!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,"

Transkript

1 !"#$%&''(')*+$-"./&01*+*#!"##$%&#$'&%(&)()*&+$%))-./+%0%1-23%-*)(-%4/5%$3&*+)&62#3*3'$-%)*##%&$'4-%4/5%647(-3*&)*&+%7*+)%0%88+466(-%79-1:-%$))% 6933*&+$3%!7-:66(-%1-$6!%*6$'*39-$%#:&3*3'$-%82%+431#*+)(-%4/5%64)&9))3*3'$-%&46%*%;(-+#*'5()(3%9-%4#:&#*'$<!% /89:;$<=45>> % "#$!%&'(#)*#*!+&-./0010$#*-!"(2/34#*#&!./22!)'0-*05&-3&6%%#0!70/8129%/&/*-:'&3! 60$#&-)1!46&!810!)10!-#!';4!*50)1!)&/03!-/0!#3#0!';4!-*1$#0-!4/-*'&/1!';4!<&18*/$:! ';4!=*#?'&3:!=#0'8!1**!./-*1-!/!$#*!'<<#0*2/31!&688#*!';4!-18*/$/3*!/<&>31-5**1!$#*!%>! #**!.52$/3*!)'0)&#*!-5**A!./22!./!<'&*-5**1!?B331!#**!3&50-.#&-)&/$10$#!';4!%6?2/)*! )'0-*05&2/3*!<'&-)0/03-%&'(#)*:!!! #*!-18*/$/3*!-'8!$#*!2#.#&#&1&!1.10;#&10$#!<&>3#-*5220/031&!';4!81*#&/12!/!#0! 3&50-.#&-)&/$10$#!)'0-*05&2/3!%&';#--:!!! N(O0#P') EDJJ5H>DJQ=7H49$97=:G7>JAHG45<>4<<4EDJJ5H7=S!K==4A=7<LK=3D=467EDJJ5H7H J7673A367= X U S G%A(%)%(S%5))8DVVWWW<(+4346*1$+)$<&(V&;VO$+)$VX('*43$#T&)$)*&)*+V"##$T#$3V>$&)-$TU4)$#$37&T #$3VY$-*(&)$7VB;$-Z[\]^% [%A(%)%(S%)*73*3'(3%O4+&%+4663-$3+*3'%79-%Y$-*(&)$7%5$63$-%82%8#$)&%[HH%$;%[_H%+4663(-D% AnimalSpirits.org +46(0)

2 97=E3:GR7<7=S-76<?63:G4><=4<7G:7=E4HC3:BE4=9QH64>JD<67<>DJJ4H<=D66794=EQH<F =KEJ4>E:H7=DBR7H><56:DLK=5<DJR5>LD<DG=4L7=:HGLK=>KE<79::Y4H54=:UWXW4<<<4CD=< B7H<=434C?GGH467=S ('(/Z$ &G=5H67H3AG67<><=4<7G:>E4C7>35<7<4<<DJJ4H<4=CD=<HAGD<F>ACK=Y4=J4HQ97H =7L37E<7=4E=:HG94667<94=>DJLK=>94HHS'Q=J4H:H<7E4HH49:G7=4:67<>DJQ=EQH<J76 7G7H<3:G7H&(-%)DBR94667<Q=>DJJ4H:H<73QHG=7>7=S T4HHB7H<=437H:Y4H54=:UWXW [ S(<<4=C7<4J76><D=4JQHG67=\DL4=3:G]=KE:67<DLL7H<3:G4 =5JJ7<GYD=67Q97H6:>E5>>:DH7HDJ-4=:7><46>L=4J<:6<:337HDLL7H<3:G4HG73QG7HR7<S EDH><=5E<:946:>E5>>:DH7=S#KEQ=7<<J76:5J>DJJAHG4R4=7H=734<:DH<:33S(<<R73< R5JD=:><:>E4:4<<LK=>9:HH4<:33J7=43394=3:G4L=AG7><Q33H:HG4=DJ><467H>LD=<379H46DBR946 >DJEDJJ7=4<<RQH64J76-4=:7><46HQ=><D=4><Q67=DBR5=C4H4E35><7=433<J7=6=4=: L=4JLK=433<67H5HG4G7H7=4<:DH7HS -*+^) %:9:33LD=<>Q<<467HEDH><HQ=3:G4LD=>EH:HG7HG7HDJ4<<M<4CD=<M7H49$<4LL4H1Y43J4=>>DH :67<G4J34$E4=4CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

3 $EK967S R:><D=:4FL5HE<:DHDBR>:<54<:DHC:364=7HJKY3:G><:G7337=C7=Q<<73>7LK=4<<C7>E=:94$97=:G7F @7=>DH7=>DJCA67R4=7HGD6DBREQ=37E>L533<LK=RA334H67<:33$EK967DBR0K<7CD=GDBR67 4<<94=449<9A>D=<7=b X] U] $<=5E<5=7334>EQ3ccN?GGH467=>DJQ=:H>E=:9H4:$EK967>DBR0K<7CD=G>R:><D=:4 0K<7CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

4 @=DY7E<7<DBR67>>C:36J4<7=:43S ;;;;;;;; >97H>E4><Q67=DBRG37>C?G6>J:3YK7=ST=DB7>>7=>DJQ=><D=45<J4H:HG4=:7H<: QH3:G4RQ3>H:HG4=c AnimalSpirits.org +46(0)

5 Bilaga 1 utvalda bilder från Mariestads kommun och förstudie till Försvinnandets Möjligheter. Se för utförliga dokumentation och mediarapportering En av många diskussioner i anslutning till projektet januari 2010 Stora torget i Mariestad januari 2010 Ungdommar i Mariestad på väg att försvinna januari 2010 AnimalSpirits.org +46(0)

6 Bilaga 2 budget UTGIFTER GENOMFÖRANDE SKÖVDE & GÖTEBORG antal à kostnad summa hyra av 6 st professionella rökmaskiner 15 kw (som producerar cirka 05 miljoner liter/minut) tre veckor 6 2!100 kr 12!600 kr inköp rökvätska för rökmaskinerna 90 kronor liter kr 2!700 kr hyra av skylift för panoramafotografering tre veckor 1 5!200 kr 5!200 kr hyra av mobilt elverk 9kW ttre veckor 1 5!700 kr 5!700 kr hyra av utomhusstudio för stillbildsfotografering (5 st blixtrar samt aggregat) tre veckor 1 7!500 kr 7!500 kr hyra komplimenterande fotograferingsutrustning (2 st längre objektiv enklare videokamera) 1 4!800 kr 4!800 kr hyra av bil samt släpkärra för elaggregat fotostudio och rökmaskiner 1 5!100 kr 5!100 kr kostnader i samband med förmöten och avslutande workshops (hyra av lokal enklare fika enklare 1 6!200 kr 6!200 kr marknadsföring) marknadsföring inför projekts genomförande och avslutande workshops två st större kampanjer i dagspress per plats 4 4!500 kr 18!000 kr delsumma RESOR antal à kostnad summa förberedande resor Göteborg-Skövde t&r vid 5 tillfällen kr 1!500 kr resor i och med inspelning Göteborg-Skövde t&r vid 10 tillfällen kr 3!000 kr resor inom Skövde och Göteborg med assistenter för rekogniseringsarbete hyra av bil drivmedel 2 dagar per resa resor i och med presentation av materialet för media samt intresserade institutioner i Skövde kommun (ex vis Skövde konsthall Skövde kommunuhs) Göteborg-Skövde t&r vid 4 tillfällen 6 1!400 kr 8!400 kr kr 1!200 kr delsumma ARVODE antal à kostnad summa arvode två st fotograferingsassistenter 15 dagar á 8 timmar kr 28!800 kr arvode för förarbete (planering hyra av utrust möten avtalsskrivning kontakt med myndigheter mm) kr 27!000 kr arvode för genomförande 80 timmar kr 27!000 kr arvode för genomförande av publika workshops arvode för efterarbete (sammanstälning av material printar diskussioner med media och berörda institutioner) kr 27!000 kr delsumma 67!800 kr 14!100 kr 109!800 kr DOKUMENTION & FRAMTAGNING AV MATERIAL antal à kostnad summa studiematerial kring Skövde kommun glesbygdskommuner och projekts idésfär 1 1!500 kr 1!500 kr framtagning av enklare forskningsmaterial i pdf-form med text och bild cirka 20 till 30 sidor kopering och enklare 1 5!000 kr 5!000 kr formgivning framtagning av ett 20 printar av färdigt material inkl enklare montering 30x50 cm 20 1!100 kr 22!000 kr producering av pdf i 500 ex kr 6!000 kr delsumma totaler 34!500 kr 226!200 kr INTÄKTER projektmedel sökta från Västra Götalandsregionen projektmedel sökta från Göteborgs stad projektmedel sökta från Skövde kommun ersättning för assistans under genomförandet av mediaprogrammet vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde samt konsthögskolan Valand i Göteborg sökta medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse 100!400 kr 40!000 kr 30!000 kr 28!800kr 27!000 kr totalt 226!200 kr AnimalSpirits.org +46(0)

7 Bilaga 3 tidsplan AnimalSpirits.org +46(0)

8 Bilaga 4 ang AnimalSpirits.org AnimalSpirits.org består av Anders Lindgren och Staffan Hjalmarsson. Vi är utbildade konstnärer pedagoger och verksamhetsutvecklare. Sammantaget har vi en mångårig erfarenhet från konstnärlig praktik i och utanför Sverige och processer med höga krav på strategisk planering strukturering och utförande. Sedan 2009 har vi ett formaliserat samarbete som bland annat har resulterat i rena konstprojekt på t ex Studio 44 i Stockholm och Viresrums kosthall och vitt skilda samarbetspartners som serviceförvaltningen i Botkyrka Gullspångs kommun och Sveriges vägledarförening. Besök gärna vår hemsida för referenser och kontakt: Animal Spirits.org guts brains & hearts AnimalSpirits.org +46(0)

9 Bilaga 5 CV Anders Lindgren sida 1 av 2 CV -Anders Lindgren Axvallsvägen Johanneshov !"#$%&'()%&*+''")-&-./)"$0!"#$%#&'(!"#$%&'(#)#*+-)./ / 1;2&%2C"$"D0'$)-;-$"0;=>0/$"1&)8>$%&+%/$=1()"$:09)88)2%)-$%0>)"0/.0$ ".-0 $"?)"$2>$%0?"7201;2&%2C"(.-0'")1%.10.0;=>0+%)2?E"09/$".-$0;=>0'";=$&&$"08$0>E-)01")/0 '70&%")%$-.&10'()2$".2-D0&%"+1%+"$".2-0;=>0+%?E")2$:0 )"**+"+-( ( F;8'($%%$")2$0)1%E"(!"#$%&?E"8$(.2-$ '7-7$2$0./01"1("+-(2'"3/4%5/0'/( F;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2( ( 9+2#H#$"-&01; J060'7-7$2$0!/0!"#$%&?E"8$(.2-$20+''>)2()0A;##=;)=>:0B''")-$%0-7"0+%0'70&%C"1)0 )"#$%&E1)2$0.0A;##&E1)2$%:0G$(%)-)"2)01;88$"0?"720>$()0/C"($20;=>0/)"&0;=>0$2&0 #$>;/0&%H"0=;)=>2.2-$2:0I7($%0C"0$%%0)"#$%$0&;80%)"0/)")0'70$(%)-)"2)&0';%$2%.)(:00 B''")-0)%%0'";A$1%$")D01;2=$'%+)(.&$")0;=>08)"12)&?E")0$20'$)-;-.&1)0 /$"1&)8>$%$20'701;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2:0!"#$%$%0#$&%7"0.0)%%0&)8)"#$%)08$0 1;2&%2C"$"D01)"%(C--)0)2")0'$)-;-.&1)0/$"1&)8>$%$"D0&1)')0(;1)()01;2%)1%H%;"0;=>0 +%/$=1()0;=>01;88+2.=$")0'$)-;-.&1%0.22$>7((08$0&1;(;"2)0.09+2#H#$"-:0 9AC(/&%C2.-%0;=>0&)8)"#$%&.2".1%)%: &''/(( K$?.&0LH82)&.$&1;()( ( 344M060'7-7$2$0 N.('$)-;-.1D0'")1%.&10;=>0%$;"$%.&10+2$"/.&2.2-:0!2&/)"0?E"01+"&'()2D0 #$%H-&1".%$".$"D0#$%H-&C%%2.2-0;=>08)%$".)(.21E':0!"#$85%948'$5/0'/(( :1/#(;7'<( O"-)2.&)%.;2&+%/$=1( P060'7-7$2$0 Q2./.D0-"+''60;=>0($)"+%/$=1(.2-&'";-")80&;80#H--$"0'708$%;.1$20K).=)(0 =;(()#;")%.;2*0RE"%";$2$?+((%0&)8)"#$%$0S9/T:09)8)"#$%&60;=>0 1;2?(.1%>)2%$".2-&8$%;0&;80+%/$=1()"0&)8)"#$%&?E"87-)0;=>08.(")"0$??$1%$"2)0)/0 1;2?(.1%$"0>;&0.2./.$"0;=>0)"#$%&-"+''$":0 =4%7>7%/%$7#$27'%?'( <C2&)"#$%&2C82$20.09%;=1>;(80 ( 344U060344P0 9AC(/&%C2.-%0)"#$%$08$0$-$%0)2&/)"0?E"01;2=$'%+)(.&$".2-0;=>0-$2;8?E")2$0)/0 )1%./.%$%$"D0".?%0;=>01/)(.%$%&&C1".2-:0!1%./.%$%$"2)0#$&%;0.0%$)8#+.(.2-D0 &)8%)(&E/2.2-)"D0'")1%.&1%0$&%$%.&1)0E/2.2-)"D01;8'$%$2&1)"%(C--2.2-D02+(C-$&)2)(H&D0 =;)=>2.2-0;=>0+%/C"$".2-0!"#$%#&'((!"#$%&#'(%$)%*+-./((!N09%72-7&%)$2*!"%0'()%?;" M060344U0 V";A$1%$".2-0;=>0'";A$1%($2.2-0)/0WG$%0)1%./)0<)8#>;/X0'70+''")-0)/0?)&%.->$%&#;()-$%0!N09%72-7&%)$2:0B''")-$%0.22$#)"0%C%)01;2%)1%$"08$0?E"$%)-&($2.2-D0?E"$2.2-&(./0;=>0#;$2$08$0&H?%$0)%%0&1)')0$201;2&%2C"(.-08.(AE0?E"0 +%/$=1(.2-0)/0&%)&$($2:0B''")-$%01"C/$0&AC(/&%C2.->$%0;=>0&)8)"#$%&?E"87-):0!"#$%#&'(( 012$32$+"#$%##$/$'$ 0%44%2-.56+"*70 9%;=1>;(8&01;88+20 ( 344M060344U0 B''")-0)%%0)2)(H&$")0"./1")?%$"0;=>0?E"+%&C%%2.2-)"0?E"0(;1)(0+%/$=1(.2-0#()20#;$2$0 ;=>0)2;"2)0Y;"1&>;'&0&)8%0+%/C"$".2-0;=>0+''?E(A2.2-:0 AnimalSpirits.org +46(0)

10 Bilaga CV -Anders 5 CV Lindgren Anders Lindgren Axvallsvägen sida 35 2 av Johanneshov utbildning Radical Collaboration trainer certification 2007 Lärarcertifiering i Samarbets- och konflikthanteringsmetodiken Radical collaboration. En metodik som övar färdigheter i samarbete konflikthantering och problemlösning. Metoden bygger på FIRO en teori om mellanmänskliga relationer och förhandlingsmetdodiken Getting to yes skapat av Harvard negotiation project Harvard Law school. Konsthögskolan Umeå Universitet 200p programmet för Fri konst konstnärlig högskoleutbildning Pernbys målarskola Eftergymnsial konstskola Lärarhögskolan i Stockholm Grundskolelärare Svenska/Bild KONTAKT: Anders Lindgren AnimalSpirits.org +46(0)

11 Bilaga 5 CV Staffan Hjalmarsson STAFFAN HJALMARSSON -79 Jag deltar i fler koncentrerade konstnärliga samarbeten och inom politiska och pedagogiska strukturer från ideellt arbete inom asylpolitik till arvoderat och strukturerat arbete som kulturutvecklare. Försöker i samtliga aktiviteter undersöka konstens och kulturens plats och möjligheter för att tillföra metoder för deltagande och kunskapsproduktion. Kontakta mig gärna för utförligare dokumentation (bilder texter och video) av arbeten och samarbeten eller se vidare på Utbildning: Konsthögskolan Valand kandidatexamen 2004 sociologi 20p Göteborgs universitet Norrköpings konstskola skulptur & sociala metoder Samarbeten & uppdrag: medlem i konstnärsgruppen AnimalSpirits.org kulturutvecklare i Gullspångs kommun och Gullspångsmodellen Längre arbeten i urval: 2010 Galleri Box Göteborg 2010 Panncentralen Mariestad 2009 Virserums konsthall 2009 Studio 44 Stockholm 2008 Gullspångs kommun Konsthall trä & den elfte i Gullspång 2008 Göteborgs stadsmuseum icke perfekta kuber 2007 startat upp det tillfälliga kulturhuset SPOT i central Göteborg 2007 initierat utställningsplattformen Shifter.nu samarbete i konstnärsgruppen Bezdomny Göteborg 2005 anställd konstnär av Västra Götalandsregionen på Bäckängsgymnasiet Borås 2005 Göteborgs internationella konstbiennal Göteborgs Konsthall 2004 Bohusläns museum performance 2004 Galleri Titanik Åbo Finland 2004 Nordiska kompaniet i samarbete med brand happening Göteborg 2003 Skövde Konsthall performance 2003 SOC Stockholm 2003 Nordic Liveart Göteborgs Konsthall 2003 Moderna museet Belgrad Serbien 2002 Subbau Göteborg 2002 GLITCH Oslo Konstakademi Norge 2001 SOC Stockholm Övriga konstnärliga & pedagogiska arbeten i urval: 2007 medlem i galleri BOX:s referensgrupp 2007 fortsatt utvecklingen av 5p-kursen Samtidskonst som läromedel vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet utformar och leder kurser inom samtidskonst i samarbete med Göteborgs konsthall 2006 studieresa inom samtidskonst till Benin Västafrika projektledare för Valands grafikportfölj 2005 i samarbete med gömda flyktingar 2005 utvecklat kurs i pedagogik och samtidskonst för Västra Götaland regionen och Göteborgs universitet i samarbete med Göteborgs internationella konstbiennal utvecklat och ansvarat för arbetsgrupper inom estetik och politik inom nätverken Flyktingamnesti 2005 och Nätverket Asyl tillsammans med konstnärer och aktivister 2003 nominerad till årets konstnär i Nöjesguiden Göteborg Kårordförande Konsthögskolan Valand Göteborg Stipendium: 2007 Göteborgs stads projektstipendium (inom konstnärgruppen Bezdomny) 2007 Västra Götalandsregionens projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads resestipendium (tillsammans med konstnären Frida Yngström) 2006 Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond 2006 Stiftelsen framtidens kultur (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2005 Willhelm och Martina Lundgrens understödsfond 2005 stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers fond 2003 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2003 makarna Lindqvists Donationsfond 2003 Arnulfska fonden 2001 Arnulfska fonden Staffan Hjalmarsson Södra Viktoriagatan 29a Göteborg AnimalSpirits.org +46(0)

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg Konsthögskolan Valand, Göteborg 2002-2006 Göteborgs Konstskola 2001-2002 KV Konstskola 2000-2001 Performances: Pietà, gatu-performance, Gothenburg,

Läs mer

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg (910 000 invånare) Palermo viejo, Buenos Aires (12 000 000 invånare) Torggatan i Hova,

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland

Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland Konstnärscentrum Väst Org. Nr. 855100-7878 Erik Dahlbergs gatan 6 413 16 Göteborg tel. 031-711 54 47 19 december 2011 Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att lägga utredningen till handlingarna, samt. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta. att lägga utredningen till handlingarna, samt. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2015-05-27 Diarienummer KSN-2015-1051 Kommunstyrelsen Kulturnämnden: Rapport av uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R14-46 2 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN

GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN Välkommen som terminselev. vi ser fram emot att ha dig som studerande här på skolan! I det här dokumentet finns information som är användbar under hela läsåret bra att spara

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

anmälan senast 14 nov konstivastmanland.se

anmälan senast 14 nov konstivastmanland.se Varmt Välkommen till Utbildningsdygn: föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor från fyra län under ett dygn i Västerås! Tid: 26-27 november 2014 Plats: Västerås konstmuseum

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6

KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6 KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6 TILL RAPPORT BASERAD PÅ EN TELEFONENKÄTSUNDERSÖKNING UTFÖRD UNDER NOVEMBER DECEMBER 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanställning av samtliga enkäter

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Konstens verkstäder. En studie av Sveriges konstnärliga kollektivverkstäder

Konstens verkstäder. En studie av Sveriges konstnärliga kollektivverkstäder Konstens verkstäder En studie av Sveriges konstnärliga kollektivverkstäder Inledning Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra en genomlysning av Konstnärernas kollektivverkstäder i Sverige

Läs mer

ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer

ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer ARTBIKEfrihjul konst från cykeln & cykel som konst PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ Den är genialisk och miljövänlig. Billig i drift, smidig och tyst. Den rullar över i stort sett alla underlag, i stort

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

KULTURENS EGEN KOMMUNIKATIONSBYRÅ

KULTURENS EGEN KOMMUNIKATIONSBYRÅ KULTURENS EGEN KOMMUNIKATIONSBYRÅ Tullbergs har utfört fler uppdrag inom kultursektorn än någon annan kommunikations- eller reklambyrå i Sverige. FÖRETAGSPRESENTATION Tullbergs arbetar med strategisk kommunikation,

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

ETTOR OCH NOLLOR. Av Börje Rönnqvist. Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur 721 87 Västerås tel 021-39 10 60 borje.ronnqvist@vasteras.

ETTOR OCH NOLLOR. Av Börje Rönnqvist. Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur 721 87 Västerås tel 021-39 10 60 borje.ronnqvist@vasteras. ETTOR OCH NOLLOR EN KARTLÄGGNING AV GRUNDSKOLORNAS ARBETE MED FILM OCH MEDIA I VÄSTERÅS SKOLÅRET 2006 2007 Av Börje Rönnqvist Ingår i proaros Västerås Stad Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur

Läs mer