LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010"

Transkript

1 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) För utförlig beskrivning se projektbeskrivning och bilagor

2 Projekt LAV!isit, moment 1 "Radical innovation destroys old structures" Bava, Vad finns det för likheter mellan en gata i Göteborg, Peking, Buenos Aires och Gullspång? Hur förflyttas kunskap och varför skall konstnärer, arkitekter och pedagoger göra det? LAV!:s lokala verksamhet utgår från en 33 kvadratmeter stor plats i en liten stad i en liten del av ett litet land. På Andra Långgatan 22, mitt i den mest urbana delen av Göteborg har LAV! börjat konstruera sin verksamhet. Bland subkulturella rörelser, skoaffärer, thaimat och massage, i den del i Västsverige som oftast jämförs med Kreutzberg, Belleville eller Williamsburg, vill vi bygga upp en ny, gränsöverskridande plats med kultur som utgångspunkt. En utgångspunkt som kastar sig ut i våra lokala och internationella nätverk vi har byggt upp som samhällsintresserade kulturaktörer och pedagoger. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Ett utvecklingsområde lika relevant på en gata i Europa, Asien eller Sydamerika. I LAV! nystartade projekt LAV!isit, vill vi konstruera flyttbara delprojekt. Delprojekt som utförs i två moment på fyra platser: Andra Långgatan 22, huvudgatan i Hova i Gullspångs kommun, i Palermo Viejo i Buenos Aires och i konstdistrikt 798 i Peking. För tjugo år sedan var Andra Långgatan en helt annan plats. Västsverige var en annan sorts plats. Och kulturvärlden hade ännu inte blivit transnationell och global. Processerna sedan dess har gått snabbt. Flöden ökar och kunskap skickas mellan noder, platser och situationer och skapar berättelser större än varje del. I dessa många gånger oöverblickbara processerna och finmaskiga nät vill LAV! placera sig och sin verksamhet. Rakt över flera discipliner och kunskapsområden, rakt över så väl kommun-, region-, lands- som kontinentgränser. Vi söker stöd för att genomföra moment ett av två i ett omfattande projekt som sträcker sig över fyra platser på tre kontinenter till och med våren Se gärna nedanstående text och bilagor för en utförlig beskrivning eller kontakta oss gärna för mer information. Bakgrund Samtliga medlemmar i LAV! är kulturaktörer med stor vana att vistas i akademiska och kunskapstäta situationer och sektorer. Samtidigt har vi alla en gemensam övertygelse om att det är först när man placerar sig själv och sin erfarenhet i gränsöverskridande situationer som kunskapen till fullo aktiveras och utvecklas. Våra respektive nätverk sträcker sig över flera fält. Vi har de senaste åren i våra olika praktiker drivit internationella kulturprojekt där deltagaren alltid haft en central roll. Varje uppstartat projekt har relaterat till den lokala platsens specifika förutsättningar och ide- och kunskapsbyggen från flera discipliner. Att se kulturaktören som en aktiv del i samhället har varit en lika naturlig som utmanande position, vare sig vi arbetat tillsammans med asylpolitiska nätverk som konstruktionen av kurser och program på universitetsnivå. Syften Vi tror att både kultur- och stadsplaneringsprocesser är i hög utsträckning sammankopplade på en internationell nivå. Kopplingarna mellan till synes skilda platser, är tätare än vad man först kan se. Industrialiseringsprocessen i Kina får konsekvenser för den verkstadstäta glesbygdskommunen Gullspång. Konstmarknaden i Peking följer samma utveckling som Buenos Aires och skapar trender, flöden och ny kunskap. Kunskap som processas och får konsekvenser både inom kultursektorn och för samhället i stort. Genom våra olika raster har vi tillsammans valt ut fyra för oss relevanta och potenta platser som alla fångar upp några aspekter av vårt allt mer föränderliga samhälle. Varje plats är vald efter vårt

3 nätverks kontakt- och referenspunkter: 1. Andra Långgatan 22. En både subkulturellt tät gata som en representation för en segregation- och gentrifieringsprocess. På samma sätt som gatan försöker att ta avstånd till kommersiella stråk i Göteborg, är den också själv en del av komplicerade köp- och marknadstrukturer. 2. Torggatan, Hova, Gullspång kommun. En tom plats, långt ifrån storstadens förtätningar och (epi)centrum. Där samhället fortfarande drivs av relativt homogena system och mekanismer. 3. Konstdistrikt 798, Peking. Ett omvandlat fabriksområde i Peking som förvandlats till Kinas hetaste konstdistrikt. Distriktet har även fått mycket uppmärksamhet och är även ifrågasatt utifrån en nykolonial kritik. 4. Palermo viejo, Buenos Aires, Palermo viejo, Buenos Aires. En hem för gatukonstnärskollektiv och som numera jämförs med världens övriga Soho's. Samhällsutvecklingen i Argentina kan lika väl analyseras och diskuteras från en live-sänd workshop i Göteborg som på gator och torg i Buenos Aires. De tidigare delvis förenklade modellerna att kunskap produceras på ett ställe (i-länderna) för att sedan släppas ned på ett annat (u-länderna), har spelat ut sin roll. De mest attraktiva högskolorna finns lika gärna att finna i Asien och Sydamerika som i Europa. På samma sätt ser vi att strategier och verktyg med kultur som motor för samhällsutveckling, skapas på en mängd platser i världen. Politiska och sociala nätverk skapar och distribuerar kunskap och idéer och alternativa och komplimenterade samhällskonstruktioner och överenskomelser. I det här gränslandet vill LAV! vara en lika aktiv som ödmjuk part. En part som både samlar in och sänder ut kunskap. Till både den sponta besökaren i Gullspång eller Göteborg som skribenten på vår hemsida och i våra publikationer. Metoder Vår erfarenhet från att driva små som stora projekt är att desto svårare och mer komplexa skeenden man ger sig in i, desto enklare metoder. Vi har därför valt ut fyra delprojekt som vi vill genomföra på varje plats som vi valt. Samtliga erfarenheter förs sedan kontinuerligt samman genom en hemsida, publikationer, utställningar i vår lokal i Göteborg och med seminarium och workshops i vår lokal i Gullspång. Varje del kommer att vila på en lika hög konstnärlig nivå som på ett väl motiverat publikt gränssnitt. Se bilaga för en översikt över de fyra gränsöverskridande och kunskapsproducerande projekt som vi har valt ut till LAV!isit. Att verka som kulturaktör på så pass många nivåer som vi gör, ställer också andra sorts krav på vilken sorts projektmetodik som ger maximal utdelning och effektivitet. Alla LAV!:s medlemmar rör sig som sagt på många fält och de bifogade projekten är ett resultat av en lång urvalsprocess. En process där vi identifierat över tjugo projekt som medlemmar i gruppen helt eller delvis vill starta upp och driva. Se även den bifogade grafiska översikten hur vi ser på relationerna mellan våra olika nätverk, utvalda projekt och platser som hur vi vill sprida och distribuera vår process och resultat. Målsättningar Varje delmoment och projekt som genomförs har tydliga mål och mätetal. Gränssnittet mot samhället är flerdelat: en enkel hemsida som fångar upp och sprider resultatet, regelbundna publikationer som översätts till relevanta språk som sprids i Västsverige, Peking och Buenos Aires samt så klart: deltagare och publik på de arrangemang som vi ansvarar för. Dokumentation, utvärdering & spridning av resultat En central del i LAV!:s verksamhet är deltagarnas egna möjligheter att påverka kommande och pågående projekt. En central plats för kommunikation i samtliga projekt är LAV!:s hemsida. Där kommer ett publikvänligt digitalt forum finnas för kontinuerlig debatt och utvärdering. Via nätet kommer vi även att ha kontakt med deltagare och besökare. Via en fokusgrupp sker en djupgående analys vid minst fyra tillfällen under året av de rent publika projekten. Skriftliga utvärderingar kommer att ske tillsammans med deltagarna under workshops och seminarium.

4 Samtliga projekt dokumenteras noggrant. Tillsammans med enkätsvar och utvärderingar sammanställs materialet till en slutpublikation. Publikationen kommer att fungera som en bra och effektiv distributionskanal för de slutsatser som dragits från projektens genomförande. Publikationen kommer att distribueras våren Om ni vill stödja oss i vårt utmanande och ödmjuka utforskande av kultur- och samhällsliv på fyra platser runt om i världen, tror vi att vi kan förflytta kunskap som inte bara skapar nya arenor och gränssnitt, utan också kan bidra till ett mer komplett och helt samhälle. Med vänliga hälsningar, LAV!: Ana Betancour, Olle Andersson, Jonathan Jarl & Staffan Hjalmarsson 13 september 2009, Göteborgs stad och Gullspångs kommun Kontakt och mer info: el BILAGOR LAV!:s artistic statement Projektdelsöversikt Tidsplan LAV!:s medlemmars cv:n Budget Grafisk översikt över LAV!isit och LAV!:s nätverk

5 BILAGA LAV!:s artistic statement Local(Ad)Ventures! (LAV!) är ett nätverk som söker skapa ett forum för debatt genom att lyfta fram aktuella frågeställningar inom kultur, konst, arkitektur och samhällsutveckling. LAV!:s medlemmar kommer från olika verksamhets- och kunskapsfält med syftet att arbeta gränsöverskridande. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Målsättningen är att utveckla alternativa strategier där nya uttrycksformer och metoder skapar social förändring, såväl inom kultursektorn som i samhället i stort. Utgångspunkten för LAV! är en omdefinition av konst och arkitektur i samhället. För mer information besök gärna BILAGA Delprojektöversikt Med utgångspunkt från genomförda projekt i Göteborg förflyttas strategerna i varje delprojekt till Buenos Aires, Peking och Gullspång. Varje delprojekt förs över till samtliga fyra platser. Nedan har vi i så stor utsträckning som möjligt konkretiserat vad vi planerar att göra i Göteborg. Beroende på de lokala förutsättningarna på varje plats, anpassas delprojekten. Delprojekt 1 Ett försök att förstå Med mindre utställningar och seminarier presenterar och förankrar LAV! sig själva, sina ambitioner och sina medlemmars nätverk och intressen. Med publika och väl marknadsförda projekt begreppsliggör vi vår verksamhet. För att skapa en lokal tillit och förståelse för de ibland, för utomstående ovanliga konstnärliga strategierna, ges tydliga exempel på var vi kommer ifrån och vad vi vill göra. En viktig del i den utåtriktade pedagogiska verksamheten är även att öppna upp våra respektive nätverk för fler samarbetspartners i närområdet. Genom att ständigt vara i en process av att förklara sig själv, skapar vi även en nödvändig självreflexivitet för att utveckla och förfina våra konstnärliga metoder. Med andra ord, vad kan vi göra och vilken roll vill vi spela i utvecklingen av Andra Långgatan och de övriga platser som vi kommer att besöka. Delprojekt 2 Ett försök att utveckla LAV!:s medlemmar verkar idag på flera institutioner och i sammanhang där vi kommer i kontakt med föreläsare, internationella besök och kunskapsströmmar. Genom att slussa kontakterna vidare från t ex lokala kulturutvecklingsprojekt och universitet, förs kunskap vidare och effektiviseras. Som en etablerad lokal kulturaktör med öppna workshops och seminarium knyter vi besökare till LAV!:s verksamhet nära oss. Genom att i en trygg miljö förmedla och utveckla kunskap, når vi även grupper i samhället som sällan eller aldrig skulle komma i kontakt med exempelvis stadsplanering, samtida konst, aktivism eller sociala frågeställningar. Delprojekt 3 Ett försök att utföra Genom praktiska workshops i det absoluta närområdet vill vi även skapa en fysisk förändring av närmiljön. Att till exempel som i fallet med Andra Långgatan i Göteborg söka tillstånd för att manifestera våra idéer på själva gatan, kan vi på ett konkret sätt föra vidare kunskap från delprojekt 1 och 2. Med stöd av förhållandevis enkla grepp som till exempel att jobba med gräs, byggnadsställningar eller tillfälliga installationer, kan vi med den fysiska omgivningen som utgångspunkt diskutera staden och stadsutveckling. Med fysiska förändringar och tillägg, kan de stora och många gånger oöverskådliga stadsutvecklingsmekanismerna diskuteras och utmanas. Delprojekt 4 Ett försök att förmedla Ytterligare ett sätt att förflytta kunskap är genom att presentera och delta i pågående projekt. Vi har i dagsläget tre inplanerade releaser och samarbetsprojekt där lokalen i Göteborg kommer att spela en viktig roll: en utgivning av Öjvind Fahlströms konst, en release av en ljudkonstantologi och en release av lokalt producerade kortfilmen PICKNICK som kommer att ha premiär på Göteborgs Filmfestival. Inför LAV!isit:s besök på de andra tre platserna överförs ambitionen. Att t ex samarbeta med lokala kultur- och samhällsaktörer och deras pågående projekt, blir ytterligare ett publikt och kraftfullt gränssnitt.

6 BILAGA Tidsplan LAV!isits moment 1! 1 sep - 25 nov 2009 / söka efter finansieringskällor! 25 nov - 15 dec 2009/ med stöd av den slutgiltiga finansieringen detaljplanera samtliga LA!Visits och stämma av en rimlig omfattning av projekten! 15 dec - 31 jan 2010/ genomföra LA!Visits i Göteborg i dialog med bland andra Göteborgs filmfestival, Picnic, LAV!:s nätverk av kulturaktörer, institutioner och organisationer! 1 feb - 21 feb 2010 / sammanställa LA!Visits från Göteborg med dokumentation inför LA!Visits Buenos Aires! 21 feb - 14 mars 2010 / LA!Visit i Buenos Aires! 15 mars - 30 april 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Peking! 15 april 30 april 2010 / visa resultat från LA!Visit i Buenos Aires i LAV!:s lokal i Göteborg LAV!isits moment 2, preliminär tidsplan! 1 maj 21 maj 2010 / LA!Visit i Peking! 22 maj - 31 maj 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Gullspång! 1 juni 31 juli 2010 / LA!Visit i Gullspång! 1 aug 15 okt 2010 / översätta central dokumentation till spanska, kinesiska och engelska och sammanställning av samtliga fyra LA!Visits med en enklare tryckt publikation samt en utförlig digital dokumentation! 15 nov till 15 dec 2010 / förmedla resultat till samarbetspartners i Buenos Aires, Peking, Gullspång och Göteborg.! jan 2011 / Avslutande seminarium med en representant från samtliga städer i Gullspång! 24 jan 24 feb 2011 / Utvärdering av LA!Visits med stöd av dokumentation, avslutande seminarium och utvärderingar från genomförda arrangemang! 22 jan - 22 feb 2011/ Resultatet av LA!Visits visas med stöd av lämplig samarbetspartners inom filmsektorn BILAGA LAV!:s medlemmars CV:n För detaljerad CV på samtliga medlemmar, besök gärna Ana Betancour är arkitekt och hennes praktik spänner från konst, arkitektur och stadsplanering, akademisk forskning till tvärvetenskapliga kultur- och mediaprojekt. Hon initierade och driver A + URL / Architecture + Urban Research Laboratory, ett akademiskt design forskningscentrum, numera ett arkitektkontor och internationellt nätverk. Hon är professor i Stadsbyggnad vid Chalmers och har undervisat och forskat vid ett flertal internationella institutioner, bland annat: Bartlett School of Architecture, University of East London, Universidad de Catalunya. Ana är skribent, författare av ett flertal publikationer, artiklar om konst, arkitektur och urbanism. Hon är medlem i olika internationella referensgrupper, juryn, nätverk och organisationer nationellt och internationellt. Staffan Hjalmarsson är konstnär, kulturutvecklare och pedagog. Hans konstnärliga praktik fokuserar på möjligheterna att med konst som utgångspunkt skapa sociala ytor för både samhällskritik och utveckling. Han har genomfört ett fyrtiotal utställningar och projekt nationellt och internationellt. Han har tidigare varit medlem i konstnärsgruppen Bezdomny och deltar aktivt inom olika asylpolitiska nätverk. Som kulturutvecklare i den sk. Gullspångsmodellen utvecklar han strategier för hur kultur kan skapa socialt hållbara miljöer. Som pedagog har han samarbetet och utvecklat kurser för bland annat Göteborgs Universitet, Göteborgs konsthall och Kultur i Väst. För mer info, besök

7 Olle Andersson är konstnär och fotograf med erfarenhet av projektbaserat arbete såväl i som utanför en traditionell utställningskontext. Han är utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs Universitet och har, parallellt med egna konstnärliga projekt, tidigare arbetat som fotograf på Nationalmuseum i Stockholm. Jonathan Jarl är konstnär och fotograf utbildad på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet. Han arbetar i huvudsak med rörlig bild och installationer. Vid sidan om egen konstnärlig verksamhet arbetar han som koordinator och värd på Galleri 54 i Göteborg, där han också sitter i Styrelsen som kassör. Samt som anställd och frilansande utställningstekniker/fotograf för bl.a. Göteborgs Konsthall, Sjöfartsmuseet och Hasselblad Center i Göteborg.

8 projekt LA!Visit av Local (Ad)Ventures! budget moment 1, 1 sep 2009 till 30 april 2010 UTGIFTER LAV!isit Göteborg hyra lokal, 30 dagar resor i Göteborgsregionen resor inom Sverige Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och sammanställning av dokumentation inför LAV!isit Buenos Airies, 80 timmar delsumma LAV!isit Buenos Aires Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och förbredelse inför LAV!isit Peking och Gullspng, 80 timmar Resa Buenos Aires, t&r, 4 pers Mat och logi Buenos Aires, 21 dagar, 4 pers à 600 Kortare resor inom Argentina och Buenos Aires material till workshops personförsäkring, 4 pers à 2400 Försäkring utrustning Hyra professionell stillsbildsutrustning Hyra semiprofessionell videoutrustning Traktamente, 4 pers á 300 kr delsumma 11!000 kr 2!500 kr 4!500 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 35!000 kr 50!400 kr 8!000 kr 8!000 kr 9!600 kr 5!600 kr 7!000 kr 7!000 kr 25!200 kr 138!480 kr 276!280 kr Generella utgifter Marknadsföring kostnader i samband med sammanställning av dokumentation, enklare grafisk produkt inför LAV!isit Peking och Gullspång 3000 ex á 5 kr enklare grafisk formgivning referenslitteratur hyra webhotell, 8 månader OverHead: tel, porto och kopiering delsumma totaler 20!000 kr 15!000 kr 5!000 kr 4!500 kr 880 kr 3!500 kr 28!880 kr 443!640 kr INTÄKTER Egenfinansiering, projektledning via externa uppdrag och arbetsstipendium sökta medel Göteborgs stads projektstöd sökta medel Västra Götalandsregionens projekt famlijen Wikanders stifelse resebidrag via Argentinas utbytesprogram, via Argentinas ambassad Helge Ax:son Johnsons Stiftelse totaler 60!240 kr 123!360 kr 185!040 kr 30!000kr 25!000kr 20!000kr 443!640kr

9 Grafisk översikt, LAV! & LAV!isit Kunskapsutbyte via lokal i Göteborg Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Kunskapsutbyte via publikationer Kunskapsutbyte via workshops & seminarium Lokala och internationella nätverk som LAV!:s medlemmar verkar i som samhällsintresserade kulturaktörer och peda- Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) Kunskapsutbyte via kontinuerligt uppdaterade sajt

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 Erkännandet av att individen aldrig kan stå ensam, utan är medlem av en social gemenskap

Läs mer

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 1. PROJEKTIDÉ 1.1 Problematisera standarden ISO 26000 - Form: Många har stora förhoppningar på dialoger och förhandlingar. Den internationella standarden

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09 Under de två senaste åren har Gullspång aktivt satsat på kultur. Varje steg som kommunen har tagit, har varit en del i ett strategiskt och mätbart arbete. Utgångspunkten är att kulturen kan och ska bidra

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,

!#$%&''(')*+$,-./&01*+*#, !"#$%&''(')*+$-"./&01*+*#!"##$%&#$'&%(&)()*&+$%))-./+%0%1-23%-*)(-%4/5%$3&*+)&62#3*3'$-%)*##%&$'4-%4/5%647(-3*&)*&+%7*+)%0%88+466(-%79-1:-%$))% 6933*&+$3%!7-:66(-%1-$6!%*6$'*39-$%#:&3*3'$-%82%+431#*+)(-%4/5%64)&9))3*3'$-%&46%*%;(-+#*'5()(3%9-%4#:&#*'$

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia Projektbeskrivning Burkpojken Teater Arcadia Projektidén Med uppförandet av Christine Nöstlingers Burkpojken vill vi närma oss de barn i Västra Götalandsregionen som snart kommer att tas upp i tonårens

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien

Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien Jag spenderade sammanlagt 17 dagar i Sofia, Bulgarien från den 24e Mars till den 11 April tillsammans med de engelska konstnärerna Charlie

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv Dissektion KulturKompetens - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv SAMMANFATTNING Dissektion KulturKompetens (DKK) är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och information.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Hallways. - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället

Hallways. - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället Hallways - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället SYFTE Hallways 1 använder och utvecklar metoder för att asylsökande skall använda kulturhus som entréer till lokalsamhällen. MÅLSÄTTNING Hallways

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 1 (6) Projektplan Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1

Läs mer

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien.

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Konstnärsnämnden utlyser ett designresidens

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger Klubbans förskola Forskande barn, Medforskande pedagoger Vi vill att barnen ska minnas förskolan som en plats där de lärde sig att tro på sig själva och sin egen förmåga... DET JAG HÖR DET GLÖMMER JAG.

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Budget med fasta inkomster och utgifter samt summan av arrangemangen Rekvisita 2000 Sponsring

Budget med fasta inkomster och utgifter samt summan av arrangemangen Rekvisita 2000 Sponsring Beskrivning Natt över Skåne är ett deltagardrama, en serie med levande rollspel för en kärngrupp med 10 deltagare arrangerat av Teater Norna som ett pilotprojekt inför ett större projekt under sommaren/hösten

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

DETEKTOR. workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism.

DETEKTOR. workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism. DETEKTOR workshops och spel som på ett smart och roligt sätt gör ungdomar delaktiga och låter dem tänka själva kring rasism. Projektets mål När du spelar internetspelet Detektor ska du lära dig att se

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

Redovisning av projektet STUDIO X

Redovisning av projektet STUDIO X Redovisning av projektet STUDIO X Göteborg, augusti 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten?

Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten? Hur kan dokumentationen synliggöra barns lärande i relation till verksamheten? Pedagogisk dokumentation som grund för uppföljning och utvärdering för förändring Ingela Elfström, Stockholms universitet

Läs mer