OFFENTLIG UPPHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENTLIG UPPHANDLING"

Transkript

1 HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV

2 Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet ägs och drivs av Biogas Syd, med Biogas Öst som lokal projektledare för aktiviteterna i östra Mellansverige. Aktiviteterna i Biogas Östs region genomförs med stöd från:

3 HANDLEDNINGFÖROFFENTLIGUPPHANDLINGAV GASDRIVNAFORDONOCHTRANSPORTER EcoplanförBiogasÖst,2013G11G07 Huvudförfattare:MariaLosman

4 1 INNEHÅLL 1.1 Förord Läsanvisning Transporternarullarfossilt Offentligsektorsrollsomkund Bränslestrategiförattvetavartviskastyra Vadmenarviegentligenmedolikabegrepp? förnybartochlägstapris förnybartochteknikneutraliteten Miljöfordon Godarbetsfördelningförgodaaffärer Juridiken Upphandlingslagstiftningen Lagommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster Upphandlingsprocessen BehovsGochmarknadsundersökning Behov Marknadsundersökningbefintligafordonsflottorochinvesteringsplaner Marknadsundersökningnyafordon Olikaslagskravochönskemål Vilkakravstyrmotgas? Personbilar Färdtjänst,sjukresorochskolskjuts Godstransporter Upphandlingavgasdrivmedlet Gröngas Avtalsvård Närskamanföljaupp? Hurföljermanupp? Vadgörmanmedresultatet? Degodaavropen Vetamer Rådpåvägen Bilaga.Exempel:särskildakontraktsvillkorförnybarabränslen

5 1.1 FÖRORD The% atmospheric% concentrations% of% the% greenhouse% gases% carbon% dioxide% (CO 2,% methane% (CH 4,% and% nitrous% oxide%(n 2 O%have%all%increased%since%1750%due%to%human%activity...%Human%influence%on%the%climate%system%is% clear...%it%is%extremely%likely%that%human%influence%has%been%the%dominant%cause%of%the%observed%warming%since% the%midj20th%century. % TheIntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCCSummaryforPolicymakers27September2013 Vi måste sluta använda fossila drivmedel. Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politisktmedhjälpavstyrmedelsomskatter,avgifterochandrabeslutpånationellnivå.pålokalochregional nivåharoffentligsektorettstarktstyrmedelisinaupphandlingaravfordon,drivmedelochtransporttjänster. Biogas Öst har anlitat Ecoplan för att ta fram den här handledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvarigaochmiljöansvarigasamtdelokalaochregionalapolitikersomstyrkommuner,landsting ochregioner.deverktygochhandledningarsomfinnsfrånmiljöstyrningsrådetgerintetillräckligvägledningför desomvillstyramotgasellerensförnybaradrivmedelgenerellt. BiogasÖstsuppdragärattfrämjabiogas,menserävenattandraförnybaraalternativbehövs.Fordonsgasmed högandelbiogasärettdrivmedelmedstorpotentialattminskaco 2 Gutsläppenochsamtidigtbidratilllokaloch regionalutveckling.biogasöstvillattdenpotentialenskautnyttjasbättre. 1.2 LÄSANVISNING Deförstafemavsnittenriktarsigtillallamedintresseförhurenkommun,ettlandstingellerenregionkan minskamiljöpåverkanfråndetransportermangerupphovtill. De därefter följande avsnitten är mer inriktade på hantverket att upphandla, se till att avropen sker enligt beslutochattuppföljningenavleverantörerblirgjord.dessaavsnittriktarsigtilltjänstemänsomskaläggaupp affärerna,formuleraförfrågningsunderlagochgöraavtalsuppföljningar.avsnitten kan också vara av intresse förleverantörersomvillförståvarförmanuttryckersigsommangörioffentligsektornärmanskagöraaffärer. Valavbränsleberörenmängdolikaavtalsområden.Denhärhandledningentarupp: Personbilar Persontransporter:färdtjänst,sjukresorochskolskjuts Godstransporter:avfallshämtning,byggGochdriftsentreprenadervägsamtdistributionstjänster Drivmedletfordonsgas Detfinnsävenandraupphandlingardärbränslevalkommerin,texnärenkommunhandlaruppenlastbileller arbetsfordon för att utföra uppgifter i egen regi. Är man intresserad av det bör man läsa avsnitten om godstransporter. FörupphandlingavkollektivtrafiktjänsterhänvisastillPartnersamverkanförenFördubbladKollektivtrafikoch derasmiljökravsbilagaikombinationmedavsnittetompersontransporter. Utöverdettaköperkommun,landstingochregionerdiversetjänsterochentreprenaderdärtransporteringår såsombevakningstjänster,städtjänsteretc.ävenhärgårdetattställakravpåtransportenomdenutgören stordelavtjänsten. 3

6 2 TRANSPORTERNARULLARFOSSILT Transportsektorn står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan och är fortfarande till över 90 % beroendeavfossiladrivmedel. Användning(av(fossila(bränslen(i(olika(sektorer Andel(av(total(energianvändning Källa:( Energimyndigheten,( Energiindikatorer( 2013 Not:(Olja(som(har(bunkrats(för(sjöfart(och(fossila(bränslen(som(används(som(råvara(inom(industrin(ingår(inte(i(indikatorn. År Hämtat:(2013G08G30 Transporter Industri Bostäder Figur&1.%Användning%av%fossila%bränslen%i%olika%sektorer.% Dettaärenstorutmaningförbådeoffentligsektor,företagochhushåll.Lösningarnaärflera. 1. EffektivareproduktionsGochkonsumtionsmönstersominnebärfärretransporter 2. Energieffektivaretransportslagsomsjöochjärnväg. 3. Energieffektivabilar,lastbilar,bussar,tåg,fartygochflygsomframförspåenergieffektivasätt. 4. Ökadanvändningavandradrivmedelänfossilaoch/ellerandradrivlinor,därfordonsgasärettavflera alternativ. DedrivmedelsomfinnsatttankaiSverigeochdevägfordonsomfinnsattköpafördessadrivmedelärförutom el,baseradepåetanol,metangasochväxtoljor. Energibas* Produktnamn* Tillämpning* Elmedochutan hybridisering Personbilar, bussar stadstrafik, lastbilar distribution Etanol E85 Personbilar ED95 Bussarochlastbilardistribution Metan Fordonsgas CNG(naturgas CBG(biogas Personbilar, bussar och lastbilar distribution Flytandefordonsgas LNG(flytandenaturgas LBG(flytandebiogas Lastbilarfjärrtransporter Växtoljor FAMEex.RME Personbilar,bussarochlastbilar HVOtex talloljediesel Personbilar,bussarochlastbilar 4

7 PåvägskyltarstårdetCNGsomenvägvisaretilltankställenförfordonsgasenligteuropeisk standard.påsvenskatankställeninnebärskyltenatttankställetlevererarfordonsgassomkan kommabådefrånbiogasochfrånnaturgas. HurmycketmindreCO 2 Gutsläppen blir för de olika drivmedlen varierar beroendepå vilken råvarasomanvänts,menocksåvilkenberäkningmodellochvilkasystemavgränsningarsomtillämpas.medde systemavgränsningarochberäkningsmodellersomanvändsförattangeväxthusgasutsläppenirapporteringen till kontrollen av att bränslet uppfyller hållbarhetskraven i Lag (2010:598 om hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel%och%flytande%biobränslen,blirco 2 Gminskningenjämförtmedbensinochdieselsomsämstdrygt40 %fördeponigasochsombästöver80%förgödsel.destörstaråvarubasernaförbiogasärslamochmatavfall. FörslamärCO 2 Greduktionendrygt70%.Förmatavfallärdennärmare80%.Fördeförnybaraoljornavarierar minskningenavco 2 mellan55%och95%igenomsnitt. 1 CO 2 Greduktionenminskargivetvisnärmanblandardrivmedelmedfossiltochförnybartursprung,texnaturgasG biogasifordonsgasenochfossildieseloljamedhvoellerfame.härgällerdetattintedetbästablirdetgodas fiendeutanattmanaccepteraratttillgångenpådenbästaoljanellerdenbästagaseninteräckertillalltman villtransportera.närgasfordonförstintroduceradesisödraochvästrasverigekördesdepågasmedfossilt ursprung(naturgas.iöstrasverigevardettvärtom,dvs.manbörjademedbiogaspåtankställenaochfyllde sedanpåmednaturgasnärproduktioneninteräcktetillförattförsetankställenamedfordonsgas.successivt harandelenbiogasifordonsgasenökattotaltsettilandet.genomsnittetisverige2012varca60%biogasoch 40%naturgas. Utöverdekommersielltlättillgängligaförnybaradrivmedlenbaseradepåetanol,metangasochväxtoljorgörs testermed blandannat metanolochdme.inget drivmedel kan ensamt ersätta fossila drivmedel, utan flera olikaalternativbehöverbidra. 3 OFFENTLIGSEKTORSROLLSOMKUND Statenstyrbådegenomsinrättattbeslutaöverekonomiskastyrmedel,somvadsomskabeskattasochhur mycket,menävensomkund.kommuner,landstingochregionerstyrframföralltsomkunder.styrningensker ävenutanaktivabesluteftersomallaärkundertillfordon,drivmedelochtransporterpånågotsätt.omman väljerattinteanvändasinamöjlighetersomkundsåblirdetfortsattmestfossiladrivmedeleftersomdetär enklastochoftastbilligastattkörapåfossildieselmedinblandningavfameochhvoupptill30%.attinte ställanågrakraviupphandlingärocksåettaktivtval.villmanhaenhögreandelförnybartmåstemanställa krav och följa upp dem. Detsamma gällerom kommuneneller landstinget vill bidra till teknikutveckling. Vill man se fler drivmedel, andra fordon och förbättra infrastrukturen för att tanka, så behöver den offentliga sektornengagerasigsomkund. Denoffentligaupphandlingenuppgårtillmycketstorabeloppvarjeår, miljarderkronorärsiffrorsom oftanämns.isjälvaverketärdetingensomriktigtveteftersomdetsaknasensamladstatistikinsamling.det gårhellerinteattsägahurstorandelavupphandlingarnasomberörfordonochtransporttjänster.förvissa branscher är offentlig sektor mycket viktiga kunder. Det gäller bussbranschen där ungefär 90 % av omsättningenupphandlasoffentligtenligtbranschföreningenbussbranschensriksförbund.förtaxibranschen gäller att ungefär 40G50 % av omsättningen upphandlas offentligt (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts, men skillnaderna mellan olika landsändar är stora. I ren glesbygd är nästan alla körningar för offentlig sektor. Sophämtning och snöröjning är andra exempel där offentlig sektor är stor. För andra branscher såsom personbilarärintedenoffentligasektornlikaviktigförbilleverantörerna.däremotärkunderioffentligsektor viktigaförleverantörernaavfordonsgas. 1 Hållbara%biodrivmedel%och%flytande%biobränslen%under%2012%Statens%energimyndighet%ET%2013:06%Juni%2013% 5

8 MångakommunerharprincipbeslutattanvändaMiljöstyrningsrådets(MSRkriterier,menMSRtillhandahåller intekriteriersomnödvändigtvisledertillattbiogasochandraförnybaradrivmedelpremieras.därförkaninte kommuner, landsting och regioner som beslutat att förnybart i allmänhet, eller biogas i synnerhet, är att föredra,enbartförlitasigpåmiljöstyrningsrådetskriterier. 4 BRÄNSLESTRATEGIFÖRATTVETAVARTVISKASTYRA De fossila bränslena används i en mycket högre takt än de bildas. Fossil energi som för några år sedan var olönsamatttafram,såsomoljesandochskiffergas,ärnulönsamma.detärenstrategiskfrågahursamhällets skaförsörjasmeddrivmedel. För kommuner är det obligatoriskt med en energiplan och i en sådan kan graden av biogasanvändning till transportsektornkommain. Lag%(1977:439%om%kommunal%energiplanering%% 1% % Kommun% skall% i% sin% planering% främja% hushållningen% med% energi% samt% verka% för% en% säker% och% tillräcklig% energitillförsel.% 2% %Kommun%skall%vid%sin%planering%undersöka%förutsättningarna%att%genom%samverkan%med%annan%kommun% eller%betydande%intressent%på%energiområdet%såsom%processindustri%eller%kraftföretag%gemensamt%lösa%frågor% som% har% betydelse% för% hushållningen% med% energi% eller% för% energitillförseln.% Finnes% förutsättning% för% sådan% gemensam%lösning%föreligga,%skall%den%tagas%till%vara%i%planeringen.% 3% % I% varje% kommun% skall% det% finnas% en% aktuell% plan% för% tillförsel,% distribution% och% användning% av% energi% i% kommunen.%i%en%sådan%plan%skall%finnas%en%analys%av%vilken%inverkan%den%i%planen%upptagna%verksamheten%har% på% miljön,% hälsan% och% hushållningen% med% mark% och% vatten% och% andra% resurser.% Planen% beslutas% av% kommunfullmäktige.% Förlandstingochregionerärfråganlikaaktuelltmendärfinnsingetkravpåattdetskagörasenenergiplan. Detkanlandstinget/regionengöraändå,mendetgårlikabraattförainfråganienKlimatstrategi,Miljöplan, Bränslestrategi,RegionalUtvecklingsplanellernågotannatliknandedokument.Huvudsakenärattdetframgår hurpolitikentänkerattresorochtransporterskadrivasnärdetråderknapphetpåfordonsbränsle. En utmaning är att hantera vad som finns på marknaden idag och att bedöma vad som kommer att finnas framöver.detfinnsnågrahuvudsakligastrategierattväljapå. 1. Sitta*still*i*båten.Antingenförattmanintetyckerattbränsleförsörjningochklimatpåverkanärviktigt ellerförattmanvillattnågonannanskabestämmagenomstarkareekonomiskastyrmedel,texstaten ellereu.envariantavdettaärattlåtadetbästablidetgodasfiende,texattresonerasigframtillatt vätgasskullevaradetbästameneftersomvätgasfordonärdyraochtankningenintesålättillgängligså blirdetbaravanligdieselmedlåginblandatförnybartsålänge. 2. Energieffektivisering. En mer handlingsinriktad variant än att sitta still i båten är att inrikta sig på energieffektivitet.snåladieselbilar,sparsamkörning,ruttoptimeringosv.attsparaenergiäralltidbra. Det löser inte situationen att över 90 % av transportsektorn är beroende av fossil energi, men kan definitivtbidratillattdenförnybaraenerginräckerlängre. 3. Förnybart. HärkanmanvarainriktadpåattalltförnybartochallaalternativadrivlinorsomelG och laddhybriderärbraellerrangordnaolikadrivmedelochdrivlinor.ommanriktarinsigpåattalltärlika bra och vill förhålla sig så resulterar det i transporter som drivs på det drivmedel som är mest företagsekonomisktlönsamtoavsetthurmycketellerlitekoldioxidsomsparas,vilketförnärvarande 6

9 ärlåginblandningavfame/hvoifossildiesel.villmanhainbiogas,etanolellerelgochladdhybrider måstemanuttryckadetspecifikt. EttexempelpåenfordonsGochbränslestrategisomkombinerarenergieffektivitet(alternativ2ovanochvilka drivmedel (alternativ 3 ovan stadens ca 2500 fordon ska rulla på är Göteborgvars senaste mål beslutades ochinnebär: Högreandelmiljöfordonikommunflottan,enligtdefinitionensomanvändsförstatensköpavbilar, från90till95%senast2015. Minskadenergiförbrukning,minst25%hosstadensnyapersonbilar,lättalastbilarochlättabussartill år2015. Minskadanvändningavfossiladrivmedelsomtankaspåpublikatankställen.Med30%tillår2015och med90%tillår2020. Minskadanvändningavfossiladrivmedelsomlevererastilldepå.Med20%tillår2015ochmed50% till2020. Minst100eldrivnafordonistadensfordonsflottaår2015,iövrigtbiogas. En beskrivning av hur man kan tänka längre än vad som är genomförbart på några års sikt är Västra Götalandsregionensomtagitframettkunskapsunderlagsombeskriverolikabränslenstidshorisontförnärde finnstillgängligapåmarknadenförolikaslagstungatransporter. & Figur&2.%Exempel%på%underlag%till%bränslestrategi%i%Västra%Götaland,%uppdelat%på%olika%segment%av%lastbilar%samt% vilka%kommersiellt%tillgängliga%bränslealternativ%man%ser%nu%och%i%framtiden%för%olika%funktioner/tjänster.%källa:% Biogas%Väst,%Biogas%för%tunga%lastbilar% %ett%kunskapsunderlag%2013% 2 BeslutmålförstadensarbetemedmiljöfordonochdrivmedeliGöteborgsstadkommunfullmäktiga2013G01G 31 7

10 4.1 VADMENARVIEGENTLIGENMEDOLIKABEGREPP? Det finns några vanligt återkommande begrepp i diskussioner och beslut om upphandling av fordon och transporter.härärenförklaringvadnågraavdeminnebär,nämligen Förnybartochlägstapris Förnybartochteknikneutraliteten Miljöfordon FÖRNYBARTOCHLÄGSTAPRIS Krav på förnybara drivmedel kan vara fördyrande men behöver inte vara det. Men om man ställer krav på förnybart ochutvärderarenbartpålägstapris,dåkanmanvararättsåsäkerpåattmanfårtjänstersom utförsmedfameochhvo.detärbraommanvilldetochärnöjdmeddenmindremiljöbelastningmandåfår, mendetärinteenvägframommanbestämtsigförattmanvillhagasdrift FÖRNYBARTOCHTEKNIKNEUTRALITETEN I dagligt tal kallas ibland fordonsgas, etanolbränslen och växtoljebaserade bränslen för förnybara. Alla drivmedelinnehållernågonickeförnybardelsåbegreppetblirotydligtnärdetskaanvändasiupphandlingoch avtal.detblirtydligaregenomatthänvisatillhållbarhetslagenförbiodrivmedel,exempelvissåhär: Den%upphandlade%tjänsten%ska%utföras%med%biodrivmedel%till%minst%XX%%%av%trafiken%år%20XX%och%minst%XX%%%år% 20XX.% Biodrivmedel% ska% vara% godkänt% som% biodrivmedel% av% tillsynsmyndigheten% enligt% Lag% (2010:598% om% hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel% och% flytande% biobränslen.% Som% icke% fossilt% får% räknas% den% volymandel% biodrivmedel%som%blandas%in%i%ett%fossilt%drivmedel.% Förenentreprenörärdetföretagsekonomisktbilligastesättetattmötakravpåförnybartoftaattkörameden kombinationavfameochhvoeftersomentreprenörenkananvändavanligadieselfordon.attuttryckasigmed förnybart serkansketeknikneutraltutmenpekaripraktikenpåfameochhvo.förattfågasdriftbehöver manskrivadetiklartext. Den%upphandlade%tjänsten%ska%utföras%med%biogas%till%minst%XX%%%av%trafiken%år%20XX%och%minst%XX%%%år%20XX.% Biogasen% ska% vara% godkänt% som% biodrivmedel% av% tillsynsmyndigheten% enligt% Lag% (2010:598% om% hållbarhetskriterier% för% biodrivmedel% och% flytande% biobränslen.% Som% icke% fossilt% får% räknas% den% volymandel% biogas%som%blandas%med%naturgas.% Villmanhamedhybridfordonskamaninteanvändabegreppet förnybart utaniställetuttryckakravenmed hjälpavenmiljöfordonsdefinition MILJÖFORDON Detfinnsfleradefinitioneravmiljöfordonsomanvändssåmanbehöverförtydligavadmanmenar. På nationell nivå finns det två olika regelverk som definierar en miljöbil; vägtrafikskattelagen som ger en befrielse från fordonsskatt och inkomstskattelagen som ger en möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebilar. Förordning om miljöj% och% trafiksäkerhetskrav% för% myndigheters% bilar% och% bilresor 2009:1 är kopplad till vägtrafikskattelagen. Accepterarmansnåladieselfordonochattbilarfårsläppautmerjutyngredeär,kanmananvändasamma definitionsomstatengörnärdeköperbilarochlättalastbilar.dåhänvisarmantillförordningommiljögoch trafiksäkerhetskravförmyndighetersbilarochbilresor2009:1. Lätta% fordon% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% definitionen% för% miljöfordon% i% enlighet% med% Förordning%om%miljöJ%och%trafiksäkerhetskrav%för%myndigheters%bilar%och%bilresor%2009:1.% 8

11 Villmanintehamedsnåladieselbilarkanmanhänvisatillinkomstskattelagensdefinition.Dåstyrmanmotel, hybriderochgasbilar. Lätta% fordon% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% kriterierna% för% nedsatt% förmånsvärde% enligt% Inkomstskattelagen%1999:1229.% Definitionenförsupermiljöpremiegervanligtvisettförsnävturvalochärbaraaktuelltommanvillstyramotel ochladdhybrider. Vill man styra till vissa drivmedel men hålla öppet för flera kan man göra det. Ett exempel på en ramavtalsupphandlingdärmanfåttmedallaslagsmiljöfordonärdensomvästragötlandregionentillsammans medfleravästsvenskakommunergjort2013.därhargrundkravetvaritattdetskavaraettmiljöfordon,med olika definitioner för personbilar och transportfordon eftersom de nationella definitionerna just höll på att ändras när upphandlingen genomfördes. De som använder avtalet kan dessutom välja gasbil, etanolbil och olikagradavelektrifieringalltefteregnapolitiskabeslutochpraktiskamöjligheteratttanka.fordonfinnsatt avropa i varje storleksklass. Upphandlingen resulterade i att det finns gasfordon att välja i sex av de åtta klassernaförpersonbil,ochisamtligasjustorleksklasserförlättatransportfordon.behövernågonenbilien vissstorlekdärdetsaknasgassåfinnsdetandraslagsfordonpåandradrivmedelattvälja.idenhärmodellen styrmanintemotvissadrivmedelisjälvaupphandlingen,utaniavropenmotramavtalen. Förtungafordonfinnsingennationelldefinitionavmiljöfordon.MenGöteborgsstadochStockholmsstadhar endefinitiondeanvänderochsomandragärnafåranvända.enligtdennadefinitionskaenmiljölastbilgåpåel ellerdelvispåel,ellervaratypgodkändförminstettförnybartdrivmedel.exempelpåfordonsomomfattasav miljölastbilsdefinitionen är elhybridfordon, metandieselfordon, samt fordon drivna med fordonsgas, etanol ED95ellerDME(dimetyleter. 3 5 GODARBETSFÖRDELNINGFÖRGODAAFFÄRER Att%göra%goda%affärer%kräver%goda%kunskaper%inom%en%rad%områden,%som%exempelvis%juridik,%ekonomi,%teknik,% miljö% och% socialt% ansvarstagande.% Det% är% myndighetsledningens% uppgift% att% se% till% att% upphandlingsorganisationen%har%nödvändig%kompetens%för%att%kunna%genomföra%den%goda%affären. % SlutbetänkandeUpphandlingsutredningenSOU2013:12Godaaffärer enstrategiförhållbaroffentligupphandling Vill man använda upphandlingen som ett styrmedel att nå miljömål och regional utveckling så måste man bemanna och organisera arbetet därefter. En enskild upphandlare kan inte lösa uppgiften själv. Kompetens finnsoftainomdenoffentligaorganisationen,detgällerbaraatthittadenochfålovattanvändadennärden behövs. I en kommun finns det ofta fordonskompetens på en teknisk förvaltning. Det finns alltid miljökompetenspåenmiljöförvaltningochenergikompetenspåenergibolaget.detärframföralltföljandetre tjänstemannarollersomtillsammanskanåstadkommagodaaffärer. Verksamhetsansvarig.Tarredapåvilkabehovenärochberättaförupphandlarenvaddetegentligen är för funktion som behöver lösas och vilken budget som finns avsatt för detta. Den verksamhetsansvarige ansvarar för avtalet när det väl finns på plats och ser till att organisationen bemannassåattavtaletvårdasochfunktionensomupphandlatsutvecklassomdetvartänkt. Upphandlaren. Leder och fördelar arbetet och ansvarar för att ta fram förfrågningsunderlag, utvärderaanbudochskrivaavtal.ärdetettramavtalsomskaanvändasavmångaverksamheterser upphandlarentillattinformerahuravropenskagåtill. 3 Gbranslen/VadGarGmiljolastbil/ 9

12 Handläggaren, som kan vara samma person som den verksamhetsansvarige i synnerhet i mindre kommuner. Tar reda på vad marknaden förmår. Ringer och frågar innan upphandlingen startar hur potentiella leverantörer ställer sig till exempelvis gasdrivna fordon. Handläggaren är också en nyckelpersonförattföljauppkontraktennärdevälärslutnaförattsetillattorganisationenverkligen får transporttjänsten utförd t ex med ett visst antal/andel gasfordon. Har handläggaren inte egen tillräckligkompetensimiljöfrågorkandetbehövasentillsomstöttar. Detbehövervaratydligtuttalatvadsomskauppnåsiupphandlingen,seavsnittetombränslestrategi.Mendet räcker inte attpolitikerfattarbeslutompolicydokument,de behöver också fråga då och då hur det går att omsättabesluteniverkligaaffärer.detsammagälleromväntattomentjänstemanserattdetärsvårtellerdyrt att omsätta de politiska besluten i verkliga affärer, så behöver den informationen nå den politiska nivån. Dialogenmellanpolitikerochtjänstemänärnödvändigialltutvecklingsarbete,miljöstyrandeupphandlingär ingetundantag. Förfordonärenframgångsfaktoratthafordonshanteringencentraliserad.Omvarjeförvaltningsjälvfårskaffa fordonökarriskenbådeattkostnadenförfordonenblironödigtstoraochattbeslutombränsleninteföljs. Idefalldetintefinnsnågottankställeärdetväsentligtattsamlaihoptillräckligtmyckettankningsbehovföratt detskavaralönsamtförengasdistributörattsättauppetttankställe.detkanenkommungöra,texgenomatt synkaavtalstidernaföravfallstransportermedkollektivtrafikensupphandlingar.detärocksåmöjligtattfråga stora privata företag på orten om de är intresserade av att köra gas och tillsammans med dem få ihop ett underlag. 6 JURIDIKEN Den offentliga upphandlingen regleras i lag. För fordon och transporter finns den allmänna upphandlingslagstiftningensomgälleralla.dessutomfinnsdetenspeciallagstiftningförjustfordonochvissa kollektivtrafikstjänster. 6.1 UPPHANDLINGSLAGSTIFTNINGEN Offentligsektorfåriprinciplovattköpavadsomhelst.Lagen 4 reglerarbarahurmanfårlovattgöra. Denoffentligaupphandlingenskaskeenligtprincipernaomlikabehandling,ickeGdiskriminering,transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Var gränserna går för vad som är tillåtet avgörs i domstol. Instansersomgerrådiupphandling,texKonkurrensverket,grundarsinrådgivningpåtolkningavlagenoch olikarättsfall. Vad än Konkurrensverket och andra ger för råd, så är det ytterst den som ansvarar för upphandlingen som avgörhurmanskauttryckasig.detärintesåsvårtsomdetkanskelåterattvaralaglig.villmanhagasbilarså kanmanskrivadet.allaleverantörerharmöjlighetattlevereragasbilarellertjänstersomutförsmedgasbilar, ävenominteallavilldet.allaharsammachansattuppfyllakravengenomattinformationenäröppenoch tydligkringvaddetärkommunen,landstingetellerregionenvillha. Begränsningarna ligger inte i själva lagen utan finns snarare i tillämpningen av lagen. För att ställa proportionerligakravpåetttransparentsättbehövermantaredapåvadsomfinnspåmarknaden,haendialog medmöjligaanbudsgivareochanvändareavavtaleninnanmanställerkrav.manmåsteocksåhamöjligheter attföljauppattkravenefterlevs. 4 Lagenomoffentligupphandling(LOUochLagenomupphandlinginomområdenavatten,energi,transporter ochposttjänster(luf,sfs2011:846lagommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster ochförordning(2011:847ommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster 10

13 Detäringenbraidéattgåutienupphandlingavfordonochkrävagasbilaromdetintefinnsnågonintresserad bilhandlareinärområdetsomvilllevereraochservasådana.detärhelleringenbraidéavbådekostnadsgoch miljöskäl,attkrävaattentjänstutförsmedgasbilaromfordonenmåsteköralångaomvägarföratttanka.ring ochfrågainnanupphandlingenstartar!svårareänsåärdetinte. Detärtillåtetattupphandlafordonsgas,gasfordonochtransporttjänstermedkravpågasävenomdetbara finnsendistributöravgasiområdet.detsammagälleromdetbarafinnsenleverantöravgasfordonellerbara ettåkerisomhargasfordon. Iblandrefererasrättsfalllitesnabbtimedia.EttexempelkommerfrånTrollhättandärlokaltidningengerintryck avattdetäroförenligtmedupphandlingslagstiftningenattställakravpåbiogas. 5 Isjälvaverketgälldetvisteni förvaltningsrättenettkravpåräckviddmedgasitanken,därdenklagandeleverantörenhadeenmindretank än den vinnande och därmed förlorade en andra konkurrensutsättning som utgick från SKL Kommentus ramavtal.förvaltningsrättentyckteattkommunenskullehakunnatklarasigmeddenmindretanken 6 utanatt först kontrollera med Trollhättans kommun 7 om det stämde. Förvaltningsrätten menade också att grupperingen av fordon i olika storlekar inte var korrekt gjord. Dessa invändningar har ingenting med drivmedelsvalet att göra. Trollhättans kommun avser att göra om den andra konkurrensutsättningen på liknandesättsomdenförstamenmedentydligareargumentationsåattdetbättreframgårvarfördeställer kravpåenvissräckviddpågas. DetärhellerinteattrekommenderaattställakravpåattX%avtransportarbetetskaskemedgasfordonsom tankar biogas om man inte vet hur man ska räkna ut det, eller hur man ska förklara för åkare hur de ska redovisa på ett begripligt sätt som inte avskräcker dem. Då är det bättre att t ex ställa krav på att de från avtaletsstartskahaxantalgasfordonidenfordonsflottasomärinvolveradiattutföratjänsten,fördetär uppgifter som går att kontrollera mot Trafikregistret via Transportstyrelsen. Kravet kanske inte blir så exakt somommangrundardetpåtransportarbete,mendetblirbegripligtförallaochdetärminstlikaviktigt. Deflestaoffentligaupphandlareoroarsigföröverprövningar.Vanligtvisvinnerkundenöverprövningarna,men detartidochkanblidyrtomdenoffentligekundenbliravtalslösundertiden.detärovanligtattmiljökrav överprövas.hardenoffentligekundenpolitiskabeslutiryggenvadsomskauppnåsmedupphandlingarnaoch haruttrycktsinakravsåattdeärbegripligaochmöjligaförföretagattuppnå,ärriskenlåg.ettbratestpå begriplighet är att tänka igenom och i text beskriva vilka bevismedel man vill ha in i upphandlingen för att verifieraettkravochhurmantänkerföljauppdet.vetmanpåkundsidanintehurettkravskaverifieraseller följas upp så är det lämpligt att ta bort det. Harkundendessutomhaft dialog med potentiella leverantörer innan upphandlingen startade så att anbudsgivare förstått varför kraven ställs och kunden fått en god uppfattningomrealismenikraven,finnsdetingenstörreanledningtilloro LAGOMMILJÖKRAVVIDUPPHANDLINGAVBILAROCHVISSAKOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER Det finns ett EUGdirektiv 8 som är omsatt i svensk lag 9 som innebär att man ska ta hänsyn till fordonens energianvändning,koldioxidutsläppochutsläppavluftföroreningarvidupphandlingavpersonbilar,bussaroch lastbilarsamtkollektivtrafiktjänster,menintesjukresor,färdtjänstochskolskjuts.fördensomvillföljalagenär detalltsåintefrivilligtattväljabortattställamiljökrav.pånågotsättmåstemangöradet,ochmanhartvå olikavägarattgå.delsattutvärderaochdelsattställakravidentekniskaspecifikationen.denmetodsomi praktikenäranvändbarärkravidentekniskaspecifikationen Dom2013G11G14FörvaltningsrätteniGöteborg,mål8785G13E 7 Samtal2013G11G19medTrollhättansupphandlingschefRonnyOdervang 8 Direktiv2009/33/EGomfrämjandeavrenaochenergieffektivavägtransportfordon 9 SFS 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och Förordning (2011:847ommiljökravvidupphandlingavbilarochvissakollektivtrafiktjänster 11

14 Ommanvillanvändasigavutvärderingskriteriermåstemanberäknamiljönyttanenligtenpåförhandbestämd kostnad. Det sätt på vilket kostnaden satts innebär att elhybridfordon gynnas på bekostnad av alternativbränslefordoneftersomdirektivetangerenhögrekostnadförenergiänförkoldioxid,tillföljdavatt EU politiskt värderat energianvändning högre än koldioxidutsläpp. Följden är att kommuner, landsting och regionersomharpolitiskabeslutattgynnaförnybartharsvårtattanvändautvärderingskriterieriupphandling avfordonochlinjebusstrafik. Detgårutmärktattlösauppgiftenutanattanvändautvärderingskriterierförkommuner,landstingochregioner somharförnybarenergisomprioriteratmål.detärbaraattlåtabliattanvändaupphandlingsmetodenmed utvärderingskriterierochiställetupphandlamedobligatoriskakravochkontraktsvillkor.detkantillochmed vara enklare för både köpare och anbudsgivare om kunden låter bli att uttrycka önskemål i form av utvärderingskriterierförattdetblirtydligarevadkundenvillhaochdetblirlättareattvärderaanbuden. 7 UPPHANDLINGSPROCESSEN 7.1 BEHOVSGOCHMARKNADSUNDERSÖKNING Innanupphandlingenstartarbehövermantaredapåvadmanbehöver,vilkamöjligaleverantörerdetfinnsoch vaddekanleverera BEHOV Detlåterkanskesjälvklartattmanmåstetaredapåvadsombehövsinnanmanköperdet.Mendetärfaktiskt intesjälvklart.endelsakerköpsbaraförattdeköptstidigare.härharverksamheternadenstoramöjligheten attsparaskattepengarochmiljö.måsteförvaltningenhatrepoolbilarbaraförattdetvaritsåhittills?gårdet atttabussen,cyklaellergåmer?gårdetattersättaendelavmötenamedwebbmötenellervideomöten? Utnyttjaspoolbilarnadygnetruntellergårdetattsamutnyttjamedandragenomattköpabilpoolstjänsterdär bilarnaanvändsavhushållpåkvällarochhelger?behöverkommunenenegeninternpostserviceellergårdet likabraatthakapåtransportnätverksomändåkörbrevochpakettillmångaandra?gårdetattsamarbeta medkollektivtrafikenochläggaskolornasschemansåattelevernaintebehöverskolskjuts?sådanahärfrågor harinteattgöramedomtransporterdrivspåbiogasellerinte,menkanfrigöraresurserförattökakvaliteteni detransporttjänstersomfaktisktmåsteköpas MARKNADSUNDERSÖKNINGBEFINTLIGAFORDONSFLOTTOROCHINVESTERINGSPLANER Marknadsundersökningar låter kanske som något någon annan gör och lämnar en rapport över, ett marknadsundersökningsföretag som man anlitar. Så kan man förstås göra men ofta behövs bara helt småskaligaundersökningarpånågratimmar.trotsattensonderingavmarknadenintebehövervarastörreän såärdetinte alltid detsker,vilketkanledatillhögaanbudspriserelleringaanbudallsvilketkostartidoch pengar.detärheltenkeltvärtattundersökamarknadeninnanmanstartarupphandlingen,förannarsfårman somkundproblemlängrefram.lämpligametoderfördettaär: Googla Ringa Skickaenkät Möteenskilt Möteigrupp Detförstamanbrukargöraärattgooglaochkontrolleravilkaleverantörersomfinnsochhurdebeskriversig själva.kanskeharnågonannanskrivitomdemockså.görenlistapåmöjligaanbudsgivare.detärintesäkert duhittarallamedengång.närdusedanharkontaktmedmarknadensågårdetbraattpassapåattfrågavilka företagensersomsinakollegoribranschen. 12

15 Formuleranågrafrågorsomstödförvadduvillveta,tex;Hurmångamiljöfordonharföretaget?Vilkasorter? Hurfungerardetatttankaiområdet?Hurtänkerföretagetommiljöfordonframöver,vadvilldesatsapå?Vad skullefåföretagetattskaffaflermiljöfordon?dukanävenfrågaföretaghurdeskulleviljaattupphandlingen och kraven utformades för att få idéer. Räkna inte med att få svar som är förenliga med upphandlingslagstiftningen. Det gör inget. Exakt hur en förfrågan sedan ska uttryckas är de offentliga tjänstemännensjobbattformuleraeftervärderingenavhuruvidadetsomföretagensägerärvärdefullturdet offentligasperspektiv. Det enklaste är att ringa företagen och fråga. Anteckna svaren. Be att få komma på besök. Ytterligare ett alternativ är att be möjliga leverantörer att komma på möte. Räkna inte med total öppenhet mellan konkurrerandeföretag,såseåtminstonetillattgöratydligtvemdekanringaiefterhandomdeharytterligare reflektioner. Enkätformenkanupplevassomtilltalandeförattdetgårganskasnabbtattskickautfrågorochbearbetasvar förutsattattfrågornainteärsåmånga.detkanfungera,ochärabsolutbättreäninget,mendetärlitesyndatt användajustdenmetodenioffentligupphandlingeftersomsjälvaupphandlingensedanskerheltskriftligtmed förfråganochfrågor&svar,oftautanförhandling.ijustförarbetettillupphandlingensåharmanchansenatt pratamedvarandra,vilketoftastgermerochintesällanoväntadinformationsomärvärdefullförhurförfrågan utformas MARKNADSUNDERSÖKNINGNYAFORDON När man ska köpa fordon behöver man veta vilka som finns. Det enklaste sättet är att studera finns att köpa i Sverige. Är man verksam utanför storstadsområdena behöver man komplettera med att kontrolleravilkaåterförsäljaresomfinnspårimligaavståndförattfåfungerandeservice. Detärväsentligtattkollaomdetfinnslämpligafordonstyperfördentjänstfordonetskautförasåsom; Personbilartjänsteresor Personbilarstorlastmöjlighet Personbilarlämpligasomtaxi Lättalastbilar Tungalastbilar Möjligheternaattstyravilkafordonsomskaanvändasärstörreomtjänstensomköpsärutformadpåettsätt så att kunden i praktiken chartrar hela fordon. Är de tjänster som utförs i nätverk med många fordon och kunderinblandadeochkundengårinpådetaljeromfordon,kandetvarakostnadsdrivandeochinnebärockså en större utmaning att följa upp. Exempel på tjänster av chartergkaraktär är sophämtning och fasta godstransporter som innebär att fordon går varje dag fulla med kundens gods. Ett annat exempel är kollektivtrafikmedbuss.taxitrafikpålandsbygdärnästanattbetraktasomcharterförattfärdtjänst,skolskjuts ochsjukresorstårförensåhögandelavomsättningenatttaxiföretageninteklararsigutanoffentligsektor somkund. 7.2 OLIKASLAGSKRAVOCHÖNSKEMÅL Ioffentligupphandlinguttryckermansinakravochönskemåliolikaformer: Kvalificering Tekniskspecifikation Tilldelningskriterier Option Bonus 13

16 Kontraktsvillkor Kvalificeringen syftar till att fastställa leverantörens förmåga att fullgöra ett kontrakt. Krav i den här fasen handlarinteomvilkadrivmedelellerfordonsomskaanvändas,utomomekonomiskstabilitetetc. Kravpådrivmedelochfordonkanställassomendelavdentekniska*specifikationen.*Detärdetvanligasteoch enklastesättet.tex fordonen%skall%kunna%drivas%med%biogas.% Tilldelningskriterier använder man när man vill utvärdera med metoden ekonomiskt mest fördelaktiga till skillnadfrån lägstapris.härärdetväldigtnogaattmanärtydligmedhurmanvärderarolikakvaliteteroch viktar med pris. Ibland frestas man att använda tilldelningskriterier för att ingen hunnit med att undersöka marknadenordentligt,ellerförattdenegnaorganisationenintetagitställningtillvadmanegentligenvillha. Detväckerförhoppningarhosanbudsgivarnamedföljandebesvikelseomintemiljömervärdetgerutdelning. En variant är att man i förfrågan gör det möjligt för anbudsgivarna att lägga en option på ett alternativt utförande,texattbussarskadrivasmedbiogas.dåkanmanbestämmasigföratttaoptionenomdetvisarsig attmankanfådentillettprismansomkundvillbetala.ävendenhärmetodenkanväckaförhoppningaroch signalerarinteattkundernavetvaddevill. Ytterligareettalternativärattmangörenbonussomfallerutunderkontraktstiden,texattfärdtjänstfordon fårxxkr/meritimmenomdeutförsmedgasbilar.läggermanbonusenpårättnivålockardenåkarentillatt investeraiengasbil.läggermandenförlågtgerdeningeneffekt.läggermandenförhögtärdetinteväl användaskattemedel.vadsomärenbrabonusbehövermanharesoneratmedpotentiellaleverantörerom långt innan upphandlingen startar och även göra egna beräkningar på utifrån fordonsekonomi med olika bränslealternativ. Kontraktsvillkor är krav som inte behöver uppfyllas när anbuden lämnas in utan som gäller när kontraktet löper. När man köper tjänster är det vanligt med kontraktsvillkor, t ex transporttjänsten skall utföras med miljöfordon.kontraktsvillkoräringetmanutvärderariupphandlingenutanförattdeskavaraeffektivamåste manägnatidåtavtalsuppföljning. En vanlig missuppfattning är att man är svagare i sin styrning av miljö om man inte använder tilldelningskriterier, men det stämmer inte. Tekniska specifikationer och kontraktsvillkor kan vara minst lika styrande.detberorheltpåvilkennivåkravenligger. 7.3 VILKAKRAVSTYRMOTGAS? Miljöstyrningsrådetskriterierärinteutformadesåattdestyrmotnågotspecifiktdrivmedel.Deuttryckersina kravmedhjälpavmiljöfordonsdefinitionerellerförnybaradrivmedel.densomvillstyramotgasmåsteanpassa Miljöstyrningsrådetsrekommendationer. Trafikverketsochstorstädernasgemensammakravpåentreprenaderstyrintemotnågraförnybaradrivmedel alls.avfallsverigesavtalsmallharenganskavagstyrningmotförnybart.denendamallmedtydliginriktningpå förnybart drivmedel finns inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, men inte heller där styr manmotnågotspecifiktdrivmedelutanförnybartgenerellt PERSONBILAR Miljöstyrningsrådets personbilskriterier styr mot miljöfordon, oavsett diesel eller förnybart. Det finns ingen särskildhjälpattfåfördensomvillstyramotfordonsg/biogas. SKL Kommentus ramavtal 2012 (i två versioner med olika avropare som många kommuner använder är utformade med hjälp av Miljöstyrningsrådets kriterier. När kommunen gör den förnyade 14

17 konkurrensutsättningenpåavtalensåpreciserarkommunensittbehovochangerdåvilket/vilkadrivmedelsom accepteras.mankanangeenbartgas,el,bensin,diesel,etanolellerangeattfleraavdemaccepteras. Bilar upphandlas vanligtvis på ramavtal för treåriga leasingperioder. När Västra Götalandsregionen upphandlade fordon i flera segment tillsammans med 22 kommuner fick man anbud på flera i gasdrivna modeller.detärenvägattgåsomävenmöjliggörattskaffaandrabilarängasomdetfinnsnågotsegmentdär detantingenintefinnsnågragasbilarellerommanintefårinanbud. De flesta kommunerna i regionen hade redan samverkat och kommit fram till en rekommenderad trestegsmodellförfordonsköp: 1. Detlägstakravetärattmanupphandlarmiljöbilarenligtmiljöbilsdefinitionen 2. Ettavanceratkravärattgasfordonupphandlas 3. Dettakankompletterasmedspetskravetelbil Detfaktumattmiljöbilsdefinitionenändradesunderarbetetsgångleddetillattupphandlingengenomfördes medkravfråntvåolikadefinitioner.delsdennyaisfs2009:1medhänvisningtillbefrielseav fordonsskatt enligtvägtrafikskattelagen,delsfördestörrelättadieseldrivnatransportfordonenenhänvisningtilldengamla definitionenmedmaximaltco 2 Gutsläpppå230g/km. Upphandlingengjordesifleraolikakategorieravstorlekarochdrivmedelspreferenserförattgöradetmöjligt förkommunernaatttillämpatrestegsmodellenisinainköp.ettfordonvannivarjeklass.allastorleksklasser harintefordonmedalladrivmedel,mendetfinnsfordoniallastorleksklasser. Anbudsområden/ fordonsklasser Vikt (kg Drivmedel Personbilar Bensin Diesel E85 Gas Hybrid Laddhybrid 1.1 Mindre pb (småbilar Liten pb Mellanstor pb Mellanstor pb kombi Stor pb Stor pb, kombi Flexibla (MPV AWD Verso 1,8 7 sits Renault Clio Focus 1,6 TDCI Focus 1,6 Econetic S60 D2 V60 D2 Verso 2,0 7 sits VW UP Golf TSI Ford Fiesta 122 Trend Focus 1,6 F Focus 1,6 TiVct Golf Variant S60 T4F V60T4F Rav4 2,0 Golf TDI Audi A4 B8 Ford C-Max Trend 1,6 Passat Variant Ecofuel Touran TSI 150 Yaris Auris HSD Auris HSD Prius HSD Prius + 7 sits Lätta Transportbilar Bensin Diesel E85 Gas Hybrid 4.1 Minibuss 4.2 Handikappbuss 5.1 Skåp 2,5-5m3 5.2 Skåp 5,1-8,9m Skåp 9-15m Pickup EH 5.5 Pickup DH max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 max 3500 Renault Traffic MB Sprinter 313 Cdi Renault Kangoo S/S Ford Custom Ford Transit Ford Transit Ford Transit VW Caddy Comfortline MB Sprinter 316 NGT Fiat Doblo VW Transporter MB Sprinter 316 NGT VW Transporter VW Transporter Prius plug in Laddhybrid El VW E UP Focus El Nissan Leaf Tabell& 1.% Sammanfattning% av% vinnande% fordon% per% storleksklass% och% drivmedel% i% Västra% Götalandsregionens% fordonsupphandling%2013.% El 15

18 7.3.2 FÄRDTJÄNST,SJUKRESOROCHSKOLSKJUTS MiljöstyrningsrådetsupphandlingskravförPersontransporterärtillinnehålletommiljörättliktMiljökravsbilaga ipartnersamverkanförenfördubbladkollektivtrafik.* Personbilar*som*kör*taxi* Både Miljöstyrningsrådet och Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik hänvisar till gamla definitioneravmiljöfordon,beroendepåattuppdateringscyklernafördehärmallarnainteärsynkroniserade mednärregeringochriksdagbeslutaromnyamiljöbilsdefinitioner. Vilken nivå det går att lägga upphandlingskrav på beror helt på den lokala marknadssituationen. Be de taxiföretag som finns berätta hur många fordon de har och hur många av dem som uppfyller den senaste miljöbilsdefinitionen för statens anskaffning av bilar. Be dem också ange hur många som går på olika slags drivmedel.läggkravensåattdetstimulerartillförbättring. Förhoppningsvisgårdetattställakontraktsvillkoret: Personbilar% som% används% för% att% utföra% tjänsten% skall% uppfylla% definitionen% för% miljöfordon% i% enlighet% med% Förordning%om%miljöJ%och%trafiksäkerhetskrav%för%myndigheters%bilar%och%bilresor%2009:1.% Vill man dessutom att det ska vara gasbilar kan man formulera det som % av kilometerproduktionen eller någonannanenhetsomärkopplattilldenekonomiskaersättningen.uppföljningenavmiljökravenunderlättas omdeuttrycksisammaenhetersomliggertillgrundförfakturorna,texperkilometerproduktion. Enytterligaremöjlighetärattställakontraktsvillkoret: När%nya%personbilar%anskaffas%skall%de%vara%avsedda%för%gasdrift.% Specialfordon*som*kör*taxi* Detärfåfordon,deärspecialbyggdaochdegårintesåmångamiljämförtpersonbilarochbussar.Detkanvara lägeattinteställanågradrivmedelskravpådem.meddettasagtfinnstexgasdrivnaambulanserpågrundav enupphandlingsomstockholmslänslandstinggjortiprojektetgrönambulans. Bussar* Sålångtmöjligtbörskolskjutsarnakoordinerasmedlinjetrafiken,bådeavkostnadsskälochmiljöskäl.Detfinns fleragasbussarpåmarknaden,bådenyaochbegagnadesådetgårbraattställakravpågasdriftförutsattatt detfinnstankningsmöjligheterochtrafikföretagsomvillköragas.frågainnanupphandlingenstartar! Enmöjligformuleringkanvara: Max%50%%av%den%genomsnittliga%kilometerproduktionen%som%körs%för%KUNDEN%under%ett%år%skall%utföras%med% fossila%drivmedel.% DetkanetttrafikföretagsomharflerabussaritrafikförskolskjutsenlösamedHVOGdieselochnågrabussar somgårpå100%rmeoch/ellergasbussarelleretanolbussar.seuppmedprocentsatsernärdetärsmåaffärer såattupphandlareninteavmisstagdriverpåköpavnyabussarientaktmaninteärbereddattbetalaför. Uttryckermanettkravsomovanmåstemanhakompetenspåbeställarsidanatträknavadsomärförnybart ochvadsomärfossilt.vanligdieselinnehållertex5%förnybart.fordonsgasharolikaursprung,bådefossil naturgasochbiogas.kännermansigosäkerpådettaärdetbättreattuttryckakravenperfordoniställetför kilometer,tex: Trafiken%beräknas%kunna%genomföras%med%7%bussar.%5%av%dessa%skall%vara%gasbussar.% 16

19 Alltjämtgällerdetatttaredanpåvadtrafikföretagenharisinfordonsparknuochvaddekantänkasskaffa, samtattdetmåstegåatttankautanlångaomvägar GODSTRANSPORTER Miljöstyrningsrådet har kriterier för godstransporter men de styr inte mot förnybart utan handlar mer om utsläpp av hälsoskadliga ämnen, sparsam körning mm. Detsamma gäller för Trafikverket och de tre storstädernasgemensammakravpåentreprenaderförattbyggaochdriftavägochjärnväg. Närtransporternaingårinätverkfårbådekundenochleverantörenalltidbekymmermedattavgöravilkendel avtransportensomenvisskundstårförochhurandelenförnybartellergasdriftskaräknaspådet.detfinns ingenenkellösningpådetproblemeteftersomdestoratransportnätverkensomisinturanlitaråkerierräknar på en övergripande nivå, vilket medför att varje enskild kund försvinner i mängden. Dessutom räknar transportföretagen på olika sätt. En möjlighet är att ställa krav fordonsvis förutsatt att man accepterar att andrafordonkankommaattköragodset: Bland% de% fordon% som% används% för% att% köra% vårt% gods,% skall% det% finnas% minst% ett% tungt% miljöfordon% enligt% den% definition%som%gäller%i%göteborgs%stad%och%stockholms%stad.%% När transporterna är upplagda så att i fordonet i princip bara kör i uppdrag för en enda kund slipper man problem med att avgränsa gentemot andra körningar. Men bara för den skull ska man inte bryta loss transporterurnätverkförattkörademmedsämrefyllnadsgrad.detärlikadålighushållningmedenergisom attgåfrånbusstrafikmedmångaresandetillpersonbilstrafikmedenpersonibilen. Fördistributionmedlastbilfinnsidaglastbilarsomtankasmedgasformigtrycksattgas,sammasomanvänds förbussarochpersonbilar.menförtungafjärrtransporterpassarintealltiddessabilar,delsförattdeintekan tasåmycketgodsochdelsförattdeharrelativtbegränsadräckvidd.förtungalångvägatransporterharvolvo levereratsåkallademetandiesellastbilarsomdrivsmedflytandegas,sompassarförfjärrtransporter.denna teknik är i uppstart och har just nu ett produktionsuppehåll inför nästa generation fordon med metandieselteknik.dettaärenutmaningförenupphandlare,ochenlösningärattställakravientrappaini framtiden,sebilaga Särskildakontraktsvillkoromförnybarabränslen. Avfallstransporter* AvfallSverigeharenmallförupphandlingmedsvagstyrningmotförnybaradrivmedel: För%att%främja%miljön%ska%följande%krav%gälla:% Entreprenören%ska%ha%tidsatta%mål%och%en%plan%för%att%minska%beroendet%av%fossila%bränslen.% Entreprenören%ska%ha%implementerade%tidsatta%mål%och%en%plan%för%att%minska%drivmedelsåtgången.% Entreprenören% ska% dokumentera% och% kvartalsvis% redovisa% drivmedelsåtgången,% emissioner% och% andel% förnyelsebart%bränsle%per%kilometer%och%fordon.%resultaten%ska%även%åskådliggöras%för%förarna.% Entreprenören% ska% aktivt% arbeta% med% att% effektivisera% transporterna% samt% uppmuntra% personalen% i% syfte% att% minska%drivmedelsåtgången.% Utdragurhttp://www.avfallsverige.se/rapporter/upphandlingsmallar/Mallförupphandlingavavfallshämtning,odaterad. Sophämtning sker med i princip helchartrade fordon, dvs. entreprenören använder inte fordonen till andra uppdrag än för den offentlige kunden, på samma sätt som upphandlad busstrafik. Det ger kunden stora möjligheterattstyrafordonsval.mångakommuneranvänderdenmöjligheten,texstockholmstadsomfick gassopbilarävenidensenasteupphandlingenmedföljandeformuleringiförfrågningsunderlaget: 17

20 Samtliga% ordinarie% insamlingsfordon% för% säckj% och% kärlavfall,% utom% mindre% sopbilar,% ska% drivas% med% förnyelsebart%drivmedel.%med%förnyelsebara%fordonsbränslen%menas%i%stockholm:% Bioetanol%(ED95% DME%producerad%på%bioråvara% El%producerad%med%vattenJ,%vindJ,%solJ,%vågkraft%och/eller%biobränslen% Fordonsgas%om%minst%50%%biogas% Om% anbudsgivaren% avser% att% lämna% anbud% på% annat% förnyelsebart% bränsle% eller% teknik,% åligger% det% anbudsgivaren% att% i% anbudet% bifoga% tydlig% dokumentation% som% påvisar% att% bränslet% är% förnyelsebart% och% att% emissionskrav%kan%uppfyllas%med%valt%bränsle%och%aktuell%motor%i%insamlingsfordonet.% 7.4 UPPHANDLINGAVGASDRIVMEDLET Idagligttalkanmansägaattdenoffentligekundenupphandlargas,menisjälvaverketmenarmanoftastbåde självagasenochdistributionstjänstensåattdetgåratttanka.detärsällandenoffentligekundenharföravsikt att driva tankstation med kompressorer, reservdelslager, betalsystem mm. För busstrafiken ser det olika ut överlandet,vissakollektivtrafikmyndigheterlämnarbränslefrågantilloperatörenmedanandravaltatthandla uppfordonsgasenåtoperatörenförattförsäkrasigomstorandelbiogas.omdenoffentligekundenisintur säljer gasen vidare till en entreprenör blir kunden redovisningspliktig till Energimyndigheten. Denna administrationunderlättasomkundenavtalatmedgasleverantörenattlevereraunderlagtillredovisningen.att tapåsigansvaretförattdistributionenskafungerapassarvissaorganisationer,menommanintekännersig manad att själv stå för den extra säkerhet som krävs för att man alltid skall kunna tanka, t ex extra kompressorer,reservdelslagermedmera,ärdetbättreattupphandla fordonsgasinklusivedistribution och ställakravpåenhögandelbiogassamtleveranskrav,eventuelltmedvitenviduteblivenleverans. Upphandlarman distributionav100%biogas skamanvaramedvetenomattdetkanblienutmaningatt tankställetalltidfungerar.förattsäkerställaatttankställetalltidfungerarbörmandelsställakvalitetskravpå maxgtidsomdetintegåratttankaochdelstillåtaattnaturgaskommerinmedenlitenandel. Fordonsgasen%skall%till%minst%X%%per%år%utgöras%av%biogas.% Spårbarheten är grunden för alla andra krav när det gäller drivmedel. Använd Miljöstyrningsrådets krav på spårbarhetidrivmedel: Leverantören% ska% senast% 1% år% efter% att% avtalet% slutits% redogöra% för% ursprung% och% produktionsanläggningar%för%levererat%drivmedel.% Råvarubaserna%(naturgas,%substrat%till%biogas%etc%som%ingår%ska%till%minst%97%%%av%drivmedlet%anges.% Uppgifterna%ska%omfatta%hela%produktionskedjan%från%råvaror%till%färdig%produkt%på%en%massbalansnivå.% Naturgas:%Ursprungsland%ska%anges. Biogas:%Odlingsområde/reningsverk%eller%substratets%ursprung%i%övrigt%ska%anges.% Biogasanläggning/rötkammare,%uppgraderingsanläggning%ska%anges. Glöminteattställakravävenpånaturgasdelenifordonsgasen.GördetsomMiljöstyrningsrådetföreslår: Offererade% fossila% drivmedel% ska% på% massbalansnivå% inte% härstamma% från% oljesand,% tjärsand,% skiffergas,% skifferolja%eller%syntetisk%olja%från%kol.%minst%97%%%av%det%offererade%drivmedlet%ska%redovisas.% BiogasgerolikamycketminskningavCO 2 beroendepåvilketsubstratdenproducerasav.ställermanhögre kravände35%somnukrävsförattfåhållbarhetsbeskedavenergimyndighetenbörmantänkapåattman 18

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer