjord.dessaavsnittriktarsigtilltjänstemänsomskaläggaupp affärerna,formuleraförfrågningsunderlagochgöraavtalsuppföljningar.avsnitten kan också vara av intresse förleverantörersomvillförståvarförmanuttryckersigsommangörioffentligsektornärmanskagöraaffärer. Valavbränsleberörenmängdolikaavtalsområden.Denhärhandledningentarupp: Personbilar Persontransporter:färdtjänst,sjukresorochskolskjuts Godstransporter:avfallshämtning,byggGochdriftsentreprenadervägsamtdistributionstjänster Drivmedletfordonsgas Detfinnsävenandraupphandlingardärbränslevalkommerin,texnärenkommunhandlaruppenlastbileller arbetsfordon för att utföra uppgifter i egen regi. Är man intresserad av det bör man läsa avsnitten om godstransporter. FörupphandlingavkollektivtrafiktjänsterhänvisastillPartnersamverkanförenFördubbladKollektivtrafikoch derasmiljökravsbilagaikombinationmedavsnittetompersontransporter. Utöverdettaköperkommun,landstingochregionerdiversetjänsterochentreprenaderdärtransporteringår såsombevakningstjänster,städtjänsteretc.ävenhärgårdetattställakravpåtransportenomdenutgören stordelavtjänsten. 3

6 2 TRANSPORTERNARULLARFOSSILT Transportsektorn står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan och är fortfarande till över 90 % beroendeavfossiladrivmedel. Användning(av(fossila(bränslen(i(olika(sektorer Andel(av(total(energianvändning Källa:( Energimyndigheten,( Energiindikatorer( 2013 Not:(Olja(som(har(bunkrats(för(sjöfart(och(fossila(bränslen(som(används(som(råvara(inom(industrin(ingår(inte(i(indikatorn. År Hämtat:(2013G08G30 Transporter Industri Bostäder Figur&1.%Användning%av%fossila%bränslen%i%olika%sektorer.% Dettaärenstorutmaningförbådeoffentligsektor,företagochhushåll.Lösningarnaärflera. 1. EffektivareproduktionsGochkonsumtionsmönstersominnebärfärretransporter 2. Energieffektivaretransportslagsomsjöochjärnväg. 3. Energieffektivabilar,lastbilar,bussar,tåg,fartygochflygsomframförspåenergieffektivasätt. 4. Ökadanvändningavandradrivmedelänfossilaoch/ellerandradrivlinor,därfordonsgasärettavflera alternativ. DedrivmedelsomfinnsatttankaiSverigeochdevägfordonsomfinnsattköpafördessadrivmedelärförutom el,baseradepåetanol,metangasochväxtoljor. Energibas* Produktnamn* Tillämpning* Elmedochutan hybridisering Personbilar, bussar stadstrafik, lastbilar distribution Etanol E85 Personbilar ED95 Bussarochlastbilardistribution Metan Fordonsgas CNG(naturgas CBG(biogas Personbilar, bussar och lastbilar distribution Flytandefordonsgas LNG(flytandenaturgas LBG(flytandebiogas Lastbilarfjärrtransporter Växtoljor FAMEex.RME Personbilar,bussarochlastbilar HVOtex talloljediesel Personbilar,bussarochlastbilar 4

7 PåvägskyltarstårdetCNGsomenvägvisaretilltankställenförfordonsgasenligteuropeisk standard.påsvenskatankställeninnebärskyltenatttankställetlevererarfordonsgassomkan kommabådefrånbiogasochfrånnaturgas. HurmycketmindreCO 2 Gutsläppen blir för de olika drivmedlen varierar beroendepå vilken råvarasomanvänts,menocksåvilkenberäkningmodellochvilkasystemavgränsningarsomtillämpas.medde systemavgränsningarochberäkningsmodellersomanvändsförattangeväxthusgasutsläppenirapporteringen till kontrollen av att bränslet uppfyller hållbarhetskraven i Lag (2010:598 om hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel%och%flytande%biobränslen,blirco 2 Gminskningenjämförtmedbensinochdieselsomsämstdrygt40 %fördeponigasochsombästöver80%förgödsel.destörstaråvarubasernaförbiogasärslamochmatavfall. FörslamärCO 2 Greduktionendrygt70%.Förmatavfallärdennärmare80%.Fördeförnybaraoljornavarierar minskningenavco 2 mellan55%och95%igenomsnitt. 1 CO 2 Greduktionenminskargivetvisnärmanblandardrivmedelmedfossiltochförnybartursprung,texnaturgasG biogasifordonsgasenochfossildieseloljamedhvoellerfame.härgällerdetattintedetbästablirdetgodas fiendeutanattmanaccepteraratttillgångenpådenbästaoljanellerdenbästagaseninteräckertillalltman villtransportera.närgasfordonförstintroduceradesisödraochvästrasverigekördesdepågasmedfossilt ursprung(naturgas.iöstrasverigevardettvärtom,dvs.manbörjademedbiogaspåtankställenaochfyllde sedanpåmednaturgasnärproduktioneninteräcktetillförattförsetankställenamedfordonsgas.successivt harandelenbiogasifordonsgasenökattotaltsettilandet.genomsnittetisverige2012varca60%biogasoch 40%naturgas. Utöverdekommersielltlättillgängligaförnybaradrivmedlenbaseradepåetanol,metangasochväxtoljorgörs testermed blandannat metanolochdme.inget drivmedel kan ensamt ersätta fossila drivmedel, utan flera olikaalternativbehöverbidra. 3 OFFENTLIGSEKTORSROLLSOMKUND Statenstyrbådegenomsinrättattbeslutaöverekonomiskastyrmedel,somvadsomskabeskattasochhur mycket,menävensomkund.kommuner,landstingochregionerstyrframföralltsomkunder.styrningensker ävenutanaktivabesluteftersomallaärkundertillfordon,drivmedelochtransporterpånågotsätt.omman väljerattinteanvändasinamöjlighetersomkundsåblirdetfortsattmestfossiladrivmedeleftersomdetär enklastochoftastbilligastattkörapåfossildieselmedinblandningavfameochhvoupptill30%.attinte ställanågrakraviupphandlingärocksåettaktivtval.villmanhaenhögreandelförnybartmåstemanställa krav och följa upp dem. Detsamma gällerom kommuneneller landstinget vill bidra till teknikutveckling. Vill man se fler drivmedel, andra fordon och förbättra infrastrukturen för att tanka, så behöver den offentliga sektornengagerasigsomkund. Denoffentligaupphandlingenuppgårtillmycketstorabeloppvarjeår, miljarderkronorärsiffrorsom oftanämns.isjälvaverketärdetingensomriktigtveteftersomdetsaknasensamladstatistikinsamling.det gårhellerinteattsägahurstorandelavupphandlingarnasomberörfordonochtransporttjänster.förvissa branscher är offentlig sektor mycket viktiga kunder. Det gäller bussbranschen där ungefär 90 % av omsättningenupphandlasoffentligtenligtbranschföreningenbussbranschensriksförbund.förtaxibranschen gäller att ungefär 40G50 % av omsättningen upphandlas offentligt (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts, men skillnaderna mellan olika landsändar är stora. I ren glesbygd är nästan alla körningar för offentlig sektor. Sophämtning och snöröjning är andra exempel där offentlig sektor är stor. För andra branscher såsom personbilarärintedenoffentligasektornlikaviktigförbilleverantörerna.däremotärkunderioffentligsektor viktigaförleverantörernaavfordonsgas. 1 Hållbara%biodrivmedel%och%flytande%biobränslen%under%2012%Statens%energimyndighet%ET%2013:06%Juni%2013% 5

8 MångakommunerharprincipbeslutattanvändaMiljöstyrningsrådets(MSRkriterier,menMSRtillhandahåller intekriteriersomnödvändigtvisledertillattbiogasochandraförnybaradrivmedelpremieras.därförkaninte kommuner, landsting och regioner som beslutat att förnybart i allmänhet, eller biogas i synnerhet, är att föredra,enbartförlitasigpåmiljöstyrningsrådetskriterier. 4 BRÄNSLESTRATEGIFÖRATTVETAVARTVISKASTYRA De fossila bränslena används i en mycket högre takt än de bildas. Fossil energi som för några år sedan var olönsamatttafram,såsomoljesandochskiffergas,ärnulönsamma.detärenstrategiskfrågahursamhällets skaförsörjasmeddrivmedel. För kommuner är det obligatoriskt med en energiplan och i en sådan kan graden av biogasanvändning till transportsektornkommain. Lag%(1977:439%om%kommunal%energiplanering%% 1% % Kommun% skall% i% sin% planering% främja% hushållningen% med% energi% samt% verka% för% en% säker% och% tillräcklig% energitillförsel.% 2% %Kommun%skall%vid%sin%planering%undersöka%förutsättningarna%att%genom%samverkan%med%annan%kommun% eller%betydande%intressent%på%energiområdet%såsom%processindustri%eller%kraftföretag%gemensamt%lösa%frågor% som% har% betydelse% för% hushållningen% med% energi% eller% för% energitillförseln.% Finnes% förutsättning% för% sådan% gemensam%lösning%föreligga,%skall%den%tagas%till%vara%i%planeringen.% 3% % I% varje% kommun% skall% det% finnas% en% aktuell% plan% för% tillförsel,% distribution% och% användning% av% energi% i% kommunen.%i%en%sådan%plan%skall%finnas%en%analys%av%vilken%inverkan%den%i%planen%upptagna%verksamheten%har% på% miljön,% hälsan% och% hushållningen% med% mark% och% vatten% och% andra% resurser.% Planen% beslutas% av% kommunfullmäktige.% Förlandstingochregionerärfråganlikaaktuelltmendärfinnsingetkravpåattdetskagörasenenergiplan. Detkanlandstinget/regionengöraändå,mendetgårlikabraattförainfråganienKlimatstrategi,Miljöplan, Bränslestrategi,RegionalUtvecklingsplanellernågotannatliknandedokument.Huvudsakenärattdetframgår hurpolitikentänkerattresorochtransporterskadrivasnärdetråderknapphetpåfordonsbränsle. En utmaning är att hantera vad som finns på marknaden idag och att bedöma vad som kommer att finnas framöver.detfinnsnågrahuvudsakligastrategierattväljapå. 1. Sitta*still*i*båten.Antingenförattmanintetyckerattbränsleförsörjningochklimatpåverkanärviktigt ellerförattmanvillattnågonannanskabestämmagenomstarkareekonomiskastyrmedel,texstaten ellereu.envariantavdettaärattlåtadetbästablidetgodasfiende,texattresonerasigframtillatt vätgasskullevaradetbästameneftersomvätgasfordonärdyraochtankningenintesålättillgängligså blirdetbaravanligdieselmedlåginblandatförnybartsålänge. 2. Energieffektivisering. En mer handlingsinriktad variant än att sitta still i båten är att inrikta sig på energieffektivitet.snåladieselbilar,sparsamkörning,ruttoptimeringosv.attsparaenergiäralltidbra. Det löser inte situationen att över 90 % av transportsektorn är beroende av fossil energi, men kan definitivtbidratillattdenförnybaraenerginräckerlängre. 3. Förnybart. HärkanmanvarainriktadpåattalltförnybartochallaalternativadrivlinorsomelG och laddhybriderärbraellerrangordnaolikadrivmedelochdrivlinor.ommanriktarinsigpåattalltärlika bra och vill förhålla sig så resulterar det i transporter som drivs på det drivmedel som är mest företagsekonomisktlönsamtoavsetthurmycketellerlitekoldioxidsomsparas,vilketförnärvarande 6

9 ärlåginblandningavfame/hvoifossildiesel.villmanhainbiogas,etanolellerelgochladdhybrider måstemanuttryckadetspecifikt. EttexempelpåenfordonsGochbränslestrategisomkombinerarenergieffektivitet(alternativ2ovanochvilka drivmedel (alternativ 3 ovan stadens ca 2500 fordon ska rulla på är Göteborgvars senaste mål beslutades ochinnebär: Högreandelmiljöfordonikommunflottan,enligtdefinitionensomanvändsförstatensköpavbilar, från90till95%senast2015. Minskadenergiförbrukning,minst25%hosstadensnyapersonbilar,lättalastbilarochlättabussartill år2015. Minskadanvändningavfossiladrivmedelsomtankaspåpublikatankställen.Med30%tillår2015och med90%tillår2020. Minskadanvändningavfossiladrivmedelsomlevererastilldepå.Med20%tillår2015ochmed50% till2020. Minst100eldrivnafordonistadensfordonsflottaår2015,iövrigtbiogas. En beskrivning av hur man kan tänka längre än vad som är genomförbart på några års sikt är Västra Götalandsregionensomtagitframettkunskapsunderlagsombeskriverolikabränslenstidshorisontförnärde finnstillgängligapåmarknadenförolikaslagstungatransporter. & Figur&2.%Exempel%på%underlag%till%bränslestrategi%i%Västra%Götaland,%uppdelat%på%olika%segment%av%lastbilar%samt% vilka%kommersiellt%tillgängliga%bränslealternativ%man%ser%nu%och%i%framtiden%för%olika%funktioner/tjänster.%källa:% Biogas%Väst,%Biogas%för%tunga%lastbilar% %ett%kunskapsunderlag%2013% 2 BeslutmålförstadensarbetemedmiljöfordonochdrivmedeliGöteborgsstadkommunfullmäktiga2013G01G 31 7

10 4.1 VADMENARVIEGENTLIGENMEDOLIKABEGREPP? Det finns några vanligt återkommande begrepp i diskussioner och beslut om upphandling av fordon och transporter.härärenförklaringvadnågraavdeminnebär,nämligen Förnybartochlägstapris Förnybartochteknikneutraliteten Miljöfordon FÖRNYBARTOCHLÄGSTAPRIS Krav på förnybara drivmedel kan vara fördyrande men behöver inte vara det. Men om man ställer krav på förnybart ochutvärderarenbartpålägstapris,dåkanmanvararättsåsäkerpåattmanfårtjänstersom utförsmedfameochhvo.detärbraommanvilldetochärnöjdmeddenmindremiljöbelastningmandåfår, mendetärinteenvägframommanbestämtsigförattmanvillhagasdrift FÖRNYBARTOCHTEKNIKNEUTRALITETEN I dagligt tal kallas ibland fordonsgas, etanolbränslen och växtoljebaserade bränslen för förnybara. Alla drivmedelinnehållernågonickeförnybardelsåbegreppetblirotydligtnärdetskaanvändasiupphandlingoch avtal.detblirtydligaregenomatthänvisatillhållbarhetslagenförbiodrivmedel,exempelvissåhär: Den%upphandlade%tjänsten%ska%utföras%med%biodrivmedel%till%minst%XX%%%av%trafiken%år%20XX%och%minst%XX%%%år% 20XX.% Biodrivmedel% ska% vara% godkänt% som% biodrivmedel% av% tillsynsmyndigheten% enligt% Lag% (2010:598% om% hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel% och% flytande% biobränslen.% Som% icke% fossilt% får% räknas% den% volymandel% biodrivmedel%som%blandas%in%i%ett%fossilt%drivmedel.% Förenentreprenörärdetföretagsekonomisktbilligastesättetattmötakravpåförnybartoftaattkörameden kombinationavfameochhvoeftersomentreprenörenkananvändavanligadieselfordon.attuttryckasigmed förnybart serkansketeknikneutraltutmenpekaripraktikenpåfameochhvo.förattfågasdriftbehöver manskrivadetiklartext. Den%upphandlade%tjänsten%ska%utföras%med%biogas%till%minst%XX%%%av%trafiken%år%20XX%och%minst%XX%%%år%20XX.% Biogasen% ska% vara% godkänt% som% biodrivmedel% av% tillsynsmyndigheten% enligt% Lag% (2010:598% om% hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel% och% flytande% biobränslen.% Som% icke% fossilt% får% räknas% den% volymandel% biogas%som%blandas%med%naturgas.% Villmanhamedhybridfordonskamaninteanvändabegreppet förnybart utaniställetuttryckakravenmed hjälpavenmiljöfordonsdefinition MILJÖFORDON Detfinnsfleradefinitioneravmiljöfordonsomanvändssåmanbehöverförtydligavadmanmenar. På nationell nivå finns det två olika regelverk som definierar en miljöbil; vägtrafikskattelagen som ger en befrielse från fordonsskatt och inkomstskattelagen som ger en möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebilar. Förordning om miljöj% och% trafiksäkerhetskrav% för% myndigheters% bilar% och% bilresor 2009:1 är kopplad till vägtrafikskattelagen. Accepterarmansnåladieselfordonochattbilarfårsläppautmerjutyngredeär,kanmananvändasamma definitionsomstatengörnärdeköperbilarochlättalastbilar.dåhänvisarmantillförordningommiljögoch trafiksäkerhetskravförmyndighetersbilarochbilresor2009:1. Lätta% fordon% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% definitionen% för% miljöfordon% i% enlighet% med% Förordning%om%miljöJ%och%trafiksäkerhetskrav%för%myndigheters%bilar%och%bilresor%2009:1.% 8

11 Villmanintehamedsnåladieselbilarkanmanhänvisatillinkomstskattelagensdefinition.Dåstyrmanmotel, hybriderochgasbilar. Lätta% fordon% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% kriterierna% för% nedsatt% förmånsvärde% enligt% Inkomstskattelagen%1999:1229.% Definitionenförsupermiljöpremiegervanligtvisettförsnävturvalochärbaraaktuelltommanvillstyramotel ochladdhybrider. Vill man styra till vissa drivmedel men hålla öppet för flera kan man göra det. Ett exempel på en ramavtalsupphandlingdärmanfåttmedallaslagsmiljöfordonärdensomvästragötlandregionentillsammans medfleravästsvenskakommunergjort2013.därhargrundkravetvaritattdetskavaraettmiljöfordon,med olika definitioner för personbilar och transportfordon eftersom de nationella definitionerna just höll på att ändras när upphandlingen genomfördes. De som använder avtalet kan dessutom välja gasbil, etanolbil och olikagradavelektrifieringalltefteregnapolitiskabeslutochpraktiskamöjligheteratttanka.fordonfinnsatt avropa i varje storleksklass. Upphandlingen resulterade i att det finns gasfordon att välja i sex av de åtta klassernaförpersonbil,ochisamtligasjustorleksklasserförlättatransportfordon.behövernågonenbilien vissstorlekdärdetsaknasgassåfinnsdetandraslagsfordonpåandradrivmedelattvälja.idenhärmodellen styrmanintemotvissadrivmedelisjälvaupphandlingen,utaniavropenmotramavtalen. Förtungafordonfinnsingennationelldefinitionavmiljöfordon.MenGöteborgsstadochStockholmsstadhar endefinitiondeanvänderochsomandragärnafåranvända.enligtdennadefinitionskaenmiljölastbilgåpåel ellerdelvispåel,ellervaratypgodkändförminstettförnybartdrivmedel.exempelpåfordonsomomfattasav miljölastbilsdefinitionen är elhybridfordon, metandieselfordon, samt fordon drivna med fordonsgas, etanol ED95ellerDME(dimetyleter. 3 5 GODARBETSFÖRDELNINGFÖRGODAAFFÄRER Att%göra%goda%affärer%kräver%goda%kunskaper%inom%en%rad%områden,%som%exempelvis%juridik,%ekonomi,%teknik,% miljö% och% socialt% ansvarstagande.% Det% är% myndighetsledningens% uppgift% att% se% till% att% upphandlingsorganisationen%har%nödvändig%kompetens%för%att%kunna%genomföra%den%goda%affären. % SlutbetänkandeUpphandlingsutredningenSOU2013:12Godaaffärer enstrategiförhållbaroffentligupphandling Vill man använda upphandlingen som ett styrmedel att nå miljömål och regional utveckling så måste man bemanna och organisera arbetet därefter. En enskild upphandlare kan inte lösa uppgiften själv. Kompetens finnsoftainomdenoffentligaorganisationen,detgällerbaraatthittadenochfålovattanvändadennärden behövs. I en kommun finns det ofta fordonskompetens på en teknisk förvaltning. Det finns alltid miljökompetenspåenmiljöförvaltningochenergikompetenspåenergibolaget.detärframföralltföljandetre tjänstemannarollersomtillsammanskanåstadkommagodaaffärer. Verksamhetsansvarig.Tarredapåvilkabehovenärochberättaförupphandlarenvaddetegentligen är för funktion som behöver lösas och vilken budget som finns avsatt för detta. Den verksamhetsansvarige ansvarar för avtalet när det väl finns på plats och ser till att organisationen bemannassåattavtaletvårdasochfunktionensomupphandlatsutvecklassomdetvartänkt. Upphandlaren. Leder och fördelar arbetet och ansvarar för att ta fram förfrågningsunderlag, utvärderaanbudochskrivaavtal.ärdetettramavtalsomskaanvändasavmångaverksamheterser upphandlarentillattinformerahuravropenskagåtill. 3 Gbranslen/VadGarGmiljolastbil/ 9

12 Handläggaren, som kan vara samma person som den verksamhetsansvarige i synnerhet i mindre kommuner. Tar reda på vad marknaden förmår. Ringer och frågar innan upphandlingen startar hur potentiella leverantörer ställer sig till exempelvis gasdrivna fordon. Handläggaren är också en nyckelpersonförattföljauppkontraktennärdevälärslutnaförattsetillattorganisationenverkligen får transporttjänsten utförd t ex med ett visst antal/andel gasfordon. Har handläggaren inte egen tillräckligkompetensimiljöfrågorkandetbehövasentillsomstöttar. Detbehövervaratydligtuttalatvadsomskauppnåsiupphandlingen,seavsnittetombränslestrategi.Mendet räcker inte attpolitikerfattarbeslutompolicydokument,de behöver också fråga då och då hur det går att omsättabesluteniverkligaaffärer.detsammagälleromväntattomentjänstemanserattdetärsvårtellerdyrt att omsätta de politiska besluten i verkliga affärer, så behöver den informationen nå den politiska nivån. Dialogenmellanpolitikerochtjänstemänärnödvändigialltutvecklingsarbete,miljöstyrandeupphandlingär ingetundantag. Förfordonärenframgångsfaktoratthafordonshanteringencentraliserad.Omvarjeförvaltningsjälvfårskaffa fordonökarriskenbådeattkostnadenförfordonenblironödigtstoraochattbeslutombränsleninteföljs. Idefalldetintefinnsnågottankställeärdetväsentligtattsamlaihoptillräckligtmyckettankningsbehovföratt detskavaralönsamtförengasdistributörattsättauppetttankställe.detkanenkommungöra,texgenomatt synkaavtalstidernaföravfallstransportermedkollektivtrafikensupphandlingar.detärocksåmöjligtattfråga stora privata företag på orten om de är intresserade av att köra gas och tillsammans med dem få ihop ett underlag. 6 JURIDIKEN Den offentliga upphandlingen regleras i lag. För fordon och transporter finns den allmänna upphandlingslagstiftningensomgälleralla.dessutomfinnsdetenspeciallagstiftningförjustfordonochvissa kollektivtrafikstjänster. 6.1 UPPHANDLINGSLAGSTIFTNINGEN Offentligsektorfåriprinciplovattköpavadsomhelst.Lagen 4 reglerarbarahurmanfårlovattgöra. Denoffentligaupphandlingenskaskeenligtprincipernaomlikabehandling,ickeGdiskriminering,transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Var gränserna går för vad som är tillåtet avgörs i domstol. Instansersomgerrådiupphandling,texKonkurrensverket,grundarsinrådgivningpåtolkningavlagenoch olikarättsfall. Vad än Konkurrensverket och andra ger för råd, så är det ytterst den som ansvarar för upphandlingen som avgörhurmanskauttryckasig.detärintesåsvårtsomdetkanskelåterattvaralaglig.villmanhagasbilarså kanmanskrivadet.allaleverantörerharmöjlighetattlevereragasbilarellertjänstersomutförsmedgasbilar, ävenominteallavilldet.allaharsammachansattuppfyllakravengenomattinformationenäröppenoch tydligkringvaddetärkommunen,landstingetellerregionenvillha. Begränsningarna ligger inte i själva lagen utan finns snarare i tillämpningen av lagen. För att ställa proportionerligakravpåetttransparentsättbehövermantaredapåvadsomfinnspåmarknaden,haendialog medmöjligaanbudsgivareochanvändareavavtaleninnanmanställerkrav.manmåsteocksåhamöjligheter attföljauppattkravenefterlevs. 4 Lagenomoffentligupphandling(LOUochLagenomupphandlinginomområdenavatten,energi,transporter ochposttjänster(luf,sfs2011:846lagommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster ochförordning(2011:847ommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster 10

13 Detäringenbraidéattgåutienupphandlingavfordonochkrävagasbilaromdetintefinnsnågonintresserad bilhandlareinärområdetsomvilllevereraochservasådana.detärhelleringenbraidéavbådekostnadsgoch miljöskäl,attkrävaattentjänstutförsmedgasbilaromfordonenmåsteköralångaomvägarföratttanka.ring ochfrågainnanupphandlingenstartar!svårareänsåärdetinte. Detärtillåtetattupphandlafordonsgas,gasfordonochtransporttjänstermedkravpågasävenomdetbara finnsendistributöravgasiområdet.detsammagälleromdetbarafinnsenleverantöravgasfordonellerbara ettåkerisomhargasfordon. Iblandrefererasrättsfalllitesnabbtimedia.EttexempelkommerfrånTrollhättandärlokaltidningengerintryck avattdetäroförenligtmedupphandlingslagstiftningenattställakravpåbiogas. 5 Isjälvaverketgälldetvisteni förvaltningsrättenettkravpåräckviddmedgasitanken,därdenklagandeleverantörenhadeenmindretank än den vinnande och därmed förlorade en andra konkurrensutsättning som utgick från SKL Kommentus ramavtal.förvaltningsrättentyckteattkommunenskullehakunnatklarasigmeddenmindretanken 6 utanatt först kontrollera med Trollhättans kommun 7 om det stämde. Förvaltningsrätten menade också att grupperingen av fordon i olika storlekar inte var korrekt gjord. Dessa invändningar har ingenting med drivmedelsvalet att göra. Trollhättans kommun avser att göra om den andra konkurrensutsättningen på liknandesättsomdenförstamenmedentydligareargumentationsåattdetbättreframgårvarfördeställer kravpåenvissräckviddpågas. DetärhellerinteattrekommenderaattställakravpåattX%avtransportarbetetskaskemedgasfordonsom tankar biogas om man inte vet hur man ska räkna ut det, eller hur man ska förklara för åkare hur de ska redovisa på ett begripligt sätt som inte avskräcker dem. Då är det bättre att t ex ställa krav på att de från avtaletsstartskahaxantalgasfordonidenfordonsflottasomärinvolveradiattutföratjänsten,fördetär uppgifter som går att kontrollera mot Trafikregistret via Transportstyrelsen. Kravet kanske inte blir så exakt somommangrundardetpåtransportarbete,mendetblirbegripligtförallaochdetärminstlikaviktigt. Deflestaoffentligaupphandlareoroarsigföröverprövningar.Vanligtvisvinnerkundenöverprövningarna,men detartidochkanblidyrtomdenoffentligekundenbliravtalslösundertiden.detärovanligtattmiljökrav överprövas.hardenoffentligekundenpolitiskabeslutiryggenvadsomskauppnåsmedupphandlingarnaoch haruttrycktsinakravsåattdeärbegripligaochmöjligaförföretagattuppnå,ärriskenlåg.ettbratestpå begriplighet är att tänka igenom och i text beskriva vilka bevismedel man vill ha in i upphandlingen för att verifieraettkravochhurmantänkerföljauppdet.vetmanpåkundsidanintehurettkravskaverifieraseller följas upp så är det lämpligt att ta bort det. Harkundendessutomhaft dialog med potentiella leverantörer innan upphandlingen startade så att anbudsgivare förstått varför kraven ställs och kunden fått en god uppfattningomrealismenikraven,finnsdetingenstörreanledningtilloro LAGOMMILJÖKRAVVIDUPPHANDLINGAVBILAROCHVISSAKOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER Det finns ett EUGdirektiv 8 som är omsatt i svensk lag 9 som innebär att man ska ta hänsyn till fordonens energianvändning,koldioxidutsläppochutsläppavluftföroreningarvidupphandlingavpersonbilar,bussaroch lastbilarsamtkollektivtrafiktjänster,menintesjukresor,färdtjänstochskolskjuts.fördensomvillföljalagenär detalltsåintefrivilligtattväljabortattställamiljökrav.pånågotsättmåstemangöradet,ochmanhartvå olikavägarattgå.delsattutvärderaochdelsattställakravidentekniskaspecifikationen.denmetodsomi praktikenäranvändbarärkravidentekniskaspecifikationen Dom2013G11G14FörvaltningsrätteniGöteborg,mål8785G13E 7 Samtal2013G11G19medTrollhättansupphandlingschefRonnyOdervang 8 Direktiv2009/33/EGomfrämjandeavrenaochenergieffektivavägtransportfordon 9 SFS 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och Förordning (2011:847ommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster 11

14 Ommanvillanvändasigavutvärderingskriteriermåstemanberäknamiljönyttanenligtenpåförhandbestämd kostnad. Det sätt på vilket kostnaden satts innebär att elhybridfordon gynnas på bekostnad av alternativbränslefordoneftersomdirektivetangerenhögrekostnadförenergiänförkoldioxid,tillföljdavatt EU politiskt värderat energianvändning högre än koldioxidutsläpp. Följden är att kommuner, landsting och regionersomharpolitiskabeslutattgynnaförnybartharsvårtattanvändautvärderingskriterieriupphandling avfordonochlinjebusstrafik. Detgårutmärktattlösauppgiftenutanattanvändautvärderingskriterierförkommuner,landstingochregioner somharförnybarenergisomprioriteratmål.detärbaraattlåtabliattanvändaupphandlingsmetodenmed utvärderingskriterierochiställetupphandlamedobligatoriskakravochkontraktsvillkor.detkantillochmed vara enklare för både köpare och anbudsgivare om kunden låter bli att uttrycka önskemål i form av utvärderingskriterierförattdetblirtydligarevadkundenvillhaochdetblirlättareattvärderaanbuden. 7 UPPHANDLINGSPROCESSEN 7.1 BEHOVSGOCHMARKNADSUNDERSÖKNING Innanupphandlingenstartarbehövermantaredapåvadmanbehöver,vilkamöjligaleverantörerdetfinnsoch vaddekanleverera BEHOV Detlåterkanskesjälvklartattmanmåstetaredapåvadsombehövsinnanmanköperdet.Mendetärfaktiskt intesjälvklart.endelsakerköpsbaraförattdeköptstidigare.härharverksamheternadenstoramöjligheten attsparaskattepengarochmiljö.måsteförvaltningenhatrepoolbilarbaraförattdetvaritsåhittills?gårdet atttabussen,cyklaellergåmer?gårdetattersättaendelavmötenamedwebbmötenellervideomöten? Utnyttjaspoolbilarnadygnetruntellergårdetattsamutnyttjamedandragenomattköpabilpoolstjänsterdär bilarnaanvändsavhushållpåkvällarochhelger?behöverkommunenenegeninternpostserviceellergårdet likabraatthakapåtransportnätverksomändåkörbrevochpakettillmångaandra?gårdetattsamarbeta medkollektivtrafikenochläggaskolornasschemansåattelevernaintebehöverskolskjuts?sådanahärfrågor harinteattgöramedomtransporterdrivspåbiogasellerinte,menkanfrigöraresurserförattökakvaliteteni detransporttjänstersomfaktisktmåsteköpas MARKNADSUNDERSÖKNINGBEFINTLIGAFORDONSFLOTTOROCHINVESTERINGSPLANER Marknadsundersökningar låter kanske som något någon annan gör och lämnar en rapport över, ett marknadsundersökningsföretag som man anlitar. Så kan man förstås göra men ofta behövs bara helt småskaligaundersökningarpånågratimmar.trotsattensonderingavmarknadenintebehövervarastörreän såärdetinte alltid detsker,vilketkanledatillhögaanbudspriserelleringaanbudallsvilketkostartidoch pengar.detärheltenkeltvärtattundersökamarknadeninnanmanstartarupphandlingen,förannarsfårman somkundproblemlängrefram.lämpligametoderfördettaär: Googla Ringa Skickaenkät Möteenskilt Möteigrupp Detförstamanbrukargöraärattgooglaochkontrolleravilkaleverantörersomfinnsochhurdebeskriversig själva.kanskeharnågonannanskrivitomdemockså.görenlistapåmöjligaanbudsgivare.detärintesäkert duhittarallamedengång.närdusedanharkontaktmedmarknadensågårdetbraattpassapåattfrågavilka företagensersomsinakollegoribranschen. 12

15 Formuleranågrafrågorsomstödförvadduvillveta,tex;Hurmångamiljöfordonharföretaget?Vilkasorter? Hurfungerardetatttankaiområdet?Hurtänkerföretagetommiljöfordonframöver,vadvilldesatsapå?Vad skullefåföretagetattskaffaflermiljöfordon?dukanävenfrågaföretaghurdeskulleviljaattupphandlingen och kraven utformades för att få idéer. Räkna inte med att få svar som är förenliga med upphandlingslagstiftningen. Det gör inget. Exakt hur en förfrågan sedan ska uttryckas är de offentliga tjänstemännensjobbattformuleraeftervärderingenavhuruvidadetsomföretagensägerärvärdefullturdet offentligasperspektiv. Det enklaste är att ringa företagen och fråga. Anteckna svaren. Be att få komma på besök. Ytterligare ett alternativ är att be möjliga leverantörer att komma på möte. Räkna inte med total öppenhet mellan konkurrerandeföretag,såseåtminstonetillattgöratydligtvemdekanringaiefterhandomdeharytterligare reflektioner. Enkätformenkanupplevassomtilltalandeförattdetgårganskasnabbtattskickautfrågorochbearbetasvar förutsattattfrågornainteärsåmånga.detkanfungera,ochärabsolutbättreäninget,mendetärlitesyndatt användajustdenmetodenioffentligupphandlingeftersomsjälvaupphandlingensedanskerheltskriftligtmed förfråganochfrågor&svar,oftautanförhandling.ijustförarbetettillupphandlingensåharmanchansenatt pratamedvarandra,vilketoftastgermerochintesällanoväntadinformationsomärvärdefullförhurförfrågan utformas MARKNADSUNDERSÖKNINGNYAFORDON När man ska köpa fordon behöver man veta vilka som finns. Det enklaste sättet är att studera finns att köpa i Sverige. Är man verksam utanför storstadsområdena behöver man komplettera med att kontrolleravilkaåterförsäljaresomfinnspårimligaavståndförattfåfungerandeservice. Detärväsentligtattkollaomdetfinnslämpligafordonstyperfördentjänstfordonetskautförasåsom; Personbilartjänsteresor Personbilarstorlastmöjlighet Personbilarlämpligasomtaxi Lättalastbilar Tungalastbilar Möjligheternaattstyravilkafordonsomskaanvändasärstörreomtjänstensomköpsärutformadpåettsätt så att kunden i praktiken chartrar hela fordon. Är de tjänster som utförs i nätverk med många fordon och kunderinblandadeochkundengårinpådetaljeromfordon,kandetvarakostnadsdrivandeochinnebärockså en större utmaning att följa upp. Exempel på tjänster av chartergkaraktär är sophämtning och fasta godstransporter som innebär att fordon går varje dag fulla med kundens gods. Ett annat exempel är kollektivtrafikmedbuss.taxitrafikpålandsbygdärnästanattbetraktasomcharterförattfärdtjänst,skolskjuts ochsjukresorstårförensåhögandelavomsättningenatttaxiföretageninteklararsigutanoffentligsektor somkund. 7.2 OLIKASLAGSKRAVOCHÖNSKEMÅL Ioffentligupphandlinguttryckermansinakravochönskemåliolikaformer: Kvalificering Tekniskspecifikation Tilldelningskriterier Option Bonus 13

16 Kontraktsvillkor Kvalificeringen syftar till att fastställa leverantörens förmåga att fullgöra ett kontrakt. Krav i den här fasen handlarinteomvilkadrivmedelellerfordonsomskaanvändas,utomomekonomiskstabilitetetc. Kravpådrivmedelochfordonkanställassomendelavdentekniska*specifikationen.*Detärdetvanligasteoch enklastesättet.tex fordonen%skall%kunna%drivas%med%biogas.% Tilldelningskriterier använder man när man vill utvärdera med metoden ekonomiskt mest fördelaktiga till skillnadfrån lägstapris.härärdetväldigtnogaattmanärtydligmedhurmanvärderarolikakvaliteteroch viktar med pris. Ibland frestas man att använda tilldelningskriterier för att ingen hunnit med att undersöka marknadenordentligt,ellerförattdenegnaorganisationenintetagitställningtillvadmanegentligenvillha. Detväckerförhoppningarhosanbudsgivarnamedföljandebesvikelseomintemiljömervärdetgerutdelning. En variant är att man i förfrågan gör det möjligt för anbudsgivarna att lägga en option på ett alternativt utförande,texattbussarskadrivasmedbiogas.dåkanmanbestämmasigföratttaoptionenomdetvisarsig attmankanfådentillettprismansomkundvillbetala.ävendenhärmetodenkanväckaförhoppningaroch signalerarinteattkundernavetvaddevill. Ytterligareettalternativärattmangörenbonussomfallerutunderkontraktstiden,texattfärdtjänstfordon fårxxkr/meritimmenomdeutförsmedgasbilar.läggermanbonusenpårättnivålockardenåkarentillatt investeraiengasbil.läggermandenförlågtgerdeningeneffekt.läggermandenförhögtärdetinteväl användaskattemedel.vadsomärenbrabonusbehövermanharesoneratmedpotentiellaleverantörerom långt innan upphandlingen startar och även göra egna beräkningar på utifrån fordonsekonomi med olika bränslealternativ. Kontraktsvillkor är krav som inte behöver uppfyllas när anbuden lämnas in utan som gäller när kontraktet löper. När man köper tjänster är det vanligt med kontraktsvillkor, t ex transporttjänsten skall utföras med miljöfordon.kontraktsvillkoräringetmanutvärderariupphandlingenutanförattdeskavaraeffektivamåste manägnatidåtavtalsuppföljning. En vanlig missuppfattning är att man är svagare i sin styrning av miljö om man inte använder tilldelningskriterier, men det stämmer inte. Tekniska specifikationer och kontraktsvillkor kan vara minst lika styrande.detberorheltpåvilkennivåkravenligger. 7.3 VILKAKRAVSTYRMOTGAS? Miljöstyrningsrådetskriterierärinteutformadesåattdestyrmotnågotspecifiktdrivmedel.Deuttryckersina kravmedhjälpavmiljöfordonsdefinitionerellerförnybaradrivmedel.densomvillstyramotgasmåsteanpassa Miljöstyrningsrådetsrekommendationer. Trafikverketsochstorstädernasgemensammakravpåentreprenaderstyrintemotnågraförnybaradrivmedel alls.avfallsverigesavtalsmallharenganskavagstyrningmotförnybart.denendamallmedtydliginriktningpå förnybart drivmedel finns inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, men inte heller där styr manmotnågotspecifiktdrivmedelutanförnybartgenerellt PERSONBILAR Miljöstyrningsrådets personbilskriterier styr mot miljöfordon, oavsett diesel eller förnybart. Det finns ingen särskildhjälpattfåfördensomvillstyramotfordonsg/biogas. SKL Kommentus ramavtal 2012 (i två versioner med olika avropare som många kommuner använder är utformade med hjälp av Miljöstyrningsrådets kriterier. När kommunen gör den förnyade 14

17 konkurrensutsättningenpåavtalensåpreciserarkommunensittbehovochangerdåvilket/vilkadrivmedelsom accepteras.mankanangeenbartgas,el,bensin,diesel,etanolellerangeattfleraavdemaccepteras. Bilar upphandlas vanligtvis på ramavtal för treåriga leasingperioder. När Västra Götalandsregionen upphandlade fordon i flera segment tillsammans med 22 kommuner fick man anbud på flera i gasdrivna modeller.detärenvägattgåsomävenmöjliggörattskaffaandrabilarängasomdetfinnsnågotsegmentdär detantingenintefinnsnågragasbilarellerommanintefårinanbud. De flesta kommunerna i regionen hade redan samverkat och kommit fram till en rekommenderad trestegsmodellförfordonsköp: 1. Detlägstakravetärattmanupphandlarmiljöbilarenligtmiljöbilsdefinitionen 2. Ettavanceratkravärattgasfordonupphandlas 3. Dettakankompletterasmedspetskravetelbil Detfaktumattmiljöbilsdefinitionenändradesunderarbetetsgångleddetillattupphandlingengenomfördes medkravfråntvåolikadefinitioner.delsdennyaisfs2009:1medhänvisningtillbefrielseav fordonsskatt enligtvägtrafikskattelagen,delsfördestörrelättadieseldrivnatransportfordonenenhänvisningtilldengamla definitionenmedmaximaltco 2 Gutsläpppå230g/km. Upphandlingengjordesifleraolikakategorieravstorlekarochdrivmedelspreferenserförattgöradetmöjligt förkommunernaatttillämpatrestegsmodellenisinainköp.ettfordonvannivarjeklass.allastorleksklasser harintefordonmedalladrivmedel,mendetfinnsfordoniallastorleksklasser. Anbudsområden/ fordonsklasser Vikt (kg Drivmedel Personbilar Bensin Diesel E85 Gas Hybrid Laddhybrid 1.1 Mindre pb (småbilar Liten pb Mellanstor pb Mellanstor pb kombi Stor pb Stor pb, kombi Flexibla (MPV AWD Verso 1,8 7 sits Renault Clio Focus 1,6 TDCI Focus 1,6 Econetic S60 D2 V60 D2 Verso 2,0 7 sits VW UP Golf TSI Ford Fiesta 122 Trend Focus 1,6 F Focus 1,6 TiVct Golf Variant S60 T4F V60T4F Rav4 2,0 Golf TDI Audi A4 B8 Ford C-Max Trend 1,6 Passat Variant Ecofuel Touran TSI 150 Yaris Auris HSD Auris HSD Prius HSD Prius + 7 sits Lätta Transportbilar Bensin Diesel E85 Gas Hybrid 4.1 Minibuss 4.2 Handikappbuss 5.1 Skåp 2,5-5m3 5.2 Skåp 5,1-8,9m Skåp 9-15m Pickup EH 5.5 Pickup DH max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 Renault Traffic MB Sprinter 313 Cdi Renault Kangoo S/S Ford Custom Ford Transit Ford Transit Ford Transit VW Caddy Comfortline MB Sprinter 316 NGT Fiat Doblo VW Transporter MB Sprinter 316 NGT VW Transporter VW Transporter Prius plug in Laddhybrid El VW E UP Focus El Nissan Leaf Tabell& 1.% Sammanfattning% av% vinnande% fordon% per% storleksklass% och% drivmedel% i% Västra% Götalandsregionens% fordonsupphandling%2013.% El 15

18 7.3.2 FÄRDTJÄNST,SJUKRESOROCHSKOLSKJUTS MiljöstyrningsrådetsupphandlingskravförPersontransporterärtillinnehålletommiljörättliktMiljökravsbilaga ipartnersamverkanförenfördubbladkollektivtrafik.* Personbilar*som*kör*taxi* Både Miljöstyrningsrådet och Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik hänvisar till gamla definitioneravmiljöfordon,beroendepåattuppdateringscyklernafördehärmallarnainteärsynkroniserade mednärregeringochriksdagbeslutaromnyamiljöbilsdefinitioner. Vilken nivå det går att lägga upphandlingskrav på beror helt på den lokala marknadssituationen. Be de taxiföretag som finns berätta hur många fordon de har och hur många av dem som uppfyller den senaste miljöbilsdefinitionen för statens anskaffning av bilar. Be dem också ange hur många som går på olika slags drivmedel.läggkravensåattdetstimulerartillförbättring. Förhoppningsvisgårdetattställakontraktsvillkoret: Personbilar% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% definitionen% för% miljöfordon% i% enlighet% med% Förordning%om%miljöJ%och%trafiksäkerhetskrav%för%myndigheters%bilar%och%bilresor%2009:1.% Vill man dessutom att det ska vara gasbilar kan man formulera det som % av kilometerproduktionen eller någonannanenhetsomärkopplattilldenekonomiskaersättningen.uppföljningenavmiljökravenunderlättas omdeuttrycksisammaenhetersomliggertillgrundförfakturorna,texperkilometerproduktion. Enytterligaremöjlighetärattställakontraktsvillkoret: När%nya%personbilar%anskaffas%skall%de%vara%avsedda%för%gasdrift.% Specialfordon*som*kör*taxi* Detärfåfordon,deärspecialbyggdaochdegårintesåmångamiljämförtpersonbilarochbussar.Detkanvara lägeattinteställanågradrivmedelskravpådem.meddettasagtfinnstexgasdrivnaambulanserpågrundav enupphandlingsomstockholmslänslandstinggjortiprojektetgrönambulans. Bussar* Sålångtmöjligtbörskolskjutsarnakoordinerasmedlinjetrafiken,bådeavkostnadsskälochmiljöskäl.Detfinns fleragasbussarpåmarknaden,bådenyaochbegagnadesådetgårbraattställakravpågasdriftförutsattatt detfinnstankningsmöjligheterochtrafikföretagsomvillköragas.frågainnanupphandlingenstartar! Enmöjligformuleringkanvara: Max%50%%av%den%genomsnittliga%kilometerproduktionen%som%körs%för%KUNDEN%under%ett%år%skall%utföras%med% fossila%drivmedel.% DetkanetttrafikföretagsomharflerabussaritrafikförskolskjutsenlösamedHVOGdieselochnågrabussar somgårpå100%rmeoch/ellergasbussarelleretanolbussar.seuppmedprocentsatsernärdetärsmåaffärer såattupphandlareninteavmisstagdriverpåköpavnyabussarientaktmaninteärbereddattbetalaför. Uttryckermanettkravsomovanmåstemanhakompetenspåbeställarsidanatträknavadsomärförnybart ochvadsomärfossilt.vanligdieselinnehållertex5%förnybart.fordonsgasharolikaursprung,bådefossil naturgasochbiogas.kännermansigosäkerpådettaärdetbättreattuttryckakravenperfordoniställetför kilometer,tex: Trafiken%beräknas%kunna%genomföras%med%7%bussar.%5%av%dessa%skall%vara%gasbussar.% 16

19 Alltjämtgällerdetatttaredanpåvadtrafikföretagenharisinfordonsparknuochvaddekantänkasskaffa, samtattdetmåstegåatttankautanlångaomvägar GODSTRANSPORTER Miljöstyrningsrådet har kriterier för godstransporter men de styr inte mot förnybart utan handlar mer om utsläpp av hälsoskadliga ämnen, sparsam körning mm. Detsamma gäller för Trafikverket och de tre storstädernasgemensammakravpåentreprenaderförattbyggaochdriftavägochjärnväg. Närtransporternaingårinätverkfårbådekundenochleverantörenalltidbekymmermedattavgöravilkendel avtransportensomenvisskundstårförochhurandelenförnybartellergasdriftskaräknaspådet.detfinns ingenenkellösningpådetproblemeteftersomdestoratransportnätverkensomisinturanlitaråkerierräknar på en övergripande nivå, vilket medför att varje enskild kund försvinner i mängden. Dessutom räknar transportföretagen på olika sätt. En möjlighet är att ställa krav fordonsvis förutsatt att man accepterar att andrafordonkankommaattköragodset: Bland% de% fordon% som% används% för% att% köra% vårt% gods,% skall% det% finnas% minst% ett% tungt% miljöfordon% enligt% den% definition%som%gäller%i%göteborgs%stad%och%stockholms%stad.%% När transporterna är upplagda så att i fordonet i princip bara kör i uppdrag för en enda kund slipper man problem med att avgränsa gentemot andra körningar. Men bara för den skull ska man inte bryta loss transporterurnätverkförattkörademmedsämrefyllnadsgrad.detärlikadålighushållningmedenergisom attgåfrånbusstrafikmedmångaresandetillpersonbilstrafikmedenpersonibilen. Fördistributionmedlastbilfinnsidaglastbilarsomtankasmedgasformigtrycksattgas,sammasomanvänds förbussarochpersonbilar.menförtungafjärrtransporterpassarintealltiddessabilar,delsförattdeintekan tasåmycketgodsochdelsförattdeharrelativtbegränsadräckvidd.förtungalångvägatransporterharvolvo levereratsåkallademetandiesellastbilarsomdrivsmedflytandegas,sompassarförfjärrtransporter.denna teknik är i uppstart och har just nu ett produktionsuppehåll inför nästa generation fordon med metandieselteknik.dettaärenutmaningförenupphandlare,ochenlösningärattställakravientrappaini framtiden,sebilaga Särskildakontraktsvillkoromförnybarabränslen. Avfallstransporter* AvfallSverigeharenmallförupphandlingmedsvagstyrningmotförnybaradrivmedel: För%att%främja%miljön%ska%följande%krav%gälla:% Entreprenören%ska%ha%tidsatta%mål%och%en%plan%för%att%minska%beroendet%av%fossila%bränslen.% Entreprenören%ska%ha%implementerade%tidsatta%mål%och%en%plan%för%att%minska%drivmedelsåtgången.% Entreprenören% ska% dokumentera% och% kvartalsvis% redovisa% drivmedelsåtgången,% emissioner% och% andel% förnyelsebart%bränsle%per%kilometer%och%fordon.%resultaten%ska%även%åskådliggöras%för%förarna.% Entreprenören% ska% aktivt% arbeta% med% att% effektivisera% transporterna% samt% uppmuntra% personalen% i% syfte% att% minska%drivmedelsåtgången.% Utdragurhttp://www.avfallsverige.se/rapporter/upphandlingsmallar/Mallförupphandlingavavfallshämtning,odaterad. Sophämtning sker med i princip helchartrade fordon, dvs. entreprenören använder inte fordonen till andra uppdrag än för den offentlige kunden, på samma sätt som upphandlad busstrafik. Det ger kunden stora möjligheterattstyrafordonsval.mångakommuneranvänderdenmöjligheten,texstockholmstadsomfick gassopbilarävenidensenasteupphandlingenmedföljandeformuleringiförfrågningsunderlaget: 17

20 Samtliga% ordinarie% insamlingsfordon% för% säckj% och% kärlavfall,% utom% mindre% sopbilar,% ska% drivas% med% förnyelsebart%drivmedel.%med%förnyelsebara%fordonsbränslen%menas%i%stockholm:% Bioetanol%(ED95% DME%producerad%på%bioråvara% El%producerad%med%vattenJ,%vindJ,%solJ,%vågkraft%och/eller%biobränslen% Fordonsgas%om%minst%50%%biogas% Om% anbudsgivaren% avser% att% lämna% anbud% på% annat% förnyelsebart% bränsle% eller% teknik,% åligger% det% anbudsgivaren% att% i% anbudet% bifoga% tydlig% dokumentation% som% påvisar% att% bränslet% är% förnyelsebart% och% att% emissionskrav%kan%uppfyllas%med%valt%bränsle%och%aktuell%motor%i%insamlingsfordonet.% 7.4 UPPHANDLINGAVGASDRIVMEDLET Idagligttalkanmansägaattdenoffentligekundenupphandlargas,menisjälvaverketmenarmanoftastbåde självagasenochdistributionstjänstensåattdetgåratttanka.detärsällandenoffentligekundenharföravsikt att driva tankstation med kompressorer, reservdelslager, betalsystem mm. För busstrafiken ser det olika ut överlandet,vissakollektivtrafikmyndigheterlämnarbränslefrågantilloperatörenmedanandravaltatthandla uppfordonsgasenåtoperatörenförattförsäkrasigomstorandelbiogas.omdenoffentligekundenisintur säljer gasen vidare till en entreprenör blir kunden redovisningspliktig till Energimyndigheten. Denna administrationunderlättasomkundenavtalatmedgasleverantörenattlevereraunderlagtillredovisningen.att tapåsigansvaretförattdistributionenskafungerapassarvissaorganisationer,menommanintekännersig manad att själv stå för den extra säkerhet som krävs för att man alltid skall kunna tanka, t ex extra kompressorer,reservdelslagermedmera,ärdetbättreattupphandla fordonsgasinklusivedistribution och ställakravpåenhögandelbiogassamtleveranskrav,eventuelltmedvitenviduteblivenleverans. Upphandlarman distributionav100%biogas skamanvaramedvetenomattdetkanblienutmaningatt tankställetalltidfungerar.förattsäkerställaatttankställetalltidfungerarbörmandelsställakvalitetskravpå maxgtidsomdetintegåratttankaochdelstillåtaattnaturgaskommerinmedenlitenandel. Fordonsgasen%skall%till%minst%X%%per%år%utgöras%av%biogas.% Spårbarheten är grunden för alla andra krav när det gäller drivmedel. Använd Miljöstyrningsrådets krav på spårbarhetidrivmedel: Leverantören% ska% senast% 1% år% efter% att% avtalet% slutits% redogöra% för% ursprung% och% produktionsanläggningar%för%levererat%drivmedel.% Råvarubaserna%(naturgas,%substrat%till%biogas%etc%som%ingår%ska%till%minst%97%%%av%drivmedlet%anges.% Uppgifterna%ska%omfatta%hela%produktionskedjan%från%råvaror%till%färdig%produkt%på%en%massbalansnivå.% Naturgas:%Ursprungsland%ska%anges. Biogas:%Odlingsområde/reningsverk%eller%substratets%ursprung%i%övrigt%ska%anges.% Biogasanläggning/rötkammare,%uppgraderingsanläggning%ska%anges. Glöminteattställakravävenpånaturgasdelenifordonsgasen.GördetsomMiljöstyrningsrådetföreslår: Offererade% fossila% drivmedel% ska% på% massbalansnivå% inte% härstamma% från% oljesand,% tjärsand,% skiffergas,% skifferolja%eller%syntetisk%olja%från%kol.%minst%97%%%av%det%offererade%drivmedlet%ska%redovisas.% BiogasgerolikamycketminskningavCO 2 beroendepåvilketsubstratdenproducerasav.ställermanhögre kravände35%somnukrävsförattfåhållbarhetsbeskedavenergimyndighetenbörmantänkapåattman 18

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten Nyhetsbrev nr1. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool,

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

i Stockholm Lova André Nilsson f.d. Miljöbilar i Stockholm Vehicles in Stockholm

i Stockholm Lova André Nilsson f.d. Miljöbilar i Stockholm Vehicles in Stockholm Clean Miljöbilar Vehicles in Stockholm och miljöbränslen i Stockholm CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Lova André Nilsson f.d. Miljöbilar i Stockholm Miljöbilar

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun AUTO FORCE SWEDEN AB Drivmedelsstrategi Upplands Väsby kommun Olle Jonsson 2014-10-14 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Uppdrag Drivmedelsstrategi... 1 Utredning om fossilfri fordonstrafik SOU 2013:84...

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer