Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation"

Transkript

1 Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital

2 innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna på programmet IT, medier och design, IMD08. Tekniktorget (MC424), Södertörns högskola 10 juni 2011 ISBN Projektledare Karolin Lo Formgivare Emmi Geréb Tania Kihlman Karolin Lo Webbutvecklare Emmi Geréb Papper Katalogens omslag är tryckt på Scandia 2000 white 240g. Katalogens inlaga är tryckt på Scandia 2000 natural 100g. Typografi Texten är typograferad med teckensnitten ITC Bauhaus Std designad av Herbert Bayer och Adobe Garamond designad av Robert Slimbach. Tryck Printon Trükikoda AS, Tallin, Estland Stockholm, maj 2011 Webbsida Utställningsprogram Projektor 2011 Årets tema Tecken och språk IT, medier och design, 180 högskolepoäng Grafisk design Publicering via Internet Interaktiva medier Programmering grunder Databaser och datamodellering Ljud och rörlig bild Webbapplikationer Svenska och retorik Design, innovation och kreativitet Projektledning Designprojekt Vetenskap, teori och metod C-uppsats Praktik Praktisk examensarbete Möt IMD08 Tack! 2 3

3 utställningsprogram projektor Välkomsttal Fredrik Winberg, programansvarig IT, medier och design programmet 12:30 Gästföreläsningar 15:00 Diplomering 18:00 Examensfest Projektor 2011 är ett examensarbete som omfattar att arbeta med en webbportofolio och katalogen du just nu håller i din hand. Både på webbsida, www. itmedierochdesign.se och i katalogen kan du möta IMD08-studenterna, samt läsa mer om IT, medier och design programmet. Namnet Projektor togs fram 2006 i samband med att den första utställningen arrangerades, då den första årskullen IMD-studenter tog sin examen. Namnet är inspirerat av en projektor som projicerar något att titta på. Ordet projektor kommer från det latinska projectio (framsträckande, framkastande) och vi studenter är nu redo att kasta oss ut i arbetslivet. 4 5

4 öppna dina ögon och lyssna Temat för Projektor 2011 är typografi, principer typografering och typografi tolkar och värderar innehållet, men är också ett vi älskar T verktyg att förmedla ett budskap. Ny teknik inom typografin öppnar dina ögon och får dig att lyssna på nya röster i ett budskap. Tolkning i den meningen att upptäcka det budskap som har delats upp i nödvändiga, mindre och obetydliga tankar. Typografi lever sitt eget visuella liv vid sidan av den funktionella. Vi läser ord och meningar och är inte medvetna om olika typsnitt så länge bokstäver är uppradade till en helhet för att förmedla ett budskap. Typografi ska inte bara vara synlig och läsbar. Typografi måste upplevas. Typografi behöver höras. Typografi innebär inte enbart att placera ut bokstäver, typografi i dag ska tala med olika röstlägen, den ska höras. När typografin är som bäst är den en underbar blandning av konst och teknik. Typografi är en stark röst för att underlätta kommunikationen och göra den effektivare. 6 7

5 tecken och språk Typografi är årets tema för Projektor 2011, IT, medier och design programmets avslutningsprojekt. Typografi läran om bokstäver och deras användning sysslar med både tecken och språk. Årets kull av studenter startade sin utbildning inom medieteknik på Södertörns högskola 2008, samma år som vår verksamhet flyttade till Campus Flemingsberg. Ämnet har sedan flytten stärkt sin position på högskolan som ett av de största ämnena inom grundutbildning och vidare utvecklat forskningen inom medieteknik som kan sammanfattas inom tre olika inriktningar Interaktions- och upplevelsedesign, Social interaktion och teknikanvändning, E-deltagande, digital kultur och digital kompetens. Några av studenterna har valt att fördjupa sina kunskaper inom till exempel teckendesign genom att studera andra fristående kurser inom medieteknik som Typsnitts design och typografi. Andra har intresserat sig mer för interaktivitet och läst vidare Scriptprogrammering och avancerad Flash. Några kanske kommer att fortsätta studera på avancerad nivå inom magister programmet Interactive Media Design. Oavsett de val studenterna gör för att utvidga eller fördjupa sin kompetens inom medieteknik har de en bred grund att stå på. Nu är det upp till bevis! Typografi är en kommunikationsprocess som använder typsnitt som medium. Typografi ingår i begreppet grafisk form och avser specifikt hur texten gestaltas för användning inom olika publiceringsmedium, tryckt eller digitalt. Om val av format, marginalförhållanden och satsyta samt placeringen av textstycken och illustrationer är layoutens olika delar, är typografins uttrycksmedel främst val av typsnitt, teckenstorlek (grad), radlängd (satsbredd) och radavstånd (kägel), ornament samt färg. Arina Stoenescu ämnesansvarig medieteknik 8 9

6 it, medier och design grafisk design termin 1 Medieteknik A Introduktion till medieteknik Grafisk design Publicering via Internet Interaktiva medier termin 2 Informatik A IT, individ, grupp och organisation Programmering grunder Databaser och datamodellering Människa-datorinteraktion termin 5 Medieteknik C Vetenskap, teori och metod Specialkurs medieteknik C-uppsats termin 6 Programspecifiktermin IMD Valbar kurs Praktik Praktiskt examensarbete termin 3 Medieteknik B Ljud och rörlig bild Introduktion till medieteknisk forskning Webbapplikationer Projekt i interaktiva medier termin 4 Programspecifiktermin IMD Svenska och retorik Projektledning Design, innovation och kreativitet Designprojekt Affisch skapad av Fabio Scali, Johanna Wahlström, Erick Arango, Peter Westerlund och Annelie Wallin som en del av delkursen Grafisk design. Grafisk design inom Medieteknik A är en delkurs där studenterna får lära sig hur man arbetar med text, bild och layout. Man får lära sig grunderna inom typografi och om layoutens roll inom grafisk formgivning. Studenterna får en snabb genomgång av Adobe programmen InDesign, Photoshop och Illustrator och hur dessa är integrerade inom formgivningsprocessen. Människor tolkar bilder olika, men genom att använda symboler som människor känner igen eller kan relatera till, kan man styra den visuella retoriken inom grafisk design. Inom en av uppgifterna hade man ett antal ord för vilka skulle man hitta en passande typografi som visualiserar innebörden i ordet. Grafisk design delkursen gav studenterna kunskaper om olika designredskap och hur de kan användas för att nå ut till den valda målgruppen

7 publicering via internet interaktiva medier Webbsidan skapdes av Fabio Scali, Frida Furberg, Sabri-Jean Haddad och Emmi Geréb under Publicering via Internet, en delkurs inom Medieteknik A. En interaktiv propaganda webbsida av Hoshiar Taufig, Paulina Kabir, Elishba John, Tania Kihlman och Mikael Perman som skapades i syfte att stoppa rökande föräldrar. Publicering via Internet gav oss grundläggande kunskaper om Internets förutsättningar, dess användningsområden och hur man kan använda mediet på ett effektivt och användbart sätt. Visuella riktlinjer för webb kan vara typografi, bilder, färger och metaforer. Vi lärde oss att designa för användaren och dennes förutsättningar vad gäller utrustning, såsom internetuppkoppling, webbläsare och bildskärmupplösning, men också hur en webbsida ska vara lätt och snabbt att navigera och förstå sig på. Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) och JavaScript var nya språk som vi fick lära oss. Delkursen avslutades med en salstentamen där vi fick visa våra individuella kunskaper inom Publicering via Internet. Interaktiva medier behandlar olika metoder och verktyg som kan användas vid design, distribution och framställning av interaktiva, multimediala produktioner. Huvudsyftet med Interaktiva medier är att användaren ska kunna interagera med systemet och styra händelsen delvis eller helt. Kursen ger en introduktion till Adobe Flash applikationen och programmering i ActionScript 2.0 samt interaktionsdesign. Bland annat görs ett projektarbete och en analysuppgift, vars syfte är att analysera, granska och kritisera samt bedöma en interaktiv produktion utifrån aspekter som målgruppsanpassning, gränssnittsdesign och navigation. Projektarbetets uppgift var att ta fram en interaktiv multimedial produktion, som distribuerades via en webbsida. För att få en mer verklighetsuppfattning agerade arbetsgrupperna som beställare och producent för varandra. Arbetet presenterades med hjälp av Adobe Flash som är en applikation för att skapa animationer, interaktiva webbplatser, presentationer och banners

8 programmering grunder databaser och datamodellering Programmering grunder är en introduktion till programmering inom kursen Informatik A. Delkursen ger kunskaper för att hantera programmering och programmeringsliknande moment inom andra områden i utbildningen, med fokus på objektorienterad Javaprogrammering. Under den fem veckor långa delkursen tränas färdigheter i att metodiskt lösa programmeringsproblem inom problemanalys, implementering, testning och felsökning. Programmering handlar om att skriva instruktioner som översättas till maskinkod med hjälp av en kompilator. På så sätt kan datorn styras och göra det som den blivit tillsagd. För Java-programmering fick vi arbeta med det digitala verktyget Eclipse, vilket medfört en värdefull erfarenhet. Delkursen ger en introduktion till modellering och hantering av databaser samt datamodellering. Relevanta begrepp inom relationsdatabasdesign som tabell, kolumn, primärnyckel, sekundärnyckel, datatyp, vy, SQL och normalisering tas upp. Olika färdigheter relevanta för datamodellering tränas som till exempel ER-modellering, grundläggande konstruktion av databaser (till exempel SQL, DDL- och DML-kommandon) samt grundläggande konstruktion av frågor mot en databas. Även en grundläggande introduktion i verktyg för att hantera databaser togs upp inom delkursen. Delkursen ger utrymme för att utveckla individuell kompetens inom databasutveckling genom att arbeta både kreativt och systematiskt med problemlösning och datarepresentation

9 ljud och rörlig bild webbapplikationer Denna filmklipp skapades av Parasto Sazvar, Henry Vargas Perez och Johanna Svedberg. Denna webbsida skapdes under delkursen Webbapplikation av studenterna Moa Nandorf och Lina Nilsson, m.fl. Ljud och rörlig bild är en delkurs inom Medieteknik B, vars syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om ljussättning, kommunikation med rörlig bild och ljud, var för sig och i samverkan med andra medier, genom bland annat produktion, gestaltning, berättarteknik, manus och design för ljud och bild. Undervisningen omfattar föreläsningar, teoretiska och praktiska övningar i ljudinspelning, videofilmning, video- och ljudredigering. Teoretiskt studeras olika produktionsmetoder för ljud och rörlig bild samt relevant teknik. Delkursen avslutas med ett praktiskt projekt där målet är att skapa en kort film eller ljudproduktion i grupp med Internet som distributionskälla. Verktygen som användes under denna delkurs har bland annat varit Adobe Premiere vid redigering av video och Youtube som distributionskanal över Internet. Medieteknikarkivet på Södertörns högskola har en egen sida på youtube: Delkursen Webbapplikationer gav oss kunskaper om hur man skapar dynamiska och interaktiva webbsidor. Vi lärde oss Hypertext Preprocessor (PHP), som är en serverbaserad skriptspråk och som används tillsammans med Hyper Text Markup Language (HTML) för uppbyggnad av webbsidor och Cascading Style Sheets (CSS) för visualisering. Kursen innehöll ett antal laborationer som gick ut på att göra interaktiva funktioner till dynamiska webbsidor. Under delkursen utfördes ett projekt där vi fick göra en webbapplikation som skulle kunna hämta och spara information i en databas. Delkursen gav oss en teoretisk grund till datamodeller och databasteori, färdigheter i databashantering, samt databasbaserad publicering via Internet

10 H helvetica Helvetica skapades 1957 i Schweiz av Max Miedinger och Eduard Hoffmann, och har blivit ett av världens mest populära typsnitt. Från början hette Helvetica Neue Haas Grotesk men bytte E L V E T senare till Helvetica. Tanken var att typsnittet skulle heta Helvetia efter latinska namnet för Schweiz men Eduard Hoffmann tyckte att det inte var lämpligt att namnge ett typsnitt efter ett land. Det fick heta Helvetica istället som är latinska namnet för schweizisk. Tanken bakom typsnittet var att skapa ett typsnitt som är tryggt, vänligt, stilrent och praktiskt som kan användas i det dagliga. I C A H E L V E T I C A 18 19

11 svenska och retorik design, innovation och kreativitet Intellectio Att förstå. Talaren analyserar ämnet och språksituationen, vad ska han/hon tala om, i vilket sammanhang och inför vilka lyssnare ska han/hon tala, vilket är talets syfte och vilket mönster ska han/hon följa? (http://sv.wikipedia.org/wiki/retorik) Svenska och retorik kursen ger studenterna chansen att öva konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Genom att använda sig av ethos, logos och pathos när man bygger upp sitt tal kan man övertyga sin publik. Man tränar på hur man talar inför en grupp av människor, argumentera och hur man kan utveckla och förbättra sitt kroppsspråk. Studenterna får lära sig hur man planerar och bygger upp ett tal. Svenska och retorik kursen förbereder en inför presentationer som man kommer att utföra i olika sammanhang när man presenterar sin produkt inför framtida kunder. Projekt skapad av Paulina Kabir, Carl Idensjö, Lina Nilsson och Emmi Gereb. Den programspecifika kursen Design, innovation och kreativitet, ger grundläggande kunskaper och erfarenheter av teoretiska och praktiska designmetoder relaterade till området interaktionsdesign. Kursen fokuserar på kreativa processer och metoder för utveckling av interaktiva produkter och tjänster. Kursen ger en inblick i designprocessen från idégenerering till föreslagen designlösning. Genom att utnyttja konstnärliga arbetsprocesser får kursen en tydlig kreativt fokus och på så sätt kan den förmedla de gränslösa möjligheter till innovation som finns inom området interaktionsdesign. I kursen ingår bland annat grupparbete och workshops inom bild och färg, skiss teknik och low-fi-prototyping. Sedan presenteras alla moment under en redovisning och kursen avslutas med en miniutställning för att visa allmänheten vad som åstadkommits under kursens olika moment

12 projektledning designprojekt Projektarbete skapad av Nathalie Roséd, Lina Nilsson, Filip Williander och Emmi Geréb. Projektledning hjälper studenterna att förstå och lära sig att arbeta effektivare i grupp. Genom att strukturera och planera ett projekt och använda sig av olika metoder som till exempel Work Breakdown Structure (WBS), Gantt-schema som används i projektledning och Program Evaluation and Review Technique (PERT) kan man få en bättre översikt över arbetsprocessen i projektet. Detta leder i sin tur till att man når sitt mål, att leverera! Studenterna får göra ett test för att se vilken arbetsroll passar dem, som till exempel shaper, projektledare, idégivare och så vidare. Utifrån testets resultat skapas grupper där studenterna får jobba med projekt utifrån olika arbetsroller. Designprojektet ger studenterna en chans att visa att bra design inte enbart handlar om hur snygg en produkt ser ut, utan också om produkten är lättanvänd och har god funktionalitet. Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla koncept, gränsnittsdesign för interaktiva och tekniska artefakter utifrån ett skarpt projekt. Under designprocessen görs olika användbarhetstester på produkten för att hitta nackdelar i designen och förbättra den. När en bra lösning tas fram framställs en digitalversion av produkten. Att jobba med riktiga beställare är betydligt mer krävande än till exempel skolprojekt. Kursen avslutas med en presentation där kursansvarig lärare tillsammans med beställare bedömer slutresultatet vilket ger ytterligare perspektiv på uppnådd resultat. Designprojektet ger studenterna praktiska erfarenheter om hur en designprocess går till och hur man samarbetar med beställare och utvecklar nya produkter

13 vetenskap, teori och metod c-uppsats Vetenskap, teori och metod förbereder studenterna inför kommande C-uppsats. Man får studera om teorier som relaterar till vald forskningsfrågan som ska besvaras i C-uppsatsen. Under delkursens gång läser man olika vetenskapliga artiklar och diskuterar dem i grupp inom ramen för olika seminarier. Dessa artiklar har man nytta av i ett senare skede då man refererar vidare i sin C-uppsats. Denna delkurs ger studenterna en inblick i teorier och metoder som kan användas till att besvara forskningsfrågan på bästa möjliga sätt. Att skriva C-uppsats är ett omfattande arbete som grundar sig på litteraturstudier och forskningsrön inom valt medietekniskt ämne och mynnar ut i en diskussion kring uppsatta frågeställningar. Man väljer först ett ämne inom området medieteknik, fördjupar sig i det, kommer fram till en frågeställning, som man diskuterar genom uppsatsen, för att senare komma fram till svar på sin frågeställning. På den egna förundersökningen kan man använda sig av fältstudier, intervjuer eller enkäter och resultatet sammanställs samt analyseras. Studenter på IT, medier och design programmet väljer fritt uppsatsämne inom ramen för medieteknik

14 praktik praktisk examensarbete Denna webbsida skapdes för projektet Rowmania under praktikperioden på DC Communication i Bukarest av Emmi Geréb. Examensarbete skapad av Erik Östholm och Mikael Lavrell. Under den sista terminen på utbildningen finns det möjlighet till fem veckors praktik eller studier inom valfri kurs. Fördelen med praktik är att få vara på ett företag och sätta sina kunskaper på prov och utvecklas samt chansen att knyta värdefulla kontakter. Många tar detta tillfälle i akt och praktiserar utomlands, i år tex Rumänien. Att komma ut på en praktikplats ger en bättre verklighetsbild och en bra erfarenhet inför framtiden. Praktiken bygger mycket på självständigt arbete och egna initiativ och ger i sin tur möjlighet att visa vad man kan. Genom att jobba med riktiga uppdrag får man också tillfälle att knyta kontakter med folk i branschen. Några studenter fortsatte även med examensarbetet på sin praktikplats medan andra valde nya projekt. Eftersom både praktikplats och examensarbete kan väljas av studenten själv ökar specialiseringsmöjligheterna genom att gå dessa kurser. Praktiken har även lett till anställning på praktikplatsen för några i klassen efter avslutad utbildning. Praktiskt examensarbete ger studenterna en möjlighet att visa upp sina kunskaper, inom det område som de vill specialisera sig i. Studenterna arbetar med ett valfritt projekt antingen i grupp eller individuellt. Det är vanligt att många utför sitt praktiska examensarbete på sin praktikplats medan andra utformar nya projekt utifrån deras intresseområden inom medieteknik. Projektet har en praktisk del och avslutas med en skriftlig rapport. Många studenter anser att denna kurs har gett dem en bra erfarenhet inför framtida yrkesliv

15 m möt it medier & d IMD08 är den sjunde klassen som utexamineras från programmet IT, medier och design på Södertörns högskola sedan starten Det är också den andra kullen studenter på IMD-programmet som jag har haft förmånen att undervisa och följa under deras tid på programmet. Det har varit en intressant resa att vara med på, IMD08 är en klass med många starka viljor och vi har kanske inte alltid tyckt samma sak i alla frågor, men det bestående intrycket som jag kommer att bära med mig från denna klass är den energi, den kreativitet och den glöd som, när den fick fokusera åt rätt håll, verkligen har imponerat. Min roll som programansvarig är framför allt att säkerställa kvalitén på utbildningen, och att den möter upp mot de krav som arbetslivet ställer och förbereder studenterna på de utmaningar som väntar. Detta ställer krav på generell kunskap, kunskap som går att tillämpa när förutsättningarna förändras, och på en förmåga att kunna sätta sig in i nya teknologier, nya arbetssätt och ny kunskap. IMD08 har under sin tid på högskolan på ett mycket tydligt sätt visat att de besitter denna förmåga, och jag som programansvarig känner mig mycket nöjd när jag ser vad klassen har åstadkommit och presterat under åren här på Södertörns högskola. Möt IMD08 Fredrik Winberg programansvarig IT, medier och design programmet 28 29

16 madeleine araya artiom barrientos Jag eftersträvade en möjlighet att få ta del av nya kunskaper inom områden som intresserade mig, vilket gjorde att jag valde IT, medier och design programmet. Jag skrev C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden tillsammans med Malin Chan där vi studerade användandet av nätdejtingsajter. Tillsammans med Malin Chan utförde jag även examensarbete, vilket kändes naturligt efter ett bra samarbete under C-uppsatsen. Inför examensarbetet valde vi att arbeta mot ett extern uppdragsgivare och sökte därför upp ett intressant företag. Dels för att sätta våra kunskaper på prov, dels för att få chansen att utveckla samarbetet med en kund, vilket jag personligen hoppades på att få göra mer under utbildningen. Min livsfilosofi handlar om att knyta kontakter, vara driven och framförallt trygg i mig själv. All den kunskap jag har fått under mina år på IMDprogrammet kommer att ge mig en bra grund att stå på, däremot kommer dessa kunskaper behöva fördjupas och stärkas med nya erfarenheter och utmaningar. Jag hoppas på att i framtiden jobba inom entreprenörskap, webb och försäljning. Det är inte jag som avgör var jag till slut hamnar utan det är slumpen. Jag valde IMD-programmet för att jag alltid har tyckt om att utveckla webbsidor. Däremot kände jag att jag behövde lära mig hur själva designarbetet går till eftersom bakom en webbsida finns inte bara programering. Jag började programmera och var självlärd inom det sedan Efter att ha gått webbdesign i gymnasiet kände jag direkt att det var något jag skulle kunna jobba med. Men eftersom denna kurs bara skrapade på ytan av vad egentligen webbdesign är valde jag att söka en utbildning som hade båda delarna. Södertörns högskola erbjöd mig det jag ville med IT, medier och design programmet. Jag skrev C-uppsatsen tillsammans med klasskamraten Rabi Younan och vi undersökte hur de olika interaktionsstilarna påverkar spelupplevelsen för människan. Mitt examensarbete omfattar starten av mitt eget företag BreakDesign eftersom jag har länge velat starta upp företaget, men inte haft tid eller tillräckligt kunskap inom detta ämne. Nu känner jag att det går att starta upp företaget med kunskap från IMD-programmet. Jag kommer att arbeta som programmerare på BreakDesign samt som IT konsult eller IT-tekniker hos FBData

17 malin chan martin crookston Jag valde denna utbildning för att jag tyckte att den verkade intressant, då den är bred och innehåller många delar som lockade mig. C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden en studie om användningen av nätdejtingsajter skrev jag tillsammans med Madeleine Araya. Vi valde att skriva om nätdejting eftersom vi tyckte det var ett spännande medietekniskt fenomen. Under examensarbetet valde jag än en gång att jobba med Madeleine Araya, eftersom vi jobbade väldigt bra tillsammans. Vårt examensarbete bestod av att skapa en grafisk profil och en webbsida till ett företag. Vi valde att arbeta mot en extern kund, eftersom vi både ville utvecklas inom kundkontakt och omsätta i praktiken det vi hade lärt oss under utbildningen. Jag skulle vilja jobba med grafisk design, animering och projektledning. För tre år sedan satt jag och bläddrade i utbildningskataloger och letade efter intressanta utbildningar. Jag visste inte riktigt vad jag ville plugga men snubblade över IMD-programmet och kände att det kunde vara någonting för mig. Det som lockade var att utbildningen var ganska bred. Utbildningen har hjälpt mig att hitta ett intresseområde då jag har fått prova på många olika delar och arbetsuppgifter och känt efter vad som är roligt att arbeta med. Jag skrev tillsammans med Filip Williander en uppsats om viktiga designprinciper som man ska ta hänsyn till vid utvecklandet av sökmotorer. Uppsatsen analyserade en mängd funktioner hos flera stora sökmotorer för att ta reda på vilka designprinciper som bidrar till en användarvänlig upplevelse. Tillsammans med Thomas Kjellberg och Filip Williander gjorde jag både min praktik och mitt examensarbete hos företaget Publit. Examensarbetet bestod i att utöka funktionaliteten på Publits hemsida. Uppgiften var att visualisera försäljningsstatistik geografiskt, att visa var i Sverige ett förlags böcker har sålts. Jag har inget specifikt önskemål om vad jag skulle vilja jobba med. Jag har under utbildningen fattat tycke för webbutveckling och att jobba med strukturen och programmering backend. Vad det blir för arbete återstår att se helt enkelt! 32 33

18 frida furberg emmi geréb Jag valde IMD-programmet efter att jag hade gått två kvällskurser inom medieteknik. Under dessa kurser fick jag höra talas om utbildningen och tänkte att jag skulle chansa och se om utbildningen var något som jag ville göra. Jag hade ett stort intresse av webbdesign och webbutveckling så utbildningen visade sig vara perfekt för någon som inte riktigt visste exakt vad man ville göra. Den C-uppsats som jag och Erik Östholm skrev, Kreativa kreatörer - en studie i hur kreativa metoder används av professionella kreatörer på företag, redovisar de kreativa metoder som används under designprocessen. Syftet med studien var att urskilja de olika kreativa metoder som används på två företag. Resultatet vi kom fram till visade att användningen av kreativa metoder förekommer men antalet metoder är begränsat och de används endast på ett grundläggande sätt. Jag gjorde ett ordersystem för ett företag som heter Perfect Fools. Systemet innebär tre olika plattformar, en för kunder, en för projektledarna på företaget samt en plattform för de anställda. Jag hoppas på att få arbeta på en digital byrå, helst som programmerare. Jag vill utvecklas och utmanas inom allt som vi inte har hunnit lära oss på utbildningen, men även få mer kunskaper inom de vi faktiskt lärt oss. Innan jag började IT, medier och design programmet studerade jag Medieteknik A som fristående kurs. Jag insåg ganska tidigt att ett medieteknikrelaterat yrke skulle passa mig mycket bra men var inte hundra procent säker på vad jag ville bli och detta hjälpte IT, medier och design programmet mig med. C-uppsatsen Attrahera, främja och behålla kvinnorna i IT-branschen, en studie om det kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup handlade om villkoren för deltagande i kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup. Jag ville ta reda på medlemmarnas uppfattning om ITbranschen och redogöra för nätverkets inverkan på kvinnors situation inom IT. Mitt examensarbete blev Projektor Det har inneburit att tillsammans med Karolin Lo och Tania Kihlman ta fram en katalog och en webbsida för IMD08:s avslutning. Efter mina treårs studier på IMD-programmet hittade jag den inriktning som intresserar mig mest och det är frontendutveckling med fokus på gränssnittsdesign. I framtiden planerar jag att fördjupa mina kunskaper inom XHTML, CSS och JavaScript

19 sabri-jean haddad hoshiar taufig Jag utgick ifrån mina intressen och tyckte att just denna utbildning passade bra. Jag hade en del erfarenheter av webbdesign sedan tidigare och ville fördjupa mig inom det. C-uppsatsen undersökte hur reklamen på webb-tv påverkar unga vuxna i åldrarna Det jag undersökte i studien var främst synpunkter ur användarnas perspektiv, informationen samlades in via intervjuer i grupp, en såkallad fokusgruppintervju. Examensarbetet grundade sig på en idé om att starta en webbyrå, därför valde jag att skapa en webbplats för denna webbyrån som examensarbete. Arbetet gjorde jag tillsammans med två andra kollegor och resulterade i företaget RefineDesign.se. Jag har sedan en tid tillbaka haft intresse för både musik och webbdesign. Musiken är i stort sätt en hobby för tillfället och att arbeta med webbdesign är ju kul det med. Som det ser ut idag kommer jag att satsa helhjärtat på att bygga upp det nystartade företaget och en kundkrets och hoppas på det bästa. Det jag ser framemot är att jobba med något jag tycker är kul så att all min tid och energi läggs ned på något jag finner viktigt, annars skulle det bara kännas fel. Jag hade hört bra saker om Södertörns högskola och IT, medier och design programmet var det program som passade mig bäst. Min och min skrivpartners, Paulina Kabir C-uppsats handlade om spelet The Sims. Syftet med vår uppsats var att se om det finns eventuella skillnader mellan kvinnor och män när de spelar The Sims. Eftersom The Sims är ett verklighetsbaserat spel, ville vi undersöka vad de olika könen har störst intresse av och att dessa eventuella skillnader kanske kan tala om för oss vad kvinnor gillar och vad män gillar inom spel. Även varför de spelar The Sims och vad de vill få ut av spelet ville vi få reda på. Vi skapade en webbsida med ett administrationssystem. Webbsidan och admin-delen är tänkta att användas av en webbyrå. Jag ser fram emot att jobba med stora projekt där man vet att det man har skapat kommer att användas av väldigt många

20 futura Futura skapades 1927 av Paul Renner och är baserad på Bauhaus estetiken och principen att moderna typsnitt inte ska vara en förnyad variant av en gammal design. Paul Renner baserade Futura på simpla geometriska former som cirklar, trianglar och kvadrater. Men över tiden har Renner gjort en del förändringar för att göra typsnittet mer tydligt. Paul Renner delar många åsikter med Bauhaus läran. Futura beskrivs som en tydlig, modern och tidlös typsnitt som ger en konkret form av neutralitet och objektivitet. Futura är en sans-serif typsnitt som används flitigt idag inom reklam, film och logotyop

21 carl idensjö elishba john Jag valde IMD-programmet bara för att jag alltid haft ett stort intresse av media. I gymnasiet gick jag samhäll och multimedia och intresset startade där. Vi fick lära oss mycket bild- och filmhantering samt programmering av webbsidor etc. När jag sökte till IT, medier och design programmet ville jag få vidare kunskaper inom detta och det har jag idag fått. Min C-uppsats handlade om hur webbtv-reklam påverkar ungavuxna i Stockholm. Uppsatsen behandlade även framtidens webb-tv och hur webbtv-reklamen borde utvecklas för att få fler nödja användare. Mitt examensarbete är att skapa en grafisk identitet samt webbsida till min och Sabri-Jean Haddad framtida företag som vi skall starta efter att vi har tagit IMD-examen. Företaget kommer att inrikta sig på webbdesign samt annat inom området. Jag valde IT, medier och design programmet dels för att jag tyckte att helheten verkade intressant, dels därför att jag är intresserad av grafisk design. Jag tänkte att programmet skulle passa perfekt och det jag ville lära mig. Jag skrev min C-uppsats tillsammans med Tania Kihlman som handlar om e-mobbning på internet och inom vilka områden denna form speglar sig på. Eftersom jag satsade på en kandidatexamen istället för programexamen, gjorde jag inget examensarbete utan läste istället olika fristående kurser inom medieteknik. Det är mycket designrelaterade projekt jag skulle vilja jobba med, men helst skulle jag vilja arbeta på en reklambyrå eller med någon tidning. Drömmen har alltid vart att starta en egen grafisk byrå och driva den. Jag tycker nästan allt inom media är roligt men jag skulle helst vilja jobba med grafisk design för webb och tryck. Skulle även kunna tänka mig att jobba inom programmering av webbsidor

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7).

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7). Dnr: 2017/1737 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktiva medier och webbteknologier, 180 högskolepoäng Interactive Media and Web Technologies, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

CV2014 WYNONA EKESRYD

CV2014 WYNONA EKESRYD PERSONUPPGIFTER Jag heter Wynona Ekesryd och är 40+. Då IT är i ständig utveckling har jag lång erfarenhet och utmaningar för mig är tillfredsställande. Jag har arbetat med IT de senaste 20 åren och har

Läs mer

Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst

Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst 1(5) Datum 2016-08-24 Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst Dokumentet beskriver verksamhetsförlagd utbildning på Högskolan Väst: bakgrund,

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

beckmans designhögskola

beckmans designhögskola beckmans designhögskola Utbildningsplan Konstnärlig kandidatexamen i visuell kommunikation Grundnivå180 högskolepoäng Study programme BA Programme in visual communication First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

ISBN: 978-91-633-6895-0. Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin

ISBN: 978-91-633-6895-0. Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin katalog.indd 1 5/24/10 12:38:09 PM Projektor 2010 ges ut i samband med den medietekniska examensutställningen för studenterna på programmet IT, medier och design, IMD07. Södertörns högskola, Tekniktorget.

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Praktikrapport Jessica Ljungberg

Praktikrapport Jessica Ljungberg Praktikrapport Jessica Ljungberg Jag har haft min praktikplats under VT2015 på GKN Aerospace Kommunikationsavdelning i Trollhättan. Jag studerar medie- och kommunikationsvetenskap och detta är min sista

Läs mer

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp. 1 Daniel Persson Front end utvecklare Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.se CURRICULUM VITAE Yrkesmässiga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2010-11-17, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY110 samt via Skype Kallade: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Sara Elebro, Hannes Johansson, Linus Knutsen, Wilaiwan

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

Medie- & Fotografi: Elin Berge

Medie- & Fotografi: Elin Berge Medie- & kommun ap k s n e t e v i kat i o n s Fotografi: Elin Berge Varför du ska läsa Medie- och kommunikationsvetenskap Är du intresserad av kommunikation, information och medier och vill ha kompetenser

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö.

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö. Kursrapport Webb 11 Distans Animering och multimedia för webben med Adobe Flash 7,5 hp H12 (31RAM1) Sammanfattning Kursens mål uppfattades som ganska relevant till mycket relevant. De flesta studenter

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

DTR1211 - Databashantering

DTR1211 - Databashantering DTR1211 - Databashantering Kursen skall ge kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser DTR1209 - Programmering C Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Interactive Digital Media, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Interactive Digital Media, 180 ECTS Credits Dnr: 1014/2006-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Interactive Digital

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever

Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Dokument till elev Introduktion av Estetisk kommunikation Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen estetisk kommunikation, 100 poäng,

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

*Ungdomsbarometern 09/10

*Ungdomsbarometern 09/10 it is YOUR future IT-branschen har vuxit till sig och utvecklats. Och vi med den. Vid Karlstads universitet ger vi dig möjlighet att gå din egen väg till ditt drömjobb inom IT-branschen. Vare sig du från

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan. Masterprogram i förpackning TAPAC

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan. Masterprogram i förpackning TAPAC Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i förpackning Programkod: TAPAC Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Masterprogram i förpackning

Läs mer

Industridesign, 180 hp

Industridesign, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp Industrial design Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TIDEG Grundnivå 2007/116 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2012-04-03, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Calle Karlsson, Charlotta Bentzén 1. Mötets öppnande a. Mötet öppnades av programansvarige

Läs mer

Portfolio Jennifer Lundkvist

Portfolio Jennifer Lundkvist Portfolio Jennifer Lundkvist vad? layout vem? hur? varför? bildspråk syfte bild in- Design harmoni målgrupp gränssnitt gestaltlagar estetik text rgb stil analys cmyk photoshop Texter information Född med

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet Praktikrapport Utvecklingsavdelningen, Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, Göteborgs Stad Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30hp HT 2013 Kvalificerad arbetspraktik med

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

FRI KONST INRIKTNING PROFILER

FRI KONST INRIKTNING PROFILER På Bryggeriets gymnasium läser du estetiska programmet med inriktning mot bild och formgivning samt estetik och media. Du får dessutom profilera din utbildning mot foto och film, bild och form, serieteckning

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 56-0250-2009 1 Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer