Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011"

Transkript

1 Klöxhultsskolan Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Cecilia Sjöquist

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Nulägesbeskrivning 3 3. Styrdokument kopplat till skolbiblioteksverksamhet Bibliotekslagen Lpo Lära för livet. 4 4.Skolbibliotekets roll Mål och aktiviteter för Klöxhultsskolans bibliotek Läsfrämjande Bibliotekskunskap och informationssökning Samarbete och inflytande Kompetensutveckling Mediesamling Tillgänglighet Förankring, genomförande och utvärdering. 9 Källförteckning 9 Bilaga: Arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/

3 1.Bakgrund Den tidigare handlingsplanen för Klöxhultsskolans bibliotek skrevs 2002 och gällde fram till Mycket har hänt sedan den gamla handlingsplanen skrevs och nu är det dags att arbeta fram en ny plan och formulera nya utvecklingsmål för verksamheten. Under läsåret 08/09 har den övergripande handlingsplanen för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun reviderats. Den övergripande handlingsplanen ligger till grund för varje skolas egen handlingsplan. 2. Nulägesbeskrivning Klöxhultsskolan är en F-9 skola med ca 520 elever. Det pedagogiska arbetet är organiserat i sex arbetsenheter, tre för F-5 och två för 6-9 samt en integrerad grundsärskola (D-enheten). Biblioteket är centralt placerat i skolan och bemannas av fackutbildad bibliotekarie på heltid. Biblioteket är öppet och bemannat under hela skoldagen. Bibliotekets böcker är registrerade i BOOK-IT och beståndet uppgår till ca volymer (här ingår också de institutionsböcker som är inlagda i katalogen). Två viktiga hörnstenar i vår verksamhet är det gemensamma arbetet med att stimulera till läsning samt att ge eleverna informationskompetens. 3. Styrdokument kopplat till skolbiblioteksverksamhet Utdragen är hämtade från den övergripande handlingsplanen för skolbiblioteksverksamheten. 3.1 Bibliotekslagen I Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns bestämmelser för hur formerna kring skolbibliotek skall se ut: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. ( 5) Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. ( 7) Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. ( 8) Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. ( 9) 3.2 Lpo94 I Lpo94 under skolans uppdrag står att läsa om vikten av att elever ska kunna ta del av det informationsutbud som finns idag. För att kunna ta del av informationsutbudet behöver de lära sig olika sökmetoder, ett källkritiskt tänkande samt hur de kan använda sig av den information som de möts av (s.5). 3

4 Även språkutveckling nämns som en viktig del: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s. 5) Det är viktigt att lärare och bibliotekarier samarbetar för att nå de uppsatta målen. Rektors roll är avgörande för vilka mål och medel skolbiblioteket har. Rektorn har ansvaret för att: Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (s.17) 3.3 Lära för Livet I Lära för livet (2008), Älmhults kommuns lokala skolplan, återfinns ett antal punkter som kan kopplas till skolbiblioteksverksamheten. Under Kunskap står: Eleverna ska, från förskola till vuxenutbildning, ges möjlighet att få tillgodogöra sig kunskaper utifrån sina förutsättningar samt aktivt stimuleras till ytterligare kunskapsinhämtning efter intresse och förmåga. (s. 6) Skolbiblioteken strävar efter att möta eleverna utifrån deras förutsättningar samt att stimulera deras lust till att läsa och lära. Att möta eleverna på deras egna villkor återfinns även som strävansmål där varje elev ska ges möjlighet till individuella inlärningsmetoder (s. 6). Skolbiblioteken erbjuder bland annat mer lättläst litteratur samt tekniska hjälpmedel för dem som behöver det. Vidare under uppnåendemål nämns att alla skolor och aktivt ska arbeta med elevers läs- och skrivutveckling. Fokus på ovan nämnda leder till ökad måluppfyllelse (s. 6). Under Elevdemokrati understryks vikten av att eleverna ges möjligheter till att kunna påverka (s. 7), för skolbibliotekens del finns biblioteksråd för elever. Skolbiblioteken utgör ett nav i skolan och är i sig en lärmiljö för elever. Lärmiljöer i skolan ska stimulera eleven till ett lustfullt lärande för livet vilket under uppnåendemål preciseras till att varje skola ska ha en: acceptabel tillgång till bibliotek, IT och andra moderna läromedel för att eleven ska kunna hämta information i sitt lärande Skolans ordningsregler och nas förhållningssätt leder till att lärmiljön präglas av trygghet, arbetsro och kreativitet. (s. 8) 4. Skolbibliotekets roll UNESCOs skolbiblioteksmanifest belyser den viktiga del som skolbiblioteket har i att ge eleverna kunskaper och färdigheter för det livslånga lärandet. Det faktum att elevernas läs- och skrivförmåga, användning av informationsteknik och problemlösningsförmåga ökar när lärare och bibliotekarier samarbetar är också en viktig aspekt som lyfts fram i manifestet (s. 15). 4

5 Skolbiblioteket är en viktig del i en långsiktig utbildningsstrategi, för läskunnighet liksom för ekonomisk, social och kulturell utveckling Skolbiblioteken ska ha tillräckliga och varaktiga anslag för utbildad personal, material, teknik och annan utrustning. (s.16) Skolbibliotekets roll kan sammanfattas i följande punkter från manifestet: Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner. Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Att främja läsning. Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan. (s. 16f) 5.Mål och aktiviteter för skolbiblioteksutveckling på Klöxhultsskolan 5.1 Läsfrämjande Eleverna på Klöxhultsskolan har goda möjligheter att låna böcker. Förutom klassens fasta lånetid kommer de ofta själva för att låna. Alla klasserna i år F-5 och 1-10 D har en fast lånetid varje vecka. För att utveckla läsandet och visa hur viktigt det är har vi gemensamma litteraturprojekt och aktiviteter under läsåret. Förutom bokprat och läsecirklar deltar skolan i Bokjuryn och anordnar tillsammans med kommunbibliotek och övriga skolor författarbesök. Sommarlovsboken är också viktig för att puffa för bokläsning under sommarlovet. Bokprat Stimulera till läsning genom att i förberedda bokprat presentera böcker. Skönlitteratur inom speciell genre, speciell författare eller blandade läslustböcker. 5

6 Boksamtal Ett gemensamt projekt i kommunen är boksamtal (läsgrupper) i år 2-3 (vårterminen i tvåan och höstterminen i trean). Projektet syftar till att stärka läsförståelsen hos eleverna, genom gemensam reflekterande läsning. Läsgrupper Det är viktigt att inte bara läsa tyst på egen hand, utan att vi läser tillsammans och pratar och skriver om det vi har läst. Den reflekterande läsningen tränar eleverna att stanna upp och läsa mellan raderna. Det är viktigt att kunna uttrycka en åsikt runt det lästa, inget är rätt eller fel, utan var och en har rätt till sin tolkning och upplevelse. Författarbesök Författarbesök för år 5 och 8 genomförs varje läsår och är gemensamt för alla skolorna i Älmhult. Författarbesöken planeras gemensamt av skolbiblioteksgruppen efter samråd med berörda lärare på respektive skola. Ett mål som finns med i den övergripande handlingsplanen för skolbiblioteksverksamheten är att även kunna erbjuda de yngre barnen (år 2) ett författarbesök. Bokjuryn Bokjuryn för år 3 är ett gemensamt läsprojekt för samtliga skolor i Älmhult. På Klöxhultsskolan arbetar vi också med bokjuryn i år 6 och 8 samt i D-enheten. En avdelning på varje förskola i kommunen deltar också i Bokjuryn. Skolbibliotekarien ansvarar för Liljebackens- och Skogens förskola. Sommarlovsboken Sommarlovsboken är ett gemensamt projekt för alla skolorna i kommunen. Genom att stimulera till läsning under sommaren hoppas vi att eleverna utvecklar sin läsning även under sommarlovet. Eleverna läser fem böcker under sommaren och redovisar sedan dessa, när man har redovisat sina böcker får man en bok i present. Högläsning I år ett arbetar vi mycket med högläsning. När klasserna besöker biblioteket har bibliotekarien möjlighet att lyfta fram sagor och berättelser att läsa högt för och diskutera med eleverna. Klasserna besöker biblioteket i halvklass. Föräldramöten Bibliotekarien informerar om bibliotek, läsning och språkutveckling på föräldramöten (år1,2), på efterfrågan från berörda lärare. Bibliotekarien kan också delta på föräldramöten i andra årskurser på efterfrågan från na. 5.2 Bibliotekskunskap och informationssökning För att eleverna skall kunna orientera sig i ett stort informationsflöde krävs informationskompetens. Ett välutrustat bibliotek, skolbibliotekarie, övning i informationssökning samt ett nära samarbete mellan och bibliotekarie är en förutsättning för ett undersökande arbetssätt. Bibliotekskunskap och övningar i informationssökning sker regelbundet i klasserna. En gemensam plan har arbetats fram av skolbibliotekarierna och den har reviderats under läsåret 09/10. Det är viktigt att eleverna oavsett skola ges en likvärdig utbildning i informationssökning och källkritik. 6

7 Målet är att övningarna i bibliotekskunskap och informationssökning sker regelbundet och ses som en naturlig del i undervisningen. Bibliotekarien deltar i projekt och temaarbeten genom att plocka ihop och ge förslag på böcker samt handleda eleverna i biblioteket. 5.3 Samarbete och inflytande Genom att alla elever får en grundläggande undervisning i informationssökning läggs en gemensam grund som det undersökande arbetssättet kan vila på. Det undersökande arbetet kräver att lärare och bibliotekarie handleder eleverna tillsammans under arbetets gång, under de olika faserna i kunskapsprocessen. Skolbiblioteket är allas ansvar på skolan. Det är viktigt att eleverna upplever att det är deras bibliotek, där de har möjlighet att vara med och påverka. Vi tror att eleverna kan delta i biblioteksarbetet på många olika sätt. Bokprat tillsammans med bibliotekarien, inköp, utställningar och skyltningar är några exempel. Biblioteksråd Vi har två biblioteksråd på skolan. Ett för år 3-5 och ett för år 6-9. Råden träffas ca 2 gånger/termin och några av uppgifterna har varit att arbeta med utställningar, inköp och skyltningar. IT- och biblioteksgrupp IT- och biblioteksgruppen träffas ca 2 gånger per termin. Här deltar en lärare från varje arbetslag (sex arbetslag) tillsammans med bibliotekarie och IT-ansvarig. IT- och biblioteksgruppen fungerar som ett nätverk, en kontakt mellan biblioteket och arbetslagen. Gruppen ansvarar för att utforma bibliotekets mål och inriktning. Inköp, arrangemang, författarbesök mm. Det är viktigt att tid avsätts för IT- och biblioteksgruppen under läsåret. Bokcirkel För att stimulera till läsning och för att öka samarbetet runt skönlitteraturen vill vi genom gemensam läsning ge stöd och tips till varandra. Handlingsplan Det är viktigt att det finns en aktuell handlingsplan och en därtill kopplad arbetsplan, som visar hur arbetet med skolbiblioteket skall bedrivas. Ämnesträffar För att ha en helhetssyn på inköp och verksamhet, är det viktigt att bibliotekarien deltar på ämnesträffarna i svenska och andra ämnesträffar som känns aktuella. Dialog med skolledningen Rektors roll är viktig för utvecklingen av skolbiblioteket. Regelbundna samtal om skolbiblioteksverksamheten är värdefull och behövs för att kunna utveckla verksamheten och sätta upp nya mål. 7

8 5.4 Kompetensutveckling Relevant kompetensutveckling under året Det är viktigt att skolbibliotekarien har möjlighet att åka på fortbildning under året. Bok och bibliotek i Göteborg, Litteratur- och författardag (Hässleholm) och Skolbiblioteksdag (Höör) är några exempel på viktig fortbildning under året. Det är också betydelsefullt att och bibliotekarie kan åka tillsammans på viss fortbildning. Kompetensutvecklingsdag för Målet är att en kompetensutvecklingsdag per år avsätts för skolbiblioteksfrågor som berör lässtimulans och språkutveckling eller informationskompetens. Kompetensutvecklingsdagen planeras gemensamt av skolbibliotekarierna tillsammans med berörda rektorer och är gemensamma för na på samtliga skolenheter. 5.5 Mediesamling Mediesamling Skolans bibliotek är välutrustat med någorlunda ny fack- och skönlitteratur. Det är viktigt att bokbeståndet speglar skolans verksamhet och att vi hela tiden har möjlighet att förnya bokbeståndet. Det är också viktigt att regelbundet se över såväl bibliotekets- som institutionernas bestånd och gallra det som inte är aktuellt. Medieanslag Det är viktigt att medieanslaget är av en sådan storlek att det medger en uppdatering av bokbeståndet under läsåret. Målet är att anslaget är minst 175 kr/elev och läsår. Därutöver bör finnas pengar för kontorsmaterial och annan utrustning som behövs i biblioteket. Samarbete med lärare och elever om medieinköp För att använda bokanslaget på bästa sätt är det viktigt att det hela tiden förs en dialog om medieinköp. Det är viktigt att såväl elever som har möjlighet att påverka mediebeståndet. Det görs via IT- och biblioteksgruppen samt via biblioteksråden och också direkt via inköpsförslag från enskild elev eller pedagog. Diskussioner runt inköp förs också på ämneskonferenser. Lokalisering av medier i BOOK-IT Vi strävar efter att så stor del som möjligt av all litteratur på skolan skall vara registrerad i den gemensamma datakatalogen. Det gäller fördjupningslitteratur och skönlitteratur som finns placerad på de olika arbetsenheterna samt bibliotekets bestånd. 5.6 Tillgänglighet Öppettider Det är viktigt att biblioteket är öppet och bemannat när och elever behöver använda det. När biblioteket inte är öppet har och elever möjlighet att använda det på egen hand. Pedagogerna bör då vara med sina elever i biblioteket. 8

9 Bemanning Biblioteket bemannas av bibliotekarie på heltid. För att kunna arbeta så utåtriktat som möjligt är det viktigt med stöd och hjälp i det praktiska arbetet (bokuppsättning mm). Ett minimum är någon timmas extrahjälp av assistent varje dag. Ordningsregler Det är viktigt att skolans regler och förhållningssätt gäller även i biblioteket och leder till en lugn och trivsam arbetsmiljö. 6. Förankring, genomförande och utvärdering Handlingsplanen diskuteras och förankras i arbetslagen och hos skolledningen. Skolbibliotekarien ansvarar i samråd med IT- och biblioteksgruppen samt skolledningen för utvärderingen av handlingsplanen. Planen utvärderas efter varje läsår. Källförteckning Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94 (2006) SFS 1996:1596 (1996). Bibliotekslag UNESCOs Skolbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie nr Älmhults kommun. Utbildningsförvaltningen (2008). Lära för livet : Skolplan

10 Arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek - läsåret 2010/2011 Mål: Skolbiblioteket ses som en pedagogisk resurs och fungerar som ett verktyg för att nå de uppsatta målen i läroplanen. Skolbibliotekets verksamhet bygger på två hörnstenar lässtimulans och informationskompetens. IT- och biblioteksgruppen = representanter från samtliga arbetslag, skolbibliotekarie och IT-pedagog Skolbibliotekariegruppen=skolbibliotekarierna på F-9 skolorna, skolbibliotekssamordnare och barnbibliotekarie Mål Lpo94 Aktivitet Ansvar Resultat Läsfrämjande Skolbiblioteket stödjer, stimulerar och utvecklar elevernas läsförmåga. Arbetet sker i nära samarbete med na. * Bibliotekstider för år F-5 och 1-10 D med boklån varje vecka (hel- eller halvklass) * Bokprat (för en del klasser i samband med bibliotekstid, annars på efterfrågan) Åtgärder för utveckling Genom nationella prov, SLUS mm testas elevernas läs- och skrivförmåga i förhållande till de uppsatta målen i Lpo94. * Författarbesök år 5 (här deltar även 6-9D) * Författarbesök år 8 * Bokjuryn år 3 (här deltar även 3-5D) gruppen, skolbibliotekarie, gruppen, skolbibliotekarie, gruppen, skolbibliotekarie,

11 * Bokjuryn år 6 * Bokjuryn år 8 * Bokjuryn Skogens- och Liljebackens förskola * Bokjuryn 6-9 D * Boksamtal med år 3 på hösten och år 2 på våren * Världsbokdagen 23 april * Högläsning år 1 * DAISY-böcker (inköp av Mp3 spelare, nedladdning och utlån) * Läsgrupper med boksamtal (på efterfrågan från na) n deltar på ett föräldramöte i år 1 eller 2 IToch biblioteksgruppen, biblioteksråd speciallärare, specialpedagog 11

12 (språk- och läsutveckling) på efterfrågan från klasslärarna. Föräldramöte även i andra klasser på efterfrågan *Sommarlovsboken F-9 (information till na på ämnesträff och i arbetslagen) gruppen, skolbibliotekarie, Bibliotekskunskap och informationssökning Alla elever får möjlighet att utveckla sin förmåga att söka, hitta, sortera och värdera information. För att kunna arbeta källkritiskt i de olika ämnena. * Den gemensamma (reviderade) planen för bibliotekskunskap och informationssökning förankras hos rektorer och * Biblioteksintroduktion för F- klasserna * Grundkurs i bibliotekskunskap för år 3 * Grundkurs i bibliotekskunskap för år 3-5D * Kurs i informationssökning för år 6-9D gruppen, skolbibliotekarie, ITpedagog, 12

13 * Fortsättningskurs i bibliotekskunskap/informationssökning för år 5 * Kurs i informationssökning för år 6 eller 7 * Bibliotekarien deltar i projekt och temaarbeten, genom att plocka ihop och ge förslag på böcker samt handleda eleverna i biblioteket ITpedagog. Samarbete och inflytande Skolbiblioteket är allas ansvar på skolan. Det är viktigt att eleverna upplever att det är deras bibliotek, där de har möjlighet att vara med och påverka. Det är också viktigt att och skolbibliotekarie har ett nära samarbete runt biblioteksverksamheten. * Biblioteksråd för elever i år 3-5, rådet träffas 2-3 gånger/termin * Biblioteksråd för elever i år 6-9, rådet träffas 2-3 gånger/termin * IT- och biblioteksgrupp för som träffas 2 gånger/termin * Bokcirkel för ett forum där vi kan diskutera ny barn- och ungdomslitteratur elever elever ITpedagog, 13

14 Kompetensutveckling Kompetensutveckling för och skolbibliotekarier genomförs årligen. * Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för den egna skolan (planen utvärderas och revideras efter varje läsår) n deltar på ämnesträffar i svenska * Dialog med skolledningen regelbundna samtal om skolbiblioteksverksamheten * Relevant kompetensutveckling under året. Skolbibliotekarie och i IT- och biblioteksgruppen ges möjlighet att åka på fortbildning under läsåret som lyfter fram det senaste inom området, t.ex. Bok och bibliotek (Göteborg), Litteratur- och författardag (Hässleholm), Skolbiblioteksdag (Höör) * En kompetensutvecklingsdag per år för avsätts för skolbiblioteksfrågor som berör lässtimulans och språkutveckling eller, rektorer, IT- och biblioteksgruppen * Rektorer, skolbibliotekarie * Rektorer gruppen, rektorer, IT- 14

15 Mediesamling Skolans bibliotek bör vara välutrustat med ny fackoch skönlitteratur. Det är viktigt att bokbeståndet speglar skolans verksamhet. Tillgänglighet Biblioteket är öppet och bemannat på tider som passar för elever och personal. informationskompetens. Gemensam för pedgogerna på samtliga skolenheter * Mediesamling Ett rikt och varierat utbud av skön- och facklitteratur som speglar skolans verksamhet * Medieanslag Medieanslaget är minst 175 kr/elev och år * Samarbete runt medieinköp * Institutionernas böcker registreras i BOOK-IT (bibliotekskatalogen) * Öppethållande Biblioteket är öppet och bemannat: Måndag onsdag , torsdag och fredag (stängt för lunch ) * Bemanning Biblioteket bemannas av * Rektorer, elever * Rektorer, skolbibliotekarie,, elever * Rektorer 15

16 bibliotekarie på heltid och assistent på minst 5 tim/vecka * Ordningsregler Skolans regler och förhållningssätt gäller även i biblioteket och leder till en lugn och trivsam arbetsmiljö Utvärdering av planens mål sker vid läsårets slut i juni Skolbibliotekarien ansvarar i samråd med skolledningen och IT- och biblioteksgruppen för utvärderingen. / Cecilia Sjöquist

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun

Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun -för förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning The Library is an arena

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet Skolbiblioteksplan Nämnd, förvaltning Sida Utbildningsförvaltningen 2015-05-05 1 (5) Inledning Planen är en gemensam plan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och gäller från grundskola till

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Mål och handlingsplan för Tingsholmsgymnasiets mediatek läsår

Mål och handlingsplan för Tingsholmsgymnasiets mediatek läsår för läsår 2014 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Mediatekets mål ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek 2017-2018 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Inledning Syftet med denna plan för skolbiblioteksverksamheten på Katedralskolan är att den ska synliggöra skolbibliotekets

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018 Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Innehåll Vision för skolbiblioteket... 2 Vad är ett skolbibliotek?... 2 Styrdokument...

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2012

Skolbiblioteksplan 2012 Skolbiblioteksplan 2012 Talavids ue 2012-03-01 2(8) 1 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att i dagens föränderliga samhälle på ett bra sätt kunna hantera stora mängder information

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten 2015-2018. I 17 bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det att kommuner och landsting ska

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Bokelundskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Rebecca Borg Eric Haraldsson Skolbibliotekarier, Bokelundskolan 2013 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET HANDLINGSPLAN FÖR BIBILIOTEKET PÅ ERIK DAHLBERGSGYMNASIET 2016/17 ULRIKA BOSTRÖM LINDA FOGELSTRÖM STYRDOKUMENT Ur Erik Dahlbergsgymnasiets vision Verksamhetsidé - då du möts av höga och positiva förväntningar

Läs mer

Pilbäckskolans handlingsplan för skolbiblioteket

Pilbäckskolans handlingsplan för skolbiblioteket Pilbäckskolans handlingsplan för skolbiblioteket Högskolan i Kristianstad Skolbiblioteket som skolans pedagogiska centrum 2p. 2003/2004 Christina Eriksson Josefin Högstedt Cecilia Värn Jönsson Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan Språkutvecklande arbetssätt i förskolan -resurser i samverkan Barn- och ungdomsförvaltningen & Kulturförvaltningen Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling ATT alla verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Kungälvs Kommun. Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut KF 315/2015 KS2015/1382

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Kungälvs Kommun. Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut KF 315/2015 KS2015/1382 Biblioteksplan Biblioteksplan för Kungälvs Kommun Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: KS2016/1454 Dokumentansvarig: Bibliotekschef

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan Fastställd av kommunfullmäktige , 42 1 (12)

Biblioteksplan Fastställd av kommunfullmäktige , 42 1 (12) Biblioteksplan 2015 2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-20, 42 1 (12) Innehållsförteckning Inledning.3 Verksamhetsbeskrivning biblioteken i Burlöv 3 Folkbibliotek.3 Skolbibliotek.5 Måluppfyllelse

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Centrumskolans skolbibliotek

Centrumskolans skolbibliotek Centrumskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2014/2015 Rebecca Borg Skolbibliotekarie, Centrumskolan 2015-08-06 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Skeda/Slaka skolas Fokusbibliotek Fokusbibliotekarie Andreas Rocklöv Innehåll 1. Inledning... 3 1.1.Skeda/Slaka skola... 4 1.2 Fokusbibliotek... 4 1.3 Mål för fokusbiblioteket...

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer