ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport"

Transkript

1 ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport

2 Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet Ansvar för ekonomin och full sysselsättning Ordning och reda i ekonomin Fler jobb och en tydlig arbetslinje Återupprätta kunskapslinjen Trygghet, välfärd och sammanhållning Ett öppet Sverige med goda förutsättningar i hela landet Utmaningar för jobb och sammanhållning i en föränderlig värld Tuff miljö för framväxten av jobb och fortsatt höga trösklar Kunskapsbrister i skolan orsakar utanförskap och försvagar konkurrenskraften Sammanhållningen utmanas av krisen, brister i arbetsmarknadens funktionssätt och den internationella trenden med ökad inkomstspridning Huvudutmaningar för Sverige Fler vägar till full sysselsättning Ansvar för de offentliga finanserna lägger grunden för jobb och tillväxt Drivkrafter för att arbeta och fler jobb i växande företag Jobbskatteavdraget är den effektivaste åtgärden för fler jobb Studier och entreprenörskap ska löna sig Bättre villkor för entreprenörskap och företagande Bättre villkor för ägande och investeringar Kunskap ger konkurrenskraft Kunskap lägger grunden för fler jobb och ökad anställningsbarhet Förenkla övergången mellan skola och arbetsliv Stärk den högre utbildningen och forskningen Täppa till kunskapsluckor för ungdomar och utrikes födda Stärkt sammanhållning med bättre fungerande arbetsmarknad Förbättra integrationen och motverka ungdomsarbetslöshet Sänk trösklarna till jobb och motverka utanförskapsfällor Bättre matchning på arbetsmarknaden

3 3.4.4 A-kassa som bygger broar till jobb En aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik Ökad hänsyn till integration och jobb för unga inom arbetsrätten Ett hållbart arbetsliv Ett jämställt arbetsliv Hjälp för dem med stora behov Enklare för företag, bättre fungerande marknader och ökade investeringar Infrastruktur knyter samman arbetsmarknad och produktion i hela Sverige Bygg bostäder för jobb och studier Öppna för mer konkurrens En välfärdspolitik för social rörlighet och sammanhållning Alliansen bygger vidare på svensk välfärd Rättigheter och skyldigheter Förmåga att möta demografiska förändringar Ordning och reda i välfärden Stärkt effektivitet i offentlig sektor Stärkt arbetslinje för att motverka utanförskap Stärk arbetslinjen i försörjningsstödet Minska antalet unga förtidspensionärer Öka kunskapen om skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro Ökad hjälp och tillgänglighet för de mest utsatta Förenkla välfärdssystemen för ökad trygghet Psykisk ohälsa Vårda uthållighet och långsiktighet i pensionssystemet Förbättrad förvaltning av AP-fonderna Förbättrat premiepensionssystem Förbättrad pensionsinformation Fortsatta skattelättnader för pensionärer Finansiell stabilitet och långsiktigt hållbara offentliga finanser Stabila offentliga finanser förutsätter ansvar för de offentliga utgifterna

4 5.1.1 Överskottsmålet ligger fast Den nationella budget- och beskattningsmakten ska värnas Värna stabiliteten på finansmarknaden Åtgärder för ökad motståndskraft i det finansiella systemet Hushållens skuldnivå tas på allvar Stärkt skydd för konsumenter En ansvarsfull tillgång till krediter och lån Stärkta möjligheter till välinformerade och aktiva konsumenter

5 En politik som håller ihop Sverige står inför en rad utmaningar. Att säkra framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i en tuff ekonomisk omvärldsmiljö är den viktigaste av dessa. Ansvar för hållbara offentliga finanser är utgångspunkten för den ekonomiska politiken och ett nödvändigt villkor för alla reformer. Därför är alla förslag som presenteras i rapporten villkorade mot att deras genomförande inte äventyrar de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Hållbara offentliga finanser, jobb, kunskap och trygghet utgör våra huvudprioriteringar. Det är genom att värna dessa fyra områden vi lägger grunden för ett samhälle med full sysselsättning, trygg välfärd och god sammanhållning. Förutsatt att de offentliga finanserna tillåter det är därför inriktningen att genomföra förslagen i en prioritetsordning där jobbskatteavdraget som riktar sig till låg- och medelinkomsttagare förstärks, brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs och skatten för pensionärer sänks samt att resurser till skolan, sjukvården och polisen tillförs. Andra skatteförslag som till exempel bolags- eller ägarskatterna kan först bli aktuella när reformerna ovan viktiga välfärdssatsningar och skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare har genomförts och om de offentliga finanserna och det ekonomiska läget så tillåter. Givet våra tydliga ambitioner att genomföra skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat, gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts. 5

6 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att tillsammans med de andra partierna i Alliansen ta ansvar och skapa förutsättningar för fler jobb och ökad trygghet. I de tio punkterna nedan sammanfattas våra viktigaste prioriteringar och ambitioner för nästa mandatperiod. 1. Starka offentliga finanser och bibehållet överskottsmål Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för uthållig tillväxt, långsiktigt jobbskapande och en trygg finansiering av välfärden. Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera. Svaga offentliga finanser som hotar välfärden slår hårdast mot dem i samhället som är i störst behov av stöd från samhället. Det ska därför förhindras. Starka offentliga finanser ger motståndskraft mot kriser och skapar utrymme att dämpa krisers effekter på ekonomin. Förtroende för den ekonomiska politiken är en förutsättning för att stimulanser ska fungera och för att penning- och finanspolitiken ska kunna samverka effektivt. Det finanspolitiska ramverket är centralt i vår ekonomiska politik och lägger grunden för långsiktigt hållbara offentliga finanser. Ramverket ger ökad förutsägbarhet och trygghet för företag och hushåll. Överskottsmålet på 1 procent över en konjunkturcykel och utgiftstaket är viktigt för att säkra ordning och reda i ekonomin, värna säkerhetsmarginaler samt för att upprätthålla en hög trovärdighet för den ekonomiska politiken. 2. Göra det mer lönsamt att arbeta och stärka drivkrafterna för studier och ansvarstagande Moderaterna anser att det ska löna sig att arbeta. Sänkta inkomstskatter i form av jobbskatteavdrag är den mest effektiva åtgärden för fler jobb. Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta och ökar arbetskraftsdeltagandet. På sikt bidrar det till ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft. Jobbskatteavdraget är särskilt viktigt för att öka lönsamheten av arbete för dem med små eller medelstora inkomster. Det är prioriterat att genomföra ytterligare förstärkningar av jobbskatteavdraget. Vi vill också fortsätta att sänka skatten för landets pensionärer i motsvarande grad. För att klara framväxten av nya jobb behöver Sverige fler människor som forskar, startar företag samt studerar naturvetenskap och teknik men också andra områden såsom design. Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt medför att det blir mer lönsamt med studier och entreprenörskap. Fortfarande betalar ungefär 13 procent av barnmorskorna, drygt var fjärde polis och nästan 40 procent av ingenjörerna statlig 6

7 inkomstskatt. Det är inte rimligt. I samband med ytterligare steg i jobbskatteavdraget är det därför prioriterat att höja brytpunkten. Givet våra tydliga ambitioner för skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och är skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts. 3. Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt för att främst ungdomar och utrikes födda ska komma i jobb Den svenska modellen ska värnas och utvecklas för ökad sammanhållning. Arbetsmarknadens parter har genom lönebildningen och övriga villkor på arbetsmarknaden ett stort ansvar för att höga trösklar inte stänger människor ute. Ett allvarligt strukturproblem är att vissa grupper, exempelvis personer som saknar gymnasieutbildning, funktionshindrade, utrikes födda, unga och långtidsarbetslösa, har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som vänder ryggen åt dem som står utanför hotar sammanhållningen och välfärden. Här måste vi fortsätta att arbeta målmedvetet för att sänka trösklar och skapa bredare vägar till jobb. Sänkta totala lönekostnader via exempelvis nystarts- och instegsjobb kan, tillsammans med utbildning och arbetsmarknadspolitik, bidra till att förbättra möjligheterna för människor med svag förankring på arbetsmarknaden att få jobb. Det är prioriterat att förstärka dessa reformer för att öka efterfrågan på arbetskraft. Att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv genom att öka antalet lärlingar, bland annat genom stärkt handledning och höjt anordnarbidrag, är också prioriterat. För att göra det mer attraktivt att anställa personer med mindre erfarenhet vill vi även förlänga provanställningen från sex till tolv månader. Vi har genomfört stora förändringar i trygghets- och omställningsförsäkringarna vilket bidragit till minskat utanförskap och lägre jämviktsarbetslöshet. Det är nu viktigt att vårda genomförda reformer och inte göra nya stora förändringar. Arbetslinjen inom försörjningsstödet behöver däremot förtydligas med utökade möjligheter att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och krav på att aktivt delta i arbetskraften. Integrationen behöver stärkas med bland annat ökade möjligheter och skärpta krav på att lära sig svenska. Undervisningstiden i SFI bör öka och etableringsreformen omfatta fler. Det bör också vara möjligt att sänka etableringsersättningen för den som inte når tillräckliga resultat i SFI-undervisningen. Vidare bör det ställas större krav på egen försörjning vid anhöriginvandring. Allt detta för att ge de människor som kommit till Sverige från andra länder de förutsättningar de behöver för att kunna hitta jobb och den trygghet och gemenskap som kommer av sysselsättning. 7

8 Vi anser att trösklarna på arbetsmarknaden bör sänkas och flexibiliteten öka för att fler unga och utrikes födda ska komma in. Vi anser att parterna har det huvudsakliga ansvaret för de centrala villkoren på arbetsmarknaden. Huvudvägen framåt är därför att parterna finner lösningar via breda uppgörelser som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Vår bedömning är att en sådan vilja finns hos parterna och vi är beredda att stötta en sådan process. Vi värnar att alla som arbetar omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och den trygghet som följer av det. Att fackföreningarna har huvudmannaskapet för A-kassan skapar en naturlig koppling till tryggheten som arbetstagare. En obligatorisk A-kassa har visat sig svår att genomföra. För att säkra en hög anslutningsgrad är vi i stället öppna för att eventuellt ta bort den tidigare differentieringen av arbetslöshetsavgiften. Detta förutsätter att parterna sluter avtal som sänker trösklarna till jobb, så att fler ungdomar och utrikes födda kan komma i jobb och att svårigheterna för dem som står utan arbete inte förstärks. Att höja taket i A-kassan är inte prioriterat mot bakgrund av de negativa sysselsättningseffekter en sådan förändring skulle medföra. 4. Förbättrat företagsklimat och stärkta drivkrafter för entreprenörskap leder till fler nya jobb För att öka efterfrågan på arbetskraft krävs en politik för ökad tillväxt och växande företag. Företagande, entreprenörskap och innovation är avgörande för tillväxten. Åtgärder för att förenkla företagande och öka drivkrafterna för entreprenörskap är därför ett brett samhällsintresse. Nivån och utformningen på skatter har en stor betydelse för företags möjlighet att starta och växa. OECD menar att inkomstskatter följt av bolagsskatten hämmar tillväxten mest. När ekonomin tillåter och andra viktiga prioriteringar inom välfärdsoch skatteområdet har kunnat genomföras vill vi därför fortsätta att sänka bolagsskatten. Sänkningar av bolagsskattesatsen ska åtminstone delvis finansieras av att bolagsskattebasen breddas. Även ägarbeskattningen påverkar investeringsbeslut. Förutsatt att det finns utrymme i de offentliga finanserna och att viktiga välfärdssatsningar samt prioriterade skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare har kunnat genomföras har vi som ambition att sänka ägarskatterna. Förändringar i ägarskatten ska genomföras på ett sådant sätt att de främjar investeringar och motverkar skattedrivna upplägg som syftar till att undandra sig beskattning. Företagare upplever generellt att samhällsservicen är god men de kan samtidigt vittna om enskilda händelser eller processer som på ett påtagligt sätt försvårar för verksamheten. Ett återkommande problem är att handläggningsprocesser drar ut på tiden. Vi vill se ökad service hos den offentliga förvaltningen och en översyn av miljöbalken i syfte att harmonisera offentliga aktörers beslut och korta handläggningstiderna. 8

9 Vi vill också öka rättsäkerheten och kvaliteten i skattemål genom att överväga mer specialisering inom eller mellan domstolar samt att sträva mot att tyngdpunkten i skatteprocessen ligger i förvaltningsrätten. 5. Återupprätta kunskapslinjen i skolan och stärk likvärdigheten Sverige ska tillhöra de länder som har sin främsta konkurrensfördel i kunskap, teknik och innovationer. För att klara det krävs en välutbildad arbetskraft och att många väljer att fördjupa sina kunskaper genom akademiska studier och forskning. Sverige ska också vara ett sammanhållet land vilket ställer höga krav på en skola som rustar alla med goda förutsättningar för att möta den moderna arbetsmarknaden. Årtionden av en skolpolitik som underminerade kunskap och lärarens roll har resulterat i sjunkande studieresultat och hög ungdomsarbetslöshet. Alliansen har tagit viktiga steg för att återupprätta kunskapslinjen. Tidigare betyg, fler nationella prov och inrättandet av lektorer och förstelärare är tre exempel på hur en lång och mödosam återupprustning av skolan har inletts. Vi har också förstärkt fokus på betydelsen av inlärningsstöd. Detta är centralt för att elever ska kunna få individuellt anpassat stöd. För att komma till rätta med skolans problem har reformtempot varit högt. Det är viktigt att det finns tid för lärare och rektorer att förbättra skolan utifrån de förstärka förutsättningarna. Det är centralt att reformer nu kommer på plats och att ytterligare åtgärder genomförs i en takt som värnar arbetsron i skolan. Att stärka kunskapsuppdraget och likvärdigheten är en fortsatt utmaning. Vi vill öka resurserna till undervisningsstöd och införa fler nationella prov. Vi vill också utöka antalet förstelärare och lektorer samt att hitta former för extra stöd till lärare som arbetar på socialt utsatta skolor. Det är viktigt att elever får tidigare återkoppling om deras kunskapsinhämtning. Vi har därför infört betyg från årskurs 6. Denna reform ska nu få verka och utvärderas. Samtidigt är det, på grund av de långa ledtiderna för förändringar inom skolan, viktigt att börja förbereda möjligheterna att kunna ge tidigare betyg. Vid ett eventuellt införande av tidigare betyg bedöms årskurs 3 vara en lämplig tidpunkt. För att stärka likvärdigheten är det också prioriterat att föreslå obligatorisk förskoleklass, sommarundervisning och mer undervisningstid i matematik. Det är en ambition att när de offentliga finanserna tillåter gradvis öka undervisningstiden i svenska och engelska samt ytterligare förstärka matematikundervisningen. 6. Öka tillgången på bostäder Bostadsbristen i främst storstäder och studieorter riskerar att försämra arbetsmarknadens funktionssätt och påverka människors jobbchanser negativt. För många ungdomar innebär det också svårigheter att flytta hemifrån och ta klivet in i vuxenlivet. Det är angeläget att öka tillgången på bostäder för att motverka flaskhalsar och främja rörlighet på arbetsmarknaden. Speciellt är det viktigt att stärka och utveckla hyresrättens ställning och förutsättningar. 9

10 För att öka byggandet vill vi effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett förenklat planförfarande. Minskat administrativt krångel, mer rättssäkra processer och mindre detaljstyrning kommer att underlätta nybyggnation. Det bör även prövas att införa åtgärder när tidsgränsen för bygglov överskrids. Möjligheten att finansiera nybyggnation av hyresrätter bör stärkas genom att förlänga tiden för presumtionshyror. Genom en sådan förändring påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt. Konkurrensen i byggbranschen behöver också skärpas för att minska byggkostnaderna, till exempel bör det prövas hur bonusar får utformas och uppdraget till Konkurrensverket bör förtydligas. Det befintliga bostadsbeståndet behöver också nyttjas bättre. Bostadsrättsföreningarnas möjlighet att förhindra andrahandsuthyrning bör begränsas och ägarlägenheter bör tillåtas inom befintligt bestånd. 7. Stärkt kvalitet, tillgänglighet och likvärdighet i sjukvården Patienten ska stå i centrum i sjukvården. Det är den med störst vårdbehov som ska få hjälp först och kvaliteten i sjukvården har högsta prioritet. Vi ska hela tiden eftersträva att vården utgår ifrån den senaste kunskapen så att kvaliteten i sjukvården fortsätter att förbättras. Kvalitet inom sjukvården bygger på motiverad och välutbildad personal. Sjukvården bör vara en attraktiv arbetsplats som ger utrymme för utveckling för alla anställda. Det ska vara enkelt att träffa en läkare och gå snabbt att få tid på en vårdenhet för både besök och behandling. Tillgängligheten har ökat markant i hela landet och på många ställen har vårdköer halverats och på vissa områden helt försvunnit. Att fortsätta arbetet för en köfri hälso- och sjukvård i hela landet är prioriterat. I Sverige bör alla medborgare erbjudas vård av hög kvalitet, utan att diskrimineras och oavsett inkomst eller bostadsort. Vi arbetar vidare för att mer information lättare ska finnas tillgänglig för alla patienter och deras anhöriga. För oss är ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och stärkt egenmakt för patienten de viktigaste instrumenten för att uppnå en mer likvärdig sjukvård för alla. 8. Värna sammanhållningen Sverige ska vara ett land med god sammanhållning. Frånvaro av stora klyftor lägger grunden för ett mer harmoniskt samhälle. En tydlig arbetslinje, kunskapslinje i skolan och hög kvalitet i välfärdens verksamheter motverkar klyftor och främjar social rörlighet. Välfärden ska både vara en språngbräda som jämnar ut livschanser och ett skyddsnät som tar emot och gör det möjligt att komma tillbaka. Välfärden ska säkra rimliga villkor för alla och vara en trygghet vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller olyckor. 10

11 För personer i behov av extra stöd är det centralt att utforma bidrag så att de inte förtar drivkrafterna att utbilda och anstränga sig. Höga marginal- och tröskeleffekter riskerar att skapa utanförskapsfällor och klyftor. Det är särskilt viktigt att motverka att barn drabbas av att föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt position. Behovet av extra stöd till barnfamiljer, till exempel genom barndelen i bostadsbidraget, får kontinuerligt prövas. En annan grupp vars ekonomiska situation måste följas noga är pensionärerna. Tillsammans med skattelättnader för att arbeta är vi beredda att gå vidare med ytterligare skattelättnader på pensioner. Även gränserna och nivåerna i bostadstillägget kan prövas för att stärka pensionärernas ekonomi när de offentliga finanserna så tillåter. 9. Minska Sveriges påverkan på klimatet och miljön Sverige kan och bör föregå med gott exempel för att bromsa den globala uppvärmningen. Detta bör ske både genom att minska utsläppen här i Sverige, men också genom att bidra till åtgärder utomlands där klimatinsatser ofta är mer kostnadseffektiva. Utsläppsmålet för växthusgaser bör vara det överordnade målet för klimat- och energipolitiken. Visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050 ligger fast. Utsläppsmålen bortom 2020 måste sättas ambitiöst. Etappmål för 2030 och 2040 bör sättas upp. Tack vare Sveriges ambitiösa miljö-, klimat- och energipolitik har vi redan kommit långt. Vi använder både kraftigt klimatpåverkande ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt, samt subventioner för att främja klimatsmarta alternativ. Klimatmålet för 2020 bedöms nås och vi har bland de lägsta utsläppen i världen per BNP-enhet. Vi föreslår ingen generell höjning av koldioxidskatten under nästa mandatperiod, mot bakgrund av att klimatmålen kan nås genom andra åtgärder. En generellt höjd koldioxidskatt är dessutom en tung pålaga för jobb och företagande på landsbygden. För att möta klimatutmaningen vill vi fortsätta att minska nedsättningar och undantag från den generella koldioxidskattenivån, i syfte att sträva mot ett och samma pris på koldioxid oavsett bränslets användningsområde. Därmed är det också angeläget med en energiskatt som utgår ifrån energiinnehåll även på drivmedel. Regeringen har beslutat om historiskt stora satsningar på kollektiv infrastruktur. Vi vill fortsätta att prioritera om- och nybyggnation av järnvägen för att möta framtidens behov. Lokalt och nationellt vill vi fortsätta att stärka kollektivtrafiken. Fordonsinköp bör styras mot fordon med låg klimatpåverkan. De nuvarande styrmedlen är snåriga och ineffektiva. I det sammanhanget kan ett s.k. bonus-malus system ett styrmedel riktat mot nyregistrerade bilar, där en premie (bonus) ges till bränslesnåla bilar och en skatt (malus) måste betalas för bränsleslukande bilar, övervägas som en ersättare till den nuvarande supermiljöbilspremien, fordonskattebefrielsen och de nedsatta förmånsvärdena för vissa miljöbilar. Likaså bör 11

12 fordonsskattens klimatprofil anpassas i takt med att den teknologiska utvecklingen fortskrider. 10. Öka tryggheten från brott Att bli utsatt för brott är kanske den största frihetsinskränkningen. Särskilt allvarligt upplevs brott som riktar sig mot den egna kroppen och hemmet. Personer som begår vålds- och övergreppsbrott ska dömas till hårdare straff än i dag. Vi vill prioritera mer resurser till att utreda och lösa brott såsom inbrott och rån. De personer som utför dessa brott ska också dömas till längre straff. Särskilt problematisk är brottsligheten bland unga. Det finns en överslätande attityd mot unga brottslingar som förminskar brottsoffret samt begränsar förövarens möjligheter att komma tillbaka till ett liv fritt från kriminalitet. Tidigare insatser, slopade ungdomsrabatter och fler förebyggande åtgärder i riskgrupper är prioriterat. I områden med stort utanförskap finns en förhöjd risk för kriminalitet. Brottslighet skapar otrygghet och riskerar att ytterligare fördjupa utanförskapet i hela bostadsområden. 12

13 1. Ansvar för ekonomin och full sysselsättning Full sysselsättning är en central utgångspunkt för den ekonomiska politiken och innebär att alla som kan och vill arbeta också ska ha ett jobb. Med jobb kommer mer än egen försörjning. Arbetskamrater och känslan av att vara behövd bidrar till en trygg vardag och ökad livskvalitet. Kampen mot utanförskap är en huvuduppgift för politiken. Människan är vår utgångspunkt. Varje person har både förmågor och brister. Med frihet kan var och en växa utifrån sina förutsättningar och intressen. I ett fritt samhälle finns förutsättningar för att ta tillvara alla människors arbetsförmåga och kreativitet. Där finns möjligheten att bygga gemenskap och solidaritet med andra, men också förutsättningar för att leva sitt liv efter eget huvud. Med människan som utgångspunkt är rättvisa och trygghet viktiga värden. Genom en gemensamt finansierad förskola och skola med hög kvalitet ges alla människor möjligheten till likvärdiga förutsättningar och social rörlighet underlättas. Klyftor och orättvisor måste motverkas, framför allt genom fler vägar till jobb och lika tillgång till vård och omsorg. Hög sysselsättning är en förutsättning för att kunna finansiera god kvalitet och tillgänglighet i välfärden. Låga trösklar och starka drivkrafter på arbetsmarknaden är därför viktigt såväl för den enskilde som för samhället i stort. Det ska alltid löna sig att arbeta. Tillväxt lägger grunden för en bättre framtid. En växande ekonomi är en förutsättning för möjligheten till jobb och välfärd för alla. Tillväxt förutsätter utbildning, forskning, företagande, innovationer och entreprenörskap. Politiken ska stödja människor i sökandet efter ny kunskap och företags möjligheter att starta, växa och anställa. Vår ekonomiska politik vilar på ordning och reda, en tydlig arbetslinje, en skola som rustar alla med kunskap, goda förutsättningar för entreprenörer och en strävan efter sammanhållning. För oss är det också viktigt att det ska vara möjligt att leva, jobba och bo i hela Sverige. 13

14 1.1 Ordning och reda i ekonomin Ökad sysselsättning och bättre välfärd förutsätter ordning och reda i ekonomin. Varje regering som inte bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik för långsiktigt hållbara offentliga finanser riskerar att gradvis urholka förtroendet från hushåll, företag och finansmarknader och därigenom försämra förutsättningarna för jobb, investeringar och tillväxt. Ansvar för de offentliga finanserna är därför startpunkten för en politik för full sysselsättning. Långsiktigt hållbara finanser skapar trygghet vilket leder till ökad konsumtion och investeringar som ger jobb. Ett finanspolitiskt ramverk som motverkar kortsiktighet i den ekonomiska politiken tjänar Sverige väl. När ordning och reda åsidosätts blir riskerna som störst för dem som behöver välfärden mest. Politiska alternativ som inte tar ansvar för statens finanser eller som gör sig beroende av partier som saknar respekt för ramverket hotar grundtryggheten i samhället. Ordning och reda i offentliga finanser är också nödvändigt för att kunna möta kriser i ekonomin och trygga välfärden genom lågkonjunkturer. Överskottsmålet på en procent över konjunkturcykeln och utgiftstaket är viktiga bidragande faktorer till förtroendet för den ekonomiska politiken. Överskottsmålet föreslås ligga fast under nästa mandatperiod. 1.2 Fler jobb och en tydlig arbetslinje Vägen till full sysselsättning går via arbetslinjen. Med arbetslinjen menar vi att det alltid ska löna sig att arbeta och att varje persons arbetsförmåga ska tas tillvara. Sedan 2006 har Alliansen stärkt arbetslinjen. Sänkta inkomstskatter i form av jobbskatteavdrag har varit en viktig pusselbit för att göra det mer lönsamt att arbeta. Sänkta inkomstskatter stärker arbetslinjen genom att göra jobb, studier och entreprenörskap mer lönsamt. Arbetslinjen bygger på drivkrafter att arbeta, goda förutsättningar att anställa och aktiv hjälp in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den bygger också på en förväntan att alla som kan söker egen försörjning. För dem med stora behov menar vi att det första välfärdsvalet är att stödja människor så att den arbetsförmåga som finns kan omsättas i eget arbete. Det bygger självtilliten och samhället starkare än ensidigt bidragsberoende. Arbetslinjen ska vara tydlig i bidrags- och transfereringssystemen. Trygghet vid arbetslöshet och sjukdom ska kombineras med drivkrafter och vägar tillbaka till jobb. 14

15 Den enskildes arbetsförmåga ska prövas mot arbetsmarknaden. Det ska alltid finnas drivkrafter att lämna utanförskap. Vår utgångspunkt är den svenska modellen. Vi värnar en fortsatt utveckling av villkoren på arbetsmarknaden som leder till stabilitet och god löne- och sysselsättningsutveckling. Den svenska modellen ska utmärkas av dynamik och förmåga till anpassning. Det har varit Sveriges framgångsmodell så här långt. Den stora utmaningen är att fortsätta att utveckla vår samhällsmodell för att ungdomar och utrikes födda ska få bättre förutsättningar att komma i arbete. Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer är avgörande för tillväxt och välfärd. Det är genom skatteintäkter från jobb i privat sektor som vi kan finansiera den offentliga välfärden. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi ska fortsätta att tillhöra de mest kreativa och innovativa länderna. Entreprenörskap och företagande är förknippat med hårt arbete och risktagande. Till exempel leder forskning eller andra innovationsprocesser inte alltid till kommersialiserbara innovationer. För att upprätthålla investeringar och utveckling är det därför viktigt med ett skattesystem som främjar drivkrafter och ansträngningar. Företag ska också mötas med hög service från myndigheter och annan offentlig verksamhet. Byråkrati och krångel ska undvikas. Stabila spelregler och entydiga villkor från det offentliga underlättar för entreprenörskap. 1.3 Återupprätta kunskapslinjen Kunskap till alla genom en allmän och fri skola skapar förutsättningar för var och en att göra det mesta av sin förmåga. En skola som rustar alla med kunskap lägger grunden för ett innovativt och kreativt samhälle med såväl många jobb och företag som höga löner och god välfärd. En tydlig kunskapslinje är det bästa sättet att minska betydelsen av det sociala arvet. Vi tror på egenmakt där elever och föräldrar själva kan välja skola och pedagogisk inriktning men vi anser också att det är ett gemensamt ansvar att säkra kvalitet och likvärdighet. Kunskap ska vara i fokus genom hela skolan och det finns ett stort ansvar att hjälpa alla elever att klara skolan. Vi tror på mer inlärningsstöd, fler nationella prov och tydligare och tidigare återkoppling till eleven. Elevers kunskaper i matematik och språk är centrala för såväl arbetsmarknaden som vidare studier. För att rusta alla elever för den moderna arbetsmarknaden behöver skolan bli bättre på att kombinera praktik och 15

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE INNEHÅLL 1. ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING 4 Starka offentliga finanser och finansiell stabilitet 7 Fler jobb och nya vägar till arbetsmarknaden 9 Hela Sverige

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Rådets huvudslutsatser 1. Givet konjunkturbedömningen var inriktningen på finanspolitiken i BP14 förenlig med väl

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Svensk finanspolitik 2008 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Rapportens innehåll 1. Finanspolitiken och det finanspolitiska ramverket 2. Finansdepartementets makroekonomiska prognoser 3. De

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2015. Statskontoret 3 juni 2015

Finanspolitiska rådets rapport 2015. Statskontoret 3 juni 2015 Finanspolitiska rådets rapport 2015 Statskontoret 3 juni 2015 Stabiliseringspolitiken Lågkonjunkturen snart över. Balanserat konjunkturläge under 2016 eller 2017. Även regeringen tror att vi snart lämnat

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2015

Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådets rapport 2015 Konferens 13 maj 2015 Twitter: #Finpolradet Stabiliseringspolitiken Lågkonjunkturen snart över. Balanserat konjunkturläge under 2016 eller 2017. Även regeringen tror

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014.

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014. 2010-07-08 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige Alliansregeringen har under mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Reformer har genomförts för höjd kvalitet

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Regeringens politik är långsiktigt underfinansierad och saknar långsiktiga sysselsättningseffekter.

Regeringens politik är långsiktigt underfinansierad och saknar långsiktiga sysselsättningseffekter. 1(8) Sammanfattning Den här rapporten visar att skillnaden mellan regeringens och Moderaternas ekonomiska politik är betydande för Värmland och varje enskild värmlänning. Grunden för all politik bygger

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017 Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden Bettina Kashefi Augusti 2017 Går det bra för Sverige? Starka makrosiffror Hög BNP-tillväxt Starka statsfinanser (särskilt jämfört andra länder) Hög sysselsättningsgrad

Läs mer

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Jul, jobb och jämställdhet Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att det framförallt är kvinnor som fått en gynnsam utveckling

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2016

Finanspolitiska rådets rapport 2016 Finanspolitiska rådets rapport 216 John Hassler (ordförande) Yvonne Gustavsson (vice ordförande) Hilde C. Bjørnland Harry Flam Cecilia Hermansson Oskar Nordström Skans 1 Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden Janine Alm Ericson, Linköping 161029 1. Vad vi gjort hittills. Resultat efter två år av mandatperioden 2. Vad vi gör nu. Gröna framsteg i BP 17 3. Höstbudgeten

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv. Arbetsvetenskaplig specialkurs maj 2010 Lena Gonäs, föreläsning 5

Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv. Arbetsvetenskaplig specialkurs maj 2010 Lena Gonäs, föreläsning 5 Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv Arbetsvetenskaplig specialkurs maj 2010 Lena Gonäs, föreläsning 5 Den europeiska sysselsättningspolitiken Kort repetition Sysselsättningsstrategin

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande Finanspolitiska rådets rapport 2016 John Hassler Ordförande Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt 2015. Sverige är på väg in i en högkonjunktur redan i år. Offentliga budgeten har förstärkts betydligt

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 Finanspolitiska rådets uppdrag Utvärdera regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik Årlig rapport i maj - budgetproposition - vårproposition Lång

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer