Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek"

Transkript

1 Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek

2 Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala kommun Dansäterskolan och fokusbiblioteket Beskrivning Skolans målsättning Handlingsplanen Syftet och reflektion över handlingsplanen Pedagogiska handlingsplaner Pedagogisk handlingsplan för skolbiblioteken sektor Borensberg Pedagogisk planering ARBETSOMRÅDE: Informationssökning och källkritik Aktivitetsplan för Dansäterskolan och Fokusbiblioteket Läsår 2015/2016 Källförteckning

3 Styrdokument Bibliotekslagen (2013:801) I flera styrdokument beskrivs att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I Bibliotekslagen hänvisar man till det som står uttryckt i Skollagen (2010:800) om skolbibliotek. Den nya Bibliotekslagen trädde i kraft från och med 1 januari 2014 och i denna står det så här under avsnittet Skolbibliotek : 10 Skolbibliotek Enligt 2 kap. 36 Skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. (Bibliotekslag (2013:801) kap10 Skolbibliotek se/sv/dokument Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag _sfs kl.10:53 ) Skollagen (2010:800) Våra skolbibliotek är en del av skolan och skolbibliotekarien är med i skolans undervisning. I Skollagen (2010:800) beskrivs detta under avsnittet Syftet med utbildningen inom skolväsendet, paragraf 4: 4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (Svensk författningssamling 2010:800, Skollag (2010:800) 4 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag _sfs / kl.11:41) Skolbiblioteket med dess resurser utgör en viktig del för elevers kunskapsinhämtning i det livslånga lärandet. Vidare i samma paragraf står det: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

4 ( kl.11:41) Elever har olika behov av stöd i sitt läsande och läskunskaper och skolbibliotekarien har möjlighet att hjälpa de som är i behov av läshjälp. Eftersom skolbibliotekarien har talbokstillstånd från kommunbiblioteket i Motala, så kan skolbibliotekarien till exempel hjälpa elever att bli egna nedladdare, samt få tillgång till tjänsten Legimus. Lgr11 I skolväsendet följer man styrdokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Eftersom skolbiblioteket och skolbibliotekarien inryms i skolans lärandemiljö behöver skolbibliotekarien likaledes följa Lgr11 för att sträva mot samma mål i samverkan med skolans pedagoger och elever. I Lgr11 kap Skolans värdegrund och uppdrag finns möjligheter för skolbibliotekarien att komplettera och bidra med sin informationssökningsoch källkritikkompetens i undervisningen. Under avsnittet Skolans uppdrag beskrivs behoven av att lära sig olika sökverktyg och ett källkritiskt tänkande en allt viktigare roll i vårt samhälle. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. (s.9) Vidare att Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (s.9) Skolbibliotekarien är med i skolans verksamhet kan därför utgöra ett stöd för att förbättra läskunskaper och inspirera till läsfrämjande aktiviteter i skolan. Detta stämmer väl överens med skolans uppdrag. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s.9)

5 I det centrala innehållet i Lgr11 från årskurs 1 3 och från årskurs 4 6 kan man hänvisa många av de läsfrämjande aktiviteter på Dansäterskolan som pågår med bokprat, högläsning, boksamtal, bokcirklar, läsdagar, författarbesök och Källkritik och informationssökning osv. till läroplanens innehåll. Till exempel utifrån dessa rader nedan (Lgr11 s ): Åk 1 3 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Åk 4 6 Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

6 Några skönlitterärt betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och deras verk. Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Internationellt beskrivs vikten av skolbibliotek som rekommendationer i bl.a. Unescos Skolbiblioteksmanifest från år 1999 i ett avsnitt om Skolbibliotekets uppgifter att: Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen. Erfarenheten visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informations teknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar. (Unescos Skolbiblioteksmanifest /2006 s.13http:// kl. 09:34 ) På Dansäterskolan är fokusbiblioteket en viktig och central del av skolan. Skolbibliotekarie och pedagoger samarbetar i undervisningen med diverse läsfrämjande aktiviteter som till exempel gemensam blogg, boksamtal, läsdagar, bokcirklar, biblioteksråd och källkritik och informationssökning. I Unescos Skolbiblioteksmanifest är några av skolbibliotekets mål dessa: Skolbiblioteket är en del i utbildningsväsendet. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs och

7 skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar följande: Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner. Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikations former. Att främja läsning. Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan. Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att upprätta handlingsplaner och utveckla sina tjänster, genom urval och anskaffning av lämpliga informationskällor samt genom att erbjuda vägledning och undervisning med hjälp av utbildad personal. (Unescos Skolbiblioteksmanifest /2006 s content/uploads/2012/05/unesco.pdf kl. 09:34 ) Genom att upprätta en handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek får skolbibliotekarie och pedagoger ett mer dokumenterat samarbete utifrån olika styrdokument mellan skola och skolbibliotek i bland annat mål och konkreta aktiviteter.

8 Skolbiblioteken i Motala kommun I Motala kommun arbetar skolbibliotekarierna i huvudsak pedagogiskt på sitt eller sina skolbibliotek, har ett samarbete med pedagogerna och utgör en viktig del av undervisningen. Eleverna i Motala kommun har inte bara tillgång till sitt material på sitt skolbibliotek utan även till kommunbibliotekets och skolbibliotekscentralens material. Alla elever i kommunen har också möjlighet att få inlånat material från Göta. Det är ett samarbete där hela länets material ingår i samma katalogsystem från alla kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås. HT 2007 blev skolbiblioteket på Dansäterskolan ett fokusbibliotek efter en fokusbibliotekssatsning i Motala kommun. Det var tre grundskolor; Dansäterskolan, Mariebergsskolan och Skolgårda skola som fick fokusbibliotek. Ordet fokusbibliotek var efter ett arbetssätt i Motala kommun som kallades för Eleven i fokus, varav Dansäterskolans rektor Wiveca Wallqvist kom på namnet fokusbibliotek. I och med fokusbibliotekssatsningen så fick de tre fokusbiblioteken utökad skolbibliotekarietid. För att få bli fokusbibliotek bidrar skolan med 20 procent extra av skolbibliotekets medieanslag. Under våren 2014 har en arbetsgrupp med två rektorer och bibliotekschefen utarbetat en kommunal handlingsplan, en arbetsplan för hur samarbetet mellan skolbibliotek och skola ska se ut. Planen heter Handlingsplan Samverkan mellan skolbibliotek och skolans verksamhet. Arbetsplanen innebär att varje kommunal skola i Motala ska göra en egen tidplan att skriva in i skolans egna handlingsplan där man bestämmer när utförandet av olika aktiviteter ska ske när det gäller, regelbundna besök i biblioteket för boklån, bibliotekskunskap, bokprat, boksamtal, källkritikoch informationssökning, författarbesök från åk 0 3, från åk 4 6 samt från åk 7 9. Kommunens handlingsplan hänvisar bl.a. till styrdokument från Skollagen, Skolinspektionens krav på skolbibliotek och från Lgr11.

9 Dansäterskolan och fokusbiblioteket Beskrivning Dansäterskolan är en låg och mellangrundskola som ligger i orten Borensberg i Motala kommun. Skolan är aktiv med Skapande skola, Story line, Vuxenkamrat och temaarbeten. Dansäterskolan har en egen skolskog bredvid skolan där man har möjlighet för utomhuspedagogik. Skolan har 190 elever, 7 klasser, förskola och fritids i samma lokaler. Fokusbiblioteket ligger i en ljus och öppen, marmorhall i hjärtat av skolan. På hösten år 2007 blev skolbiblioteket på Dansäterskolan ett fokusbibliotek. På Dansäterskolan utökades skolbibliotekarietiden med 50 procent. Dansäterskolan har därför en skolbibliotekarie som arbetar till 70 procent i fokusbiblioteket. Det finns ett aktivt biblioteksråd på skolan med biblioteksrepresentanter från åk 3 6. Biblioteksrepresentanterna kallas också för biblioteksvärdar och har var sina ansvarsdagar i fokusbiblioteket på skolan. De hjälper till att scanna och återlämna böcker och kommer med idéer på biblioteksrådsmötena. Vidare finns ett samarbete mellan en skolbibliotekarie och en bibliotekspedagog i skolbibliotekets och skolans verksamhet. Alla elever på skolan lånar sina böcker från fokusbiblioteket själva och kan hantera handscannern till biblioteksdatorn. Klasserna har egna klasslånetider i veckan då klassen får extra hjälp av skolbibliotekarien. På Dansäterskolan finns ett tänk om vikten av läsning, läslust och läsförståelse för alla. Detta tänk genomsyrar all pedagogisk verksamhet och prioriteras på hela skolan. Alla pedagoger använder sig av läsfrämjande metoder i sin undervisning. Vi ökar läslust genom läsfrämjande metoder som till exempel boksamtal, bokprat, läsmånader, mängdläsning, läsdagar och speciella temadagar. Dansäterskolan har under flera år tillbaka involverat närsamhället. Vi har bokcirklar med våra vuxenkamrater. Skolbibliotekarien, elever och pensionärer träffas och läser tillsammans en bok. Utifrån boken diskuterar man innehållet och även dramatiserar vissa delar av boken. I denna bokcirkel kan även modern digital teknik användas och vi har filmat dramatiseringen på en Ipad för att göra ett boktips.

10 Skolbibliotekarien och bild och textillärare Frida Fagerström har också våren 2014 startat en gemensam blogg för skolan och skolbiblioteket. På skolbibliotekets blogg finns bland annat avsnitt om källkritik, informatationssökning och läshjälp. Eleverna på Dansäterskolan är delaktiga i den gemensamma bloggen genom att bland annat fått vara med i en teckningstävling till en bakgrundsbild på bloggen. Skolans blogg finns på denna adress: och skolbibliotekets blogg på denna: Genom åren har vi byggt upp en fungerande skolbiblioteksverksamhet tack vare att vi har fokusbibliotek. Skolbibliotekarien har mer tid för pedagogisk verksamhet och är med i arbetslag för att kunna samverka med pedagogerna och rektorn.

11 Skolans målsättning för fokusbiblioteket Rektors uppdrag till skolbibliotekarien Skolbiblioteket ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotekarien ska tillsammans med den pedagogiska personalen på Dansäterskolan Utveckla barns och elevers nyfikenhet och lust till ett livslångt lärande. Utveckla barns och elevers lust att läsa, skriva och kommunicera. Utveckla barns och elevers förmåga att söka och kritiskt granska information. Ge barn och elever stöd i sitt undersökande arbetssätt. Skolbiblioteket ska vara ett rum för lärande. Skolbibliotekarien ska tillsammans med bibliotekspedagogen planera och samarbeta i olika projekt. Skolbibliotekarien ska sammankalla och leda biblioteksrådet. Skolbibliotekarien ska hjälpa de elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel och nedladdning av talböcker. Skolbibliotekariens kompetens ska vara ett naturligt komplement till undervisningen. För mig som rektor är det viktigt att jag tillsammans med pedagogerna och skolbibliotekarien har en samsyn och ger eleverna allt det stöd de behöver för att lyckas i sitt skolarbete. Genom samarbete mellan lärarens och skolbibliotekariens professioner når vi viktig utveckling för eleverna. Skolbiblioteket är ett av de verktyg skolan har för att vi ska få en ökad måluppfyllelse.

12 Handlingsplanen Syftet och reflektion med handlingsplanen Detta är en samlad handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek som syftar till att beskriva fokusbibliotekets verksamhet i skolan utifrån olika styrdokument som till exempel bibliotekslagen, skollagen, Lgr11 och med rekommendationer från Unescos skolbiblioteksmanifest I handlingsplanen beskrivs Dansäterskolan och fokusbibliotekets samarbete och verksamhet. Vikten av samarbete mellan skolbibliotek och skola genomsyras med mål och riktlinjer i olika styrdokument, pedagogiska handlingsplaner, pedagogisk planering Arbetsområde: Informationssökning och källkritik och Dansäterskolans fokusbibliotek Aktivitetsplan år 2015/2016. Skolbiblioteken i sektor Borensberg har upprättat en egen pedagogisk handlingsplan. Flera skolbibliotekarier i området har fler skolbibliotek på sin tjänst och man vill uppnå gemensamma biblioteksaktiviteter i olika stadier och årskurser. På Dansäterskolan har en pedagogisk planering Arbetsområde: Informationssöknings och källkritik utarbetats med hjälp av förstelärare och SO pedagog Helen Kroik Björk i samarbete med skolbibliotekarien. Denna planering kommer att ge riktning om arbetssätt och vara ett stöd för måluppfyllelse för elever, skolbibliotekarien och pedagogerna när det gäller ämnet Informationssöknings och källkritik. Ämnet informationssökningsoch källkritik är för övrigt ett ämne som ingår i flera ämnesområden enligt Lgr11. Ett samarbete mellan skolbibliotekarien och pedagogerna i det här ämnet behövs för att komplettera varandra. Enligt Lgr11 så ska Informationssöknings och källkritik ingå i undervisningen med början från åk 1 3, från åk 4 6 samt från åk 7 9. I denna handlingsplan har därför skolbibliotekarien i samråd med rektorn och personalen utformat en tidsmässig plan som kallas Dansäterskolans aktivitetsplan år 2015/2016. Denna aktivitetsplan kan komma att förändras från år till år beroende på vilka aktiviteter skolan vill koncentrera sig på samt utifrån det som står enligt kommunens, skolbibliotekets och skolans egna planer. I denna aktivitetsplan finns till exempel

13 Informationssöknings och källkritik, boksamtal och bokprat. Genom denna handlingsplan för Dansäterskolan får skola och skolbibliotek ett dokument för samarbete utifrån olika styrdokument ibland annat mål och konkreta aktiviteter. Pedagogiska handlingsplaner Pedagogisk handlingsplan för skolbiblioteken sektor Borensberg Skolor Bergvallaskolan, Dansäterskolan, Fornåsa skola, Tjällmo skola, Österstads skola och Hällaskolan Biblioteksgrupp: Rektor, skolbibliotekarie och pedagog med biblioteket som ansvarsområde; träffas några gånger per termin och stämmer av verksamheten. Sammankallande: Rektor Biblioteksråd Skolor med fokusbibliotek ska ha ett biblioteksråd. Andra skolor rekommenderas att ha det. Biblioteksrådet består av skolbibliotekarie, pedagog m. biblioteket som ansvarsområde, rektor och elevrepresentanter. Uppgift: Att arbeta lässtimulerande och påverka inköp och verksamhet. Eleverna representerar sin klass och i förekommande fall fadderklass. Författarbesök:

14 Målsättningen är att alla elever ska träffa en riktig författare några gånger under sin skoltid. Aktiviteter: Läs och skrivstimulerande projekt som t.ex. läsdagar, lästävlingar (utmaningen), skrivartävlingar ( dikter, noveller, spökhistorier m.m), utställningar m.m. Varje klass ska varje år få ett bokprat eller en mindre bokpresentation av skolbibliotekarien, klassläraren eller annan pedagog. Definition: Bokpresentation eller boktips = kortare beskrivning av flera böcker, som kan baseras på baksidestexten. Bokprat = djupare beskrivning av en eller några få böcker. Boksamtal = en grupp eller klass har läst samma bok och samtalar om den med pedagogisk ledning.

15 Pedagogisk handlingsplan från förskolan till årskurs 9. Förskolan 1 5 Besök i skolbiblioteket. Ansvar: Förskolepersonal i samverkan m. skolbibliotekarie Sagostund. Ansvar: Förskolepersonal i samverkan m. skolbibliotekarie Förskoleklassen Ett introduktionsbesök i skolans bibliotek att hitta i lokalen och lära sig lånerutinerna, att låna med scanner och lämna tillbaka böcker i lådan. Ansvar: Skolbibliotekarie. Lära sig att vara rädd om böcker. Ansvar: Gemensamt Få lyssna på högläsning av en bok i biblioteket. Ansvar: Skolbibliotekarie Årskurs 1 Kunna skilja på olika medier i biblioteket bilderböcker, lättlästa böcker, kapitelböcker och faktaböcker. Ansvar: Skolbibliotekarie Veta vad en författare, titel och illustratör är. Ansvar: Gemensamt Få ett mindre bokprat, 1 2 böcker, där författare och innehåll kan diskuteras. Ansvar: Skolbibliotekarie Årskurs 2 Veta skillnaden mellan fack och skönlitteratur. Ansvar:Gemensamt Bokprat och/eller bokpresentation. Ansvar: Skolbibliotekarie eller klasslärare Öva på att hitta i hyllorna genom alfabetslekar. Ansvar: Skolbibliotekarie Kunna hitta skönlitteratur genom genremarkeringar. Vad betyder orange prickar? Ansvar: Skolbibliotekarie Göra en skriftlig/muntlig bokrecension eller delta i ett boksamtal i grupp. Ansvar: Klasslärare

16 Årskurs 3 Bokprat och/eller bokpresentation. Ansvar: Skolbibliotekarie eller klasslärare Boksamtal. Ansvar: Klassläraren Lära sig söka på biblioteksdatorn. Lära sig hitta böcker från katalog till hylla. Ansvar: Skolbibliotekarie Öva sig i att hitta facklitteratur till temaarbetet på en begriplig nivå i hyllorna. Ansvar: Klassläraren och skolbibliotekarie Skriva bokjournal. Ansvar: Klasslärararen med hj. a. skolbibliotekarie Öva på att söka fakta på nätet t.ex från Ansvar: Klasslärare Årskurs 4 Lära sig om bibliotekets klassifikationssystem, skillnaden mellan Hcf, Hcg och uhc. Ansvar: Skolbibliotekarie Utveckla användandet av biblioteksdatorn genom olika praktiska övningar. Ansvar: Skolbibliotekarien Skriva bokjournal. Ansvar: Klassläraren Bokprat och/eller bokpresentation. Ansvar: Skolbibliotekarie eller klasslärare Läs en gemensam bok i klassen och diskutera. Ansvar: Klassläraren Boktips eleverna har en muntlig presentation och presenterar böcker för varandra. Ansvar: Klassläraren Årskurs 5 Bokpresentation när äldre elever ger boktips till yngre elever. Ansvar: Klassläraren Läs en egen vald bok i klassen och presentera. Ansvar: Klassläraren Bokprat och/eller bokpresentation. Ansvar: Skolbibliotekarie eller klasslärare Kunna grunderna i att använda olika informationsmetoder/källor och granska den kritisk. Ansvar:Klassläraren och skolbibliotekarie

17 Årskurs 6 Utveckla informationssökning och källkritik. Ansvar:Klassläraren och skolbibliotekarie Ev. studiebesök på högstadiets bibliotek eller Borensbergs bibliotek. Ansvar:Klassläraren och skolbibliotekarie Eleverna har bokpresentation inför klassen. Ansvar: Klassläraren Eleverna skriver bokrecensioner och har en bokredovisning. Ansvar: Klassläraren Bibliotekarien samlar ihop boklådor till klassen och tipsar om böcker. Ansvar: Klassläraren Årskurs 7 Allmän introduktion i Bibliotekskunskap Öva sig i att slå i uppslagsverk. Övningar på ett källkritiskt arbetssätt. Känna till och kunna söka samt behärska Internetresurser. Fyra lektioner/halvklass. Bokprat Årskurs 8 Författarbesök Sökteknik utvecklas vidare Källkritik utvecklas vidare Bokprat Årskurs 9 Vidare utveckling av sökteknik och källkritik Vidare utveckling av sökteknik och källkritik Bokprat Ansvar år7 år9: Skolbibliotekarie tillsammans med bibliotekspedagog, svensklärare eller annan pedagog

18 Pedagogisk planering ARBETSOMRÅDE: Informationssökning och källkritik Arbetsområdets förankring i läroplanens syfte och övergripande mål. Den svenska skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Undervisningen i svenska ska bidra till att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Innehåll Vad i det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet? Svenska år 1 3 Eleven ska träna på att söka information i böcker, tidsskrifter och webbsidor för barn. Känna till begreppet Källkritik och förstå hur texters författare och avsändare påverkar innehållet. Svenska 4 6 Elevens ska kunna göra informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Eleven ska känna till hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Historia, geografi, samhällskunskap och religion 1 3 Mål Eleven för ska eleven känna till metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

19 Samhällskunskap 4 6 Eleven ska känna till hur Informationsspridning, reklam och opinionsbildning ser ut i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Eleven ska först hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Religion 1 3, 4 6 Eleven ska kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Biologi, Fysik och Kemi 4 6 Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, fysik och kemi till exempel i faktatexter och tidningsartiklar Arbetssätt Mål för dig som elev År 1 3 Du ska känna vad källor och källkritik är för något. Du ska träna på att söka information i faktaböcker, tidningar och på webbsidor som passar din ålder. Du ska förstå vem som skrivit texten och varför. År 4 6 Du ska veta: vad källor och källkritik är, primära och sekundära källor hur du söker och hittar information i olika källor genom att använda sökord. hur du kritiskt granskar olika hemsidor.

20 Arbetssätt. Så här arbetar vi för att nå målen. Undervisningen i Informationssökning och Källkritik gör tillsammans med skolbibliotekarie och ansvarig lärare. Genomgångar tillsammans i helklass om hur man söker information och kritiskt granskar och värdera det man hittat. Praktiska sök och värderingsövningar för att få förståelse av det som finns på nätet. Bedömning. Så här ska vi visa vad vi har lärt oss. Du visar vad du lärt dig genom att aktivt delta i diskussioner och övningar. Du redogör skriftlig att du förstått vad ett källkritiskt förhållningsätt är. Källhänvisning: Den pedagogiska planeringen med källkritik och informationssökning har utarbetats av förstepedagog Helen Kroik, Björk från Dansäterskolan. Skolbibliotekarien har varit med och samtyckt till planen.

21 Dansäterskolans fokusbibliotek Aktivitetsplan år 2015/2016 Pågående aktiviteter hela läsåret Aktivitet Målgrupp Ansvar När Biblioteksrådsmöten åk 3 6 skolbib/pedagog 1ggr/månad Utbildning av nya åk 3 6 skolbib biblioteksvärdar Bokprat/Läsdagar åk 0 6 skolbib/pedagog 1 2 ggr/år Teman på boksnurran åk 0 6 biblioteksrådet 1 ggr/månad Klasslånetider åk 0 6 skolbib/pedagog 1 ggr/vecka VT 2015 Aktivitet Målgrupp Ansvar När Vi i fyran åk 4 SCB/Motala v.9 maj Källkritik/infosök åk 1 3 pedagog/skolbib feb mars Bokcirkel/Vuxenkam. åk 4 skolbibliotekarie mars april Bokcirklar/boksamt åk 5, Falken pedagog/skolbib jan feb Boksamtal/bokcirkl åk 6, Koltrasten pedagog/skolbib feb mars Författarbesök åk 2 5 Område Öster mars april Bokprat åk 2 5 Område Öster feb mars (inför författarbesök) HT 2016 Aktivitet Målgrupp Ansvar När Biblioteksvisning Förskoleklass/år1 skolbibliotekarien aug Källkritik/infosök åk 4 6 pedagog/skolbib sept nov Bokcirklar/Boksamt åk 2 4 pedagog/skolbib sept nov

22 Källförteckning Bibliotekslag (2013:801) kap10 Skolbibliotek se/sv/dokument Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag _sfs kl.10:53 ) Kroik, Björk Helen: Pedagogisk planering i ARBETSOMRÅE: Källkritik och informationssökning Pedagogisk handlingsplan för skolbiblioteken sektor Borensberg, (Biblioteksgrupp från skolbiblioteken i område Borensberg bestående av rektor Wiveca Wallqvist, bibliotekspedagoger och skolbibliotekarier) Svensk författningssamling 2010:800, Skollag (2010:800) 4 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag _sfs / kl.11:41) Unescos Skolbiblioteksmanifest /2006 s.13 content/uploads/2012/05/unesco.pdf kl. 09:34 )

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!?

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Vad är ett skolbibliotek? Inte bara en plats Inte bara böcker Inte bara lässtimulans Upp till skolbibliotekarien? Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek Utbildning Huvudman

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Klöxhultsskolan Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Cecilia Sjöquist 100927 Innehållsförteckning 1. Bakgrund. 3 2. Nulägesbeskrivning 3 3. Styrdokument

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet Skolbiblioteksplan Nämnd, förvaltning Sida Utbildningsförvaltningen 2015-05-05 1 (5) Inledning Planen är en gemensam plan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och gäller från grundskola till

Läs mer

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Bokelundskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Rebecca Borg Eric Haraldsson Skolbibliotekarier, Bokelundskolan 2013 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Skeda/Slaka skolas Fokusbibliotek Fokusbibliotekarie Andreas Rocklöv Innehåll 1. Inledning... 3 1.1.Skeda/Slaka skola... 4 1.2 Fokusbibliotek... 4 1.3 Mål för fokusbiblioteket...

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek 2017-2018 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Inledning Syftet med denna plan för skolbiblioteksverksamheten på Katedralskolan är att den ska synliggöra skolbibliotekets

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Ann-Marie Häggman Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 1 1.2 MATERIALURVAL OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2013

Skolbiblioteksplan 2013 2013-02-13 Hallsta skola Skolbiblioteksplan 2013 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018 Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Innehåll Vision för skolbiblioteket... 2 Vad är ett skolbibliotek?... 2 Styrdokument...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. LPP Läsprojekt Svenska År 1 Beskrivning av arbetet Tidsperiod: April + lite maj 2013 (4 veckor) Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen

Läs mer

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek 2013-2015 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Innehåll 1 Inledning... 2 2 Presentation av skolan... 2 3 Presentation av skolbiblioteket... 2 4 Styrdokumenten

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Trippel Helix Göteborg

Trippel Helix Göteborg Skolverket - projektgrupp Trippel Helix Göteborg 2016-02-05 Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren -

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2012

Skolbiblioteksplan 2012 Skolbiblioteksplan 2012 Talavids ue 2012-03-01 2(8) 1 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att i dagens föränderliga samhälle på ett bra sätt kunna hantera stora mängder information

Läs mer

Trippel Helix Lund

Trippel Helix Lund Trippel Helix Lund 2016-02-09 Skolverket - projektgrupp Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren - Ylva

Läs mer

Centrumskolans skolbibliotek

Centrumskolans skolbibliotek Centrumskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2014/2015 Rebecca Borg Skolbibliotekarie, Centrumskolan 2015-08-06 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Handlingsplan för Östra Lugnets skolbibliotek 2016/2017

Handlingsplan för Östra Lugnets skolbibliotek 2016/2017 Handlingsplan för Östra Lugnets skolbibliotek 2016/2017 Sofi Eriksson Skolbibliotekarie Östra Lugnets skola Innehåll 1. Presentation av skolan 2. Presentation av biblioteket 3. Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer