SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?"

Transkript

1 SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA? Nr DeLaval i framkant sedan 1878 Elisabeth Stjernstoft, CIO på Citymail, är bekymrad över svenska ungdomars minskade intresse för teknik och IT inte minst bland tjejer. Skola IT en förutsättning för god undervisning Läkemedelsbranschen Med fokus på säkerhet IT-branschen saknar kvinnliga förebilder 1 SÅ MÖTTE SEB FINANSBRANSCHENS NYA KRAV

2 Hur intelligent är din organisation? True Business Intelligence by Capgemini

3 6 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Erik Bernsland, WM-data/Logica 20 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Benoît Passard, marknadschef En vanlig svensk mjölkko väger omkring 600 kg och producerar 9000 liter mjölk om året. DET ÄR VÅRT ANSVAR att hjälpa mjölkproducenter Vi ska bidra till en utveckling som sker i världen över att bedriva mjölkproduktion som samklang med naturen och de hot som mänsklighet står inför. Jag tänker främst på klimatho- både är ekologiskt hållbar och lönsam. Därför måste alla som ingår i kedjan ha de verktyg som tet som tyvärr är en del av vardagen för många krävs för att vi ska nå våra mål, säger DeLavals av de bönder som vi arbetar tillsammans med. marknadschef Benoît Passard. DeLaval bedriver mjölkproduktion i fler än I SANN DE LAVALSK, framåtblickade anda har koncernen lagt mycket kraft på att skapa så effek- 100 länder världen över. Som marknadssituationen ser ut i dag råder obalans mellan hur tiva informationsflöden som möjligt för denna mycket mjölk som det är möjligt att producera och den efterfrågan som finns. Exempelvis Vi har arbetat målmedvetet för att förse alla komplicerade helhet. liknar Herald Tribune i sitt septembernummer i kedjan med system, verktyg och metoder som mjölken vid den moderna världens olja. gör att vi klarar att leva upp till det ansvar vi Vår utmaning ligger i att fortsätta vara innovativa i ett globalt sammanhang där förutsätt- på DeLaval. ålagt oss själva, säger Anders Lundsten, IT-chef ningarna ser helt olika ut på olika platser, säger Utifrån en standardiserad plattform lägger Benoît Passard. Informationsteknologi för våra koncernen kontinuerligt till nytt och fasar ut kunder är en given lösning. En viktig trend för omodernt för att med små steg närma sig visionen om den kompletta IT-miljön. Hela bolaget, närvarande är självbetjäning för korna. Enkelt uttryckt; de mjölkas när de vill, medan bonden från underleverantörer till mjölkbönder världen övervakar via sin mobiltelefon. över, ingår i kedjan vars överordnade mål är att Ovanpå detta är situationen för den enskilde det alltid ska finnas rätt information tillgänglig mjölkbonden mycket komplex. Det ställs krav för rätt användare i rätt tid och på rätt plats. på hantering av djur, människor, avancerad teknisk utrustning, föda och veterinära frågor. diseringsprocess där vi strävat efter bibehållen Hörnstenen i arbetet har varit en standar- För DeLaval gäller det att hitta strukturer och flexibilitet och lyhördhet gentemot de behov system som fungerar överallt och förenklar vardagen för nätverkets mjölkproducenter samt för ser för användarna. Med hjälp av vår Microsoft- som finns men med färre manuella proces- de nära 100 miljoner kunderna i världen. baserade plattform, Genesis, har vi lagt en solid DET ÄR EN MYCKET SPECIELL säkerhetssituation för piering och återställning. Allt ska finnas med i biopharmabolag, säger Erik Bernsland konsult loggar. Det ska till exempel inte gå att okontrollerat ändra på data i systemen. I säkerhetsarbe- på WM-data som till våren byter namn till Logica. Han har arbetat med kvalitet och säkerhetsfrågor för läkemedelsbranschen i närmare ning. tet ingår även att se till att alla har rätt utbild- åtta år. Det finns i huvudsak två säkerhetsspår för BRANSCHEN LÄGGER NER oerhörda summor på branschen, det ena är de legala kraven som forskning och utveckling av nya produkter och ställs, det andra är de kommersiella intressena arbetet tar oftast många år innan en produkt är som ska skyddas. godkänd för marknaden. Den känsliga informationen omfattar det mesta från forsknings- Patientsäkerheten är ledordet och myndigheterna gör ofta stickprov för att kontrollera att resultat och produktionsprocesser till marknadsstrategier och företagsaffärer. All sådan företagen följer de säkerhetskrav som finns. I förlängningen står liv på spel. information är konfidentiell och naturligtvis Kort sagt, allt ska dokumenteras och kunna åtråvärd för konkurrenter. Att efter flera års följas upp bakåt i tiden vilket ställer mycket stora krav på hanteringen av information, oavsett nare än en konkurrent kan få mycket stora eko- forskning och utveckling komma ett halvår se- om den är fäst på papper eller lagras digitalt. nomiska konsekvenser. Hotbilden är reell och stor. KRAVEN FRÅN MYNDIGHETERNA omfattar metoder, Riskanalyser och klassning av information rutiner, applikationer, system och infrastruktur utgör grunden för olika former av skyddsåtgärder. Det kan likaväl omfatta kryptering och vilka utgör beståndsdelarna i utvecklings-, testoch produktionsprocesserna. Alla delar måste åtkomstkontroll som regelverk, processer och genomgå en validering eller kvalificering vilket arbetsrutiner. Ett angeläget arbete är att öka säkerställer såväl funktion som arbetssätt och säkerhetsmedvetandet hos de anställda. Man leder till så kallad state of control. Detta innebär att man i varje del av processen vet exakt om viss information, hur mejl hanteras säkert måste veta när och med vem man kan tala med vad som kommer att ske, hur hanteringen ska och se till att det inte finns åtråvärd information på skrivbord eller på datorskärmen. Det gå till och vilken status som föreligger. Med denna kontroll som grund kan man genomföra förändringar vilka också ska dokumenteras för att en konkurrent ska kunna skapa sig en kan räcka med ett namn på en fil eller rapport i detalj. Det är denna miljö som myndigheterna har tillsyn över och granskning på plats sker uppfattning om vad som är på gång. ofta. Om dessa uppdagar större brister kan de i INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN är säkerheten av förlängningen stoppa en produkt vilket kan få nödvändighet mycket hög. Det finns inte några ödesdigra konsekvenser för företaget. genvägar vilket ställer stora krav på såväl anställda och företagsledning som de tekniska lös- För IT-systemen innebär det mycket höga krav på behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll och naturligtvis säkerhetsko- nivåer, säger Erik ningar och arbetsrutiner som används på alla Bernsland. Lantbrukare med mjölkningsenheten MPC. Ett metodiskt arbete fö r att standardisera infra-strukturen så långt som möjligt har varit en ledstjärna när DeLaval har rationaliserat sin IT-miljö. Standardiseringen av infrastrukturen och plattformen Genesis påbörjades 2003 och DeLaval tog ett år på sig för att noggrant kunna specificera allt som skulle göras. Arbetet med att få plattformen helt klar är ännu inte avslutat, och det beräknas ha pågått under tre år innan allt är färdigt. DeLaval standardiserade urvalet av affärsprogram och har i dag en inriktning mot SAP på finanssidan, mot Oracle på CRM-sidan och Microsoft Office samt Exchange som mailplattform. Rationaliseringen har sänkt antalet installerade program på klienterna från till omkring 300. Det metodiska arbetet har också omfattat säkerheten. DeLaval har i dag knappt några problem alls med spam och har dessutom sänkt antalet grava problem orsakade av attacker från hackare från ett 100-tal incidenter per år till någon enstaka. Bland annat har DeLaval infört Windows XP/2003, BDD (Business Desktop Deployment), MOSS, Windows Vista/2007, SMS som Software Distribution Plattform. Dessutom utvärderar man för närvarande affärsystemet Axapta som ett alternativ till sin framtida fabrikssystemstrategi. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 7 Säkerheten styrs främst av: Regulatoriska krav från myndigheter Skydd av kommersiell information Myndigheter som amerikanska FDA och svenska Läkemedelsverket ställer mycket höga krav på metoder, rutiner, dokumentation, system och infrastruktur som ingår i utvecklings- test och produktionsprocesserna. IT-system måste möta mycket höga krav på bland annat behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll, säkerhetskopiering, återställning, loggning samt ändrings- och konfigurationsstyrning. Utöver de specifika kraven från myndigheter påverkas branschen även av externa regelverk som SOX och ISO. Riskanalyser och klassning av kommersiell information leder till olika former av skyddsåtgärder, till exempel kryptering och åtkomstkontroll samt i form av regelverk, processer och arbetsrutiner. Ett allmänt säkerhetsmedvetande omfattar till exempel hantering av externa besökare, lösenord, informationshantering vid tjänsteresor och säker e-post. År 2003 utfärdade FDA 500 varningsbrev som offentliggjordes, väckte 341 åtal vilket ledde till 199 fällande domar, vitesbeloppet uppgick sammanlagt till drygt 800 miljoner USD. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 21 TEXT SUSANNA LIDSTRÖM ANTALET KVINNLIGA VD:AR vid börsnoterade företag kan räknas på ena handens fingrar i IToch telekomsektorns börsbolag finns inga alls. På övriga ledande positioner och inom teknikutveckling är det också ytterst få kvinnor. Sedan den omtalade IT-bubblan sprack runt år 2000 har svenska ungdomars intresse för ITutbildningar minskat, inte minst från kvinnligt håll. Vid millennieskiftet var andelen kvinnliga sökande till de svenska civilingenjörsprogrammen i datateknik cirka 13 procent. Nu ligger siffran under 5 procent. Detta är bakgrunden till den handlingsplan som Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tagit fram på uppdrag av regeringen. Den sneda könsfördelningen inom ITbranschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Vi bär med oss olika erfarenheter in i våra arbeten. Om fler kvinnor deltar i IT-utvecklingen kommer fler perspektiv att tas till vara, vilket i förlängningen innebär ett bredare utbud av intressanta produkter och tjänster och därmed chans till ökad tillväxt, säger Annika Vänje, som var projektledare för handlingsplanen vid KTH och numera arbetar som utredare vid Högskoleverket. BLAND ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN lyfter hon särskilt fram att bilden av IT-utvecklaryrket måste förändras. Det har fått en nördstämpel och många tror att det bara handlar om socialt isolerade personer som sitter och programmerar hela dagarna. För branschen gäller det att avliva den myten och istället visa på bredden av spännande uppgifter, säger Annika Vänje. 10 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE UNDER DET SENASTE ÅRET har allt fler företag upptäckt fördelarna med Microsofts initiativ Software + Services, S+S. En kombination av programvaror och tjänster där kunden använder lokal mjukvara och dess fördelar och därefter kan koppla på olika specifika webbtjänster som de anställda behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. Kunden äger delar av programmet, men kan vid behov hyra ytterligare program eller bara vissa delar vilket kan medföra såväl effektiviseringar som rejält sänkta IT-kostnader. Ett mjukvaruföretag kan exempelvis kombinera egenutvecklade program med tjänster via nätet och det går även att integrera Microsofts kartfunktion Virtual Earth. På så sätt öppnas möjligheter till att exempelvis få fram aktuella kartor och vägbeskrivningar. En annan möjlighet är att koppla ett system med GPS-sändare till Virtual Earth för att på så sätt få en bättre översikt över till exempel en större maskinpark eller fordonsflotta. Läs mer om hur de två företagen Skrotfrag och Brimstone arbetar med Microsofts S+S och Virtual Earth. 28 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE En annan utmaning för näringslivet är att synliggöra kvinnors teknikkunnande. Våra värderingar är så starkt kopplade till män som ingenjörer. Många kvinnliga konsulter vittnar om att de ofta får börja från minus med att bevisa att de kan. För män tas kompetensen som självklar. Detta är något som också återspeglas i företagens rekryteringsprocesser. Annika Vänje talar om både glastak och glasväggar som hinder för kvinnors karriärvägar. Med glasväggar menar hon möjligheterna att utveckla sig till teknikspecialist. Även vid dessa rekryteringar är det viktigt vilka nätverk man har tillgång till. Här kan företagen hjälpa till genom att se till att både kvinnor och män finns på de mötesplatser och arenor där en stor del av den informella rekryteringen sker. Det behöver inte vara så komplicerat, utan kan handla om enkla saker som den fysiska placeringen av medarbetarnas arbetsplatser, poängterar Annika Vänje. Annika Vänje, Högskoleverket Handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt lämnar bland annat följande rekommendationer till branschen: som gynnar företagets egen utveckling. Läs hela handlingsplanen: SKROTFRAG är ett bildemonterings- och skrotåtervinningsföretag som finns representerat på 13 orter i Sverige. Affärsidén är att samla in och återvinna skrot vilket sker via företagets omkring 200 containrar. Vi plockar in skrot, fragmenterar och ut kommer stål och övriga metaller som vi sedan säljer vidare till smältverken. Vi hämtar hundratals ton skrot varje dag, säger Markus Hansson som är systemutvecklare på Skrotfrag. En container kostar runt kronor och för att få bättre översikt över de dyra arbetsredskapen beslutade Skrotfrag att placera GPSsändare på dessa samt investera i en lösning integrerad med Virtual Earth. Containrarna fraktas av externa åkare och det har hänt att åkare har utfört privata jobb med våra containers. Den stora fördelen är att vi får veta exakt var våra containrar befinner sig. För vi vill också undvika att en container placeras någonstans där den glöms bort. Nu kan vi se om de blir stillastående länge, säger Markus Hansson, systemutvecklare på Skrotfrag. ENHETERNA SKICKAR ett SMS där de uppger sina positioner en gång per dygn till Skrotfrags GSM-modem, som därefter skickar informationen vidare till en webbserver. Via livetjänsten Virtual Earth är det sedan möjligt att plotta enheterna på en virtuell karta. Lösningen är baserad på en lokal Win32- applikation (.Net 2005), som styr och tar emot RESTIDEN ÄR DYR och improduktiv, så allt man skära i den tiden är ren vinst. Istället för att sitta i bilen kan säljarna förbereda sig inför och boka in fler möten, säger Mats Rosén, försäljningsdirektör på läkemedelsföretaget sanofi-aventis, som använder sig av Brimstones CRM-system, baserat på Microsofts Virtual Earth och S+S. Brimstone utvecklar mjukvaruprogram med fokus på CRM och kundkretsen återfinns främst inom Life Science och konsumentprodukter. Grunden för Brimstones CRMsystem utgörs av Microsofts Dynamics-plattform och det unika med lösningen är att den är integrerad mot Virtual Earth. I dagsläget kan säljarna få fram kartor och vägbeskrivningar och i nästa version kommer de även att kunna genomföra ruttplanering via Virtual Earth. På så sätt kan man optimera i vilken ordning man ska genomföra kundbesöken under en resa, vilket kommer att göra planeringen ytterst träffsäker. SMS:en. Web Services kodar containerns position med hjälp av postadresser samt tankar upp Vi har gjort research som visar att Route positionsdata på Skrotfrags webbserver. Enheterna drivs av batterier som ska hålla i cirka fyra lista över de funktioner som ett CRM-system Planning kommer högt upp på säljarnas önske- år utan uppladdning. bör klara av, säger Oliver Merlöv, utvecklingschef och en av Brimstones grundare. Vi krävde att enheterna skulle vara stryktåliga, eftersom vi inte har möjlighet att ta in dem för service eller uppladdning så ofta. De 2005 LANSERADES BETAVERSIONEN av Virtual Earth. måste gå hela tiden, säger Markus Hansson. Sedan dess har en mer komplett tjänst utvecklats, med mer detaljerade flygfoton och kartor Systemet har fungerat bra. Vi kan snabbt räkna hem investeringen och värdet i att ha den här för Europa och Norden. kontrollen är mycket högt för oss. Det bästa med lösningen är att du kan få fram allt du behöver för att planera dina kundbesök via ett enda program. Nu är Sverige inte KONTAKTPERSONER SKROTFRAG så stort, men i andra länder kanske en säljare MARKUS HANSSON, SYSTEMUTVECKLARE ska träffa läkare per dag. Då gäller det att man vet exakt vart man ska och har koll på mottagningarnas öppettider. Man sparar enormt ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT mycket tid på det, säger Oliver Merlöv. Han förklarar att det i nästa version även ska gå att få fram uppgifter som mötesstatistik och försäljningssiffror. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM FOTO FRANS HELLQVIST MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 11 Satellitbild över Gamla stan och Skeppsholmen skapad i Virtual Earth. Vi har förbättrat många saker i integrationen med Virtual Earth i senaste versionen och ser fram emot när det blir satellitbilder i Virtual Earth. Då kan du se mycket detaljerade bilder Oliver Merlöv, Brimstone och om det till exempel finns parkeringsplatser precis utanför byggnaden du ska besöka. Ser man på funktionalitet så finns det två stora fördelar med Brimstones CRM-system. Dels hjälper det mig att hitta rätt och dels kan man använda det som ett planeringsverktyg. Det ökar naturligtvis vår effektivitet, avslutar Mats Rosén. KONTAKTPERSONER SANOFI-AVENTIS MATS ROSÉN, FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR BRIMSTONE INTERNATIONAL OLIVER MERLÖV, UTVECKLINGSCHEF OCH GRUNDARE MICROSOFT ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 29 TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO SCANPIX/PATRICK PERSSON ALLT FLER SKOLOR FÅR UPP ÖGONEN för fördelarna skolan på Myndigheten för skolutveckling. Hon med utbildningsportaler och nätburen kommunikation mellan lärare och elever. visning, men att det inte är en universallösning. instämmer i att IT är nödvändig för bra under- Har IT blivit en nödvändighet för god undervisning? studieresultat. Lärarens förmåga är minst lika viktig för goda Absolut, säger Anders Nordh, IT-strateg Men dagens samhälle bygger helt på IT och på Sveriges Kommuner och Landsting. Skolan därför är kunskap om detta absolut nödvändig ska följa samhällsutvecklingen, och då är digital kompetens och en hög tillgänglighet till IT Thullberg. för såväl elever som lärare, säger Suss Forssman oerhört viktigt. En dator per elev vore det optimala, menar DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA med IT i skolan är, Anders Nordh, men det kostar mycket och som Suss Forssman Thullberg ser det, att IT är fortfarande en avlägsen dröm för många effektiviserar administrationen och kommunikationen, vilket frigör tid för utbildning. IT kan skolor. De flesta skolor har mellan fem och tio elever per dator. Bredband finns på skolor, men också skapa en bättre infrastruktur i skolan och kapaciteten varierar. göra det enklare för alla att ta del av viktig information. Dessutom ger IT möjligheter att skapa Suss Forssman Thullberg är ansvarig för IT i 14 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Det är långt ifrån alla skolor som lever upp till visionen om en dator per elev. På de flesta skolor går det mellan fem och tio elever på varje dator. Suss Forssman Thullberg, ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling virtuella mötesplatser som kan ändra skolans kommunikation och sett till att eleverna lärt arbetssätt, lärares och elevers samarbete och sig detta, säger Suss Forssman Thullberg. därmed förhållandet mellan lärare och elev. Skolväsendet står inför en rad utmaningar. Detta kräver långsiktiga lösningar med tillförlitliga produkter som uppdateras och dessutom andra sidan måste de som kommit längre i sin Å ena sidan saknar många skolor utrustning. Å ska vara billiga. IT-utveckling, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, ta ställning i frågor som: SUSS FORSSMAN THULLBERG menar att det är viktigt att fånga upp de datakunskaper som elev- Vad vill arbetsgivarna att framtidens anställda Vad är skolan skyldig att lära eleverna om IT? erna redan har från sådant som snabbmeddelandesystemet MSN och det sociala nätverket Arbetsgivarna och företagen måste vara ska kunna? My Space, men understryker att skolornas ITlösningar inte ska härma populära sajters ut- skolan ska ge eleverna, det vore ett viktigt bi- delaktiga i diskussionen om vilka kunskaper formning och funktion. drag till IT-utvecklingen i skolan. Omvärlden De skolor som har lyckats bäst med sina ITlösningar har skapat dessa lösningar helt och är i skolan som arbetslivet börjar, avslutar Suss måste se möjligheterna och inse att det faktiskt hållet anpassade efter syftet utbildning och Forssman Thullberg. Under åren genomfördes ITiS, en satsning på IT i skolan för lärare på alla nivåer och som omfattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och infrastrukturering. Under ITiSsatsningen ordnades bredbandsuppkoppling i alla skolor samt e-postadress åt alla elever. Antal elever per dator varierar mellan skolorna, likaså bredbandskapaciteten. Hur resurser för IT fördelas inom skolan varierar från kommun till kommun och kan även bero på olika modeller för styrning, enligt Anders Nordh, ITstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 15 INNEHÅLL NR 1.08 Bransch DeLaval: Skonsam och lönsam mjölkproduktion 6-8 En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Visionen att förändra fanns redan 1878 när Gustaf de Laval patenterade separatorn och revolutionerade mjölkindustrin. Idag ser utmaningarna annorlunda ut men andan och drivkraften är desamma. TEXT PETER STRÖM FOTO DELAVAL Standardisering nyckeln till DeLavals effektiva IT I en föränderlig värld där innovation är ett krav har DeLaval tagit hjälp av den senaste Microsofttekniken för att kommunicera smart..... jamstalldhet Så ska glastak och glasväggar forceras Inom IT-branschen finns ytterst få kvinnor som är toppchefer eller teknikutvecklare. På regeringens bord ligger nu en handlingsplan för att göra något åt saken. Åtgärderna vänder sig till såväl företag som lärosäten och myndigheter. Den sneda könsfördelningen inom branschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Åtgärder för en mer jämställd bransch Hårt arbete, en viss anpassning efter rådande normer och inte minst en jämställd Elisabeth Stjernstoft vad som krävs för att som kvinna nå en ledande position i IT-branschen. Efter tolv år som konsult blev hon för två år sedan CIO för Citymail. För att råda bot på snedrekryteringen av kvinnliga IT-chefer har KTH tagit fram en handlingsplan på uppdrag av regeringen. Skola För tio år sedan var Sverige bäst i världen på att använda IT i skolan. Idag har flera länder sprungit om oss. Men skolans IT-utveckling går fortfarande framåt. Svenska skolor inte längre i topp Dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta nödvändig för såväl elever som lärare. BREDBAND I ALLA SKOLOR Svenska skolor bör utrustas med fler datorer och öka sitt IT-användande igen för att förbättra elevernas chans i yrkeslivet... SAkerhet Att efter flera års forskning och utveckling komma ett halvår senare än en konkurrent kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Hårda krav på säkerhet och uppföljning Läkemedelsbranschen har bland de hårdaste säkerhetskraven av alla branscher. En stor del av verksamheten regleras av krav från myndigheter och därtill kommer en kostsam forskning och utveckling som måste skyddas mot konkurrenter. TEXT ROLF HERTZMAN FOTO GETTYIMAGES SÄKERHETEN INOM LÄKEMEDELS- BRANSCHEN För att garantera säkerheten och skydda den känsliga informationen använder.. tjanster Webbaserade kartor är mycket mer än privatpersoner som vill se sitt hus från rymden. Utnyttjade på rätt sätt har även företag mycket att vinna. TEXT TOMAS SKAGERLIND Svinnet försvann med Virtual Earth Dagens miljötänkande och höga råvarupriser har gjort skrotbranschen till en vinnare. Men arbetsredskapen kostar och det gäller därför att maximera nyttjandet. TEXT TOMAS SKAGERLIND Virtuell karta visar säljarna vägen En fältsäljare spenderar mycket tid på väg till och ifrån möten och tidsoptimering är av yttersta vikt. Inte minst inom den mötesintensiva läkemedelsbranschen. TEXT TOMAS SKAGERLIND Route Planning kommer högt upp på säljarnas önskelista. Webbaserade kartor har en väldig stor användarpotential. Utnyttjade på rätt sätt har företag mycket att vinna. OCH MERA Sociala nätverk upprätthåller dina privata och professionella kontakter. Snickers Workwears hemsida har blivit snabbare tack vare Windows Server Med hjälp av en bra informationslösning klarar SEB de höga rapporteringskraven. 35 Lägg din konferens på is. Ta med kollegorna till norrländska Jukkasjärvis ishotell. Eva Pethrus och Nils Stadling UTBILDNING I OBALANS SVENSKA PERSONALCHEFER letar idag förtvivlat efter ITkompetens till sina företag. Bristen är akut med drygt lediga jobb inom den svenska IT-sektorn. Samtidigt står över en miljon svenskar till arbetsmarknadens förfogande varav är ungdomar. Hur har det blivit så här? När ITbubblan sprack talades det i media om en övertalighet inom sektorn. Bilden anammades av landets studieyrkesvägledare som avrådde ungdomar från att söka sig mot tekniska utbildningar. Från branschens sida har vi varken lyckats förmedla vårt behov eller entusiasmera ungdomarna. DET ÄR MOT DENNA BAKGRUND som Microsoft genomför en mängd aktiviteter med målet att sprida kunskap samt att öka mångfalden inom IT-industrin. Vi vet att våra högskolor har svårt att locka studenter, främst kvinnor, till sina tekniska linjer, vilket på sikt riskerar att underminera Sveriges konkurrenskraft. Utmaningen är komma underfund med hur vi kan öka intresset för tekniska utbildningar, inte minst bland kvinnor. Industrin måste tillsammans med utbildningssamordnarna ta sitt ansvar och under hösten 2007 lanserade Microsoft ett antal marknadsprogram med syfte att skapa förutsättningar för detta samarbete: för att ta hand om den tekniska supporten på sin skola. Detta ger dem värdefull erfarenhet och de erbjuds vidare kompetensutveckling via Microsoft IT Academy. ger studenter och arbetssökande möjligheter att hitta praktikplatser, examensarbeten, ferie/sommarjobb och anställningar. kvinnliga förebilder. Vill du vara med och stärka svensk utbildning och bygga morgondagens Sverige? Kontakta Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i lärande: eller Nils Stadling, ansvarig för att stärka nyföretagande Prenumerationsärenden För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: Redaktion Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Martin Jansson, Redaktionell produktion: Appelberg, Produktion: Erik Juhlin, Thoralf Lindström, Anita Norrblom, Design: Johan Askegård, Erich Blunck, Repro: Appelberg Tryck: Fagerblads, Västerås Omslagsbild: Frans Hellqvist Annonsförsäljning: Marlene Stenvall, Display i Umeå, , Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt, skicka e-post till: Kundservice: MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 3

4 i korthet FOTO ERICH BLUNCK Ludde Sommar TA LÖSENORDEN PÅ ALLVAR PÅ SENARE TID har en rad välkända svenska sajter utsatts för allvarliga intrång av hackare. Attackerna har inneburit att såväl användarnamn som lösenord kommit i orätta händer och informationen har sedan spridits via internet. Allvaret i situationen ökade snabbt då det visade sig att många personer använder samma lösenord till en rad olika inloggningar, såväl privata som arbetsrelaterade. Följderna har bland annat blivit att arbetsrelaterad e-post både kunnat läsas och skickats av obehöriga. Och även om du inte använder dig av universal-lösenord, finns det ett antal lösenord som du bör undvika. FOTO PIXELIO.DE VANLIGA LÖSENORD I SVERIGE: 1. Användarens namn 2. Namn på barn, partner eller husdjur 3. Inget lösenord alls 4. Password 5. Sommar eller vinter VANLIGA ENGELSK- SPRÅKIGA LÖSENORD: 1. password qwerty 4. abc letmein Källa: Threadwatch.org FOTO PIXELIO.DE Så använder vi webben VÅRT FÖRHÅLLANDE till information skiljer sig åt beroende på om den inhämtas från webben eller från tryckta medier. Hur bra en webbplats är beror på den hänsyn som tas till användaren. Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek har plockat fram ett antal kännetecken för hur en webbanvändare fungerar. OTÅLIGHET Webbanvändaren väntar inte utan fattar snabba beslut efter känsla. Webbplatsen måste fånga uppmärksamhen direkt, annars är besökaren förlorad. RÖRELSE Rörelserna på webben är skenbara och det finns egentligen ingen känsla av riktning. En stor del av tiden på webben spenderas inte ens på den sida du vill läsa utan på väg dit, antingen hos en söktjänst eller i navigationen på en webbplats. SVÅRÖVERBLICKAT Dagens webbläsare visar bara en sida i taget. Bristen på överblick gör att det är också svårt för besökaren att få en känsla av omfånget på en webbplats innehåller den 100 eller sidor? HOPPJERKOR Webbesökaren som besöker många olika webbplatser vill snabbt förstå och vill inte lära sig ett nytt sätt att navigera. Undersökningar visar att användarna klagar när de stöter på ett navigeringsgränssnitt som skiljer sig från vad de är vana vid. CHANSNINGAR Användaren chansar ofta, men kan alltid backa. Bakåtknappen står för procent av klicken på webben. FELNAVIGERAR Genomsnittet säger att endast 42 procent av användarna hittar till rätt sida. SVARSLETARE Vi ögnar vi igenom webbsidorna i jakt på svaren på våra frågor, vilket ställer krav på utformning och användande av rubriker, listor och korta stycken. KONVENTIONSLÖST Användbarhetsfrågorna på webben kompliceras genom bristen på konventioner. Webben är fortfarande ett mycket färskt medium där man ännu inte hunnit etablera tydliga standarder. Källa: Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek FOTO PIXELIO.DE KÄRLEK, SPRIT OCH PENGAR VISSA SÖKORD är mer använda än andra. Enligt färsk statistik kan man till exempel dra slutsatsen att många Jönköpingsbor gick i giftastankar under 2007, medan man i Umeå verkade ha kommit ett steg längre i familjelivet och surfade med barn i åtanke. Sundsvallsborna var till synes mest intresserade av sprit, medan det i Helsingborg söktes efter jobb. ORDEN VI SÖKER PÅ: Östersund: kärlek Sundsvall: sprit Solna: skatt Gävle: pengar Skellefteå: idol Jönköping: bröllop Umeå: barn Helsingborg: jobb

5 We make IT useful Avensia innovation bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar, produktutveckling och inbyggda system. IT-lösningarna som vi utvecklar stödjer både organisationens och användarnas behov, vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt- eller projektleverans. Vill du öka din konkurrenskraft med ett effektivt IT-stöd kontakta oss på Avensia innovation för att prata mer om Commerce Server 2007 och SharePoint

6 Bransch DeLaval: Skonsam och lönsam mjölkproduktion En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Benoît Passard, marknadschef 6 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

7 En vanlig svensk mjölkko väger omkring 600 kg och producerar 9000 liter mjölk om året. Visionen att förändra fanns redan 1878 när Gustaf de Laval patenterade separatorn och revolutionerade mjölkindustrin. Idag ser utmaningarna annorlunda ut men andan och drivkraften är desamma. TEXT PETER STRÖM FOTO DELAVAL DET ÄR VÅRT ANSVAR att hjälpa mjölkproducenter världen över att bedriva mjölkproduktion som både är ekologiskt hållbar och lönsam. Därför måste alla som ingår i kedjan ha de verktyg som krävs för att vi ska nå våra mål, säger DeLavals marknadschef Benoît Passard. DeLaval bedriver mjölkproduktion i fler än 100 länder världen över. Som marknadssituationen ser ut i dag råder obalans mellan hur mycket mjölk som det är möjligt att producera och den efterfrågan som finns. Exempelvis liknar Herald Tribune i sitt septembernummer mjölken vid den moderna världens olja. Vår utmaning ligger i att fortsätta vara innovativa i ett globalt sammanhang där förutsättningarna ser helt olika ut på olika platser, säger Benoît Passard. Informationsteknologi för våra kunder är en given lösning. En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Enkelt uttryckt; de mjölkas när de vill, medan bonden övervakar via sin mobiltelefon. Ovanpå detta är situationen för den enskilde mjölkbonden mycket komplex. Det ställs krav på hantering av djur, människor, avancerad teknisk utrustning, föda och veterinära frågor. För DeLaval gäller det att hitta strukturer och system som fungerar överallt och förenklar vardagen för nätverkets mjölkproducenter samt för de nära 100 miljoner kunderna i världen. Vi ska bidra till en utveckling som sker i samklang med naturen och de hot som mänsklighet står inför. Jag tänker främst på klimathotet som tyvärr är en del av vardagen för många av de bönder som vi arbetar tillsammans med. I SANN DE LAVALSK, framåtblickade anda har koncernen lagt mycket kraft på att skapa så effektiva informationsflöden som möjligt för denna komplicerade helhet. Vi har arbetat målmedvetet för att förse alla i kedjan med system, verktyg och metoder som gör att vi klarar att leva upp till det ansvar vi ålagt oss själva, säger Anders Lundsten, IT-chef på DeLaval. Utifrån en standardiserad plattform lägger koncernen kontinuerligt till nytt och fasar ut omodernt för att med små steg närma sig visionen om den kompletta IT-miljön. Hela bolaget, från underleverantörer till mjölkbönder världen över, ingår i kedjan vars överordnade mål är att det alltid ska finnas rätt information tillgänglig för rätt användare i rätt tid och på rätt plats. Hörnstenen i arbetet har varit en standardiseringsprocess där vi strävat efter bibehållen flexibilitet och lyhördhet gentemot de behov som finns men med färre manuella processer för användarna. Med hjälp av vår Microsoftbaserade plattform, Genesis, har vi lagt en solid Lantbrukare med mjölkningsenheten MPC. Standardisering nyckeln till DeLavals effektiva IT Ett metodiskt arbete fö r att standardisera infra-strukturen så långt som möjligt har varit en ledstjärna när DeLaval har rationaliserat sin IT-miljö. Standardiseringen av infrastrukturen och plattformen Genesis påbörjades 2003 och DeLaval tog ett år på sig för att noggrant kunna specificera allt som skulle göras. Arbetet med att få plattformen helt klar är ännu inte avslutat, och det beräknas ha pågått under tre år innan allt är färdigt. DeLaval standardiserade urvalet av affärsprogram och har i dag en inriktning mot SAP på finanssidan, mot Oracle på CRM-sidan och Microsoft Office samt Exchange som mailplattform. Rationaliseringen har sänkt antalet installerade program på klienterna från till omkring 300. Det metodiska arbetet har också omfattat säkerheten. DeLaval har i dag knappt några problem alls med spam och har dessutom sänkt antalet grava problem orsakade av attacker från hackare från ett 100-tal incidenter per år till någon enstaka. Bland annat har DeLaval infört Windows XP/2003, BDD (Business Desktop Deployment), MOSS, Windows Vista/2007, SMS som Software Distribution Plattform. Dessutom utvärderar man för närvarande affärsystemet Axapta som ett alternativ till sin framtida fabrikssystemstrategi. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 7

8 2006 konsumerades 106 liter mjölk per person och år i Sverige. Mest mjölk dricks i Finland. Med hjälp av vår Microsoftbaserade plattform har vi lagt en solid grund för allt informationsutbytet. Anders Lundsten, IT-chef Renlighet är en dygd inte minst när det kommer till mjölkproduktion. DELAVAL I VÄRLDEN Antal anställda: Lokala säljorganisationer: 54 Distributörer: 50 Fabriker: 18 Forsknings- och utvecklingsenheter: 3 Säljare: Montörer: Servicetekniker: Transportfordon: 78 Turbutiker: 493 OCH I SVERIGE Säljare: 22 Montörer: 8 Servicetekniker: 120 Butiker: 280 och kostnadseffektiv grund för allt informationsutbyte, fortsätter Anders Lundsten. På Genesis-plattformen vilar alla informationssystem som gör att DeLavals medarbetare kan samverka och kommunicera på smidigast möjliga sätt. Det är här som säljarna får sin kundinformation, säljchefen sina rapporter och prognoser, serviceteknikerna korrekta uppgifter om vilken utrustning som måste med till en enskild gård, ekonomichefen de ekonomiska rapporterna, och VD tillgång till information som ger en tydlig bild av totalsituationen. Det är inget lätt pussel Anders Lundsten har haft att lägga, och den största utmaningen har varit att integrera plattformen till de mjölkbönder världen över som utför det dagliga arbetet. Aspekterna att ta hänsyn till är flera: Korna ska leverera så mycket mjölk som möjligt samtidigt som de mår bra och verksamheten bedrivs i samklang med naturen. Ute hos bönderna finns fortfarande många specialprogramvaror för mjölkproduktion. Från centralt håll måste vi vara flexibla och anpassa oss efter verkligheten eftersom inte alla råd med den modernaste datorn eller den mest avancerade utrustningen. Programvaran som installeras hos bonden är specialutvecklad av DeLaval kring hantering och optimering av djurbesättningar, och levereras tillsammans med en vanlig PC. De största vinsterna i det metodiska arbete som DeLaval genomdrivit är, enligt Anders Lundsten: Användarvänligheten har förbättrats avsevärt, säkerheten har höjts och hela vår struktur är mer kostnadseffektiv och överblickbar. Vi har sparat enorma belopp när det gäller licenser och har i dag en helt annan koll på vad som finns ute på de olika datorerna. Var ser du den största utvecklingspotentialen? Jag följer med stort intresse den sammansmältning som kommer att ske mellan data och röst. Nu integrerar vi IP-telefoni i plattformen för att skapa ett nätverk inom hela organisationen där vi bland annat kan initiera samtal genom Outlook eller se om en viss medarbetare är på sin arbetsplats. Nästa steg kan bli att med smart phones integrera mailplattformen med mobila telefonlösningar. Det skulle skapa stora möjligheter för våra servicetekniker när de kan jobba direkt via telefonen och inte den bärbara datorn. Men det är som sagt en vision. Gustaf de Laval uppfinnare och industriman Allt började med en man och hans vision om att göra något annorlunda. Gustaf de Laval, vars förfäder emigrerade från Frankrike på 1600-talet, föddes i Dalarna Redan som barn ansågs han vara ovanligt begåvad och uppfinningsrik. Han var en mycket duktig student som tog ingenjörsexamen och fortsatte sedan att studera till filosofie doktor. När han uppfann centrifugalseparatorn 1878 var han anställd på Klosterverken i Dalarna. Gustaf de Laval var utan tvivel en mångsidig teknisk och kreativ begåvning. Förutom separatorn och mjölkningsmaskinen är ångturbinen en av hans mest kända uppfinningar. Som ett resultat av sina upptäckter fick han ett imponerande rykte som både uppfinnare och industriman och som sådan kunde han inspirera många samtida uppfinnare. Under sin livstid fick Gustaf De Laval 92 svenska patent och grundade 37 företag. Hans uppfinningar har levt vidare och utvecklats och skapat arbete för miljoner människor. Han dog den 2 februari Ytterst kommer vår förmåga att utbyta information på ett effektivt sätt att bli avgörande för vår framgång. Vi måste förstå varandra i en global organisation vilket inte är lätt. Vi kommer att se till att ha de verktyg som krävs för att kunna lägga vår energi på utveckling och att skapa största möjliga nytta för våra kunder, säger Benoît Passard som garanterar att miljöarbetet även i fortsättningen kommer att ha högsta prioritet i De Lavals verksamhet. Vi har tidigare tagit ett stort ansvar i miljöfrågor genom att exempelvis minimera användandet av kemikalier. Nu tar vi nästa steg genom att tänja oss ytterligare för att alla som bedriver mjölkproduktion ska kunna göra det på ett både skonsamt och lönsamt sätt. 8 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

9 CLINTONAGENCY.SE FOTO: JANN LIPKA Genom att samla all relevant information från olika produktions- och ekonomi system i en BI-portal får de anställda i vårdföretaget struktur i arbetet och förståelse för hela verksamheten (AHA!). Tack vare nya rutiner och tydlig överblick har man från dag ett kunnat höja kvaliteten i vården, öka effektiviteten och samtidigt skära i kostnaderna. Information Management by Acando Nu finns det ett nytt buzzword att lägga på minnet: AHA! Management AHA! Management är det nya och effektiva sättet att bedriva framgångsrik verksamhetsutveckling. Grundidén är att genom ständiga AHA!-upplevelser få ditt företag att bli lite snabbare, lite smartare och lite effektivare än konkurrenterna. Hemligheten? Fokus på information och människor. Vill du veta mer? Beställ boken om AHA! Management kostnadsfritt från vår hemsida. Åttiofyra sidor klokskap för chefer och företagsledare som vill få fler AHA!-upplevelser i sin vardag. Acando is a consultancy company that in partnership with its clients identifies and implements business improvements through information enabled by technology. Acando provides a balance of high business value, short project times and low total cost. Acando s annual turnover exceeds EUR 150 million and the Group employs professionals in ten European countries. Acando is quoted on the OMX Nordic Exchange. Acando s corporate culture is based on three core values: Team spirit, Passion and Results.

10 .... jamstalldhet Så ska glastak och glasväggar forceras Inom IT-branschen finns ytterst få kvinnor som är toppchefer eller teknikutvecklare. På regeringens bord ligger nu en handlingsplan för att göra något åt saken. Åtgärderna vänder sig till såväl företag som lärosäten och myndigheter. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM ANTALET KVINNLIGA VD:AR vid börsnoterade företag kan räknas på ena handens fingrar i IToch telekomsektorns börsbolag finns inga alls. På övriga ledande positioner och inom teknikutveckling är det också ytterst få kvinnor. Sedan den omtalade IT-bubblan sprack runt år 2000 har svenska ungdomars intresse för ITutbildningar minskat, inte minst från kvinnligt håll. Vid millennieskiftet var andelen kvinnliga sökande till de svenska civilingenjörsprogrammen i datateknik cirka 13 procent. Nu ligger siffran under 5 procent. Detta är bakgrunden till den handlingsplan som Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tagit fram på uppdrag av regeringen. Den sneda könsfördelningen inom ITbranschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Vi bär med oss olika erfarenheter in i våra arbeten. Om fler kvinnor deltar i IT-utvecklingen kommer fler perspektiv att tas till vara, vilket i förlängningen innebär ett bredare utbud av intressanta produkter och tjänster och därmed chans till ökad tillväxt, säger Annika Vänje, som var projektledare för handlingsplanen vid KTH och numera arbetar som utredare vid Högskoleverket. BLAND ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN lyfter hon särskilt fram att bilden av IT-utvecklaryrket måste förändras. Det har fått en nördstämpel och många tror att det bara handlar om socialt isolerade personer som sitter och programmerar hela dagarna. För branschen gäller det att avliva den myten och istället visa på bredden av spännande uppgifter, säger Annika Vänje. En annan utmaning för näringslivet är att synliggöra kvinnors teknikkunnande. Våra värderingar är så starkt kopplade till män som ingenjörer. Många kvinnliga konsulter vittnar om att de ofta får börja från minus med att bevisa att de kan. För män tas kompetensen som självklar. Detta är något som också återspeglas i företagens rekryteringsprocesser. Annika Vänje talar om både glastak och glasväggar som hinder för kvinnors karriärvägar. Med glasväggar menar hon möjligheterna att utveckla sig till teknikspecialist. Även vid dessa rekryteringar är det viktigt vilka nätverk man har tillgång till. Här kan företagen hjälpa till genom att se till att både kvinnor och män finns på de mötesplatser och arenor där en stor del av den informella rekryteringen sker. Det behöver inte vara så komplicerat, utan kan handla om enkla saker som den fysiska placeringen av medarbetarnas arbetsplatser, poängterar Annika Vänje. Den sneda könsfördelningen inom branschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Annika Vänje, Högskoleverket Åtgärder för en mer jämställd bransch Handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt lämnar bland annat följande rekommendationer till branschen: som gynnar företagets egen utveckling. Läs hela handlingsplanen: 10 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

11 Hårt arbete, en viss anpassning efter rådande normer och inte minst en jämställd man detta är enligt Elisabeth Stjernstoft vad som krävs för att som kvinna nå en ledande position i IT-branschen. Efter tolv år som konsult blev hon för två år sedan CIO för Citymail. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM FOTO FRANS HELLQVIST MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 11

12 LASTBRYGGAN LEDER UPP till en bred orange ståldörr, och innanför den står postcyklarna på rad efter uträttat värv denna kyliga decembereftermiddag. Elisabeth Stjernstofts arbetsgrupp har dock hållit sig inomhus större delen av dagen. De håller på med ett nytt utvecklingsprojekt och delar för närvarande lokaler med en av Citymails postutdelningscentraler vid Telefonplan i Stockholm. Resten av IT-avdelningen sitter på huvudkontoret i Västberga några kilometer härifrån, och det är där 38-åriga Elisabeth Stjernstoft vanligen börjar sin arbetsdag på vad hon kallar landets roligaste CIO-jobb. Det bästa med att sitta i företagsledningen för Citymail är att jag får arbeta med det jag brinner för och tycker är allra roligast: affärsutveckling och informationsteknik. Att se vilka möjligheter informationstekniken ger för att förbättra affären, öka kundnyttan och effektiviteten. Och att genomföra detta. Det är roligt att få prova de visioner, idéer och tankar man bär på att testa nya sätt att arbeta, slå konkurrenterna, öka vinsten. Det är lite som en tävling varje dag, en konkurrens där deltagarna tycker att det är roligt, utvecklas och får kickar när det går bra, säger Elisabeth Stjernstoft. ORDEN FLÖDAR och det är uppenbart att hon är engagerad i det hon gör och van att förmedla detta till sin omgivning. Som många andra är hon bekymrad över det minskade intresset bland ungdomar särskilt flickor att studera teknik, IT, matematik och naturvetenskap. Vi måste hjälpas åt föräldrar, skolor och arbetsgivare med att avdramatisera detta med teknik och visa både tjejer och killar hur kul det är. Fördomar jag stöter på bland både män och kvinnor är att IT är svårt, komplext, jobbigt eller tråkigt. Dessa hoppas jag att vi tillsammans kan bryta. Det råder en avsaknad av kvinnliga förebilder inom IT. Elisabeth Stjernstoft, Citymail Kvinnor i ledande positioner ses som representanter för alla kvinnliga chefer. Elisabeth Stjernstoft, Citymail ELISABETH STJERNSTOFT har engagerat sig personligen och varit ute i skolor för att berätta om sitt jobb för högstadie- och gymnasieelever. Det är viktigt att börja tidigt för att väcka barnens intresse redan i unga år, tycker hon. Att det är förhållandevis få kvinnor inom IT tror jag beror på en avsaknad av kvinnliga förebilder. Det är viktigt med både förebilder och inställning. Syns inga coola kvinnor inom IT kommer inte lika många på tanken att de ska jobba med detta. Med inställning menar jag 12 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

13 ELISABETH STJERNSTOFT ÅLDER: 38 år. FAMILJ: Man och två döttrar, 9 och 6 år. BOR: Funkisvilla i Danderyd. UTBILDNING: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers. KARRIÄR: Management- och IT-konsult på Accenture , CIO på Citymail sedan januari INTRESSEN: Långdistanslöpning (bästa maratontid: 4.08), segling med familjen, kör motorcykel året runt. INSPIRERAR ANDRA Elisabeth Stjernstoft har varit ute i skolor och föreläst om att arbeta i IT-branschen. Vill du också inspirera ungdomar i deras yrkesval? Organisationen Transfer förmedlar föreläsare till skolan från näringslivet. Se: främst den som finns hos en själv, men även den som personer i ens omgivning har. Uppmuntras man att göra det man vill och inte det som följer vad man borde, så vågar man mycket mer. Själv hade hon ingen kvinnlig förebild inom tekniken, men lyfter särskilt fram sin pappas stöd och uppmuntran som oerhört viktigt för sitt yrkesval. Teknikintresset väcktes tidigt. Hon minns att hon som femåring monterade isär sina leksaker för att se hur de fungerade. Vid tio fick hon sin första dator, och när hon fyllt 16 köpte hon sin första bil. Det var en skrotbil, en Volvo 144 från 1972, som Elisabeth Stjernstoft ägnade åtskilliga timmar i garaget åt att svetsa ihop till körbart skick. Jag hade fördomsfria föräldrar som uppmuntrade mina intressen, konstaterar hon och berättar att teknikintresset i kombination med en fallenhet för matematik ledde till studier i elektroteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg direkt efter gymnasiet. SEDAN DESS ÄR HON VAN att som regel vara den enda kvinnan i olika studie- och arbetsgrupper. Som nyexaminerad civilingenjör började hon på management- och IT-konsultföretaget Accenture, där hon inledde sin karriär med djup systemutveckling inom bank- och finansbranschen och slutade på en central position i företagets ledningsgrupp för ett av affärsområdena. På vägen dit hann hon med att driva en rad förändringsprogram hos olika kunder, ofta i stora internationella företag och alltid med IT i fokus för att utveckla affären. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch som IT-branschen är mest positivt, tycker Elisabeth Stjernstoft. Den största fördelen är synligheten. Jag blir mycket lättare ihågkommen än en man. En nackdel kan givetvis vara att även fel syns mer. Det finns en tendens att kvinnor i ledande positioner ses som representanter för alla kvinnliga chefer, säger hon och förklarar att konsekvenserna av detta kan bli ödesdigra för många fler än den enskilda kvinnan. ETT MISSTAG FRÅN EN KVINNA kan leda till slutsatser som Vi provade med en kvinnlig chef en gång, men det fungerade inte. Män tillåts i högre grad att representera sig själva. Men jag känner mig inte påpassad, utan kan koppla av och vara mig själv i de flesta sammanhang. Jag tycker inte att det förväntas av mig att jag ska passa in i någon slags stereotyp roll, säger Elisabeth Stjernstoft. Däremot framhåller hon att det krävs en viss form av anpassning för att få det jobb man vill ha och avancera i en organisation. Det är en myt är att du duger som du är. Det stämmer varken för kvinnor eller för män. Man värderas efter hur man ser ut och hur man för sig i affärssammanhang. Som kvinna är man redan annorlunda och behöver därför anpassa sig mer. Om jag som kvinna sticker ut för mycket syns inte min tyngd som professionell yrkesutövare. HENNES TIPS TILL ANDRA är därför: Stick ut lagom mycket. Fundera över hur stort utrymmet är för att vara annorlunda. Klädstil och språkbruk kan ibland vara lika viktigt som kompetens och utbildning. Det är viktigt att kunna etikettsreglerna även om du bestämmer dig för att inte följa dem. Annars bryter du kanske mot dem i onödan, eller får oväntat motstånd eftersom du inte känner till vad som förväntas. Något som alltid förväntas är hårt arbete. Det vet Elisabeth Stjernstoft av egen erfarenhet. Det går inte att vara toppchef och jobba lagom. Chefer och företag som vill överleva måste leverera resultat. För att komma vidare i sin karriär är det nödvändigt att jobba mycket. Arbetsveckan är vanligtvis långt över 40 timmar. Och på frågan hur detta går att kombinera med ett vardagligt familjeliv svarar Elisabeth Stjernstoft: Som kvinna gäller det att ha en jämställd man! MED FLER JÄMSTÄLLDA MÄN kanske fler kvinnor vågar ta klivet in i IT-branschen. För företagen är detta framför allt en viktig lönsamhetsfråga, menar Elisabeth Stjernstoft som själv efterstävar en jämnare könsfördelning inom Citymails 25 personer starka IT-avdelning. I dag är 22 procent kvinnor. Att få in fler är inte bara en fråga om jämställdhet. Kvinnorna utgör minst hälften av kunderna, i flera branscher är andelen ännu större. Därför är det viktigt med ett så brett perspektiv som möjligt bland dem som utvecklar lösningarna. I blandade grupper finns större möjligheter att skapa kreativa idéer, vilket på sikt kommer att öka både lönsamhet och försäljning, säger Elisabeth Stjernstoft. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 13

14 Skola För tio år sedan var Sverige bäst i världen på att använda IT i skolan. Idag har flera länder sprungit om oss. Men skolans IT-utveckling går fortfarande framåt. TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO SCANPIX/PATRICK PERSSON Svenska skolor inte längre i topp Det är långt ifrån alla skolor som lever upp till visionen om en dator per elev. På de flesta skolor går det mellan fem och tio elever på varje dator. ALLT FLER SKOLOR FÅR UPP ÖGONEN för fördelarna med utbildningsportaler och nätburen kommunikation mellan lärare och elever. Har IT blivit en nödvändighet för god undervisning? Absolut, säger Anders Nordh, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting. Skolan ska följa samhällsutvecklingen, och då är digital kompetens och en hög tillgänglighet till IT oerhört viktigt. En dator per elev vore det optimala, menar Anders Nordh, men det kostar mycket och är fortfarande en avlägsen dröm för många skolor. De flesta skolor har mellan fem och tio elever per dator. Bredband finns på skolor, men kapaciteten varierar. Suss Forssman Thullberg är ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling. Hon instämmer i att IT är nödvändig för bra undervisning, men att det inte är en universallösning. Lärarens förmåga är minst lika viktig för goda studieresultat. Men dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta absolut nödvändig för såväl elever som lärare, säger Suss Forssman Thullberg. DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA med IT i skolan är, som Suss Forssman Thullberg ser det, att IT effektiviserar administrationen och kommunikationen, vilket frigör tid för utbildning. IT kan också skapa en bättre infrastruktur i skolan och göra det enklare för alla att ta del av viktig information. Dessutom ger IT möjligheter att skapa Dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta nödvändig för såväl elever som lärare. Suss Forssman Thullberg, ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling 14 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

15 virtuella mötesplatser som kan ändra skolans arbetssätt, lärares och elevers samarbete och därmed förhållandet mellan lärare och elev. Detta kräver långsiktiga lösningar med tillförlitliga produkter som uppdateras och dessutom ska vara billiga. SUSS FORSSMAN THULLBERG menar att det är viktigt att fånga upp de datakunskaper som eleverna redan har från sådant som snabbmeddelandesystemet MSN och det sociala nätverket My Space, men understryker att skolornas ITlösningar inte ska härma populära sajters utformning och funktion. De skolor som har lyckats bäst med sina ITlösningar har skapat dessa lösningar helt och hållet anpassade efter syftet utbildning och kommunikation och sett till att eleverna lärt sig detta, säger Suss Forssman Thullberg. Skolväsendet står inför en rad utmaningar. Å ena sidan saknar många skolor utrustning. Å andra sidan måste de som kommit längre i sin IT-utveckling, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, ta ställning i frågor som: Vad är skolan skyldig att lära eleverna om IT? Vad vill arbetsgivarna att framtidens anställda ska kunna? Arbetsgivarna och företagen måste vara delaktiga i diskussionen om vilka kunskaper skolan ska ge eleverna, det vore ett viktigt bidrag till IT-utvecklingen i skolan. Omvärlden måste se möjligheterna och inse att det faktiskt är i skolan som arbetslivet börjar, avslutar Suss Forssman Thullberg. BREDBAND I ALLA SKOLOR Under åren genomfördes ITiS, en satsning på IT i skolan för lärare på alla nivåer och som omfattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och infrastrukturering. Under ITiSsatsningen ordnades bredbandsuppkoppling i alla skolor samt e-postadress åt alla elever. Antal elever per dator varierar mellan skolorna, likaså bredbandskapaciteten. Hur resurser för IT fördelas inom skolan varierar från kommun till kommun och kan även bero på olika modeller för styrning, enligt Anders Nordh, ITstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 15

16 Papper och penna inte vasst nog för dagens skola Papper som kommer bort, anteckningar som inte går att läsa, uppgifter som glöms. Det är vardag på skolor. På Polhemskolan i Gävle har man tagit tag i röran med hjälp av en portal. TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO ISTOCKPHOTO NÄR KATRIN JOHANSSON, elev på Polhemsskolan i Gävle, förbereder sig inför ett prov slipper hon leta efter uppgifter eller försöka tyda sina handskrivna anteckningar. Allt material från föreläsningar, instuderingsfrågor och tips om vad hon ska läsa finns på skolans intranät. Det fungerar jättebra. Om man inte hinner eller inte vill anteckna allt som sägs under lektionstid så finns allt material tillgängligt på servern, säger Katrin Johansson, som går i klass Td3 på teknikprogrammet. Polhemsskolan har över elever och 238 anställda. Det är mycket människor och kommunikation är basen för verksamheten. För några år sedan kom man fram till att skolan skulle kunna förbättras med hjälp av ny teknik. Under höstterminen 2005 övergav skolan sitt gamla pappers- baserade nyhetsblad. Istället började man lägga nyheter och information direkt på skolans intranät med hjälp av Microsofts webbplattform SharePoint. På portalen samlas allt från scheman och veckomatsedlar till instuderingsfrågor och prov. Steg för steg har nätet ersatt gamla informationskanaler vilket innebär ett helt nytt arbetssätt för lärare och elever. Det är alltid känsligt att genomföra stora förändringar, men detta har fungerat över förväntan. Nu använder alla portalen, säger skolans IT-ansvarige, Torbjörn Stråhle. POLHEMSSKOLAN PLANERAR att varje klass inom kort ska ha en egen sida, som blir deras ingång till portalen. De flesta kurser har redan en egen sida med mappar där elever kan lämna in uppgifter, ställa frågor till läraren och ta del av alla föreläsningar som läraren lägger upp på sidan. Ofta läggs även proven ut på portalen, och läraren kan bestämma under vilken tid provet ska vara tillgängligt för eleverna. Jag och många andra lärare har i princip övergett papper och använder idag enbart portalen, säger Mikael Bondestam, matematik- och datalärare på Polhemsskolan. Han menar att många elever känner sig mer bekväma när de arbetar med datorer än med papper och penna. För något år sedan misslyckades en av skolans klasser på en vanlig salsskrivning på papper. När läraren sedan valde att lägga ut ett nytt Att vi arbetar så här är väldigt viktigt för elevernas digitala kompetens. Torbjörn Stråhle, Polhemsskolan 16 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

17 Kontakten mellan lärare och elev är fortfarande jätteviktig, intygar han. En viktig anledning till att skolans IT-lösning fungerar bra är att den introducerats smidigt och på personalens premisser. Alla uppmuntras att komma med idéer om vilka funktioner som ska finnas. Medbestämmandet är stort, och ber vi om ett förslag till någonting så får vi lika många svar som vi har lärare, Polhemsskolan är en av landets tio största gymnasieskolor med över elever och 238 anställda. prov på portalen så lyckades nästan alla elever avsevärt bättre. Eleverna kände sig mer avspända framför en dator än med pennan i hand, och det gynnade resultatet. Att vi arbetar så här i skolan är väldigt viktigt för elevernas digitala kompetens. Den datorvana de har med sig hemifrån bygger ofta på MSN och spel. Detta är något helt annat som bättre förbereder eleverna för arbetslivet, säger Torbjörn Stråhle. FRÅGAN ÄR OM DET FINNS RISK för att lärare och elever tappar kontakten när så mycket av arbetet sköts över nätet. Behöver eleverna ens gå till skolan när de lika gärna kan sitta hemma och arbeta? säger Torbjörn Stråhle. I vår SharePoint-grupp, som till största delen består av lärare, tar vi gemensamma beslut om hur funktionerna ska utvecklas. Det är roligt att se hur de som i början var negativa till systemet nu har blivit de största entusiasterna. KONTAKTPERSONER TORBJÖRN STRÅHLE IT-ANSVARIG, POLHEMSSKOLAN GÖRAN ÖLANDER MICROSOFT Det hade du ingen aning om! Spintop har sedan 2004 hjälpt företag att automatisera sina rutinärenden. Vår produkt Spintop Accelerator administrerar idag hundratusentals användarkonton och nu finns den även i versionen Midsize Edition avsedd för företag från 500 användare. Svarar du som IT-ansvarig ja på någon av frågorna nedan uppmanar vi dig att gå in på vår hemsida eller kontakta oss direkt för mer information. - Är dina IT-teknikers resebudget för hög? - Innebär en ny dator i organisationen flera timmars arbete för era IT-tekniker? - Sysslar IT-avdelningen mer med service än med IT? - Vill ni skära ner på kostnaden för konsulter som utför rutinuppgifter? - Behöver IT-avdelningen mer resurser? - Hamnar IT-personalen ofta i brandkårsutryckningar? - Saknar ni ett rationellt klienthanteringskoncept? Då bör ni använda Spintops Accelerator Midsize Edition som bygger på standardprodukter från Microsoft Ring oss direkt: Göteborg, Sten Hellström Stockholm, Magnus Pierre Eller besök oss på: MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 17

18 IT gjorde skolan populär De flesta som använder PowerPoint har kanske tre, fyra presentationer som de uppdaterar och visar upp. Pelle Brändén har över 90 stycken. Men så är han också lärare på en skola där varje elev har en bärbar dator. TEXT JOHAN RAPP PELLE BRÄNDÉN UNDERVISAR på Rosendalsgymnasiet. Det är knappast en typisk skola. Här har alla 700 elever en bärbar dator och trådlös bredbandsanslutning finns tillgänglig i varje vrå. Ofta sitter eleverna med datorn i klassen och antecknar på datorns skärm. Är detta en skola för IT-fantaster? Nej, men vi använder IT för att på olika sätt förbättra undervisningen och arbetet, säger Pelle Brändén, som är skolans IT-pedagog och dessutom lärare i matematik och filosofi. Rosendalsgymnasiet är intressant på flera sätt. Skolan är bara drygt två år gammal och den första treårskullen går ut till sommaren Den är också något så ovanligt som en nystartad kommunal skola. Kommunen hade märkt ett sviktande intresse för naturvetenskapliga ämnen, vilket födde en idé att starta en skola i universitetsmiljö med IT som redskap i undervisningen. SKOLAN LIGGER MITT I universitetsområdet i en byggnad som tidigare inhyste Läkemedelsverket. Satsningen på IT är inte så mycket hokuspokus som man kunde tro. Inga lärare i hologramform som möter en i entrén, inga elever med virtuella glasögon i fysiklabbet. Inte ens en portal där man lägger så mycket information som möjligt, som på en del andra skolor. Vi har valt att ta det lugnt. Vi har till exempel inte byggt en stor portal för allting. Vi vill att IT ska bli ett naturligt verktyg, inte ett självändamål, säger Pelle Brändén. Skolan blev snabbt känd i Sverige genom att varje elev från dag ett fick en bärbar dator till låns. Det är en Tablet-PC, en dator med Rosendalsgymnasiet startades 2005 av Uppsala kommun och har idag omkring 700 elever. både tangentbord och yta för digitalisering av anteckningar gjorda för hand. Som för alla andra organisationer med många människor och stora informationsflöden var papper länge det bärande kittet i skolans kommunikation. Men papper kommer lätt på villovägar, de kan vara jobbiga att distribuera, de blandas lätt ihop med andra papper och så vidare. Och tonåringar är mer tankspridda än genomsnittet. Elever slarvar ofta bort papper så fort de får dem i handen. Tack vare IT kan både eleverna och vi lärare alltid hitta vad vi ska ha. Hela kursadministrationen har blivit lättare, säger Pelle Brändén. I VIRTUELLA KLASSRUM på intranätet lägger lärare upp uppgifter och övrig information. Intranätet är också en gemensam kommunikationsyta och eleverna kan skicka sina uppgifter till lärarna i mail eller lämna dem i digitala mappar. Vi vill att IT ska bli ett naturligt verktyg, inte ett självändamål. Pelle Brändén, Rosendalsgymnasiet Pelle Brändén själv är en hängiven powerpointare. Bara i matematik har han ett 50-tal olika genomgångar. Dessa tar tid att skapa det första året, men kan sedan återanvändas och delas med andra lärare. Det är helt klart en tidsvinst, säger han. Hela första året gick åt till att bygga upp ITstrukturen och utbilda lärarkollegor, men nu är de flesta med på tåget. Det är inte så många år sedan lärare delade ut blyertspenna, suddigum och papper och förmanade eleverna att inte tappa bort dessa saker. Nu kan elever få en portabel dator. Det säger något om hur digitaliseringen håller på att slå igenom i svenska skolan. KONTAKTPERSONER PELLE BRÄNDÉN IT-PEDAGOG, ROSENDALS GYMNASIUM GÖRAN ÖLANDER MICROSOFT 18 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

19 Vassa konsulter *

20 .. SAkerhet Att efter flera års forskning och utveckling komma ett halvår senare än en konkurrent kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Erik Bernsland, WM-data/Logica 20 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies 2004-11-25 Global marknad Fritt sätt att arbeta Alltid nåbar Hård konkurrens Kostnadseffektivitet och säkerhet Förutsättningarna

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

TRIVSEL I MJOLK- FABRIKEN

TRIVSEL I MJOLK- FABRIKEN 24 FUTURE BY SEMCON 2.2012 TRIVSEL I MJOLK- FABRIKEN En nöjd ko är en effektiv ko. Något som anrika DeLaval blivit världsledande på. Men för att förstå och underhålla de allt mer avancerade maskinerna

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer