Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17"

Transkript

1 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

2 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid. 3 Skolinspektionens krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek Sid. 4 Skolbibliotekets uppgift enligt Linköpings kommuns biblioteksplan Sid. 4 Handlingsplan för biblioteket för varje årskurs Sid. 5. Förskoleklassen Sid. 5. År 1 Sid. 5. År 2 Sid. 6. År 3 Sid. 6. Aktiviteterna F-3 kopplade till Lgr 11 Sid. 7. År 4 Sid. 8. År 5 Sid. 9. År 6 Sid. 9. Aktiviteterna år 4-6 kopplade till Lgr 11 Sid. 10. Reflektion kring handlingsplanen Sid. 10. Källförteckning Sid

3 Beskrivning av skolan och biblioteket Nya Rydsskolan är en F-6 skola som har ca 300 elever fördelat på 14 klasser. Höstterminen 2011 startades fokusbiblioteket i Nya Rydsskolan. Fokusbiblioteket ingår i Ryds bibliotek som är ett integrerat bibliotek. Det betyder att fokusbiblioteket och närbiblioteket i Ryd delar lokal och mediabestånd. På Ryds bibliotek arbetar en fokusbibliotekarie (för närvarande 100 %) som ansvarar för verksamheten för skolan och en folkbibliotekarie (75 %) som ansvarar för folkbibliotekets verksamhet. Närbiblioteket är öppet för allmänheten tre dagar i veckan. Fokusbiblioteket är öppet hela skoldagen förutom under bibliotekspersonalens ordinarie raster samt när det pågår pedagogisk verksamhet i lokalen eller då fokusbibliotekarien har undervisning i annan lokal. Skolans personal har alltid rätt att gå in i biblioteket för att låna/lämna med hjälp av självutlåningen. I juni 2011 flyttades mediabeståndet från det gamla folkbiblioteket i Ryd in i en ny bibliotekslokal i Nya Rydsskolan. Detta bestånd tillsammans med bokbestånden från de nedlagda bokrummen på Solhagaskolan och Rydsskolan utgör grunden i fokusbibliotekets mediabestånd. Fokusbibliotekarien har sedan gallrat och kompletterat beståndet. Det finns två bibliotekspedagoger på skolan, en för F-3 och en för 4-6. Fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogen träffas regelbundet för att planera samarbetet mellan skola och bibliotek. En bibliotekspedagog är en person med pedagogisk utbildning som arbetar på skolan och som fungerar som en länk mellan fokusbibliotekarie och övriga pedagoger. Uppdraget utgör ca 5 % av bibliotekspedagogens arbetstid. Eleverna på skolan har under höstterminen 2015 fått tillgång till I-pads. I årskurserna F-6 är eleverna uppdelade i par och har en I-pad tillsammans. Dessa kommer bland annat att vara en tillgång i undervisning där skola och skolbibliotek samarbetar. För att underlätta utbildningen i informationssökningsprocessen kommer det att finnas en sökdator på biblioteket. Syftet med handlingsplanen Det grundläggande syftet med handlingsplanen är att få fokusbiblioteket att bli en integrerad del av skolan och ska på ett tydligt sätt redogöra för fokusbibliotekets verksamhet kopplat till läroplanen. Handlingsplanen utvecklas av fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogerna. Grunden till aktiviteterna i handlingsplanen utgörs av de gemensamma kunskapskriterierna (se bilaga) som har upprättats av alla fokusbibliotekarier i Linköpings kommun. Dessa kunskapskriterier ska ingå i alla fokusbiblioteks handlingsplaner men varje skola har sedan möjlighet att utforma handlingsplanen utifrån sin egen skolas förutsättningar. Styrdokument för fokusbiblioteket Skollagen I skollagen står: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 1 1 Skollagen 2 kap. 36 3

4 Skolinspektionens krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek - Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning till dessa. - Biblioteket används kontinuerligt som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. - Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. - Biblioteket är anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov. 2 Kommentar: För att biblioteket ska användas kontinuerligt har varje klass år 1-6 blivit erbjuden en bokad tid i biblioteket varje vecka och denna handlingsplan ska säkerställa att eleverna tillsammans med lärarna använder biblioteket i undervisningen. Olika medier finns och det finns möjlighet att få hjälp med informationssökning i biblioteket. Biblioteket innehåller dels skönlitteratur men också en stor del facklitteratur som har anpassats efter skolans behov. Dessutom finns fakta- och skönlitteratur på andra språk än svenska. Skolbibliotekets uppgift enligt Linköpings kommuns biblioteksplan Skolbiblioteken är centrala platser i skolan för studier, undervisning, läsning samt kulturella aktiviteter och ger möjlighet till avkoppling mellan lektionerna. Skolbibliotekens huvuduppdrag är att stödja elevers lärande genom undervisning och handledning i informationssökning och källkritiskt tänkande samt läsfrämjande arbete som bidrar till läslust och god läsutveckling. 3 Språk och läsutveckling Skolbiblioteken ska guida eleverna till böckernas värld och inspirera till läsglädje. För att utvecklas som läsare erbjuds eleverna text i olika form, tryckt och digital, av olika slag, fack- och skönlitterär samt på olika språk. De elever som har särskilda behov får tillgång till alternativa läsverktyg. Genom att delta i textsamtal, reflektera, lyssna och muntligt formulera sina tankar Ska elevernas läsförståelse och språkliga kompetens öka. Kunskap och information Skolbiblioteken ska vara dynamiska lärmiljöer och en integrerad del av skolans undervisning vilket ger eleverna möjlighet att nå ökad måluppfyllelse. Med stöd från skolbiblioteket lär sig eleverna navigera i informationsflödet och tillgodogör sig verktyg för källkritik. Eleverna ska erhålla digital kompetens genom att lära sig använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Varje skolbibliotek ska ha en handlingsplan som är kopplad till läroplan och kursplaner. Mötesplats och kulturscen Skolbiblioteken ska vara en pedagogisk resurs i undervisningen och samtidigt 2 Skolinspektionen ( ) 3 Biblioteksplan Linköpings kommun, s. 4 4

5 en trevlig, välkomnade plats. Skolbiblioteksverksamheten består i huvudsak av planerade aktiviteter men tid finns också för spontana besök och evenemang. Genom biblioteksråd på skolan uppmuntras eleverna till delaktighet och ges möjlighet att påverka både mediebestånd, inredning och verksamhet. 4 Kommentar: Skolbiblioteket blir en integrerad del av skolan genom att aktiviteterna i handlingsplanen följs. Genom bibliotekspedagogerna bildas en viktig länk mellan biblioteket och lärarna och fokusbibliotekariens medverkan i arbetslag på skolan stärker detta. Fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogen för år F-6 har regelbundna biblioteksråd med år 2-6. En elev från varje klass är då representerad. I slutet av läsåret utvärderas biblioteksrådet tillsammans med biblioteksrådsrepresentanterna. Handlingsplan för biblioteket för varje årskurs Förskoleklassen Introduktion till biblioteket Fokusbibliotekarie och Vårterminen Få privat lånekort folkbibliotekarie Bokprat med fokus på några Fokusbibliotekarie och Höst- och vårterminen kända bilderboksfigurer Grundläggande bokkunskap Fokusbibliotekarie Vårterminen Prova på boksamtal om en bok man läst högt i klassen Fokusbibliotekarie och Vårterminen - I introduktionen till biblioteket får eleverna lära sig att böckerna har en bestämd plats i biblioteket. De får också lära sig var bilderböckerna, de lättlästa kapitelböckerna och faktaböckerna för barn står. Eleverna får träna på att låna och lämna tillbaka böcker själv. - I den grundläggande bokkunskapen får eleverna lära sig hur man hanterar en bok. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. År 1 Genomgång av biblioteket Fokusbibliotekarie Höstterminen Få skollånekort 4 Biblioteksplan Linköpings kommun, s.12 5

6 Bokprat Fokusbibliotekarie Höst-och vårterminen Introduktion av begreppen Fokusbibliotekarie och Vårterminen författare, illustratör och titel - I genomgången av biblioteket får eleverna repetition av var olika typer av böcker står i biblioteket. De får även viss kunskap om en del författare. - Vi introduktionen av begreppen författare, illustratör och titel får eleverna lära sig hur en bok blir till. År 2 Bokprat Fokusbibliotekarie Höst-och vårterminen Gruppläsning följt av Fokusbibliotekarie och Vårterminen boksamtal Introduktion till bibliotekskatalogen, Götabiblioteken Fokusbibliotekarie Vårterminen De får även viss kunskap om en del författare. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. - Götabiblioteken är en digital bibliotekskatalog. Via den kan eleverna själva t.ex. söka efter en bok. År 3 Grundläggande Fokusbibliotekarie och Höst- och vårterminen informationssökning Introduktion till källkritik Fokusbibliotekarie Höst- och vårterminen Bokprat Fokusbibliotekarie Höst- och vårterminen Eleverna recenserar böcker för varandra Fokusbibliotekarie och Vårterminen 6

7 Fördjupad genomgång av biblioteket Fokusbibliotekarie Höstterminen - I den grundläggande informationssökningen får eleverna testa på några olika sökvägar på Internet. De får även träna på att söka i innehållsförteckningar samt olika slags register i tryckta källor. De får även viss kunskap om en del författare. - Introduktion till källkritik innebär att eleverna får lära sig vad en källa är och att all information inte alltid är sann. - Recensionerna som eleverna gör för varandra görs med stöd från och fokusbibliotekarie. - I den fördjupade genomgången av biblioteket får eleverna lära sig skillnaden mellan skön- och facklitteratur och mellan Hcf och Hcg. De får också lära sig att man kan läsa en bok med ögonen eller öronen. Övergripande aktiviteter för förskoleklassen-år 3 - Förutom de specifika aktiviteterna som genomförs för varje klass, erbjuds klasserna att regelbundet till biblioteket för att låna. - Alla klasser medverkar i bokjuryn. Bokjuryn är en tävling där barn och ungdomar röstar fram årets bästa böcker inom olika ålderskategorier. Fokusbibliotekarien presenterar ett antal böcker som sedan lämnas i klassrummet. Eleverna får sedan möjlighet att läsa dessa samt övrig nyutgiven barn-och ungdomslitteratur. På Världsboksdagen den 23/4 tillkännages vilka böcker som fått flest röster och det uppmärksammar vi på skolan. Fokusbibliotekarien presenterar även den lokala statistiken för skolans röster. - Ett läsprojekt med parläsning genomförs varje termin. Parläsning innebär att eleverna läser parvis, samma bok, för varandra. Inom samma projekt ingår även teknikläsning då eleverna läser läslistor med ord tillsammans samt högläsning. - Fokusbibliotekarien deltar även vid planering och genomförande av olika temaarbeten. Aktiviteterna för F-3 kopplade till Lgr 11 Genom aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls flera av syftena i Lgr 11. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 5 Regelbundna boksamtal ger eleverna träning i att läsa och analysera skönlitteratur. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen 6 5 Lgr 11. sid Lgr 11. sid

8 Aktiviteterna i handlingsplanen hjälper till att uppfylla syftet genom att eleverna regelbundet lånar böcker i biblioteket samt blir stimulerade att läsa genom att få regelbundna bokprat. Bokpraten syftar också till att eleverna ska få kännedom om olika sorters litteratur. Eleverna ska ges möjlighet att lära sig olika metoder för att söka information från olika källor Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 7 Detta ges förutsättningar för i handlingsplanen genom att eleverna får introduktion till informationssökning och källkritik i årskurs 3. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står också att eleverna ska komma i kontakt med några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer 8, vilket genomförs i ett flertal aktiviteter i handlingsplanen. Avslutningsvis ska eleverna genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande 9 vilket genomförs i momenten där eleverna boksamtalar och bokpratar för varandra. År 4 Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Bokprat med introduktion Fokusbibliotekarie Höst- och vårterminen till olika genrer Informationssökning och Fokusbibliotekarie samt Vårterminen källkritik Boksamtal Fokusbibliotekarie samt Vårterminen - I bibliotekskunskapen får eleverna kunskap i hur SAB-systemet (det vanligast förekommande klassifikationssystemet) är uppbyggt samt övningar i Götabiblioteket. Det är den publika delen av bibliotekets katalog. Via den kan eleverna själva t.ex. söka efter en bok. Dessutom ska eleverna klara av att låna om samt reservera en bok. Här introduceras böckerna utifrån olika genrer, t.ex. deckare och fantasy. - Inom informationssökning och källkritik introduceras eleverna till några databaser på Internet samt utvecklar kunskaperna i källkritik. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den 7 Lgr11. sid Lgr 11. sid Lgr11. sid

9 År 5 Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Eleverna recenserar böcker Fokusbibliotekarie och Vårterminen för varandra Bokprat Fokusbibliotekarie Höst- och vårterminen Informationssökning Fokusbibliotekarie Vårterminen År 6 - I bibliotekskunskapen utökas kunskaperna i att söka i Götabiblioteket. - Recensionerna som eleverna gör för varandra görs med stöd från och fokusbibliotekarie. De ska redovisas både skriftligt och muntligt. - Inom informationssökningen görs mer avancerade sökningar i ordlistor, innehållsförteckningar och vissa tryckta och digitala källor (Skolarena, Landguiden, Alex, NE). Bokprat Fokusbibliotekarie och Höst- och vårterminen Boksamtal Fokusbibliotekarie och Höstterminen Källkritik Fokusbibliotekarie Vårterminen Skriva om en särskild författare eller annan känd person Fokusbibliotekarie och Vårterminen - Bokpratet innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klassen. Eleverna får sedan träna på att själva bokprata för yngre elever på skolan. - Boksamtalet innebär att eleverna, antingen hela klassen eller olika grupper inom klassen, läser samma bok. - Inom källkritiken lär sig eleverna att urskilja budskap, avsändare och syfte inom olika källor. Vi tränar på att ange sin källa och på att resonera lite kring sociala medier. - I arbetet med att skriva om en enskild författare eller annan känd person får eleverna prova sina färdigheter i att söka i olika källor efter information samt att ange källa. Övergripande aktiviteter för år 4-år 6 - Förutom de specifika aktiviteterna som genomförs för varje klass, erbjuds klasserna att regelbundet komma till biblioteket för att låna. 9

10 - Ett läsprojekt med parläsning genomförs varje termin. Parläsning innebär att eleverna läser parvis, samma bok, för varandra. Inom samma projekt ingår även teknikläsning då eleverna läser läslistor med ord tillsammans samt högläsning. Aktiviteterna för år 4-6 kopplade till Lgr 11 Genom aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls flera av syftena för ämnet svenska i Lgr 11. I de centrala målen för årskurs 4-6 står att läsa: Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker och via sökmotorer på Internet. Hur man jämför källor och prövar dess tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 10 Detta får eleverna träna på genom att söka i olika källor, både tryckta och på Internet, och att träna på att kritiskt bedöma källorna. Muntliga presentationer och muntligt berättande. 11 Genom att eleverna får prova på att boksamtala samt att bokprata tränas den muntliga förmågan. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och- ungdomsboksförfattare och deras verk. Eleverna kommer i kontakt med olika texter genom att låna olika böcker, att lyssna på bokprat och att boksamtala. Olika författare tas även upp under bokprat. Reflektion kring handlingsplanen Aktiviteterna i handlingsplanen är utformade så att de bygger på varandra. Stegvis får eleverna mer kunskap inom informationssökning och källkritik, lite mer tas upp under varje årskurs. Eleverna tränas i att ha boksamtal och de kommer i kontakt med fler olika författare och genrer under varje årskurs. Vissa moment repeteras dels för att befästa kunskapen och dels för att de elever som kommer nya till skolan får en chans att få likvärdiga kunskaper som elever som går hela studietiden på Nya Rydsskolan. För att handlingsplanen ska kunna fungera krävs att fokusbibliotekarien har planeringstid för att förbereda aktiviteterna och för att fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogerna tillsammans kan planera verksamheten. Det krävs dessutom att undervisande lärare och fokusbibliotekarien får tid att planera undervisningen tillsammans. Eftersom en hel del av fokusbibliotekariens uppgifter innebär arbete utanför bibliotekets lokaler kommer det innebära att biblioteket är obemannat i större utsträckning än det är i dag. Efter varje läsår ska handlingsplanen utvärderas och revideras för att se att verksamheten har fungerat. 10 Lgr 11. Sid Lgr 11. Sid

11 Källförteckning Bibliotekslagen (1996:1596) Biblioteksplan- Linköpings kommun (2007) Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket. Skolinspektionen: ( ) Skollag (2010:800) 11

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Skeda/Slaka skolas Fokusbibliotek Fokusbibliotekarie Andreas Rocklöv Innehåll 1. Inledning... 3 1.1.Skeda/Slaka skola... 4 1.2 Fokusbibliotek... 4 1.3 Mål för fokusbiblioteket...

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03

Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018. Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Skolbiblioteksplan Olofströms kommun 2014-2018 Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling Olofströms Kommun 2014-10-03 Innehåll Vision för skolbiblioteket... 2 Vad är ett skolbibliotek?... 2 Styrdokument...

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet

Skolbiblioteksplan. Inledning. Syfte med skolbibliotekets verksamhet Skolbiblioteksplan Nämnd, förvaltning Sida Utbildningsförvaltningen 2015-05-05 1 (5) Inledning Planen är en gemensam plan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun och gäller från grundskola till

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Liselott Drejstam mars 2011 Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad Handledare Mary Ingemansson Innehåll Inledning... 3 1.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET HANDLINGSPLAN FÖR BIBILIOTEKET PÅ ERIK DAHLBERGSGYMNASIET 2016/17 ULRIKA BOSTRÖM LINDA FOGELSTRÖM STYRDOKUMENT Ur Erik Dahlbergsgymnasiets vision Verksamhetsidé - då du möts av höga och positiva förväntningar

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek

Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek Handlingsplan för Katedralskolans bibliotek 2017-2018 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Inledning Syftet med denna plan för skolbiblioteksverksamheten på Katedralskolan är att den ska synliggöra skolbibliotekets

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011

Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Klöxhultsskolan Handlingsplan med tillhörande arbetsplan för Klöxhultsskolans bibliotek läsåret 2010/2011 Cecilia Sjöquist 100927 Innehållsförteckning 1. Bakgrund. 3 2. Nulägesbeskrivning 3 3. Styrdokument

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek

Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek Handlingsplan för Teleborg centrums skolbibliotek 2013-2015 Josefine Henningsson Skolbibliotekarie Innehåll 1 Inledning... 2 2 Presentation av skolan... 2 3 Presentation av skolbiblioteket... 2 4 Styrdokumenten

Läs mer

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!?

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Vad är ett skolbibliotek? Inte bara en plats Inte bara böcker Inte bara lässtimulans Upp till skolbibliotekarien? Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek Utbildning Huvudman

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2012-2014 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden samt Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 3 Biblioteksplan för folkbiblioteket 4 Biblioteksplan

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Kartläggning av skolbiblioteken som pedagogisk resurs Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Avgränsningar... 1 1.4 Ansvariga nämnder... 1 1.5

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Ann-Marie Häggman Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 1 1.2 MATERIALURVAL OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2012

Skolbiblioteksplan 2012 Skolbiblioteksplan 2012 Talavids ue 2012-03-01 2(8) 1 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att i dagens föränderliga samhälle på ett bra sätt kunna hantera stora mängder information

Läs mer

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013

Bokelundskolans skolbibliotek. - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Bokelundskolans skolbibliotek - Beskrivning och utvärdering av skolbiblioteksverksamheten läsåret 2012/2013 Rebecca Borg Eric Haraldsson Skolbibliotekarier, Bokelundskolan 2013 1 Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Kursplanen i ämnet svenska

Kursplanen i ämnet svenska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet svenska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Nationella skolbiblioteksgruppen vilka är vi?

Nationella skolbiblioteksgruppen vilka är vi? Nationella skolbiblioteksgruppen vilka är vi? Bibliotek i folkhögskola och folkbildning, Centrum för Lättläst, DIK-förbundet, Föreningen Svenska Läromedel, Författarcentrum, Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier,

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Planens upplägg Planen består av fyra delar:

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Planens upplägg Planen består av fyra delar: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN 2016-2019 1. Planens upplägg Planen består av fyra delar: 1.1 Inledning 2. Bibliotekslagen och skollagen 3. Om de kommunala biblioteksverksamheterna 4. Planer för 2016-2019

Läs mer

Skolbiblioteksplan 2013

Skolbiblioteksplan 2013 2013-02-13 Hallsta skola Skolbiblioteksplan 2013 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Nedan plan är våra mål och delmål för 2014-2015 och skall revideras och utvärderas inför varje nytt läsår. När årskurs 5 är slut är vårt mål att eleven

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

ÄNGDALA SKOLOR AB. Mediateksplan

ÄNGDALA SKOLOR AB. Mediateksplan ÄNGDALA SKOLOR AB Mediateksplan Reviderad sommaren 2013 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Vision för Mediateksverksamheten... 3 Lägesbeskrivning... 4 Övergripande Verksamhetsmål... 5 Mål för

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer