Handlingsplan 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2015/2016"

Transkript

1 Handlingsplan 2015/2016 Skeda/Slaka skolas Fokusbibliotek Fokusbibliotekarie Andreas Rocklöv

2 Innehåll 1. Inledning Skeda/Slaka skola Fokusbibliotek Mål för fokusbiblioteket Mål och styrdokument för skolbibliotekets verksamhet Biblioteksmiljö Aktiviteter för 2015/ Samarbete Bibliotekspedagoger Biblioteksråd Möten och studiedagar Aktiviteter för 2015/ Läsfrämjande verksamhet Bokprat Textsamtal Aktiviteter för 2015/ Informationskompetens och bibliotekskunskap Informationskompetens Bibliotekskunskap och datakunskap Aktiviteter för 2015/2016: Käll- och litteraturförteckning Bilaga 1 Gemensamma kunskapskriterier

3 1. Inledning En viktig hörnsten i bibliotekets verksamhet är läsfrämjande aktiviteter. Enligt författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers är tillgång till böcker och tid för läsning viktigt för att barnet ska kunna utveckla sin läsförmåga. Anledningen till varför vi läser och i vilken miljö är lika viktigt. Vi kan läsa för att vi måste eller för att vi vill uppleva någonting. Läsningens sociala sammanhang påverkar förutsättningarna för läslusten och om man blir en intresserad läsare (Chambers, 1995, s.9). Det är också viktigt att barnet blir en tänkande läsare. För att kunna utvecklas behöver man kunna läsa koncentrerat och ha förmåga att kunna reflektera över det man har läst. Litteraturen hjälper oss då att strukturera våra tankar. Den ger oss bilder att tänka med och för att utveckla sin läsförmåga behöver man samtala kring det man har läst. Det kan vara samtal som får oss att fundera över vad vi har läst och som gör oss mer medvetna om vad som händer inom oss när vi läser. I samtalet är det viktigt med stöd från en vuxen person som barnen har förtroende för och som kan leda samtalet framåt. På så sätt kan barnen få nya insikter om boken de har läst i relation till sig själva (Chambers, 1995, s. 17ff). Professor Louise Limberg vid Bibliotekshögskolan i Borås menar att det är viktigt att möta elevers olika intressen och behov för att skapa en trygg biblioteksmiljö. Skolbiblioteket kan bidra till att elever utvecklar sin förmåga att ställa frågor, reflektera, formulera slutsatser och skapa ny kunskap (Limberg, 2007, s. 43). Förmågan att omvandla erfarenheter till kunskap är olika stor hos olika individer och den sociala situationen är en viktig faktor. Komplicerade problem måste förklaras och förenklas för eleverna och de måste få möjlighet att sätta saker i ett sammanhang och få veta vad målet är. Att utveckla en förmåga att kritiskt granska källor är en förutsättning för att självständigt kunna bedöma och bearbeta information. Studier av yngre barns informationsanvändning tyder på att de är benägna att inte ifrågasätta olika källor. Ett undersökande arbetssätt kan vara en bra metod för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt (Limberg et al, 2007, s.14). Limberg menar att eleverna kan utveckla sin förmåga att analysera, tänka kritiskt och dra slutsatser om olika företeelser i världen genom ett fungerande samarbete mellan pedagoger och bibliotekarie (Limberg, 2007, s. 17). Ett välutrustat och fungerande skolbibliotek är därför en viktig faktor till att detta kan lyckas. 3

4 1.1. Skeda/Slaka skola Skeda/Slaka skola är en enskild kommunal skola i Linköpings kommun och har närmare 300 elever till läsåret 2015/2016. Skolan är en enparallellig F-6 skola och eleverna fördelas lika mellan Skeda skola och Slaka skola. Enskild kommunal skola innebär att verksamheten drivs med större frihet och ett utökat ansvarstagande. Skolan lyder under samma statliga och kommunala styrdokument som andra kommunala skolor i Linköpings kommun, men är fristående från områdesorganisationen. Skolan har en verksamhetsstyrelse som har i uppdrag att följa upp skolans kvalité samt diskutera och föreslå utvecklingsinsatser för skolan. Kännetecknande för Skeda/Slaka skola är en lantlig miljö med fina omgivningar. Skolan använder utemiljön så mycket som möjligt i verksamheten och satsar extra på fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. De senaste åren har skolan arbetat särskilt mycket med matematik och att främja läsning samt trygghet och arbetsro inom skolan. 1.2 Fokusbibliotek Hösten 2010 påbörjades en utveckling av Skeda/Slaka skolas biblioteksverksamhet och efter ett ansökningsförfarande så beviljades skolan ett fokusbibliotek. Till etablerandet av ett fokusbibliotek på en skola ges extra utvecklingsmedel från Linköpings kommun till lokal, inventarier, medier, utbildad bibliotekspersonal, biblioteksdatasystem och utbildning under 2 års tid. Från år 3 så tar skolan stegvis över driften av biblioteket. En bibliotekarie anställdes till hösten 2010 på Skeda/Slaka skola och startade upp arbetet med att utveckla biblioteksverksamheten. Inköp av böcker, medier och inventarier påbörjades och redan befintliga böcker katalogiserades i det för hela Östergötland gemensamma biblioteksdatasystemet (Book-IT). Syftet med fokusbiblioteket är att stödja, utveckla och samordna biblioteksverksamheten på Skeda/Slaka skola i samverkan med rektor, pedagoger och elever. 1.3 Mål för fokusbiblioteket Fokusbiblioteket är en pedagogisk funktion, som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: Vara en integrerad del av skolans verksamhet Verka läsfrämjande 4

5 Utveckla informationskompetens på skolan Det övergripande målet är att bibliotekets resurser ska integreras i undervisningen. Med detta menas att bibliotekets resurser ska bli självklara verktyg för inhämtning av information och inspiration och i förlängningen hjälpa Skeda/Slaka skolas elever att på ett kreativt och lustfyllt sätt uppnå målen i skolans läroplan. För att uppnå målen finns det 4 viktiga byggstenar; Samarbete, Läsfrämjande verksamhet, Bibliotekskunskap och informationskompetens och Biblioteksmiljö. För att målen ska bli verklighet behöver aktiviteter planeras och utföras. Yttersta ansvaret för biblioteksverksamheten har Skeda/Slaka skolas rektor. Bibliotekarien ansvarar för att bibliotekets aktiviteter gagnar de mål som finns uppsatta i handlingsplanen. Till sin hjälp har bibliotekarien två bibliotekspedagoger, en i Skeda och en i Slaka. Bibliotekarie, bibliotekspedagoger och skolans alla pedagoger ansvarar tillsammans för att arbeta aktivt med att skapa tillfällen för planering av bibliotekets aktiviteter. Biblioteksverksamheten ska bidra till att eleverna når de mål som finns i kurs- och läroplaner. Vårterminen 2011 utformades en handlingsplan för läsåret 2011/2012 utifrån verksamhetsmålen och de synpunkter på verksamheten som framkommit i diskussioner med rektor och personal på skolan. En handlingsplan är ett viktigt dokument för att kunna nå målen för verksamheten på både kort och lång sikt och det är viktigt att den är väl förankrad hos alla på skolan. Handlingsplanen har reviderats inför läsåren 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015. De gemensamma kunskapskriterierna för fokusbiblioteken i Linköpings kommun (Bilaga 1), Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan (Lgr 11) har varit viktiga dokument i planeringen av biblioteksverksamheten. 1.4 Mål och styrdokument för skolbibliotekets verksamhet I skollagen kapitel 36 står det att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (Skollagen 2010:800, s. 26) Enligt svensk bibliotekslag ska särskild uppmärksamt riktas mot barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning (Bibliotekslag, 9). 5

6 Den 1 juli 2011 började den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, att gälla. Av den framgår det att varje skola ska ansvara för att alla elever efter genomgången grundskola ska kunna; [ ] använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande[ ] (Lgr 11, s. 14) I syftet för ämnet svenska framgår det att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor (Lgr 11, s. 222). Detta återkommer i flera ämnen, till exempel i historia, engelska och samhällskunskap. Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest är skolbibliotekets uppgift att ge stöd till eleverna och deras studier genom att erbjuda informationssökning via litteratur och andra medier, både tryckta och elektroniska. Erfarenheter visar också att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarie och pedagoger samarbetar. Skolbiblioteket ska också vara till för alla och erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av det gängse materialet och tjänsterna (Unesco, 2000, s. 15 ff.). I Linköping kommuns biblioteksplan framgår det att skolbiblioteken ska stimulera läslust, läsförmåga, språkutveckling, öka informationskompetensen och verka för kritiskt tänkande. Skolbiblioteken ska också samarbeta med pedagoger mot gemensamma mål. Dessutom kan skolbiblioteken förmedla kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle (Biblioteksplan, 2007, s. 10 ff.). 6

7 2. Biblioteksmiljö I samband med att en ny fokusbibliotekarie påbörjade sin anställning i augusti 2011 flyttade även skolbiblioteket i Slaka in i nya lokaler. Slakas bibliotek finns nu i samma hus som lektionssal, skolsköterska och träslöjd. I Skeda är skolbibliotekslokalerna sedan en lång tid tillbaka belägna i samma hus som fritids, lektionssal och specialpedagog. Under januari 2011 togs utlåningsdatorn TorNeo i bruk i Slakas bibliotek där elever och personal själva kan låna och lämna tillbaka medier med hjälp av en personlig pinkod. I Skeda används från och med höstterminen 2011 en dator för att utlåning och återlämning ska kunna skötas enkelt. Att både Skeda och Slaka skolbibliotek har fungerande lånedatorer innebär att det från och med januari respektive augusti 2011 går att få fram statistik över vilka böcker som lånas och vilka som inte lånas. Datorn i Skeda kan även användas av eleverna för att själva söka böcker i bibliotekskatalogen, vilket inte är möjligt på TorNeo i Slaka. Utöver detta så har biblioteket i Slaka utrustats med en interaktiv projektor samt trådlöst internet. Under läsåret 2013/2014 har även biblioteket i Skeda utrustats med trådlöst internet. På Skeda/Slaka skolas bibliotek kommer vi att fortsätta verka för att skapa en positiv biblioteksmiljö som ska kännas både inbjudande, lustfylld och kreativ. Biblioteket ska uppmuntra till läslust genom att erbjuda aktuell och intressant litteratur. Kontinuerlig gallring av trasiga och föråldrade böcker, samt sådana som inte läses är viktigt för att lyfta fram de böcker som är av intresse för eleverna. Det är viktigt att biblioteket inte blir ett arkiv utan skolans naturliga plats för både aktuell som intressant information. 2.1 Aktiviteter för 2015/2016 Bokskyltningar och bokutställningar Tillgänglighet Gallring Bokskyltningar och bokutställningar: Aktuella teman och händelser i samhället. Bibliotekarien ansvarar för att det finns aktuella bokutställningar och bokskyltningar i biblioteket. Biblioteksrådet framför förslag på teman och utställningar. 7

8 Aktuella teman och arbetsområden i klasserna Bibliotekarien, bibliotekspedagogerna, klasslärare och biblioteksrådet ansvarar för att visa upp olika klassers aktuella teman och arbetsområden i biblioteket. Nya böcker. Bibliotekarie ansvarar för att nya böcker synliggörs och att elevernas önskemål tillgodoses. Tillgänglighet: Bibliotekarie och skolans personal är tillsammans ansvariga för att skolans bibliotek är tillgängligt för eleverna. Biblioteket är öppet måndag till fredag under skol- och fritidstid. Gallring: Bibliotekarie ansvarar för gallring av föråldrade och trasiga böcker. 8

9 3. Samarbete För att uppnå målen i handlingsplanen behövs ett fungerande samarbete så att bibliotekets resurser används, och vid rätt tidpunkt i undervisningen. Med ett fungerande samarbete mellan bibliotekarien, bibliotekspedagoger och pedagoger kring innehåll och planering i biblioteksverksamheten, kan bibliotekarien förbereda lämpliga aktiviteter som underlättar för eleverna att inhämta kunskap och uppnå målen i kurs- och läroplanen. Följande samarbetsformer har funnits och kommer att vara fortsatt viktiga till läsåret 2014/2015: 3.1 Bibliotekspedagoger För biblioteksverksamheten på Skeda/Slaka skola är de två bibliotekspedagogerna en viktig länk mellan biblioteket och pedagogerna på skolan. Det finns en bibliotekspedagog i Skeda och en i Slaka, och båda två har arbetstid avsatt i sin tjänst till biblioteksverksamheten varje vecka. 3.2 Biblioteksråd Skeda och Slaka har ett biblioteksråd på respektive skola. Alla klasser förutom förskoleklassen har två representanter som ska framföra biblioteksrelaterad information till klassen, samt lyfta fram frågor och önskemål från klasskamraterna till diskussion när rådet träffas. Båda biblioteksråden träffas minst tre gånger per termin. Till varje läsår väljer alla klasser två nya representanter till biblioteksrådet. I samband med biblioteksrådens första möte tas porträttfoto som sedan finns i biblioteket. 3.3 Möten och studiedagar Utöver de biblioteksrelaterade mötena så deltar bibliotekarien på de arbetsenhetsmöten som hålls varje vecka på respektive skola. Bibliotekarien deltar om möjligt varannan vecka på respektive skolas möte. Mycket information om aktuella händelser och aktiviteter delas också på de möten som sker på skolan. Dessutom har bibliotekarien möjlighet att delta på studiedagar, föreläsningar och utbildningstillfällen som framförallt riktar sig till skolans pedagoger. 9

10 Alla pedagoger har i samråd med bibliotekarien möjlighet att boka ett eller vid behov flera schemalagda klasstillfällen i veckan för olika aktiviteter. Schema för verksamheten på Skeda/Slakas bibliotek finns tillgängligt i respektive lokal. 3.4 Aktiviteter för 2015/2016 Utveckla de nuvarande samarbetsformerna och grupperna Bibliotekspedagog Bibliotekarie och bibliotekspedagog ansvarar för att avsätta tid för gemensam planering. Bibliotekarien och bibliotekspedagogerna ansvarar gemensamt för bibliotekets olika aktiviteter och för biblioteksrådet. Bibliotekarie och bibliotekspedagoger ska minst en gång per termin träffas för samplanering. Biblioteksråd Bibliotekarie och bibliotekspedagog ansvarar för att sammankalla till minst tre möten per termin, och bibliotekarien ansvarar för att skriva och tillgängliggöra mötesprotokoll. Klassläraren ansvarar för att den egna klassen har två representanter till biblioteksrådet. Möten och studiedagar Rektor och pedagoger ansvarar för att informera bibliotekarien om vilka möten och planeringstillfällen som är lämpliga för att diskutera och planera kring samarbetet mellan undervisningen och biblioteket. 10

11 4. Läsfrämjande verksamhet Bibliotekets verksamhet ska uppmuntra eleverna till att läsa och leva sig in i olika berättelser. Det är därför viktigt att det i biblioteket finns ett brett utbud av litteratur och att det i bokbeståndet finns både aktuell skönlitteratur som facklitteratur. Att läsa facklitteratur kan också vara ett sätt att utveckla inlevelseförmågan, i synnerhet om eleven känner att det är svårt eller mindre tilltalande att läsa skönlitteratur. Alla lässtimulerande projekt på Skeda/Slaka skolas bibliotek ska genomsyras av lust och nyfikenhet på läsning och även skrivande. Aktiviteterna ska vara kopplade till skolans mål och verksamhet för eleverna. 4.1 Bokprat Att prata och berätta om böcker är ett både bra och enkelt sätt att väcka intresse och läslust. Bokprat och boktips görs oftast av bibliotekarien för en specifik klass, men det kan också vara utvecklande för eleverna att själva få möjlighet att tipsa om böcker för varandra. Ett bokprat tar mycket av bibliotekariens tid i anspråk i förberedelser. För att kunna prata och berätta om böcker på ett intresseväckande sätt krävs det mycket tid i förberedelser då bibliotekarien behöver planera lämpliga böcker för målgruppen och vara väl inläst på dessa. Lämpliga böcker kan vara en viss genre som exempelvis deckare, kärlek eller fantasy, men det kan också vara böcker från ett visst land eller av en speciell författare eller illustratör. I Lgr 11 framgår det att barn på lågstadiet ska känna till några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (Lgr 11 Svenska, s. 223) På mellanstadiet utökas detta till att även gälla några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. (Lgr 11 Svenska, s. 225) Genom att eleverna får ta del av bokprat ökar deras kännedom om författare och verk. 4.2 Textsamtal Att högläsa för barn är ett bra sätt för att fånga intresset för en skriven berättelse och även för att väcka läslusten. Under tidigare läsår har klasser och grupper erbjudits högläsning vid ett antal olika tillfällen. Tack vare de interaktiva projektorerna är det nu möjligt att högläsa för en hel- eller halvklass på en gång, och samtidigt visa bilder. Det är viktigt att träna på att samtala och reflektera om den lästa boken eller texten. När du samtalar om en text blir du tvungen att fundera kring innehållet och vad det är du har 11

12 läst. Ett samtal om en text kan hållas med alla, det vill säga introduceras redan i förskoleklassen och successivt utvecklas till att eleverna går i årskurs 6. Att läsa och analysera skönlitteratur är en viktig del i svenska undervisningen, och därför är det viktigt att barn- och ungdomar redan i tidig ålder får möjlighet att utveckla denna förmåga. (Lgr 11, s. 222) 4.3 Aktiviteter för 2015/2016 Bokprat Textsamtal Läsvecka Läsprojekt Bokjuryn Författarbesök Bokprat Bibliotekarien erbjuder sig att bokprata i alla klasser. Pedagogen ansvarar för att bjuda in bibliotekarien för bokprat till den egna klassen. Textsamtal Ett textsamtal innebär att en grupp, efter att ha läst vid ett eller flera tillfällen, diskuterar det lästa. Bibliotekarien erbjuder sig att vid förfrågan att planera och genomföra ett textsamtal tillsammans med pedagogen. Läsvecka Bibliotekarie, bibliotekspedagog och biblioteksråd ansvarar för att planera minst en läsvecka per läsår. Läsprojekt Bibliotekarie och bibliotekspedagog ansvarar för att tillsammans planera för återkommande lässtimulerande projekt som exempelvis Sommarboken, Jullån och Påsklån. 12

13 Bokjuryn Arbeta med 2015 års bokutgivning i år.5. Bibliotekarie, bibliotekspedagoger och klasslärare samarbetar och planerar aktiviteter för Bokjuryn i respektive klass. Författarbesök Besök av författaren Martin Olczak i år 3. Några av hans böcker väljs ut för läsning, samtal och analys. 13

14 5. Informationskompetens och bibliotekskunskap Att använda sig av datorn eller lärplattan både i skolan och på fritiden har snabbt blivit vanligt hos många. När Statens Medieråd har undersökt datoranvändning hos barn visar det sig att ungefär hälften av alla 2- åringar har använt en dator någon gång, och att två av tre 4- åringar har använt sig av internet. När barnen börjar i förskoleklass har därför de allra flesta redan använt sig av datorn i flera år. Studierna visar också att endast 4% av 5-9- åringarna aldrig har använt sig av datorn (Statens Medieråd, 2011, s. 3). 5.1 Informationskompetens Informationskompetens, en källkritisk förmåga och bibliotekskunskap behövs för att klara det livslånga lärandet och det problembaserade lärandet i skolan. Informationskompetens (information literacy) har snabbt blivit ett viktigt begrepp, och kan ses som en följd av den nya informationstekniken. Limberg och Alexandersson menar i deras studie Textflytt och sökslump (2007) att förmågan att kunna söka efter information inte är en ensamt tillräcklig förmåga, alla behöver istället utveckla en informationskompetens för att kunna samverka och hantera alla information i dagens informationssamhälle. (Limberg, 2007, s. 24) Undervisningen i skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, granskar och kritiskt värderar information från olika källor. (Lgr 11, s. 222) Biblioteket och skolbiblioteket är en viktig resurs för att ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. På Skeda/Slaka skola kan pedagog och bibliotekarie tillsammans undervisa i informationssökning, visa på olika resurser som finns att tillgå som exempelvis fack- och skönlitteratur och databaser. Dessutom kan bibliotekarien bidra till att öka elevernas förmåga att söka information på ett källkritiskt sätt. Med ett källkritiskt sätt menas att man genom kritisk prövning försöker fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, användbart eller inte. Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att du har förmåga och redskap för att avgöra källans trovärdighet. 5.2 Bibliotekskunskap och datakunskap För att kunna utveckla en informationskompetens krävs det att eleverna får regelbunden undervisning i att söka efter information och att de tidigt lär sig att använda en dator, lärplatta och ett bibliotek. I bibliotekskunskap ingår det att förstå hur ett bibliotek är 14

15 organiserat, men även hur man lånar och återlämnar böcker. Eleverna behöver också få en grundläggande kunskap i användandet av en dator för att fullt ut kunna använda sig av ett bibliotek och även de digital verktyg som idag finns tillgängligt. 5.3 Aktiviteter för 2015/2016: Bibliotekskunskap Datakunskap Informationskompetens Bibliotekskunskap Klassläraren ansvarar tillsammans med bibliotekarien för att alla elever från förskoleklass till år 3 ska få en biblioteksintroduktion respektive repetition till ordningsreglerna i biblioteket, hur böckerna är uppställda, hur lånekort och ut- och återlämningsautomaten fungerar. Datakunskap och introduktion till lärplattor I Inriktningsdokumentet för IKT i Linköpings kommun framgår det att eleverna ska kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå målen i lärplanen. Samtliga skolor i Linköpings kommun har till läsåret 2015/2016 utrustats med lärplattor (Ipad) i alla klasser. Klassläraren och bibliotekarien ansvarar tillsammans för att i år. 2 och 3 introducera lärplattan som ett redskap i klassrummet, och att fotografera och överföra bilder med hjälp av datorprogram (Lgr 11 bild, s. 21). Informationskompetens I Lgr 11 framgår det att förmågan och färdigheten i informationssökning och källkritik är viktigt redan i tidig ålder. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn; utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö 98, s.10). Med bakgrund i att så många barn redan i tidig ålder använder sig av en dator är det viktigt att Skeda/Slakas bibliotek redan i tidig ålder börjar arbeta tillsammans med skolans pedagoger för att ge eleverna en god grund för ett mediekritiskt förhållningssätt. I Lgr 11 är ett av skolans uppdrag att; 15

16 Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. (Lgr 11, s.9) Vidare så står det att; Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr 11, s.9) På Skeda/Slaka bibliotek har vi börjat arbeta med detta, men kommer att fortsätta arbeta för att fortsätta utveckla informationskompetensen hos skolans elever. Inom Linköpings kommun har vi tillgång till ett flertal olika betaldatabaser, men det är i synnerhet Alex (Författarlexikon), NE (Nationalencyklopedin) och Landguiden som vi använder oss av på skolan. Därför är det viktigt att eleverna känner till dessa och vilken information som de kan finna där. Bibliotekarien erbjuder sig att vid förfrågan att planera och genomföra projekt i informationsvetenskap samt källkritik tillsammans med pedagogen. 16

17 Käll- och litteraturförteckning Bibliotekslag (1996:1956) Biblioteksplan Linköpings kommun (2007). Linköping: Linköpings kommun. Chambers, Aidan (1995). Böcker inom oss: Om läsmiljö. Stockholm: Norstedts. Limberg, Louise (2007). Skolbibliotekets pedagogiska roll: En kunskapsöversikt. Stockholm: Liber. Limberg, Louise, Alexandersson, Mikael, Lantz-Anderson, Annika & Kylemark, Mimmi (2007). Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek. Andra reviderade upplagan. Stockholm: Liber. Lärarhandledning till Nosa på Nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. (2011). Stockholm: Statens Medieråd Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad (2011) Stockholm: Fritze. Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011, LGR 11 (2011). Stockholm: Fritze. Skollagen (2010:800). Stockholm: Norstedts Juridik AB Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006). Stockholm: Svenska Unescorådet. 17

18 Bilaga 1 Gemensamma kunskapskriterier F-klass Bibliotekskunskap Känna till hur man hanterar en bok Veta var böckerna för åldersgruppen står: bilderböcker, lätta faktaböcker, lättlästa böcker Klara av att själv lämna och låna böcker Litteraturkunskap Veta vad en bok är, vad man kan förvänta sig av en bok Känna till några kända bilderboksfigurer Ha provat på att samtala om böcker och dess innehåll Årskurs 3 Bibliotekskunskap Känna till signumen Hcf och Hcg och veta vad de står för Veta att böckerna har en bestämd plats i biblioteket Förstå kopplingen mellan OPAC och hyllan Känna till att man kan läsa en bok med ögonen eller öronen Litteraturkunskap Veta att en bok har en författare, ibland en illustratör, en titel och ett bokförlag Känna till skillnaden mellan skön- och facklitteratur Känna till några författare för åldersgruppen Presentera en bok och ge boktips Läsa en utvald bok och samtala om den Informationskompetens Kunna slå i Barnens lexikon eller motsvarande Genomföra en sökning på författare eller titel i OPAC Kunna använda åldersanpassade webbsidor för att söka information 18

19 Resonera kring olika vägar till information och kring ett kritiskt förhållningssätt till information Årskurs 6 Bibliotekskunskap Förstå och kunna tillämpa alfabetisk ordning Lära sig hur SAB-systemet är uppbyggt Klara av att reservera en bok Litteraturkunskap Känna till vad en serie och en trilogi är Känna till någon genre inom skönlitteraturen Lära sig mer om något enskilt författarskap Bokprata för yngre elever på skolan Utveckla och fördjupa boksamtalet, kunna reflektera och motivera Informationskompetens Förstå hur en ordlista är uppbyggd Förstå hur man hittar i en innehållsförteckning och ett register Genomföra sökningar i OPAC Genomföra enkla sökningar i tryckta och digitala källor Kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier Kunna ange sin källa och veta varför det är viktigt Resonera kring sociala medier 19

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Liselott Drejstam mars 2011 Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad Handledare Mary Ingemansson Innehåll Inledning... 3 1.

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Skolområde Norr Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Sagor, humor, romantik Dämpad akustik Möten med dynamik Bokryggsmosaik Ett rum att trivas Där kunskap införlivas Plats för

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek 2017-2018 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Inledning Syftet med denna plan för skolbiblioteksverksamheten på Katedralskolan är att den ska synliggöra skolbibliotekets

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Skolområde Norr Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Sagor, humor, romantik Dämpad akustik Möten med dynamik Bokryggsmosaik Ett rum att trivas Där kunskap införlivas Plats för

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018 Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Innehåll Vision för skolbiblioteket... 2 Vad är ett skolbibliotek?... 2 Styrdokument...

Läs mer

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Klöxhultsskolan Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Cecilia Sjöquist 100927 Innehållsförteckning 1. Bakgrund. 3 2. Nulägesbeskrivning 3 3. Styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek 2013-2015 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Innehåll 1 Inledning... 2 2 Presentation av skolan... 2 3 Presentation av skolbiblioteket... 2 4 Styrdokumenten

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2013

Skolbiblioteksplan 2013 2013-02-13 Hallsta skola Skolbiblioteksplan 2013 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Bokelundskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Rebecca Borg Eric Haraldsson Skolbibliotekarier, Bokelundskolan 2013 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet Skolbiblioteksplan Nämnd, förvaltning Sida Utbildningsförvaltningen 2015-05-05 1 (5) Inledning Planen är en gemensam plan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och gäller från grundskola till

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET HANDLINGSPLAN FÖR BIBILIOTEKET PÅ ERIK DAHLBERGSGYMNASIET 2016/17 ULRIKA BOSTRÖM LINDA FOGELSTRÖM STYRDOKUMENT Ur Erik Dahlbergsgymnasiets vision Verksamhetsidé - då du möts av höga och positiva förväntningar

Läs mer

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Kartläggning av skolbiblioteken som pedagogisk resurs Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Avgränsningar... 1 1.4 Ansvariga nämnder... 1 1.5

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2012

Skolbiblioteksplan 2012 Skolbiblioteksplan 2012 Talavids ue 2012-03-01 2(8) 1 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att i dagens föränderliga samhälle på ett bra sätt kunna hantera stora mängder information

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2012-2014 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 3 Biblioteksplan för folkbiblioteket 4 Biblioteksplan

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 1 Verksamhetsplan för särskolan Tornhagsskolan i Linköping Verksamhetsåret 2009/2010 Samverkan personal/elever/föräldrar: Särskolan har sedan två

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer