HMS Sundsvall i Libanon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HMS Sundsvall i Libanon"

Transkript

1 SFRO NYTT SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Februari 2008 HMS Sundsvall i Libanon Reservoffi cerare i karantän Äntligen en tidning i tid På besök i Köpenhamn

2 medlemsnytt SFRO-NYTT Organ för Svenska Flottans Reservofficersförbund. Tidningen distribueras till samtliga medlemmar i SFRO. Manus mottages tacksamt. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att redigera och förkorta inkommet material. Återgivande av publiceras material medges med angivande av källan. Ansvarig utgivare: Olof Hermansson tel e-post: Utgivning: 4 nr per år Redaktör: Johan Hamnegård SFRO kansli: fax: e-post: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70. (Besök enl. ö.k.) Hemsida: Glöm ej att adressändra till kansliet. Tryck: DAUS Tryck och media ISSN X PG-nr: BG-nr: SFRO hälsar nya medlemmar välkomna Joachim Ander, född 1963 Staffan Anderberg, född 1945 Magnus Brännström Christoffer Carlander, född 1937 Leif Eriksson, född 1963 Thomas Falkeborn, född 1952 Håkan Flenhagen, född 1954 Rickard Fredsborn, född 1972 Carl-Johan Garsten, född 1942 Henrik Hallbäck, född 1947 Robert Hellström, född 1964 Johan Hernmarck, född 1956 Mikael Jansson, född 1974 Jan O Johansson, född 1943 Stefan Johansson, född 1956 Andreas Johansson, född 1975 Per Johansson, född 1979 Jan-Åke Jonsborg, född 1943 Claes Lachmann, född 1959 Christer Larsson, född 1952 Bo Levén, född 1951 Jonas Moberg, född 1971 Göran Mossberg, född 1958 Gabriel Munck af Rosenschöld, född 1947 Om du lämnar material till tidningen Text: * I Word eller monterad i . * Texten skall vara färdig för tryck * Ca tecken i 12 pkt (ca 1,5 A4) motsvarar ungefär 1 helsida exklusive bilder. * Uppge artikelförfattare. Bilder: * Originalbilder. * Pappersbilder alternativt digitala bilder med högsta upplösning i jpeg eller tiff. * Klistra inte in bilder i texten. * Uppge fotograf och vad bilden föreställer samt i vilket sammanhang den är tagen. * Försök leverera bilder och text samtidigt. Robert Nilsson, född 1942 Jonas Nilsson, född 1967 Carl-Johan Norberg, född 1965 Jan Norström, född 1961 Christian Nydahl, född 1971 Bo Peders, född 1943 Tore Reinhold, född 1964 Carl Ripa, född 1977 Magnus Roglert, född 1971 Matts Rosendahl, född 1953 Henric Roth, född 1982 Nils Rudérus, född 1972 Gunnar Schumacher, född 1944 Örjan Sterner, född 1938 Patrik Strandberg, född 1971 Björn Svanström, född 1971 Peter Sörborn, född 1952 Andreas Takvam, född 1978 John Tengström, född 1968 Ulf Tingström, född 1960 Ulf Ökvist, född 1941 Erik Österlund, född 1977 Fredrik Överby, född 1976 Uppdatera ditt rullkort med din adress! Omslag: Lt Rickard Hellman som flaggvakt på Cypern foto: FBB Nästa nummer kommer ut 1 april manusstopp 10 mars SFRO-NYTT februari

3 ledare En sammanfattning av reservofficerens 2007 FOTO: ANNE LARSSON "Vi kan konstatera att Försvarsmakten väljer att inte fullt ut nyttja och utveckla den kostnadseffektiva kompetensresurs som ligger i reservofficerssystemet." Så här vid ett årsskifte är det på sin plats att summera det år som gått. Hur har reservofficersfrågan utvecklats under 2007? Vi vet att reservofficeren kombinerar militär professionalism med utbildning och yrkeserfarenheter från den civila delen av samhället. Konceptet bygger på att den enskilde medarbetaren har sin huvudsakliga karriär utanför Försvarsmakten och därför knappast betraktar sina insatser som officer i termer av livstidsyrke. Som ung kan främst reservofficerens rent militära kunnande nyttjas men efterhand tillvinner denne sig så kallade dubbla kompetenser, vilket innebär att civilt förvärvade meriter kommer till användning vid militära tjänstgöringar i Sverige eller utomlands. Därtill kommer att kostnaderna för reservofficeren är mycket låga då han eller hon inte tjänstgör och att Försvarsmakten kan tillgodogöra sig civilt förvärvade kompetenser. Svenska Flottans Reservofficersförbund anser att Försvarsmaktens reformering mot ett insatsförsvar, som ska lösa uppgifter i Sverige och utomlands, understryker behovet av reservofficerare. Det nya försvaret ställs inför olika typer av hot i varierande konfliktnivåer och behöver därför en kompetensförsörjning som är anpassningsbar och flexibel. Anpassning innebär i detta sammanhang att dimensionera exempelvis officerskåren till nya eller förändrade uppgifter. Personalplaneringen måste vara flexibel så att kompetenser och antal individer svarar upp mot framtida behov som i många fall inte kan förutses idag. Mot den bakgrunden borde reservofficeren vara en nyckelkomponent i Försvarsmaktens framtida personalförsörjning. I början av året pekade mycket mot en positiv utveckling av reservofficersfrågan. Från den politiska ledningen i Försvarsdepartementet var signalen tydlig: reservofficerarna behövs även i framtiden och bör finnas kvar som en egen personalkategori. Högkvarteret gav ut detaljerade direktiv till förbanden som syftade till att återta en övad och motiverad reservofficerskår. Samtidigt skrev Överbefälhavaren handbrev till samliga reservofficerare och underströk att det även i framtiden finns plats för dem som vill ställa upp för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter i Sverige och utomlands. Det är nedslående att summera vad som verkligen hänt i reservofficersfrågan. Vi har egentligen inte sett någonting av betydelse som fört systemet framåt. Däremot har Förbundet fått lägga ner stor kraft på att reda ut en rad missförstånd och oklarheter. Vi har bemött och korrigerat felaktiga påståenden som går ut på att det inte finns något (eller möjligen endast ett mycket litet) behov av reservofficerare, att reservofficerssystemet ska avskaffas, att reservofficer bara ska vara en anställningsform och att ingen ska antas till utbildning mot reservofficer med start under hösten I flera fall handlar det om att man lokalt eller på mellannivåer gjort egna tolkningar. Ibland har man dessutom gått händelserna i förväg och agerat på löst skisserade framtidsidéer eller dragit egna slutsatser av förslag som Försvarsmakten framställt till regeringen. Vi kan konstatera att Försvarsmakten väljer att inte fullt ut nyttja och utveckla den kostnadseffektiva kompetensresurs som ligger i reservofficerssystemet. Om orsakerna till detta är att vi utmanat starka kårintressen eller om det snarare beror på brister i ledningsstrukturerna är sekundärt. Förbundet har ett ansvar gentemot medborgarna att öppet redovisa hur varje skattekrona kan bidra till en slagkraftig militär personalförsörjning av insatsförsvaret. Vi prioriterar därför arbetet med att ta fram en programskrift (se annan plats i tidningen), där vi tydligt förklarar hur reservofficerarna kan bidra till att höja Försvarsmaktens operativa förmåga. MIKAEL BRÄNNVALL 3 SFRO-NYTT februari 2008

4 redaktörens rader Äntligen ett unikt nummer Numret du nu håller i din hand är unikt. Det är det första numret som utkommer på utsatt tid sen arbetet med SFRO-Nytt övergick från vår tidigare kanslichef till att vara en del av styrelsens arbete. Till lessonslearned-pärmen skriver vi alltså att det tar ett år att komma in i arbetet. Det var nämligen för nästan exakt ett år sen jag började jobba med den här tidningen. Utgivningen var detta första år tämligen sporadisk, med endast två utgivna nummer. När nu en stor del av redaktörens tekniska tillkortakommanden har övervunnits, medelst många timmar med övningsskivor för olika layout- och bildbehandlingsprogram, kommer den ambitiösa ambitionsnivån för tidningens utgivning förhoppningsvis kunna hållas. Tillflödet av material till tidningen var ett område jag oroade mig för. Detta har dessbättre hittills varit i onödan. Jag har varken behövs jaga material eller påminna om deadline utan många texter har kommit utan prut, varav i vanlig ordning flera från kretsarna. SFRO-Nytt fortsätter sin redan inslagna internationella prägel med en intresseväckande rapport från flottans korvettstyrka i Libanon, ML 02. I detta nummer inleds en ny serie om navalakademierna. Slutna sällskap eller oväntat öppna? Avgör själv. Först ut en intervju med flaggkapten UppSjö, med stundande jubileumsbal. Anteckna genast 1 mars i kalendern. Det klassiska inslaget "Baksidan" är äntligen tillbaka med en tänkvärd text från SFRO-Nytt-veteranen Girion Blomdahl. Kallelse till SFRO:s årsmöte 2008 Så som årets första nummer plägar göra innehåller också denna utgåva kallelse till årsmöte, att beskåda nedan. Anteckna genast 12 mars i kalendern. Malmökretsen har i vanlig ordning farit över sundet och hälsat på. Läs om deras äventyr på sidorna 12 och 13. Göteborgskretsen har navigerat i huvudstadens skärgård. Hur det gick? Se sidan 10. Apropå navalakademierna: När Stockholmskretsen bjöd in Christian Braunstein som föredragshållare passade SjöHOLM på att fira sin 40-årsdag. Läs rapporten på sidan 11. Hur förklarar sig flaggkapten? Se nästa nummer. Väl mött! JOHAN HAMNEGÅRD Medlemmar i Svenska flottans reservofficersförbund kallas härmed till årsmöte. Datum: Onsdag 12 mars 2008 Plats: Berga Tid: kl Motioner skall vara sekreteraren till handa senast den 12 februari. Kontakta Förvaltnings- och revisionsberättelse, propositioner och motioner samt yttranden över dessa tillhandahålls på begäran senast den 26 februari. Efter mötet följer gemensam middag. Prisuppgift och detaljprogram anslås på hemsidan senast den 26 februari. Deltagande i middagen skall meddelas kansliet per e-post senast onsdagen den 5 mars. Förslag på föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av justerare och rösträknare 6. Framlagda propositioner 7. Framlagda motioner 8. Framläggande av förvaltningsoch revisionsberättelse samt fråga om godkännande av förvaltningsberättelse 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Valnämndens förslagsskrivelse 11. Val av förbundsordförande 12. Val av sekreterare 13. Val av skattmästare 14. Val av utbildningsansvarig 15. Val av övriga ledamöter 16. Val av personliga suppleanter 17. Val av två ledamöter till valnämnden 18. Val av ordförande i valnämnden 19. Val av tre ledamöter till Hederstecknets nämnd 20. Val av två revisorer samt två suppleanter 21. Fastställande av årsavgift och budget 22. Övriga frågor 23. Mötets avslutande. SFRO-NYTT februari

5 förbundet En programskrift utformas Tidigt om morgonen en vacker höstdag samlades en skara män, alla i sina bästa år, på kansliet på Östhammarsgatan. De var där för att genomföra första steget ett projekt att upprätta något som har fått arbetsnamnet SFRO programskrift. Det pågår inom Försvarsmakten en reformering av personalsystemet. Inställningen till reservofficerare och reservofficerssytemet är skiftande inom Högkvarteret. Förbundet upplever att vi måste föra en kontinuerlig kampanj för att förklara de värden som vi ser i reservofficersinstitutet. För att på ett enkelt och lättillgängligt sätt presentera dessa, samt för att utgöra ett stöd för våra förtroendevalda i sitt påverkansarbete, har styrelsen beslutat att programskriften skall tas fram. Denna skrift skall ha som syfte att presentera SFRO:s svar på frågorna varför behövs reservofficeren i framtidens försvar, samt hur skall reservofficersinstitutet se ut för att bäst bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga. Dagen inleddes med att strukturera våra argument för reservofficeren genom en fiskbensanalys. Under diskussionen, vilken enligt ordförande Brännvall drevs med rimligt högt i tak, konstaterades att det går att dela in argumenten för reservofficersinstitutet i nio kategorier (utan inbördes ordning): 1) det skapar säkerhetspolitisk handlingsfrihet och -utrymme för samhället; 2) det tillför attityder och förhållningssätt till Försvarsmakten; 3) det bidrar till en kostnadseffektiv personalförsörjning; 4) det tillför Försvarsmakten civil kompetens; 5) det ger Försvarsmakten ökad indirekt påverkansmöjlighet på övriga samhället; 6) det bidrar till Försvarsmaktens folkförankring; 7) det attraherar befolkningssegment som annars inte skulle sökt sig till Försvarsmakten; 8) det skapar mervärden för övriga samhället; samt 9) det utgör en kvantitativ personalresurs. Detta är alltså en sammanställning av de förtjänster som finns för ett samhälle att hålla sig med reservofficerare. Programskriften skall rikta sig främst till den rikspolitiska nivån, och vara skriven så att även en person utan militär bakgrund skall kunna ta till sig våra argument. Som sekundär målgrupp återfinns Försvarsmaktens högsta ledning. Dokumentet måste vara levande, och det är arbetsgruppens förslag att det årligen skall ske ett ställningstagande till huruvida det skall omarbetas. Detta för att medge anpassning till utvecklingen i samhället i stort och inom Försvarsmakten i synnerhet. Dock upplever arbetsgruppen att det finns en stabil evig sanning som torde stå sig genom de flesta av Försvarsmaktens konvulsioner. Efter lunch vidtog arbetet med att definiera hur systemet bör utformas. Huvudsakliga förändringar från dagens modell behandlar tydligare ömsesidiga åtaganden beträffande tjänstgöring samt återinförandet av en aspirantskola. Stycket utgör även ett allmänt klarläggande om hur reservofficeren bör rekryteras, utbildas, och tjänstgöra allt ur ett samhällsnyttoperspektiv. Arbetsgruppen hade så skapat den ideologiska basen till något som sedan förbundets arbetsutskott skapat ett dokument av. Under styrelsemötet i mitten av december hölls en diskussion om dokumentet och dess innehåll, och arbetsutskottet fick klartecken att fortsätta framtagningen av det slutliga förslaget till programskriften. Det är författarens förhoppning att kunna presentera en färdig produkt under förbundets årsmöte i mars. Eder ödmjuke sekreterare OLOF HERMANSSON Annonsera i SFRO-Nytt Det här skulle kunnat vara en annons för ditt företag. Tag chansen att nå ut till en bred krets av reservofficerare tillhörande svenska flottan och amfibiekåren. Nedan visas annonspriserna för Hör av dig till Svartvitt 4-färg Helsida 2200 kr 3700 kr Halvsida 1300 kr 1800 kr 1/4-sida 700 kr 1000 kr 1/8-sida 450 kr 600 kr Rabatt vid beställning av fyra nummer hel- eller halvsida: 10% Rabatt för medlemmar: 30% på ordinarie pris hel- och halvsida. 5 SFRO-NYTT februari 2008

6 försvarsmedicincentrum Medicinalreservofficerare i karantän Att bjuda in till reservofficersträff på en gammal karantänsanstalt skulle kunna tolkas på ett mindre smickrande sätt. När Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg bjöd in sina reservofficerare till Känsö i Göteborgs södra skärgård var det däremot helt rätt, eftersom miljön är som klippt och skuren för att passa just medicinalpersonal. D et var en ovanligt brokig skara om drygt 40 reservofficerare som anmälde sig för tjänstgöring när sommaren övergick i höst. Här fanns sjuksköterskor och läkare. Miljöoch hälsoskyddsinpektörer fanns också på plats liksom veterinärer och några apotekare. Arméuniformer blandades friskt med marindito, och flera flygarvingar syntes också bland deltagarna. Efter flera år av låg aktivitet gentemot sina reservofficerare har nu FömedC blivit ett betydligt mer aktivt förband utifrån ett reservofficersperspektiv. Man har till exempel påbörjat utbildningen av 22 nya reservofficerare och rekryteringen till nästa års utbildningar pågår för fullt. Informationen till förbandets reservofficerare skall förbättras, och man har utsett major Lars-Arta Anderson, med lång erfarenhet av personal- och reservofficersfrågor, till Höga diskussionsvågor Sammantaget positiva tecken, men deltagarna efterlyste mer mycket mer! Detta framkom med all önskvärd tydlighet under de fria diskussioner, som var en av programpunkterna. Bland många intressanta frågor som fördes fram fanns bland annat Varför har vi numera nästan bara för internationell tjänst, men då mestadels som vanliga läkare, sköterskor etc. eftersom antalet befattningar som kräver en officersbakgrund är mycket litet. En annan fråga som togs upp var informationsflödet till reservofficerarna från FömedC. Att det inte är tillräckligt framkom med all önskvärd tydlighet. Detta är ett problem som FömedC delar med många andra förband och som måste förbättras. När behovet av fackinriktad utbildning kom upp, var miljö- och hälsoskyddsinspektörerna rejält på hugget. De upplever att nästan allt krut läggs på att diskutera läkar- och sköterskefrågor när det handlar om utbildning. Här finns med andra ord en klar förbättringspotential. reservofficershandläggare. Han planerar att utöka RO-träffarna och lägga in mer fackbetonade utbildningsmoment i dem för att på så sätt skapa mer aktivitet bland medicinalreservofficerarna. SFRO-NYTT februari 2008 medicinalreservofficerare? Utöver utlandsmissioner är antalet utbildningsoch övningstillfällen mycket få, liksom antalet befattningar i den numera mycket begränsade insatsorganisationen. Medicinalreservofficerare ianspråktas 6 Sjukvård i fält på riktigt Att antalet större sjukvårdsinsatser för våra förband är få är något som vi skall vara glada för. Desto viktigare är det att ta till vara på erfarenheter från de tillfällen då det verkligen har bränt till. På plats på Känsö var överstelöjtnant Hans Håkansson. Han var den 17 mars 2004 chef för de svenska trupperna i Kosovo, som hamnade mitt emellan

7 försvarsmedicincentrum i sjukvårdsorganisationen som gjorts i samband med att förbandet skulle åka ut passade sällsynt illa för den verklighet som förbandet mötte i mars 2004, några veckor innan det var dags att rotera hem. Reservofficersförbundet på plats För reservofficerare som sällan tjänstgör uppstår ofta en mängd frågetecken. Löner, premier och befordran är bara några av de områden som är svåra att ha uppdaterad kunskap kring som reservofficer. Där kan Reservofficersförbundet ofta ge konkreta råd, och det var också därför som Anne Larsson från förbundet var på plats. Förutom att informera om förbundets verksamhet fick hon också svara på många frågor från deltagarna. Det är många viktiga frågor som tagits upp här ute. På vilka grunder befordran sker är angeläget att klara ut. Det är viktigt att de medicinalofficerare som tjänstgör utomlands har lämplig grad i förhållande till sin kompetens och befattning. Sak samma gäller den frågan om varför vi utbildar medicinalreservofficerare, när det inte klart framgår vad de skall användas till. Det är vidare av vikt att det finns befattningar som tillvaratar reservofficerarnas kompetens. Och frågan om marknadsmässiga löner är alltid väsentligt. Försvarsmakten måste vara beredd att konkurrera med löner, och inte bara för läkarna, för att få kompetent personal till insatsförbanden och utlandsstyrkan. Sammantaget var det en nöjd Anne Larsson som lämnade Känsö, med förhoppningar om att nu få fler medi cinalreservofficerare som medlemmar i förbunden. Lars-Arta Anderson tusentals uppretade kosovoalbaner och invånarna i en serbisk by. Han berättade på ett mycket målande sätt om vad som hände under vad som beskrivits som Slaget om Caglavica, då Balkan var mycket nära att sättas i brand - igen. Dygnet runt den serbiska byn resulterade i 35 sårade svenska soldater. Ansvarig läkare på den svenska huvudbasen Camp Victoria var fänriken i medicinalreserven Per Skoog, som också fanns med på Känsö. Han berättade om hur man varit ett fåtal soldater kvar på campen, vilka förberedelser man vidtog och hur man tog omhand skadade och sårade. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de neddragningar 7 Trots att frågetecknen under reservofficersträffen var många, var deltagarna överens om att den här typen av övningar ger mycket. Förväntningarna för det kommande året är höga och förbundet kommer att fortsätta att bevaka de viktiga frågor som togs upp. LENNART HAMMARSTRAND SFRO-NYTT februari 2008

8 libanon I Medelhavet med Sundsvall Sensommaren 2006 beslutade riksdag och regering, efter förfrågan från FN, att sända en styrka till Medelhavet och Libanon. Detta för att bidra till att de libanesiska farvattnen behölls öppna efter den israeliska blockaden som inletts i samband med det israeliska anfallet mot framförallt södra Libanon sommaren SFRO-medlemmen Rickard Hellman var med i denna styrka. HMS Gävle, korvett typ Göteborg, skickades till Medelhavet tillsammans med en framskjuten logistik- och underhållsgrupp. Flottan har sedan 2001 haft en internationell korvettstyrka (IKS) och nu skulle delar av IKS 06 att komma till användning. Detta var Sveriges första mission i flottans regi och missionen döptes i Sverige till ML 01. Rotation av fartyg samt personal genomfördes efter sex månader på plats i Medelhavet. ML 02 togs ur IKS 07 hade endast tränats för just denna uppgift. HMS Sundsvall kastade loss från Muskö den 22 mars Med ombord fanns jag som eldledare för (ELF). vakter. Dessa hade utbildats till att jaga talibaner i det afghanska grottsystemet, men blåsta på konfekten fick de istället bevaka landsmän och allierade i en fantastiskt tråkig hamnstad, i en än tråkigare hamn. Deras bistra uppsyn patrulleringar varade på motsvarande sätt mellan tre och åtta dygn där det som oftast var fem. Uppdraget på våra patrulleringar var enformigt till karaktären men med spännande inslag. Vi ingick i den styrkan bestående av de Då Libanon inte ansågs tillräckligt säkert för en flottbas hade en multinationell bas upprättats i den kommersiella containerhamnen i Limassol på Cypern. ML 01 hade under sina sex månader på plats arrangerat basen på ett ypperligt sätt och vi fann vår ankomst betydligt mer ombonad än våra kollegor hade gjort ett halvår tidigare. Att det finns infrastruktur i hamnen kan ses som en enkel och självklar sak, men det är oerhört störande och påfrestande då sådant saknas och vi alla i ML 02 blev med tiden tacksamma för de insatser som gjordes innan vår ankomst. En trång men trivsam bas Basen bestod egentligen av sambands-, stabs- och ledningscontainrar. Till detta fanns bostadsbaracker för landlaget och efter ungefär halva tiden även för besättningen. Det senare kan ha varit en lyx som jag personligen kunde ha varit utan, men (förstås) väldigt populärt i den allt trängre manskapshytten. Vi hade under våra nästan fem månader en blandad kompott av fartyg hemmahörande i den grekcypriotiska basen. Tyskland hade som ledarnation ansvaret för basen vilket resulterade i ett koppel bistra taliban-jägare som kan mycket väl ha varit befogad. Utöver de tyska robotbåtarna av Gepardklass, med dess lag- och stabfartyg av Elbe-klass hade vi till en början även norska patrullbåtar av Hauk-klass, danska Flyefisken-korvetter samt, endast för att göra vardagen ännu mer spännande, grekiska patrullbåtar av olika klasser. De turkiska fartygen som också ingick baserade i den norra delen av Cypern. Det trånga utrymmet för alla fartyg i hamn och de ständiga ändringarna i det, för patrulleringen, styrande dokumentet gjorde dagarna i hamn till en datumparkering av sällan skådat slag. Spännande inslag Dygnen i hamn var ofta fyllda med aktiviteter då vi passade på att utbilda oss, genomföra de viktiga materialkontrollerna och underhålla fartyget i allmänhet. Varje stillaliggande period försökte vi dessutom se till att vi var lediga åtminstone en eftermiddag eller ibland även en heldag. Hamnperioden varade mellan ett till fyra dygn med två som vanligast. Våra mindre fartyg som patrullerade närmast kusten till Libanon. Vattnet utanför Libanons kust var indelat i fyra zoner och ett fartyg ansvarade för varsin zon. Utanför denna indelning vakade tre fregatter över ett större område men med motsvarande arbetsuppgifter. Uppgifterna bestod som tidigare FOTO: BESÄTTNINGEN SFRO-NYTT februari

9 libanon beskrivet att se till att sjövägarna hålls öppna. Till detta uppdrag ingick även ansvaret över området. Vi bevakade varje fartygs in- och utpassering till FOTO: FBB Libanon där vi även frågade ut fartygen om dess last, rutt och ägare. Totalt sett fanns det alltså alltid fyra patrullbåtar eller korvetter i de inre zonerna och tre fregatter i de yttre zonerna. Till detta fanns det dessutom ett underhållsfartyg med bunkermöjligheter för framförallt fregatterna i området. Utöver styrkans fartyg besöktes området ständigt av intresserade nationer då både italienska och tyska signalspaningsfartyg samt franska jagare ofta patrullerade planlöst(?) i området. Informationsutbytet enheterna mellan FOTO: FBB Information kring omvärldsbilden och målinformation utbyttes både över etern men även via länksändningar. Detta möjliggjordes efter att vi installerat ett NATO-standardiserat data-sändningssystem ombord. Då samtliga övriga enheter var NATOmedlemmar kom all information och taktik att utgå från NATO- reglementen, vilket både var nyttigt och aningen jobbigt. Avstånden mellan fartygen var så pass stora att man vid normal hotbild förlitade sig helt på självskydd och inte uppträdde i formation. Väl förberedda IKS 07 hade förmånen att kunna förbereda sig direkt efter inryck mot endast ett mål, att bli ML 02 och rotera den svenska medelhavsflottan. Detta gjorde att vi kunde göra organisatoriska förändringar och avsteg från generalfördelningen i fartyget till att passa endast för vårt kommande uppdrag. Vi genomförde dessutom ett omfattande arbete i att ändra i våra arbetsrutiner och standardprocedurer inom stridsledningstjänsten för att kunna uppträda efter de informationer på arbetsmetodik och hot som finns i området. Materiella och utrustningsmässiga förändringar ombord var förstås viktigt och det var betryggande att se den logistiska linjen i flottan verkligen fungerar, om rätt människor vill att den ska fungera. Detta var något som skulle visa sig fungera utmärkt och långt över förväntan även på plats i Medelhavet. Något som däremot var väldigt viktigt och krävdes för att kunna lösa den uppgift vi var ställda. saknades under både förberedelsetiden och själva missionen var en rotekamrat. Trots att man hade flera fartyg runt omkring sig från många länders flottor ville man gärna ha möjligheten att diskutera förhållningssätt och taktik med landsmän som själva hade samma materiella begränsningar och nationella regler att ta hänsyn till i sitt arbete. Området som vi bevakade var som tidigare beskrivet hårt trafikerat av både militära och civila fartyg. Detta gällde även luftrummet som konstant övervakades och kontakterna identifierades. Under missionen hade våra sensorer kontakt med 7353 flygfarkoster. Av dessa var 732 militära. Detta ger dels en bild av hur mycket militär aktivitet det var i detta området dels hur nördig man blir när man pluggar för mycket statistik. Jag tyckte det var intressant att se hur FOTO: FBB det arbete vi länge tränats för står sig i verkligheten. På ett flexibelt och engagerat sätt tycker jag att vi gjorde det som förväntades av oss. Personligen kan jag rekommendera en mission i flottans regi. Jag är säker på att de på flera sätt skiljer sig från övriga vapengrenars missioner. Men jag tycker det är kul och viktigt att även flottan visar sin internationella styrka. Vem vet, UNIFIL (FN:s namn på hela styrkan i Libanon) har fortfarande fartyg kvar som patrullerar området och håller sjövägarna öppna. RICKARD HELLMAN 9 SFRO-NYTT februari 2008

10 kretsarna GÖTEBORG Navigationsövning i Stockholms skärgård M20 besättning bestod av: Jacob Forssblad (befälhavare /FC), Johan von Otter (ÖvningL / FotO), Anders Håkis Håkansson (redarrepresentant), Lars Landström (MtjL), Jan Frumerie (kock), Patrik Lilja, Magnus Nelson (pressofficer), Bo Erlandsson, Göran Ringqvist, Mats Andersson, Lars-Åke Kristoffersson, Per Hedström. Under helgen 29/6 1/7 genomfördes en navigationsövning i SFRO-G:s regi i Stockholms skärgård. Övningen kunde genomföras i och med generöst bidrag från Föreningen för Göteborgs försvar. 12 glada reservare embarkerade på fredagkvällen M20 som låg förtöjd vid Wasamuseet på Djurgården. Framåt åttatiden kastade vi loss med Waxholm som mål. En kort första etapp men nu var vi på väg. Det var en varm och solig sommarkväll så det var en riktig fröjd att få stå på utomhusbrygga och glida ut ur Stockholm. Övningsledningen vilade inte på hanen utan såg till att vi hade uppgifter att utföra redan från start. En dryg timme senare förtöjde vi Waxholm och det var dags för fartygsledningen/övningsledningens genomgång. Efteråt bjöd vår eminente köksmästare för helgen, Jan Frumerie, på kvällsskaffning. Efter lördagens losskastning stävade vi norrut till Trälhavet för vidare färd ner genom Lindalssundet och passerade in i Lådna-området norr Grinda. Denna del av Stockholms skärgård var ny för mig men med den rutt som övningsledningen hade lagt upp, vilken bjöd på avstickare runt öar utanför ordinarie leder, så jag tror att vi hann se det mesta av detta område. Det var även i detta område som vi fick se vad skarvarna kan göra med en hel ö. Inga levande växter där de har hållit till. Färden gick vidare mot Möja ner över Kanholmsfjärden, Nämdöfjäden, Jungfrufjärden och förbi Dalarö. Under resans gång positionerades grundklackar, minerade områden passerades, man över bord övades och vi passerade områden med dimma. Efter ytterligare övningar fortsatte vi vidare till Gålå där vi förtöjde och fick tillfälle att göra studiebesök på några MTBer. Efter passage av Älvsnabben var det dags att ta oss till dagens slutmål, Utö. Efter genomgång av övningsledningen så blev det bastu och dusch och därefter samlades besättningen på däck för att gemensamt promenera upp till Utö värdshus där vi intog en trerättersmiddag med många sköna sånger och berättelser från förr. Middagen avslutades med besök på Utös nattklubb innan det var dags för kvällstjänst. Det hade uppdagats att vi yngre i besättningen (ca 40 år) hade en miss i vår utbildning. Denna kunskapslucka fyllde Håkis i åt oss genom att utbilda oss i spelet Kork. Efter losskastningen från Utö gick vi genom Järnholmsund och passerade en stund senare Långbäling. Inpassage skedde mellan Ornö och Kymmendö och medan vi stävade upp mot Baggenstäket sprack molntäcket upp och vi fick strålande sol. Passage genom Baggenstäket tycker jag är något speciellt. Ett stort fartyg genom en väldigt smal passage och med strömt vatten, en härlig känsla. Nu var det inte långt kvar på den här helgen, gång genom Skurusundet och sedan upp till Djurgården och förtöjning vid Wasamuseet. Det är inte lätt att i ord återge den härliga känslan av att få tillbringa en helg ombord M20 tillsammans med en trevlig besättning. Det är som en drog där känslan sitter i länge men man vill ändå ha mer. Ett stort tack till de entusiaster i M20- föreningen som lagt ner sin själ i att få M20 till vad det är idag och också ett stort tack till de medlemmar i SFRO- Göteborg som gjorde denna navigationsövning möjlig. MAGNUS NELSON (TEXT) JOHAN VON OTTER (BILD) SFRO-NYTT februari

11 kretsarna navalakademierna STOCKHOLM Kavallerist firade 40-åring på Segelkronan När SFRO:s stockholmskrets bjöd in försvarsmaktens heraldiske expert Christian Braunstein som föredragshållare passade navalakademiska föreningen SjöHOLM på att göra händelsen till ett joint venture. Det slumpade sig nämligen så att dagen för föredraget sammanföll med datumet för SjöHOLMs födelsedag. För året en jämn dessutom, 40 år. Den fjärde november 1967 bildades den navalakademiska föreningen SjöHOLM. Föreningen var den andra i sitt slag, efter SjöLund som bildades tre år tidigare. Föreningen fyllde således jämt under 2007 och detta firades naturligtvis. I maj gick Föredragshållaren traditionsenlig jubileumsbal av stapeln på Operakällarens festvåning i Stockholm. Men för att göra jubileet extra uppmärksammat firades även själva födelsedagen. Genom att dra i lite trådar och kräva in lite tjänster lyckades SjöHOLMS flagg styra in styrelsen för SFRO:s Stockholmskrets att den fjärde november var ett ypperligt tillfälle för verksamhet-vilken-som-helst-som-drarfolk. Varför inte en trevligt föredrag? Sluga som de var i flaggen överlät de administrationen av händelsen på Stockholmskretsen. Christian Braunstein bokades upp för ett föredrag på M/S Segelkrona på Skeppsholmen bara ett stenkast från SjöHOLMs lokaler. Ett trettiotal gäster kom för att lyssna på Försvarsmaktens traditionsofficer. Christian Braunstein läste på Karlberg i mitten av 60-talet, men berättade att han hellre hängde på KSS eftersom festerna där var "fler och bättre". Christian Braunstein, som från början är kavalerist från K1, berättade vidare bland annat om arbetet med att ta fram ett heraldiskt vapen för Nordic Battle Group, vilket till slut blev ett lejon. Han nämnde även kalabaliken kring diskussionen härom året angående Födelsedagsbarnet den eventuellt nya logotypen för Försvarsmakten. Den bidde det som bekant ingenting med. JOHAN HAMNEGÅRD (TEXT) JOHN FORSELL (BILD) UPPSJÖ Föreningen som vände på upplägget Året efter SjöHOLMs bildande var det så dags för staden med nordens äldsta universitet att få en navalakademi. Namnledes vände den nystartade föreningen på traditionen med att inleda föreningens namn med "sjö" och satte det i stället sist. Detta orsakade viss uppståndelse. I år är det alltså dags för föreningen UppSjös 40-årsjubileum. SFRO-Nytt ringde upp UppSjös flaggkapten för att höra efter vad för stolligheter som planeras inför jubileumsbalen på Uppsala slott lördagen den första mars. Kan du säga något om balens tema? FK: Nej, det kan jag dessvärre inte. Inbjudan skickas ut i mitten av januari och då kommer jubileumstemat avslöjas för allmänheten. Du har ju redan tidigare flaggat upp för att 40-års jubileumet kommer att bli något alldeles extra. FK: Det stämmer. UppSjös balkommitté och corps inledde balarbetet tidigt i höstas och har jobbat hårt för att balen ska bli alldeles strålande och vördig. Spons har samlats in, underhållning har bokats och upptåg har planerats. Vördig? FK: Det betyder värdig men ändå lite till. Vad kan balgästerna förvänta sig? FK: Alla detaljer är ännu inte klara, men ett hejdlöst firande kan jag lova. Den viktigaste punkten är naturligtvis balsittningen på Uppsala slott. Ljuv underhållning och fantastisk musik kommer det att bli. Det har ryktats i byssan att herraktiviteten är inställd? FK: Vem har sagt det? Det stämmer verkligen inte! Herr- och damaktiviteterna blir av som vanligt. Det är ju nästan det som är roligast! Hur anmäler man sig? FK: Inbjudan går ut till medlemmar i navalakademierna. Är man inte medlem kan man gå in på JOHAN HAMNEGÅRD 11 SFRO-NYTT februari 2008

12 kretsarna MALMÖ Ny svensk-dansk sjöcentral Malmökretsen har gjort ett mycket intressant studiebesök på den nya sjötrafikledningscentralen som övervakar sjötrafiken genom Öresund. Centralen, som fått namnet Sound-VTS (Vessel Traffic Service), ligger i Sydkustens sjötrafikområdes snygga och ändamålsenliga lokaler överst i ett högt hus nära lotsbåtshamnen och den gamla flygbåtsterminalen i Malmö. Chefen för centralen Lennart Andersson berättar för oss att de danska och svenska regeringarna i maj förra året beslöt att inrätta en gemensam VTS-central med placering i Malmö. Denna central är den enda i världen som drivs av två länder tillsammans. Bemanningen är jämt fördelad med sju danska och sju svenska operatörer. Med en gemensam anläggning sparar man pengar både på driftsidan och på tekniksidan eftersom man slipper investeringskostnader för två olika anläggningar. Många enkelskrovsfartyg Syftet med VTS-centralen är att öka sjösäkerheten och miljöskyddet i Öresund som är ett av världens mest trafikintensiva områden. Mer än fartyg passerar årligen genom Öresund, fiske- och nöjesbåtar oräknade. Trafiken fortsätter att öka och fartygen blir dessutom allt större vilket ökar risken för grundstötningar och kollisioner med oljeläckage som följd. Med en gemensam anläggning kan man agera i hela Öresundsområdet oavsett om en båt befinner sig på danskt eller svenskt farvatten. Centralen informerar trafikanterna om fartygsrörelser av betydelse, hinder i farleden, extraordinära metrologiska förhållanden, vattenoch strömförhållanden, isförhållanden, utfärdar navigationsvarningar mm. Genom Öresund finns två farleder dels Flintrännan som går under Öresundsbron dels Drogdenrännan som går ovanför tunneln på den danska sidan. Båda har samma farledsdjup men danskarna tillåter mindre avstånd mellan fartygets och farledens botten. Drogdenrännan är kortare och bredare varför något fler fartyg väljer denna väg. Många enkelskrovsfartyg passerar fortfarande Öresund men det kan man i Lennart Andersson vid ett av centralens flera operationsbord. nuläget tyvärr inte stoppa vilket känns nervöst sett ur miljörisksynpunkt. Lotsningen ökar Till Sydkustens Sjötrafikområdes Sydkustens Sjötrafikområdes hus i Malmö hamn. uppgift hör också lotsning. Man erbjuder lotsning genom Öresund, öppensjölotsning till och från alla hamnar i Östersjön, Kattegat och Skagerrak samt lotsning till samtliga hamnar i Sydkustens sjötrafikområde som omfattar Skåne- och Blekingekusten. Nära 95 % av Sveriges import och export av gods transporteras på fartyg och många av dessa behöver lots. Lotsningen i Malmö ökar och ligger nu på ca 9000 lotsningar per år. Vad som först och främst avgör om ett fartyg ska ha lots eller inte är om fartyget är lotspliktigt vilket i sin tur bestäms av fartygets storlek, last och destination. Befälhavaren på ett fartyg som ofta anlöper en viss hamn kan, efter prövning av Sjöfartsinspektion, få en s.k. lotsdispens. Man får då möjlighet att själv framföra sitt fartyg på svenskt inre vatten. Flottans fartyg är som bekant automatiskt undantagna lotsplikt. Efterfrågan på lots för ren passage genom Öresund eller för färd på Östersjön ökar. Konkurrens och begrepp som Just In Time vilket enkelt uttryckt kan beskrivas som att gods i så liten utsträckning som möjligt ska ligga på lager innebär att industrin och sjöfartsnäringen ställer höga servicekrav och lotsning ökar säkerheten. Lotsningen finansieras dels genom direkta lotsavgifter, dels genom farledsavgifter som betalas av alla fartyg som transporterar gods till och från Sverige. En lotsning av en normal containerlåda in eller ur Malmö hamn kostar ca 7000 kr. Själva lotsningen tar då ca 30 minuter exklusive transport av lotsen till och från fartyget. Stort tack för ett verkligt matnyttigt studiebesök! LARS R CARLSTEDT (TEXT OCH BILD) SFRO-NYTT februari

13 kretsarna MALMÖ Svenskt gästspel i Köpenhamn Traditionsenligt tog vi tåget över Öresund till Svenska ambassaden i Köpenhamn där vi informerades om det försvarspolitiska läget i Danmark och den anpassning som deras försvar genomgår inför en aktivare internationell roll. Minister Mikael Lesko och militärattachén kommendör Lennart Bengtsson öppnade mötet med en Gammeldansk. D anmark har en annan försvarspolitisk situation än vi har. Man balanserar mellan Natos, FN:s, EU:s och i viss mån de nordiska grannarnas krav och förväntningar på insatser och politiska ställningstaganden. Viljeinriktningen är att ta för sig på den internationella arenan och inte längre spela en småstatsroll. Man gick som bekant aktivt in i Irak. Man hoppas mycket på EU som håller på att bygga upp både militär och civil kapacitet för sin krishantering medan Nato främst är militärt inriktat. Man ser även energin, klimatet och terrorismen som viktiga frågor för en stabilare värld. När det gäller den nordiska samverkan måste vi betänka att Danmark har gemensam gräns med Tyskland medan Helsingfors, Stockholm och Oslo ligger jämförelsevis långt borta. Johan Samzelius tackar värdarna Lennart Bengtsson och Mikael Lesko. marinen innebär det en rejäl satsning på nyproduktion av större tonnage. Det gäller både oceangående fregatter på ca 6500 ton och egna rejält stora stötteskip. Man satsar även på patrullbåtar och minsvepare medan man övergivit ubåtsvapnet. Den sista ubåten Saelen, Mathias Steuch, Sulev Pull, Lars Fränngård och artikelförfattaren Lars Carlstedt till bords. Östersjöns känsliga miljö är dock en stor gemensam fråga. som f.ö. deltog i Irakkriget, ligger nu som museifartyg på den gamla marinstationen Nyholmen i Köpenhamn. Hårdsatsning på internationella uppdrag. Medan vi i Sverige bara krymper vår krigsmakt satsar man i Danmark. För Satsningarna har möjliggjorts genom stor politisk enighet kring försvarsfrågorna. Man ser fördomsfritt på förändringar och har rationaliserat hårt 13 bl.a. genom en samordnad personaloch materieltjänst. Man skär hårt i overheadkostnaderna och minskar på civilanställd personal till förmån för militär. Från 60 % av budgeten på planering/materiel och 40 % på personal strävar man mot 40-60%. Samma hatt! Medan vi i Sverige har skilda myndigheter för flottan, kustbevakningen, sjömätning och isbrytning ligger detta under samma hatt i Danmark. Otänkbart säger vi i Sverige men det låter onekligen som om det är lättare att optimera de totala insatserna i Danmark. Man har även ett system som engagerar alla fritids- och fiskebåtar när det gäller rapportering av oljeutsläpp. Tusentals ögon m.a.o. I Danmark har man dessutom ett mycket starkt och aktivt hjemmevaern som sorterar direkt under ÖB. Det egna territoriet verkar därför inte vara lika övergivet som nu tycks gälla för Sverige. Stort tack till RIS för det trevliga arrangemanget och tack till våra värdar för undfägnaden. LARS R CARLSTEDT (TEXT OCH BILD) SFRO-NYTT februari 2008

14 reservofficersförbundet Aktuellt från SROF Höstens arbete inom SROF har inneburit uppföljning av förra årsskiftets direktiv till förbanden om kontakter med deras RO och av vårens framgångar med utgivandet av vår Vitbok och FM:s beslut inrätta en RO-enhet ledd av en RO med lägst överstes grad. Men arbetet med våra frågor gör trögt inom FM, och därför tvingats vi ägna allt mer kraft åt uppehållande strid kring reservofficerarnas fortsatta existens över huvud taget. Förhandlingar i en rad villkorsfrågor har fortsatt och till några delar avslutats. Arbetet med SROF:s framtida organisation befinner sig huvudsakligen i vänta-läge, men vi har bl a kunnat förstärka kansliet och förbättra villkoren i medlemmarnas numera frivilliga gruppförsäkring. Framtidens försvar behöver reservofficerare men dagens Försvarsmakt försöker avskaffa oss Från 5-30% av befattningarna inom många förband och utlandsstyrkor upprätthålls av RO. Ändå anger de i den stora behovsinventering som genomförts att de knappast behöver några RO alls framöver. I de politiska direktiven till FM understryks betydelsen av RO, medan FM återigen stryper utbildningen av RO och dessutom tunnar ut den. Försvarsledningens direktiv till förbanden sedan flera år att de ska utveckla en aktiv dialog med sina RO kommer just ingen vart. Inrättandet av en särskild RO-enhet som beslöts i maj har tagit lång tid. Chef och ställföreträdare har utsetts, men det är ännu oklart hur övriga medarbetare ska utses. Därför är det angeläget att intresserade RO snarast anmäler sitt intresse. SROF arbetar genom debattinlägg, uppvaktningar, förhandlingar och kontakter på alla nivåer. Vi tycker oss nå förståelse och positiva reaktioner på politisk nivå och hos Försvarsmaktsledningen, medan gensvaret och framför allt genomslaget för våra synpunkter och förslag genomgående är svagt från organisationen Försvarsmakten. Många enskilda reservofficerare får dålig eller ingen kontakt med sina förband, men SROF kämpar för att inga RO skall avskedas innan principdiskussionerna slutförts. Förbundsfrågor Arbetet med den 2006 beslutade översynen av reservofficersförbundens uppgifter, arbetsformer och samverkan har gått i stå sedan de framlagda gemensamma förslagen avvisades i början av detta år. De Stämmor som hållits under året har endast resulterat i vissa stadgeförenklingar, trots brådskan att nå resultat då både SFRO och SVEROF från i år bl a måst avveckla sina kanslier. Samtidigt ökar kraven på fackliga insatser snabbt, då förbanden har allt svårare att hantera reservarnas villkor och tjänstgöring, inte minst vid internationella insatser. SROF har kunnat bemanna en tjänst som ombuds-man hela året, och även tillsatt en deltidstjänst som senior-ombudsman under hösten. Förhandlingar Viktigast här är att en ny överenskommelse träffats med Försvarsmakten om ändring i utlandsavtalet. Den innebär att RO som tecknar tjänstgöringsbekräftelse för utlandsstyrkan från 1 november -07 ska ha likvärdig lönesättning, inklusive utlandstillägg och jourersättning, som den som tillämpas för YO. Individuell lönesättning (I - lön) skall tillämpas, det tidigare tariffsystemet utgår. Vid tjänstgöring utomlands utgår I lönen multiplicerad med faktorn 1.3, plus ett tillägg på kr per månad, plus vissa andra typer av tillägg beroende på mission. SROF accepterar inte att reservofficeren skjuts åt sidan eller blir någon sorts restpost i framtidens försvarsmakt. Vi accepterar inte att våra nuvarande medlemmar försummas, friställs i brist på fantasi, eller ges oförmånliga villkor vid tjänstgöring. Om Du inte är nöjd med Din egen situation kontakta oss eller Ditt medlemsförbund. BJÖRN GRÜNEWALD AEA sänker avgiften från Från och med 1 januari sänks avgiften till AEA:s a-kassa till 170 kronor i månaden, från dagens 225 kronor. Anledningen till sänkningen är framförallt att det goda arbetsmarknadsläget lett till minskade kostnader för kassan. Som medlem i Sveriges Reservofficersförbund har Du tillgång till ett antal förmåner: Medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). Medlemslån hos Salus Ansvar. Medlemslån och medlemsbillån hos Swedbank. Gruppförsäkring i Skandia. SACO:s inkomstförsäkring. SACO-EL i samarbete med Mälarenergi. Obs! Alla förmåner tecknas separat vid sidan om medlemskapet. SFRO-NYTT februari

15 reservofficersförbundet Ny, utökad gruppförsäkring Som medlem SVEROF eller SFRO har du möjlighet att gå med i Sveriges Reservofficersförbunds mycket förmånliga gruppförsäkring. Försäkringsgivare är Skandia. Försäkringarna är ett utmärkt komplement till det försäkringsskydd du omfattas av via socialförsäkringssystemet och genom dina anställningar civilt och inom Försvarsmakten. Din make/maka/registrerade partner eller sambo kan vara medförsäkrad. Alltså ett bra försäkringsskydd för hela familjen. Även om du inte tycker att du behöver någon försäkring just nu, rekommenderar vi att du läser denna information. När du behöver en försäkring kan det vara för sent. Grupplivförsäkring Har du familj är livförsäkring ofta rent av nödvändig för att dina anhöriga ska kunna bo kvar i huset eller lägenheten. Med försäkringens skattefria belopp, kan t ex lån lösas bort och skapa förutsättningar för att familjens ekonomiska situation ska bli så bra som möjligt. Du kan numera välja mellan fyra olika försäkringsbelopp i vår livförsäkring; 5, 10, 15 och 20 prisbasbelopp (Prisbasbelopp 2007= kr) och premierna är mycket förmånliga. Barnförsäkring Alla kommuner har någon form av försäkring för dagis- och skolbarn, men de gäller ofta bara under den tid barnen är på dagis eller i skolan och enbart vid olycksfall. När barn drabbas av någon form av invaliditet, är sjukdom den absolut vanligaste orsaken. Reservofficersförbundets barnförsäkring gäller både vid sjukdom och olycksfall. Du betalar bara en premie oavsett hur många barn du har. Barnen kan vara försäkrade till dess de fyller 25 år. Olycksfallsförsäkring Ett olycksfall innebär inte bara personligt lidande utan det kan också medföra betydande ekonomiska konsekvenser. Skulle du råka ut för ett olycksfall på arbetet kan du få ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada). När du tjänstgör i Försvarsmakten eller är ute på utlandsuppdrag gäller särskilda regler. Om olyckan är framme på fritiden måste du ha en egen olycksfallsförsäkring. Reservofficersförbundets gruppolycksfallsförsäkring ger dig ersättning för kostnader som uppstår i samband med ett olycksfall under såväl fritid som arbetstid (förstörda kläder, läkarbesök, resekostnader etc). Skulle skadan vara så allvarlig att du blir invalidiserad får du dessutom ett väl tilltaget engångsbelopp. Grupp Privatvård Grupp Privatvård ger dig tillgång till kvalificerad specialistvård när du behöver den som bäst. Skandia tillhandahåller ett stort antal privata specialistläkare över hela landet som ger dig ett snabbt omhändertagande på privatsjukhus vid behov av operation. Grupp Privatvård gäller efter remiss från allmänläkare. Du och dina barn får också tillgång till sjukvårdsrådgivning dygnet runt av legitimerade sjuksköterskor. Du som vill gå med i vår förmånliga gruppförsäkring Mera information och ansökningsblanketter kan du få från förbundets kansli, telefon eller Dessa kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan under Förmåner. Fyll i den och skicka till: Södertörns Försäkringsmäklare AB Box Haninge Vår försäkringsmäklare Johan Lundgren hjälper dig om du har några frågor. Tel eller epost; Vi är glada att kunna erbjuda dig vår gruppförsäkring och hoppas att du ska ta tillfället att skaffa dig en mycket förmånlig försäkring. Individuell lönesättning för reservofficerare i utlandsstyrkan En ny överenskommelse har träffats med Försvarsmakten om ändring i utlandsavtalet. Överenskommelsen innebär att reservofficerare som tecknar tjänstgöringsbekräftelse för utlandsstyrkan skall ha likvärdig lönesättning, inklusive utlandstillägg och jourersättning, som den som tillämpas för yrkesofficerare. De nya bestämmelserna gäller för alla reservofficerare som tecknat tjänstgöringsbekräftelse den 1 november 2007 eller senare. För reservofficerare som tecknat tjänstgöringsbekräftelse tidigare, gäller de villkor som var gällande när bekräftelsen tecknades. Individuell lönesättning, I-lön, skall tillämpas, vilket innebär att lönen bestäms individuellt för varje reservofficer med hänsyn till såväl befattningens uppgifter, som till övriga kvalifikationer reservofficeren besitter. Det tidigare så kallade tariffsystemet skall alltså inte längre användas. Vid tjänstgöring utomlands utgår I-lönen multiplicerat med faktorn 1,3 plus ett tillägg på kronor i månaden. Utöver detta tillkommer andra typer av tillägg beroende på mission. 15 SFRO-NYTT februari 2008

16 Returadress: SFRO Box 5417, Stockholm Baksidan - personliga inlägg i debatten Led av leda eller giv oss försvarsgrenscheferna åter! Den här sidan innehåller ingen nyhet inte alls. Snarare är det ett välkänt faktum att Försvarsmakten är som ett mumintroll huvudet är alldeles för stort i förhållande till kroppen. Det skriver Girion Blomdahl i betraktelse över Högkvarteret. Härförleden plockade jag ner Sjömansinstruktion för Flottan, Del 1, från En sådan bok gör att man känner saltstänken av en tid jag aldrig fått uppleva och att man börjar fundera över dagens Försvarsmakt. Högkvarteret idag. Så var det nog inte riktigt Och så är det för övrigt inte i någon frisk organisation. Försök hitta en skola där var tionde lärare sitter på rektorsexpeditionen eller ett företag där var tionde anställd tillhör verkställande direktörens kansli. Ledning och Krigsmakt 1964 I boken finns bland annat ett organigram över Krigsmaktens organisation. Som framgår av detta finns det två och inte fler ledningslinjer år Det rör sig om en fredslinje för utbildning och utveckling genom försvarsgrenscheferna och en krigslinje för operativ ledning. Att den svenska Krigsmakten var betydligt större år 1964 än idag torde inte ens behöva nämnas. Vad som dock för att få rätt perspektiv i jämförelsen med dagens så kallade insatta insatsförsvar [sic!] kan nämnas att de två enda befälslinjerna ovan är hämtade från en epok då Sverige hade stridande svensk trupp och en flygflottilj i Kongo. Till det kom även vissa andra FN-uppdrag. Samlat var de internationella verksamheterna i vart fall inte avsevärt färre på 60-talet än idag. Man kan nog således anta att den insatta numerären 1964 inte avviker nämnvärt från dagens. Hur ser det då ut idag i Försvarsmakten? Antalet förband, organisationer och enheter i Försvarsmakten är som bekant betydligt färre (även om den bokstavligen kastrerade gökungen NBG tillkommit.) Behovet att hålla en organisationsstruktur som är flexibel nog att från en dag till en annan gå i krig finns inte idag. Och det internationella åtagandet är ungefär detsamma. Ledningen då? Det finns ett operativt spår och ett fredsspår. Så långt lika med Till detta kommer dock att de två spåren griper in i varandra som ett spindelnät. En del av utbildningsverksamheten ligger si och en annan så, detsamma gäller övningsverksamheten. Dessutom finns inspektörer med diminutiva ansvarsområden. Kort sagt något av en matriskökkenmödding. Jag skall inte ge mig in på någon matematisk beräkning om förhållandet mellan ledningslinjer och ledda förband 1964 jämfört med Men det är inte helt omöjligt att det förhåller sig så att ledningskopplingarna har ökat lika många gånger som gånger som Försvarsmakten har krympt. Man kan också konstatera att var tionde yrkesofficer arbetar på Ledningsinfarkt Självklart leder detta till ett slags infarkt. Det går helt enkelt inte att veta vad som gäller med alla dessa spår. Alla talar om varandra. Det leder till en del närmast humoristiska konsekvenser, till exempel att man kräver halkkörning av personer som skall köra bil i Afrika. Det leder också till olustiga konsekvenser som att överstelöjtnanter vägrar order och beslutar saker som saknar stöd i order uppifrån, som exempelvis skett ibland rörande reservofficersutbildningen. Kort sagt den ena handen vet inte vad den andra gör. Vilket inte är bra om man tänker på den fråga man fick gång på gång som ung sjövärnsaspirant: Vem har vad och i vilken hand? Med svaret Chefen har ansvaret i första hand! Att chefen, ÖB, ansvarar i första hand är en självklarhet. Det förutsätter dock i praktiken att det går att styra Försvarsmakten. Annars kan varken makt eller ansvar utövas. Det är även bra märkligt att en organisation som är så liten som Försvarsmakten nu är kan tänka sig att hålla sig med så barockt stor ledning. Giv oss vår amiral Nej, låt oss istället för denna rörighet återinföra försvarsgrenscheferna. Försvarsgrenschefer kan sina delar av Försvarsmakten. Försvarsgrenschefer kan hantera både utbildning, produktion, planering, personal och insats. Försvarsgrenscheferna räcker som ledningslinjer under ÖB. Tänk vad mycket enklare allting skulle bli. Och effektivare. GIRION BLOMDAHL

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 Sida 1 (6) SACO Försvar yttrande över BU 08/SR SACO Försvar 2007-02-26 SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 SACO Försvar har valt att endast

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Stadgar för Mässföreningen Trianon

Stadgar för Mässföreningen Trianon Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte 2013-03-14 för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid. MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg.

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Förstärkt kustråd När 21,22 maj 2008 Var Ks Södertälje Inbjudna gäster Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Representanter från

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16 C4 VECKOBREV God Fortsättning! Det finns endast ett spakläge på flottiljen och det är full fart. Här var det ingen mjukstart inte. Att veckan är slut tycker jag är märkligt, då den just har börjat. Nytt

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer