Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation"

Transkript

1 Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital

2 innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna på programmet IT, medier och design, IMD08. Tekniktorget (MC424), Södertörns högskola 10 juni 2011 ISBN Projektledare Karolin Lo Formgivare Emmi Geréb Tania Kihlman Karolin Lo Webbutvecklare Emmi Geréb Papper Katalogens omslag är tryckt på Scandia 2000 white 240g. Katalogens inlaga är tryckt på Scandia 2000 natural 100g. Typografi Texten är typograferad med teckensnitten ITC Bauhaus Std designad av Herbert Bayer och Adobe Garamond designad av Robert Slimbach. Tryck Printon Trükikoda AS, Tallin, Estland Stockholm, maj 2011 Webbsida Utställningsprogram Projektor 2011 Årets tema Tecken och språk IT, medier och design, 180 högskolepoäng Grafisk design Publicering via Internet Interaktiva medier Programmering grunder Databaser och datamodellering Ljud och rörlig bild Webbapplikationer Svenska och retorik Design, innovation och kreativitet Projektledning Designprojekt Vetenskap, teori och metod C-uppsats Praktik Praktisk examensarbete Möt IMD08 Tack! 2 3

3 utställningsprogram projektor Välkomsttal Fredrik Winberg, programansvarig IT, medier och design programmet 12:30 Gästföreläsningar 15:00 Diplomering 18:00 Examensfest Projektor 2011 är ett examensarbete som omfattar att arbeta med en webbportofolio och katalogen du just nu håller i din hand. Både på webbsida, www. itmedierochdesign.se och i katalogen kan du möta IMD08-studenterna, samt läsa mer om IT, medier och design programmet. Namnet Projektor togs fram 2006 i samband med att den första utställningen arrangerades, då den första årskullen IMD-studenter tog sin examen. Namnet är inspirerat av en projektor som projicerar något att titta på. Ordet projektor kommer från det latinska projectio (framsträckande, framkastande) och vi studenter är nu redo att kasta oss ut i arbetslivet. 4 5

4 öppna dina ögon och lyssna Temat för Projektor 2011 är typografi, principer typografering och typografi tolkar och värderar innehållet, men är också ett vi älskar T verktyg att förmedla ett budskap. Ny teknik inom typografin öppnar dina ögon och får dig att lyssna på nya röster i ett budskap. Tolkning i den meningen att upptäcka det budskap som har delats upp i nödvändiga, mindre och obetydliga tankar. Typografi lever sitt eget visuella liv vid sidan av den funktionella. Vi läser ord och meningar och är inte medvetna om olika typsnitt så länge bokstäver är uppradade till en helhet för att förmedla ett budskap. Typografi ska inte bara vara synlig och läsbar. Typografi måste upplevas. Typografi behöver höras. Typografi innebär inte enbart att placera ut bokstäver, typografi i dag ska tala med olika röstlägen, den ska höras. När typografin är som bäst är den en underbar blandning av konst och teknik. Typografi är en stark röst för att underlätta kommunikationen och göra den effektivare. 6 7

5 tecken och språk Typografi är årets tema för Projektor 2011, IT, medier och design programmets avslutningsprojekt. Typografi läran om bokstäver och deras användning sysslar med både tecken och språk. Årets kull av studenter startade sin utbildning inom medieteknik på Södertörns högskola 2008, samma år som vår verksamhet flyttade till Campus Flemingsberg. Ämnet har sedan flytten stärkt sin position på högskolan som ett av de största ämnena inom grundutbildning och vidare utvecklat forskningen inom medieteknik som kan sammanfattas inom tre olika inriktningar Interaktions- och upplevelsedesign, Social interaktion och teknikanvändning, E-deltagande, digital kultur och digital kompetens. Några av studenterna har valt att fördjupa sina kunskaper inom till exempel teckendesign genom att studera andra fristående kurser inom medieteknik som Typsnitts design och typografi. Andra har intresserat sig mer för interaktivitet och läst vidare Scriptprogrammering och avancerad Flash. Några kanske kommer att fortsätta studera på avancerad nivå inom magister programmet Interactive Media Design. Oavsett de val studenterna gör för att utvidga eller fördjupa sin kompetens inom medieteknik har de en bred grund att stå på. Nu är det upp till bevis! Typografi är en kommunikationsprocess som använder typsnitt som medium. Typografi ingår i begreppet grafisk form och avser specifikt hur texten gestaltas för användning inom olika publiceringsmedium, tryckt eller digitalt. Om val av format, marginalförhållanden och satsyta samt placeringen av textstycken och illustrationer är layoutens olika delar, är typografins uttrycksmedel främst val av typsnitt, teckenstorlek (grad), radlängd (satsbredd) och radavstånd (kägel), ornament samt färg. Arina Stoenescu ämnesansvarig medieteknik 8 9

6 it, medier och design grafisk design termin 1 Medieteknik A Introduktion till medieteknik Grafisk design Publicering via Internet Interaktiva medier termin 2 Informatik A IT, individ, grupp och organisation Programmering grunder Databaser och datamodellering Människa-datorinteraktion termin 5 Medieteknik C Vetenskap, teori och metod Specialkurs medieteknik C-uppsats termin 6 Programspecifiktermin IMD Valbar kurs Praktik Praktiskt examensarbete termin 3 Medieteknik B Ljud och rörlig bild Introduktion till medieteknisk forskning Webbapplikationer Projekt i interaktiva medier termin 4 Programspecifiktermin IMD Svenska och retorik Projektledning Design, innovation och kreativitet Designprojekt Affisch skapad av Fabio Scali, Johanna Wahlström, Erick Arango, Peter Westerlund och Annelie Wallin som en del av delkursen Grafisk design. Grafisk design inom Medieteknik A är en delkurs där studenterna får lära sig hur man arbetar med text, bild och layout. Man får lära sig grunderna inom typografi och om layoutens roll inom grafisk formgivning. Studenterna får en snabb genomgång av Adobe programmen InDesign, Photoshop och Illustrator och hur dessa är integrerade inom formgivningsprocessen. Människor tolkar bilder olika, men genom att använda symboler som människor känner igen eller kan relatera till, kan man styra den visuella retoriken inom grafisk design. Inom en av uppgifterna hade man ett antal ord för vilka skulle man hitta en passande typografi som visualiserar innebörden i ordet. Grafisk design delkursen gav studenterna kunskaper om olika designredskap och hur de kan användas för att nå ut till den valda målgruppen

7 publicering via internet interaktiva medier Webbsidan skapdes av Fabio Scali, Frida Furberg, Sabri-Jean Haddad och Emmi Geréb under Publicering via Internet, en delkurs inom Medieteknik A. En interaktiv propaganda webbsida av Hoshiar Taufig, Paulina Kabir, Elishba John, Tania Kihlman och Mikael Perman som skapades i syfte att stoppa rökande föräldrar. Publicering via Internet gav oss grundläggande kunskaper om Internets förutsättningar, dess användningsområden och hur man kan använda mediet på ett effektivt och användbart sätt. Visuella riktlinjer för webb kan vara typografi, bilder, färger och metaforer. Vi lärde oss att designa för användaren och dennes förutsättningar vad gäller utrustning, såsom internetuppkoppling, webbläsare och bildskärmupplösning, men också hur en webbsida ska vara lätt och snabbt att navigera och förstå sig på. Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) och JavaScript var nya språk som vi fick lära oss. Delkursen avslutades med en salstentamen där vi fick visa våra individuella kunskaper inom Publicering via Internet. Interaktiva medier behandlar olika metoder och verktyg som kan användas vid design, distribution och framställning av interaktiva, multimediala produktioner. Huvudsyftet med Interaktiva medier är att användaren ska kunna interagera med systemet och styra händelsen delvis eller helt. Kursen ger en introduktion till Adobe Flash applikationen och programmering i ActionScript 2.0 samt interaktionsdesign. Bland annat görs ett projektarbete och en analysuppgift, vars syfte är att analysera, granska och kritisera samt bedöma en interaktiv produktion utifrån aspekter som målgruppsanpassning, gränssnittsdesign och navigation. Projektarbetets uppgift var att ta fram en interaktiv multimedial produktion, som distribuerades via en webbsida. För att få en mer verklighetsuppfattning agerade arbetsgrupperna som beställare och producent för varandra. Arbetet presenterades med hjälp av Adobe Flash som är en applikation för att skapa animationer, interaktiva webbplatser, presentationer och banners

8 programmering grunder databaser och datamodellering Programmering grunder är en introduktion till programmering inom kursen Informatik A. Delkursen ger kunskaper för att hantera programmering och programmeringsliknande moment inom andra områden i utbildningen, med fokus på objektorienterad Javaprogrammering. Under den fem veckor långa delkursen tränas färdigheter i att metodiskt lösa programmeringsproblem inom problemanalys, implementering, testning och felsökning. Programmering handlar om att skriva instruktioner som översättas till maskinkod med hjälp av en kompilator. På så sätt kan datorn styras och göra det som den blivit tillsagd. För Java-programmering fick vi arbeta med det digitala verktyget Eclipse, vilket medfört en värdefull erfarenhet. Delkursen ger en introduktion till modellering och hantering av databaser samt datamodellering. Relevanta begrepp inom relationsdatabasdesign som tabell, kolumn, primärnyckel, sekundärnyckel, datatyp, vy, SQL och normalisering tas upp. Olika färdigheter relevanta för datamodellering tränas som till exempel ER-modellering, grundläggande konstruktion av databaser (till exempel SQL, DDL- och DML-kommandon) samt grundläggande konstruktion av frågor mot en databas. Även en grundläggande introduktion i verktyg för att hantera databaser togs upp inom delkursen. Delkursen ger utrymme för att utveckla individuell kompetens inom databasutveckling genom att arbeta både kreativt och systematiskt med problemlösning och datarepresentation

9 ljud och rörlig bild webbapplikationer Denna filmklipp skapades av Parasto Sazvar, Henry Vargas Perez och Johanna Svedberg. Denna webbsida skapdes under delkursen Webbapplikation av studenterna Moa Nandorf och Lina Nilsson, m.fl. Ljud och rörlig bild är en delkurs inom Medieteknik B, vars syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om ljussättning, kommunikation med rörlig bild och ljud, var för sig och i samverkan med andra medier, genom bland annat produktion, gestaltning, berättarteknik, manus och design för ljud och bild. Undervisningen omfattar föreläsningar, teoretiska och praktiska övningar i ljudinspelning, videofilmning, video- och ljudredigering. Teoretiskt studeras olika produktionsmetoder för ljud och rörlig bild samt relevant teknik. Delkursen avslutas med ett praktiskt projekt där målet är att skapa en kort film eller ljudproduktion i grupp med Internet som distributionskälla. Verktygen som användes under denna delkurs har bland annat varit Adobe Premiere vid redigering av video och Youtube som distributionskanal över Internet. Medieteknikarkivet på Södertörns högskola har en egen sida på youtube: Delkursen Webbapplikationer gav oss kunskaper om hur man skapar dynamiska och interaktiva webbsidor. Vi lärde oss Hypertext Preprocessor (PHP), som är en serverbaserad skriptspråk och som används tillsammans med Hyper Text Markup Language (HTML) för uppbyggnad av webbsidor och Cascading Style Sheets (CSS) för visualisering. Kursen innehöll ett antal laborationer som gick ut på att göra interaktiva funktioner till dynamiska webbsidor. Under delkursen utfördes ett projekt där vi fick göra en webbapplikation som skulle kunna hämta och spara information i en databas. Delkursen gav oss en teoretisk grund till datamodeller och databasteori, färdigheter i databashantering, samt databasbaserad publicering via Internet

10 H helvetica Helvetica skapades 1957 i Schweiz av Max Miedinger och Eduard Hoffmann, och har blivit ett av världens mest populära typsnitt. Från början hette Helvetica Neue Haas Grotesk men bytte E L V E T senare till Helvetica. Tanken var att typsnittet skulle heta Helvetia efter latinska namnet för Schweiz men Eduard Hoffmann tyckte att det inte var lämpligt att namnge ett typsnitt efter ett land. Det fick heta Helvetica istället som är latinska namnet för schweizisk. Tanken bakom typsnittet var att skapa ett typsnitt som är tryggt, vänligt, stilrent och praktiskt som kan användas i det dagliga. I C A H E L V E T I C A 18 19

11 svenska och retorik design, innovation och kreativitet Intellectio Att förstå. Talaren analyserar ämnet och språksituationen, vad ska han/hon tala om, i vilket sammanhang och inför vilka lyssnare ska han/hon tala, vilket är talets syfte och vilket mönster ska han/hon följa? (http://sv.wikipedia.org/wiki/retorik) Svenska och retorik kursen ger studenterna chansen att öva konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Genom att använda sig av ethos, logos och pathos när man bygger upp sitt tal kan man övertyga sin publik. Man tränar på hur man talar inför en grupp av människor, argumentera och hur man kan utveckla och förbättra sitt kroppsspråk. Studenterna får lära sig hur man planerar och bygger upp ett tal. Svenska och retorik kursen förbereder en inför presentationer som man kommer att utföra i olika sammanhang när man presenterar sin produkt inför framtida kunder. Projekt skapad av Paulina Kabir, Carl Idensjö, Lina Nilsson och Emmi Gereb. Den programspecifika kursen Design, innovation och kreativitet, ger grundläggande kunskaper och erfarenheter av teoretiska och praktiska designmetoder relaterade till området interaktionsdesign. Kursen fokuserar på kreativa processer och metoder för utveckling av interaktiva produkter och tjänster. Kursen ger en inblick i designprocessen från idégenerering till föreslagen designlösning. Genom att utnyttja konstnärliga arbetsprocesser får kursen en tydlig kreativt fokus och på så sätt kan den förmedla de gränslösa möjligheter till innovation som finns inom området interaktionsdesign. I kursen ingår bland annat grupparbete och workshops inom bild och färg, skiss teknik och low-fi-prototyping. Sedan presenteras alla moment under en redovisning och kursen avslutas med en miniutställning för att visa allmänheten vad som åstadkommits under kursens olika moment

12 projektledning designprojekt Projektarbete skapad av Nathalie Roséd, Lina Nilsson, Filip Williander och Emmi Geréb. Projektledning hjälper studenterna att förstå och lära sig att arbeta effektivare i grupp. Genom att strukturera och planera ett projekt och använda sig av olika metoder som till exempel Work Breakdown Structure (WBS), Gantt-schema som används i projektledning och Program Evaluation and Review Technique (PERT) kan man få en bättre översikt över arbetsprocessen i projektet. Detta leder i sin tur till att man når sitt mål, att leverera! Studenterna får göra ett test för att se vilken arbetsroll passar dem, som till exempel shaper, projektledare, idégivare och så vidare. Utifrån testets resultat skapas grupper där studenterna får jobba med projekt utifrån olika arbetsroller. Designprojektet ger studenterna en chans att visa att bra design inte enbart handlar om hur snygg en produkt ser ut, utan också om produkten är lättanvänd och har god funktionalitet. Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla koncept, gränsnittsdesign för interaktiva och tekniska artefakter utifrån ett skarpt projekt. Under designprocessen görs olika användbarhetstester på produkten för att hitta nackdelar i designen och förbättra den. När en bra lösning tas fram framställs en digitalversion av produkten. Att jobba med riktiga beställare är betydligt mer krävande än till exempel skolprojekt. Kursen avslutas med en presentation där kursansvarig lärare tillsammans med beställare bedömer slutresultatet vilket ger ytterligare perspektiv på uppnådd resultat. Designprojektet ger studenterna praktiska erfarenheter om hur en designprocess går till och hur man samarbetar med beställare och utvecklar nya produkter

13 vetenskap, teori och metod c-uppsats Vetenskap, teori och metod förbereder studenterna inför kommande C-uppsats. Man får studera om teorier som relaterar till vald forskningsfrågan som ska besvaras i C-uppsatsen. Under delkursens gång läser man olika vetenskapliga artiklar och diskuterar dem i grupp inom ramen för olika seminarier. Dessa artiklar har man nytta av i ett senare skede då man refererar vidare i sin C-uppsats. Denna delkurs ger studenterna en inblick i teorier och metoder som kan användas till att besvara forskningsfrågan på bästa möjliga sätt. Att skriva C-uppsats är ett omfattande arbete som grundar sig på litteraturstudier och forskningsrön inom valt medietekniskt ämne och mynnar ut i en diskussion kring uppsatta frågeställningar. Man väljer först ett ämne inom området medieteknik, fördjupar sig i det, kommer fram till en frågeställning, som man diskuterar genom uppsatsen, för att senare komma fram till svar på sin frågeställning. På den egna förundersökningen kan man använda sig av fältstudier, intervjuer eller enkäter och resultatet sammanställs samt analyseras. Studenter på IT, medier och design programmet väljer fritt uppsatsämne inom ramen för medieteknik

14 praktik praktisk examensarbete Denna webbsida skapdes för projektet Rowmania under praktikperioden på DC Communication i Bukarest av Emmi Geréb. Examensarbete skapad av Erik Östholm och Mikael Lavrell. Under den sista terminen på utbildningen finns det möjlighet till fem veckors praktik eller studier inom valfri kurs. Fördelen med praktik är att få vara på ett företag och sätta sina kunskaper på prov och utvecklas samt chansen att knyta värdefulla kontakter. Många tar detta tillfälle i akt och praktiserar utomlands, i år tex Rumänien. Att komma ut på en praktikplats ger en bättre verklighetsbild och en bra erfarenhet inför framtiden. Praktiken bygger mycket på självständigt arbete och egna initiativ och ger i sin tur möjlighet att visa vad man kan. Genom att jobba med riktiga uppdrag får man också tillfälle att knyta kontakter med folk i branschen. Några studenter fortsatte även med examensarbetet på sin praktikplats medan andra valde nya projekt. Eftersom både praktikplats och examensarbete kan väljas av studenten själv ökar specialiseringsmöjligheterna genom att gå dessa kurser. Praktiken har även lett till anställning på praktikplatsen för några i klassen efter avslutad utbildning. Praktiskt examensarbete ger studenterna en möjlighet att visa upp sina kunskaper, inom det område som de vill specialisera sig i. Studenterna arbetar med ett valfritt projekt antingen i grupp eller individuellt. Det är vanligt att många utför sitt praktiska examensarbete på sin praktikplats medan andra utformar nya projekt utifrån deras intresseområden inom medieteknik. Projektet har en praktisk del och avslutas med en skriftlig rapport. Många studenter anser att denna kurs har gett dem en bra erfarenhet inför framtida yrkesliv

15 m möt it medier & d IMD08 är den sjunde klassen som utexamineras från programmet IT, medier och design på Södertörns högskola sedan starten Det är också den andra kullen studenter på IMD-programmet som jag har haft förmånen att undervisa och följa under deras tid på programmet. Det har varit en intressant resa att vara med på, IMD08 är en klass med många starka viljor och vi har kanske inte alltid tyckt samma sak i alla frågor, men det bestående intrycket som jag kommer att bära med mig från denna klass är den energi, den kreativitet och den glöd som, när den fick fokusera åt rätt håll, verkligen har imponerat. Min roll som programansvarig är framför allt att säkerställa kvalitén på utbildningen, och att den möter upp mot de krav som arbetslivet ställer och förbereder studenterna på de utmaningar som väntar. Detta ställer krav på generell kunskap, kunskap som går att tillämpa när förutsättningarna förändras, och på en förmåga att kunna sätta sig in i nya teknologier, nya arbetssätt och ny kunskap. IMD08 har under sin tid på högskolan på ett mycket tydligt sätt visat att de besitter denna förmåga, och jag som programansvarig känner mig mycket nöjd när jag ser vad klassen har åstadkommit och presterat under åren här på Södertörns högskola. Möt IMD08 Fredrik Winberg programansvarig IT, medier och design programmet 28 29

16 madeleine araya artiom barrientos Jag eftersträvade en möjlighet att få ta del av nya kunskaper inom områden som intresserade mig, vilket gjorde att jag valde IT, medier och design programmet. Jag skrev C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden tillsammans med Malin Chan där vi studerade användandet av nätdejtingsajter. Tillsammans med Malin Chan utförde jag även examensarbete, vilket kändes naturligt efter ett bra samarbete under C-uppsatsen. Inför examensarbetet valde vi att arbeta mot ett extern uppdragsgivare och sökte därför upp ett intressant företag. Dels för att sätta våra kunskaper på prov, dels för att få chansen att utveckla samarbetet med en kund, vilket jag personligen hoppades på att få göra mer under utbildningen. Min livsfilosofi handlar om att knyta kontakter, vara driven och framförallt trygg i mig själv. All den kunskap jag har fått under mina år på IMDprogrammet kommer att ge mig en bra grund att stå på, däremot kommer dessa kunskaper behöva fördjupas och stärkas med nya erfarenheter och utmaningar. Jag hoppas på att i framtiden jobba inom entreprenörskap, webb och försäljning. Det är inte jag som avgör var jag till slut hamnar utan det är slumpen. Jag valde IMD-programmet för att jag alltid har tyckt om att utveckla webbsidor. Däremot kände jag att jag behövde lära mig hur själva designarbetet går till eftersom bakom en webbsida finns inte bara programering. Jag började programmera och var självlärd inom det sedan Efter att ha gått webbdesign i gymnasiet kände jag direkt att det var något jag skulle kunna jobba med. Men eftersom denna kurs bara skrapade på ytan av vad egentligen webbdesign är valde jag att söka en utbildning som hade båda delarna. Södertörns högskola erbjöd mig det jag ville med IT, medier och design programmet. Jag skrev C-uppsatsen tillsammans med klasskamraten Rabi Younan och vi undersökte hur de olika interaktionsstilarna påverkar spelupplevelsen för människan. Mitt examensarbete omfattar starten av mitt eget företag BreakDesign eftersom jag har länge velat starta upp företaget, men inte haft tid eller tillräckligt kunskap inom detta ämne. Nu känner jag att det går att starta upp företaget med kunskap från IMD-programmet. Jag kommer att arbeta som programmerare på BreakDesign samt som IT konsult eller IT-tekniker hos FBData

17 malin chan martin crookston Jag valde denna utbildning för att jag tyckte att den verkade intressant, då den är bred och innehåller många delar som lockade mig. C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden en studie om användningen av nätdejtingsajter skrev jag tillsammans med Madeleine Araya. Vi valde att skriva om nätdejting eftersom vi tyckte det var ett spännande medietekniskt fenomen. Under examensarbetet valde jag än en gång att jobba med Madeleine Araya, eftersom vi jobbade väldigt bra tillsammans. Vårt examensarbete bestod av att skapa en grafisk profil och en webbsida till ett företag. Vi valde att arbeta mot en extern kund, eftersom vi både ville utvecklas inom kundkontakt och omsätta i praktiken det vi hade lärt oss under utbildningen. Jag skulle vilja jobba med grafisk design, animering och projektledning. För tre år sedan satt jag och bläddrade i utbildningskataloger och letade efter intressanta utbildningar. Jag visste inte riktigt vad jag ville plugga men snubblade över IMD-programmet och kände att det kunde vara någonting för mig. Det som lockade var att utbildningen var ganska bred. Utbildningen har hjälpt mig att hitta ett intresseområde då jag har fått prova på många olika delar och arbetsuppgifter och känt efter vad som är roligt att arbeta med. Jag skrev tillsammans med Filip Williander en uppsats om viktiga designprinciper som man ska ta hänsyn till vid utvecklandet av sökmotorer. Uppsatsen analyserade en mängd funktioner hos flera stora sökmotorer för att ta reda på vilka designprinciper som bidrar till en användarvänlig upplevelse. Tillsammans med Thomas Kjellberg och Filip Williander gjorde jag både min praktik och mitt examensarbete hos företaget Publit. Examensarbetet bestod i att utöka funktionaliteten på Publits hemsida. Uppgiften var att visualisera försäljningsstatistik geografiskt, att visa var i Sverige ett förlags böcker har sålts. Jag har inget specifikt önskemål om vad jag skulle vilja jobba med. Jag har under utbildningen fattat tycke för webbutveckling och att jobba med strukturen och programmering backend. Vad det blir för arbete återstår att se helt enkelt! 32 33

18 frida furberg emmi geréb Jag valde IMD-programmet efter att jag hade gått två kvällskurser inom medieteknik. Under dessa kurser fick jag höra talas om utbildningen och tänkte att jag skulle chansa och se om utbildningen var något som jag ville göra. Jag hade ett stort intresse av webbdesign och webbutveckling så utbildningen visade sig vara perfekt för någon som inte riktigt visste exakt vad man ville göra. Den C-uppsats som jag och Erik Östholm skrev, Kreativa kreatörer - en studie i hur kreativa metoder används av professionella kreatörer på företag, redovisar de kreativa metoder som används under designprocessen. Syftet med studien var att urskilja de olika kreativa metoder som används på två företag. Resultatet vi kom fram till visade att användningen av kreativa metoder förekommer men antalet metoder är begränsat och de används endast på ett grundläggande sätt. Jag gjorde ett ordersystem för ett företag som heter Perfect Fools. Systemet innebär tre olika plattformar, en för kunder, en för projektledarna på företaget samt en plattform för de anställda. Jag hoppas på att få arbeta på en digital byrå, helst som programmerare. Jag vill utvecklas och utmanas inom allt som vi inte har hunnit lära oss på utbildningen, men även få mer kunskaper inom de vi faktiskt lärt oss. Innan jag började IT, medier och design programmet studerade jag Medieteknik A som fristående kurs. Jag insåg ganska tidigt att ett medieteknikrelaterat yrke skulle passa mig mycket bra men var inte hundra procent säker på vad jag ville bli och detta hjälpte IT, medier och design programmet mig med. C-uppsatsen Attrahera, främja och behålla kvinnorna i IT-branschen, en studie om det kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup handlade om villkoren för deltagande i kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup. Jag ville ta reda på medlemmarnas uppfattning om ITbranschen och redogöra för nätverkets inverkan på kvinnors situation inom IT. Mitt examensarbete blev Projektor Det har inneburit att tillsammans med Karolin Lo och Tania Kihlman ta fram en katalog och en webbsida för IMD08:s avslutning. Efter mina treårs studier på IMD-programmet hittade jag den inriktning som intresserar mig mest och det är frontendutveckling med fokus på gränssnittsdesign. I framtiden planerar jag att fördjupa mina kunskaper inom XHTML, CSS och JavaScript

19 sabri-jean haddad hoshiar taufig Jag utgick ifrån mina intressen och tyckte att just denna utbildning passade bra. Jag hade en del erfarenheter av webbdesign sedan tidigare och ville fördjupa mig inom det. C-uppsatsen undersökte hur reklamen på webb-tv påverkar unga vuxna i åldrarna Det jag undersökte i studien var främst synpunkter ur användarnas perspektiv, informationen samlades in via intervjuer i grupp, en såkallad fokusgruppintervju. Examensarbetet grundade sig på en idé om att starta en webbyrå, därför valde jag att skapa en webbplats för denna webbyrån som examensarbete. Arbetet gjorde jag tillsammans med två andra kollegor och resulterade i företaget RefineDesign.se. Jag har sedan en tid tillbaka haft intresse för både musik och webbdesign. Musiken är i stort sätt en hobby för tillfället och att arbeta med webbdesign är ju kul det med. Som det ser ut idag kommer jag att satsa helhjärtat på att bygga upp det nystartade företaget och en kundkrets och hoppas på det bästa. Det jag ser framemot är att jobba med något jag tycker är kul så att all min tid och energi läggs ned på något jag finner viktigt, annars skulle det bara kännas fel. Jag hade hört bra saker om Södertörns högskola och IT, medier och design programmet var det program som passade mig bäst. Min och min skrivpartners, Paulina Kabir C-uppsats handlade om spelet The Sims. Syftet med vår uppsats var att se om det finns eventuella skillnader mellan kvinnor och män när de spelar The Sims. Eftersom The Sims är ett verklighetsbaserat spel, ville vi undersöka vad de olika könen har störst intresse av och att dessa eventuella skillnader kanske kan tala om för oss vad kvinnor gillar och vad män gillar inom spel. Även varför de spelar The Sims och vad de vill få ut av spelet ville vi få reda på. Vi skapade en webbsida med ett administrationssystem. Webbsidan och admin-delen är tänkta att användas av en webbyrå. Jag ser fram emot att jobba med stora projekt där man vet att det man har skapat kommer att användas av väldigt många

20 futura Futura skapades 1927 av Paul Renner och är baserad på Bauhaus estetiken och principen att moderna typsnitt inte ska vara en förnyad variant av en gammal design. Paul Renner baserade Futura på simpla geometriska former som cirklar, trianglar och kvadrater. Men över tiden har Renner gjort en del förändringar för att göra typsnittet mer tydligt. Paul Renner delar många åsikter med Bauhaus läran. Futura beskrivs som en tydlig, modern och tidlös typsnitt som ger en konkret form av neutralitet och objektivitet. Futura är en sans-serif typsnitt som används flitigt idag inom reklam, film och logotyop

21 carl idensjö elishba john Jag valde IMD-programmet bara för att jag alltid haft ett stort intresse av media. I gymnasiet gick jag samhäll och multimedia och intresset startade där. Vi fick lära oss mycket bild- och filmhantering samt programmering av webbsidor etc. När jag sökte till IT, medier och design programmet ville jag få vidare kunskaper inom detta och det har jag idag fått. Min C-uppsats handlade om hur webbtv-reklam påverkar ungavuxna i Stockholm. Uppsatsen behandlade även framtidens webb-tv och hur webbtv-reklamen borde utvecklas för att få fler nödja användare. Mitt examensarbete är att skapa en grafisk identitet samt webbsida till min och Sabri-Jean Haddad framtida företag som vi skall starta efter att vi har tagit IMD-examen. Företaget kommer att inrikta sig på webbdesign samt annat inom området. Jag valde IT, medier och design programmet dels för att jag tyckte att helheten verkade intressant, dels därför att jag är intresserad av grafisk design. Jag tänkte att programmet skulle passa perfekt och det jag ville lära mig. Jag skrev min C-uppsats tillsammans med Tania Kihlman som handlar om e-mobbning på internet och inom vilka områden denna form speglar sig på. Eftersom jag satsade på en kandidatexamen istället för programexamen, gjorde jag inget examensarbete utan läste istället olika fristående kurser inom medieteknik. Det är mycket designrelaterade projekt jag skulle vilja jobba med, men helst skulle jag vilja arbeta på en reklambyrå eller med någon tidning. Drömmen har alltid vart att starta en egen grafisk byrå och driva den. Jag tycker nästan allt inom media är roligt men jag skulle helst vilja jobba med grafisk design för webb och tryck. Skulle även kunna tänka mig att jobba inom programmering av webbsidor

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik Projektor 2007 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD03. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset 1 4 februari 2007. Institutionen för kommunikation,

Läs mer

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 Projektor 2008 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD05. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset,

Läs mer

2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost

2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost 1 2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost 13.00 Öppningstal Johan Bornebusch, prefekt för Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola 14.00 Design i förändring Cristian

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Var med och tävla! i firar 20 år 9 nya kurser Nylansering av klippkort Se årets kurskatalog Pro kurser

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp 2009-06-02 Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Pedagogernas inställning till surfplattor

Pedagogernas inställning till surfplattor Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, Kombinations utbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examinationsarbete 15 hp HT 2013 Pedagogernas inställning till surfplattor Surfplattan

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Mönsteridentifikation på sociala medier

Mönsteridentifikation på sociala medier Framsida Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2014 Programmet för IT, Medier och Design Mönsteridentifikation på sociala

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer