skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola"

Transkript

1 skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket

2 Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet. Det står i skollagen och är inget som skolhuvudmannen kan välja bort. Lösningarna kan däremot se olika ut. Beroende på pedagogisk inriktning, programutbud, geografisk belägenhet, elevunderlag och andra omständigheter måste lokala beslut kring verksamheten tas. En del skolor samarbetar med folkbibliotek. Detta kan till exempel göras för att man vill skapa en verksamhet med bredare kompetensgrund genom att involvera fler professioner. På vissa orter kan det vara av resursskäl eller på grund av små skolenheter. Styrdokumenten Skolans och skolbibliotekets grundläggande arbete styrs av skollagen. Verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet beskrivs och utformas efter läroplanerna. Eftersom skolbiblioteket är en del av skolan ska verksamheten utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. Med andra ord de läroplaner, ämnesplaner och kursplaner som är aktuella för sammanhanget Biblioteksplaner Alla kommuner måste ha en politiskt antagen biblioteksplan där verksamheten för samtliga offentligt finansierade biblioteksformer ska finnas beskriven. En högkvalitativ biblioteksplan är ett bra verktyg för utveckling och kvalitetssäkring för verksamheterna. I de fall skol-bibliotek och folkbibliotek inte är två fullständigt separerade verksamheter ska relationen dem emellan beskrivas tydligt. Varför formalisering? Muntliga avtal godkänns inte av Skolinspektionen när de inspekterar skolbiblioteksverksamhet. Utan formalisering blir det dessutom svårt att hålla reda på ansvarsområden, och utveckling genom utvärdering omöjliggörs. För att undvika oklarheter kring verksamhetens upplägg och innehåll bör alla samarbeten formaliseras. Skriftliga avtal mellan skola och folkbibliotek bör ta upp alla de punkter som nämns i denna skrift. Det är även en fördel att ha en verksamhetsplan med tydligt mätbara mål som är väl förankrad i hela skolans organisation. Med grund i denna kan verksamheten genomgå en årlig utvärdering och välgrundade beslut om arbetets fortsatta inriktning och prioriteringar kan tas. Det är viktigt att skolbibliotekets arbete ständigt hålls uppdaterat för att möta upp mot de behov som är aktuella.

3 Foto: OTO Development/CC Likheter och skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek Det är viktigt att veta att skolbibliotek och folkbibliotek inte är identiska och sinsemellan utbytbara verksamheter. Ett folkbibliotek kan inte per automatik driva skolbiblioteksverksamhet. Uppdragen och kompetenskraven, ser olika ut för de olika verksamhetsformerna. Uppdragen är dessutom resurssatta utifrån de behov som finns. Man måste vara medveten om att en omflyttning av dessa resurser innebär att en grupp och dess behov riskerar att förfördelas gentemot en annan. Både skolbibliotek och folkbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt 3 barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 2 Mycket förenklat kan man säga att folkbibliotekets uppdrag vänder sig mot en bredare allmänhet och ska fungera som allt från kulturförmedlare till mötesplats. Eftersom det riktar sig till alla måste folkbiblioteket ha ett utbud som tillfredsställer många olika behov. Skolbibliotekets uppdrag är däremot tydligt kopplad till just skolsituationen. Målgruppen är avgränsad till elever och skolans personal. För att skolbiblioteksverksamheten ska kunna ge största möjliga utdelning är målet att den ska 2 Bibliotekslagen 6

4 vara en del av det team som jobbar för elevernas måluppfyllelse. Skolbiblioteket regleras i skollagen vilket inte folkbiblioteket gör. Skolinspektionen är den instans som bevakar att lagen efterföljs och att alla elevers rättigheter verkligen blir uppfyllda. Följande krav ska enligt inspektionen vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek: 1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna 2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier 3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning Hur har andra gjort? Under projektperioden har Kungl. biblioteket fått in en mängd exempel på hur samarbeten mellan skola och folkbibliotek kan se ut. En analys av materialet visar på ett antal gemensamma områden vilka bör tas i beaktande när verksamheten utformas. 4 Foto: Jens Gustavsson/KB

5 Dessa är: Ansvarsfördelning Samarbetets innehåll Styrdokument Ekonomi Formalisering Ansvarsfördelning Skolan äger frågan. Verksamheten ska jobba mot skolans mål och det är framförallt i skollagen som regleringarna finns. I ett samarbete mellan skola och folkbibliotek kan ansvaret alltså inte överlämnas till folkbiblioteket. Skolbibliotekspersonalen kan antingen organiseras under folkbibliotekschefen eller direkt under rektor. I de fall folkbibliotekschefen är chef bör skolhuvudmannen fungera som verksamhetsansvarig. Denna lösning finns bland annat i Enköping där bibliotekschefen är arbetsgivare men rektor och skolbibliotekarien diskuterar med utgångspunkt från skolans pedagogiska inriktning och verksamhetsplan arbetets innehåll, inriktning och utveckling. Skolbibliotekarien leder och utvecklar skolbiblioteksverksamheten utifrån rektors direktiv pdf/publikationer/handlingsplan%20skola_bibl% pdf Samarbetets innehåll Det är vanligt att folkbiblioteket erbjuder en slags basverksamhet som kan kompletteras med olika tilläggstjänster. Basverksamheten syftar oftast inte till att fungera som fulllödig ersättning för en egen skolbiblioteksverksamhet utan är i typfallet enbart ett komplement. Samma sak gäller i de fall man från kommunen erbjuder bokbuss som besöker skolor. Inte heller detta uppfyller kraven från Skolinspektionen utan blir enbart ett komplement. Basutbudet består ofta av genomgång och visning av bibliotekets resurser (databaser, fysiskt bestånd osv) samt gruppbesök med tillfälle att låna medier. Vanliga tilläggstjänster är t.ex.: Bokprat (för klasser/på föräldramöten/för pedagoger) Informationssökning och källkritik Konsultation vid arbete på skolbiblioteket (t.ex. uppbyggnad, medieöversyn, inköpsrutiner) För att skapa en fullödig skolbiblioteksverksamhet krävs dock ett mer utvecklat innehåll. Skolinspektionen hänvisar till lagens förarbeten 4 där skolbibliotek beskriv som en gemensam och ordnad resurs som ställs till elevernas och lärarnas 4 Prop 2009/10:165 s.284 5

6 förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja eleverna. En skola kan med andra ord inte nöja sig med ett par nedslag på folkbiblioteket per år utan måste planera för en verksamhet som fortlöpande är just en del av del av det pedagogiska arbetet. De flesta skolbiblioteksintressenter är ganska överens om vilket innehåll och vilka aktiviteter som sammantaget utgör god skolbiblioteksverksamhet. Detta blev tydligt redan i kartläggningen En rörig tillvaro som berör 5 som Kungl. biblioteket gav ut 2013 där en sammanställning av skolbiblioteksintressenter kom till samma slutsats som framkommer i insamlingen till detta projekt. För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån följande basuppdrag: Pedagogisk verksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning Ekonomi Hur man löser de ekonomiska åtagandena skiljer sig mycket åt. Det viktigaste är att åskådliggöra att tjänster och utbud kopplade till skolans verksamhet kostar pengar Var denna kostnad ska placeras måste formaliseras. Olika verksamheter har gjort olika val. 1. Medel förs från skolan till folkbiblioteket Detta kan ske på en mängd olika sätt och nivåer. En grundavgift (för noggrant specificerade tjänster/utbud) per elev och termin tas ut. En avgift per (tilläggs-) tjänst tas ut. 2. Kostnaden läggs på folkbiblioteket Kostnader kopplade till skolbibliotekverksamheten måste i dessa fall specificeras och tillföras befintlig budget. Folkbiblioteket tillhandahåller personal med särskilt skolbiblioteksansvar som arbetar med de lokala skolorna, antingen på plats i de egna lokalerna eller utlokaliserat på skolorna. 3. Kostnaden läggs centralt Ett upplägg som oftast används då det finns en kommunal organisation som inte gjort en tydlig separering av arbetet mellan kultur/fritid och utbildning. En skolbibliotekscentral med medier och personal upprättas.

7 Checklista Den kommunala biblioteksplanen ska bestå av mätbara mål samt vara uppföljningsbar. Biblioteksverksamheten ska vara kopplad till relevanta lagar och styrdokument (som skollagen och skolans verksamhetsplan) 6 Foto: Jens Gustavsson/KB Skolbibliotek består av skola och bibliotek. Två kompetenser som tillsammans skapar en ny (starkare) enhet. De mål som ska uppfyllas är i första hand de som är formulerade för eleverna. Verksamheten ska vara en del av skolans uppdrag och jobba mot läroplaner och kursmål. Alltså måste skolan vara huvudansvarig för skolbiblioteksverksamheten. Skolbiblioteket ska finnas tillgängligt kontinuerligt för elever och pedagoger. Med andra ord kan inte kraven anses som uppfyllda genom sporadiska besök på ett närliggande bibliotek. Behöver skolan samarbeta med folkbiblioteket är det viktigt att det sker på ett formaliserat sätt. Det viktigaste är alltså inte att arbetet görs på ett särskilt sätt utan snarare att det som görs är medvetet, tydligt kopplat till skolans mål och med tydlig ansvarsfördelning. Arbetet ska vara uppföljningsoch utvärderingsbart. 6 Biblioteksplan 2.0, 7

8 Läsa mer Kungl. biblioteket Om mandatfördelning och skolbiblioteksdefinitioner. En rörig tillvaro som berör. En%20r%C3%B6rig%20tillvaro%20 som%20ber%c3%b6r.pdf Bilagor Exempel på formaliserade samarbeten mellan skola och folkbibliotek Uppsala: Dokument/Dokument/a9b5075e b3a1-d7cdc0ec5cee.pdf Stockholm: https://biblioteket.stockholm.se/ sites/default/files/forsaljning_av_ skolbibliotekstjanster.pdf Om biblioteksplaner. Biblioteksplan 2.0 Skollagen /?bet=2010:800 Bibliotekslagen Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag _sfs KONTAKT Elin Lucassi Södertälje: demokrati/politik%20och%20 p%c3%a5verkan/n%c3%a4mnder/ Jarna_KDN/Sammantr%C3%A4 deshandlingar/2012/ / Policy%20f%C3%B6r%20folkbibliotekens%20tj%C3%A4nster%20gentemot%20grund-%20och.pdf Kungl biblioteket Box Stockholm Produktion: Kungl. biblioteket 2014 Dnr 237-KB

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer