Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling"

Transkript

1 Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box Karlskrona Stockholm Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr Sammanfattning Sveriges Arkitekter har nu slutfört sitt informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling. Stödet från Delegationen för hållbara städer har använts för genomförandet av två delprojekt. Stöd har även erhållits från Formas för ett delprojekt. Arbetet har inneburit att Sveriges Arkitekters arbete med att utveckla arkitektbranschens roll och tjänster inom hållbar stadsutveckling stärkts. Ur ett arkitektperspektiv handlar hållbarhetsarbetet främst om att peka på hur hållbarhetsfrågorna kan implementeras i en byggd verklighet med god gestaltning och hur de hållbara lösningarna kan göras attraktiva för människor genom samverkan och förankring. Arkitekternas och planerarnas kompetens är ur det perspektivet främst en genomförandekompetens. Det svenska processtänkandet framstår också som det unika ur ett internationellt perspektiv. Arkitekter och planerare besitter samtidigt även specifik kunskap om betydelsen av rummens och platsers utformning för både fysiska, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala hållbarhetsfrågor. Denna specifika kunskap har blivit mer tillgänglig och lättare att diskutera med stöd av de exempel som kommit fram i projektet. Projektet har lett till att vi nu har ett väl förankrat koncept för marknadsföring av arkitekt- och planeringstjänster på utlandsmarknaderna, Architecture for everyday life. Vi ser nu hur svenskt kunnande om hållbara arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga lösningar får ökat genomslag internationellt. Svenska arkitekttjänster börjar nu bidra till en hållbar utveckling även utanför Sveriges gränser. Projektbeskrivning De genomförda delprojekt som redovisas i denna slutrapport rör Dokumentation av svenska projekt inom hållbar stadsutveckling samt Projektkatalog över de svenska arkitektföretagens utlandsuppdrag. 1

2 De båda projekten har redovisats i en gemensam rapport omfattande fyra olika avsnitt: Redaktionell text om svensk hållbar arkitektur och stadsbyggnad Exempel från kommuner: Planering för vardagslivet Exempel från arkitektkontor: Hållbar arkitektur och planering Kontaktregister till svenska arkitektföretag I rapporten vävs dokumentationen av genomförda projekt i Sverige och utomlands samman med planerade projekt och en övergripande presentation av det svenska erbjudandet. Rapporten har producerats internt, med ett antal inhyrda skribenter för de olika texterna i den redaktionella delen. Arkitektföretagen har ansvarat för sammanställningarna av utifrån en gemensam mall för innehållet. I den interna projektgruppen har ingått en projektledare, Pehr Mikael Sällström, en delprojektledare, Katarina Nilsson, och en redaktör, Tomas Lauri. Till projektet har även knutits en intern grafisk formgivare, webbredaktör och bokföringsansvarig. Till de externa tjänster som krävts för projektet hör skribenter, fotografer, översättare och projektassistent. Arbetet har bedrivits inom ramen för det övergripande projektet Arkitekt- och planeringstjänster för hållbar stadsutveckling. Effekter av rapporten Genom dokumentationen av pågående projekt med hållbarhetsinriktning har Sveriges Arkitekter kunnat samla ett 40 tal representativa exempel på hållbarhetsfrågornas genomslag i svensk arkitektur de senaste åren. Det har i lika mån bidragit till att höja medvetenheten om dessa frågor i arkitektföretagen och att sprida kunskapen om på vilket sätt arkitektur kan bidra till hållbar stadsutveckling i samhället. Regeringen talar nu om stadsplaneringens strategiska betydelse för att främja miljöteknisk export. Samtidigt har Sveriges Arkitekter i samverkan med de arkitektföretag som står främst i ledet att sälja sina tjänster utomlands kunnat enas kring en gemensam konceptuell plattform för detta, Architecture for everyday life. De direkta effekterna av rapporten hittills handlar om uppdrag i Kina. Ett svenskt konsortium (Team Sweden) har bildats för att offerera planering och utformning av en svensk stadsdel i Tangshan. Diskussioner har även inletts med några fastighetsbolag om samarbete kring trähusbyggande mellan Sverige och Kina. Vi avser att följa upp effekterna av rapporten igen efter 2 år. Hur rapporten sprids Rapporten har tryckts i en upplaga på 6000 exemplar och publicerats på både svenska (1000), engelska (4000) och kinesiska (1000). Den lanserades på världsutställningen i Shanghai den 27 september i samband med att Sveriges 2

3 Arkitekter, Arkitekturmuseet och Formas arrangerade en arkitekturvecka där. Vid lanseringen närvarade ett 30-tal journalister från kinesisk media och omkring 80 kinesiska planerare, inbjudna från 49 kommuner och högskolor i Shanghais omkrets i samarbete med det svenska generalkonsulatet. Även Svenska ambassaden i Peking medverkade genom sitt centrum för miljötekniskt samarbete Sverige-Kina, CENTEC. Exportrådet i Peking, Generalkonsulatet i Shanghai och CENTEC vid svenska ambassaden i Peking har alla fått 50 exemplar av den kinesiska versionen av Rapporten har även skickats ut till berörda svenska ministrar, statssekreterare, departement och riksdagsutskott, myndighetschefer, ledande kommunpolitiker, högskolor och ett urval av fastighetsbolag och teknikkonsulter i Sverige. Media har informerats med ett pressutskick i samband med lanseringen. Den har delats ut till deltagarna, främst planerare och stadsbyggnadspolitiker, vid Växjösamtalet i november Den har rönt stor uppskattning från politikerna. De medverkande arkitektföretagen har fått ett antal exemplar att använda i sin marknadsföring. Några har även beställt ytterligare exemplar. Rapporten finns tillgänglig på Sveriges Arkitekters webbplats för beställning eller nedladdning som pdf. Högskolorna har beställt ett antal klassuppsättningar för undervisningen i hållbar arkitektur och stadsbyggnad. Kommande användning Vi står nu inför att identifiera internationella mässor och konferenser där rapporten och det koncept den bygger på kan presenteras. Samtal kring detta har inletts med Exportrådet. Målet är att bearbeta rapporten till ett format som passar inom ramen för SymbioCity-konceptet och att göra någon form av mässutställning med utgångspunkt i exemplen. Vi har inlett en diskussion med Sekretariatet för miljötekniskt samarbete, som leds av Mats Denninger på regeringskansliet, om samverkan i deras utvidgade uppdrag att arbeta med främjande i både Kina, Indien och Ryssland. Vi bedömer att en satsning i Ryssland är det som närmast kan bli aktuellt eftersom flera av de deltagande arkitektföretagen har uppdrag i Ryssland. Sveriges Arkitekter är partner till Arkitekturmuseet i deras nyligen påbörjade arbete med att bygga en nationell webbportal för hållbar stadsutveckling. Rapporten kommer att vara ett viktigt stöd i detta arbete och vår avsikt är att exemplen ska tillgängliggöras på webben. Vi deltar i den referensgrupp för förebildiga exempel som Delegationen för hållbara städer håller i för att samordna myndigheter som arbetar med exempel av betydelse för Hållbar stadsutveckling. Ekonomisk redovisning Intäkter Stöd från arkitektföretagen

4 Stöd från Delegationen för hållbara städer Summa Utgifter Produktion (frakt, tryck m.m.) Porto utskick Intern personal, 855 tim à 384 kr (viktat snitt) Externa tjänster (skribenter, foto, översättning m.m.) Övrigt (resor, möten m.m.) Summa Resultat (Sveriges Arkitekters insats) Målgrupp Den primära målgruppen är stadsbyggnadspolitiker. Andra viktiga målgrupper är byggherrar, planerare och myndigheter. Främst utomlands, men även i Sverige. Indirekt är även arkitekter en målgrupp eftersom sammanställningen av exempel bidrar till att öka kunskapen bland arkitekter om sambanden mellan hållbarhet, arkitektur och planering. På det internationella planet bidrar skriften till att stärka de svenska arkitekternas möjligheter att samarbeta med arkitekter och planerare från andra länder. Ändringar jämfört med ansökan Projektet har genomförts i enlighet med den reviderade ansökan. De båda delprojekten har lagts ihop till en rapport. Tidplanen har kortats något för att rapporten skulle kunna presenteras på världsutställningen i Shanghai. Budgeten har följts och kravet på 70% delfinansiering för informationsprojekt har uppfyllts enligt ovan. Inom ramen för det övergripande projektet har även kostnader uppkommit för Workshop om kunskapsutbyte Sverige-Kina samt Arkitekturdag vid världsutställningen i Shanghai i samband med den internationella lanseringen av Dessa har finansierats av Sveriges Arkitekter med 500 tkr samt externa medel 300 tkr. Dessutom kunde den svenska paviljongen disponeras gratis genom ett samarbete med de arkitektföretag som ritade paviljongen till ett värde motsvarande ungefär 100 tkr. Därmed har den totala kostnaden för Sveriges Arkitekters informationsprojekt uppgått till i storleksordningen 1,7 miljoner kr. Detta är drygt hälften av den budget som angavs i den första ansökan. Kostnaden för att arrangera en arkitekturdag vid världsutställningen i Shanghai blev också nästan tre gånger så dyr som uppskattades i den ursprungliga budgeten. En sammanställning av det som gjorts för dessa medel visar dock att det är åtskilliga saker som trots allt kommit ut av projektet trots denna radikala reducering av den totala budgeten: 1. Ingen branschstrategi har formulerats, men det branschstrategiska arbetet har kunnat drivas framåt med stöd av projektet och genom att relationen med företagen kunnat stärkas. 4

5 2. Dokumentation av förebildliga svenska hållbarhetsprojekt ingår i 3. Med stöd från Formas genomfördes en workshop om kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina som delvis berörde frågan om den internationella kunskapsutvecklingen. Dock ingen regelrätt analys av kunskapsläge, standardisering och lagstiftning internationellt. 4. Projektkatalog över svenska arkitektföretags utlandsuppdrag ingår i 5. Ingen direkt analys av potentialen för ökad export av arkitekttjänster har kunnat göras inom projektet, men de insamlade exemplen ger en fingervisning om omfattningen av exporten för närvarande, liksom vilka marknader företagen främst är inriktade på. Arbetet har också lett till att Exportrådet och regeringen uppmärksammat arkitekt- och planeringstjänsternas strategiska betydelse inom miljöteknikkomplexet. 6. Tre allmänna informationsmöten har hållits med företagen under projektperioden kring 1) exempel till rapporten, 2) event i Shanghai och 3) eventuell monter på MIPIM Inget särskilt informationsmaterial har tagits fram. 7. Ingen utställning har kunnat göras. Ett enklare utställningsmaterial och programblad togs dock fram i anslutning till lanseringen i Shanghai. 8. Inget koncept har kunnat utvecklas för stöd till företagen, men en viss kunskapsuppbyggnad har skett inom Sveriges Arkitekter kring vilken kompetens som krävs för att stärka exporten. Frågor kring utlandsuppdrag bedöms ha ökat något under perioden. 9. En arkitekturvecka har genomförts på världsutställningen i Shanghai omfattande an arkitekturdag för lansering av rapporten i den svenska paviljongen den 27 september I och med denna slutrapport ber vi Boverket att betala ut det beslutade stödet på kr. Stödet betalas till konto Stockholm den 22 februari Sveriges Arkitekter Pehr Mikael Sällström Projektledare Tel Mob Epost 5

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. 2 Innehåll. Generaldirektörens kommentar 3 Strategiska utgångspunkter 4 Skapa

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19 g n i n s i v Årsredo 2008 idor 9, 144 s 0 511 / 20 0 0 r n D Innehåll Förord 7 Offentlig diplomati Att sätta Sverige på kartan och skapa relationer med omvärlden 8 Strategiska utgångspunkter i verksamheten

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2015-05-12. rev 2015-06-24. Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Slutrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: dnr 1413-1107/2012

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Resultatredovisning Centrum för lättläst

Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2009 Centrum för lättläst Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416 Innehåll Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer