MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012

2 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt Rättslig prövning Marknadsdomstolens mål Återrapportering Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden per måltyp samt antal mål/ärenden i balans per måltyp Antal mål/ärenden som avskrivits med anledning av återkallelse per måltyp Prövningstillstånd Genomsnittlig tid i månader för avgjorda mål/ärenden Kostnad för domstolens prestationer per måltyp Intäkter fördelade per verksamhetsgren Antal mål/ärenden som ingivits av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket respektive enskild part per måltyp Antal pågående mål/ärenden där Marknadsdomstolen har begärt förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat yttrande från Europeiska kommissionen I vilken utsträckning målen har nåtts Information Marknadsdomstolens mål Återrapportering Antal besökare per månad respektive totalt på Marknadsdomstolens webbplats jämfört med föregående år Kostnad för information Organisationsstyrning Ökad effektivitet Kompetensförsörjning Marknadsdomstolens avgöranden Marknadsdomstolens domar Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter... 33

3 3 (34) 1 Verksamhetsöversikt Marknadsdomstolen är en fristående specialdomstol som prövar mål och ärenden enligt bl.a. marknadsföringslagen (2008:486), MFL, konkurrenslagen (2008:579), KL, lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Domstolen prövar flertalet mål som första och enda instans och ett antal mål som andra och sista instans. Marknadsdomstolens mål och avgöranden kan följaktligen inte överklagas, vilket innebär att domstolen svarar för den nationella prejudikatbildningen inom sina kompetensområden. När det gäller mål enligt MFL kan Konsumentombudsmannen och enskilda näringsidkare samt sammanslutningar av konsumenter, näringsidkare eller löntagare väcka talan vid Marknadsdomstolen om förbud vid vite avseende marknadsföringsåtgärder som strider mot lagen. I mål av detta slag är Marknadsdomstolen första och enda instans. I vissa fall väcks talan vid Stockholms tingsrätt, t.ex. när Konsumentombudsmannen väcker talan om marknadsstörningsavgift eller när ett företag väcker en skadeståndstalan i samband med en förbudstalan. Tingsrättens avgöranden kan överklagas till Marknadsdomstolen som alltså är sista instans i sådana mål. Vad gäller mål enligt KL kan Konkurrensverket bl.a. ålägga företag att upphöra med ett beteende som strider mot KL. Ett sådant beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. KKV kan vidare föra talan vid Stockholms tingsrätt, bl.a. om att få genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i KL eller i artikel 101 och 102 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget) och om att ett företag ska åläggas att betala en konkurrensskadeavgift på grund av en överträdelse mot KL eller EUF-fördraget. Tingsrättens beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. Beslutar Konkurrensverket i ett visst fall att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om en påstådd överträdelse av KL, kan ett företag som berörs av en överträdelse väcka talan vid Marknadsdomstolen med yrkande om att domstolen ska ålägga ett företag att upphöra med en viss påtalad överträdelse av KL. Marknadsdomstolen är då både första och sista instans. Talan om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden tas upp av Marknadsdomstolen efter ansökan av Konsumentombudsmannen. Beslutar Konsumentombudmannen att i ett visst fall inte göra någon ansökan får en sådan göras hos Marknadsdomstolen av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. Talan om förbud enlig lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare tas upp av Marknadsdomstolen efter ansökan av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp, en sammanslutning av näringsidkare eller av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare.

4 4 (34) Genom sina avgöranden skapar och vidareutvecklar Marknadsdomstolen svensk nationell rättspraxis till ledning för tillämpningen av de bestämmelser inom det marknadsrättsliga området i stort som domstolen har att pröva. Marknadsdomstolens avgöranden publiceras sedan 1971 i en årsbok som ges ut av Norstedts juridik. Marknadsdomstolens avgöranden fr.o.m finns också sökbart tillgängliga på domstolens webbplats En tidvis krävande uppgift inom Marknadsdomstolens verksamhet är domstolens medverkan, genom remissyttranden eller på annat sätt, i främst det nationella lagstiftningsarbetet. Domstolens anställda medverkar också på olika sätt i utbildningsinsatser på det marknadsrättsliga området. Marknadsdomstolen har en organisation som består av en fast anställd ordförande, som också är chef för domstolen, samt ett antal externa ledamöter och ersättare för dem, vilka förordnas av regeringen för viss tid. Av de externa ledamöterna är två juristledamöter, varav en också är vice ordförande i domstolen, och fem ekonomiska experter. Juristledamöterna ska ha domarerfarenhet och de ekonomiska experterna rekryteras som regel bland professorer i ekonomi. I domstolen finns vidare en kanslichef samt sekreterare som är hovrättsassessorer. På domstolens kansli finns också en registrator och en ekonomiansvarig samt en itansvarig/expeditionsvakt. Vissa kamerala och löneadministrativa uppgifter, som t.o.m. september 2012 ombesörjdes av Kammarkollegiet, sköts numera av Statens servicecenter. Marknadsdomstolens ekonomi har varit mycket ansträngd under det gångna året. Den huvudsakliga anledningen härtill är, att lönekostnaderna varit högre än 2011, vilket främst hänger samman med att lönebikostnaderna för domstolens nye ordförande är väsentligt högre än för dess tidigare ordförande; ett förhållande som inte beaktats vid beräkningen av det anvisade anslaget för Till detta kommer att vissa kostnader som budgeterats för 2011 i praktiken kommit att belasta budgetåret Vid sin redovisning av verksamheten har Marknadsdomstolen, liksom tidigare år, delat in resultatredovisningen med utgångspunkt i domstolens två huvudsakliga uppgifter, dels den rättsliga prövningen, dvs. den egentliga mål- och ärendehanteringen, dels informationen om domstolens marknadsrättsliga ställningstaganden i domar och beslut och domstolens roll och funktion inom det marknadsrättsliga området i stort.

5 5 (34) Verksamhetsgren 2 Rättslig prövning Marknadsdomstolen redovisar och kommenterar i det följande hur verksamheten inom verksamhetsgrenen rättslig prövning under de senaste tre åren, dvs. 2010, 2011 och 2012, har utvecklats med avseende på volym. Marknadsdomstolen har även under 2012 genomfört tidredovisning för att kunna uppskatta hur mycket tid som går åt till mål- och ärendehandläggning. Domstolen har under 2012 efter samråd med Riksrevisionen och Justitiedepartementet - gjort vissa förändringar beträffande tidredovisningen såtillvida att tidredovisning efter den 1 september inte redovisas per mål utan per målgrupp. Nedan redovisas och kommenteras hur verksamheten har utvecklats med avseende på kostnader under Med anledning av att domstolen 2011 ändrade sättet för att beräkna kostnaderna saknas möjlighet att redovisa jämförbara kostnader för tre år i följd. 2.1 Marknadsdomstolens mål - Prövningen av tvister är effektiv och rättssäker. Enligt Marknadsdomstolen innebär ett rättssäkert avgörande att detta är förutom korrekt, dvs. att utgången överensstämmer med givna författningar och övriga rättskällor att lika fall avgörs lika, att avgörandet ges inom rimlig tid samt att skälen för avgörandet är begripliga för alla. Domstolens mål är mångfasetterat och måluppfyllelsen kan inte mätas på ett heltäckande sätt. I de närmast följande avsnitten ges en redovisning av domstolens resultat och måluppfyllelse med fokus på de delar som kan kvantifieras. 2.2 Återrapportering Av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. framgår att Marknadsdomstolen handlägger mål enligt följande lagar: konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkringsavtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen (1986:436) om näringsförbud samt lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

6 6 (34) Härutöver handlägger domstolen mål enligt de s.k. annexlagarna till marknadsföringslagen (jfr 1 MFL). Det innebär att stadganden i dessa lagar som rör marknadsföring hänvisar till marknadsföringslagen i fråga om sanktioner m.m. Dessa annexlagar är bl.a. lagen (1992:1672) om paketresor, tobakslagen (1993:581), lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas, lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, lagen (1999:158) om investerarskydd, lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, radio- och tv-lagen (2010:696), alkohollagen (2010:1622), konsumentkreditlagen (2010:1846) och lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. EU-rätten har under senare år fått ökad aktualitet i Marknadsdomstolens rättstillämpning genom att Marknadsdomstolen i konkurrensrättsliga mål i förekommande fall har att tillämpa artikel 101 och 102 i EUF-fördraget och genom att marknadsföringslagen från 2008 har sin grund i direktivet 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. Marknadsdomstolen har i egenskap av slutinstans i vissa fall skyldighet att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden per måltyp samt antal mål/ärenden i balans per måltyp De av domstolen handlagda målen uppvisar sinsemellan stora variationer beträffande omfång och svårighetsgrad. Statistiska uppgifter om antalet inkomna och avgjorda mål ger därför inte en fullständig bild av hur arbetsläget i domstolen har utvecklats. De konkurrensrättsliga målen är i allmänhet mer arbetskrävande än målen enligt marknadsföringslagen. Den ökade förekomsten av EU-rättsliga frågor gör även målen mer krävande än när enbart nationell rätt behöver tillämpas. I de fall Marknadsdomstolen måste inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol blir handläggningstiderna av naturliga skäl särskilt långa. Antalet inkomna mål har under de senaste åren varierat ganska mycket, något som synes hänga samman med bl.a. förändringar i konjunkturläget. Av självständig betydelse för antalet inkomna mål är i vilken utsträckning Konkurrensverket och Konsumentombudsmannen anhängiggör talan i Marknadsdomstolen. Under 2012 fick domstolen in sammanlagt 27 mål, vilket är färre än 2011 (42 mål). Av de mål som kom in under det gångna året väcktes talan av Konsumentombudsmannen i två mål medan Konkurrensverket inte anhängiggjorde talan i något mål. Det var en tydlig minskning jämfört med 2011 då Konkurrensverket anhängiggjorde talan i tre mål och Konsumentombudsmannen i sex mål (se avsnitt 2.2.7).

7 7 (34) Marknadsdomstolen har under året avgjort färre marknadsföringsmål än under föregående år. Detsamma gäller för konkurrensmålen. Ett skäl till denna nedgång är att domstolen under våren 2012 nödgades ställa in utsatta huvudförhandlingar i sex mål. Under avsnittet har Marknadsdomstolen ytterligare utvecklat skälen till varför färre mål har avgjorts under året. Marknadsdomstolen har under 2010, 2011 och 2012 inte handlagt något mål enligt följande lagar: lagen om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., försäkringsavtalslagen, lagen om franchisegivares informationsskyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Av de mål som avgjordes under 2012 inkom 1 mål under 2010, 17 mål under 2011 och 7 mål under Konkurrenslagen (2008:579) Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Marknadsföringslagen (2008:486) Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade 0 0 1

8 8 (34) Lagen (1084:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Summa inkomna mål och ärenden Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Antal mål/ärenden som avskrivits med anledning av återkallelse per måltyp Marknadsdomstolen har under 2012 avskrivit sammanlagt 5 mål, vilket är betydligt färre än Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare Summa Av de mål som avskrivits 2012 inkom 2 stycken 2012, 2 stycken 2011 och 1 mål Det sist nämnda målet inkom i början av oktober 2010 och skrevs av i november Det anförda visar att även mål och ärenden som inte företas till slutligt avgörande kan medföra resurskrävande handläggning från domstolens sida.

9 9 (34) Prövningstillstånd Under 2010 infördes regler om prövningstillstånd (PT) i konkurrensmål. Nedan redovisas hur många mål som varit föremål för PT och utgången i dessa PT har meddelats 2012 PT har inte med delats 2011 PT har meddelats 2011 PT har inte meddelats 2010 PT har meddelats 2010 PT har inte meddelats Konkurrenslagen Summa Genomsnittlig tid i månader för avgjorda mål/ärenden Konkurrenslagen 12 (- ) 11 (5 ) 3 (13) Marknadsföringslagen 12 (10) 12 (11) 12 (11) Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare - 9 (- ) 13 (- ) (- ) Summa 12 (11) 12 (10) 11 (11) Anm.: De siffror som återfinns inom parentes inkluderar de mål som avvisats eller avskrivits med anledning av återkallelse Kostnad för domstolens prestationer per måltyp Marknadsdomstolen ändrade under 2011 sättet för beräkning av kostnaden för målen. Det innebar att domstolen inte kunde lämna en redovisning av jämförbara kostnader för tre år i rad utan endast kostnaderna för Vidare har Marknadsdomstolen som nämnts (avsnitt 2) infört en tidredovisning som innebär att domstolen endast redovisar nedlagd tid per måltyp. Mot denna bakgrund kommer Marknadsdomstolen nedan att redovisa kostnaderna per måltyp för de mål som avgjorts under året. I kostnaden per måltyp inbegrips kostnader per målkategori med påslag för gemensamma kostnader.

10 10 (34) Kostnad per måltyp (tkr) 2011 Avgjorda mål under 2011 Pågående mål 2011 Summa Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Summa Anm.: Som framgår under har vissa mål enligt där angivna lagar inte handlagts av Marknadsdomstolen under Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i 0 konsumentförhållanden Summa Anm.: Som framgår under har vissa mål enligt där angivna lagar inte handlagts av Marknadsdomstolen under Kostnaderna i Marknadsdomstolens verksamhet består till en helt övervägande del av fasta kostnader för löner och lokaler. Vidare har domstolen kostnader för de externa ledamöternas arvoden, vilka kostnader till övervägande del kan betecknas som rörliga. Kostnaderna är dock med nödvändighet förbundna med domstolens dömande verksamhet och ligger på en tämligen konstant nivå år från år. Härutöver har domstolen givitvis övriga driftskostnader. Den totala kostnaden för mål-/ärendehanteringen uppgick till tkr. Den högre kostnaden för konkurrensmålen 2012 beror bl.a. på att mer tid har lagts ned på dessa mål under året än under Under 2011 rörde fyra av de avgjorda konkurrensmålen prövningstillstånd och resulterade i att handläggningen av målen avslutades i samband med att frågan om prövningstillstånd avgjordes, varför handläggningstiden för dessa mål var kort Intäkter fördelade per verksamhetsgren Marknadsdomstolens intäkter uppgick 2012 till tkr, varav intäkter av anslag uppgick till tkr, intäkter av avgifter och andra ersättningar till 17 tkr och finansiella intäkter till 11 tkr. Marknadsdomstolen har fördelat dessa intäkter per

11 verksamhetsgren varvid tkr är hänförliga till den rättsliga prövningen och 880 tkr till information om domstolens avgöranden och verksamhet. 11 (34) Under 2011 uppgick intäkterna till tkr, varav 5 tkr utgjorde intäkter av avgifter och andra ersättningar och 19 tkr utgjorde finansiella intäkter. Marknadsdomstolen har fördelat dessa intäkter per verksamhetsgren varvid tkr är hänförliga till den rättsliga prövningen och 582 tkr till information. Eftersom Marknadsdomstolen under 2011 och 2012 ändrat sättet för beräkning av kostnader för målen kan domstolen inte lämna en redovisning av jämförbara intäkter för tre år i rad utan endast för 2011 och Antal mål/ärenden som ingivits av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket respektive enskild part per måltyp Andelen mål som ingivits av Konsumentombudsmannen har under 2012 minskat i förhållande till Motsvarande gäller för mål som ingivits av Konkurrensverket. Antalet konkurrensmål respektive marknadsföringsmål som initierats av enskild part har också minskat i förhållande till tidigare år. Mål som ingivits av Konsumentombudsmannen varav mål enligt marknadsföringslagen mål enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare Mål som ingivits av Konkurrensverket Mål som ingivits av enskild part (företag) varav mål enligt konkurrenslagen mål enligt marknadsföringslagen mål enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden mål enligt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare

12 12 (34) Antal pågående mål/ärenden där Marknadsdomstolen har begärt förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat yttrande från Europeiska kommissionen Marknadsdomstolen har under året inte begärt något förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat något yttrande från Europeiska kommissionen I vilken utsträckning målen har nåtts För sin verksamhet är Marknadsdomstolen beroende av att såväl Konsumentombudsmannen som Konkurrensverket och övriga intressenter använder sig av möjligheten till tvistlösning i domstolen. Marknadsdomstolen har av naturliga skäl inga direkta möjligheter att i detta hänseende påverka domstolens verksamhet. Vad särskilt gäller övriga intressenter kan dock en väl utvecklad och ändamålsenlig information om lagstiftningen och Marknadsdomstolens verksamhet vara av betydelse. Målen och ärendena är av olika art och omfattning, varför resursbehovet varierar. Mål med flera parter och/eller omfattande vittnesbevisning ställer särskilda krav på planering och förberedelse och är därför mer arbetskrävande. Mål som avgörs efter huvudförhandling, som numera utgör en helt dominerande del, kräver också betydligt mer resurser än mål som kan avgöras på handlingarna genom föredragning. Domstolens mål rör i stor utsträckning näringslivet och skyndsamhet i handläggningen är därför av stor vikt. Domstolen lägger ned kraft på att kunna hålla en självpåtagen målsättning, att målen ska avgöras inom högst ett år. Detta kräver en effektiv beredning av målen från domstolens sida, vilken bl.a. innebär en aktiv materiell processledning och en rationell tidsplan i varje mål. Av yttersta vikt för att beredningen ska fungera väl är att parterna följer de förelägganden m.m. som tidsplanen bygger på. Flertalet av Marknadsdomstolens mål handläggs enligt rättegångsbalkens (RB) regler för indispositiva tvistemål. Det innebär bl.a. att bestämmelserna om att domstolen får förelägga part att slutligt bestämma sin talan (42 kap. 15 RB) och meddela parterna att förberedelsen är avslutad (42 kap. 15 a RB) inte är tillämpliga i Marknadsdomstolen. Domstolen har därmed i praktiken små möjligheter att förhindra att parterna i ett sent skede av beredningen åberopar nya omständigheter och nya bevis i dessa mål. Särskilt vanligt är att parterna i nära anslutning till huvudförhandlingen i ett mål åberopar ny muntlig och skriftlig bevisning. När en part åberopat ny bevisning har motparten normalt ett berättigat anspråk på skäligt rådrum för att överväga betydelsen av den nya bevisningen. Ofta medför den sålunda åberopade bevisningen att motparten också anser sig behöva åberopa ny bevisning. Och inte sällan leder de nya åberopandena till att den utsatta huvudförhandlingen måste flyttas, t.ex. för att åberopade förhörspersoner är förhindrade att närvara vid förhandlingen. Även om Marknadsdomstolen strävar efter att så

13 13 (34) snart som möjligt sätta ut målet på nytt, kan det vara svårt att hitta utrymme för det i domstolens långsiktiga planering. Under 2012 nödgades Marknadsdomstolen ställa in utsatta huvudförhandlingar i sammanlagt sex mål. I fyra av dessa mål var huvudförhandlingen planerad att pågå i tre dagar och i de övriga två målen i en respektive två dagar. I de mål där huvudförhandlingen var planerad till tre dagar föranledde ny bevisning att tre mål måste sättas ut på fem dagar och ett mål på fyra dagar. Med ändring av planeringen för andra mål kunde fyra av de sex målen sättas ut och avgöras under 2012, medan två av målen kunde sättas ut till huvudförhandling först under Numera avgörs det stora flertalet av Marknadsdomstolens mål i sak efter huvudförhandling; under 2012 avgjordes 9 mål i sak efter föredragning. Med hänsyn till att få mål avgörs på handlingarna finns det endast undantagsvis något sådant mål att ta upp till föredragning när en huvudförhandling måste ställas in. Varje inställd huvudförhandling medför därmed ett kännbart avbräck i det planerade arbetet. Vidare leder domstolens strävan att så snart som möjligt sätta ut målet på nytt till att flera förhandlingar kan komma i mycket tät följd, vilket i sin tur medför en pressad arbetssituation. Under det gångna året har Marknadsdomstolen stramat upp beredningen av målen ytterligare i syfte att förhindra att handläggningen av målen fördröjs. Domstolen har bl.a. gjort förändringar i den tidsplan som upprättas i varje mål, t.ex. på så sätt att en sammanställning enligt 42 kap. 16 RB upprättas i ett tidigt skede av handläggningen. En sådan sammanställning bör utgöra ett starkt incitament för parterna att i ett sammanhang överväga vilka omständigheter och bevis de vill åberopa. Marknadsdomstolen bedömer att målet, att prövningen av tvister är effektiv och rättssäker, väsentligen uppnåtts under året. Handläggningstiden under året har generellt sett kunnat hållas inom det av domstolen självpåtagna åtagandet att mål och ärenden ska avgöras inom ett år. Verksamhetsgren 3 Information Enligt 1 a förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen ska Marknadsdomstolen informera allmänheten om domstolens avgöranden och om domstolens verksamhet. 3.1 Marknadsdomstolens mål - Informationen om avgöranden och verksamhet är lättillgänglig och tillförlitlig.

14 14 (34) 3.2 Återrapportering Antal besökare per månad respektive totalt på Marknadsdomstolens webbplats jämfört med föregående år m.m. Marknadsdomstolens webbplats har en central roll i domstolens informationspolicy. Genom denna kan domstolen fortlöpande tillse att allmänhet och andra intressenter har möjligheter att på ett enkelt, lättillgängligt, lättfattligt och snabbt sätt kan ta del av domstolens verksamhet. Marknadsdomstolens avgöranden sedan 2000 är sökbart tillgängliga på domstolens webbplats (www.marknadsdomstolen.se). Marknadsdomstolens avgöranden redovisas vidare i det offentliga rättsinformationssystemet som publiceras på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se) under fliken vägledande avgöranden. Ansvarig myndighet för den webbplatsen är Domstolsverket. Marknadsdomstolens avgöranden uppmärksammas, refereras och kommenteras i olika medier i allt större utsträckning. Tidningar, etermedia och internet har således under senare år fått en allt mer framträdande roll i rapporteringen från domstolen. Domstolens informationsverksamhet har ökat genom dessa mediers medverkan, vilket underlättar för konsumenter och näringsidkare att få kännedom om viktiga förhållanden på det marknadsrättsliga området i stort. Information om Marknadsdomstolens avgöranden finns också i olika rättsdatabaser, t.ex. Lagrummet, som är en tjänst som tillhandahålls gratis, och som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Domstolens avgöranden publiceras även i rättsdatabaser där sökning på avgöranden tillhandahålls mot betalning, t.ex. Infotorg, Karnov och Zeteo. Ytterligare information om Marknadsdomstolens verksamhet ges t.ex. genom att ordföranden eller annan personal från domstolen medverkar i olika arrangemang som rör domstolen och dess verksamhetsområden. På Marknadsdomstolens webbplats redovisas bl.a. information om domstolens verksamhet, inkomna mål och ärenden, kommande förhandlingar, av domstolen avgivna remissvar samt domstolens avgöranden och vissa beslut, vilka läggs ut på webbplatsen i omedelbar anslutning till att de meddelas. På webbplatsen finns även en sökfunktion och samtliga avgöranden sedan 2000 jämte eventuella domsbilagor tillgängliga för nedladdning. Marknadsdomstolens ambition är att webbplatsen ska fortsätta att utvecklas som en lättillgänglig och aktuell informationskälla för allmänheten, medier och andra intressenter.

15 15 (34) Antal besök Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt Ett arbete med att modernisera och anpassa webbplatsen utifrån tillgänglighetssynpunkt inleddes under Den nya webbplatsen togs i bruk under april På grund härav saknas statistik för april månad. Statistiken för januari-mars 2012 har hämtats från en webbplats och statistiken från och med maj 2012 hämtas från en annan webbplats. Den numera använda statistiken redovisar uppgift om unika besök, vilket kan var förklaringen till att de siffor som redovisas efter april 2012 är betydligt lägre än tidigare redovisade uppgifter. Det anförda har resulterat i att de angivna uppgifterna inte är jämförbara. Marknadsdomstolen saknar därför möjlighet att bedöma huruvida antalet besökare på webbplatsen har ökat eller minskat i förhållande till tidigare år. Det kan dock noteras att antalet besökare ökade under hösten Skälet härtill kan vara att Marknadsdomstolen meddelade ett flertal domar under denna tid Kostnad för information Kostnaden för information om domstolens avgöranden och verksamhet uppgick 2012 till 869 tkr. I denna summa ingår dels direkta kostnader för information, dels tid som domstolens medarbetare lagt ned på information och på domstolens webbplats. Vidare har påslag för gemensamma kostnader gjorts.

16 16 (34) 4 Organisationsstyrning 4.1 Ökad effektivitet Marknadsdomstolen har under 2012 fortsatt det sedan flera år tillbaka pågående löpande kvalitetsarbetet i syfte att rättssäkert och effektivt hantera domstolens mål och ärenden. Liksom tidigare upprättas planer för målens och ärendenas hantering på ett tidigt stadium av handläggningen för att styra upp såväl domstolens interna arbete som parters och ombuds planering. Och domstolen har som nämnts (avsnitt 2.2.9) stramat upp beredningen av målen ytterligare i syfte att förhindra att handläggningen av målen fördröjs. Under det gångna året har Marknadsdomstolen investerat i ett nytt telefonsystem med virtuell växel (Telia Centrex). Systemet innehåller både fasta och mobila telefonanknytningar och kan förenas med bl.a. mobilt bredband. Det nya systemet är ägnat att förenkla domstolens interna kommunikation. Systemet skapar också förutsättningar för att erbjuda allmänheten en hög servicenivå. Vidare har Marknadsdomstolen startat ett projekt som syftar till att få till stånd ett nytt mål- och ärendehanteringssystem. Domstolen har bl.a. tillsammans med Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten fört diskussioner med Domstolsverket om möjligheterna att få tillgång till det mål- och ärendehanteringssystem, VERA, som används av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. För Marknadsdomstolens del skulle en tillgång till VERA vara praktiskt särskilt på det sättet att förhör som tagits upp genom ljud- och bildupptagning vid tingsrätten och som åberopas i överklagade mål skulle finnas tillgängliga i systemet. Domstolen lägger vidare stor kraft vid arbetet med att domar och beslut ska vara skrivna på ett korrekt och lättbegripligt sätt och att alla som kommer i kontakt med domstolen ska känna sig vänligt och korrekt bemötta och behandlade. 5 Kompetensförsörjning Enligt 3 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att uppnå verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att verksamhetens mål nås. Domstolens övergripande målsättning, att kvalitetssäkra rekryteringsrutiner, tillse att det föreligger icke-diskriminerande arbetsförhållanden, arbeta för att utveckla och behålla kompetent personal samt verka för en god arbetsmiljö kan i princip sägas ha varit i allt väsentligt uppfylld under Detsamma gäller målsättningen att bibehålla domstolens kompetens inom ekonomiadministration, kvalitetssäkring och budgetuppföljning samt att stärka kompetensen avseende EU-rätten inom relevanta rättsområden.

17 17 (34) För arbetet med beredning och föredragning av mål och ärenden vid domstolen tjänstgör ett antal sekreterare. Arbetet kräver en mycket hög kompetens. Sekreterarna är jurister med som regel en bakgrund som assessor i hovrätt eller kammarrätt, dvs. med domarutbildning. Den 1 mars 2012 tillträdde Per Carlson som Marknadsdomstolens ordförande med anledning av att Christer Fallenius gick i pension den sista februari. När det gäller rörligheten i övrigt bland domstolens personal kan noteras att en sekreterare återkom den 30 januari 2012 efter att ha varit föräldraledig och en annan sekreterare slutade i maj Ytterligare en sekreterare återkom den 1 september 2012 efter föräldraledighet för att från och med årsskiftet 2012/2013 vara tjänstledig för att prova på annat arbete. Någon ytterligare rörlighet har inte förekommit bland personalen. För personalförsörjningen är löneutvecklingen inom framförallt rättsväsendet av stor betydelse. Detta gäller särskilt mot bakgrund av den höga kompetens som är erforderlig för domstolens verksamhet. För att klara kompetensförsörjningen måste därför domstolen kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Marknadsmässiga löner är därvid av stor betydelse. Marknadsdomstolen verkar för en långsiktig och god personalförsörjning med en för verksamheten ändamålsenlig kompetens samt en god arbetsmiljö. Marknadsdomstolen ska vara en arbetsplats där det råder jämställdhet och mångfald bland personalen. Domstolen strävar efter en jämn könsfördelning och att vid nyanställning väga in vikten av etnisk och kulturell mångfald. Några på kön grundade löneskillnader förekommer inte i domstolen. Åldersfördelningen mellan de anställda är spridd. Den fysiska arbetsmiljön utvärderas löpande. Marknadsdomstolen har under året höjt den allmänna kompetensnivån inom domstolen genom olika insatser, t.ex. fortbildning genom deltagande i konferenser om utvecklingen inom konkurrensrättens område. Marknadsdomstolen har också utbytt erfarenheter med den finska Marknadsdomstolen som gjorde ett studiebesök i domstolen under hösten Domstolen har prioriterat friskvård genom att bl.a. ha ett avtal om företagshälsovård hos Betania Organisationsmedicin AB. Alla anställda har därvid erbjudits hälsoundersökning under året. Marknadsdomstolens mål för kompetensförsörjning budgetåren kommer att följa samma linje som hittills, nämligen att vidmakthålla kompetens bland de anställda, behålla kompetent personal, verka för en god arbetsmiljö, tillse att det föreligger icke-diskriminerande arbetsförhållanden samt kvalitetssäkra rekryteringsrutiner. En särskild utmaning är att säkerställa hög kompetens och utbildningsnivå på domstolens sekreterare. Som ytterligare särskild målsättning för de kommande budgetåren gäller att bibehålla domstolens kompetens inom ekonomiadministration, kvalitetssäkring, budgetuppföljning och kunskap om EU-rätten inom relevanta rättsområden.

18 18 (34) Enligt Marknadsdomstolens bedömning har de av domstolen vidtagna åtgärderna på ett verksamt sätt bidragit till att domstolen kunnat fullgöra sina uppgifter.

19 19 (34) 6 Marknadsdomstolens avgöranden Marknadsdomstolens domar :1 17 januari :2 12 april :3 13 april 2012 BrilliantSmile Nordic AB mot Fantaby AB CANEA Partner Group Aktiebolag mot Antura AB Media-Saturn Nordic Shared Services AB mot Elgiganten Aktiebolag Överklagat mål vari Marknadsdomstolen - med hänsyn till bevisning som åberopats först i Marknadsdomstolen - till skillnad från tingsrätten funnit att påtalad marknadsföring dels utgör marknadsföring enligt MFL:s definition, dels att det ena bolaget svarat för denna marknadsföring. Eftersom yrkande om skadestånd framställts - och på grund av utgången i tingsrätten inte prövats där har Marknadsdomstolen med hänsyn till instansordningen återförvisat målet till tingsrätten för ny prövning. Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats att påståendet är vederhäftigt har det befunnits vara vilseledande i strid med 10 MFL. Även risk för påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har förelegat varför påståendet bedömts vara otillbörligt enligt 8 MFL och därmed förbjudits. Även fråga om vite och dess storlek samt fördelning av rättegångskostnader. En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft ansetts hindra en senare talan om vitesförbud angående marknadsföring som företagits efter domen men som ansetts utgöra samma marknadsföring som den prövade och som företagits vid oförändrade marknadsförhållanden, när det i domen utsatta vitet inte dömts ut genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Även fråga om rättegångskostnader.

20 20 (34) 2012:4 11 maj 2012 Konsumentombudsmannen (KO) mot 1. Tele2 Sverige AB 2. Hi3G Access AB Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon, har vid marknadsföring på internet inte framhållits på sådant sätt att marknadsföringen bedömts vara vilseledande. Även fråga om kombinationserbjudandets förenlighet med marknadsföringslagen vid användning av s.k. gratispåstående. 2012:5 5 juni 2012 Optik Smart Eyes AB mot Synsam Drifts AB och vice versa Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning gjorts varit representativa för marknadsförda produkter. Även fråga om bl.a. påstående om viss garanti ( En Riktig Optikergaranti ) varit vederhäftigt och om vissa erbjudanden ( få ett par läsglasögon och läsglas på köpet ) varit vilseledande. 2012:6 13 juni 2012 Care of Sweden AB mot Högsby Plast Aktiebolag Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden rörande dels bolagets verksamhet, erfarenhet och kunskap, dels madrassernas egenskaper och kvalifikationer. Då det inte visats att påståendena varit riktiga har dessa befunnits vara vilseledande i strid med 10 MFL. Risk för påverkan på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har också förelegat, varför påståendena bedömts vara otillbörliga enligt 8 MFL och därmed förbjudits. Även fråga om eventuell tillämpning av bestämmelsen i 18 MFL angående jämförande reklam samt om skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014-12-31 2 (35) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 Verksamhetsgren... 6 2 Rättslig prövning... 6 2.1.1 Marknadsdomstolens mål... 6 2.2 Återrapportering...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013 Marknadsdomstolen 2(37) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 4 Verksamhetsgren... 6 2 Rättslig prövning... 6 2.1 Marknadsdomstolens mål... 6 2.2 Återrapportering... 7

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål...

Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål... Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål... 3 2.2 Återrapportering... 3 2.2.1 Antal inkomna och avgjorda

Läs mer

Marknadsföringslag (2008:486)

Marknadsföringslag (2008:486) Marknadsföringslag (2008:486) SFS nr: 2008:486 Departement/myndighet: Justitiedepartementet KO Utfärdad: 2008-06-05 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:915 Inledande bestämmelse 1 /Upphör att gälla U:2011-08-01/ Denna

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Marknadsföring av varningsskyltar

Marknadsföring av varningsskyltar MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:23 2008: Datum 2010-08-26 Dnr C 32/09 Dnr C 33/09 KÄRANDEN Mål C 32/09 Safe Xrossing Sweden AB, Skräddarbackens byväg 1, 784 54 Borlänge Ombud: advokaten A. G., H. Advokatbyrå

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer