Inledning och presentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning och presentation"

Transkript

1

2 Åke Svensson, CSN

3 Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början

5 Nio myndigheter samverkar Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Mittuniversitetet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Tullverket

6 och dessa är också med Folke Bernadotteakademin Kriminalvården region Nord Förvaltningsrätten i Härnösand Ångermanlands tingsrätt Sundsvalls tingsrätt Rättshjälpsmyndigheten Överklagandenämnden för studiestöd

7 Projektfinansiering Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med kr var Länsstyrelsen Västernorrland kr Medfinansiering i tid Projektbudget (fram till 31 december 2012): kr

8 Tillsammans vill vi Skapa attraktionskraft för regionen Bidra till regionens utveckling Utveckla de egna verksamheterna genom samverkan

9 Vår målbild Långsiktig kompetensförsörjning Etablering av statlig verksamhet Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

10 Det här har vi redan gjort inom HR Ledningsgruppsseminarium Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud Utbildningar med fokus på tjänstemannarollen Utvecklingsprogram för ledare utan personalansvar Ledarskapsutvecklingar, bland annat ett ettårigt mentorprogram för chefer Utbildningar om de ökade kraven på miljöaspekter i verksamheten Rekryteringsmässor/rekryteringar

11 Mål: Långsiktig kompetensförsörjning 6 mässor eller utställningar Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik 1 omgång traineeprogram inom it Gemensam jobbank och annonsering Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

12 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

13 Mål: Etablering av statlig verksamhet Göra oss kända regionalt och nationellt Västernorrlandsmötet Sundsvall 42 Medverka på 2 större rikstäckande mässor/evenemang Kvalitetsmässan i Göteborg Almedalen - hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare? Skapa en gemensam webbportal 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

14 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Öppenhet, resultat, ansvar Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta 1. Bolagsverket 2. SPV 3. Kronofogden 4. Försvaret 5. Polisen 6. CSN

15 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Öppenhet, resultat, ansvar Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta Kronofogden Försvaret Polisen SPV CSN Bolagsverket

16 Offentligt etos de sex principerna Demokrati All offentlig makt utgår från folket Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Fri åsiktsbildning Respekt Allt du gör måste ha stöd i lag Jäv Meddelarfrihet samt arbetsledningsrätt och lojalitetskrav Alla människor är lika mycket värda Effektivitet och service Snabbt, rätt och billigt

17 Kaffe- eller fikapaus Åter klockan 9.35

18 Styrning i statlig verksamhet

19 Grundlagarna Regeringsformen Successionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen (Riksdagsordningen)

20 Regeringsformen Maktfördelningen mellan riksdagen regeringen kommunerna landstingen domstolarna

21 Riksdagen All offentlig makt utgår från folket Riksdagen är folkets företrädare 349 riksdagsledamöter väljs vart 4:e år Riksdagen utser statsminister

22 Regeringen Statsministern utser ministrar Regeringen styr (föreslår) Riksdagen beslutar Lagar beslutas av riksdagen Förordningar beslutas av regeringen

23 Myndigheterna Finns ca: 330 myndigheter Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

24 Myndigheterna (forts) Myndigheterna - lyder under regeringen - ligger under olika departement - är självständiga

25 Lagar Direktiv till utredning från regeringen Utredning Betänkande (SOU) Remissbehandlingar

26 Lagar (forts) Hearing Delning Lagrådsremiss Proposition

27 Lagar (forts) Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott Motionstid Utskottet tar ställning Riksdagen beslutar

28 Lagar (forts) Delning förordningstexter Myndighetens föreskrifter Svensk författningssamling (SFS)

29 Styrning i statlig verksamhet Hur styrs myndigheternas verksamhet? Hur finansieras myndigheternas verksamhet? Vilka olika dokument förekommer? Hur ser processen ut?

30 Styrdokument Myndighetsförordningen Förordning med instruktion för myndigheten Regleringsbrev (www.esv.se) Övriga lagar och förordningar

31 Resultatstyrning & finansiell styrning Resultatstyrning verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev Finansiell styrning anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

32 Finansiering Anslag Avgifter Bidrag

33 Statliga budgetprocessen Myndigheternas årsredovisningar Myndigheternas budgetunderlag Vårpropositionen Budgetpropositionen Regleringsbrev

34 Myndighetens planering och uppföljning Framtagande av Verksamhetsplan, (VP) VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis Årsredovisning

35 Sammanfattning Instruktion myndigheternas uppgifter Regleringsbrevet RK:s årliga styrning Verksamhetsplan myndigheternas interna styrdokument VP-uppföljning myndigheternas interna uppföljning Årsredovisning extern redovisning/uppföljning

36 Bensträckare Åter klockan 10.40

37 Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Monika Vestin, Bolagsverket Johan Lindeberg, CSN Isabella Öhqvist, Försäkringskassan Petra Dalman, SPV

38 Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga ett ärende Diskussionsuppgift Offentlighet och sekretess Upplägg

39 Gemensam värdegrund för statstjänstemän Demokrati Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Fri åsiktsbildning Respekt Effektivitet och service

40 Regler för statstjänstemän Ärendehandläggning m.m. Offentlighet och sekretess Offentlig anställning Skadeståndsskyldighet Straffrättligt ansvar Granskning

41 Vad gäller för gåvor till anställda? Spelar det någon roll vad som erbjuds? Har det någon betydelse vem som är mottagare? Är tidpunkten för erbjudandet avgörande?

42 Att tänka på! Gör en samlad bedömning av alla omständigheter som kan vara av betydelse, exempelvis: gåvans art och värde din relation till gåvogivaren din roll och ditt inflytande på myndighetens tjänsteutövning

43 Jäv Rubbar förtroendet för anställds opartiskhet Gäller all ärendehantering Den som påverkar ärendets utgång Ska anmälas självmant

44 Bisysslor Tillfälligt eller permanent Privatlivet är inte bisyssla Tillåtna Politiska uppdrag Fackliga uppdrag Statliga uppdrag Kommunala uppdrag Förtroendeuppdrag Otillåtna X Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

45 Dataintrång Ta bara del av uppgifter du behöver för utförandet av dina arbetsuppgifter! Ansvar för dataintrång även om du har behörighet att ta del av en uppgift Behandlingshistorik förs

46 Diskussionsövning jäv och dataintrång Diskutera utdelade frågor i grupper om två eller tre.

47 Serviceskyldighet Hjälpa och svara på frågor Ta emot besök och ha öppet Lämna inte förhandsbesked! Enkelt och begripligt språk

48 Att handlägga ett ärende Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

49 Ett ärende väcks Serviceskyldighet Ansökan, anmälan, ex officio, allmänna ärenden Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

50 Registrering Posthantering Tjänstepost Inkommen handling e-post, traditionell post och e-tjänst samma regelverk Registrering/diarieföring Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

51 Granskning Jäv Tolk Ombud och biträde Förvaltare, god man och andra ställföreträdare Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

52 Lunch Åter klockan 13.00

53 Enkelt, snabbt och billigt Muntlig handläggning Tjänsteanteckning Kommunikation Utredning Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

54 Beslut och expediering Olika typer av beslut Motivering av beslut Underrättelse om beslut Rättelse Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

55 Överklagande Omprövning Överklagande Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

56 Myndighetens arkiv Allmänna handlingar Arkivering tillgodoser Arkivering Rätt att ta del av allmänna handlingar Rättskipningens och förvaltningens behov av information Forskningens behov av information Är en del av det nationella kulturarvet Vårda, organisera, gallra Arkivering Ett ärende väcks Registrering Granskning Utredning Beslut och expediering Överklagande

57 Bensträckare Åter klockan 13.50

58 Klarspråk med mottagaren i fokus Kristin Aastrup, Bolagsverket

59 Är det här klarspråk? Enligt Skollagen (1985:1100) 4 kap Grundskolan och 6 kap Särskolan är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. (Exempel från Klarspråk lönar sig, 2013)

60 Omskriven text Ditt barn kan ha rätt till gratis skolskjuts. Det gäller barn som går i kommunala grundskolor, barn som går i grundsärskola och även barn som går i förskoleklass. De kan ha rätt att åka gratis skolskjuts fram och tillbaka, mellan en plats i närheten av hemmet och skolan. Det står i skollagen. (Infomix bearbetning, Klarspråk lönar sig, 2013)

61 Klarspråk är att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk sätta mottagaren i fokus och anpassa texten till honom eller henne Ibland handlar klarspråk också om att våga ifrågasätta våga pröva något nytt

62 Varför ska vi använda klarspråk?

63 Därför klarspråk Se till demokrati och rättssäkerhet Vara effektiva och spara pengar Öka förtroendet för myndigheten Underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål

64 Språklagen Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (11 ) Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. (12 )

65 Så skriver du klarspråk Välj en lagom personlig ton Välj relevant innehåll Disponera texten på ett logiskt sätt Förklara allt som behöver förklaras Stryk sådant som inte behövs Skriv informativa rubriker Undvik långa och invecklade meningar Använd begripliga ord och förklara facktermer Sammanfatta det viktigaste Välj en genomtänkt grafisk formgivning (ur Språkrådets folder Klarspråk)

66 Behöver du hjälp? Ta hjälp av en kollega Fråga språkvårdaren Webbutbildningen Att skriva bättre, sprakradet.se Klarspråkstestet, sprakradet.se Myndigheternas skrivregler, regeringen.se Svenska Akademiens ordlista, app och webben

67 Frågor?

68 Kaffepaus Åter klockan 15.10

69 Diskutera Vad innebär det i praktiken att vara statstjänsteman? Vad är skillnaderna mot att jobba privat? Ge exempel utifrån era olika yrkesroller

70 Diskutera Beskriv för dina kollegor runt bordet vad du stöter på i ditt dagliga arbete med utgångspunkt från den information (om statstjänstemannarollen och förvaltningsrätt) som du fått idag? Finns det likheter i era olika verksamheter?

71 Diskutera Vad är syftet med de särskilda reglerna om handläggning av ärenden som gäller för myndigheter? Ge exempel på hur bestämmelserna i förvaltningslagen om t.ex. tolk, jäv, kommunicering osv. bidrar till att uppnå syftet.

72 Offentlighet och sekretess

73 Diskutera Har allmänheten rätt att ta del av följande handlingar? En ansökan som kommit in elektroniskt via myndighetens e- tjänst kl en fredagskväll. En sammanställning av information som kräver omfattande arbete för att myndigheten ska kunna få fram den. Ett läkarintyg för en anställd som är sjukskriven som finns hos personalfunktionen. Ett oläst e-postmeddelande som finns i GD:s/landshövdingens inkorg. Anteckningar som en handläggare skrivit som stöd för att sammanfatta ett ärende.

74 Offentlighetsprincipen Allmänhetens rätt till insyn och kontroll Gäller all verksamhet hos myndigheten SYFTE: att stärka demokratin och garantera rättsäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret

75 Allmänna handlingars offentlighet Yttrandefrihet för tjänstemän m.fl. Meddelarfrihet för tjänstemän m.fl. Förhandlingsoffentlighet

76 Allmänna handlingars offentlighet

77 Handling Informationsbärare Skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avläsas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel

78 Allmän handling En handling som förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen dit eller upprättad där

79 Handlingar Allmänna Förvarade Inkomna Upprättade Inte allmänna Privata brev och meddelanden Anbud Minnesanteckningar, utkast och koncept som inte expedierats eller lämnats för arkivering Bibliotekssamlingar Teknisk behandling etc. för annan

80 Allmän handling Offentlig Hemliga uppgifter Regleras i Offentlighets- och sekretesslagen = Insynsrätt = Ingen insynsrätt

81 Sekretessgrunder intresseområden enligt TF 1. Rikets säkerhet 2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik 3. Myndighets verksamhet för inspektion och kontroll 4. Intresset att förebygga eller beivra brott 5. Det allmännas ekonomiska intresse 6. Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 7. Intresset att bevara djur eller växtart

82 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) Innehåller undantagen från offentlighetsprincipen

83 Egenskaper för sekretess Aktualiseras först vid begäran om handling Myndigheten avgör om det är sekretess Sekretessen kan även variera: från tid till tid, från myndighet till myndighet etc

84 Uppgiften Det är informationen som sekretessbeläggs inte handlingen

85 Sekretessprövning 1. Finns någon tillämplig bestämmelse om sekretess i OSL? 2. Kan den som berörs lida skada eller men om uppgiften lämnas ut? 3. Är sekretess huvudregel eller undantag? 4. Tidsgräns för sekretess?

86 28 kap. 1 OSL Exempel rakt skaderekvisit Sekretess gäller hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring osv. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 28 kap. 9 OSL Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

87 Exempel omvänt skaderekvisit 10 offentlighets- och sekretessförordningen Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men: - CSN - Försäkringskassan För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

88 Sekretessmarkering 1. Hemligstämpling - Inte bindande, en självständig sekretessprövning ska alltid göras då en handling begärs ut. 2. Skyddade personuppgifter - Sekretess i folkbokföringen för personer som har en hotbild mot sig eller som annars kan riskera att drabbas negativt vid utlämnande av vissa uppgifter - Gäller i allmänhet uppgifter som kan ge ledning om var en person befinner sig eller hur denne kan kontaktas

89 Övningsuppgiften Handlingen har kommit in till myndigheten och är därför allmän. Uppgifterna i handlingen måste först prövas mot bestämmelserna om sekretess. Därefter kan den lämnas ut till allmänheten. Allmänheten kan kräva en hel del ansträngningar från myndighetens sida. Myndigheten är bland annat skyldig att skapa en ny handling genom att sammanställa uppgifter, en s.k. potentiell handling, om den kan skapas utan större svårigheter. Det beror på vad som framgår av läkarintyget! Se bestämmelserna om sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet i 39 kap. 2 OSL. Om e-postmeddelandet rör myndighetens verksamhet är den en allmän handling och ska lämnas ut efter sekretessprövning. Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under förutsättning att de inte tillför ärendet någoting, och de behöver därför inte lämnas ut. Om de däremot arkiveras i ärendet blir de en allmän handling som ska lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

90 Utlämnande av allmän handling Tryckfrihetsförordningen reglerar (endast kompletterande detaljer i OSL) Inga formkrav för utlämnande Muntligt eller skriftligt Skyndsamt Inte efterfråga vem eller varför Den som har vården prövar

91 Att lämna ut eller inte lämna ut Ingen sekretess = enkelt, formlöst, skyndsamt Vid sekretess = Formellt beslut om avslag Skriftlig form Överklagbart = besvärshänvisning Skyndsamt

92 6 kap 3 OSL Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och 2. den enskilde begär myndighetens prövning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

93 Schematisk hantering Är den begärda handlingen allmän? Finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess? Lämna ut antingen formlöst (=ingen sekretess gäller eller den som begär är nöjd med en formlös maskning av sekretessbelagda uppgifter) eller med avslagsbeslut (=sekretess gäller och den som begär vill ha ett beslut)

94 Knivig prövning! Grundlagsskydd: rätten till information, offentlighets-principen, fri press Skyddsvärda intressen i lag: Känsliga uppgifter om enskildas liv, förebygga brott, affärshemligheter Krav på skyndsamhet Vid osäkerhet; fråga juristen

95 Brott mot tystnadsplikt, 20 kap. 3 brottsbalken Förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, oavsett form för utlämnandet Straffansvar även vid utlämnande av misstag Ett undantag

96 Förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter gäller muntligt gäller handlingar - Straffbart

97 Meddelarfriheten

98 Tack för oss!

99 Effektiv informationsförsörjning Ett förvaltningsövergripande uppdrag Myndighetsgemensam utbildning oktober 2013 Lars Erik Palmgren, CSN Effektiv informationsförsörjning

100 Bakgrund till uppdraget ekonomiskt bistånd Brister i effektivitet och rättsäkerhet för ett antal transfereringssystem har påtalats av FUT-delegationen Riksrevisionen ESV Verksamheten Ekonomiskt bistånd är exempel på en ärendeprocess där den sökande och socialnämnden behöver hämta information från ett stort antal myndigheter och organisationer

101 Mål och nyttor Mål: rätt ersättning till rätt person i rätt tid Privatpersoner: Färre personer drabbas av återkrav Snabbare beslut Myndigheterna: Högre kvalitet i lämnade uppgifter Ingen manuell tid Handläggare: Tillgång till rätt information i rätt tid - högre kvalitet Fler maskinella kontroller Färre manuella arbetsmoment

102 Ekonomiskt bistånd antal hushåll

103 Målbild: Nationella tjänster i samverkan Invånartjänster Kommunernas tjänster Nationell anslutningspunkt Internet Nationell anslutningspunkt Myndigheternas tjänster Nationell Anslutningspunkt (finns idag) Vårdens tjänster

104 Hur måste organisationerna se på framtiden!? Medborgarna Dagens olika processer Arbetsförmedlingen CSN Försäkringskassan Skatteverket Kronofogden Pensionsmyndighet A-kassorna Förändringsarbete: förändrings- & utvecklingskrav hos de olika organisationerna för att processen ska generera nyttor Morgondagens gemensamma process Arbetsförmedlingen CSN Försäkringskassan Skatteverket Kronofogdemyndigheten Pensionsmyndigheten A-kassornas samorganisation För att möjliggöraren ; samordnad bastjänst ska generera nyttor måste samtliga organisationer arbeta med sina respektive utvecklingsinsatser Projekt: Effektiv informationsförsörjning Bastjänster = möjliggörare

105 Till vilken nytta för kommuner och myndigheter Färre telefonsamtal + Mindre manuell hantering Frigjord arbetstid Mer tid för kunden Kortare tid till egen försörjning Minskade kostnader Rättssäkerhet -behörighet Färre antal fel i beslut Rätt utbetald ersättning Effektiv informationsförsörjning

106 Nyttor inklusive samhällsnytta

107 Digitala välfärdstjänster baserade på och ordnade utifrån privatpersoner och företags behov, som är enkla och säkra att använda och som är tillgängliga via flera kanaler Möjliggörare Förändringar Nyttor förvaltningen Nyttor privatpersoner och företag E-delegationens övergripande mål Vision 2020 E-tjänst kommunala handläggare Myndigheterna genomför nödvändig verksamhetsutveckling Kommuner ansluter sig till tjänsten Lägre distributionskostnader Minskad manuell hantering Kortare ledtider Högre effektivitet och kvalitet inom det offentliga E-tjänst privatpersoner Bastjänst Bastjänster utvecklade av aktuella aktörer (7st) Myndighetsgemensamma hanteringsregler Frigjord arbetstid Färre samtal till KC och handläggare Färre felaktiga utbetalningar Nöjdare kunder Enklare vardag för privatpersoner och företag Sammansatt bastjänst Kommuner genomför nödvändig verksamhetsutveckling Brukarna använder tjänsten Färre återkrav Enklare att få reda på villkor som gäller Bättre skydd för den personliga integriteten Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet

108 Hinder New public management Varför gör vi det här? EGENTLIGEN! Vem är utsedd att göra det och varför?

109 Kom ihåg! När rädslan att misslyckas är större än önskan att lyckas. då misslyckas man! Det gäller att våga! Det gäller att även ledningen vågar våga!

110 Effektiv informationsförsörjning?

111 Avslutande lunch Tack för ditt deltagande! Presentationerna är publicerade som en pdf på

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning Kontrollutredning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer