!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,"

Transkript

1 !"#$%&''(')*+$-"./&01*+*#!"##$%&#$'&%(&)()*&+$%))-./+%0%1-23%-*)(-%4/5%$3&*+)&62#3*3'$-%)*##%&$'4-%4/5%647(-3*&)*&+%7*+)%0%88+466(-%79-1:-%$))% 6933*&+$3%!7-:66(-%1-$6!%*6$'*39-$%#:&3*3'$-%82%+431#*+)(-%4/5%64)&9))3*3'$-%&46%*%;(-+#*'5()(3%9-%4#:&#*'$<!% /89:;$<=45>> % "#$!%&'(#)*#*!+&-./0010$#*-!"(2/34#*#&!./22!)'0-*05&-3&6%%#0!70/8129%/&/*-:'&3! 60$#&-)1!46&!810!)10!-#!';4!*50)1!)&/03!-/0!#3#0!';4!-*1$#0-!4/-*'&/1!';4!<&18*/$:! ';4!=*#?'&3:!=#0'8!1**!./-*1-!/!$#*!'<<#0*2/31!&688#*!';4!-18*/$/3*!/<&>31-5**1!$#*!%>! #**!.52$/3*!)'0)&#*!-5**A!./22!./!<'&*-5**1!?B331!#**!3&50-.#&-)&/$10$#!';4!%6?2/)*! )'0-*05&2/3*!<'&-)0/03-%&'(#)*:!!! #*!-18*/$/3*!-'8!$#*!2#.#&#&1&!1.10;#&10$#!<&>3#-*5220/031&!';4!81*#&/12!/!#0! 3&50-.#&-)&/$10$#!)'0-*05&2/3!%&';#--:!!! N(O0#P') EDJJ5H>DJQ=7H49$97=:G7>JAHG45<>4<<4EDJJ5H7=S!K==4A=7<LK=3D=467EDJJ5H7H J7673A367= X U S G%A(%)%(S%5))8DVVWWW<(+4346*1$+)$<&(V&;VO$+)$VX('*43$#T&)$)*&)*+V"##$T#$3V>$&)-$TU4)$#$37&T #$3VY$-*(&)$7VB;$-Z[\]^% [%A(%)%(S%)*73*3'(3%O4+&%+4663-$3+*3'%79-%Y$-*(&)$7%5$63$-%82%8#$)&%[HH%$;%[_H%+4663(-D% AnimalSpirits.org +46(0)

2 97=E3:GR7<7=S-76<?63:G4><=4<7G:7=E4HC3:BE4=9QH64>JD<67<>DJJ4H<=D66794=EQH<F =KEJ4>E:H7=DBR7H><56:DLK=5<DJR5>LD<DG=4L7=:HGLK=>KE<79::Y4H54=:UWXW4<<<4CD=< B7H<=434C?GGH467=S ('(/Z$ &G=5H67H3AG67<><=4<7G:>E4C7>35<7<4<<DJJ4H<4=CD=<HAGD<F>ACK=Y4=J4HQ97H =7L37E<7=4E=:HG94667<94=>DJLK=>94HHS'Q=J4H:H<7E4HH49:G7=4:67<>DJQ=EQH<J76 7G7H<3:G7H&(-%)DBR94667<Q=>DJJ4H:H<73QHG=7>7=S T4HHB7H<=437H:Y4H54=:UWXW [ S(<<4=C7<4J76><D=4JQHG67=\DL4=3:G]=KE:67<DLL7H<3:G4 =5JJ7<GYD=67Q97H6:>E5>>:DH7HDJ-4=:7><46>L=4J<:6<:337HDLL7H<3:G4HG73QG7HR7<S EDH><=5E<:946:>E5>>:DH7=S#KEQ=7<<J76:5J>DJJAHG4R4=7H=734<:DH<:33S(<<R73< R5JD=:><:>E4:4<<LK=>9:HH4<:33J7=43394=3:G4L=AG7><Q33H:HG4=DJ><467H>LD=<379H46DBR946 >DJEDJJ7=4<<RQH64J76-4=:7><46HQ=><D=4><Q67=DBR5=C4H4E35><7=433<J7=6=4=: L=4JLK=433<67H5HG4G7H7=4<:DH7HS -*+^) %:9:33LD=<>Q<<467HEDH><HQ=3:G4LD=>EH:HG7HG7HDJ4<<M<4CD=<M7H49$<4LL4H1Y43J4=>>DH :67<G4J34$E4=4CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

3 $EK967S R:><D=:4FL5HE<:DHDBR>:<54<:DHC:364=7HJKY3:G><:G7337=C7=Q<<73>7LK=4<<C7>E=:94$97=:G7F @7=>DH7=>DJCA67R4=7HGD6DBREQ=37E>L533<LK=RA334H67<:33$EK967DBR0K<7CD=GDBR67 4<<94=449<9A>D=<7=b X] U] $<=5E<5=7334>EQ3ccN?GGH467=>DJQ=:H>E=:9H4:$EK967>DBR0K<7CD=G>R:><D=:4 0K<7CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

4 @=DY7E<7<DBR67>>C:36J4<7=:43S ;;;;;;;; >97H>E4><Q67=DBRG37>C?G6>J:3YK7=ST=DB7>>7=>DJQ=><D=45<J4H:HG4=:7H<: QH3:G4RQ3>H:HG4=c AnimalSpirits.org +46(0)

5 Bilaga 1 utvalda bilder från Mariestads kommun och förstudie till Försvinnandets Möjligheter. Se för utförliga dokumentation och mediarapportering En av många diskussioner i anslutning till projektet januari 2010 Stora torget i Mariestad januari 2010 Ungdommar i Mariestad på väg att försvinna januari 2010 AnimalSpirits.org +46(0)

6 Bilaga 2 budget UTGIFTER GENOMFÖRANDE SKÖVDE & GÖTEBORG antal à kostnad summa hyra av 6 st professionella rökmaskiner 15 kw (som producerar cirka 05 miljoner liter/minut) tre veckor 6 2!100 kr 12!600 kr inköp rökvätska för rökmaskinerna 90 kronor liter kr 2!700 kr hyra av skylift för panoramafotografering tre veckor 1 5!200 kr 5!200 kr hyra av mobilt elverk 9kW ttre veckor 1 5!700 kr 5!700 kr hyra av utomhusstudio för stillbildsfotografering (5 st blixtrar samt aggregat) tre veckor 1 7!500 kr 7!500 kr hyra komplimenterande fotograferingsutrustning (2 st längre objektiv enklare videokamera) 1 4!800 kr 4!800 kr hyra av bil samt släpkärra för elaggregat fotostudio och rökmaskiner 1 5!100 kr 5!100 kr kostnader i samband med förmöten och avslutande workshops (hyra av lokal enklare fika enklare 1 6!200 kr 6!200 kr marknadsföring) marknadsföring inför projekts genomförande och avslutande workshops två st större kampanjer i dagspress per plats 4 4!500 kr 18!000 kr delsumma RESOR antal à kostnad summa förberedande resor Göteborg-Skövde t&r vid 5 tillfällen kr 1!500 kr resor i och med inspelning Göteborg-Skövde t&r vid 10 tillfällen kr 3!000 kr resor inom Skövde och Göteborg med assistenter för rekogniseringsarbete hyra av bil drivmedel 2 dagar per resa resor i och med presentation av materialet för media samt intresserade institutioner i Skövde kommun (ex vis Skövde konsthall Skövde kommunuhs) Göteborg-Skövde t&r vid 4 tillfällen 6 1!400 kr 8!400 kr kr 1!200 kr delsumma ARVODE antal à kostnad summa arvode två st fotograferingsassistenter 15 dagar á 8 timmar kr 28!800 kr arvode för förarbete (planering hyra av utrust möten avtalsskrivning kontakt med myndigheter mm) kr 27!000 kr arvode för genomförande 80 timmar kr 27!000 kr arvode för genomförande av publika workshops arvode för efterarbete (sammanstälning av material printar diskussioner med media och berörda institutioner) kr 27!000 kr delsumma 67!800 kr 14!100 kr 109!800 kr DOKUMENTION & FRAMTAGNING AV MATERIAL antal à kostnad summa studiematerial kring Skövde kommun glesbygdskommuner och projekts idésfär 1 1!500 kr 1!500 kr framtagning av enklare forskningsmaterial i pdf-form med text och bild cirka 20 till 30 sidor kopering och enklare 1 5!000 kr 5!000 kr formgivning framtagning av ett 20 printar av färdigt material inkl enklare montering 30x50 cm 20 1!100 kr 22!000 kr producering av pdf i 500 ex kr 6!000 kr delsumma totaler 34!500 kr 226!200 kr INTÄKTER projektmedel sökta från Västra Götalandsregionen projektmedel sökta från Göteborgs stad projektmedel sökta från Skövde kommun ersättning för assistans under genomförandet av mediaprogrammet vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde samt konsthögskolan Valand i Göteborg sökta medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse 100!400 kr 40!000 kr 30!000 kr 28!800kr 27!000 kr totalt 226!200 kr AnimalSpirits.org +46(0)

7 Bilaga 3 tidsplan AnimalSpirits.org +46(0)

8 Bilaga 4 ang AnimalSpirits.org AnimalSpirits.org består av Anders Lindgren och Staffan Hjalmarsson. Vi är utbildade konstnärer pedagoger och verksamhetsutvecklare. Sammantaget har vi en mångårig erfarenhet från konstnärlig praktik i och utanför Sverige och processer med höga krav på strategisk planering strukturering och utförande. Sedan 2009 har vi ett formaliserat samarbete som bland annat har resulterat i rena konstprojekt på t ex Studio 44 i Stockholm och Viresrums kosthall och vitt skilda samarbetspartners som serviceförvaltningen i Botkyrka Gullspångs kommun och Sveriges vägledarförening. Besök gärna vår hemsida för referenser och kontakt: Animal Spirits.org guts brains & hearts AnimalSpirits.org +46(0)

9 Bilaga 5 CV Anders Lindgren sida 1 av 2 CV -Anders Lindgren Axvallsvägen Johanneshov !"#$%&'()%&*+''")-&-./)"$0!"#$%#&'(!"#$%&'(#)#*+-)./ / 1;2&%2C"$"D0'$)-;-$"0;=>0/$"1&)8>$%&+%/$=1()"$:09)88)2%)-$%0>)"0/.0$ ".-0 $"?)"$2>$%0?"7201;2&%2C"(.-0'")1%.10.0;=>0+%)2?E"09/$".-$0;=>0'";=$&&$"08$0>E-)01")/0 '70&%")%$-.&10'()2$".2-D0&%"+1%+"$".2-0;=>0+%?E")2$:0 )"**+"+-( ( F;8'($%%$")2$0)1%E"(!"#$%&?E"8$(.2-$ '7-7$2$0./01"1("+-(2'"3/4%5/0'/( F;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2( ( 9+2#H#$"-&01; J060'7-7$2$0!/0!"#$%&?E"8$(.2-$20+''>)2()0A;##=;)=>:0B''")-$%0-7"0+%0'70&%C"1)0 )"#$%&E1)2$0.0A;##&E1)2$%:0G$(%)-)"2)01;88$"0?"720>$()0/C"($20;=>0/)"&0;=>0$2&0 #$>;/0&%H"0=;)=>2.2-$2:0I7($%0C"0$%%0)"#$%$0&;80%)"0/)")0'70$(%)-)"2)&0';%$2%.)(:00 B''")-0)%%0'";A$1%$")D01;2=$'%+)(.&$")0;=>08)"12)&?E")0$20'$)-;-.&1)0 /$"1&)8>$%$20'701;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2:0!"#$%$%0#$&%7"0.0)%%0&)8)"#$%)08$0 1;2&%2C"$"D01)"%(C--)0)2")0'$)-;-.&1)0/$"1&)8>$%$"D0&1)')0(;1)()01;2%)1%H%;"0;=>0 +%/$=1()0;=>01;88+2.=$")0'$)-;-.&1%0.22$>7((08$0&1;(;"2)0.09+2#H#$"-:0 9AC(/&%C2.-%0;=>0&)8)"#$%&.2".1%)%: &''/(( K$?.&0LH82)&.$&1;()( ( 344M060'7-7$2$0 N.('$)-;-.1D0'")1%.&10;=>0%$;"$%.&10+2$"/.&2.2-:0!2&/)"0?E"01+"&'()2D0 #$%H-&1".%$".$"D0#$%H-&C%%2.2-0;=>08)%$".)(.21E':0!"#$85%948'$5/0'/(( :1/#(;7'<( O"-)2.&)%.;2&+%/$=1( P060'7-7$2$0 Q2./.D0-"+''60;=>0($)"+%/$=1(.2-&'";-")80&;80#H--$"0'708$%;.1$20K).=)(0 =;(()#;")%.;2*0RE"%";$2$?+((%0&)8)"#$%$0S9/T:09)8)"#$%&60;=>0 1;2?(.1%>)2%$".2-&8$%;0&;80+%/$=1()"0&)8)"#$%&?E"87-)0;=>08.(")"0$??$1%$"2)0)/0 1;2?(.1%$"0>;&0.2./.$"0;=>0)"#$%&-"+''$":0 =4%7>7%/%$7#$27'%?'( <C2&)"#$%&2C82$20.09%;=1>;(80 ( 344U060344P0 9AC(/&%C2.-%0)"#$%$08$0$-$%0)2&/)"0?E"01;2=$'%+)(.&$".2-0;=>0-$2;8?E")2$0)/0 )1%./.%$%$"D0".?%0;=>01/)(.%$%&&C1".2-:0!1%./.%$%$"2)0#$&%;0.0%$)8#+.(.2-D0 &)8%)(&E/2.2-)"D0'")1%.&1%0$&%$%.&1)0E/2.2-)"D01;8'$%$2&1)"%(C--2.2-D02+(C-$&)2)(H&D0 =;)=>2.2-0;=>0+%/C"$".2-0!"#$%#&'((!"#$%&#'(%$)%*+-./((!N09%72-7&%)$2*!"%0'()%?;" M060344U0 V";A$1%$".2-0;=>0'";A$1%($2.2-0)/0WG$%0)1%./)0<)8#>;/X0'70+''")-0)/0?)&%.->$%&#;()-$%0!N09%72-7&%)$2:0B''")-$%0.22$#)"0%C%)01;2%)1%$"08$0?E"$%)-&($2.2-D0?E"$2.2-&(./0;=>0#;$2$08$0&H?%$0)%%0&1)')0$201;2&%2C"(.-08.(AE0?E"0 +%/$=1(.2-0)/0&%)&$($2:0B''")-$%01"C/$0&AC(/&%C2.->$%0;=>0&)8)"#$%&?E"87-):0!"#$%#&'(( 012$32$+"#$%##$/$'$ 0%44%2-.56+"*70 9%;=1>;(8&01;88+20 ( 344M060344U0 B''")-0)%%0)2)(H&$")0"./1")?%$"0;=>0?E"+%&C%%2.2-)"0?E"0(;1)(0+%/$=1(.2-0#()20#;$2$0 ;=>0)2;"2)0Y;"1&>;'&0&)8%0+%/C"$".2-0;=>0+''?E(A2.2-:0 AnimalSpirits.org +46(0)

10 Bilaga CV -Anders 5 CV Lindgren Anders Lindgren Axvallsvägen sida 35 2 av Johanneshov utbildning Radical Collaboration trainer certification 2007 Lärarcertifiering i Samarbets- och konflikthanteringsmetodiken Radical collaboration. En metodik som övar färdigheter i samarbete konflikthantering och problemlösning. Metoden bygger på FIRO en teori om mellanmänskliga relationer och förhandlingsmetdodiken Getting to yes skapat av Harvard negotiation project Harvard Law school. Konsthögskolan Umeå Universitet 200p programmet för Fri konst konstnärlig högskoleutbildning Pernbys målarskola Eftergymnsial konstskola Lärarhögskolan i Stockholm Grundskolelärare Svenska/Bild KONTAKT: Anders Lindgren AnimalSpirits.org +46(0)

11 Bilaga 5 CV Staffan Hjalmarsson STAFFAN HJALMARSSON -79 Jag deltar i fler koncentrerade konstnärliga samarbeten och inom politiska och pedagogiska strukturer från ideellt arbete inom asylpolitik till arvoderat och strukturerat arbete som kulturutvecklare. Försöker i samtliga aktiviteter undersöka konstens och kulturens plats och möjligheter för att tillföra metoder för deltagande och kunskapsproduktion. Kontakta mig gärna för utförligare dokumentation (bilder texter och video) av arbeten och samarbeten eller se vidare på Utbildning: Konsthögskolan Valand kandidatexamen 2004 sociologi 20p Göteborgs universitet Norrköpings konstskola skulptur & sociala metoder Samarbeten & uppdrag: medlem i konstnärsgruppen AnimalSpirits.org kulturutvecklare i Gullspångs kommun och Gullspångsmodellen Längre arbeten i urval: 2010 Galleri Box Göteborg 2010 Panncentralen Mariestad 2009 Virserums konsthall 2009 Studio 44 Stockholm 2008 Gullspångs kommun Konsthall trä & den elfte i Gullspång 2008 Göteborgs stadsmuseum icke perfekta kuber 2007 startat upp det tillfälliga kulturhuset SPOT i central Göteborg 2007 initierat utställningsplattformen Shifter.nu samarbete i konstnärsgruppen Bezdomny Göteborg 2005 anställd konstnär av Västra Götalandsregionen på Bäckängsgymnasiet Borås 2005 Göteborgs internationella konstbiennal Göteborgs Konsthall 2004 Bohusläns museum performance 2004 Galleri Titanik Åbo Finland 2004 Nordiska kompaniet i samarbete med brand happening Göteborg 2003 Skövde Konsthall performance 2003 SOC Stockholm 2003 Nordic Liveart Göteborgs Konsthall 2003 Moderna museet Belgrad Serbien 2002 Subbau Göteborg 2002 GLITCH Oslo Konstakademi Norge 2001 SOC Stockholm Övriga konstnärliga & pedagogiska arbeten i urval: 2007 medlem i galleri BOX:s referensgrupp 2007 fortsatt utvecklingen av 5p-kursen Samtidskonst som läromedel vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet utformar och leder kurser inom samtidskonst i samarbete med Göteborgs konsthall 2006 studieresa inom samtidskonst till Benin Västafrika projektledare för Valands grafikportfölj 2005 i samarbete med gömda flyktingar 2005 utvecklat kurs i pedagogik och samtidskonst för Västra Götaland regionen och Göteborgs universitet i samarbete med Göteborgs internationella konstbiennal utvecklat och ansvarat för arbetsgrupper inom estetik och politik inom nätverken Flyktingamnesti 2005 och Nätverket Asyl tillsammans med konstnärer och aktivister 2003 nominerad till årets konstnär i Nöjesguiden Göteborg Kårordförande Konsthögskolan Valand Göteborg Stipendium: 2007 Göteborgs stads projektstipendium (inom konstnärgruppen Bezdomny) 2007 Västra Götalandsregionens projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads resestipendium (tillsammans med konstnären Frida Yngström) 2006 Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond 2006 Stiftelsen framtidens kultur (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2005 Willhelm och Martina Lundgrens understödsfond 2005 stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers fond 2003 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2003 makarna Lindqvists Donationsfond 2003 Arnulfska fonden 2001 Arnulfska fonden Staffan Hjalmarsson Södra Viktoriagatan 29a Göteborg AnimalSpirits.org +46(0)

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg Konsthögskolan Valand, Göteborg 2002-2006 Göteborgs Konstskola 2001-2002 KV Konstskola 2000-2001 Performances: Pietà, gatu-performance, Gothenburg,

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg.

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Struktur och form, natur och språk. Utifrån de olika ljuskällorna framträder

Läs mer

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg (910 000 invånare) Palermo viejo, Buenos Aires (12 000 000 invånare) Torggatan i Hova,

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS. 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK)

1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS. 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) CURRICULUM VITAE EVA ZETHRAEUS UTBILDNING 1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) 1991-93 Grafiklinjen Hovedskous Målarskola

Läs mer

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst 1 Innehållsförteckning 1. Projektidé s. 3 2. Bakgrund och kontext s. 3 KRO/KIF:s jämställdhetsarbete s. 3 Kvalitetsbegreppet s. 3 Informella

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén GRAFICA NATURAE Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén Mia Malmlöf f. 1954 1979 1984 utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1984

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Utställnings- projekt

Utställnings- projekt Textilmuseet Inredning av aktivitetstorg på 700 kvadratmeter. Grafiskt koncept för utställningar samt formgivning av utställning om mode. Klart år: pågående Lumpen Flygvapenmuseum i Norrköping och Armémuseum

Läs mer

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 1. PROJEKTIDÉ 1.1 Problematisera standarden ISO 26000 - Form: Många har stora förhoppningar på dialoger och förhandlingar. Den internationella standarden

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Välkommen som utställare till...

Välkommen som utställare till... Välkommen som utställare till... ART STRÖMSTAD 2012 KONSTMÄSSA I STRÖMSTAD......den lilla staden i Bohusläns Norrland, kan det vara något... Nej, kanske inte. Men, kanske ändå! Strömstad är i dag inte

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

Hälsinglands Museum, Sjöhistoriska museet Utställning,»Hur ska man göra för att komma till Japan? Utställningsformgivning och grafi sk design.

Hälsinglands Museum, Sjöhistoriska museet Utställning,»Hur ska man göra för att komma till Japan? Utställningsformgivning och grafi sk design. Unna design Hälsinglands Museum, Sjöhistoriska museet Utställning,»Hur ska man göra för att komma till Japan? Utställningsformgivning och grafi sk design. Virserums konsthall Utställning för regeringskansliet

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON En blandverksamhet med utgångspunkt i produktion och internationellt utbyte inom konst, design & arkitektur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

LOW. FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow.org är många. Från den övernattande kulturutvecklaren BUNGA. .org

LOW. FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow.org är många. Från den övernattande kulturutvecklaren BUNGA. .org FINT ATT DU VILL KOMMA! Berättelserna om HovaBungalow är många. Från den övernattande kulturutvecklaren till femton hjärnor som samlades för att knäcka nöten om glesbygdens möjligheter. Vårt mål är att

Läs mer

Fas 1: förtroende, specialisering & manus

Fas 1: förtroende, specialisering & manus Budgetberäkning för Projekt X Förberedelser antal pers lönekostn/mån antal mån Projektledare, research, idéutveckling, möten med styrgrupp, samarbetspartners och medfinansiärer etc. 1 52 000 0,6 31 200

Läs mer

scen 1, frame 0120 Sotto Voce I - still från 3d-animerad film

scen 1, frame 0120 Sotto Voce I - still från 3d-animerad film scen 1, frame 0120 Sotto Voce I - still från 3d-animerad film 2011 scen 1, frame 0530 Sotto Voce I - still från 3d-animerad film 2011 scen 2, frame 0225 scen 2, frame 0425 scen 2, frame 0460 scen 2,frame

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Sedan barnsben har jag älskat

Sedan barnsben har jag älskat Sedan barnsben har jag älskat kreativitet och spännande p rojekt. Jag är en sån där som bara inte kan sitta still för länge: idéer dyker upp och de är ju till för att genomföras... Efter gymnasietiden

Läs mer

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September 2015. WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Välkomna! Sol i Väst Göteborg: 22 September 2015 WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2 Program 9:30 Drop in med fika 10:00 Välkommen! Sari Strömblad Skövde Kommun och Therese Näsman Hållbar

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

SLUTRAPPORT 100 KONTOR

SLUTRAPPORT 100 KONTOR SLUTRAPPORT 100 KONTOR 20013-01-31 Uppdragstagare: TILLT/Skådebanan Västra Götaland AB Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet Gällande uppdrag i att medverka i genomförandet av Handlingsprogram

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Solkatter under Skanstullsbron: Mötesplats i Solna Centrum

Solkatter under Skanstullsbron: Mötesplats i Solna Centrum Annelie Wallin Presentation: Jag är i grunden skulptör och är intresserad av processer, människor och platser. Genom åren har jag arbetat i en mängd olika material från sten och brons till video. Varför

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1 P E D E R J O SE F SS O N Färg Linje Yta1 Peder Josefsson Färg Linje Yta 22 augusti - 18 oktober 2015 2 3 Beroendeframkallande linjer Linjen är det mest grundläggande elementet för den som vill kommunicera

Läs mer

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej ,..., 1 r, / ~ I t/to, ( Hej CD-o le~ "Utställningen är en förolämpning " Så kunde det låta när Sovjetunionens generalkonsul Pjotr Klimenkov lät polisanmäla konstutställningen Härlig är jorden som visades

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Robert Back Portfolio 2008

Robert Back Portfolio 2008 Robert Back Portfolio 2008 Innehåll: - Måleri 2006-2007 - Videoprojekt 2008 - Fotoprojekt 2006-2008 - CV, Kontaktuppgifter Regensburg Måleri. Parkering på Malpensa. 2007. 100 x 124 cm Locust. 2007. 100

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningskurs för blivande föräldrar Amningsutbildning för vårdpersonal Göteborg, 28 oktober 2014 i Göteborg och Södra Bohuslän Mölndals

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer