!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&''(')*+$,-"./&01*+*#,"

Transkript

1 !"#$%&''(')*+$-"./&01*+*#!"##$%&#$'&%(&)()*&+$%))-./+%0%1-23%-*)(-%4/5%$3&*+)&62#3*3'$-%)*##%&$'4-%4/5%647(-3*&)*&+%7*+)%0%88+466(-%79-1:-%$))% 6933*&+$3%!7-:66(-%1-$6!%*6$'*39-$%#:&3*3'$-%82%+431#*+)(-%4/5%64)&9))3*3'$-%&46%*%;(-+#*'5()(3%9-%4#:&#*'$<!% /89:;$<=45>> % "#$!%&'(#)*#*!+&-./0010$#*-!"(2/34#*#&!./22!)'0-*05&-3&6%%#0!70/8129%/&/*-:'&3! 60$#&-)1!46&!810!)10!-#!';4!*50)1!)&/03!-/0!#3#0!';4!-*1$#0-!4/-*'&/1!';4!<&18*/$:! ';4!=*#?'&3:!=#0'8!1**!./-*1-!/!$#*!'<<#0*2/31!&688#*!';4!-18*/$/3*!/<&>31-5**1!$#*!%>! #**!.52$/3*!)'0)&#*!-5**A!./22!./!<'&*-5**1!?B331!#**!3&50-.#&-)&/$10$#!';4!%6?2/)*! )'0-*05&2/3*!<'&-)0/03-%&'(#)*:!!! #*!-18*/$/3*!-'8!$#*!2#.#&#&1&!1.10;#&10$#!<&>3#-*5220/031&!';4!81*#&/12!/!#0! 3&50-.#&-)&/$10$#!)'0-*05&2/3!%&';#--:!!! N(O0#P') EDJJ5H>DJQ=7H49$97=:G7>JAHG45<>4<<4EDJJ5H7=S!K==4A=7<LK=3D=467EDJJ5H7H J7673A367= X U S G%A(%)%(S%5))8DVVWWW<(+4346*1$+)$<&(V&;VO$+)$VX('*43$#T&)$)*&)*+V"##$T#$3V>$&)-$TU4)$#$37&T #$3VY$-*(&)$7VB;$-Z[\]^% [%A(%)%(S%)*73*3'(3%O4+&%+4663-$3+*3'%79-%Y$-*(&)$7%5$63$-%82%8#$)&%[HH%$;%[_H%+4663(-D% AnimalSpirits.org +46(0)

2 97=E3:GR7<7=S-76<?63:G4><=4<7G:7=E4HC3:BE4=9QH64>JD<67<>DJJ4H<=D66794=EQH<F =KEJ4>E:H7=DBR7H><56:DLK=5<DJR5>LD<DG=4L7=:HGLK=>KE<79::Y4H54=:UWXW4<<<4CD=< B7H<=434C?GGH467=S ('(/Z$ &G=5H67H3AG67<><=4<7G:>E4C7>35<7<4<<DJJ4H<4=CD=<HAGD<F>ACK=Y4=J4HQ97H =7L37E<7=4E=:HG94667<94=>DJLK=>94HHS'Q=J4H:H<7E4HH49:G7=4:67<>DJQ=EQH<J76 7G7H<3:G7H&(-%)DBR94667<Q=>DJJ4H:H<73QHG=7>7=S T4HHB7H<=437H:Y4H54=:UWXW [ S(<<4=C7<4J76><D=4JQHG67=\DL4=3:G]=KE:67<DLL7H<3:G4 =5JJ7<GYD=67Q97H6:>E5>>:DH7HDJ-4=:7><46>L=4J<:6<:337HDLL7H<3:G4HG73QG7HR7<S EDH><=5E<:946:>E5>>:DH7=S#KEQ=7<<J76:5J>DJJAHG4R4=7H=734<:DH<:33S(<<R73< R5JD=:><:>E4:4<<LK=>9:HH4<:33J7=43394=3:G4L=AG7><Q33H:HG4=DJ><467H>LD=<379H46DBR946 >DJEDJJ7=4<<RQH64J76-4=:7><46HQ=><D=4><Q67=DBR5=C4H4E35><7=433<J7=6=4=: L=4JLK=433<67H5HG4G7H7=4<:DH7HS -*+^) %:9:33LD=<>Q<<467HEDH><HQ=3:G4LD=>EH:HG7HG7HDJ4<<M<4CD=<M7H49$<4LL4H1Y43J4=>>DH :67<G4J34$E4=4CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

3 $EK967S R:><D=:4FL5HE<:DHDBR>:<54<:DHC:364=7HJKY3:G><:G7337=C7=Q<<73>7LK=4<<C7>E=:94$97=:G7F @7=>DH7=>DJCA67R4=7HGD6DBREQ=37E>L533<LK=RA334H67<:33$EK967DBR0K<7CD=GDBR67 4<<94=449<9A>D=<7=b X] U] $<=5E<5=7334>EQ3ccN?GGH467=>DJQ=:H>E=:9H4:$EK967>DBR0K<7CD=G>R:><D=:4 0K<7CD=GS AnimalSpirits.org +46(0)

4 @=DY7E<7<DBR67>>C:36J4<7=:43S ;;;;;;;; >97H>E4><Q67=DBRG37>C?G6>J:3YK7=ST=DB7>>7=>DJQ=><D=45<J4H:HG4=:7H<: QH3:G4RQ3>H:HG4=c AnimalSpirits.org +46(0)

5 Bilaga 1 utvalda bilder från Mariestads kommun och förstudie till Försvinnandets Möjligheter. Se för utförliga dokumentation och mediarapportering En av många diskussioner i anslutning till projektet januari 2010 Stora torget i Mariestad januari 2010 Ungdommar i Mariestad på väg att försvinna januari 2010 AnimalSpirits.org +46(0)

6 Bilaga 2 budget UTGIFTER GENOMFÖRANDE SKÖVDE & GÖTEBORG antal à kostnad summa hyra av 6 st professionella rökmaskiner 15 kw (som producerar cirka 05 miljoner liter/minut) tre veckor 6 2!100 kr 12!600 kr inköp rökvätska för rökmaskinerna 90 kronor liter kr 2!700 kr hyra av skylift för panoramafotografering tre veckor 1 5!200 kr 5!200 kr hyra av mobilt elverk 9kW ttre veckor 1 5!700 kr 5!700 kr hyra av utomhusstudio för stillbildsfotografering (5 st blixtrar samt aggregat) tre veckor 1 7!500 kr 7!500 kr hyra komplimenterande fotograferingsutrustning (2 st längre objektiv enklare videokamera) 1 4!800 kr 4!800 kr hyra av bil samt släpkärra för elaggregat fotostudio och rökmaskiner 1 5!100 kr 5!100 kr kostnader i samband med förmöten och avslutande workshops (hyra av lokal enklare fika enklare 1 6!200 kr 6!200 kr marknadsföring) marknadsföring inför projekts genomförande och avslutande workshops två st större kampanjer i dagspress per plats 4 4!500 kr 18!000 kr delsumma RESOR antal à kostnad summa förberedande resor Göteborg-Skövde t&r vid 5 tillfällen kr 1!500 kr resor i och med inspelning Göteborg-Skövde t&r vid 10 tillfällen kr 3!000 kr resor inom Skövde och Göteborg med assistenter för rekogniseringsarbete hyra av bil drivmedel 2 dagar per resa resor i och med presentation av materialet för media samt intresserade institutioner i Skövde kommun (ex vis Skövde konsthall Skövde kommunuhs) Göteborg-Skövde t&r vid 4 tillfällen 6 1!400 kr 8!400 kr kr 1!200 kr delsumma ARVODE antal à kostnad summa arvode två st fotograferingsassistenter 15 dagar á 8 timmar kr 28!800 kr arvode för förarbete (planering hyra av utrust möten avtalsskrivning kontakt med myndigheter mm) kr 27!000 kr arvode för genomförande 80 timmar kr 27!000 kr arvode för genomförande av publika workshops arvode för efterarbete (sammanstälning av material printar diskussioner med media och berörda institutioner) kr 27!000 kr delsumma 67!800 kr 14!100 kr 109!800 kr DOKUMENTION & FRAMTAGNING AV MATERIAL antal à kostnad summa studiematerial kring Skövde kommun glesbygdskommuner och projekts idésfär 1 1!500 kr 1!500 kr framtagning av enklare forskningsmaterial i pdf-form med text och bild cirka 20 till 30 sidor kopering och enklare 1 5!000 kr 5!000 kr formgivning framtagning av ett 20 printar av färdigt material inkl enklare montering 30x50 cm 20 1!100 kr 22!000 kr producering av pdf i 500 ex kr 6!000 kr delsumma totaler 34!500 kr 226!200 kr INTÄKTER projektmedel sökta från Västra Götalandsregionen projektmedel sökta från Göteborgs stad projektmedel sökta från Skövde kommun ersättning för assistans under genomförandet av mediaprogrammet vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde samt konsthögskolan Valand i Göteborg sökta medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse 100!400 kr 40!000 kr 30!000 kr 28!800kr 27!000 kr totalt 226!200 kr AnimalSpirits.org +46(0)

7 Bilaga 3 tidsplan AnimalSpirits.org +46(0)

8 Bilaga 4 ang AnimalSpirits.org AnimalSpirits.org består av Anders Lindgren och Staffan Hjalmarsson. Vi är utbildade konstnärer pedagoger och verksamhetsutvecklare. Sammantaget har vi en mångårig erfarenhet från konstnärlig praktik i och utanför Sverige och processer med höga krav på strategisk planering strukturering och utförande. Sedan 2009 har vi ett formaliserat samarbete som bland annat har resulterat i rena konstprojekt på t ex Studio 44 i Stockholm och Viresrums kosthall och vitt skilda samarbetspartners som serviceförvaltningen i Botkyrka Gullspångs kommun och Sveriges vägledarförening. Besök gärna vår hemsida för referenser och kontakt: Animal Spirits.org guts brains & hearts AnimalSpirits.org +46(0)

9 Bilaga 5 CV Anders Lindgren sida 1 av 2 CV -Anders Lindgren Axvallsvägen Johanneshov !"#$%&'()%&*+''")-&-./)"$0!"#$%#&'(!"#$%&'(#)#*+-)./ / 1;2&%2C"$"D0'$)-;-$"0;=>0/$"1&)8>$%&+%/$=1()"$:09)88)2%)-$%0>)"0/.0$ ".-0 $"?)"$2>$%0?"7201;2&%2C"(.-0'")1%.10.0;=>0+%)2?E"09/$".-$0;=>0'";=$&&$"08$0>E-)01")/0 '70&%")%$-.&10'()2$".2-D0&%"+1%+"$".2-0;=>0+%?E")2$:0 )"**+"+-( ( F;8'($%%$")2$0)1%E"(!"#$%&?E"8$(.2-$ '7-7$2$0./01"1("+-(2'"3/4%5/0'/( F;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2( ( 9+2#H#$"-&01; J060'7-7$2$0!/0!"#$%&?E"8$(.2-$20+''>)2()0A;##=;)=>:0B''")-$%0-7"0+%0'70&%C"1)0 )"#$%&E1)2$0.0A;##&E1)2$%:0G$(%)-)"2)01;88$"0?"720>$()0/C"($20;=>0/)"&0;=>0$2&0 #$>;/0&%H"0=;)=>2.2-$2:0I7($%0C"0$%%0)"#$%$0&;80%)"0/)")0'70$(%)-)"2)&0';%$2%.)(:00 B''")-0)%%0'";A$1%$")D01;2=$'%+)(.&$")0;=>08)"12)&?E")0$20'$)-;-.&1)0 /$"1&)8>$%$20'701;2&%>)(($20I)")#;+')"1$2:0!"#$%$%0#$&%7"0.0)%%0&)8)"#$%)08$0 1;2&%2C"$"D01)"%(C--)0)2")0'$)-;-.&1)0/$"1&)8>$%$"D0&1)')0(;1)()01;2%)1%H%;"0;=>0 +%/$=1()0;=>01;88+2.=$")0'$)-;-.&1%0.22$>7((08$0&1;(;"2)0.09+2#H#$"-:0 9AC(/&%C2.-%0;=>0&)8)"#$%&.2".1%)%: &''/(( K$?.&0LH82)&.$&1;()( ( 344M060'7-7$2$0 N.('$)-;-.1D0'")1%.&10;=>0%$;"$%.&10+2$"/.&2.2-:0!2&/)"0?E"01+"&'()2D0 #$%H-&1".%$".$"D0#$%H-&C%%2.2-0;=>08)%$".)(.21E':0!"#$85%948'$5/0'/(( :1/#(;7'<( O"-)2.&)%.;2&+%/$=1( P060'7-7$2$0 Q2./.D0-"+''60;=>0($)"+%/$=1(.2-&'";-")80&;80#H--$"0'708$%;.1$20K).=)(0 =;(()#;")%.;2*0RE"%";$2$?+((%0&)8)"#$%$0S9/T:09)8)"#$%&60;=>0 1;2?(.1%>)2%$".2-&8$%;0&;80+%/$=1()"0&)8)"#$%&?E"87-)0;=>08.(")"0$??$1%$"2)0)/0 1;2?(.1%$"0>;&0.2./.$"0;=>0)"#$%&-"+''$":0 =4%7>7%/%$7#$27'%?'( <C2&)"#$%&2C82$20.09%;=1>;(80 ( 344U060344P0 9AC(/&%C2.-%0)"#$%$08$0$-$%0)2&/)"0?E"01;2=$'%+)(.&$".2-0;=>0-$2;8?E")2$0)/0 )1%./.%$%$"D0".?%0;=>01/)(.%$%&&C1".2-:0!1%./.%$%$"2)0#$&%;0.0%$)8#+.(.2-D0 &)8%)(&E/2.2-)"D0'")1%.&1%0$&%$%.&1)0E/2.2-)"D01;8'$%$2&1)"%(C--2.2-D02+(C-$&)2)(H&D0 =;)=>2.2-0;=>0+%/C"$".2-0!"#$%#&'((!"#$%&#'(%$)%*+-./((!N09%72-7&%)$2*!"%0'()%?;" M060344U0 V";A$1%$".2-0;=>0'";A$1%($2.2-0)/0WG$%0)1%./)0<)8#>;/X0'70+''")-0)/0?)&%.->$%&#;()-$%0!N09%72-7&%)$2:0B''")-$%0.22$#)"0%C%)01;2%)1%$"08$0?E"$%)-&($2.2-D0?E"$2.2-&(./0;=>0#;$2$08$0&H?%$0)%%0&1)')0$201;2&%2C"(.-08.(AE0?E"0 +%/$=1(.2-0)/0&%)&$($2:0B''")-$%01"C/$0&AC(/&%C2.->$%0;=>0&)8)"#$%&?E"87-):0!"#$%#&'(( 012$32$+"#$%##$/$'$ 0%44%2-.56+"*70 9%;=1>;(8&01;88+20 ( 344M060344U0 B''")-0)%%0)2)(H&$")0"./1")?%$"0;=>0?E"+%&C%%2.2-)"0?E"0(;1)(0+%/$=1(.2-0#()20#;$2$0 ;=>0)2;"2)0Y;"1&>;'&0&)8%0+%/C"$".2-0;=>0+''?E(A2.2-:0 AnimalSpirits.org +46(0)

10 Bilaga CV -Anders 5 CV Lindgren Anders Lindgren Axvallsvägen sida 35 2 av Johanneshov utbildning Radical Collaboration trainer certification 2007 Lärarcertifiering i Samarbets- och konflikthanteringsmetodiken Radical collaboration. En metodik som övar färdigheter i samarbete konflikthantering och problemlösning. Metoden bygger på FIRO en teori om mellanmänskliga relationer och förhandlingsmetdodiken Getting to yes skapat av Harvard negotiation project Harvard Law school. Konsthögskolan Umeå Universitet 200p programmet för Fri konst konstnärlig högskoleutbildning Pernbys målarskola Eftergymnsial konstskola Lärarhögskolan i Stockholm Grundskolelärare Svenska/Bild KONTAKT: Anders Lindgren AnimalSpirits.org +46(0)

11 Bilaga 5 CV Staffan Hjalmarsson STAFFAN HJALMARSSON -79 Jag deltar i fler koncentrerade konstnärliga samarbeten och inom politiska och pedagogiska strukturer från ideellt arbete inom asylpolitik till arvoderat och strukturerat arbete som kulturutvecklare. Försöker i samtliga aktiviteter undersöka konstens och kulturens plats och möjligheter för att tillföra metoder för deltagande och kunskapsproduktion. Kontakta mig gärna för utförligare dokumentation (bilder texter och video) av arbeten och samarbeten eller se vidare på Utbildning: Konsthögskolan Valand kandidatexamen 2004 sociologi 20p Göteborgs universitet Norrköpings konstskola skulptur & sociala metoder Samarbeten & uppdrag: medlem i konstnärsgruppen AnimalSpirits.org kulturutvecklare i Gullspångs kommun och Gullspångsmodellen Längre arbeten i urval: 2010 Galleri Box Göteborg 2010 Panncentralen Mariestad 2009 Virserums konsthall 2009 Studio 44 Stockholm 2008 Gullspångs kommun Konsthall trä & den elfte i Gullspång 2008 Göteborgs stadsmuseum icke perfekta kuber 2007 startat upp det tillfälliga kulturhuset SPOT i central Göteborg 2007 initierat utställningsplattformen Shifter.nu samarbete i konstnärsgruppen Bezdomny Göteborg 2005 anställd konstnär av Västra Götalandsregionen på Bäckängsgymnasiet Borås 2005 Göteborgs internationella konstbiennal Göteborgs Konsthall 2004 Bohusläns museum performance 2004 Galleri Titanik Åbo Finland 2004 Nordiska kompaniet i samarbete med brand happening Göteborg 2003 Skövde Konsthall performance 2003 SOC Stockholm 2003 Nordic Liveart Göteborgs Konsthall 2003 Moderna museet Belgrad Serbien 2002 Subbau Göteborg 2002 GLITCH Oslo Konstakademi Norge 2001 SOC Stockholm Övriga konstnärliga & pedagogiska arbeten i urval: 2007 medlem i galleri BOX:s referensgrupp 2007 fortsatt utvecklingen av 5p-kursen Samtidskonst som läromedel vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet utformar och leder kurser inom samtidskonst i samarbete med Göteborgs konsthall 2006 studieresa inom samtidskonst till Benin Västafrika projektledare för Valands grafikportfölj 2005 i samarbete med gömda flyktingar 2005 utvecklat kurs i pedagogik och samtidskonst för Västra Götaland regionen och Göteborgs universitet i samarbete med Göteborgs internationella konstbiennal utvecklat och ansvarat för arbetsgrupper inom estetik och politik inom nätverken Flyktingamnesti 2005 och Nätverket Asyl tillsammans med konstnärer och aktivister 2003 nominerad till årets konstnär i Nöjesguiden Göteborg Kårordförande Konsthögskolan Valand Göteborg Stipendium: 2007 Göteborgs stads projektstipendium (inom konstnärgruppen Bezdomny) 2007 Västra Götalandsregionens projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads projektstipendium (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2006 Göteborgs stads resestipendium (tillsammans med konstnären Frida Yngström) 2006 Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond 2006 Stiftelsen framtidens kultur (tillsammans med konstnären Tomas Ferm) 2005 Willhelm och Martina Lundgrens understödsfond 2005 stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers fond 2003 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2003 makarna Lindqvists Donationsfond 2003 Arnulfska fonden 2001 Arnulfska fonden Staffan Hjalmarsson Södra Viktoriagatan 29a Göteborg AnimalSpirits.org +46(0)

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg

CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg CV, Maria Karlsson Född i Oxelösund, bor och arbetar i Göteborg Konsthögskolan Valand, Göteborg 2002-2006 Göteborgs Konstskola 2001-2002 KV Konstskola 2000-2001 Performances: Pietà, gatu-performance, Gothenburg,

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Utställningsansökan Galleri Moment, Göteborg 31 mars 2013 Motivation

Utställningsansökan Galleri Moment, Göteborg 31 mars 2013 Motivation Utställningsansökan Galleri Moment, Göteborg 31 mars 2013 Motivation Hej, jag har flera kollegor som ställt ut på Galleri Moment bland andra Lotta Söder (som jag delar ateljé korridor med) och Mia Branzell

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Hallways. - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället

Hallways. - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället Hallways - kulturhus som asylsökandes entréer till samhället SYFTE Hallways 1 använder och utvecklar metoder för att asylsökande skall använda kulturhus som entréer till lokalsamhällen. MÅLSÄTTNING Hallways

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children.

PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children. PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Konstepidemins två verksamheter, Barnakademin och De Ungas, vill

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, litteratur. Det

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Gullspångs Kommun är en av de minsta kommunerna i Västra Götalandsregionen med cirka 5

Gullspångs Kommun är en av de minsta kommunerna i Västra Götalandsregionen med cirka 5 Gullspångs Kommun är en av de minsta kommunerna i Västra Götalandsregionen med cirka 5 500 invånare. - - - Gullspångs kommun har under flera år brottats med vikande befolkningsunderlag, en ojämn åldersstruktur,

Läs mer

Kort om Georgianna Kralli

Kort om Georgianna Kralli Kort om Georgianna Kralli Född i Grekland, utbildad på Atens Konstakademi. Sedan 1986 bosatt i Västerås. Måleri i olja och akryl och skulptur i lera, glas och stål, m.m. Representerad i flera länder, Museer,

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning Visby juni 2016 Inbjudan Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning inbjuder till intresseanmälan Etapp1, avseende konstnärlig gestaltning för nybyggnation av förskola

Läs mer

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20

Animal Spirits Årsredovisning 2015. 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Animal Spirits Årsredovisning 2015 2015-01-01-2015-12-31 sid 1 av 20 Hej, Animal Spirits årsredovisning sammanfattar i bild, text och siffror vårt verksamhetsår, 1 januari - 31 december 2015. Under året

Läs mer

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg (910 000 invånare) Palermo viejo, Buenos Aires (12 000 000 invånare) Torggatan i Hova,

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Hässleholm 2015-10-22 Äldres rätt till kultur vad händer när kultur blir en del av vårdvardagen? U Ann Christine

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm CV Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm www.karinhaell.se UTBILDNING: 1985-91 Konstfack, skulptur, MFA, Stockholm 1983-85 Idun Loven Konstskola, skulptur, Stockholm 1982-83 Nyckelviksskolan,

Läs mer

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg.

Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Kristian Berglund, ambivalens (natura no. 3), 2010 120 x 120 x 35 cm material: trä, microcontroller, relä, 4 lampor, plast, färg. Struktur och form, natur och språk. Utifrån de olika ljuskällorna framträder

Läs mer

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Datum 2011-04-26 Diarienummer KUN 59-2011 Kultursekretariatet Handläggare Rolf Malm Telefon 0708-275185 E-post rolf.malm@vgregion.se Förslag till fördelning av Internationella

Läs mer

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst 1 Innehållsförteckning 1. Projektidé s. 3 2. Bakgrund och kontext s. 3 KRO/KIF:s jämställdhetsarbete s. 3 Kvalitetsbegreppet s. 3 Informella

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

CV STEFAN RYDÉEN. Norrbackavägen Örebro Tel E post Hemsida rydeen.se SEPARATUTSTÄLLNINGAR

CV STEFAN RYDÉEN. Norrbackavägen Örebro Tel E post Hemsida rydeen.se SEPARATUTSTÄLLNINGAR CV STEFAN RYDÉEN Norrbackavägen 6 703 76 Örebro Tel 070 3473842 E post stefan@rydeen.se Hemsida rydeen.se SEPARATUTSTÄLLNINGAR 2017 Galleri Panncentralen, Mariestad 2016 Galleri Alsjö, Medevi Brunn 2016

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga

Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga Rolf Thelander EMALJ Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga ROLF THELANDER 14 Man skulle kunna kalla honom streckets mästare. Men själv tycker Rolf Thelander att han har mycket kvar att utforska

Läs mer

852 Maria Hall. Eva Runefelt

852 Maria Hall. Eva Runefelt 852 Maria Hall Eva Runefelt Teckningar, fotografier: Maria Hall Text: Eva Runefelt Grafisk form: Ehrling Braghfors 852 ETT URVAL TECKNINGAR FRÅN SVITEN 852, BESTÅENDE AV ETT PAR HUNDRA PAPPERSARBETEN,

Läs mer

Nätverk för lärare på fritidshem

Nätverk för lärare på fritidshem Nätverk för lärare på fritidshem 20170518 Agenda 08.30 Välkomna! 08.35 Bedömning/Pedagogisk dokumentation/matriser - presentation 09.00 Grupparbete. Samtal kring Ann S Pihlgrens föreläsning + Göra egna

Läs mer

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén GRAFICA NATURAE Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén Mia Malmlöf f. 1954 1979 1984 utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1984

Läs mer

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst vt 2010

Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst vt 2010 Projektbeskrivning Aktivering jämställdhet KRO/KIF Region Väst vt 2010 Innehållsförteckning 1. Projektidé s. 3 2. Bakgrund och kontext s. 3 KRO/KIF:s jämställdhetsarbete s. 3 Kvalitetsbegreppet s. 3 Informella

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

KLAS-GÖRAN TINBÄCK F 1951

KLAS-GÖRAN TINBÄCK F 1951 KLAS-GÖRAN TINBÄCK F 1951 UTBILDNING 2000-2003 Designer vid Målerås Glasbruk 1994-1996 Designer vid Reijmyre Glasbruk 1982-1983 Designer vid Orrefors Glasbruk 1976-1981 Designer vid Kosta-Boda Glasbruk

Läs mer

Sveriges Konsföreningar och Sensus En skrift om vårt samarbete

Sveriges Konsföreningar och Sensus En skrift om vårt samarbete Sveriges Konsföreningar och Sensus En skrift om vårt samarbete Sveriges Konstföreningar är medlemsorganisation i Sensus. Vad innebär det? Som medlemsorganisation i Sensus studieförbund får Sveriges Konstföreningar

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Organisation Namn Stiftelsen Jamtli Org.nummer 893200-0303 Adress Box 709 Postnummer 831 28 Ort Östersund Telefon 063-10 61 68 E-post info@jamtli.com

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Nils Claesson KONSTNÄRLIG FORSKNING

Nils Claesson KONSTNÄRLIG FORSKNING Nils Claesson KONSTNÄRLIG FORSKNING Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga. Copyright Nils

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS. 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK)

1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS. 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) CURRICULUM VITAE EVA ZETHRAEUS UTBILDNING 1998 MASTER OF FINE ARTS IN APPLIED ARTS AND CRAFTS 1993-98 Keramikkonstlinjen Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) 1991-93 Grafiklinjen Hovedskous Målarskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1

SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 SAK, Socialt Ansvarstagande Kulturproduktion steg 1 1. PROJEKTIDÉ 1.1 Problematisera standarden ISO 26000 - Form: Många har stora förhoppningar på dialoger och förhandlingar. Den internationella standarden

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningskurs för blivande föräldrar Amningsutbildning för vårdpersonal Göteborg, 28 oktober 2014 i Göteborg och Södra Bohuslän Mölndals

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm Programblad Konsten att mötas En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier 11-12 februari 2017 i Stockholm Arrangeras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Riksutställningar Program

Läs mer

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 18 25 mars 2006. Solveig Asplund, Jukka Nyström och Geert Weggen

Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 18 25 mars 2006. Solveig Asplund, Jukka Nyström och Geert Weggen Utställning på Värdshuset Vild Hussen, Hammarstrand 18 25 mars 2006 Solveig Asplund, Jukka Nyström och Geert Weggen Konsert: 14.30 15.00, Sounds of Nature med Geert Weggen Solveig Asplund, Bispgården Jag

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä KATJA SYRJÄ MERITFÖRTECKNING Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com PERSONALINFORMATION Namn Födelsedag och -ort UTBILDNING Katja Marika

Läs mer

Arbetslivserfarenhet. Meggi Sandell Dagagatan Gnesta. Godkänd för F-skatt. Född 1973

Arbetslivserfarenhet. Meggi Sandell Dagagatan Gnesta. Godkänd för F-skatt. Född 1973 CV Dagagatan 17 646 32 Gnesta meggi@meggi.se Godkänd för F-skatt Född 1973 Arbetslivserfarenhet 2008-16 Projektledare, Supermarket Stockholm Independent Art Fair, Stockholm Budgetansvarig utställningsproducent

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-23 KFN-2015/122.387 1 (3) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09 Under de två senaste åren har Gullspång aktivt satsat på kultur. Varje steg som kommunen har tagit, har varit en del i ett strategiskt och mätbart arbete. Utgångspunkten är att kulturen kan och ska bidra

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Projekt Vardag. - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun, dec 08 sep 09

Projekt Vardag. - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun, dec 08 sep 09 - Projekt Vardag - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun, dec 08 sep 09 Projekt Vardag Erkännandet av att individen aldrig kan stå ensam, utan är medlem av en social gemenskap är över huvud taget betingelsen

Läs mer

Elin Källman. jag väntar på dig. 4 maj - 20 juni 2013

Elin Källman. jag väntar på dig. 4 maj - 20 juni 2013 Elin Källman 1 Elin Källman jag väntar på dig Jüri väntar. Olja på duk 110x140 cm, 2012 Omslag I: Jag väntar på dig #1. Olja på duk 39x43 cm, 2013 4 maj - 20 juni 2013 2 3 förord Konsten att stiga ner

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Ulla Ohlson heter jag, och är verksam som konstnär på heltid i Göteborg. Jag arbetar både med måleri, grafik och glas.

Ulla Ohlson heter jag, och är verksam som konstnär på heltid i Göteborg. Jag arbetar både med måleri, grafik och glas. Ulla Ohlson heter jag, och är verksam som konstnär på heltid i Göteborg. Jag arbetar både med måleri, grafik och glas. 1989 startade jag Nordiska Akvarellsällskapet tillsammans med bl a Arne Isacsson,

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga, design och rumsliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer