MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012

2 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt Rättslig prövning Marknadsdomstolens mål Återrapportering Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden per måltyp samt antal mål/ärenden i balans per måltyp Antal mål/ärenden som avskrivits med anledning av återkallelse per måltyp Prövningstillstånd Genomsnittlig tid i månader för avgjorda mål/ärenden Kostnad för domstolens prestationer per måltyp Intäkter fördelade per verksamhetsgren Antal mål/ärenden som ingivits av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket respektive enskild part per måltyp Antal pågående mål/ärenden där Marknadsdomstolen har begärt förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat yttrande från Europeiska kommissionen I vilken utsträckning målen har nåtts Information Marknadsdomstolens mål Återrapportering Antal besökare per månad respektive totalt på Marknadsdomstolens webbplats jämfört med föregående år Kostnad för information Organisationsstyrning Ökad effektivitet Kompetensförsörjning Marknadsdomstolens avgöranden Marknadsdomstolens domar Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter... 33

3 3 (34) 1 Verksamhetsöversikt Marknadsdomstolen är en fristående specialdomstol som prövar mål och ärenden enligt bl.a. marknadsföringslagen (2008:486), MFL, konkurrenslagen (2008:579), KL, lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Domstolen prövar flertalet mål som första och enda instans och ett antal mål som andra och sista instans. Marknadsdomstolens mål och avgöranden kan följaktligen inte överklagas, vilket innebär att domstolen svarar för den nationella prejudikatbildningen inom sina kompetensområden. När det gäller mål enligt MFL kan Konsumentombudsmannen och enskilda näringsidkare samt sammanslutningar av konsumenter, näringsidkare eller löntagare väcka talan vid Marknadsdomstolen om förbud vid vite avseende marknadsföringsåtgärder som strider mot lagen. I mål av detta slag är Marknadsdomstolen första och enda instans. I vissa fall väcks talan vid Stockholms tingsrätt, t.ex. när Konsumentombudsmannen väcker talan om marknadsstörningsavgift eller när ett företag väcker en skadeståndstalan i samband med en förbudstalan. Tingsrättens avgöranden kan överklagas till Marknadsdomstolen som alltså är sista instans i sådana mål. Vad gäller mål enligt KL kan Konkurrensverket bl.a. ålägga företag att upphöra med ett beteende som strider mot KL. Ett sådant beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. KKV kan vidare föra talan vid Stockholms tingsrätt, bl.a. om att få genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i KL eller i artikel 101 och 102 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF-fördraget) och om att ett företag ska åläggas att betala en konkurrensskadeavgift på grund av en överträdelse mot KL eller EUF-fördraget. Tingsrättens beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. Beslutar Konkurrensverket i ett visst fall att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om en påstådd överträdelse av KL, kan ett företag som berörs av en överträdelse väcka talan vid Marknadsdomstolen med yrkande om att domstolen ska ålägga ett företag att upphöra med en viss påtalad överträdelse av KL. Marknadsdomstolen är då både första och sista instans. Talan om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden tas upp av Marknadsdomstolen efter ansökan av Konsumentombudsmannen. Beslutar Konsumentombudmannen att i ett visst fall inte göra någon ansökan får en sådan göras hos Marknadsdomstolen av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. Talan om förbud enlig lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare tas upp av Marknadsdomstolen efter ansökan av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp, en sammanslutning av näringsidkare eller av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare.

4 4 (34) Genom sina avgöranden skapar och vidareutvecklar Marknadsdomstolen svensk nationell rättspraxis till ledning för tillämpningen av de bestämmelser inom det marknadsrättsliga området i stort som domstolen har att pröva. Marknadsdomstolens avgöranden publiceras sedan 1971 i en årsbok som ges ut av Norstedts juridik. Marknadsdomstolens avgöranden fr.o.m finns också sökbart tillgängliga på domstolens webbplats En tidvis krävande uppgift inom Marknadsdomstolens verksamhet är domstolens medverkan, genom remissyttranden eller på annat sätt, i främst det nationella lagstiftningsarbetet. Domstolens anställda medverkar också på olika sätt i utbildningsinsatser på det marknadsrättsliga området. Marknadsdomstolen har en organisation som består av en fast anställd ordförande, som också är chef för domstolen, samt ett antal externa ledamöter och ersättare för dem, vilka förordnas av regeringen för viss tid. Av de externa ledamöterna är två juristledamöter, varav en också är vice ordförande i domstolen, och fem ekonomiska experter. Juristledamöterna ska ha domarerfarenhet och de ekonomiska experterna rekryteras som regel bland professorer i ekonomi. I domstolen finns vidare en kanslichef samt sekreterare som är hovrättsassessorer. På domstolens kansli finns också en registrator och en ekonomiansvarig samt en itansvarig/expeditionsvakt. Vissa kamerala och löneadministrativa uppgifter, som t.o.m. september 2012 ombesörjdes av Kammarkollegiet, sköts numera av Statens servicecenter. Marknadsdomstolens ekonomi har varit mycket ansträngd under det gångna året. Den huvudsakliga anledningen härtill är, att lönekostnaderna varit högre än 2011, vilket främst hänger samman med att lönebikostnaderna för domstolens nye ordförande är väsentligt högre än för dess tidigare ordförande; ett förhållande som inte beaktats vid beräkningen av det anvisade anslaget för Till detta kommer att vissa kostnader som budgeterats för 2011 i praktiken kommit att belasta budgetåret Vid sin redovisning av verksamheten har Marknadsdomstolen, liksom tidigare år, delat in resultatredovisningen med utgångspunkt i domstolens två huvudsakliga uppgifter, dels den rättsliga prövningen, dvs. den egentliga mål- och ärendehanteringen, dels informationen om domstolens marknadsrättsliga ställningstaganden i domar och beslut och domstolens roll och funktion inom det marknadsrättsliga området i stort.

5 5 (34) Verksamhetsgren 2 Rättslig prövning Marknadsdomstolen redovisar och kommenterar i det följande hur verksamheten inom verksamhetsgrenen rättslig prövning under de senaste tre åren, dvs. 2010, 2011 och 2012, har utvecklats med avseende på volym. Marknadsdomstolen har även under 2012 genomfört tidredovisning för att kunna uppskatta hur mycket tid som går åt till mål- och ärendehandläggning. Domstolen har under 2012 efter samråd med Riksrevisionen och Justitiedepartementet - gjort vissa förändringar beträffande tidredovisningen såtillvida att tidredovisning efter den 1 september inte redovisas per mål utan per målgrupp. Nedan redovisas och kommenteras hur verksamheten har utvecklats med avseende på kostnader under Med anledning av att domstolen 2011 ändrade sättet för att beräkna kostnaderna saknas möjlighet att redovisa jämförbara kostnader för tre år i följd. 2.1 Marknadsdomstolens mål - Prövningen av tvister är effektiv och rättssäker. Enligt Marknadsdomstolen innebär ett rättssäkert avgörande att detta är förutom korrekt, dvs. att utgången överensstämmer med givna författningar och övriga rättskällor att lika fall avgörs lika, att avgörandet ges inom rimlig tid samt att skälen för avgörandet är begripliga för alla. Domstolens mål är mångfasetterat och måluppfyllelsen kan inte mätas på ett heltäckande sätt. I de närmast följande avsnitten ges en redovisning av domstolens resultat och måluppfyllelse med fokus på de delar som kan kvantifieras. 2.2 Återrapportering Av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. framgår att Marknadsdomstolen handlägger mål enligt följande lagar: konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkringsavtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen (1986:436) om näringsförbud samt lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

6 6 (34) Härutöver handlägger domstolen mål enligt de s.k. annexlagarna till marknadsföringslagen (jfr 1 MFL). Det innebär att stadganden i dessa lagar som rör marknadsföring hänvisar till marknadsföringslagen i fråga om sanktioner m.m. Dessa annexlagar är bl.a. lagen (1992:1672) om paketresor, tobakslagen (1993:581), lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas, lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, lagen (1999:158) om investerarskydd, lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, radio- och tv-lagen (2010:696), alkohollagen (2010:1622), konsumentkreditlagen (2010:1846) och lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. EU-rätten har under senare år fått ökad aktualitet i Marknadsdomstolens rättstillämpning genom att Marknadsdomstolen i konkurrensrättsliga mål i förekommande fall har att tillämpa artikel 101 och 102 i EUF-fördraget och genom att marknadsföringslagen från 2008 har sin grund i direktivet 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. Marknadsdomstolen har i egenskap av slutinstans i vissa fall skyldighet att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden per måltyp samt antal mål/ärenden i balans per måltyp De av domstolen handlagda målen uppvisar sinsemellan stora variationer beträffande omfång och svårighetsgrad. Statistiska uppgifter om antalet inkomna och avgjorda mål ger därför inte en fullständig bild av hur arbetsläget i domstolen har utvecklats. De konkurrensrättsliga målen är i allmänhet mer arbetskrävande än målen enligt marknadsföringslagen. Den ökade förekomsten av EU-rättsliga frågor gör även målen mer krävande än när enbart nationell rätt behöver tillämpas. I de fall Marknadsdomstolen måste inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol blir handläggningstiderna av naturliga skäl särskilt långa. Antalet inkomna mål har under de senaste åren varierat ganska mycket, något som synes hänga samman med bl.a. förändringar i konjunkturläget. Av självständig betydelse för antalet inkomna mål är i vilken utsträckning Konkurrensverket och Konsumentombudsmannen anhängiggör talan i Marknadsdomstolen. Under 2012 fick domstolen in sammanlagt 27 mål, vilket är färre än 2011 (42 mål). Av de mål som kom in under det gångna året väcktes talan av Konsumentombudsmannen i två mål medan Konkurrensverket inte anhängiggjorde talan i något mål. Det var en tydlig minskning jämfört med 2011 då Konkurrensverket anhängiggjorde talan i tre mål och Konsumentombudsmannen i sex mål (se avsnitt 2.2.7).

7 7 (34) Marknadsdomstolen har under året avgjort färre marknadsföringsmål än under föregående år. Detsamma gäller för konkurrensmålen. Ett skäl till denna nedgång är att domstolen under våren 2012 nödgades ställa in utsatta huvudförhandlingar i sex mål. Under avsnittet har Marknadsdomstolen ytterligare utvecklat skälen till varför färre mål har avgjorts under året. Marknadsdomstolen har under 2010, 2011 och 2012 inte handlagt något mål enligt följande lagar: lagen om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., försäkringsavtalslagen, lagen om franchisegivares informationsskyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Av de mål som avgjordes under 2012 inkom 1 mål under 2010, 17 mål under 2011 och 7 mål under Konkurrenslagen (2008:579) Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Marknadsföringslagen (2008:486) Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade 0 0 1

8 8 (34) Lagen (1084:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Summa inkomna mål och ärenden Inkomna därav ingivna/överklagade av enskild part Avgjorda Balanserade Antal mål/ärenden som avskrivits med anledning av återkallelse per måltyp Marknadsdomstolen har under 2012 avskrivit sammanlagt 5 mål, vilket är betydligt färre än Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare Summa Av de mål som avskrivits 2012 inkom 2 stycken 2012, 2 stycken 2011 och 1 mål Det sist nämnda målet inkom i början av oktober 2010 och skrevs av i november Det anförda visar att även mål och ärenden som inte företas till slutligt avgörande kan medföra resurskrävande handläggning från domstolens sida.

9 9 (34) Prövningstillstånd Under 2010 infördes regler om prövningstillstånd (PT) i konkurrensmål. Nedan redovisas hur många mål som varit föremål för PT och utgången i dessa PT har meddelats 2012 PT har inte med delats 2011 PT har meddelats 2011 PT har inte meddelats 2010 PT har meddelats 2010 PT har inte meddelats Konkurrenslagen Summa Genomsnittlig tid i månader för avgjorda mål/ärenden Konkurrenslagen 12 (- ) 11 (5 ) 3 (13) Marknadsföringslagen 12 (10) 12 (11) 12 (11) Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare - 9 (- ) 13 (- ) (- ) Summa 12 (11) 12 (10) 11 (11) Anm.: De siffror som återfinns inom parentes inkluderar de mål som avvisats eller avskrivits med anledning av återkallelse Kostnad för domstolens prestationer per måltyp Marknadsdomstolen ändrade under 2011 sättet för beräkning av kostnaden för målen. Det innebar att domstolen inte kunde lämna en redovisning av jämförbara kostnader för tre år i rad utan endast kostnaderna för Vidare har Marknadsdomstolen som nämnts (avsnitt 2) infört en tidredovisning som innebär att domstolen endast redovisar nedlagd tid per måltyp. Mot denna bakgrund kommer Marknadsdomstolen nedan att redovisa kostnaderna per måltyp för de mål som avgjorts under året. I kostnaden per måltyp inbegrips kostnader per målkategori med påslag för gemensamma kostnader.

10 10 (34) Kostnad per måltyp (tkr) 2011 Avgjorda mål under 2011 Pågående mål 2011 Summa Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Summa Anm.: Som framgår under har vissa mål enligt där angivna lagar inte handlagts av Marknadsdomstolen under Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Lagen om avtalsvillkor i 0 konsumentförhållanden Summa Anm.: Som framgår under har vissa mål enligt där angivna lagar inte handlagts av Marknadsdomstolen under Kostnaderna i Marknadsdomstolens verksamhet består till en helt övervägande del av fasta kostnader för löner och lokaler. Vidare har domstolen kostnader för de externa ledamöternas arvoden, vilka kostnader till övervägande del kan betecknas som rörliga. Kostnaderna är dock med nödvändighet förbundna med domstolens dömande verksamhet och ligger på en tämligen konstant nivå år från år. Härutöver har domstolen givitvis övriga driftskostnader. Den totala kostnaden för mål-/ärendehanteringen uppgick till tkr. Den högre kostnaden för konkurrensmålen 2012 beror bl.a. på att mer tid har lagts ned på dessa mål under året än under Under 2011 rörde fyra av de avgjorda konkurrensmålen prövningstillstånd och resulterade i att handläggningen av målen avslutades i samband med att frågan om prövningstillstånd avgjordes, varför handläggningstiden för dessa mål var kort Intäkter fördelade per verksamhetsgren Marknadsdomstolens intäkter uppgick 2012 till tkr, varav intäkter av anslag uppgick till tkr, intäkter av avgifter och andra ersättningar till 17 tkr och finansiella intäkter till 11 tkr. Marknadsdomstolen har fördelat dessa intäkter per

11 verksamhetsgren varvid tkr är hänförliga till den rättsliga prövningen och 880 tkr till information om domstolens avgöranden och verksamhet. 11 (34) Under 2011 uppgick intäkterna till tkr, varav 5 tkr utgjorde intäkter av avgifter och andra ersättningar och 19 tkr utgjorde finansiella intäkter. Marknadsdomstolen har fördelat dessa intäkter per verksamhetsgren varvid tkr är hänförliga till den rättsliga prövningen och 582 tkr till information. Eftersom Marknadsdomstolen under 2011 och 2012 ändrat sättet för beräkning av kostnader för målen kan domstolen inte lämna en redovisning av jämförbara intäkter för tre år i rad utan endast för 2011 och Antal mål/ärenden som ingivits av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket respektive enskild part per måltyp Andelen mål som ingivits av Konsumentombudsmannen har under 2012 minskat i förhållande till Motsvarande gäller för mål som ingivits av Konkurrensverket. Antalet konkurrensmål respektive marknadsföringsmål som initierats av enskild part har också minskat i förhållande till tidigare år. Mål som ingivits av Konsumentombudsmannen varav mål enligt marknadsföringslagen mål enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare Mål som ingivits av Konkurrensverket Mål som ingivits av enskild part (företag) varav mål enligt konkurrenslagen mål enligt marknadsföringslagen mål enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden mål enligt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare

12 12 (34) Antal pågående mål/ärenden där Marknadsdomstolen har begärt förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat yttrande från Europeiska kommissionen Marknadsdomstolen har under året inte begärt något förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol eller inhämtat något yttrande från Europeiska kommissionen I vilken utsträckning målen har nåtts För sin verksamhet är Marknadsdomstolen beroende av att såväl Konsumentombudsmannen som Konkurrensverket och övriga intressenter använder sig av möjligheten till tvistlösning i domstolen. Marknadsdomstolen har av naturliga skäl inga direkta möjligheter att i detta hänseende påverka domstolens verksamhet. Vad särskilt gäller övriga intressenter kan dock en väl utvecklad och ändamålsenlig information om lagstiftningen och Marknadsdomstolens verksamhet vara av betydelse. Målen och ärendena är av olika art och omfattning, varför resursbehovet varierar. Mål med flera parter och/eller omfattande vittnesbevisning ställer särskilda krav på planering och förberedelse och är därför mer arbetskrävande. Mål som avgörs efter huvudförhandling, som numera utgör en helt dominerande del, kräver också betydligt mer resurser än mål som kan avgöras på handlingarna genom föredragning. Domstolens mål rör i stor utsträckning näringslivet och skyndsamhet i handläggningen är därför av stor vikt. Domstolen lägger ned kraft på att kunna hålla en självpåtagen målsättning, att målen ska avgöras inom högst ett år. Detta kräver en effektiv beredning av målen från domstolens sida, vilken bl.a. innebär en aktiv materiell processledning och en rationell tidsplan i varje mål. Av yttersta vikt för att beredningen ska fungera väl är att parterna följer de förelägganden m.m. som tidsplanen bygger på. Flertalet av Marknadsdomstolens mål handläggs enligt rättegångsbalkens (RB) regler för indispositiva tvistemål. Det innebär bl.a. att bestämmelserna om att domstolen får förelägga part att slutligt bestämma sin talan (42 kap. 15 RB) och meddela parterna att förberedelsen är avslutad (42 kap. 15 a RB) inte är tillämpliga i Marknadsdomstolen. Domstolen har därmed i praktiken små möjligheter att förhindra att parterna i ett sent skede av beredningen åberopar nya omständigheter och nya bevis i dessa mål. Särskilt vanligt är att parterna i nära anslutning till huvudförhandlingen i ett mål åberopar ny muntlig och skriftlig bevisning. När en part åberopat ny bevisning har motparten normalt ett berättigat anspråk på skäligt rådrum för att överväga betydelsen av den nya bevisningen. Ofta medför den sålunda åberopade bevisningen att motparten också anser sig behöva åberopa ny bevisning. Och inte sällan leder de nya åberopandena till att den utsatta huvudförhandlingen måste flyttas, t.ex. för att åberopade förhörspersoner är förhindrade att närvara vid förhandlingen. Även om Marknadsdomstolen strävar efter att så

13 13 (34) snart som möjligt sätta ut målet på nytt, kan det vara svårt att hitta utrymme för det i domstolens långsiktiga planering. Under 2012 nödgades Marknadsdomstolen ställa in utsatta huvudförhandlingar i sammanlagt sex mål. I fyra av dessa mål var huvudförhandlingen planerad att pågå i tre dagar och i de övriga två målen i en respektive två dagar. I de mål där huvudförhandlingen var planerad till tre dagar föranledde ny bevisning att tre mål måste sättas ut på fem dagar och ett mål på fyra dagar. Med ändring av planeringen för andra mål kunde fyra av de sex målen sättas ut och avgöras under 2012, medan två av målen kunde sättas ut till huvudförhandling först under Numera avgörs det stora flertalet av Marknadsdomstolens mål i sak efter huvudförhandling; under 2012 avgjordes 9 mål i sak efter föredragning. Med hänsyn till att få mål avgörs på handlingarna finns det endast undantagsvis något sådant mål att ta upp till föredragning när en huvudförhandling måste ställas in. Varje inställd huvudförhandling medför därmed ett kännbart avbräck i det planerade arbetet. Vidare leder domstolens strävan att så snart som möjligt sätta ut målet på nytt till att flera förhandlingar kan komma i mycket tät följd, vilket i sin tur medför en pressad arbetssituation. Under det gångna året har Marknadsdomstolen stramat upp beredningen av målen ytterligare i syfte att förhindra att handläggningen av målen fördröjs. Domstolen har bl.a. gjort förändringar i den tidsplan som upprättas i varje mål, t.ex. på så sätt att en sammanställning enligt 42 kap. 16 RB upprättas i ett tidigt skede av handläggningen. En sådan sammanställning bör utgöra ett starkt incitament för parterna att i ett sammanhang överväga vilka omständigheter och bevis de vill åberopa. Marknadsdomstolen bedömer att målet, att prövningen av tvister är effektiv och rättssäker, väsentligen uppnåtts under året. Handläggningstiden under året har generellt sett kunnat hållas inom det av domstolen självpåtagna åtagandet att mål och ärenden ska avgöras inom ett år. Verksamhetsgren 3 Information Enligt 1 a förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen ska Marknadsdomstolen informera allmänheten om domstolens avgöranden och om domstolens verksamhet. 3.1 Marknadsdomstolens mål - Informationen om avgöranden och verksamhet är lättillgänglig och tillförlitlig.

14 14 (34) 3.2 Återrapportering Antal besökare per månad respektive totalt på Marknadsdomstolens webbplats jämfört med föregående år m.m. Marknadsdomstolens webbplats har en central roll i domstolens informationspolicy. Genom denna kan domstolen fortlöpande tillse att allmänhet och andra intressenter har möjligheter att på ett enkelt, lättillgängligt, lättfattligt och snabbt sätt kan ta del av domstolens verksamhet. Marknadsdomstolens avgöranden sedan 2000 är sökbart tillgängliga på domstolens webbplats (www.marknadsdomstolen.se). Marknadsdomstolens avgöranden redovisas vidare i det offentliga rättsinformationssystemet som publiceras på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se) under fliken vägledande avgöranden. Ansvarig myndighet för den webbplatsen är Domstolsverket. Marknadsdomstolens avgöranden uppmärksammas, refereras och kommenteras i olika medier i allt större utsträckning. Tidningar, etermedia och internet har således under senare år fått en allt mer framträdande roll i rapporteringen från domstolen. Domstolens informationsverksamhet har ökat genom dessa mediers medverkan, vilket underlättar för konsumenter och näringsidkare att få kännedom om viktiga förhållanden på det marknadsrättsliga området i stort. Information om Marknadsdomstolens avgöranden finns också i olika rättsdatabaser, t.ex. Lagrummet, som är en tjänst som tillhandahålls gratis, och som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Domstolens avgöranden publiceras även i rättsdatabaser där sökning på avgöranden tillhandahålls mot betalning, t.ex. Infotorg, Karnov och Zeteo. Ytterligare information om Marknadsdomstolens verksamhet ges t.ex. genom att ordföranden eller annan personal från domstolen medverkar i olika arrangemang som rör domstolen och dess verksamhetsområden. På Marknadsdomstolens webbplats redovisas bl.a. information om domstolens verksamhet, inkomna mål och ärenden, kommande förhandlingar, av domstolen avgivna remissvar samt domstolens avgöranden och vissa beslut, vilka läggs ut på webbplatsen i omedelbar anslutning till att de meddelas. På webbplatsen finns även en sökfunktion och samtliga avgöranden sedan 2000 jämte eventuella domsbilagor tillgängliga för nedladdning. Marknadsdomstolens ambition är att webbplatsen ska fortsätta att utvecklas som en lättillgänglig och aktuell informationskälla för allmänheten, medier och andra intressenter.

15 15 (34) Antal besök Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt Ett arbete med att modernisera och anpassa webbplatsen utifrån tillgänglighetssynpunkt inleddes under Den nya webbplatsen togs i bruk under april På grund härav saknas statistik för april månad. Statistiken för januari-mars 2012 har hämtats från en webbplats och statistiken från och med maj 2012 hämtas från en annan webbplats. Den numera använda statistiken redovisar uppgift om unika besök, vilket kan var förklaringen till att de siffor som redovisas efter april 2012 är betydligt lägre än tidigare redovisade uppgifter. Det anförda har resulterat i att de angivna uppgifterna inte är jämförbara. Marknadsdomstolen saknar därför möjlighet att bedöma huruvida antalet besökare på webbplatsen har ökat eller minskat i förhållande till tidigare år. Det kan dock noteras att antalet besökare ökade under hösten Skälet härtill kan vara att Marknadsdomstolen meddelade ett flertal domar under denna tid Kostnad för information Kostnaden för information om domstolens avgöranden och verksamhet uppgick 2012 till 869 tkr. I denna summa ingår dels direkta kostnader för information, dels tid som domstolens medarbetare lagt ned på information och på domstolens webbplats. Vidare har påslag för gemensamma kostnader gjorts.

16 16 (34) 4 Organisationsstyrning 4.1 Ökad effektivitet Marknadsdomstolen har under 2012 fortsatt det sedan flera år tillbaka pågående löpande kvalitetsarbetet i syfte att rättssäkert och effektivt hantera domstolens mål och ärenden. Liksom tidigare upprättas planer för målens och ärendenas hantering på ett tidigt stadium av handläggningen för att styra upp såväl domstolens interna arbete som parters och ombuds planering. Och domstolen har som nämnts (avsnitt 2.2.9) stramat upp beredningen av målen ytterligare i syfte att förhindra att handläggningen av målen fördröjs. Under det gångna året har Marknadsdomstolen investerat i ett nytt telefonsystem med virtuell växel (Telia Centrex). Systemet innehåller både fasta och mobila telefonanknytningar och kan förenas med bl.a. mobilt bredband. Det nya systemet är ägnat att förenkla domstolens interna kommunikation. Systemet skapar också förutsättningar för att erbjuda allmänheten en hög servicenivå. Vidare har Marknadsdomstolen startat ett projekt som syftar till att få till stånd ett nytt mål- och ärendehanteringssystem. Domstolen har bl.a. tillsammans med Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten fört diskussioner med Domstolsverket om möjligheterna att få tillgång till det mål- och ärendehanteringssystem, VERA, som används av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. För Marknadsdomstolens del skulle en tillgång till VERA vara praktiskt särskilt på det sättet att förhör som tagits upp genom ljud- och bildupptagning vid tingsrätten och som åberopas i överklagade mål skulle finnas tillgängliga i systemet. Domstolen lägger vidare stor kraft vid arbetet med att domar och beslut ska vara skrivna på ett korrekt och lättbegripligt sätt och att alla som kommer i kontakt med domstolen ska känna sig vänligt och korrekt bemötta och behandlade. 5 Kompetensförsörjning Enligt 3 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att uppnå verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att verksamhetens mål nås. Domstolens övergripande målsättning, att kvalitetssäkra rekryteringsrutiner, tillse att det föreligger icke-diskriminerande arbetsförhållanden, arbeta för att utveckla och behålla kompetent personal samt verka för en god arbetsmiljö kan i princip sägas ha varit i allt väsentligt uppfylld under Detsamma gäller målsättningen att bibehålla domstolens kompetens inom ekonomiadministration, kvalitetssäkring och budgetuppföljning samt att stärka kompetensen avseende EU-rätten inom relevanta rättsområden.

17 17 (34) För arbetet med beredning och föredragning av mål och ärenden vid domstolen tjänstgör ett antal sekreterare. Arbetet kräver en mycket hög kompetens. Sekreterarna är jurister med som regel en bakgrund som assessor i hovrätt eller kammarrätt, dvs. med domarutbildning. Den 1 mars 2012 tillträdde Per Carlson som Marknadsdomstolens ordförande med anledning av att Christer Fallenius gick i pension den sista februari. När det gäller rörligheten i övrigt bland domstolens personal kan noteras att en sekreterare återkom den 30 januari 2012 efter att ha varit föräldraledig och en annan sekreterare slutade i maj Ytterligare en sekreterare återkom den 1 september 2012 efter föräldraledighet för att från och med årsskiftet 2012/2013 vara tjänstledig för att prova på annat arbete. Någon ytterligare rörlighet har inte förekommit bland personalen. För personalförsörjningen är löneutvecklingen inom framförallt rättsväsendet av stor betydelse. Detta gäller särskilt mot bakgrund av den höga kompetens som är erforderlig för domstolens verksamhet. För att klara kompetensförsörjningen måste därför domstolen kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Marknadsmässiga löner är därvid av stor betydelse. Marknadsdomstolen verkar för en långsiktig och god personalförsörjning med en för verksamheten ändamålsenlig kompetens samt en god arbetsmiljö. Marknadsdomstolen ska vara en arbetsplats där det råder jämställdhet och mångfald bland personalen. Domstolen strävar efter en jämn könsfördelning och att vid nyanställning väga in vikten av etnisk och kulturell mångfald. Några på kön grundade löneskillnader förekommer inte i domstolen. Åldersfördelningen mellan de anställda är spridd. Den fysiska arbetsmiljön utvärderas löpande. Marknadsdomstolen har under året höjt den allmänna kompetensnivån inom domstolen genom olika insatser, t.ex. fortbildning genom deltagande i konferenser om utvecklingen inom konkurrensrättens område. Marknadsdomstolen har också utbytt erfarenheter med den finska Marknadsdomstolen som gjorde ett studiebesök i domstolen under hösten Domstolen har prioriterat friskvård genom att bl.a. ha ett avtal om företagshälsovård hos Betania Organisationsmedicin AB. Alla anställda har därvid erbjudits hälsoundersökning under året. Marknadsdomstolens mål för kompetensförsörjning budgetåren kommer att följa samma linje som hittills, nämligen att vidmakthålla kompetens bland de anställda, behålla kompetent personal, verka för en god arbetsmiljö, tillse att det föreligger icke-diskriminerande arbetsförhållanden samt kvalitetssäkra rekryteringsrutiner. En särskild utmaning är att säkerställa hög kompetens och utbildningsnivå på domstolens sekreterare. Som ytterligare särskild målsättning för de kommande budgetåren gäller att bibehålla domstolens kompetens inom ekonomiadministration, kvalitetssäkring, budgetuppföljning och kunskap om EU-rätten inom relevanta rättsområden.

18 18 (34) Enligt Marknadsdomstolens bedömning har de av domstolen vidtagna åtgärderna på ett verksamt sätt bidragit till att domstolen kunnat fullgöra sina uppgifter.

19 19 (34) 6 Marknadsdomstolens avgöranden Marknadsdomstolens domar :1 17 januari :2 12 april :3 13 april 2012 BrilliantSmile Nordic AB mot Fantaby AB CANEA Partner Group Aktiebolag mot Antura AB Media-Saturn Nordic Shared Services AB mot Elgiganten Aktiebolag Överklagat mål vari Marknadsdomstolen - med hänsyn till bevisning som åberopats först i Marknadsdomstolen - till skillnad från tingsrätten funnit att påtalad marknadsföring dels utgör marknadsföring enligt MFL:s definition, dels att det ena bolaget svarat för denna marknadsföring. Eftersom yrkande om skadestånd framställts - och på grund av utgången i tingsrätten inte prövats där har Marknadsdomstolen med hänsyn till instansordningen återförvisat målet till tingsrätten för ny prövning. Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats att påståendet är vederhäftigt har det befunnits vara vilseledande i strid med 10 MFL. Även risk för påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har förelegat varför påståendet bedömts vara otillbörligt enligt 8 MFL och därmed förbjudits. Även fråga om vite och dess storlek samt fördelning av rättegångskostnader. En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft ansetts hindra en senare talan om vitesförbud angående marknadsföring som företagits efter domen men som ansetts utgöra samma marknadsföring som den prövade och som företagits vid oförändrade marknadsförhållanden, när det i domen utsatta vitet inte dömts ut genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Även fråga om rättegångskostnader.

20 20 (34) 2012:4 11 maj 2012 Konsumentombudsmannen (KO) mot 1. Tele2 Sverige AB 2. Hi3G Access AB Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon, har vid marknadsföring på internet inte framhållits på sådant sätt att marknadsföringen bedömts vara vilseledande. Även fråga om kombinationserbjudandets förenlighet med marknadsföringslagen vid användning av s.k. gratispåstående. 2012:5 5 juni 2012 Optik Smart Eyes AB mot Synsam Drifts AB och vice versa Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning gjorts varit representativa för marknadsförda produkter. Även fråga om bl.a. påstående om viss garanti ( En Riktig Optikergaranti ) varit vederhäftigt och om vissa erbjudanden ( få ett par läsglasögon och läsglas på köpet ) varit vilseledande. 2012:6 13 juni 2012 Care of Sweden AB mot Högsby Plast Aktiebolag Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden rörande dels bolagets verksamhet, erfarenhet och kunskap, dels madrassernas egenskaper och kvalifikationer. Då det inte visats att påståendena varit riktiga har dessa befunnits vara vilseledande i strid med 10 MFL. Risk för påverkan på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har också förelegat, varför påståendena bedömts vara otillbörliga enligt 8 MFL och därmed förbjudits. Även fråga om eventuell tillämpning av bestämmelsen i 18 MFL angående jämförande reklam samt om skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014-12-31 2 (35) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 Verksamhetsgren... 6 2 Rättslig prövning... 6 2.1.1 Marknadsdomstolens mål... 6 2.2 Återrapportering...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013 MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2013 Marknadsdomstolen 2(37) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 4 Verksamhetsgren... 6 2 Rättslig prövning... 6 2.1 Marknadsdomstolens mål... 6 2.2 Återrapportering... 7

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2015 Arbetsdomstolen årsredovisning 2015 (Totalt antal sidor: 22) 1 ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 7/2016 2016-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för Arbetsdomstolen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål...

Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål... Innehållsförteckning Resultatredovisning... 1 1. Verksamhetsöversikt... 1 2. Verksamhetsgren Rättslig prövning... 2 2.1 Marknadsdomstolens mål... 3 2.2 Återrapportering... 3 2.2.1 Antal inkomna och avgjorda

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Marknadsföringslag (2008:486)

Marknadsföringslag (2008:486) Marknadsföringslag (2008:486) SFS nr: 2008:486 Departement/myndighet: Justitiedepartementet KO Utfärdad: 2008-06-05 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:915 Inledande bestämmelse 1 /Upphör att gälla U:2011-08-01/ Denna

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ny marknadsföringslag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Marknadsföringslag (2008:486)

Marknadsföringslag (2008:486) Page 1 of 10 SFS 2008:486 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2008-06-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:1911 Marknadsföringslag (2008:486) Inledande bestämmelse 1 /Upphör att gälla U:2011-01-01/

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01 KÄRANDE Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN SVARANDE 1. Optikerförbundet, 802405-6882, Karlbergsvägen 22,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer