LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010"

Transkript

1 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) För utförlig beskrivning se projektbeskrivning och bilagor

2 Projekt LAV!isit, moment 1 "Radical innovation destroys old structures" Bava, Vad finns det för likheter mellan en gata i Göteborg, Peking, Buenos Aires och Gullspång? Hur förflyttas kunskap och varför skall konstnärer, arkitekter och pedagoger göra det? LAV!:s lokala verksamhet utgår från en 33 kvadratmeter stor plats i en liten stad i en liten del av ett litet land. På Andra Långgatan 22, mitt i den mest urbana delen av Göteborg har LAV! börjat konstruera sin verksamhet. Bland subkulturella rörelser, skoaffärer, thaimat och massage, i den del i Västsverige som oftast jämförs med Kreutzberg, Belleville eller Williamsburg, vill vi bygga upp en ny, gränsöverskridande plats med kultur som utgångspunkt. En utgångspunkt som kastar sig ut i våra lokala och internationella nätverk vi har byggt upp som samhällsintresserade kulturaktörer och pedagoger. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Ett utvecklingsområde lika relevant på en gata i Europa, Asien eller Sydamerika. I LAV! nystartade projekt LAV!isit, vill vi konstruera flyttbara delprojekt. Delprojekt som utförs i två moment på fyra platser: Andra Långgatan 22, huvudgatan i Hova i Gullspångs kommun, i Palermo Viejo i Buenos Aires och i konstdistrikt 798 i Peking. För tjugo år sedan var Andra Långgatan en helt annan plats. Västsverige var en annan sorts plats. Och kulturvärlden hade ännu inte blivit transnationell och global. Processerna sedan dess har gått snabbt. Flöden ökar och kunskap skickas mellan noder, platser och situationer och skapar berättelser större än varje del. I dessa många gånger oöverblickbara processerna och finmaskiga nät vill LAV! placera sig och sin verksamhet. Rakt över flera discipliner och kunskapsområden, rakt över så väl kommun-, region-, lands- som kontinentgränser. Vi söker stöd för att genomföra moment ett av två i ett omfattande projekt som sträcker sig över fyra platser på tre kontinenter till och med våren Se gärna nedanstående text och bilagor för en utförlig beskrivning eller kontakta oss gärna för mer information. Bakgrund Samtliga medlemmar i LAV! är kulturaktörer med stor vana att vistas i akademiska och kunskapstäta situationer och sektorer. Samtidigt har vi alla en gemensam övertygelse om att det är först när man placerar sig själv och sin erfarenhet i gränsöverskridande situationer som kunskapen till fullo aktiveras och utvecklas. Våra respektive nätverk sträcker sig över flera fält. Vi har de senaste åren i våra olika praktiker drivit internationella kulturprojekt där deltagaren alltid haft en central roll. Varje uppstartat projekt har relaterat till den lokala platsens specifika förutsättningar och ide- och kunskapsbyggen från flera discipliner. Att se kulturaktören som en aktiv del i samhället har varit en lika naturlig som utmanande position, vare sig vi arbetat tillsammans med asylpolitiska nätverk som konstruktionen av kurser och program på universitetsnivå. Syften Vi tror att både kultur- och stadsplaneringsprocesser är i hög utsträckning sammankopplade på en internationell nivå. Kopplingarna mellan till synes skilda platser, är tätare än vad man först kan se. Industrialiseringsprocessen i Kina får konsekvenser för den verkstadstäta glesbygdskommunen Gullspång. Konstmarknaden i Peking följer samma utveckling som Buenos Aires och skapar trender, flöden och ny kunskap. Kunskap som processas och får konsekvenser både inom kultursektorn och för samhället i stort. Genom våra olika raster har vi tillsammans valt ut fyra för oss relevanta och potenta platser som alla fångar upp några aspekter av vårt allt mer föränderliga samhälle. Varje plats är vald efter vårt

3 nätverks kontakt- och referenspunkter: 1. Andra Långgatan 22. En både subkulturellt tät gata som en representation för en segregation- och gentrifieringsprocess. På samma sätt som gatan försöker att ta avstånd till kommersiella stråk i Göteborg, är den också själv en del av komplicerade köp- och marknadstrukturer. 2. Torggatan, Hova, Gullspång kommun. En tom plats, långt ifrån storstadens förtätningar och (epi)centrum. Där samhället fortfarande drivs av relativt homogena system och mekanismer. 3. Konstdistrikt 798, Peking. Ett omvandlat fabriksområde i Peking som förvandlats till Kinas hetaste konstdistrikt. Distriktet har även fått mycket uppmärksamhet och är även ifrågasatt utifrån en nykolonial kritik. 4. Palermo viejo, Buenos Aires, Palermo viejo, Buenos Aires. En hem för gatukonstnärskollektiv och som numera jämförs med världens övriga Soho's. Samhällsutvecklingen i Argentina kan lika väl analyseras och diskuteras från en live-sänd workshop i Göteborg som på gator och torg i Buenos Aires. De tidigare delvis förenklade modellerna att kunskap produceras på ett ställe (i-länderna) för att sedan släppas ned på ett annat (u-länderna), har spelat ut sin roll. De mest attraktiva högskolorna finns lika gärna att finna i Asien och Sydamerika som i Europa. På samma sätt ser vi att strategier och verktyg med kultur som motor för samhällsutveckling, skapas på en mängd platser i världen. Politiska och sociala nätverk skapar och distribuerar kunskap och idéer och alternativa och komplimenterade samhällskonstruktioner och överenskomelser. I det här gränslandet vill LAV! vara en lika aktiv som ödmjuk part. En part som både samlar in och sänder ut kunskap. Till både den sponta besökaren i Gullspång eller Göteborg som skribenten på vår hemsida och i våra publikationer. Metoder Vår erfarenhet från att driva små som stora projekt är att desto svårare och mer komplexa skeenden man ger sig in i, desto enklare metoder. Vi har därför valt ut fyra delprojekt som vi vill genomföra på varje plats som vi valt. Samtliga erfarenheter förs sedan kontinuerligt samman genom en hemsida, publikationer, utställningar i vår lokal i Göteborg och med seminarium och workshops i vår lokal i Gullspång. Varje del kommer att vila på en lika hög konstnärlig nivå som på ett väl motiverat publikt gränssnitt. Se bilaga för en översikt över de fyra gränsöverskridande och kunskapsproducerande projekt som vi har valt ut till LAV!isit. Att verka som kulturaktör på så pass många nivåer som vi gör, ställer också andra sorts krav på vilken sorts projektmetodik som ger maximal utdelning och effektivitet. Alla LAV!:s medlemmar rör sig som sagt på många fält och de bifogade projekten är ett resultat av en lång urvalsprocess. En process där vi identifierat över tjugo projekt som medlemmar i gruppen helt eller delvis vill starta upp och driva. Se även den bifogade grafiska översikten hur vi ser på relationerna mellan våra olika nätverk, utvalda projekt och platser som hur vi vill sprida och distribuera vår process och resultat. Målsättningar Varje delmoment och projekt som genomförs har tydliga mål och mätetal. Gränssnittet mot samhället är flerdelat: en enkel hemsida som fångar upp och sprider resultatet, regelbundna publikationer som översätts till relevanta språk som sprids i Västsverige, Peking och Buenos Aires samt så klart: deltagare och publik på de arrangemang som vi ansvarar för. Dokumentation, utvärdering & spridning av resultat En central del i LAV!:s verksamhet är deltagarnas egna möjligheter att påverka kommande och pågående projekt. En central plats för kommunikation i samtliga projekt är LAV!:s hemsida. Där kommer ett publikvänligt digitalt forum finnas för kontinuerlig debatt och utvärdering. Via nätet kommer vi även att ha kontakt med deltagare och besökare. Via en fokusgrupp sker en djupgående analys vid minst fyra tillfällen under året av de rent publika projekten. Skriftliga utvärderingar kommer att ske tillsammans med deltagarna under workshops och seminarium.

4 Samtliga projekt dokumenteras noggrant. Tillsammans med enkätsvar och utvärderingar sammanställs materialet till en slutpublikation. Publikationen kommer att fungera som en bra och effektiv distributionskanal för de slutsatser som dragits från projektens genomförande. Publikationen kommer att distribueras våren Om ni vill stödja oss i vårt utmanande och ödmjuka utforskande av kultur- och samhällsliv på fyra platser runt om i världen, tror vi att vi kan förflytta kunskap som inte bara skapar nya arenor och gränssnitt, utan också kan bidra till ett mer komplett och helt samhälle. Med vänliga hälsningar, LAV!: Ana Betancour, Olle Andersson, Jonathan Jarl & Staffan Hjalmarsson 13 september 2009, Göteborgs stad och Gullspångs kommun Kontakt och mer info: el BILAGOR LAV!:s artistic statement Projektdelsöversikt Tidsplan LAV!:s medlemmars cv:n Budget Grafisk översikt över LAV!isit och LAV!:s nätverk

5 BILAGA LAV!:s artistic statement Local(Ad)Ventures! (LAV!) är ett nätverk som söker skapa ett forum för debatt genom att lyfta fram aktuella frågeställningar inom kultur, konst, arkitektur och samhällsutveckling. LAV!:s medlemmar kommer från olika verksamhets- och kunskapsfält med syftet att arbeta gränsöverskridande. LAV! ser kommunikation och den pedagogiska och kreativa processen som ett konstnärligt utvecklingsområde. Målsättningen är att utveckla alternativa strategier där nya uttrycksformer och metoder skapar social förändring, såväl inom kultursektorn som i samhället i stort. Utgångspunkten för LAV! är en omdefinition av konst och arkitektur i samhället. För mer information besök gärna BILAGA Delprojektöversikt Med utgångspunkt från genomförda projekt i Göteborg förflyttas strategerna i varje delprojekt till Buenos Aires, Peking och Gullspång. Varje delprojekt förs över till samtliga fyra platser. Nedan har vi i så stor utsträckning som möjligt konkretiserat vad vi planerar att göra i Göteborg. Beroende på de lokala förutsättningarna på varje plats, anpassas delprojekten. Delprojekt 1 Ett försök att förstå Med mindre utställningar och seminarier presenterar och förankrar LAV! sig själva, sina ambitioner och sina medlemmars nätverk och intressen. Med publika och väl marknadsförda projekt begreppsliggör vi vår verksamhet. För att skapa en lokal tillit och förståelse för de ibland, för utomstående ovanliga konstnärliga strategierna, ges tydliga exempel på var vi kommer ifrån och vad vi vill göra. En viktig del i den utåtriktade pedagogiska verksamheten är även att öppna upp våra respektive nätverk för fler samarbetspartners i närområdet. Genom att ständigt vara i en process av att förklara sig själv, skapar vi även en nödvändig självreflexivitet för att utveckla och förfina våra konstnärliga metoder. Med andra ord, vad kan vi göra och vilken roll vill vi spela i utvecklingen av Andra Långgatan och de övriga platser som vi kommer att besöka. Delprojekt 2 Ett försök att utveckla LAV!:s medlemmar verkar idag på flera institutioner och i sammanhang där vi kommer i kontakt med föreläsare, internationella besök och kunskapsströmmar. Genom att slussa kontakterna vidare från t ex lokala kulturutvecklingsprojekt och universitet, förs kunskap vidare och effektiviseras. Som en etablerad lokal kulturaktör med öppna workshops och seminarium knyter vi besökare till LAV!:s verksamhet nära oss. Genom att i en trygg miljö förmedla och utveckla kunskap, når vi även grupper i samhället som sällan eller aldrig skulle komma i kontakt med exempelvis stadsplanering, samtida konst, aktivism eller sociala frågeställningar. Delprojekt 3 Ett försök att utföra Genom praktiska workshops i det absoluta närområdet vill vi även skapa en fysisk förändring av närmiljön. Att till exempel som i fallet med Andra Långgatan i Göteborg söka tillstånd för att manifestera våra idéer på själva gatan, kan vi på ett konkret sätt föra vidare kunskap från delprojekt 1 och 2. Med stöd av förhållandevis enkla grepp som till exempel att jobba med gräs, byggnadsställningar eller tillfälliga installationer, kan vi med den fysiska omgivningen som utgångspunkt diskutera staden och stadsutveckling. Med fysiska förändringar och tillägg, kan de stora och många gånger oöverskådliga stadsutvecklingsmekanismerna diskuteras och utmanas. Delprojekt 4 Ett försök att förmedla Ytterligare ett sätt att förflytta kunskap är genom att presentera och delta i pågående projekt. Vi har i dagsläget tre inplanerade releaser och samarbetsprojekt där lokalen i Göteborg kommer att spela en viktig roll: en utgivning av Öjvind Fahlströms konst, en release av en ljudkonstantologi och en release av lokalt producerade kortfilmen PICKNICK som kommer att ha premiär på Göteborgs Filmfestival. Inför LAV!isit:s besök på de andra tre platserna överförs ambitionen. Att t ex samarbeta med lokala kultur- och samhällsaktörer och deras pågående projekt, blir ytterligare ett publikt och kraftfullt gränssnitt.

6 BILAGA Tidsplan LAV!isits moment 1! 1 sep - 25 nov 2009 / söka efter finansieringskällor! 25 nov - 15 dec 2009/ med stöd av den slutgiltiga finansieringen detaljplanera samtliga LA!Visits och stämma av en rimlig omfattning av projekten! 15 dec - 31 jan 2010/ genomföra LA!Visits i Göteborg i dialog med bland andra Göteborgs filmfestival, Picnic, LAV!:s nätverk av kulturaktörer, institutioner och organisationer! 1 feb - 21 feb 2010 / sammanställa LA!Visits från Göteborg med dokumentation inför LA!Visits Buenos Aires! 21 feb - 14 mars 2010 / LA!Visit i Buenos Aires! 15 mars - 30 april 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Peking! 15 april 30 april 2010 / visa resultat från LA!Visit i Buenos Aires i LAV!:s lokal i Göteborg LAV!isits moment 2, preliminär tidsplan! 1 maj 21 maj 2010 / LA!Visit i Peking! 22 maj - 31 maj 2010 / sammanställa LA!Visits från Buenos Aires med dokumentation inför LA!Visits Gullspång! 1 juni 31 juli 2010 / LA!Visit i Gullspång! 1 aug 15 okt 2010 / översätta central dokumentation till spanska, kinesiska och engelska och sammanställning av samtliga fyra LA!Visits med en enklare tryckt publikation samt en utförlig digital dokumentation! 15 nov till 15 dec 2010 / förmedla resultat till samarbetspartners i Buenos Aires, Peking, Gullspång och Göteborg.! jan 2011 / Avslutande seminarium med en representant från samtliga städer i Gullspång! 24 jan 24 feb 2011 / Utvärdering av LA!Visits med stöd av dokumentation, avslutande seminarium och utvärderingar från genomförda arrangemang! 22 jan - 22 feb 2011/ Resultatet av LA!Visits visas med stöd av lämplig samarbetspartners inom filmsektorn BILAGA LAV!:s medlemmars CV:n För detaljerad CV på samtliga medlemmar, besök gärna Ana Betancour är arkitekt och hennes praktik spänner från konst, arkitektur och stadsplanering, akademisk forskning till tvärvetenskapliga kultur- och mediaprojekt. Hon initierade och driver A + URL / Architecture + Urban Research Laboratory, ett akademiskt design forskningscentrum, numera ett arkitektkontor och internationellt nätverk. Hon är professor i Stadsbyggnad vid Chalmers och har undervisat och forskat vid ett flertal internationella institutioner, bland annat: Bartlett School of Architecture, University of East London, Universidad de Catalunya. Ana är skribent, författare av ett flertal publikationer, artiklar om konst, arkitektur och urbanism. Hon är medlem i olika internationella referensgrupper, juryn, nätverk och organisationer nationellt och internationellt. Staffan Hjalmarsson är konstnär, kulturutvecklare och pedagog. Hans konstnärliga praktik fokuserar på möjligheterna att med konst som utgångspunkt skapa sociala ytor för både samhällskritik och utveckling. Han har genomfört ett fyrtiotal utställningar och projekt nationellt och internationellt. Han har tidigare varit medlem i konstnärsgruppen Bezdomny och deltar aktivt inom olika asylpolitiska nätverk. Som kulturutvecklare i den sk. Gullspångsmodellen utvecklar han strategier för hur kultur kan skapa socialt hållbara miljöer. Som pedagog har han samarbetet och utvecklat kurser för bland annat Göteborgs Universitet, Göteborgs konsthall och Kultur i Väst. För mer info, besök

7 Olle Andersson är konstnär och fotograf med erfarenhet av projektbaserat arbete såväl i som utanför en traditionell utställningskontext. Han är utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs Universitet och har, parallellt med egna konstnärliga projekt, tidigare arbetat som fotograf på Nationalmuseum i Stockholm. Jonathan Jarl är konstnär och fotograf utbildad på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet. Han arbetar i huvudsak med rörlig bild och installationer. Vid sidan om egen konstnärlig verksamhet arbetar han som koordinator och värd på Galleri 54 i Göteborg, där han också sitter i Styrelsen som kassör. Samt som anställd och frilansande utställningstekniker/fotograf för bl.a. Göteborgs Konsthall, Sjöfartsmuseet och Hasselblad Center i Göteborg.

8 projekt LA!Visit av Local (Ad)Ventures! budget moment 1, 1 sep 2009 till 30 april 2010 UTGIFTER LAV!isit Göteborg hyra lokal, 30 dagar resor i Göteborgsregionen resor inom Sverige Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och sammanställning av dokumentation inför LAV!isit Buenos Airies, 80 timmar delsumma LAV!isit Buenos Aires Projektledning, förberedelse, 320 timmar Projektledning, genomförande, 80 timmar Projektledning, utvärdering och förbredelse inför LAV!isit Peking och Gullspng, 80 timmar Resa Buenos Aires, t&r, 4 pers Mat och logi Buenos Aires, 21 dagar, 4 pers à 600 Kortare resor inom Argentina och Buenos Aires material till workshops personförsäkring, 4 pers à 2400 Försäkring utrustning Hyra professionell stillsbildsutrustning Hyra semiprofessionell videoutrustning Traktamente, 4 pers á 300 kr delsumma 11!000 kr 2!500 kr 4!500 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 80!320 kr 20!080 kr 20!080 kr 35!000 kr 50!400 kr 8!000 kr 8!000 kr 9!600 kr 5!600 kr 7!000 kr 7!000 kr 25!200 kr 138!480 kr 276!280 kr Generella utgifter Marknadsföring kostnader i samband med sammanställning av dokumentation, enklare grafisk produkt inför LAV!isit Peking och Gullspång 3000 ex á 5 kr enklare grafisk formgivning referenslitteratur hyra webhotell, 8 månader OverHead: tel, porto och kopiering delsumma totaler 20!000 kr 15!000 kr 5!000 kr 4!500 kr 880 kr 3!500 kr 28!880 kr 443!640 kr INTÄKTER Egenfinansiering, projektledning via externa uppdrag och arbetsstipendium sökta medel Göteborgs stads projektstöd sökta medel Västra Götalandsregionens projekt famlijen Wikanders stifelse resebidrag via Argentinas utbytesprogram, via Argentinas ambassad Helge Ax:son Johnsons Stiftelse totaler 60!240 kr 123!360 kr 185!040 kr 30!000kr 25!000kr 20!000kr 443!640kr

9 Grafisk översikt, LAV! & LAV!isit Kunskapsutbyte via lokal i Göteborg Palermo viejo, Buenos Aires ( invånare) Andra Långgatan, Storgöteborg ( invånare) Kunskapsutbyte via publikationer Kunskapsutbyte via workshops & seminarium Lokala och internationella nätverk som LAV!:s medlemmar verkar i som samhällsintresserade kulturaktörer och peda- Torggatan i Hova, Gullspångs kommun (5 349 invånare) Konstdistrikt 798, Peking ( invånare) Kunskapsutbyte via kontinuerligt uppdaterade sajt

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer