StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4."

Transkript

1 StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4 Befolkningen i Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, Västerås , Anna Welin, StatistikInfo produceras av Konsult och Service på uppdrag av Stadsledningskontoret inom ramen för avtalet om kommungemensam basstatistik.

2 Sammanfattning Under år 2013 ökade folkmängden i Västerås med personer, vilket bortsett från år 2012 är den största folkökningen sedan början av 1970-talet. Under de senaste 10 åren har Västerås ökat sin folkmängd med drygt personer, vilket motsvarar personer per år. Procentuellt sett ökade folkmängden i Västerås med 1,2 procent år Det var en något högre ökning än genomsnittet för större kommuner (kommuner med fler än invånare, storstäderna exkluderade) som låg på drygt 1,1 procent. Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i snitt personer per år under de senaste 10 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen är emellertid att fler människor flyttar till Västerås än härifrån. Inflyttningen till Västerås nådde år 2013 återigen den högsta nivå sedan början av 1970-talet. Eftersom utflyttningen från Västerås är något högre idag än under första halvan av 2000-talet nådde emellertid 2013 års flyttningsöverskott inte upp till 2001 års rekordnivå vad gäller flyttningsöverskott. Under de senaste 10 åren har Västerås haft ett genomsnittligt flyttöverskott (fler inflyttare än utflyttare) på 900 personer per år. Detta motsvarar 73 procent av Västerås totala folkökning under perioden. I mitten av 2000-talet bestod Västerås flyttvinster till största delen av flyttvinster mot utlandet och mellan 2007 och 2010 hade Västerås till och med flyttförluster mot kommunerna utanför Västmanlands län. Sedan år 2009 då invandringen nådde den senaste 40-årsperiodens högsta nivå har emellertid flyttvinsterna mot utlandet minskat medan inrikes flyttvinsten har ökat. År 2013 hade Västerås en total flyttvinst på nästan 1 200, varav 67 procent av flyttningar mot utlandet, 33 procent inom Sverige. År 2013 minskade de inrikes flyttvinsten till Västerås från tidigare års höga nivåer och låg därmed på en mer genomsnittlig nivå för 2000-talet. Vad gäller inrikes flyttningar så var det från Eskilstuna som Västerås hade störst flyttvinster år Från Stockholm hade Västerås fortfarande de största flyttförlusterna. Det är vanligast att innevånare flyttar i års åldern. Antalsmässigt är det också för åldersgruppen år som inrikes inflyttningen till Västerås har ökat mest för under de senaste två till tre åren. Det är emellertid bland personer 65 år och äldre som inflyttningsökningen är störst procentuellt sett. Av samtliga inrikes inflyttade till Västerås under år 2013 var 25 procent utrikesfödda. Då utrikesfödda utgör 19 procent av Sveriges befolkning innebär det att utrikesfödda är överrepresenterade bland inflyttarna från riket. Enligt Statistiska Centralbyrån har också utrikesfödda en större geografisk rörlighet än inrikesfödda. En bidragande orsak kan vara att gruppen nyanlända utrikesfödda i större utsträckning inte har en fast koppling till boendekommunen (inte rotat sig) och därmed är flyttbenägen för att hitta jobb och boende. Av de som invandrade till Västerås under år 2013 var 18 % svenska medborgare. Somaliska och Syriska medborgare var de invandrargrupper som ökade mest under år 2013 och var också näst efter irakiska medborgare den vanligaste gruppen bland invandrarna till Västerås år

3 Av samtliga som flyttade till Västerås under år 2013 var det 30 procent som bott i Västerås under den senaste 20-årsperioden. Av dem som flyttade från Västerås under 2013 hade över hälften, 49 procent, flyttat till Västerås under de senaste fem åren. Efter den kraftiga nedgången av barnafödandet under andra halvan av 1990-talet tog den naturliga folkökningen åter fart i början av 2000-talet. Uppgången beror främst på ett ökat barnafödande då antalet födda barn har haft en ökande trend under hela 2000-talet. Detta medan antalet avlidna har legat mer konstant. År 2012 följt av 2013 nådde också barnafödandet sin högsta topp sedan baby-boomen i början av 1990-talet. Av Västerås befolkning är 50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män. Medelåldern för kvinnor är 42,0 år och för män 40,0 år. 19 procent av västeråsarna är födda utomlands. Ytterligare 7 procent av västeråsarna är födda i Sverige men med båda föräldrarna utrikes födda. Av de utlandsfödda västeråsarna är 44 procent födda i Europa och det vanligaste födelselandet är fortfarande Finland. Av de utrikesfödda som invandrat till Västerås under de senaste tre åren är emellertid Somalia och Syrien de vanligaste födelseländerna. 3

4 Inledning Detta StatistikInfo beskriver översiktligt befolkningsstrukturen i Västerås och dess förändringar under år Jämförelser görs även bakåt tiden, framför allt för perioden I tabellbilagan till rapporten finns tabeller över den statistik som redovisas i rapporten. Uppgifterna bygger på Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda vid en viss tidpunkt, i detta fall den 31 december respektive år. Befolkningsförändringen räknas som summan av den naturliga folkökningen (födda minus avlidna) och flyttningar (inflyttade minus utflyttade). För att räknas som en flyttare i SCB:s statistik krävs att flyttningen anmälts till Skatteverket. I befolkningsstatistiken är definitionen på invandrare/utvandrare, personer som har flyttat över landets gränser med avsikt att bosätta sig inom/utom Sverige under minst ett år. Även personer födda i Sverige och/eller personer med svenskt medborgarskap räknas således som invandrare. För att utomnordiska medborgare skall betraktas som invandrare krävs dessutom uppehållstillstånd och att personen folkbokför sig i landet. Asylsökande har ännu inte fått uppehållstillstånd och räknas således inte som invandrare. När den asylsökande väl fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i landet kommer han/hon däremot med i befolkningsstatistiken och räknas då som invandrad (inflyttad från utlandet). 4

5 1. Folkmängd 2013 Vid utgången av år 2013 uppgick Västerås folkmängd till personer. Till folkmängd är Västerås Sveriges sjätte största kommun efter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Figur 1 Folkmängd i Västerås, år Antal personer Under år 2013 ökade folkmängden i Västerås med personer, vilket motsvarar 1,2 procent. Västerås procentuella folkökning var något högre än den genomsnittliga folkökningen för större kommuner (kommuner med fler än invånare, storstäderna exkluderade) som låg på 1,1 procent. Det senaste året som Västerås hade en folkminskning var år Därefter har Västerås befolkning ökat för varje år som gått även om nivån på ökningen har varierat mellan åren. Under 2000-talet har Västerås ökat sin folkmängd med närmare personer vilket motsvarar ca personer per år. Procentuellt sett har Västerås under 2000-talet ökat folkmängden med 13,3 procent. Detta är emellertid något lägre än genomsnittet för större kommuner som hamnar på 14,2 procent. 5

6 Figur 2 Folkökning i Västerås, år Antal personer Den naturliga folkökningen Den naturliga folkökningen är antalet personer som folkmängden ökar (eller minskar) baserat på antalet födda och döda, och det beräknas som antalet födda minus antalet döda under det gångna året. Naturlig folkökning kallas även födelseöverskottet eller födelsenetto. Efter den kraftiga nedgången i barnafödande under andra halvan av 1990-talet tog barnafödandet i Västerås åter fart i början av 2000-talet. Denna trend har sedan fortsatt under hela 2000-talet och år 2013 föddes det totalt barn i Västerås. Barnafödandet förväntas fortsätta öka de kommande åren, med en förmodad topp kring år 2020, då barnen från talets babyboom själva uppnår barnafödande ålder. I Västerås är förstagångspapporna i genomsnitt 31,3 år och förstagångsmammorna 28,9 år. Det är något yngre än genomsnittet för riket som är 31,5 för män och 29,0 för kvinnor. Antalet avlidna har i sin tur legat mer konstant under 2000-talet. Under år 2013 avled västeråsare. Av de avlidna personerna var det fler kvinnor än män (649 kvinnor och 542 män) och medelåldern var 76,5 för männen och 81,2 år för kvinnorna. Nästan 60 procent av de avlidna hade hunnit uppleva sin 80-årsdag och 25 procent sin 90-årsdag. I Sverige är den beräknade medellivslängden för 0-åringar 79,7 år för män och 83,6 år för kvinnor. Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige ett av de länder i världen som har högst medellivslängd. Under år 2013 uppgick födelsenettot 1 i Västerås till 445 personer. Födelsenettot har ökat de senaste åren, och 2013 hade det högsta nettot sedan baby-boomen i början av 1990-talet. 1 Antal födda minus antal avlidna 6

7 Figur 3 Antal födda, döda och födelsenetto, Västerås år Antal personer Födelseöverskott Födda Döda Flyttningar Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt nästan personer per år under 2000-talet beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen är emellertid att fler flyttar hit än vad det är som flyttar härifrån. Under talet har Västerås haft ett flyttningsöverskott 2 på i genomsnitt ca 900 personer per år, vilket motsvarar 77 procent av Västerås totala folkökning under perioden. Inflyttningen till Västerås har under 2000-talet legat på närmare personer per år. De senaste åren har inflyttningen ökat och år 2013 flyttade totalt över personer till Västerås. Eftersom utflyttningen från Västerås är något högre idag än under första halvan av 2000-talet nådde emellertid 2013 års flyttningsöverskott om personer inte upp till 2001 års rekordnivå på personer. Totalt flyttade personer från Västerås under år Antal inflyttade minus antal utflyttade. 7

8 Figur 4 Antal inflyttade, utflyttade och flyttningsöverskott, Västerås år Antal personer Flyttningsöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttningar efter region År 2013 bestod Västerås flyttvinster till största delen av flyttvinster mot utlandet. Invandringen var rekordhög och den störst uppmätta under den senaste 40-årsperioden. År 2013 bestod Västerås flyttvinst till 67 procent av flyttningar från utlandet, 24 procent av flyttningar från övriga Sverige, samt 9 procent från det egna länet. Figur 5 Nettoflyttning mot egna länet, övriga Sverige och utlandet, Västerås år Antal personer Egna länet Övriga Sverige Utlandet 8

9 3.2 Invandring och utvandring Under andra halvan av 2000-talet ökade invandringen till Västerås från en tidigare stabil nivå omkring 900 personer per år till omkring personer per år. Uppgången i invandringen berodde till stor del på situationen i Irak och den tillfälliga asyllag som gällde ett antal månader vid årsskiftet 2005/2006. År 2009 nådde invandringen den senaste 40-års-periodens högsta nivå. De två efterföljande åren minskade sedan invandringen för att år 2013 återigen slå rekord med 1400 personer. Även utvandringen har ökat sedan början på 2000-talet, men ökningen har varit mindre än vad gäller invandringen. Invandringen till Västerås varit högre än utvandringen ända sedan slutet av 1990-talet. Figur 6 Utrikes flyttningar till/från Västerås, år Antal personer Migrationsnetto Invandrare Utvandrare Totalt invandrade personer till Västerås under år Syrien följt av Somalia var de länder från vilka flest personer invandrade till Västerås under år 2013, de hade även störst ökning jämfört med Bland det totala antalet invandrade fanns 255 svenska medborgare representerade. Liksom tidigare år är svenska medborgare därmed den största gruppen av invandrare, dvs. svenskar som bott utomlands och flyttat tillbaka till Sverige. År 2013 stod denna grupp för 18 procent av invandringen till Västerås. Enligt Statistiska Centralbyrån har svenska medborgare som återvänder till Sverige i genomsnitt varit bosatta utomlands i fyra år och främst återvänder de från Norge, Storbritannien och USA gonsin%20tidigare.pdf 9

10 Figur 7 Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna, Västerås år 2013 Andel (%) av totala invandringen Förändring sedan år 2012 (antal) Antal Medborgarskapsland invandrade Sverige ,1% -88 Somalia ,7% 172 Syrien ,2% 153 Indien 69 4,9% 42 Irak 49 3,5% -38 Spanien 38 2,7% 26 Polen 37 2,6% 24 Iran 34 2,4% 19 Kina 30 2,1% 2 Finland 29 2,1% 6 Italien 23 1,6% 10 Statslös 23 1,6% 13 Thailand 20 1,4% -14 Övriga länder ,0% -67 Totalt % 260 Av de som invandrade till Västerås år 2013 var Centrala staden det bostadsområde där flest bosatte sig. Andra bostadsområden som många invandrade valde att bosätta sig på var Råby, Vallby och Bäckby. Utvandrade från Västerås gjorde totalt 623 personer under år Det land som flest utvandrade till var Norge, dit 12 procent av alla utvandrare flyttade. Andra vanliga utvandringsländer var Storbritannien och Nordirland samt Finland. 3.3 Inrikes flyttningar Under första halvan av 2000-talet var inrikes inflyttningen till Västerås större än inrikes utflyttningen och år 2001 uppmättes också Västerås största flyttvinst mot riket sedan år År 2007 vände emellertid trenden och under perioden hade Västerås inrikes flyttförluster. De senaste åren har en ökad inrikes inflyttning och en minskande inrikes utflyttning lett till att Västerås åter har inrikes flyttvinster. År 2013 uppgick inrikes flyttvinsten till 381 personer och stod för en tredjedel av Västerås totala flyttvinst. 10

11 Figur 8 Inrikes flyttningar till/från Västerås, år Antal personer Inrikes flyttnetto Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Om man tittar närmare på de inrikes flyttningarna till Västerås ser man att flyttningar både från det egna länet och från övriga Sverige har varit positiv under 2013 jämfört med perioden (då Västerås hade inrikes flyttförluster). Inflyttningen från egna länet låg på 100 personer 2013, vilket dock är en minskning jämfört med föregående år. Mot övriga Sverige (kommunerna utanför länet) hade Västerås en flyttvinst på 281 personer vilket är en minskning jämfört med föregående år, men det är dock högre än genomsnittet jämfört med hela 2000-talet. Figur 9 Flyttningar mot egna länet och övriga Sverige, Västerås år Inflyttning från övriga Svergie Utflyttning från övriga Sverige Inflyttning från egna länet Utflyttning till egna länet

12 Bortsett från Västmanlands län är det från Stockholms län som inflyttningen till Västerås ökat mest under året Men samtidigt som inflyttningen från Stockholms län har ökat har också utflyttningen till Stockholms län ökat, och Stockholm är den kommun som Västerås har störst flyttförlust mot. Även mot Göteborg, Linköping, Sigtuna och Köpings kommun har Västerås haft stora flyttförluster under Störst flyttvinster har Västerås haft jämte Eskilstuna, följt av Avesta, Surahammar, Fagersta och Enköping. Figur 10 Inflyttning, utflyttning och flyttnetto mot Stockholms kommun, år Antal Flyttnetto Inflyttning från sthlm Utflyttning till sthlm Av länen hade Västerås störst flyttutbyte med Västmanlands län och Stockholms län. År 2013 hade Västerås en flyttvinst på totalt 100 personer mot övriga kommuner i Västmanlands län, och en flyttförlust på 85 personer mot Stockholms län. 12

13 Figur 11 Flyttningar mellan Västerås och övriga Sverige efter län (sorterat efter storleken på flyttnettot), år 2013 Södermanland Västmanland Dalarna Gävleborg Uppsala Jämtland Västernorrland Örebro Västerbotten Kronoberg Blekinge Gotland Jönköping Halland Norrbotten Värmland Skåne Kalmar Västra Götaland Östergötland Stockholm Inflyttning Utflyttning På nedanstående karta visas Västerås flyttnettot mot samtliga Sveriges kommuner år Kommuner som Västerås hade en flyttvinst på över 10 personer mot har markerats blåa på kartan medan kommuner som Västerås hade en flyttförlust på över 10 personer mot har markerats röda. De kommuner som Västerås hade störst flyttvinst mot år 2013 är grannkommunerna Eskilstuna, Avesta, Surahammar och Fagersta. Allra högst var flyttvinsten från Eskilstuna, 83 personer. Västerås hade även flyttförluster, de största flyttförlusterna var mot storstadskommunerna Stockholm, Göteborg, Linköping, samt Sigtuna. 13

14 Figur 12 Västerås flyttnetto mot övriga kommuner i Sverige (indelat efter storleken på flyttnettot), år 2013 (Blå = Flyttvinst över 10 resp 50 personer, Gul = Flyttvinst 0-10 personer, Orange = Flyttförlust 1-10 personer, Röd = Flyttförlust över 10 resp 50 personer.) Västerås 14

15 3.4 Flyttningar efter ålder Vi flyttar som mest i åldern år. Det är också i dessa åldrar som merparten av de längre flyttningarna kopplade till studier och byte av arbete görs. Efter 30 års ålder avtar de långväga flyttningarna. Där man då bor (eller i närliggande områden) kommer man med stor sannolikhet att vara bosatt även i framtiden. Att flyttningsbenägenheten på detta sätt förändras med åldern blir tydligt när man studerar inrikes flyttningarna till och från Västerås efter ålder. Under år 2013 hade Västerås flyttvinster för alla ålderskullar i de mest flyttnings-benägna åldrarna. Figur 13 Flyttningar mot egna länet och övriga Sverige, Västerås år 2013 Antal personer Inrikes flyttnetto Inflyttning Utflyttning Ålder Jämförs genomsnittligt inrikes flyttnettot för perioden med perioden så visar det sig att flyttnettot har ökat i princip alla åldersgrupper. Antalsmässigt har störst ökning skett i åldersgruppen samt Ökningen beror främst på den ökade inflyttningen eftersom utflyttningen har varit relativt konstant. Åldersgruppen har stor inrikes inflyttning, men här finns även en stor utflyttning. 15

16 Figur 14 Inrikes flyttnetto efter ålder, Västerås perioden jämfört med perioden Åldersgrupp Genomsnitt Inrikes inflyttning Inrikes utflyttning Inrikes flyttnetto Förändring Förändring Genomsnit Genomsn Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt t itt jämfört med jämfört med Förändring jämfört med år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Även mot utlandet är det i 20 till 30-års ålder som flest flyttningar sker. Skillnaden i flyttningsbenägenhet mellan dessa och övriga åldrar är däremot inte lika stor som för de inrikes flyttningarna. 16

17 Figur 15 Flyttningar mot utlandet, Västerås år 2013 Antal personer 60 Migrationsnetto Invandring Utvandring Ålder 3.5 Flyttningar efter födelseland Under år 2013 var det cirka utrikesfödda som flyttade till Västerås och som flyttade härifrån. Närmare hälften av de utrikesfödda som flyttade till Västerås, 48 procent, flyttade hit från utlandet. Övriga 52 procent flyttade till Västerås från annan kommun i riket. Utrikesfödda stod för totalt 25 procent av inrikes flyttningarna till Västerås medan utrikesfödda utgör 15 procent av Sveriges befolkning. Utrikes födda är således överrepresenterade bland de inrikes inflyttarna. Enligt Statistiska Centralbyrån har utrikes födda en större geografisk rörlighet än inrikes födda. En bidragande orsak kan vara att gruppen nyanlända utrikesfödda i större utsträckning ännu inte har en fast koppling till boendekommunen (inte rotat sig) och därmed är mer flyttbenägen för att hitta jobb och boende. Antalet flyttningar bland utrikesfödda minskar i takt med vistelsetiden i landet. De allra flesta utrikesfödda som flyttade till Västerås under år 2013 gjorde detta under sitt första vistelseår i Sverige. Denna grupp utgjorde 56 procent av de inflyttade utrikesfödda (varav största andelen av dessa flyttade till Västerås direkt från utlandet). Resterande 44 procent hade bott ett år eller längre i en annan kommun innan de flyttade till Västerås. Nettoeffekten av de flyttningar som görs av utrikes födda som bott i Sverige ett år eller längre är dock relativt små. 17

18 Figur 16 Utrikesföddas flyttningar till/från Västerås efter vistelsetid i Sverige, Västerås år 2013 Antal personer Flyttnetto Inflyttare Utflyttare Vistelsetid i Sverige (år) Not: Observera att klasserna för vistelsetid är olika stora 3.6 Återinflyttningar I statistiken är det möjligt att se huruvida inflyttare till Västerås tidigare bott i staden. På samma sätt kan man se om utflyttarna vid något tidigare tillfälle flyttat till Västerås. Detta kallas återflyttning, även om inget säger att utflyttarna flyttar tillbaka till just den kommun de en gång flyttade ifrån. Statistiken täcker de senaste 20 åren, så en inflyttare som flyttat från staden före 1993 räknas inte som återflyttare i statistiken. Av samma anledning räknas utflyttare som flyttat in till staden före 1993 inte heller som återflyttare. Inflyttade Av de som flyttade till Västerås år 2013 var det 30 procent som även tidigare bott i Västerås. Återflyttningen sker i högst utsträckning inom den närmsta tiden från utflyttningsflyttningsåret. Det var hela 13 procent av de som flyttade till Västerås som tidigare hade flyttat från Västerås under år 2012 eller procent av inflyttarna hade ingen historik vilket betyder att de inte har bott i Västerås tidigare (eller bodde i Västerås för mer än 20 år sedan). Utflyttade Av de som flyttade från Västerås hade 72 procent flyttat in till Västerås under den gångna 20års-perioden. Endast 28 procent hade ingen historik (vilket betyder att de antingen var födda i Västerås eller flyttade till Västerås för mer än 20 år sedan). 11 procent av de utflyttade hade flyttat in till Västerås under 2013 och nästan hälften av de utflyttade, 49 procent, hade flyttat till Västerås under de senaste fem åren. Andelen återflyttare, både bland inflyttarna och bland utflyttarna, har varit relativt konstant de senaste åren. 18

19 Figur 17 Inflyttade till Västerås år 2013 efter tidigare utflyttningsår Figur 18 Utflyttade från Västerås år 2013 efter tidigare inflyttningsår % % % % % % Ingen historik 28% % % Ingen historik 70% % % % % % % 4. Befolkningsförändringar 4.1 Befolkningsförändringar större kommuner Under år 2013 ökade folkmängden i 206 av Sveriges 290 kommuner medan den minskade i 84 kommuner. Samtliga kommuner med fler än invånare ökade sin folkmängd. Både antalsmässigt och procentuellt sett var det Stockholm som ökade mest. När storstäderna exkluderas var Uppsala den kommun som ökade mest i absoluta tal, medan Huddinge ökade mest procentuellt sett. Helsinborg och Umeå var de kommuner som ökade minst (både i absoluta tal och procentuellt) av de större kommunerna. Som nämnts tidigare ökade Västerås folkmängd med 1,2 procent under år Detta var 0,1 % över den genomsnittliga folkökningen för större kommuner (kommuner med fler än invånare, storstäderna exkluderade). 19

20 Figur 19 Relativ folkökning (bubbelstorlek) samt flyttningsnetto och födelsenetto år 2012 för Sveriges större kommuner (storstäderna exkluderade) Födelsenetto (antal personer) Uppsala Huddinge 800 Umeå Linköping Helsingborg Jönköping Lund Örebro Västerås Norrköping 200 Borås Flyttningsnetto (antal personer) Alla kommuner med fler än invånare uppvisade under år 2013 både födelseöverskott och flyttvinster. Som kan ses i figuren ovan hade Västerås den tredje största flyttvinsten antalsmässigt av de större kommunerna (storstäderna exkluderade). Däremot var Västerås födelseöverskott relativt måttligt i relation till övriga större kommunerna. Totalt sett under 2000-talet ökade Västerås sin folkmängd med 13,3 procent. Detta är något lägre än snittet för de större kommunerna som är 14,2 procent. Av de större kommuner är det Huddinge som haft den största relativa folkökningen under 2000-talet med en folkökning på hela 23,8 procent. Norrköping är däremot den av dessa större kommuner som haft den minsta befolkningsutvecklingen med en folkökning på 9,4 procent. 4.2 Befolkningsförändringar Västerås bostadsområden Av Västerås bostadsområden ökade Hamre-Talltorp sin folkmängd mest under år Störst minskning hade Stohagen (antalsmässigt) och Kungsåra (procentuellt). 20

21 Figur 20 Folkmängd och befolkningsförändringar år 2013 efter bostadsområde. Område Folkmängd Folkökning (antal) Folkökning (%) Födelsenetto Flyttnetto Aroslund-Blåsbo ,5% Badelunda landsbygd ,4% 3-1 Bjurhovda ,4% 3 18 Björksta ,7% 1 5 Brandthovda-Hälla ,8% 9 18 Bäckby ,0% Centrala staden ,9% Dingtuna ,1% Djäkneberget Stallhagen ,8% 8 80 Erikslund o Skerike landsbygd ,4% Gideonsberg ,7% Haga ,3% Hammarby ,3% Hamre-Talltorp ,8% Haraker ,3% 3-16 Hemdal-Centrallasarettet ,1% Hökåsen-Tillberga ,2% Irsta ,9% Jakobsberg-Pettersberg ,1% Klockartorpet ,2% Kristiansborg-Karlsdal ,1% Kungsåra ,6% 2-19 Kärrbo ,3% 7-5 Lillhärad ,6% 3 9 Lundby landsbygd ,0% Malmaberg ,8% Romfartuna ,6% 12-5 Rytterne ,4% Råby ,5% Rönnby ,2% 3 5 Sevalla ,9% 0-3 Skallberget-Vega ,9% Skiljebo ,1% 5-2 Skultuna ,1% Skälby ,2% Stohagen-Spantgatan ,0% Tillberga landsbygd ,4% 6 18 Tortuna ,0% 5-5 Vallby ,4% V-Barkarö ,3% Vetterstorp ,3% Viksäng ,1% Önsta-Gryta ,2% Västerås totalt ,1% Not: Bostadsområden där färre än 100 personer bor är exkluderade från tabellen. 21

22 VÄSTERÅS STAD 5. Befolkningsstruktur i Västerås 2013 Av Västerås befolkning på personer år 2013 är något fler kvinnor än män är kvinnor och är män. Detta motsvarar 50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män. 5.1 Ålder Medelåldern i Västerås är 42,0 år för kvinnor, och för män 40,0 år. I riket där medelåldern 42,2 år för kvinnor och 40,2 år för män. Av västeråsarna är ca 23 procent i ålder 0-19 år, 58 procent i arbetsför ålder (20-64 år) och 19 procent är 65 år eller äldre. (Av personer 65 år eller äldre är fler än hälften i åldersklassen år.) Figur 21 Folkmängd efter kön och ålder, Västerås år 2013 Antal Män Kvinnor Ålder I figuren nedan visas andelen yngre respektive äldre innevånare i de olika bostadsområdena i Västerås. Rönnby är det område som har störst andel personer som är 65 år eller äldre, följt av Djäkneberget-Stallhagen som också har en hög andel äldre personer. Rönnby har dock en högre andel barn (personer i åldern 0-18 år) tillskillnad från Djäkneberget-Stallhagen som har en låg andel barn. Störst andel barn bor det på Erikslund-Skerike landsbygd, Barkarö och Skälby. Kristiansborg-Karlsdal har både låg andel barn samt även låg andel äldre personer, det innebär alltså att majoriteten av invånarna är mellan år i detta bostadsområde. 22

23 Figur 22 Andel (%) yngre respektive äldre per bostadsområde, Västerås år (Bubbelstorleken anger totala antalet personer som bor på området) Andel (%) 65 år eller äldre 30% Djäkneberget- Stallhagen Folkmängd (totalt antal) Rönnby Haga Malmaberg Aroslund- Blåsbo Klockartorpet Jakobsberg- Pettersberg Skiljebo Viksäng Hamre- Talltorp 20% Gideonsberg Centrala staden Råby Stohagen- Spanthagen Vetterstorp Hemdal-C-las Rytterne Romfartuna Bäckby Hammarby Bjurhovda Skultuna Brandthovda- Hälla Hökåsen-Tillberga Önsta-Gryta Dingtuna Skälby Barkarö Kristiansborg-Karlsdal Skallberget-Vega Vallby Irsta Erikslund-Skerike landsbygd 10% 10% 20% 30% Andel (%) 0-18 år Not: Bostadsområden där färre än 1000 personer bor har exkluderats från redovisningen 5.2 Utländsk bakgrund Under de senaste 15 åren har invandringen till Västerås varit större än utvandringen, vilket innebär att den utrikes födda befolkningen ökar. År 2013 var närmare västeråsare födda utomlands, vilket motsvarar nästan 19 procent av invånarna. Det är nästan 1000 personer fler än år 2012 då andelen västeråsare födda utomlands var 18,5 procent. Av de utrikes födda västeråsarna är 44 procent födda i Europa (19 procent i Norden, 14 procent i övriga EU-länder och 11 procent i övriga Europa). Efter Europa är Asien med 37 procent den världsdel som flest utrikes födda kommer ifrån. 23

24 Figur 23 Utrikes födda efter födelsevärldsdel, Västerås år 2013 Norden EU27 utom Norden Europa totalt: 44 % Övriga Europa Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt/okänt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Under de senaste åren har personer födda i Asien och Afrika stått för en stor del av invandringen. Av de utrikes födda som år 2013 bodde i Västerås och som invandrat under perioden var 65 procent födda i någon av dessa världsdelar. Bland de utrikes födda västeråsare som invandrade till Sverige år 2011 var Irak det vanligaste födelselandet, medan 2012 var det lika stora andelar födda i Irak, Somalia och Syrien var de största invandringsgrupperna personer som var födda i Syrien och Somalia. Av de utrikes födda västeråsare som invandrat till Sverige före år 1970 är närmare 63 procent födda i Finland. Endast två procent kommer ursprungligen från ett land utanför Europas gränser. Även bland de utrikes födda västeråsare som invandrat under 1970-talet är Finland det vanligaste födelselandet medan Iran är det vanligaste födelselandet bland dem som invandrat under 1980-talet och Irak det vanligaste både bland dem som invandrat under talet och 2000-talet. Figur 24 Utrikes födda efter invandringsår och födelsevärldsdel, Västerås år 2013 Invandringsår Före 1970 Asien Europa utom Norden Afrika Sydamerika Norden utom Sverige Nordamerika Övrigt/Okänt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Det vanligaste födelselandet bland utrikesfödda västeråsare är fortfarande Finland. Närmare personer, motsvarande 16 procent av de utrikes födda västeråsarna, kommer ursprungligen från Finland. Det näst vanligaste födelselandet är Irak där drygt 15 procent av de utrikes födda västeråsarna (cirka personer) är födda. Andra vanliga födelseland bland utrikes födda västeråsare är Somalia (6%), Iran (6%) och Turkiet (4%). Utöver personer födda i annat land än Sverige bor det i Västerås drygt personer som är födda i Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands. Tillsammans med de utrikes födda utgör denna grupp den kategori som kallas för personer med utländsk bakgrund (utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar). År 2013 hade närmare västeråsare utländsk bakgrund. Sedan år 2003, då den nu gällande definitionen av utländsk bakgrund infördes, har andelen västeråsare med utländsk bakgrund ökat från 20,6 till 25,7 procent. Andelen med utländsk bakgrund är större i Västerås än i riket i stort. Av Sveriges befolkning är det totalt 20,7 procent som har utländsk bakgrund. Figur 25 Befolkningen efter bakgrund, Västerås år % Utrikes född 67% 7% 8% Född i sverige med två utrikes födda föräldrar Född i Sverige med en inrikes och en utrikes född förälder Född i Sverige med svenskfödda föräldrar Andelen med utländsk bakgrund varierar i stor utsträckning mellan bostadsområdena i Västerås. Av de boende på Vallby har över hälften utländsk bakgrund (37 procent är födda utomlands och 19 procent är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar). Även på Råby, Hammarby och Bäckby har mer än 40 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Detta kan jämföras mot Tortuna där andelen med utländsk bakgrund endast är 6 procent. Av bostadsområdena i Västerås tätort är Hamre-Talltorp det område där lägst andel med utländsk bakgrund bor. Här är 8 procent födda utomlands och ytterligare 3 procent är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 25

26 Figur 26 Andel (%) av befolkningen på respektive bostadsområde som har utländska bakgrund (född utomlands och/eller båda föräldrarna födda utomlands) Not: Områden med färre än 100 boende personer ingår inte i diagrammet. Född utomlands Född i Sverige, båda föräldrar födda utomlands Vallby Råby Bäckby Hammarby Övriga bostadsområden Jakobsberg-Pettersberg Vetterstorp Skälby Bjurhovda Erikslund o Skerike landsbygd Viksäng Skallberget-Vega VÄSTERÅS TOTAL Skultuna Centrala staden Önsta-Gryta Malmaberg Hemdal-Centrallasarettet Skiljebo Kristiansborg-Karlsdal Gideonsberg Haga Klockartorpet Djäkneberget Stallhagen Stohagen-Spantgatan Brandthovda-Hälla Aroslund-Blåsbo Rytterne Rönnby Romfartuna Hamre-Talltorp Dingtuna Kärrbo Hökåsen-Tillberga Haraker Kungsåra Lundby landsbygd V-Barkarö Badelunda landsbygd Irsta Tillberga landsbygd Björksta Sevalla Lillhärad Tortuna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 6. Utblick befolkningsförändringar år 2013 Vid halvårsskiftet år 2014 uppgick folkmängden i Västerås till personer. Det motsvarade en ökning med 823 personer, eller 0,6 procent sedan årsskiftet, vilket är en minskande ökning jämfört med samma period föregående år. Jämfört med första halvåret 2013 minskade invandringen något under första halvåret 2014 medan antalet inrikes inflyttade ökade. Utvandringen minskade medans inrikes utflyttning ökade något under första halvåret Sammantaget ledde detta till att Västerås flyttvinst för första halvåret 2014 var högre än samma period föregående år. Totalt flyttade personer till Västerås under första halvåret 2014 medan personer flyttade härifrån, vilket gav en flyttvinst på 570 personer. Den naturliga folkökningen uppgick till 266 personer, vilket är något högre än samma period föregående år. Under första halvåret 2014 föddes 880 barn medan antalet dödsfall uppgick till 614 personer. Den naturliga befolkningsförändringen för första halvåret 2014 pekar således på att folkökningen för år 2014 kan komma att bli högre än samma period år Källor Statistikpaket för kommuner, Statistiska Centralbyrån (SCB) Statistiska Centralbyrån (SCB), 27

28 Tabellbilaga Tabell 1 Folkmängd och befolkningsförändringar, Västerås år (antal personer) År Folkmängd Total folkökning Födda Döda Födelsenetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Not: Födelsenetto och flyttnetto summerar inte exakt till folkökningen på grund av justeringsposter i folkbokföringen Födelsenetto=Antal födda minus antal döda Flyttnetto=Antal inflyttade minus antal utflyttade 28

29 Tabell 2 Flyttningar till/från Västerås efter om flyttningen skett mot egna länet, övriga Sverige eller utlandet, år År Inflyttning till Västerås från Utflyttning från V-ås till Flyttnetto mot Västman- Övriga Västman- Övriga Västman- Övriga lands län Sverige Utlandet lands län Sverige Utlandet lands län Sverige Utlandet Flyttnetto=Antal inflyttade minus antal utflyttade Tabell 3 Flyttningar till/från Västerås efter från vilket län flyttningen skett mot, år 2013 Län Inflyttning till Västerås Utflyttning från Västerås Flyttnetto 1 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt

30 Flyttnetto=Antal inflyttade minus antal utflyttade Tabell 4 Inrikes flyttningar (antal) till/från Västerås efter flyttarens ålder (5-års klasser), år 2013 Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Inrikes flyttnetto 0-4 år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Tabell 5 Utrikes flyttningar (antal) till/från Västerås efter flyttarens ålder (5-års klasser), år 2013 Invandring Utvandring Migrationsnetto 0-4 år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt

31 Tabell 6 Folkmängd och befolkningsförändringar år 2013 för kommuner med fler än invånare Folkmängd Folk- Relativ Födelse- Flyttökning folkökning netto netto (antal) (%) Riket ,9% Stockholm ,8% Göteborg ,3% Malmö ,7% Uppsala ,3% Linköping ,1% Västerås ,1% Örebro ,2% Norrköping ,2% Helsingborg ,7% Jönköping ,0% Umeå ,9% Lund ,2% Borås ,1% Huddinge ,5% Not: Födelsenetto och flyttnetto summerar inte exakt till folkökningen på grund av justeringsposter i folkbokföringen Födelsenetto=Antal födda minus antal döda, Flyttnetto=Antal inflyttade minus antal utflyttade Tabell 7 Befolkning efter ålder i 5-årsklasser, Västerås år 2013 Antal Andel (%) Ålder Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt ,0% 5,7% 5,9% ,9% 5,6% 5,8% ,5% 5,1% 5,3% ,0% 5,7% 5,9% ,3% 7,2% 7,3% ,9% 6,5% 6,7% ,4% 5,9% 6,2% ,5% 6,1% 6,3% ,9% 6,6% 6,8% ,5% 7,2% 7,3% ,4% 6,0% 6,2% ,8% 5,5% 5,7% ,5% 5,7% 5,6% ,0% 6,2% 6,1% ,4% 4,9% 4,7% ,1% 3,7% 3,4% ,1% 2,8% 2,5% ,3% 2,1% 1,7% ,5% 1,1% 0,8% ,1% 0,2% 0,1% ,0% 0,0% 0,0% Totalt ,0% 100,0% 100,0% 31

32 Tabell 8 Befolkning efter grupperad ålder och bostadsområde, Västerås år 2013 Bostadsområde Antal Andel (%) 0-18 år år 65+ år Totalt 0-18 år år 65+ år Totalt Centrala staden % 70% 17% 100% Djäkneberget Stallhagen % 60% 28% 100% Aroslund-Blåsbo % 60% 24% 100% Kristiansborg-Karlsdal % 73% 13% 100% Viksäng % 56% 23% 100% Hamre-Talltorp % 53% 23% 100% Stohagen-Spantgatan % 65% 18% 100% Vetterstorp % 59% 21% 100% Jakobsberg-Pettersberg % 56% 24% 100% Råby % 60% 22% 100% Hammarby % 61% 17% 100% Lundby landsbygd % 54% 5% 100% Bäckby % 56% 22% 100% Skälby % 52% 17% 100% Gideonsberg % 68% 20% 100% Skallberget-Vega % 64% 14% 100% Vallby % 58% 14% 100% Erikslund o Skerike landsbygd % 55% 14% 100% Rönnby % 48% 29% 100% Önsta-Gryta % 56% 15% 100% Haga % 65% 24% 100% Malmaberg % 61% 24% 100% Hemdal-Centrallasarettet % 62% 19% 100% Skiljebo % 58% 23% 100% Klockartorpet % 59% 25% 100% Brandthovda-Hälla % 54% 20% 100% Badelunda landsbygd % 62% 19% 100% Bjurhovda % 62% 14% 100% Dingtuna % 59% 15% 100% Lillhärad % 64% 12% 100% V-Barkarö % 54% 15% 100% Rytterne % 58% 20% 100% Haraker % 64% 14% 100% Romfartuna % 63% 19% 100% Skultuna % 55% 20% 100% Hökåsen-Tillberga % 54% 19% 100% Tillberga landsbygd % 64% 12% 100% Tortuna % 58% 13% 100% Sevalla % 54% 25% 100% Irsta % 55% 14% 100% Kärrbo % 61% 20% 100% Kungsåra % 60% 16% 100% Björksta % 61% 16% 100% Övriga % 74% 11% 100% Västerås totalt % 59% 19% 100% Not: Bostadsområden där färre än 100 personer bor redovisas under Övriga bostadsområden 32

33 Tabell 9 Utrikes födda efter födelseland, Västerås år (Länder i vilka fler än 200 personer är födda särredovisas) Födelseland Antal Andel (%) av utrikes födda Finland ,9% Irak ,9% Somalia ,0% Iran ,8% Turkiet 962 3,6% Syrien 950 3,5% Bosnien och Hercegovina 734 2,7% Polen 720 2,7% Jugoslavien 713 2,6% Thailand 605 2,2% Tyskland 604 2,2% Norge 534 2,0% Kina 495 1,8% Chile 491 1,8% Italien 397 1,5% Libanon 341 1,3% Indien 301 1,1% Colombia 283 1,1% Storbritannien och 259 1,0% Nordirland Ryssland 244 0,9% Danmark 231 0,9% USA 226 0,8% Vietnam 223 0,8% Rumänien 220 0,8% Etiopien 206 0,8% Ungern 204 0,8% Övriga ,6% Totalt ,0% Tabell 10 Befolkningen efter svensk/utländsk bakgrund, Västerås år 2013 Bakgrund Antal Andel (%) Utländsk bakgrund, varav ,7% Utrikes född ,9% Född i Sverige med två utrikes födda föräldrar ,7% Svensk bakgrund, varav ,3% Född i Sverige med en utrikes och en inrikes född förälder ,3% Född i Sverige med två svenskfödda föräldrar ,0% Totalt % Tabell 11 Befolkning efter bakgrund och bostadsområde, Västerås år

34 Bostadsområde Folkmängd total Född utomlands Född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands Född i Sverige, med minst en förälder född i Sverige Totalt Centrala staden ,3% 5,5% 76,2% 100,0% Djäkneberget Stallhagen ,7% 4,1% 83,2% 100,0% Aroslund-Blåsbo ,7% 3,3% 86,0% 100,0% Kristiansborg-Karlsdal ,2% 4,8% 79,1% 100,0% Viksäng ,1% 6,4% 72,5% 100,0% Hamre-Talltorp ,1% 3,1% 86,9% 100,0% Stohagen-Spantgatan ,8% 3,7% 84,5% 100,0% Vetterstorp ,0% 7,8% 68,2% 100,0% Jakobsberg-Pettersberg ,1% 8,1% 63,8% 100,0% Råby ,3% 12,4% 50,3% 100,0% Hammarby ,6% 11,0% 56,4% 100,0% Lundby landsbygd 592 6,1% 3,0% 90,9% 100,0% Bäckby ,9% 12,9% 54,2% 100,0% Skälby ,9% 10,9% 69,2% 100,0% Gideonsberg ,8% 5,0% 78,2% 100,0% Skallberget-Vega ,4% 6,5% 74,2% 100,0% Vallby ,3% 19,1% 43,6% 100,0% Erikslund o Skerike landsbygd ,9% 10,4% 71,7% 100,0% Rönnby ,8% 3,1% 86,1% 100,0% Önsta-Gryta ,1% 7,2% 75,6% 100,0% Haga ,5% 4,4% 79,1% 100,0% Malmaberg ,4% 5,1% 76,6% 100,0% Hemdal-Centrallasarettet ,6% 4,8% 77,7% 100,0% Skiljebo ,1% 4,7% 79,2% 100,0% Klockartorpet ,1% 3,8% 82,1% 100,0% Brandthovda-Hälla ,3% 4,5% 85,2% 100,0% Badelunda landsbygd 463 5,8% 3,2% 90,9% 100,0% Bjurhovda ,5% 7,2% 71,3% 100,0% Dingtuna ,8% 4,1% 88,2% 100,0% Lillhärad 259 3,5% 4,2% 92,3% 100,0% V-Barkarö ,2% 2,7% 90,1% 100,0% Rytterne ,5% 3,7% 86,8% 100,0% Haraker 556 7,0% 3,2% 89,7% 100,0% Romfartuna ,7% 3,0% 88,3% 100,0% Skultuna ,3% 5,5% 75,2% 100,0% Hökåsen-Tillberga ,8% 3,1% 89,1% 100,0% Tillberga landsbygd 326 7,7% 1,8% 90,5% 100,0% Tortuna 781 3,8% 2,3% 93,9% 100,0% Sevalla 323 6,8% 1,9% 91,3% 100,0% Irsta ,3% 3,0% 90,8% 100,0% Kärrbo 603 7,5% 2,8% 89,7% 100,0% Kungsåra 471 6,8% 3,0% 90,2% 100,0% Björksta 909 5,4% 2,6% 92,0% 100,0% Övriga bostadsområden ,4% 6,9% 61,7% 100,0% Västerås totalt ,9% 6,7% 74,3% 100,0% Not: Bostadsområden där färre än 100 personer bor redovisas under Övriga bostadsområden 34

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:4.

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:4. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:4 Befolkningen i Västerås år 2014 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Nästan 100 000 födda För fjärde året i rad ökade antalet födda. Under 2003 föddes 99 157 barn, varav 51 114 pojkar och 48 043 flickor. Det är en ökning med 3 342 sedan

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009 Rapport nr 2010:1 21 mars 2010 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009 Ekonomi- och styrningskontoret Marie Gabrielsson Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Perspektiv. Helsingborgs demografi. Om vilka som bor och flyttar i Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. Helsingborgs demografi. Om vilka som bor och flyttar i Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Helsingborgs demografi Om vilka som bor och flyttar i Helsingborg 2015 nr2 2016 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2014:2 2 juni 2014 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings folkmängd

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2007-06-11

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2007-06-11 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 13-2 88 52 27-6-11 Linköpings befolkningsutveckling 1986-26 Innehåll Bakgrund...1 Befolkningen 1986-26...2 Befolkningen 1986, 1996 och 26...3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer