SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?"

Transkript

1 SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA? Nr DeLaval i framkant sedan 1878 Elisabeth Stjernstoft, CIO på Citymail, är bekymrad över svenska ungdomars minskade intresse för teknik och IT inte minst bland tjejer. Skola IT en förutsättning för god undervisning Läkemedelsbranschen Med fokus på säkerhet IT-branschen saknar kvinnliga förebilder 1 SÅ MÖTTE SEB FINANSBRANSCHENS NYA KRAV

2 Hur intelligent är din organisation? True Business Intelligence by Capgemini

3 6 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Erik Bernsland, WM-data/Logica 20 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Benoît Passard, marknadschef En vanlig svensk mjölkko väger omkring 600 kg och producerar 9000 liter mjölk om året. DET ÄR VÅRT ANSVAR att hjälpa mjölkproducenter Vi ska bidra till en utveckling som sker i världen över att bedriva mjölkproduktion som samklang med naturen och de hot som mänsklighet står inför. Jag tänker främst på klimatho- både är ekologiskt hållbar och lönsam. Därför måste alla som ingår i kedjan ha de verktyg som tet som tyvärr är en del av vardagen för många krävs för att vi ska nå våra mål, säger DeLavals av de bönder som vi arbetar tillsammans med. marknadschef Benoît Passard. DeLaval bedriver mjölkproduktion i fler än I SANN DE LAVALSK, framåtblickade anda har koncernen lagt mycket kraft på att skapa så effek- 100 länder världen över. Som marknadssituationen ser ut i dag råder obalans mellan hur tiva informationsflöden som möjligt för denna mycket mjölk som det är möjligt att producera och den efterfrågan som finns. Exempelvis Vi har arbetat målmedvetet för att förse alla komplicerade helhet. liknar Herald Tribune i sitt septembernummer i kedjan med system, verktyg och metoder som mjölken vid den moderna världens olja. gör att vi klarar att leva upp till det ansvar vi Vår utmaning ligger i att fortsätta vara innovativa i ett globalt sammanhang där förutsätt- på DeLaval. ålagt oss själva, säger Anders Lundsten, IT-chef ningarna ser helt olika ut på olika platser, säger Utifrån en standardiserad plattform lägger Benoît Passard. Informationsteknologi för våra koncernen kontinuerligt till nytt och fasar ut kunder är en given lösning. En viktig trend för omodernt för att med små steg närma sig visionen om den kompletta IT-miljön. Hela bolaget, närvarande är självbetjäning för korna. Enkelt uttryckt; de mjölkas när de vill, medan bonden från underleverantörer till mjölkbönder världen övervakar via sin mobiltelefon. över, ingår i kedjan vars överordnade mål är att Ovanpå detta är situationen för den enskilde det alltid ska finnas rätt information tillgänglig mjölkbonden mycket komplex. Det ställs krav för rätt användare i rätt tid och på rätt plats. på hantering av djur, människor, avancerad teknisk utrustning, föda och veterinära frågor. diseringsprocess där vi strävat efter bibehållen Hörnstenen i arbetet har varit en standar- För DeLaval gäller det att hitta strukturer och flexibilitet och lyhördhet gentemot de behov system som fungerar överallt och förenklar vardagen för nätverkets mjölkproducenter samt för ser för användarna. Med hjälp av vår Microsoft- som finns men med färre manuella proces- de nära 100 miljoner kunderna i världen. baserade plattform, Genesis, har vi lagt en solid DET ÄR EN MYCKET SPECIELL säkerhetssituation för piering och återställning. Allt ska finnas med i biopharmabolag, säger Erik Bernsland konsult loggar. Det ska till exempel inte gå att okontrollerat ändra på data i systemen. I säkerhetsarbe- på WM-data som till våren byter namn till Logica. Han har arbetat med kvalitet och säkerhetsfrågor för läkemedelsbranschen i närmare ning. tet ingår även att se till att alla har rätt utbild- åtta år. Det finns i huvudsak två säkerhetsspår för BRANSCHEN LÄGGER NER oerhörda summor på branschen, det ena är de legala kraven som forskning och utveckling av nya produkter och ställs, det andra är de kommersiella intressena arbetet tar oftast många år innan en produkt är som ska skyddas. godkänd för marknaden. Den känsliga informationen omfattar det mesta från forsknings- Patientsäkerheten är ledordet och myndigheterna gör ofta stickprov för att kontrollera att resultat och produktionsprocesser till marknadsstrategier och företagsaffärer. All sådan företagen följer de säkerhetskrav som finns. I förlängningen står liv på spel. information är konfidentiell och naturligtvis Kort sagt, allt ska dokumenteras och kunna åtråvärd för konkurrenter. Att efter flera års följas upp bakåt i tiden vilket ställer mycket stora krav på hanteringen av information, oavsett nare än en konkurrent kan få mycket stora eko- forskning och utveckling komma ett halvår se- om den är fäst på papper eller lagras digitalt. nomiska konsekvenser. Hotbilden är reell och stor. KRAVEN FRÅN MYNDIGHETERNA omfattar metoder, Riskanalyser och klassning av information rutiner, applikationer, system och infrastruktur utgör grunden för olika former av skyddsåtgärder. Det kan likaväl omfatta kryptering och vilka utgör beståndsdelarna i utvecklings-, testoch produktionsprocesserna. Alla delar måste åtkomstkontroll som regelverk, processer och genomgå en validering eller kvalificering vilket arbetsrutiner. Ett angeläget arbete är att öka säkerställer såväl funktion som arbetssätt och säkerhetsmedvetandet hos de anställda. Man leder till så kallad state of control. Detta innebär att man i varje del av processen vet exakt om viss information, hur mejl hanteras säkert måste veta när och med vem man kan tala med vad som kommer att ske, hur hanteringen ska och se till att det inte finns åtråvärd information på skrivbord eller på datorskärmen. Det gå till och vilken status som föreligger. Med denna kontroll som grund kan man genomföra förändringar vilka också ska dokumenteras för att en konkurrent ska kunna skapa sig en kan räcka med ett namn på en fil eller rapport i detalj. Det är denna miljö som myndigheterna har tillsyn över och granskning på plats sker uppfattning om vad som är på gång. ofta. Om dessa uppdagar större brister kan de i INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN är säkerheten av förlängningen stoppa en produkt vilket kan få nödvändighet mycket hög. Det finns inte några ödesdigra konsekvenser för företaget. genvägar vilket ställer stora krav på såväl anställda och företagsledning som de tekniska lös- För IT-systemen innebär det mycket höga krav på behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll och naturligtvis säkerhetsko- nivåer, säger Erik ningar och arbetsrutiner som används på alla Bernsland. Lantbrukare med mjölkningsenheten MPC. Ett metodiskt arbete fö r att standardisera infra-strukturen så långt som möjligt har varit en ledstjärna när DeLaval har rationaliserat sin IT-miljö. Standardiseringen av infrastrukturen och plattformen Genesis påbörjades 2003 och DeLaval tog ett år på sig för att noggrant kunna specificera allt som skulle göras. Arbetet med att få plattformen helt klar är ännu inte avslutat, och det beräknas ha pågått under tre år innan allt är färdigt. DeLaval standardiserade urvalet av affärsprogram och har i dag en inriktning mot SAP på finanssidan, mot Oracle på CRM-sidan och Microsoft Office samt Exchange som mailplattform. Rationaliseringen har sänkt antalet installerade program på klienterna från till omkring 300. Det metodiska arbetet har också omfattat säkerheten. DeLaval har i dag knappt några problem alls med spam och har dessutom sänkt antalet grava problem orsakade av attacker från hackare från ett 100-tal incidenter per år till någon enstaka. Bland annat har DeLaval infört Windows XP/2003, BDD (Business Desktop Deployment), MOSS, Windows Vista/2007, SMS som Software Distribution Plattform. Dessutom utvärderar man för närvarande affärsystemet Axapta som ett alternativ till sin framtida fabrikssystemstrategi. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 7 Säkerheten styrs främst av: Regulatoriska krav från myndigheter Skydd av kommersiell information Myndigheter som amerikanska FDA och svenska Läkemedelsverket ställer mycket höga krav på metoder, rutiner, dokumentation, system och infrastruktur som ingår i utvecklings- test och produktionsprocesserna. IT-system måste möta mycket höga krav på bland annat behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll, säkerhetskopiering, återställning, loggning samt ändrings- och konfigurationsstyrning. Utöver de specifika kraven från myndigheter påverkas branschen även av externa regelverk som SOX och ISO. Riskanalyser och klassning av kommersiell information leder till olika former av skyddsåtgärder, till exempel kryptering och åtkomstkontroll samt i form av regelverk, processer och arbetsrutiner. Ett allmänt säkerhetsmedvetande omfattar till exempel hantering av externa besökare, lösenord, informationshantering vid tjänsteresor och säker e-post. År 2003 utfärdade FDA 500 varningsbrev som offentliggjordes, väckte 341 åtal vilket ledde till 199 fällande domar, vitesbeloppet uppgick sammanlagt till drygt 800 miljoner USD. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 21 TEXT SUSANNA LIDSTRÖM ANTALET KVINNLIGA VD:AR vid börsnoterade företag kan räknas på ena handens fingrar i IToch telekomsektorns börsbolag finns inga alls. På övriga ledande positioner och inom teknikutveckling är det också ytterst få kvinnor. Sedan den omtalade IT-bubblan sprack runt år 2000 har svenska ungdomars intresse för ITutbildningar minskat, inte minst från kvinnligt håll. Vid millennieskiftet var andelen kvinnliga sökande till de svenska civilingenjörsprogrammen i datateknik cirka 13 procent. Nu ligger siffran under 5 procent. Detta är bakgrunden till den handlingsplan som Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tagit fram på uppdrag av regeringen. Den sneda könsfördelningen inom ITbranschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Vi bär med oss olika erfarenheter in i våra arbeten. Om fler kvinnor deltar i IT-utvecklingen kommer fler perspektiv att tas till vara, vilket i förlängningen innebär ett bredare utbud av intressanta produkter och tjänster och därmed chans till ökad tillväxt, säger Annika Vänje, som var projektledare för handlingsplanen vid KTH och numera arbetar som utredare vid Högskoleverket. BLAND ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN lyfter hon särskilt fram att bilden av IT-utvecklaryrket måste förändras. Det har fått en nördstämpel och många tror att det bara handlar om socialt isolerade personer som sitter och programmerar hela dagarna. För branschen gäller det att avliva den myten och istället visa på bredden av spännande uppgifter, säger Annika Vänje. 10 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE UNDER DET SENASTE ÅRET har allt fler företag upptäckt fördelarna med Microsofts initiativ Software + Services, S+S. En kombination av programvaror och tjänster där kunden använder lokal mjukvara och dess fördelar och därefter kan koppla på olika specifika webbtjänster som de anställda behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. Kunden äger delar av programmet, men kan vid behov hyra ytterligare program eller bara vissa delar vilket kan medföra såväl effektiviseringar som rejält sänkta IT-kostnader. Ett mjukvaruföretag kan exempelvis kombinera egenutvecklade program med tjänster via nätet och det går även att integrera Microsofts kartfunktion Virtual Earth. På så sätt öppnas möjligheter till att exempelvis få fram aktuella kartor och vägbeskrivningar. En annan möjlighet är att koppla ett system med GPS-sändare till Virtual Earth för att på så sätt få en bättre översikt över till exempel en större maskinpark eller fordonsflotta. Läs mer om hur de två företagen Skrotfrag och Brimstone arbetar med Microsofts S+S och Virtual Earth. 28 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE En annan utmaning för näringslivet är att synliggöra kvinnors teknikkunnande. Våra värderingar är så starkt kopplade till män som ingenjörer. Många kvinnliga konsulter vittnar om att de ofta får börja från minus med att bevisa att de kan. För män tas kompetensen som självklar. Detta är något som också återspeglas i företagens rekryteringsprocesser. Annika Vänje talar om både glastak och glasväggar som hinder för kvinnors karriärvägar. Med glasväggar menar hon möjligheterna att utveckla sig till teknikspecialist. Även vid dessa rekryteringar är det viktigt vilka nätverk man har tillgång till. Här kan företagen hjälpa till genom att se till att både kvinnor och män finns på de mötesplatser och arenor där en stor del av den informella rekryteringen sker. Det behöver inte vara så komplicerat, utan kan handla om enkla saker som den fysiska placeringen av medarbetarnas arbetsplatser, poängterar Annika Vänje. Annika Vänje, Högskoleverket Handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt lämnar bland annat följande rekommendationer till branschen: som gynnar företagets egen utveckling. Läs hela handlingsplanen: SKROTFRAG är ett bildemonterings- och skrotåtervinningsföretag som finns representerat på 13 orter i Sverige. Affärsidén är att samla in och återvinna skrot vilket sker via företagets omkring 200 containrar. Vi plockar in skrot, fragmenterar och ut kommer stål och övriga metaller som vi sedan säljer vidare till smältverken. Vi hämtar hundratals ton skrot varje dag, säger Markus Hansson som är systemutvecklare på Skrotfrag. En container kostar runt kronor och för att få bättre översikt över de dyra arbetsredskapen beslutade Skrotfrag att placera GPSsändare på dessa samt investera i en lösning integrerad med Virtual Earth. Containrarna fraktas av externa åkare och det har hänt att åkare har utfört privata jobb med våra containers. Den stora fördelen är att vi får veta exakt var våra containrar befinner sig. För vi vill också undvika att en container placeras någonstans där den glöms bort. Nu kan vi se om de blir stillastående länge, säger Markus Hansson, systemutvecklare på Skrotfrag. ENHETERNA SKICKAR ett SMS där de uppger sina positioner en gång per dygn till Skrotfrags GSM-modem, som därefter skickar informationen vidare till en webbserver. Via livetjänsten Virtual Earth är det sedan möjligt att plotta enheterna på en virtuell karta. Lösningen är baserad på en lokal Win32- applikation (.Net 2005), som styr och tar emot RESTIDEN ÄR DYR och improduktiv, så allt man skära i den tiden är ren vinst. Istället för att sitta i bilen kan säljarna förbereda sig inför och boka in fler möten, säger Mats Rosén, försäljningsdirektör på läkemedelsföretaget sanofi-aventis, som använder sig av Brimstones CRM-system, baserat på Microsofts Virtual Earth och S+S. Brimstone utvecklar mjukvaruprogram med fokus på CRM och kundkretsen återfinns främst inom Life Science och konsumentprodukter. Grunden för Brimstones CRMsystem utgörs av Microsofts Dynamics-plattform och det unika med lösningen är att den är integrerad mot Virtual Earth. I dagsläget kan säljarna få fram kartor och vägbeskrivningar och i nästa version kommer de även att kunna genomföra ruttplanering via Virtual Earth. På så sätt kan man optimera i vilken ordning man ska genomföra kundbesöken under en resa, vilket kommer att göra planeringen ytterst träffsäker. SMS:en. Web Services kodar containerns position med hjälp av postadresser samt tankar upp Vi har gjort research som visar att Route positionsdata på Skrotfrags webbserver. Enheterna drivs av batterier som ska hålla i cirka fyra lista över de funktioner som ett CRM-system Planning kommer högt upp på säljarnas önske- år utan uppladdning. bör klara av, säger Oliver Merlöv, utvecklingschef och en av Brimstones grundare. Vi krävde att enheterna skulle vara stryktåliga, eftersom vi inte har möjlighet att ta in dem för service eller uppladdning så ofta. De 2005 LANSERADES BETAVERSIONEN av Virtual Earth. måste gå hela tiden, säger Markus Hansson. Sedan dess har en mer komplett tjänst utvecklats, med mer detaljerade flygfoton och kartor Systemet har fungerat bra. Vi kan snabbt räkna hem investeringen och värdet i att ha den här för Europa och Norden. kontrollen är mycket högt för oss. Det bästa med lösningen är att du kan få fram allt du behöver för att planera dina kundbesök via ett enda program. Nu är Sverige inte KONTAKTPERSONER SKROTFRAG så stort, men i andra länder kanske en säljare MARKUS HANSSON, SYSTEMUTVECKLARE ska träffa läkare per dag. Då gäller det att man vet exakt vart man ska och har koll på mottagningarnas öppettider. Man sparar enormt ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT mycket tid på det, säger Oliver Merlöv. Han förklarar att det i nästa version även ska gå att få fram uppgifter som mötesstatistik och försäljningssiffror. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM FOTO FRANS HELLQVIST MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 11 Satellitbild över Gamla stan och Skeppsholmen skapad i Virtual Earth. Vi har förbättrat många saker i integrationen med Virtual Earth i senaste versionen och ser fram emot när det blir satellitbilder i Virtual Earth. Då kan du se mycket detaljerade bilder Oliver Merlöv, Brimstone och om det till exempel finns parkeringsplatser precis utanför byggnaden du ska besöka. Ser man på funktionalitet så finns det två stora fördelar med Brimstones CRM-system. Dels hjälper det mig att hitta rätt och dels kan man använda det som ett planeringsverktyg. Det ökar naturligtvis vår effektivitet, avslutar Mats Rosén. KONTAKTPERSONER SANOFI-AVENTIS MATS ROSÉN, FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR BRIMSTONE INTERNATIONAL OLIVER MERLÖV, UTVECKLINGSCHEF OCH GRUNDARE MICROSOFT ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 29 TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO SCANPIX/PATRICK PERSSON ALLT FLER SKOLOR FÅR UPP ÖGONEN för fördelarna skolan på Myndigheten för skolutveckling. Hon med utbildningsportaler och nätburen kommunikation mellan lärare och elever. visning, men att det inte är en universallösning. instämmer i att IT är nödvändig för bra under- Har IT blivit en nödvändighet för god undervisning? studieresultat. Lärarens förmåga är minst lika viktig för goda Absolut, säger Anders Nordh, IT-strateg Men dagens samhälle bygger helt på IT och på Sveriges Kommuner och Landsting. Skolan därför är kunskap om detta absolut nödvändig ska följa samhällsutvecklingen, och då är digital kompetens och en hög tillgänglighet till IT Thullberg. för såväl elever som lärare, säger Suss Forssman oerhört viktigt. En dator per elev vore det optimala, menar DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA med IT i skolan är, Anders Nordh, men det kostar mycket och som Suss Forssman Thullberg ser det, att IT är fortfarande en avlägsen dröm för många effektiviserar administrationen och kommunikationen, vilket frigör tid för utbildning. IT kan skolor. De flesta skolor har mellan fem och tio elever per dator. Bredband finns på skolor, men också skapa en bättre infrastruktur i skolan och kapaciteten varierar. göra det enklare för alla att ta del av viktig information. Dessutom ger IT möjligheter att skapa Suss Forssman Thullberg är ansvarig för IT i 14 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Det är långt ifrån alla skolor som lever upp till visionen om en dator per elev. På de flesta skolor går det mellan fem och tio elever på varje dator. Suss Forssman Thullberg, ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling virtuella mötesplatser som kan ändra skolans kommunikation och sett till att eleverna lärt arbetssätt, lärares och elevers samarbete och sig detta, säger Suss Forssman Thullberg. därmed förhållandet mellan lärare och elev. Skolväsendet står inför en rad utmaningar. Detta kräver långsiktiga lösningar med tillförlitliga produkter som uppdateras och dessutom andra sidan måste de som kommit längre i sin Å ena sidan saknar många skolor utrustning. Å ska vara billiga. IT-utveckling, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, ta ställning i frågor som: SUSS FORSSMAN THULLBERG menar att det är viktigt att fånga upp de datakunskaper som elev- Vad vill arbetsgivarna att framtidens anställda Vad är skolan skyldig att lära eleverna om IT? erna redan har från sådant som snabbmeddelandesystemet MSN och det sociala nätverket Arbetsgivarna och företagen måste vara ska kunna? My Space, men understryker att skolornas ITlösningar inte ska härma populära sajters ut- skolan ska ge eleverna, det vore ett viktigt bi- delaktiga i diskussionen om vilka kunskaper formning och funktion. drag till IT-utvecklingen i skolan. Omvärlden De skolor som har lyckats bäst med sina ITlösningar har skapat dessa lösningar helt och är i skolan som arbetslivet börjar, avslutar Suss måste se möjligheterna och inse att det faktiskt hållet anpassade efter syftet utbildning och Forssman Thullberg. Under åren genomfördes ITiS, en satsning på IT i skolan för lärare på alla nivåer och som omfattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och infrastrukturering. Under ITiSsatsningen ordnades bredbandsuppkoppling i alla skolor samt e-postadress åt alla elever. Antal elever per dator varierar mellan skolorna, likaså bredbandskapaciteten. Hur resurser för IT fördelas inom skolan varierar från kommun till kommun och kan även bero på olika modeller för styrning, enligt Anders Nordh, ITstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 15 INNEHÅLL NR 1.08 Bransch DeLaval: Skonsam och lönsam mjölkproduktion 6-8 En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Visionen att förändra fanns redan 1878 när Gustaf de Laval patenterade separatorn och revolutionerade mjölkindustrin. Idag ser utmaningarna annorlunda ut men andan och drivkraften är desamma. TEXT PETER STRÖM FOTO DELAVAL Standardisering nyckeln till DeLavals effektiva IT I en föränderlig värld där innovation är ett krav har DeLaval tagit hjälp av den senaste Microsofttekniken för att kommunicera smart..... jamstalldhet Så ska glastak och glasväggar forceras Inom IT-branschen finns ytterst få kvinnor som är toppchefer eller teknikutvecklare. På regeringens bord ligger nu en handlingsplan för att göra något åt saken. Åtgärderna vänder sig till såväl företag som lärosäten och myndigheter. Den sneda könsfördelningen inom branschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Åtgärder för en mer jämställd bransch Hårt arbete, en viss anpassning efter rådande normer och inte minst en jämställd Elisabeth Stjernstoft vad som krävs för att som kvinna nå en ledande position i IT-branschen. Efter tolv år som konsult blev hon för två år sedan CIO för Citymail. För att råda bot på snedrekryteringen av kvinnliga IT-chefer har KTH tagit fram en handlingsplan på uppdrag av regeringen. Skola För tio år sedan var Sverige bäst i världen på att använda IT i skolan. Idag har flera länder sprungit om oss. Men skolans IT-utveckling går fortfarande framåt. Svenska skolor inte längre i topp Dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta nödvändig för såväl elever som lärare. BREDBAND I ALLA SKOLOR Svenska skolor bör utrustas med fler datorer och öka sitt IT-användande igen för att förbättra elevernas chans i yrkeslivet... SAkerhet Att efter flera års forskning och utveckling komma ett halvår senare än en konkurrent kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Hårda krav på säkerhet och uppföljning Läkemedelsbranschen har bland de hårdaste säkerhetskraven av alla branscher. En stor del av verksamheten regleras av krav från myndigheter och därtill kommer en kostsam forskning och utveckling som måste skyddas mot konkurrenter. TEXT ROLF HERTZMAN FOTO GETTYIMAGES SÄKERHETEN INOM LÄKEMEDELS- BRANSCHEN För att garantera säkerheten och skydda den känsliga informationen använder.. tjanster Webbaserade kartor är mycket mer än privatpersoner som vill se sitt hus från rymden. Utnyttjade på rätt sätt har även företag mycket att vinna. TEXT TOMAS SKAGERLIND Svinnet försvann med Virtual Earth Dagens miljötänkande och höga råvarupriser har gjort skrotbranschen till en vinnare. Men arbetsredskapen kostar och det gäller därför att maximera nyttjandet. TEXT TOMAS SKAGERLIND Virtuell karta visar säljarna vägen En fältsäljare spenderar mycket tid på väg till och ifrån möten och tidsoptimering är av yttersta vikt. Inte minst inom den mötesintensiva läkemedelsbranschen. TEXT TOMAS SKAGERLIND Route Planning kommer högt upp på säljarnas önskelista. Webbaserade kartor har en väldig stor användarpotential. Utnyttjade på rätt sätt har företag mycket att vinna. OCH MERA Sociala nätverk upprätthåller dina privata och professionella kontakter. Snickers Workwears hemsida har blivit snabbare tack vare Windows Server Med hjälp av en bra informationslösning klarar SEB de höga rapporteringskraven. 35 Lägg din konferens på is. Ta med kollegorna till norrländska Jukkasjärvis ishotell. Eva Pethrus och Nils Stadling UTBILDNING I OBALANS SVENSKA PERSONALCHEFER letar idag förtvivlat efter ITkompetens till sina företag. Bristen är akut med drygt lediga jobb inom den svenska IT-sektorn. Samtidigt står över en miljon svenskar till arbetsmarknadens förfogande varav är ungdomar. Hur har det blivit så här? När ITbubblan sprack talades det i media om en övertalighet inom sektorn. Bilden anammades av landets studieyrkesvägledare som avrådde ungdomar från att söka sig mot tekniska utbildningar. Från branschens sida har vi varken lyckats förmedla vårt behov eller entusiasmera ungdomarna. DET ÄR MOT DENNA BAKGRUND som Microsoft genomför en mängd aktiviteter med målet att sprida kunskap samt att öka mångfalden inom IT-industrin. Vi vet att våra högskolor har svårt att locka studenter, främst kvinnor, till sina tekniska linjer, vilket på sikt riskerar att underminera Sveriges konkurrenskraft. Utmaningen är komma underfund med hur vi kan öka intresset för tekniska utbildningar, inte minst bland kvinnor. Industrin måste tillsammans med utbildningssamordnarna ta sitt ansvar och under hösten 2007 lanserade Microsoft ett antal marknadsprogram med syfte att skapa förutsättningar för detta samarbete: för att ta hand om den tekniska supporten på sin skola. Detta ger dem värdefull erfarenhet och de erbjuds vidare kompetensutveckling via Microsoft IT Academy. ger studenter och arbetssökande möjligheter att hitta praktikplatser, examensarbeten, ferie/sommarjobb och anställningar. kvinnliga förebilder. Vill du vara med och stärka svensk utbildning och bygga morgondagens Sverige? Kontakta Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i lärande: eller Nils Stadling, ansvarig för att stärka nyföretagande Prenumerationsärenden För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: Redaktion Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Martin Jansson, Redaktionell produktion: Appelberg, Produktion: Erik Juhlin, Thoralf Lindström, Anita Norrblom, Design: Johan Askegård, Erich Blunck, Repro: Appelberg Tryck: Fagerblads, Västerås Omslagsbild: Frans Hellqvist Annonsförsäljning: Marlene Stenvall, Display i Umeå, , Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt, skicka e-post till: Kundservice: MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 3

4 i korthet FOTO ERICH BLUNCK Ludde Sommar TA LÖSENORDEN PÅ ALLVAR PÅ SENARE TID har en rad välkända svenska sajter utsatts för allvarliga intrång av hackare. Attackerna har inneburit att såväl användarnamn som lösenord kommit i orätta händer och informationen har sedan spridits via internet. Allvaret i situationen ökade snabbt då det visade sig att många personer använder samma lösenord till en rad olika inloggningar, såväl privata som arbetsrelaterade. Följderna har bland annat blivit att arbetsrelaterad e-post både kunnat läsas och skickats av obehöriga. Och även om du inte använder dig av universal-lösenord, finns det ett antal lösenord som du bör undvika. FOTO PIXELIO.DE VANLIGA LÖSENORD I SVERIGE: 1. Användarens namn 2. Namn på barn, partner eller husdjur 3. Inget lösenord alls 4. Password 5. Sommar eller vinter VANLIGA ENGELSK- SPRÅKIGA LÖSENORD: 1. password qwerty 4. abc letmein Källa: Threadwatch.org FOTO PIXELIO.DE Så använder vi webben VÅRT FÖRHÅLLANDE till information skiljer sig åt beroende på om den inhämtas från webben eller från tryckta medier. Hur bra en webbplats är beror på den hänsyn som tas till användaren. Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek har plockat fram ett antal kännetecken för hur en webbanvändare fungerar. OTÅLIGHET Webbanvändaren väntar inte utan fattar snabba beslut efter känsla. Webbplatsen måste fånga uppmärksamhen direkt, annars är besökaren förlorad. RÖRELSE Rörelserna på webben är skenbara och det finns egentligen ingen känsla av riktning. En stor del av tiden på webben spenderas inte ens på den sida du vill läsa utan på väg dit, antingen hos en söktjänst eller i navigationen på en webbplats. SVÅRÖVERBLICKAT Dagens webbläsare visar bara en sida i taget. Bristen på överblick gör att det är också svårt för besökaren att få en känsla av omfånget på en webbplats innehåller den 100 eller sidor? HOPPJERKOR Webbesökaren som besöker många olika webbplatser vill snabbt förstå och vill inte lära sig ett nytt sätt att navigera. Undersökningar visar att användarna klagar när de stöter på ett navigeringsgränssnitt som skiljer sig från vad de är vana vid. CHANSNINGAR Användaren chansar ofta, men kan alltid backa. Bakåtknappen står för procent av klicken på webben. FELNAVIGERAR Genomsnittet säger att endast 42 procent av användarna hittar till rätt sida. SVARSLETARE Vi ögnar vi igenom webbsidorna i jakt på svaren på våra frågor, vilket ställer krav på utformning och användande av rubriker, listor och korta stycken. KONVENTIONSLÖST Användbarhetsfrågorna på webben kompliceras genom bristen på konventioner. Webben är fortfarande ett mycket färskt medium där man ännu inte hunnit etablera tydliga standarder. Källa: Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek FOTO PIXELIO.DE KÄRLEK, SPRIT OCH PENGAR VISSA SÖKORD är mer använda än andra. Enligt färsk statistik kan man till exempel dra slutsatsen att många Jönköpingsbor gick i giftastankar under 2007, medan man i Umeå verkade ha kommit ett steg längre i familjelivet och surfade med barn i åtanke. Sundsvallsborna var till synes mest intresserade av sprit, medan det i Helsingborg söktes efter jobb. ORDEN VI SÖKER PÅ: Östersund: kärlek Sundsvall: sprit Solna: skatt Gävle: pengar Skellefteå: idol Jönköping: bröllop Umeå: barn Helsingborg: jobb

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer