LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010"

Transkript

1 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) För utförlig beskrivning se projektbeskrivning och bilagor

2 Projekt LAV!isit, moment 1 "Radical innovation destroys old structures" Bava, Vad finns det för likheter mellan en gata i Göteborg, Peking, Buenos Aires och Gullspång? Hur förflyttas kunskap och varför skall konstnärer, arkitekter och pedagoger göra det? LAV!:s lokala verksamhet utgår från en 33 kvadratmeter stor plats i en liten stad i en liten del av ett litet land. På Andra Långgatan 22, mitt i den mest urbana delen av Göteborg har LAV! börjat konstruera sin verksamhet. Bland subkulturella rörelser, skoaffärer, thaimat och massage, i den del i Västsverige som oftast jämförs med Kreutzberg, Belleville eller Williamsburg, vill vi bygga upp en ny, gränsöverskridande plats med kultur som utgångspunkt. En utgångspunkt som kastar sig ut i våra lokala och internationella nätverk vi har byggt upp som samhällsintresserade kulturaktörer och pedagoger. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Ett utvecklingsområde lika relevant på en gata i Europa, Asien eller Sydamerika. I LAV! nystartade projekt LAV!isit, vill vi konstruera flyttbara delprojekt. Delprojekt som utförs i två moment på fyra platser: Andra Långgatan 22, huvudgatan i Hova i Gullspångs kommun, i Palermo Viejo i Buenos Aires och i konstdistrikt 798 i Peking. För tjugo år sedan var Andra Långgatan en helt annan plats. Västsverige var en annan sorts plats. Och kulturvärlden hade ännu inte blivit transnationell och global. Processerna sedan dess har gått snabbt. Flöden ökar och kunskap skickas mellan noder, platser och situationer och skapar berättelser större än varje del. I dessa många gånger oöverblickbara processerna och finmaskiga nät vill LAV! placera sig och sin verksamhet. Rakt över flera discipliner och kunskapsområden, rakt över så väl kommun-, region-, lands- som kontinentgränser. Vi söker stöd för att genomföra moment ett av två i ett omfattande projekt som sträcker sig över fyra platser på tre kontinenter till och med våren Se gärna nedanstående text och bilagor för en utförlig beskrivning eller kontakta oss gärna för mer information. Bakgrund Samtliga medlemmar i LAV! är kulturaktörer med stor vana att vistas i akademiska och kunskapstäta situationer och sektorer. Samtidigt har vi alla en gemensam övertygelse om att det är först när man placerar sig själv och sin erfarenhet i gränsöverskridande situationer som kunskapen till fullo aktiveras och utvecklas. Våra respektive nätverk sträcker sig över flera fält. Vi har de senaste åren i våra olika praktiker drivit internationella kulturprojekt där deltagaren alltid haft en central roll. Varje uppstartat projekt har relaterat till den lokala platsens specifika förutsättningar och ide- och kunskapsbyggen från flera discipliner. Att se kulturaktören som en aktiv del i samhället har varit en lika naturlig som utmanande position, vare sig vi arbetat tillsammans med asylpolitiska nätverk som konstruktionen av kurser och program på universitetsnivå. Syften Vi tror att både kultur- och stadsplaneringsprocesser är i hög utsträckning sammankopplade på en internationell nivå. Kopplingarna mellan till synes skilda platser, är tätare än vad man först kan se. Industrialiseringsprocessen i Kina får konsekvenser för den verkstadstäta glesbygdskommunen Gullspång. Konstmarknaden i Peking följer samma utveckling som Buenos Aires och skapar trender, flöden och ny kunskap. Kunskap som processas och får konsekvenser både inom kultursektorn och för samhället i stort. Genom våra olika raster har vi tillsammans valt ut fyra för oss relevanta och potenta platser som alla fångar upp några aspekter av vårt allt mer föränderliga samhälle. Varje plats är vald efter vårt

3 nätverks kontakt- och referenspunkter: 1. Andra Långgatan 22. En både subkulturellt tät gata som en representation för en segregation- och gentrifieringsprocess. På samma sätt som gatan försöker att ta avstånd till kommersiella stråk i Göteborg, är den också själv en del av komplicerade köp- och marknadstrukturer. 2. Torggatan, Hova, Gullspång kommun. En tom plats, långt ifrån storstadens förtätningar och (epi)centrum. Där samhället fortfarande drivs av relativt homogena system och mekanismer. 3. Konstdistrikt 798, Peking. Ett omvandlat fabriksområde i Peking som förvandlats till Kinas hetaste konstdistrikt. Distriktet har även fått mycket uppmärksamhet och är även ifrågasatt utifrån en nykolonial kritik. 4. Palermo viejo, Buenos Aires, Palermo viejo, Buenos Aires. En hem för gatukonstnärskollektiv och som numera jämförs med världens övriga Soho's. Samhällsutvecklingen i Argentina kan lika väl analyseras och diskuteras från en live-sänd workshop i Göteborg som på gator och torg i Buenos Aires. De tidigare delvis förenklade modellerna att kunskap produceras på ett ställe (i-länderna) för att sedan släppas ned på ett annat (u-länderna), har spelat ut sin roll. De mest attraktiva högskolorna finns lika gärna att finna i Asien och Sydamerika som i Europa. På samma sätt ser vi att strategier och verktyg med kultur som motor för samhällsutveckling, skapas på en mängd platser i världen. Politiska och sociala nätverk skapar och distribuerar kunskap och idéer och alternativa och komplimenterade samhällskonstruktioner och överenskomelser. I det här gränslandet vill LAV! vara en lika aktiv som ödmjuk part. En part som både samlar in och sänder ut kunskap. Till både den sponta besökaren i Gullspång eller Göteborg som skribenten på vår hemsida och i våra publikationer. Metoder Vår erfarenhet från att driva små som stora projekt är att desto svårare och mer komplexa skeenden man ger sig in i, desto enklare metoder. Vi har därför valt ut fyra delprojekt som vi vill genomföra på varje plats som vi valt. Samtliga erfarenheter förs sedan kontinuerligt samman genom en hemsida, publikationer, utställningar i vår lokal i Göteborg och med seminarium och workshops i vår lokal i Gullspång. Varje del kommer att vila på en lika hög konstnärlig nivå som på ett väl motiverat publikt gränssnitt. Se bilaga för en översikt över de fyra gränsöverskridande och kunskapsproducerande projekt som vi har valt ut till LAV!isit. Att verka som kulturaktör på så pass många nivåer som vi gör, ställer också andra sorts krav på vilken sorts projektmetodik som ger maximal utdelning och effektivitet. Alla LAV!:s medlemmar rör sig som sagt på många fält och de bifogade projekten är ett resultat av en lång urvalsprocess. En process där vi identifierat över tjugo projekt som medlemmar i gruppen helt eller delvis vill starta upp och driva. Se även den bifogade grafiska översikten hur vi ser på relationerna mellan våra olika nätverk, utvalda projekt och platser som hur vi vill sprida och distribuera vår process och resultat. Målsättningar Varje delmoment och projekt som genomförs har tydliga mål och mätetal. Gränssnittet mot samhället är flerdelat: en enkel hemsida som fångar upp och sprider resultatet, regelbundna publikationer som översätts till relevanta språk som sprids i Västsverige, Peking och Buenos Aires samt så klart: deltagare och publik på de arrangemang som vi ansvarar för. Dokumentation, utvärdering & spridning av resultat En central del i LAV!:s verksamhet är deltagarnas egna möjligheter att påverka kommande och pågående projekt. En central plats för kommunikation i samtliga projekt är LAV!:s hemsida. Där kommer ett publikvänligt digitalt forum finnas för kontinuerlig debatt och utvärdering. Via nätet kommer vi även att ha kontakt med deltagare och besökare. Via en fokusgrupp sker en djupgående analys vid minst fyra tillfällen under året av de rent publika projekten. Skriftliga utvärderingar kommer att ske tillsammans med deltagarna under workshops och seminarium.

4 Samtliga projekt dokumenteras noggrant. Tillsammans med enkätsvar och utvärderingar sammanställs materialet till en slutpublikation. Publikationen kommer att fungera som en bra och effektiv distributionskanal för de slutsatser som dragits från projektens genomförande. Publikationen kommer att distribueras våren Om ni vill stödja oss i vårt utmanande och ödmjuka utforskande av kultur- och samhällsliv på fyra platser runt om i världen, tror vi att vi kan förflytta kunskap som inte bara skapar nya arenor och gränssnitt, utan också kan bidra till ett mer komplett och helt samhälle. Med vänliga hälsningar, LAV!: Ana Betancour, Olle Andersson, Jonathan Jarl & Staffan Hjalmarsson 13 september 2009, Göteborgs stad och Gullspångs kommun Kontakt och mer info: el BILAGOR LAV!:s artistic statement Projektdelsöversikt Tidsplan LAV!:s medlemmars cv:n Budget Grafisk översikt över LAV!isit och LAV!:s nätverk

5 BILAGA LAV!:s artistic statement Local(Ad)Ventures! (LAV!) är ett nätverk som söker skapa ett forum för debatt genom att lyfta fram aktuella frågeställningar inom kultur, konst, arkitektur och samhällsutveckling. LAV!:s medlemmar kommer från olika verksamhets- och kunskapsfält med syftet att arbeta gränsöverskridande. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Målsättningen är att utveckla alternativa strategier där nya uttrycksformer och metoder skapar social förändring, såväl inom kultursektorn som i samhället i stort. Utgångspunkten för LAV! är en omdefinition av konst och arkitektur i samhället. För mer information besök gärna BILAGA Delprojektöversikt Med utgångspunkt från genomförda projekt i Göteborg förflyttas strategerna i varje delprojekt till Buenos Aires, Peking och Gullspång. Varje delprojekt förs över till samtliga fyra platser. Nedan har vi i så stor utsträckning som möjligt konkretiserat vad vi planerar att göra i Göteborg. Beroende på de lokala förutsättningarna på varje plats, anpassas delprojekten. Delprojekt 1 Ett försök att förstå Med mindre utställningar och seminarier presenterar och förankrar LAV! sig själva, sina ambitioner och sina medlemmars nätverk och intressen. Med publika och väl marknadsförda projekt begreppsliggör vi vår verksamhet. För att skapa en lokal tillit och förståelse för de ibland, för utomstående ovanliga konstnärliga strategierna, ges tydliga exempel på var vi kommer ifrån och vad vi vill göra. En viktig del i den utåtriktade pedagogiska verksamheten är även att öppna upp våra respektive nätverk för fler samarbetspartners i närområdet. Genom att ständigt vara i en process av att förklara sig själv, skapar vi även en nödvändig självreflexivitet för att utveckla och förfina våra konstnärliga metoder. Med andra ord, vad kan vi göra och vilken roll vill vi spela i utvecklingen av Andra Långgatan och de övriga platser som vi kommer att besöka. Delprojekt 2 Ett försök att utveckla LAV!:s medlemmar verkar idag på flera institutioner och i sammanhang där vi kommer i kontakt med föreläsare, internationella besök och kunskapsströmmar. Genom att slussa kontakterna vidare från t ex lokala kulturutvecklingsprojekt och universitet, förs kunskap vidare och effektiviseras. Som en etablerad lokal kulturaktör med öppna workshops och seminarium knyter vi besökare till LAV!:s verksamhet nära oss. Genom att i en trygg miljö förmedla och utveckla kunskap, når vi även grupper i samhället som sällan eller aldrig skulle komma i kontakt med exempelvis stadsplanering, samtida konst, aktivism eller sociala frågeställningar. Delprojekt 3 Ett försök att utföra Genom praktiska workshops i det absoluta närområdet vill vi även skapa en fysisk förändring av närmiljön. Att till exempel som i fallet med Andra Långgatan i Göteborg söka tillstånd för att manifestera våra idéer på själva gatan, kan vi på ett konkret sätt föra vidare kunskap från delprojekt 1 och 2. Med stöd av förhållandevis enkla grepp som till exempel att jobba med gräs, byggnadsställningar eller tillfälliga installationer, kan vi med den fysiska omgivningen som utgångspunkt diskutera staden och stadsutveckling. Med fysiska förändringar och tillägg, kan de stora och många gånger oöverskådliga stadsutvecklingsmekanismerna diskuteras och utmanas. Delprojekt 4 Ett försök att förmedla Ytterligare ett sätt att förflytta kunskap är genom att presentera och delta i pågående projekt. Vi har i dagsläget tre inplanerade releaser och samarbetsprojekt där lokalen i Göteborg kommer att spela en viktig roll: en utgivning av Öjvind Fahlströms konst, en release av en ljudkonstantologi och en release av lokalt producerade kortfilmen PICKNICK som kommer att ha premiär på Göteborgs Filmfestival. Inför LAV!isit:s besök på de andra tre platserna överförs ambitionen. Att t ex samarbeta med lokala kultur- och samhällsaktörer och deras pågående projekt, blir ytterligare ett publikt och kraftfullt gränssnitt.

6 BILAGA Tidsplan LAV!isits moment 1! 1 sep - 25 nov 2009 / söka efter finansieringskällor! 25 nov - 15 dec 2009/ med stöd av den slutgiltiga finansieringen detaljplanera samtliga LA!Visits och stämma av en rimlig omfattning av projekten! 15 dec - 31 jan 2010/ genomföra LA!Visits i Göteborg i dialog med bland andra Göteborgs filmfestival, Picnic, LAV!:s nätverk av kulturaktörer, institutioner och organisationer! 1 feb - 21 feb 2010 / sammanställa LA!Visits från Göteborg med dokumentation inför LA!Visits Buenos Aires! 21 feb - 14 mars 2010 / LA!Visit i Buenos Aires! 15 mars - 30 april 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Peking! 15 april 30 april 2010 / visa resultat från LA!Visit i Buenos Aires i LAV!:s lokal i Göteborg LAV!isits moment 2, preliminär tidsplan! 1 maj 21 maj 2010 / LA!Visit i Peking! 22 maj - 31 maj 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Gullspång! 1 juni 31 juli 2010 / LA!Visit i Gullspång! 1 aug 15 okt 2010 / översätta central dokumentation till spanska, kinesiska och engelska och sammanställning av samtliga fyra LA!Visits med en enklare tryckt publikation samt en utförlig digital dokumentation! 15 nov till 15 dec 2010 / förmedla resultat till samarbetspartners i Buenos Aires, Peking, Gullspång och Göteborg.! jan 2011 / Avslutande seminarium med en representant från samtliga städer i Gullspång! 24 jan 24 feb 2011 / Utvärdering av LA!Visits med stöd av dokumentation, avslutande seminarium och utvärderingar från genomförda arrangemang! 22 jan - 22 feb 2011/ Resultatet av LA!Visits visas med stöd av lämplig samarbetspartners inom filmsektorn BILAGA LAV!:s medlemmars CV:n För detaljerad CV på samtliga medlemmar, besök gärna Ana Betancour är arkitekt och hennes praktik spänner från konst, arkitektur och stadsplanering, akademisk forskning till tvärvetenskapliga kultur- och mediaprojekt. Hon initierade och driver A + URL / Architecture + Urban Research Laboratory, ett akademiskt design forskningscentrum, numera ett arkitektkontor och internationellt nätverk. Hon är professor i Stadsbyggnad vid Chalmers och har undervisat och forskat vid ett flertal internationella institutioner, bland annat: Bartlett School of Architecture, University of East London, Universidad de Catalunya. Ana är skribent, författare av ett flertal publikationer, artiklar om konst, arkitektur och urbanism. Hon är medlem i olika internationella referensgrupper, juryn, nätverk och organisationer nationellt och internationellt. Staffan Hjalmarsson är konstnär, kulturutvecklare och pedagog. Hans konstnärliga praktik fokuserar på möjligheterna att med konst som utgångspunkt skapa sociala ytor för både samhällskritik och utveckling. Han har genomfört ett fyrtiotal utställningar och projekt nationellt och internationellt. Han har tidigare varit medlem i konstnärsgruppen Bezdomny och deltar aktivt inom olika asylpolitiska nätverk. Som kulturutvecklare i den sk. Gullspångsmodellen utvecklar han strategier för hur kultur kan skapa socialt hållbara miljöer. Som pedagog har han samarbetet och utvecklat kurser för bland annat Göteborgs Universitet, Göteborgs konsthall och Kultur i Väst. För mer info, besök

7 Olle Andersson är konstnär och fotograf med erfarenhet av projektbaserat arbete såväl i som utanför en traditionell utställningskontext. Han är utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs Universitet och har, parallellt med egna konstnärliga projekt, tidigare arbetat som fotograf på Nationalmuseum i Stockholm. Jonathan Jarl är konstnär och fotograf utbildad på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet. Han arbetar i huvudsak med rörlig bild och installationer. Vid sidan om egen konstnärlig verksamhet arbetar han som koordinator och värd på Galleri 54 i Göteborg, där han också sitter i Styrelsen som kassör. Samt som anställd och frilansande utställningstekniker/fotograf för bl.a. Göteborgs Konsthall, Sjöfartsmuseet och Hasselblad Center i Göteborg.

8 projekt LA!Visit av Local (Ad)Ventures! budget moment 1, 1 sep 2009 till 30 april 2010 UTGIFTER LAV!isit Göteborg hyra lokal, 30 dagar resor i Göteborgsregionen resor inom Sverige Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och sammanställning av dokumentation inför LAV!isit Buenos Airies, 80 timmar delsumma LAV!isit Buenos Aires Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och förbredelse inför LAV!isit Peking och Gullspng, 80 timmar Resa Buenos Aires, t&r, 4 pers Mat och logi Buenos Aires, 21 dagar, 4 pers à 600 Kortare resor inom Argentina och Buenos Aires material till workshops personförsäkring, 4 pers à 2400 Försäkring utrustning Hyra professionell stillsbildsutrustning Hyra semiprofessionell videoutrustning Traktamente, 4 pers á 300 kr delsumma 11!000 kr 2!500 kr 4!500 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 35!000 kr 50!400 kr 8!000 kr 8!000 kr 9!600 kr 5!600 kr 7!000 kr 7!000 kr 25!200 kr 138!480 kr 276!280 kr Generella utgifter Marknadsföring kostnader i samband med sammanställning av dokumentation, enklare grafisk produkt inför LAV!isit Peking och Gullspång 3000 ex á 5 kr enklare grafisk formgivning referenslitteratur hyra webhotell, 8 månader OverHead: tel, porto och kopiering delsumma totaler 20!000 kr 15!000 kr 5!000 kr 4!500 kr 880 kr 3!500 kr 28!880 kr 443!640 kr INTÄKTER Egenfinansiering, projektledning via externa uppdrag och arbetsstipendium sökta medel Göteborgs stads projektstöd sökta medel Västra Götalandsregionens projekt famlijen Wikanders stifelse resebidrag via Argentinas utbytesprogram, via Argentinas ambassad Helge Ax:son Johnsons Stiftelse totaler 60!240 kr 123!360 kr 185!040 kr 30!000kr 25!000kr 20!000kr 443!640kr

9 Grafisk översikt, LAV! & LAV!isit Kunskapsutbyte via lokal i Göteborg Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Kunskapsutbyte via publikationer Kunskapsutbyte via workshops & seminarium Lokala och internationella nätverk som LAV!:s medlemmar verkar i som samhällsintresserade kulturaktörer och peda- Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) Kunskapsutbyte via kontinuerligt uppdaterade sajt

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 1. PROJEKTIDÉ 1.1 Problematisera standarden ISO 26000 - Form: Många har stora förhoppningar på dialoger och förhandlingar. Den internationella standarden

Läs mer

!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,

!#$%&''(')*+$,-./&01*+*#, !"#$%&''(')*+$-"./&01*+*#!"##$%&#$'&%(&)()*&+$%))-./+%0%1-23%-*)(-%4/5%$3&*+)&62#3*3'$-%)*##%&$'4-%4/5%647(-3*&)*&+%7*+)%0%88+466(-%79-1:-%$))% 6933*&+$3%!7-:66(-%1-$6!%*6$'*39-$%#:&3*3'$-%82%+431#*+)(-%4/5%64)&9))3*3'$-%&46%*%;(-+#*'5()(3%9-%4#:&#*'$

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien.

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Konstnärsnämnden utlyser ett designresidens

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina.

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Iaspis Konstnärsnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Tekniklektor i Färg och Form, Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola Egen verksamhet

Tekniklektor i Färg och Form, Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola Egen verksamhet CV Eva Amborg Arkitekt SAR/MSA Tekniklektor i Färg och Form, Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola Egen verksamhet tel: 031-772 2362 mobil: 0707-18 10 28 eva.amborg@chalmers.se Utbildningar Har arkitektutbildning

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City

Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City Vistelseperiod:

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer