SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA?"

Transkript

1 SOCIALA NÄTVERK PÅ WEBBEN TILLÅTA ELLER FÖRBJUDA? Nr DeLaval i framkant sedan 1878 Elisabeth Stjernstoft, CIO på Citymail, är bekymrad över svenska ungdomars minskade intresse för teknik och IT inte minst bland tjejer. Skola IT en förutsättning för god undervisning Läkemedelsbranschen Med fokus på säkerhet IT-branschen saknar kvinnliga förebilder 1 SÅ MÖTTE SEB FINANSBRANSCHENS NYA KRAV

2 Hur intelligent är din organisation? True Business Intelligence by Capgemini

3 6 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Erik Bernsland, WM-data/Logica 20 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Benoît Passard, marknadschef En vanlig svensk mjölkko väger omkring 600 kg och producerar 9000 liter mjölk om året. DET ÄR VÅRT ANSVAR att hjälpa mjölkproducenter Vi ska bidra till en utveckling som sker i världen över att bedriva mjölkproduktion som samklang med naturen och de hot som mänsklighet står inför. Jag tänker främst på klimatho- både är ekologiskt hållbar och lönsam. Därför måste alla som ingår i kedjan ha de verktyg som tet som tyvärr är en del av vardagen för många krävs för att vi ska nå våra mål, säger DeLavals av de bönder som vi arbetar tillsammans med. marknadschef Benoît Passard. DeLaval bedriver mjölkproduktion i fler än I SANN DE LAVALSK, framåtblickade anda har koncernen lagt mycket kraft på att skapa så effek- 100 länder världen över. Som marknadssituationen ser ut i dag råder obalans mellan hur tiva informationsflöden som möjligt för denna mycket mjölk som det är möjligt att producera och den efterfrågan som finns. Exempelvis Vi har arbetat målmedvetet för att förse alla komplicerade helhet. liknar Herald Tribune i sitt septembernummer i kedjan med system, verktyg och metoder som mjölken vid den moderna världens olja. gör att vi klarar att leva upp till det ansvar vi Vår utmaning ligger i att fortsätta vara innovativa i ett globalt sammanhang där förutsätt- på DeLaval. ålagt oss själva, säger Anders Lundsten, IT-chef ningarna ser helt olika ut på olika platser, säger Utifrån en standardiserad plattform lägger Benoît Passard. Informationsteknologi för våra koncernen kontinuerligt till nytt och fasar ut kunder är en given lösning. En viktig trend för omodernt för att med små steg närma sig visionen om den kompletta IT-miljön. Hela bolaget, närvarande är självbetjäning för korna. Enkelt uttryckt; de mjölkas när de vill, medan bonden från underleverantörer till mjölkbönder världen övervakar via sin mobiltelefon. över, ingår i kedjan vars överordnade mål är att Ovanpå detta är situationen för den enskilde det alltid ska finnas rätt information tillgänglig mjölkbonden mycket komplex. Det ställs krav för rätt användare i rätt tid och på rätt plats. på hantering av djur, människor, avancerad teknisk utrustning, föda och veterinära frågor. diseringsprocess där vi strävat efter bibehållen Hörnstenen i arbetet har varit en standar- För DeLaval gäller det att hitta strukturer och flexibilitet och lyhördhet gentemot de behov system som fungerar överallt och förenklar vardagen för nätverkets mjölkproducenter samt för ser för användarna. Med hjälp av vår Microsoft- som finns men med färre manuella proces- de nära 100 miljoner kunderna i världen. baserade plattform, Genesis, har vi lagt en solid DET ÄR EN MYCKET SPECIELL säkerhetssituation för piering och återställning. Allt ska finnas med i biopharmabolag, säger Erik Bernsland konsult loggar. Det ska till exempel inte gå att okontrollerat ändra på data i systemen. I säkerhetsarbe- på WM-data som till våren byter namn till Logica. Han har arbetat med kvalitet och säkerhetsfrågor för läkemedelsbranschen i närmare ning. tet ingår även att se till att alla har rätt utbild- åtta år. Det finns i huvudsak två säkerhetsspår för BRANSCHEN LÄGGER NER oerhörda summor på branschen, det ena är de legala kraven som forskning och utveckling av nya produkter och ställs, det andra är de kommersiella intressena arbetet tar oftast många år innan en produkt är som ska skyddas. godkänd för marknaden. Den känsliga informationen omfattar det mesta från forsknings- Patientsäkerheten är ledordet och myndigheterna gör ofta stickprov för att kontrollera att resultat och produktionsprocesser till marknadsstrategier och företagsaffärer. All sådan företagen följer de säkerhetskrav som finns. I förlängningen står liv på spel. information är konfidentiell och naturligtvis Kort sagt, allt ska dokumenteras och kunna åtråvärd för konkurrenter. Att efter flera års följas upp bakåt i tiden vilket ställer mycket stora krav på hanteringen av information, oavsett nare än en konkurrent kan få mycket stora eko- forskning och utveckling komma ett halvår se- om den är fäst på papper eller lagras digitalt. nomiska konsekvenser. Hotbilden är reell och stor. KRAVEN FRÅN MYNDIGHETERNA omfattar metoder, Riskanalyser och klassning av information rutiner, applikationer, system och infrastruktur utgör grunden för olika former av skyddsåtgärder. Det kan likaväl omfatta kryptering och vilka utgör beståndsdelarna i utvecklings-, testoch produktionsprocesserna. Alla delar måste åtkomstkontroll som regelverk, processer och genomgå en validering eller kvalificering vilket arbetsrutiner. Ett angeläget arbete är att öka säkerställer såväl funktion som arbetssätt och säkerhetsmedvetandet hos de anställda. Man leder till så kallad state of control. Detta innebär att man i varje del av processen vet exakt om viss information, hur mejl hanteras säkert måste veta när och med vem man kan tala med vad som kommer att ske, hur hanteringen ska och se till att det inte finns åtråvärd information på skrivbord eller på datorskärmen. Det gå till och vilken status som föreligger. Med denna kontroll som grund kan man genomföra förändringar vilka också ska dokumenteras för att en konkurrent ska kunna skapa sig en kan räcka med ett namn på en fil eller rapport i detalj. Det är denna miljö som myndigheterna har tillsyn över och granskning på plats sker uppfattning om vad som är på gång. ofta. Om dessa uppdagar större brister kan de i INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN är säkerheten av förlängningen stoppa en produkt vilket kan få nödvändighet mycket hög. Det finns inte några ödesdigra konsekvenser för företaget. genvägar vilket ställer stora krav på såväl anställda och företagsledning som de tekniska lös- För IT-systemen innebär det mycket höga krav på behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll och naturligtvis säkerhetsko- nivåer, säger Erik ningar och arbetsrutiner som används på alla Bernsland. Lantbrukare med mjölkningsenheten MPC. Ett metodiskt arbete fö r att standardisera infra-strukturen så långt som möjligt har varit en ledstjärna när DeLaval har rationaliserat sin IT-miljö. Standardiseringen av infrastrukturen och plattformen Genesis påbörjades 2003 och DeLaval tog ett år på sig för att noggrant kunna specificera allt som skulle göras. Arbetet med att få plattformen helt klar är ännu inte avslutat, och det beräknas ha pågått under tre år innan allt är färdigt. DeLaval standardiserade urvalet av affärsprogram och har i dag en inriktning mot SAP på finanssidan, mot Oracle på CRM-sidan och Microsoft Office samt Exchange som mailplattform. Rationaliseringen har sänkt antalet installerade program på klienterna från till omkring 300. Det metodiska arbetet har också omfattat säkerheten. DeLaval har i dag knappt några problem alls med spam och har dessutom sänkt antalet grava problem orsakade av attacker från hackare från ett 100-tal incidenter per år till någon enstaka. Bland annat har DeLaval infört Windows XP/2003, BDD (Business Desktop Deployment), MOSS, Windows Vista/2007, SMS som Software Distribution Plattform. Dessutom utvärderar man för närvarande affärsystemet Axapta som ett alternativ till sin framtida fabrikssystemstrategi. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 7 Säkerheten styrs främst av: Regulatoriska krav från myndigheter Skydd av kommersiell information Myndigheter som amerikanska FDA och svenska Läkemedelsverket ställer mycket höga krav på metoder, rutiner, dokumentation, system och infrastruktur som ingår i utvecklings- test och produktionsprocesserna. IT-system måste möta mycket höga krav på bland annat behörighetskontroll, rollhantering, åtkomstkontroll, säkerhetskopiering, återställning, loggning samt ändrings- och konfigurationsstyrning. Utöver de specifika kraven från myndigheter påverkas branschen även av externa regelverk som SOX och ISO. Riskanalyser och klassning av kommersiell information leder till olika former av skyddsåtgärder, till exempel kryptering och åtkomstkontroll samt i form av regelverk, processer och arbetsrutiner. Ett allmänt säkerhetsmedvetande omfattar till exempel hantering av externa besökare, lösenord, informationshantering vid tjänsteresor och säker e-post. År 2003 utfärdade FDA 500 varningsbrev som offentliggjordes, väckte 341 åtal vilket ledde till 199 fällande domar, vitesbeloppet uppgick sammanlagt till drygt 800 miljoner USD. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 21 TEXT SUSANNA LIDSTRÖM ANTALET KVINNLIGA VD:AR vid börsnoterade företag kan räknas på ena handens fingrar i IToch telekomsektorns börsbolag finns inga alls. På övriga ledande positioner och inom teknikutveckling är det också ytterst få kvinnor. Sedan den omtalade IT-bubblan sprack runt år 2000 har svenska ungdomars intresse för ITutbildningar minskat, inte minst från kvinnligt håll. Vid millennieskiftet var andelen kvinnliga sökande till de svenska civilingenjörsprogrammen i datateknik cirka 13 procent. Nu ligger siffran under 5 procent. Detta är bakgrunden till den handlingsplan som Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tagit fram på uppdrag av regeringen. Den sneda könsfördelningen inom ITbranschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Vi bär med oss olika erfarenheter in i våra arbeten. Om fler kvinnor deltar i IT-utvecklingen kommer fler perspektiv att tas till vara, vilket i förlängningen innebär ett bredare utbud av intressanta produkter och tjänster och därmed chans till ökad tillväxt, säger Annika Vänje, som var projektledare för handlingsplanen vid KTH och numera arbetar som utredare vid Högskoleverket. BLAND ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN lyfter hon särskilt fram att bilden av IT-utvecklaryrket måste förändras. Det har fått en nördstämpel och många tror att det bara handlar om socialt isolerade personer som sitter och programmerar hela dagarna. För branschen gäller det att avliva den myten och istället visa på bredden av spännande uppgifter, säger Annika Vänje. 10 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE UNDER DET SENASTE ÅRET har allt fler företag upptäckt fördelarna med Microsofts initiativ Software + Services, S+S. En kombination av programvaror och tjänster där kunden använder lokal mjukvara och dess fördelar och därefter kan koppla på olika specifika webbtjänster som de anställda behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. Kunden äger delar av programmet, men kan vid behov hyra ytterligare program eller bara vissa delar vilket kan medföra såväl effektiviseringar som rejält sänkta IT-kostnader. Ett mjukvaruföretag kan exempelvis kombinera egenutvecklade program med tjänster via nätet och det går även att integrera Microsofts kartfunktion Virtual Earth. På så sätt öppnas möjligheter till att exempelvis få fram aktuella kartor och vägbeskrivningar. En annan möjlighet är att koppla ett system med GPS-sändare till Virtual Earth för att på så sätt få en bättre översikt över till exempel en större maskinpark eller fordonsflotta. Läs mer om hur de två företagen Skrotfrag och Brimstone arbetar med Microsofts S+S och Virtual Earth. 28 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE En annan utmaning för näringslivet är att synliggöra kvinnors teknikkunnande. Våra värderingar är så starkt kopplade till män som ingenjörer. Många kvinnliga konsulter vittnar om att de ofta får börja från minus med att bevisa att de kan. För män tas kompetensen som självklar. Detta är något som också återspeglas i företagens rekryteringsprocesser. Annika Vänje talar om både glastak och glasväggar som hinder för kvinnors karriärvägar. Med glasväggar menar hon möjligheterna att utveckla sig till teknikspecialist. Även vid dessa rekryteringar är det viktigt vilka nätverk man har tillgång till. Här kan företagen hjälpa till genom att se till att både kvinnor och män finns på de mötesplatser och arenor där en stor del av den informella rekryteringen sker. Det behöver inte vara så komplicerat, utan kan handla om enkla saker som den fysiska placeringen av medarbetarnas arbetsplatser, poängterar Annika Vänje. Annika Vänje, Högskoleverket Handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt lämnar bland annat följande rekommendationer till branschen: som gynnar företagets egen utveckling. Läs hela handlingsplanen: SKROTFRAG är ett bildemonterings- och skrotåtervinningsföretag som finns representerat på 13 orter i Sverige. Affärsidén är att samla in och återvinna skrot vilket sker via företagets omkring 200 containrar. Vi plockar in skrot, fragmenterar och ut kommer stål och övriga metaller som vi sedan säljer vidare till smältverken. Vi hämtar hundratals ton skrot varje dag, säger Markus Hansson som är systemutvecklare på Skrotfrag. En container kostar runt kronor och för att få bättre översikt över de dyra arbetsredskapen beslutade Skrotfrag att placera GPSsändare på dessa samt investera i en lösning integrerad med Virtual Earth. Containrarna fraktas av externa åkare och det har hänt att åkare har utfört privata jobb med våra containers. Den stora fördelen är att vi får veta exakt var våra containrar befinner sig. För vi vill också undvika att en container placeras någonstans där den glöms bort. Nu kan vi se om de blir stillastående länge, säger Markus Hansson, systemutvecklare på Skrotfrag. ENHETERNA SKICKAR ett SMS där de uppger sina positioner en gång per dygn till Skrotfrags GSM-modem, som därefter skickar informationen vidare till en webbserver. Via livetjänsten Virtual Earth är det sedan möjligt att plotta enheterna på en virtuell karta. Lösningen är baserad på en lokal Win32- applikation (.Net 2005), som styr och tar emot RESTIDEN ÄR DYR och improduktiv, så allt man skära i den tiden är ren vinst. Istället för att sitta i bilen kan säljarna förbereda sig inför och boka in fler möten, säger Mats Rosén, försäljningsdirektör på läkemedelsföretaget sanofi-aventis, som använder sig av Brimstones CRM-system, baserat på Microsofts Virtual Earth och S+S. Brimstone utvecklar mjukvaruprogram med fokus på CRM och kundkretsen återfinns främst inom Life Science och konsumentprodukter. Grunden för Brimstones CRMsystem utgörs av Microsofts Dynamics-plattform och det unika med lösningen är att den är integrerad mot Virtual Earth. I dagsläget kan säljarna få fram kartor och vägbeskrivningar och i nästa version kommer de även att kunna genomföra ruttplanering via Virtual Earth. På så sätt kan man optimera i vilken ordning man ska genomföra kundbesöken under en resa, vilket kommer att göra planeringen ytterst träffsäker. SMS:en. Web Services kodar containerns position med hjälp av postadresser samt tankar upp Vi har gjort research som visar att Route positionsdata på Skrotfrags webbserver. Enheterna drivs av batterier som ska hålla i cirka fyra lista över de funktioner som ett CRM-system Planning kommer högt upp på säljarnas önske- år utan uppladdning. bör klara av, säger Oliver Merlöv, utvecklingschef och en av Brimstones grundare. Vi krävde att enheterna skulle vara stryktåliga, eftersom vi inte har möjlighet att ta in dem för service eller uppladdning så ofta. De 2005 LANSERADES BETAVERSIONEN av Virtual Earth. måste gå hela tiden, säger Markus Hansson. Sedan dess har en mer komplett tjänst utvecklats, med mer detaljerade flygfoton och kartor Systemet har fungerat bra. Vi kan snabbt räkna hem investeringen och värdet i att ha den här för Europa och Norden. kontrollen är mycket högt för oss. Det bästa med lösningen är att du kan få fram allt du behöver för att planera dina kundbesök via ett enda program. Nu är Sverige inte KONTAKTPERSONER SKROTFRAG så stort, men i andra länder kanske en säljare MARKUS HANSSON, SYSTEMUTVECKLARE ska träffa läkare per dag. Då gäller det att man vet exakt vart man ska och har koll på mottagningarnas öppettider. Man sparar enormt ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT mycket tid på det, säger Oliver Merlöv. Han förklarar att det i nästa version även ska gå att få fram uppgifter som mötesstatistik och försäljningssiffror. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM FOTO FRANS HELLQVIST MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 11 Satellitbild över Gamla stan och Skeppsholmen skapad i Virtual Earth. Vi har förbättrat många saker i integrationen med Virtual Earth i senaste versionen och ser fram emot när det blir satellitbilder i Virtual Earth. Då kan du se mycket detaljerade bilder Oliver Merlöv, Brimstone och om det till exempel finns parkeringsplatser precis utanför byggnaden du ska besöka. Ser man på funktionalitet så finns det två stora fördelar med Brimstones CRM-system. Dels hjälper det mig att hitta rätt och dels kan man använda det som ett planeringsverktyg. Det ökar naturligtvis vår effektivitet, avslutar Mats Rosén. KONTAKTPERSONER SANOFI-AVENTIS MATS ROSÉN, FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR BRIMSTONE INTERNATIONAL OLIVER MERLÖV, UTVECKLINGSCHEF OCH GRUNDARE MICROSOFT ANITA ARKÉUS-ÅSHEDEN MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 29 TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO SCANPIX/PATRICK PERSSON ALLT FLER SKOLOR FÅR UPP ÖGONEN för fördelarna skolan på Myndigheten för skolutveckling. Hon med utbildningsportaler och nätburen kommunikation mellan lärare och elever. visning, men att det inte är en universallösning. instämmer i att IT är nödvändig för bra under- Har IT blivit en nödvändighet för god undervisning? studieresultat. Lärarens förmåga är minst lika viktig för goda Absolut, säger Anders Nordh, IT-strateg Men dagens samhälle bygger helt på IT och på Sveriges Kommuner och Landsting. Skolan därför är kunskap om detta absolut nödvändig ska följa samhällsutvecklingen, och då är digital kompetens och en hög tillgänglighet till IT Thullberg. för såväl elever som lärare, säger Suss Forssman oerhört viktigt. En dator per elev vore det optimala, menar DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA med IT i skolan är, Anders Nordh, men det kostar mycket och som Suss Forssman Thullberg ser det, att IT är fortfarande en avlägsen dröm för många effektiviserar administrationen och kommunikationen, vilket frigör tid för utbildning. IT kan skolor. De flesta skolor har mellan fem och tio elever per dator. Bredband finns på skolor, men också skapa en bättre infrastruktur i skolan och kapaciteten varierar. göra det enklare för alla att ta del av viktig information. Dessutom ger IT möjligheter att skapa Suss Forssman Thullberg är ansvarig för IT i 14 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE Det är långt ifrån alla skolor som lever upp till visionen om en dator per elev. På de flesta skolor går det mellan fem och tio elever på varje dator. Suss Forssman Thullberg, ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling virtuella mötesplatser som kan ändra skolans kommunikation och sett till att eleverna lärt arbetssätt, lärares och elevers samarbete och sig detta, säger Suss Forssman Thullberg. därmed förhållandet mellan lärare och elev. Skolväsendet står inför en rad utmaningar. Detta kräver långsiktiga lösningar med tillförlitliga produkter som uppdateras och dessutom andra sidan måste de som kommit längre i sin Å ena sidan saknar många skolor utrustning. Å ska vara billiga. IT-utveckling, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, ta ställning i frågor som: SUSS FORSSMAN THULLBERG menar att det är viktigt att fånga upp de datakunskaper som elev- Vad vill arbetsgivarna att framtidens anställda Vad är skolan skyldig att lära eleverna om IT? erna redan har från sådant som snabbmeddelandesystemet MSN och det sociala nätverket Arbetsgivarna och företagen måste vara ska kunna? My Space, men understryker att skolornas ITlösningar inte ska härma populära sajters ut- skolan ska ge eleverna, det vore ett viktigt bi- delaktiga i diskussionen om vilka kunskaper formning och funktion. drag till IT-utvecklingen i skolan. Omvärlden De skolor som har lyckats bäst med sina ITlösningar har skapat dessa lösningar helt och är i skolan som arbetslivet börjar, avslutar Suss måste se möjligheterna och inse att det faktiskt hållet anpassade efter syftet utbildning och Forssman Thullberg. Under åren genomfördes ITiS, en satsning på IT i skolan för lärare på alla nivåer och som omfattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och infrastrukturering. Under ITiSsatsningen ordnades bredbandsuppkoppling i alla skolor samt e-postadress åt alla elever. Antal elever per dator varierar mellan skolorna, likaså bredbandskapaciteten. Hur resurser för IT fördelas inom skolan varierar från kommun till kommun och kan även bero på olika modeller för styrning, enligt Anders Nordh, ITstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 15 INNEHÅLL NR 1.08 Bransch DeLaval: Skonsam och lönsam mjölkproduktion 6-8 En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Visionen att förändra fanns redan 1878 när Gustaf de Laval patenterade separatorn och revolutionerade mjölkindustrin. Idag ser utmaningarna annorlunda ut men andan och drivkraften är desamma. TEXT PETER STRÖM FOTO DELAVAL Standardisering nyckeln till DeLavals effektiva IT I en föränderlig värld där innovation är ett krav har DeLaval tagit hjälp av den senaste Microsofttekniken för att kommunicera smart..... jamstalldhet Så ska glastak och glasväggar forceras Inom IT-branschen finns ytterst få kvinnor som är toppchefer eller teknikutvecklare. På regeringens bord ligger nu en handlingsplan för att göra något åt saken. Åtgärderna vänder sig till såväl företag som lärosäten och myndigheter. Den sneda könsfördelningen inom branschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Åtgärder för en mer jämställd bransch Hårt arbete, en viss anpassning efter rådande normer och inte minst en jämställd Elisabeth Stjernstoft vad som krävs för att som kvinna nå en ledande position i IT-branschen. Efter tolv år som konsult blev hon för två år sedan CIO för Citymail. För att råda bot på snedrekryteringen av kvinnliga IT-chefer har KTH tagit fram en handlingsplan på uppdrag av regeringen. Skola För tio år sedan var Sverige bäst i världen på att använda IT i skolan. Idag har flera länder sprungit om oss. Men skolans IT-utveckling går fortfarande framåt. Svenska skolor inte längre i topp Dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta nödvändig för såväl elever som lärare. BREDBAND I ALLA SKOLOR Svenska skolor bör utrustas med fler datorer och öka sitt IT-användande igen för att förbättra elevernas chans i yrkeslivet... SAkerhet Att efter flera års forskning och utveckling komma ett halvår senare än en konkurrent kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Hårda krav på säkerhet och uppföljning Läkemedelsbranschen har bland de hårdaste säkerhetskraven av alla branscher. En stor del av verksamheten regleras av krav från myndigheter och därtill kommer en kostsam forskning och utveckling som måste skyddas mot konkurrenter. TEXT ROLF HERTZMAN FOTO GETTYIMAGES SÄKERHETEN INOM LÄKEMEDELS- BRANSCHEN För att garantera säkerheten och skydda den känsliga informationen använder.. tjanster Webbaserade kartor är mycket mer än privatpersoner som vill se sitt hus från rymden. Utnyttjade på rätt sätt har även företag mycket att vinna. TEXT TOMAS SKAGERLIND Svinnet försvann med Virtual Earth Dagens miljötänkande och höga råvarupriser har gjort skrotbranschen till en vinnare. Men arbetsredskapen kostar och det gäller därför att maximera nyttjandet. TEXT TOMAS SKAGERLIND Virtuell karta visar säljarna vägen En fältsäljare spenderar mycket tid på väg till och ifrån möten och tidsoptimering är av yttersta vikt. Inte minst inom den mötesintensiva läkemedelsbranschen. TEXT TOMAS SKAGERLIND Route Planning kommer högt upp på säljarnas önskelista. Webbaserade kartor har en väldig stor användarpotential. Utnyttjade på rätt sätt har företag mycket att vinna. OCH MERA Sociala nätverk upprätthåller dina privata och professionella kontakter. Snickers Workwears hemsida har blivit snabbare tack vare Windows Server Med hjälp av en bra informationslösning klarar SEB de höga rapporteringskraven. 35 Lägg din konferens på is. Ta med kollegorna till norrländska Jukkasjärvis ishotell. Eva Pethrus och Nils Stadling UTBILDNING I OBALANS SVENSKA PERSONALCHEFER letar idag förtvivlat efter ITkompetens till sina företag. Bristen är akut med drygt lediga jobb inom den svenska IT-sektorn. Samtidigt står över en miljon svenskar till arbetsmarknadens förfogande varav är ungdomar. Hur har det blivit så här? När ITbubblan sprack talades det i media om en övertalighet inom sektorn. Bilden anammades av landets studieyrkesvägledare som avrådde ungdomar från att söka sig mot tekniska utbildningar. Från branschens sida har vi varken lyckats förmedla vårt behov eller entusiasmera ungdomarna. DET ÄR MOT DENNA BAKGRUND som Microsoft genomför en mängd aktiviteter med målet att sprida kunskap samt att öka mångfalden inom IT-industrin. Vi vet att våra högskolor har svårt att locka studenter, främst kvinnor, till sina tekniska linjer, vilket på sikt riskerar att underminera Sveriges konkurrenskraft. Utmaningen är komma underfund med hur vi kan öka intresset för tekniska utbildningar, inte minst bland kvinnor. Industrin måste tillsammans med utbildningssamordnarna ta sitt ansvar och under hösten 2007 lanserade Microsoft ett antal marknadsprogram med syfte att skapa förutsättningar för detta samarbete: för att ta hand om den tekniska supporten på sin skola. Detta ger dem värdefull erfarenhet och de erbjuds vidare kompetensutveckling via Microsoft IT Academy. ger studenter och arbetssökande möjligheter att hitta praktikplatser, examensarbeten, ferie/sommarjobb och anställningar. kvinnliga förebilder. Vill du vara med och stärka svensk utbildning och bygga morgondagens Sverige? Kontakta Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i lärande: eller Nils Stadling, ansvarig för att stärka nyföretagande Prenumerationsärenden För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: Redaktion Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Martin Jansson, Redaktionell produktion: Appelberg, Produktion: Erik Juhlin, Thoralf Lindström, Anita Norrblom, Design: Johan Askegård, Erich Blunck, Repro: Appelberg Tryck: Fagerblads, Västerås Omslagsbild: Frans Hellqvist Annonsförsäljning: Marlene Stenvall, Display i Umeå, , Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt, skicka e-post till: Kundservice: MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 3

4 i korthet FOTO ERICH BLUNCK Ludde Sommar TA LÖSENORDEN PÅ ALLVAR PÅ SENARE TID har en rad välkända svenska sajter utsatts för allvarliga intrång av hackare. Attackerna har inneburit att såväl användarnamn som lösenord kommit i orätta händer och informationen har sedan spridits via internet. Allvaret i situationen ökade snabbt då det visade sig att många personer använder samma lösenord till en rad olika inloggningar, såväl privata som arbetsrelaterade. Följderna har bland annat blivit att arbetsrelaterad e-post både kunnat läsas och skickats av obehöriga. Och även om du inte använder dig av universal-lösenord, finns det ett antal lösenord som du bör undvika. FOTO PIXELIO.DE VANLIGA LÖSENORD I SVERIGE: 1. Användarens namn 2. Namn på barn, partner eller husdjur 3. Inget lösenord alls 4. Password 5. Sommar eller vinter VANLIGA ENGELSK- SPRÅKIGA LÖSENORD: 1. password qwerty 4. abc letmein Källa: Threadwatch.org FOTO PIXELIO.DE Så använder vi webben VÅRT FÖRHÅLLANDE till information skiljer sig åt beroende på om den inhämtas från webben eller från tryckta medier. Hur bra en webbplats är beror på den hänsyn som tas till användaren. Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek har plockat fram ett antal kännetecken för hur en webbanvändare fungerar. OTÅLIGHET Webbanvändaren väntar inte utan fattar snabba beslut efter känsla. Webbplatsen måste fånga uppmärksamhen direkt, annars är besökaren förlorad. RÖRELSE Rörelserna på webben är skenbara och det finns egentligen ingen känsla av riktning. En stor del av tiden på webben spenderas inte ens på den sida du vill läsa utan på väg dit, antingen hos en söktjänst eller i navigationen på en webbplats. SVÅRÖVERBLICKAT Dagens webbläsare visar bara en sida i taget. Bristen på överblick gör att det är också svårt för besökaren att få en känsla av omfånget på en webbplats innehåller den 100 eller sidor? HOPPJERKOR Webbesökaren som besöker många olika webbplatser vill snabbt förstå och vill inte lära sig ett nytt sätt att navigera. Undersökningar visar att användarna klagar när de stöter på ett navigeringsgränssnitt som skiljer sig från vad de är vana vid. CHANSNINGAR Användaren chansar ofta, men kan alltid backa. Bakåtknappen står för procent av klicken på webben. FELNAVIGERAR Genomsnittet säger att endast 42 procent av användarna hittar till rätt sida. SVARSLETARE Vi ögnar vi igenom webbsidorna i jakt på svaren på våra frågor, vilket ställer krav på utformning och användande av rubriker, listor och korta stycken. KONVENTIONSLÖST Användbarhetsfrågorna på webben kompliceras genom bristen på konventioner. Webben är fortfarande ett mycket färskt medium där man ännu inte hunnit etablera tydliga standarder. Källa: Mediabyrån vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek FOTO PIXELIO.DE KÄRLEK, SPRIT OCH PENGAR VISSA SÖKORD är mer använda än andra. Enligt färsk statistik kan man till exempel dra slutsatsen att många Jönköpingsbor gick i giftastankar under 2007, medan man i Umeå verkade ha kommit ett steg längre i familjelivet och surfade med barn i åtanke. Sundsvallsborna var till synes mest intresserade av sprit, medan det i Helsingborg söktes efter jobb. ORDEN VI SÖKER PÅ: Östersund: kärlek Sundsvall: sprit Solna: skatt Gävle: pengar Skellefteå: idol Jönköping: bröllop Umeå: barn Helsingborg: jobb

5 We make IT useful Avensia innovation bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar, produktutveckling och inbyggda system. IT-lösningarna som vi utvecklar stödjer både organisationens och användarnas behov, vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt- eller projektleverans. Vill du öka din konkurrenskraft med ett effektivt IT-stöd kontakta oss på Avensia innovation för att prata mer om Commerce Server 2007 och SharePoint

6 Bransch DeLaval: Skonsam och lönsam mjölkproduktion En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Benoît Passard, marknadschef 6 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

7 En vanlig svensk mjölkko väger omkring 600 kg och producerar 9000 liter mjölk om året. Visionen att förändra fanns redan 1878 när Gustaf de Laval patenterade separatorn och revolutionerade mjölkindustrin. Idag ser utmaningarna annorlunda ut men andan och drivkraften är desamma. TEXT PETER STRÖM FOTO DELAVAL DET ÄR VÅRT ANSVAR att hjälpa mjölkproducenter världen över att bedriva mjölkproduktion som både är ekologiskt hållbar och lönsam. Därför måste alla som ingår i kedjan ha de verktyg som krävs för att vi ska nå våra mål, säger DeLavals marknadschef Benoît Passard. DeLaval bedriver mjölkproduktion i fler än 100 länder världen över. Som marknadssituationen ser ut i dag råder obalans mellan hur mycket mjölk som det är möjligt att producera och den efterfrågan som finns. Exempelvis liknar Herald Tribune i sitt septembernummer mjölken vid den moderna världens olja. Vår utmaning ligger i att fortsätta vara innovativa i ett globalt sammanhang där förutsättningarna ser helt olika ut på olika platser, säger Benoît Passard. Informationsteknologi för våra kunder är en given lösning. En viktig trend för närvarande är självbetjäning för korna. Enkelt uttryckt; de mjölkas när de vill, medan bonden övervakar via sin mobiltelefon. Ovanpå detta är situationen för den enskilde mjölkbonden mycket komplex. Det ställs krav på hantering av djur, människor, avancerad teknisk utrustning, föda och veterinära frågor. För DeLaval gäller det att hitta strukturer och system som fungerar överallt och förenklar vardagen för nätverkets mjölkproducenter samt för de nära 100 miljoner kunderna i världen. Vi ska bidra till en utveckling som sker i samklang med naturen och de hot som mänsklighet står inför. Jag tänker främst på klimathotet som tyvärr är en del av vardagen för många av de bönder som vi arbetar tillsammans med. I SANN DE LAVALSK, framåtblickade anda har koncernen lagt mycket kraft på att skapa så effektiva informationsflöden som möjligt för denna komplicerade helhet. Vi har arbetat målmedvetet för att förse alla i kedjan med system, verktyg och metoder som gör att vi klarar att leva upp till det ansvar vi ålagt oss själva, säger Anders Lundsten, IT-chef på DeLaval. Utifrån en standardiserad plattform lägger koncernen kontinuerligt till nytt och fasar ut omodernt för att med små steg närma sig visionen om den kompletta IT-miljön. Hela bolaget, från underleverantörer till mjölkbönder världen över, ingår i kedjan vars överordnade mål är att det alltid ska finnas rätt information tillgänglig för rätt användare i rätt tid och på rätt plats. Hörnstenen i arbetet har varit en standardiseringsprocess där vi strävat efter bibehållen flexibilitet och lyhördhet gentemot de behov som finns men med färre manuella processer för användarna. Med hjälp av vår Microsoftbaserade plattform, Genesis, har vi lagt en solid Lantbrukare med mjölkningsenheten MPC. Standardisering nyckeln till DeLavals effektiva IT Ett metodiskt arbete fö r att standardisera infra-strukturen så långt som möjligt har varit en ledstjärna när DeLaval har rationaliserat sin IT-miljö. Standardiseringen av infrastrukturen och plattformen Genesis påbörjades 2003 och DeLaval tog ett år på sig för att noggrant kunna specificera allt som skulle göras. Arbetet med att få plattformen helt klar är ännu inte avslutat, och det beräknas ha pågått under tre år innan allt är färdigt. DeLaval standardiserade urvalet av affärsprogram och har i dag en inriktning mot SAP på finanssidan, mot Oracle på CRM-sidan och Microsoft Office samt Exchange som mailplattform. Rationaliseringen har sänkt antalet installerade program på klienterna från till omkring 300. Det metodiska arbetet har också omfattat säkerheten. DeLaval har i dag knappt några problem alls med spam och har dessutom sänkt antalet grava problem orsakade av attacker från hackare från ett 100-tal incidenter per år till någon enstaka. Bland annat har DeLaval infört Windows XP/2003, BDD (Business Desktop Deployment), MOSS, Windows Vista/2007, SMS som Software Distribution Plattform. Dessutom utvärderar man för närvarande affärsystemet Axapta som ett alternativ till sin framtida fabrikssystemstrategi. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 7

8 2006 konsumerades 106 liter mjölk per person och år i Sverige. Mest mjölk dricks i Finland. Med hjälp av vår Microsoftbaserade plattform har vi lagt en solid grund för allt informationsutbytet. Anders Lundsten, IT-chef Renlighet är en dygd inte minst när det kommer till mjölkproduktion. DELAVAL I VÄRLDEN Antal anställda: Lokala säljorganisationer: 54 Distributörer: 50 Fabriker: 18 Forsknings- och utvecklingsenheter: 3 Säljare: Montörer: Servicetekniker: Transportfordon: 78 Turbutiker: 493 OCH I SVERIGE Säljare: 22 Montörer: 8 Servicetekniker: 120 Butiker: 280 och kostnadseffektiv grund för allt informationsutbyte, fortsätter Anders Lundsten. På Genesis-plattformen vilar alla informationssystem som gör att DeLavals medarbetare kan samverka och kommunicera på smidigast möjliga sätt. Det är här som säljarna får sin kundinformation, säljchefen sina rapporter och prognoser, serviceteknikerna korrekta uppgifter om vilken utrustning som måste med till en enskild gård, ekonomichefen de ekonomiska rapporterna, och VD tillgång till information som ger en tydlig bild av totalsituationen. Det är inget lätt pussel Anders Lundsten har haft att lägga, och den största utmaningen har varit att integrera plattformen till de mjölkbönder världen över som utför det dagliga arbetet. Aspekterna att ta hänsyn till är flera: Korna ska leverera så mycket mjölk som möjligt samtidigt som de mår bra och verksamheten bedrivs i samklang med naturen. Ute hos bönderna finns fortfarande många specialprogramvaror för mjölkproduktion. Från centralt håll måste vi vara flexibla och anpassa oss efter verkligheten eftersom inte alla råd med den modernaste datorn eller den mest avancerade utrustningen. Programvaran som installeras hos bonden är specialutvecklad av DeLaval kring hantering och optimering av djurbesättningar, och levereras tillsammans med en vanlig PC. De största vinsterna i det metodiska arbete som DeLaval genomdrivit är, enligt Anders Lundsten: Användarvänligheten har förbättrats avsevärt, säkerheten har höjts och hela vår struktur är mer kostnadseffektiv och överblickbar. Vi har sparat enorma belopp när det gäller licenser och har i dag en helt annan koll på vad som finns ute på de olika datorerna. Var ser du den största utvecklingspotentialen? Jag följer med stort intresse den sammansmältning som kommer att ske mellan data och röst. Nu integrerar vi IP-telefoni i plattformen för att skapa ett nätverk inom hela organisationen där vi bland annat kan initiera samtal genom Outlook eller se om en viss medarbetare är på sin arbetsplats. Nästa steg kan bli att med smart phones integrera mailplattformen med mobila telefonlösningar. Det skulle skapa stora möjligheter för våra servicetekniker när de kan jobba direkt via telefonen och inte den bärbara datorn. Men det är som sagt en vision. Gustaf de Laval uppfinnare och industriman Allt började med en man och hans vision om att göra något annorlunda. Gustaf de Laval, vars förfäder emigrerade från Frankrike på 1600-talet, föddes i Dalarna Redan som barn ansågs han vara ovanligt begåvad och uppfinningsrik. Han var en mycket duktig student som tog ingenjörsexamen och fortsatte sedan att studera till filosofie doktor. När han uppfann centrifugalseparatorn 1878 var han anställd på Klosterverken i Dalarna. Gustaf de Laval var utan tvivel en mångsidig teknisk och kreativ begåvning. Förutom separatorn och mjölkningsmaskinen är ångturbinen en av hans mest kända uppfinningar. Som ett resultat av sina upptäckter fick han ett imponerande rykte som både uppfinnare och industriman och som sådan kunde han inspirera många samtida uppfinnare. Under sin livstid fick Gustaf De Laval 92 svenska patent och grundade 37 företag. Hans uppfinningar har levt vidare och utvecklats och skapat arbete för miljoner människor. Han dog den 2 februari Ytterst kommer vår förmåga att utbyta information på ett effektivt sätt att bli avgörande för vår framgång. Vi måste förstå varandra i en global organisation vilket inte är lätt. Vi kommer att se till att ha de verktyg som krävs för att kunna lägga vår energi på utveckling och att skapa största möjliga nytta för våra kunder, säger Benoît Passard som garanterar att miljöarbetet även i fortsättningen kommer att ha högsta prioritet i De Lavals verksamhet. Vi har tidigare tagit ett stort ansvar i miljöfrågor genom att exempelvis minimera användandet av kemikalier. Nu tar vi nästa steg genom att tänja oss ytterligare för att alla som bedriver mjölkproduktion ska kunna göra det på ett både skonsamt och lönsamt sätt. 8 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

9 CLINTONAGENCY.SE FOTO: JANN LIPKA Genom att samla all relevant information från olika produktions- och ekonomi system i en BI-portal får de anställda i vårdföretaget struktur i arbetet och förståelse för hela verksamheten (AHA!). Tack vare nya rutiner och tydlig överblick har man från dag ett kunnat höja kvaliteten i vården, öka effektiviteten och samtidigt skära i kostnaderna. Information Management by Acando Nu finns det ett nytt buzzword att lägga på minnet: AHA! Management AHA! Management är det nya och effektiva sättet att bedriva framgångsrik verksamhetsutveckling. Grundidén är att genom ständiga AHA!-upplevelser få ditt företag att bli lite snabbare, lite smartare och lite effektivare än konkurrenterna. Hemligheten? Fokus på information och människor. Vill du veta mer? Beställ boken om AHA! Management kostnadsfritt från vår hemsida. Åttiofyra sidor klokskap för chefer och företagsledare som vill få fler AHA!-upplevelser i sin vardag. Acando is a consultancy company that in partnership with its clients identifies and implements business improvements through information enabled by technology. Acando provides a balance of high business value, short project times and low total cost. Acando s annual turnover exceeds EUR 150 million and the Group employs professionals in ten European countries. Acando is quoted on the OMX Nordic Exchange. Acando s corporate culture is based on three core values: Team spirit, Passion and Results.

10 .... jamstalldhet Så ska glastak och glasväggar forceras Inom IT-branschen finns ytterst få kvinnor som är toppchefer eller teknikutvecklare. På regeringens bord ligger nu en handlingsplan för att göra något åt saken. Åtgärderna vänder sig till såväl företag som lärosäten och myndigheter. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM ANTALET KVINNLIGA VD:AR vid börsnoterade företag kan räknas på ena handens fingrar i IToch telekomsektorns börsbolag finns inga alls. På övriga ledande positioner och inom teknikutveckling är det också ytterst få kvinnor. Sedan den omtalade IT-bubblan sprack runt år 2000 har svenska ungdomars intresse för ITutbildningar minskat, inte minst från kvinnligt håll. Vid millennieskiftet var andelen kvinnliga sökande till de svenska civilingenjörsprogrammen i datateknik cirka 13 procent. Nu ligger siffran under 5 procent. Detta är bakgrunden till den handlingsplan som Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har tagit fram på uppdrag av regeringen. Den sneda könsfördelningen inom ITbranschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Vi bär med oss olika erfarenheter in i våra arbeten. Om fler kvinnor deltar i IT-utvecklingen kommer fler perspektiv att tas till vara, vilket i förlängningen innebär ett bredare utbud av intressanta produkter och tjänster och därmed chans till ökad tillväxt, säger Annika Vänje, som var projektledare för handlingsplanen vid KTH och numera arbetar som utredare vid Högskoleverket. BLAND ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN lyfter hon särskilt fram att bilden av IT-utvecklaryrket måste förändras. Det har fått en nördstämpel och många tror att det bara handlar om socialt isolerade personer som sitter och programmerar hela dagarna. För branschen gäller det att avliva den myten och istället visa på bredden av spännande uppgifter, säger Annika Vänje. En annan utmaning för näringslivet är att synliggöra kvinnors teknikkunnande. Våra värderingar är så starkt kopplade till män som ingenjörer. Många kvinnliga konsulter vittnar om att de ofta får börja från minus med att bevisa att de kan. För män tas kompetensen som självklar. Detta är något som också återspeglas i företagens rekryteringsprocesser. Annika Vänje talar om både glastak och glasväggar som hinder för kvinnors karriärvägar. Med glasväggar menar hon möjligheterna att utveckla sig till teknikspecialist. Även vid dessa rekryteringar är det viktigt vilka nätverk man har tillgång till. Här kan företagen hjälpa till genom att se till att både kvinnor och män finns på de mötesplatser och arenor där en stor del av den informella rekryteringen sker. Det behöver inte vara så komplicerat, utan kan handla om enkla saker som den fysiska placeringen av medarbetarnas arbetsplatser, poängterar Annika Vänje. Den sneda könsfördelningen inom branschen är ett problem både ur demokratiskt och tekniskt perspektiv. Annika Vänje, Högskoleverket Åtgärder för en mer jämställd bransch Handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt lämnar bland annat följande rekommendationer till branschen: som gynnar företagets egen utveckling. Läs hela handlingsplanen: 10 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

11 Hårt arbete, en viss anpassning efter rådande normer och inte minst en jämställd man detta är enligt Elisabeth Stjernstoft vad som krävs för att som kvinna nå en ledande position i IT-branschen. Efter tolv år som konsult blev hon för två år sedan CIO för Citymail. TEXT SUSANNA LIDSTRÖM FOTO FRANS HELLQVIST MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 11

12 LASTBRYGGAN LEDER UPP till en bred orange ståldörr, och innanför den står postcyklarna på rad efter uträttat värv denna kyliga decembereftermiddag. Elisabeth Stjernstofts arbetsgrupp har dock hållit sig inomhus större delen av dagen. De håller på med ett nytt utvecklingsprojekt och delar för närvarande lokaler med en av Citymails postutdelningscentraler vid Telefonplan i Stockholm. Resten av IT-avdelningen sitter på huvudkontoret i Västberga några kilometer härifrån, och det är där 38-åriga Elisabeth Stjernstoft vanligen börjar sin arbetsdag på vad hon kallar landets roligaste CIO-jobb. Det bästa med att sitta i företagsledningen för Citymail är att jag får arbeta med det jag brinner för och tycker är allra roligast: affärsutveckling och informationsteknik. Att se vilka möjligheter informationstekniken ger för att förbättra affären, öka kundnyttan och effektiviteten. Och att genomföra detta. Det är roligt att få prova de visioner, idéer och tankar man bär på att testa nya sätt att arbeta, slå konkurrenterna, öka vinsten. Det är lite som en tävling varje dag, en konkurrens där deltagarna tycker att det är roligt, utvecklas och får kickar när det går bra, säger Elisabeth Stjernstoft. ORDEN FLÖDAR och det är uppenbart att hon är engagerad i det hon gör och van att förmedla detta till sin omgivning. Som många andra är hon bekymrad över det minskade intresset bland ungdomar särskilt flickor att studera teknik, IT, matematik och naturvetenskap. Vi måste hjälpas åt föräldrar, skolor och arbetsgivare med att avdramatisera detta med teknik och visa både tjejer och killar hur kul det är. Fördomar jag stöter på bland både män och kvinnor är att IT är svårt, komplext, jobbigt eller tråkigt. Dessa hoppas jag att vi tillsammans kan bryta. Det råder en avsaknad av kvinnliga förebilder inom IT. Elisabeth Stjernstoft, Citymail Kvinnor i ledande positioner ses som representanter för alla kvinnliga chefer. Elisabeth Stjernstoft, Citymail ELISABETH STJERNSTOFT har engagerat sig personligen och varit ute i skolor för att berätta om sitt jobb för högstadie- och gymnasieelever. Det är viktigt att börja tidigt för att väcka barnens intresse redan i unga år, tycker hon. Att det är förhållandevis få kvinnor inom IT tror jag beror på en avsaknad av kvinnliga förebilder. Det är viktigt med både förebilder och inställning. Syns inga coola kvinnor inom IT kommer inte lika många på tanken att de ska jobba med detta. Med inställning menar jag 12 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

13 ELISABETH STJERNSTOFT ÅLDER: 38 år. FAMILJ: Man och två döttrar, 9 och 6 år. BOR: Funkisvilla i Danderyd. UTBILDNING: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers. KARRIÄR: Management- och IT-konsult på Accenture , CIO på Citymail sedan januari INTRESSEN: Långdistanslöpning (bästa maratontid: 4.08), segling med familjen, kör motorcykel året runt. INSPIRERAR ANDRA Elisabeth Stjernstoft har varit ute i skolor och föreläst om att arbeta i IT-branschen. Vill du också inspirera ungdomar i deras yrkesval? Organisationen Transfer förmedlar föreläsare till skolan från näringslivet. Se: främst den som finns hos en själv, men även den som personer i ens omgivning har. Uppmuntras man att göra det man vill och inte det som följer vad man borde, så vågar man mycket mer. Själv hade hon ingen kvinnlig förebild inom tekniken, men lyfter särskilt fram sin pappas stöd och uppmuntran som oerhört viktigt för sitt yrkesval. Teknikintresset väcktes tidigt. Hon minns att hon som femåring monterade isär sina leksaker för att se hur de fungerade. Vid tio fick hon sin första dator, och när hon fyllt 16 köpte hon sin första bil. Det var en skrotbil, en Volvo 144 från 1972, som Elisabeth Stjernstoft ägnade åtskilliga timmar i garaget åt att svetsa ihop till körbart skick. Jag hade fördomsfria föräldrar som uppmuntrade mina intressen, konstaterar hon och berättar att teknikintresset i kombination med en fallenhet för matematik ledde till studier i elektroteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg direkt efter gymnasiet. SEDAN DESS ÄR HON VAN att som regel vara den enda kvinnan i olika studie- och arbetsgrupper. Som nyexaminerad civilingenjör började hon på management- och IT-konsultföretaget Accenture, där hon inledde sin karriär med djup systemutveckling inom bank- och finansbranschen och slutade på en central position i företagets ledningsgrupp för ett av affärsområdena. På vägen dit hann hon med att driva en rad förändringsprogram hos olika kunder, ofta i stora internationella företag och alltid med IT i fokus för att utveckla affären. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch som IT-branschen är mest positivt, tycker Elisabeth Stjernstoft. Den största fördelen är synligheten. Jag blir mycket lättare ihågkommen än en man. En nackdel kan givetvis vara att även fel syns mer. Det finns en tendens att kvinnor i ledande positioner ses som representanter för alla kvinnliga chefer, säger hon och förklarar att konsekvenserna av detta kan bli ödesdigra för många fler än den enskilda kvinnan. ETT MISSTAG FRÅN EN KVINNA kan leda till slutsatser som Vi provade med en kvinnlig chef en gång, men det fungerade inte. Män tillåts i högre grad att representera sig själva. Men jag känner mig inte påpassad, utan kan koppla av och vara mig själv i de flesta sammanhang. Jag tycker inte att det förväntas av mig att jag ska passa in i någon slags stereotyp roll, säger Elisabeth Stjernstoft. Däremot framhåller hon att det krävs en viss form av anpassning för att få det jobb man vill ha och avancera i en organisation. Det är en myt är att du duger som du är. Det stämmer varken för kvinnor eller för män. Man värderas efter hur man ser ut och hur man för sig i affärssammanhang. Som kvinna är man redan annorlunda och behöver därför anpassa sig mer. Om jag som kvinna sticker ut för mycket syns inte min tyngd som professionell yrkesutövare. HENNES TIPS TILL ANDRA är därför: Stick ut lagom mycket. Fundera över hur stort utrymmet är för att vara annorlunda. Klädstil och språkbruk kan ibland vara lika viktigt som kompetens och utbildning. Det är viktigt att kunna etikettsreglerna även om du bestämmer dig för att inte följa dem. Annars bryter du kanske mot dem i onödan, eller får oväntat motstånd eftersom du inte känner till vad som förväntas. Något som alltid förväntas är hårt arbete. Det vet Elisabeth Stjernstoft av egen erfarenhet. Det går inte att vara toppchef och jobba lagom. Chefer och företag som vill överleva måste leverera resultat. För att komma vidare i sin karriär är det nödvändigt att jobba mycket. Arbetsveckan är vanligtvis långt över 40 timmar. Och på frågan hur detta går att kombinera med ett vardagligt familjeliv svarar Elisabeth Stjernstoft: Som kvinna gäller det att ha en jämställd man! MED FLER JÄMSTÄLLDA MÄN kanske fler kvinnor vågar ta klivet in i IT-branschen. För företagen är detta framför allt en viktig lönsamhetsfråga, menar Elisabeth Stjernstoft som själv efterstävar en jämnare könsfördelning inom Citymails 25 personer starka IT-avdelning. I dag är 22 procent kvinnor. Att få in fler är inte bara en fråga om jämställdhet. Kvinnorna utgör minst hälften av kunderna, i flera branscher är andelen ännu större. Därför är det viktigt med ett så brett perspektiv som möjligt bland dem som utvecklar lösningarna. I blandade grupper finns större möjligheter att skapa kreativa idéer, vilket på sikt kommer att öka både lönsamhet och försäljning, säger Elisabeth Stjernstoft. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 13

14 Skola För tio år sedan var Sverige bäst i världen på att använda IT i skolan. Idag har flera länder sprungit om oss. Men skolans IT-utveckling går fortfarande framåt. TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO SCANPIX/PATRICK PERSSON Svenska skolor inte längre i topp Det är långt ifrån alla skolor som lever upp till visionen om en dator per elev. På de flesta skolor går det mellan fem och tio elever på varje dator. ALLT FLER SKOLOR FÅR UPP ÖGONEN för fördelarna med utbildningsportaler och nätburen kommunikation mellan lärare och elever. Har IT blivit en nödvändighet för god undervisning? Absolut, säger Anders Nordh, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting. Skolan ska följa samhällsutvecklingen, och då är digital kompetens och en hög tillgänglighet till IT oerhört viktigt. En dator per elev vore det optimala, menar Anders Nordh, men det kostar mycket och är fortfarande en avlägsen dröm för många skolor. De flesta skolor har mellan fem och tio elever per dator. Bredband finns på skolor, men kapaciteten varierar. Suss Forssman Thullberg är ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling. Hon instämmer i att IT är nödvändig för bra undervisning, men att det inte är en universallösning. Lärarens förmåga är minst lika viktig för goda studieresultat. Men dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta absolut nödvändig för såväl elever som lärare, säger Suss Forssman Thullberg. DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA med IT i skolan är, som Suss Forssman Thullberg ser det, att IT effektiviserar administrationen och kommunikationen, vilket frigör tid för utbildning. IT kan också skapa en bättre infrastruktur i skolan och göra det enklare för alla att ta del av viktig information. Dessutom ger IT möjligheter att skapa Dagens samhälle bygger helt på IT och därför är kunskap om detta nödvändig för såväl elever som lärare. Suss Forssman Thullberg, ansvarig för IT i skolan på Myndigheten för skolutveckling 14 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

15 virtuella mötesplatser som kan ändra skolans arbetssätt, lärares och elevers samarbete och därmed förhållandet mellan lärare och elev. Detta kräver långsiktiga lösningar med tillförlitliga produkter som uppdateras och dessutom ska vara billiga. SUSS FORSSMAN THULLBERG menar att det är viktigt att fånga upp de datakunskaper som eleverna redan har från sådant som snabbmeddelandesystemet MSN och det sociala nätverket My Space, men understryker att skolornas ITlösningar inte ska härma populära sajters utformning och funktion. De skolor som har lyckats bäst med sina ITlösningar har skapat dessa lösningar helt och hållet anpassade efter syftet utbildning och kommunikation och sett till att eleverna lärt sig detta, säger Suss Forssman Thullberg. Skolväsendet står inför en rad utmaningar. Å ena sidan saknar många skolor utrustning. Å andra sidan måste de som kommit längre i sin IT-utveckling, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, ta ställning i frågor som: Vad är skolan skyldig att lära eleverna om IT? Vad vill arbetsgivarna att framtidens anställda ska kunna? Arbetsgivarna och företagen måste vara delaktiga i diskussionen om vilka kunskaper skolan ska ge eleverna, det vore ett viktigt bidrag till IT-utvecklingen i skolan. Omvärlden måste se möjligheterna och inse att det faktiskt är i skolan som arbetslivet börjar, avslutar Suss Forssman Thullberg. BREDBAND I ALLA SKOLOR Under åren genomfördes ITiS, en satsning på IT i skolan för lärare på alla nivåer och som omfattade kompetensutveckling, stimulansåtgärder och infrastrukturering. Under ITiSsatsningen ordnades bredbandsuppkoppling i alla skolor samt e-postadress åt alla elever. Antal elever per dator varierar mellan skolorna, likaså bredbandskapaciteten. Hur resurser för IT fördelas inom skolan varierar från kommun till kommun och kan även bero på olika modeller för styrning, enligt Anders Nordh, ITstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting. MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 15

16 Papper och penna inte vasst nog för dagens skola Papper som kommer bort, anteckningar som inte går att läsa, uppgifter som glöms. Det är vardag på skolor. På Polhemskolan i Gävle har man tagit tag i röran med hjälp av en portal. TEXT HANNAH KIRSEBOM FOTO ISTOCKPHOTO NÄR KATRIN JOHANSSON, elev på Polhemsskolan i Gävle, förbereder sig inför ett prov slipper hon leta efter uppgifter eller försöka tyda sina handskrivna anteckningar. Allt material från föreläsningar, instuderingsfrågor och tips om vad hon ska läsa finns på skolans intranät. Det fungerar jättebra. Om man inte hinner eller inte vill anteckna allt som sägs under lektionstid så finns allt material tillgängligt på servern, säger Katrin Johansson, som går i klass Td3 på teknikprogrammet. Polhemsskolan har över elever och 238 anställda. Det är mycket människor och kommunikation är basen för verksamheten. För några år sedan kom man fram till att skolan skulle kunna förbättras med hjälp av ny teknik. Under höstterminen 2005 övergav skolan sitt gamla pappers- baserade nyhetsblad. Istället började man lägga nyheter och information direkt på skolans intranät med hjälp av Microsofts webbplattform SharePoint. På portalen samlas allt från scheman och veckomatsedlar till instuderingsfrågor och prov. Steg för steg har nätet ersatt gamla informationskanaler vilket innebär ett helt nytt arbetssätt för lärare och elever. Det är alltid känsligt att genomföra stora förändringar, men detta har fungerat över förväntan. Nu använder alla portalen, säger skolans IT-ansvarige, Torbjörn Stråhle. POLHEMSSKOLAN PLANERAR att varje klass inom kort ska ha en egen sida, som blir deras ingång till portalen. De flesta kurser har redan en egen sida med mappar där elever kan lämna in uppgifter, ställa frågor till läraren och ta del av alla föreläsningar som läraren lägger upp på sidan. Ofta läggs även proven ut på portalen, och läraren kan bestämma under vilken tid provet ska vara tillgängligt för eleverna. Jag och många andra lärare har i princip övergett papper och använder idag enbart portalen, säger Mikael Bondestam, matematik- och datalärare på Polhemsskolan. Han menar att många elever känner sig mer bekväma när de arbetar med datorer än med papper och penna. För något år sedan misslyckades en av skolans klasser på en vanlig salsskrivning på papper. När läraren sedan valde att lägga ut ett nytt Att vi arbetar så här är väldigt viktigt för elevernas digitala kompetens. Torbjörn Stråhle, Polhemsskolan 16 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

17 Kontakten mellan lärare och elev är fortfarande jätteviktig, intygar han. En viktig anledning till att skolans IT-lösning fungerar bra är att den introducerats smidigt och på personalens premisser. Alla uppmuntras att komma med idéer om vilka funktioner som ska finnas. Medbestämmandet är stort, och ber vi om ett förslag till någonting så får vi lika många svar som vi har lärare, Polhemsskolan är en av landets tio största gymnasieskolor med över elever och 238 anställda. prov på portalen så lyckades nästan alla elever avsevärt bättre. Eleverna kände sig mer avspända framför en dator än med pennan i hand, och det gynnade resultatet. Att vi arbetar så här i skolan är väldigt viktigt för elevernas digitala kompetens. Den datorvana de har med sig hemifrån bygger ofta på MSN och spel. Detta är något helt annat som bättre förbereder eleverna för arbetslivet, säger Torbjörn Stråhle. FRÅGAN ÄR OM DET FINNS RISK för att lärare och elever tappar kontakten när så mycket av arbetet sköts över nätet. Behöver eleverna ens gå till skolan när de lika gärna kan sitta hemma och arbeta? säger Torbjörn Stråhle. I vår SharePoint-grupp, som till största delen består av lärare, tar vi gemensamma beslut om hur funktionerna ska utvecklas. Det är roligt att se hur de som i början var negativa till systemet nu har blivit de största entusiasterna. KONTAKTPERSONER TORBJÖRN STRÅHLE IT-ANSVARIG, POLHEMSSKOLAN GÖRAN ÖLANDER MICROSOFT Det hade du ingen aning om! Spintop har sedan 2004 hjälpt företag att automatisera sina rutinärenden. Vår produkt Spintop Accelerator administrerar idag hundratusentals användarkonton och nu finns den även i versionen Midsize Edition avsedd för företag från 500 användare. Svarar du som IT-ansvarig ja på någon av frågorna nedan uppmanar vi dig att gå in på vår hemsida eller kontakta oss direkt för mer information. - Är dina IT-teknikers resebudget för hög? - Innebär en ny dator i organisationen flera timmars arbete för era IT-tekniker? - Sysslar IT-avdelningen mer med service än med IT? - Vill ni skära ner på kostnaden för konsulter som utför rutinuppgifter? - Behöver IT-avdelningen mer resurser? - Hamnar IT-personalen ofta i brandkårsutryckningar? - Saknar ni ett rationellt klienthanteringskoncept? Då bör ni använda Spintops Accelerator Midsize Edition som bygger på standardprodukter från Microsoft Ring oss direkt: Göteborg, Sten Hellström Stockholm, Magnus Pierre Eller besök oss på: MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE 17

18 IT gjorde skolan populär De flesta som använder PowerPoint har kanske tre, fyra presentationer som de uppdaterar och visar upp. Pelle Brändén har över 90 stycken. Men så är han också lärare på en skola där varje elev har en bärbar dator. TEXT JOHAN RAPP PELLE BRÄNDÉN UNDERVISAR på Rosendalsgymnasiet. Det är knappast en typisk skola. Här har alla 700 elever en bärbar dator och trådlös bredbandsanslutning finns tillgänglig i varje vrå. Ofta sitter eleverna med datorn i klassen och antecknar på datorns skärm. Är detta en skola för IT-fantaster? Nej, men vi använder IT för att på olika sätt förbättra undervisningen och arbetet, säger Pelle Brändén, som är skolans IT-pedagog och dessutom lärare i matematik och filosofi. Rosendalsgymnasiet är intressant på flera sätt. Skolan är bara drygt två år gammal och den första treårskullen går ut till sommaren Den är också något så ovanligt som en nystartad kommunal skola. Kommunen hade märkt ett sviktande intresse för naturvetenskapliga ämnen, vilket födde en idé att starta en skola i universitetsmiljö med IT som redskap i undervisningen. SKOLAN LIGGER MITT I universitetsområdet i en byggnad som tidigare inhyste Läkemedelsverket. Satsningen på IT är inte så mycket hokuspokus som man kunde tro. Inga lärare i hologramform som möter en i entrén, inga elever med virtuella glasögon i fysiklabbet. Inte ens en portal där man lägger så mycket information som möjligt, som på en del andra skolor. Vi har valt att ta det lugnt. Vi har till exempel inte byggt en stor portal för allting. Vi vill att IT ska bli ett naturligt verktyg, inte ett självändamål, säger Pelle Brändén. Skolan blev snabbt känd i Sverige genom att varje elev från dag ett fick en bärbar dator till låns. Det är en Tablet-PC, en dator med Rosendalsgymnasiet startades 2005 av Uppsala kommun och har idag omkring 700 elever. både tangentbord och yta för digitalisering av anteckningar gjorda för hand. Som för alla andra organisationer med många människor och stora informationsflöden var papper länge det bärande kittet i skolans kommunikation. Men papper kommer lätt på villovägar, de kan vara jobbiga att distribuera, de blandas lätt ihop med andra papper och så vidare. Och tonåringar är mer tankspridda än genomsnittet. Elever slarvar ofta bort papper så fort de får dem i handen. Tack vare IT kan både eleverna och vi lärare alltid hitta vad vi ska ha. Hela kursadministrationen har blivit lättare, säger Pelle Brändén. I VIRTUELLA KLASSRUM på intranätet lägger lärare upp uppgifter och övrig information. Intranätet är också en gemensam kommunikationsyta och eleverna kan skicka sina uppgifter till lärarna i mail eller lämna dem i digitala mappar. Vi vill att IT ska bli ett naturligt verktyg, inte ett självändamål. Pelle Brändén, Rosendalsgymnasiet Pelle Brändén själv är en hängiven powerpointare. Bara i matematik har han ett 50-tal olika genomgångar. Dessa tar tid att skapa det första året, men kan sedan återanvändas och delas med andra lärare. Det är helt klart en tidsvinst, säger han. Hela första året gick åt till att bygga upp ITstrukturen och utbilda lärarkollegor, men nu är de flesta med på tåget. Det är inte så många år sedan lärare delade ut blyertspenna, suddigum och papper och förmanade eleverna att inte tappa bort dessa saker. Nu kan elever få en portabel dator. Det säger något om hur digitaliseringen håller på att slå igenom i svenska skolan. KONTAKTPERSONER PELLE BRÄNDÉN IT-PEDAGOG, ROSENDALS GYMNASIUM GÖRAN ÖLANDER MICROSOFT 18 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

19 Vassa konsulter *

20 .. SAkerhet Att efter flera års forskning och utveckling komma ett halvår senare än en konkurrent kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Erik Bernsland, WM-data/Logica 20 MICROSOFT EXECUTIVE CIRCLE

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT)

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT) Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten ESMT (European School of Management and Technology) strävar efter att ge sina studenter den optimala inlärningsupplevelsen.

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

PROJEKT KAM-RAT AB. Carolina Melin - KAM Grund 2015

PROJEKT KAM-RAT AB. Carolina Melin - KAM Grund 2015 PROJEKT KAM-RAT AB Carolina Melin - KAM Grund 215 KUNDINFORMATION RAM; KUNDINFORMATION KUNDPROJEKT: KAM-RAT AB DATUM: 215-2-16 Organisationsnr: 55691-3591 FÖRETAGSFAKTA Bolagsform: Aktiebolag Företagsnamn:

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies 2004-11-25 Global marknad Fritt sätt att arbeta Alltid nåbar Hård konkurrens Kostnadseffektivitet och säkerhet Förutsättningarna

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

*Ungdomsbarometern 09/10

*Ungdomsbarometern 09/10 it is YOUR future IT-branschen har vuxit till sig och utvecklats. Och vi med den. Vid Karlstads universitet ger vi dig möjlighet att gå din egen väg till ditt drömjobb inom IT-branschen. Vare sig du från

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer