Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2016 Granskning av tillgången till skolbibliotek Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 Rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsningar Lagstiftning och riktlinjer Granskningsresultat... 7 Biblioteksplan inklusive organisation... 7 Kartläggning av skolbiblioteket Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek Bedömning Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning Bedömning Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden Bedömning Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek Bedömning Revisionell bedömning och rekommendationer Rekommendationer Trelleborgs kommun Page 2 of 12

3 1. Sammanfattning Skolbibliotek utgör en viktig resurs för elevers utveckling i enlighet med de mål som satts upp för skolans verksamhet. Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Den revisionella bedömningen är att inte alla elever har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Bedömningen grundas på att kvaliteten på skolbiblioteken är starkt varierande till den grad att vissa inte anses kunna utgöra ett skolbibliotek även om det finns någon form av bibliotek på plats. Vidare grundas bedömningen på att alla bibliotek inte kan anses vara anpassade till elevernas behov av språkutveckling och stimulera till läsning. Det har hittills saknats en ändamålsenlig, systematisk uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden. Viktigt att poängtera är dock att samverkan mellan bildningsnämnden och kulturnämnden med förvaltningar uppfattas som ändamålsenlig och att den har tydliggjorts och stärkts ytterligare med den nyligen framtagna skolbiblioteksstrategin. De brister som påpekats i denna rapport är kända och i och med den gemensamma skolbiblioteksstrategin förväntas flera av bristerna adresseras och åtgärdas. Rekommendationer Vi rekommenderar att bildningsnämnden följer den antagna skolbiblioteksstrategin och åtgärder som redan har föreslagits för att åtgärda de brister som framkommit i denna rapport när det gäller likvärdig tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Vidare föreslås att bildningsnämnden tillser att skolbiblioteken följs upp regelbundet utifrån tydliga, mätbara mål. Trelleborgs kommun Page 3 of 12

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Kravet på att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek gäller både offentliga och fristående skolor. Revisorerna har med anledning av genomförd riskanalys valt att granska tillgången till skolbibliotek Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsfrågan som ska besvaras är: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Revisionskriterierna är följande: Skollagen Bibliotekslagen Kommunens mål- och styrdokument Kontrollmål De kontrollmål som uppställts är att: Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden. Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek Metod och avgränsningar Granskningen avser revisionsåret De metoder som använts är granskning av dokument samt intervjuer. Intervjuer har genomförts med: - vice ordförande bildningsnämnden Trelleborgs kommun Page 4 of 12

5 - chefen för bildningsförvaltningen, - verksamhetschefen för grundskola - verksamhetschefen för gymnasieskola - processledare, Vannhögskolan, grundsärskolan högstadium - samordningsansvarig skolbibliotekarie, Kulturnämnden samt rektorerna från följande skolor: - Söderslättsgymnasiet, Bastionsenheten, tillika rektor för gymnasiesärskolan - Skegrie Skola och V. Alstad skola (f-5) - Lillevångsskolan (f-5) Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Trelleborgs kommun Page 5 of 12

6 3. Lagstiftning och riktlinjer Bestämmelser om skolbibliotek finns i 2 kap. 36 skollagen (2010:800) där det framgår att Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I 5 och 7 10 bibliotekslagen regleras bland annat att skolbiblioteken såsom del i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska biblioteken främja språkutveckling på minoritetsspråken samt andra språk. Vidare ska de ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions-nedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. I bibliotekslagen framhålls en grundläggande skillnad mellan skolbibliotek och folkbibliotek genom krav på hur skolbibliotek ska fungera; de ska vara en del av elevernas utbildning genom att ingå* + i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning. I avsnitt 2.8 läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) framgår tydligt rektorns ansvar för skolbiblioteket. Skolbibliotek behandlas även i propositionen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (2009/10:165). I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. Av propositionen framgår att med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Vidare skrivs i propositionen att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel och tillgången till skolbibliotek kunna ordnas på olika sätt, beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolornas och elevernas olika behov och förutsättningar ska kunna medföra variation i anordnandet av skolbibliotek. Skolverket definierar ett skolbibliotek som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service. Statens kulturråds skolbiblioteksutredning använde följande definition av skolbibliotek, där också bibliotekspersonal ingick: Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag. Värt att notera är att det i såväl lag som proposition saknas krav på att skolbibliotek ska vara bemannade med skolbibliotekarier. Skolinspektionen beskriver sin tolkning av lagkraven i ett informationsblad från september Av detta framgår exempelvis att vad som menas med tillgång till skolbibliotek och hur ett skolbibliotek bör vara utrustat. Liksom i propositionen framgår att folkbibliotek inte kan ersätta ett skolbibliotek med mindre att det är specialutrustat. För skolor på landsbygd nämns olika tekniska hjälpmedel samt möjligheten till nära samarbete med en bokbuss. Trelleborgs kommun Page 6 of 12

7 4. Granskningsresultat I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i granskningen utifrån de uppställda kontrollmålen. Dessa är i sin tur baserade på de krav som ställs i skollagen avseende tillgången till skolbibliotek och de förtydligande som skolinspektionen tagit fram avseende detta. När det gäller kontrollmålet om samverkan med kulturnämnden så besvaras den dels sparat, dels invävd under avsnitten om övriga kontrollmål. Biblioteksplan inklusive organisation På initiativ av kulturnämnden finns i Trelleborgs kommun en biblioteksplan för åren Biblioteksplanen omfattar även skolbiblioteken och hänvisar i detta avseende till de lagar som reglerar skolbibliotek. Av planen framgår följande om organisationen avseende skolbibliotek. Bildningsnämnden, genom rektorerna, ansvarar för all skolbiblioteksverksamhet vid grundskolorna och gymnasiet. Vidare framgår att tillgången till ett skolbibliotek är en demokratisk fråga om likvärdighet. I planen framhålls vikten av ett nära samarbete mellan skola och bibliotek för att höja utbildningsnivån för medborgarna i Trelleborg. Enligt planen förutsätter detta kompetenta skolbibliotekarier organiserade i en skolbibliotekariepool omfattande fem heltidstjänster. Idag finns det sex bibliotekarier anställda i poolen efter en sammanslagning av två halvtidstjänster på folkbibliotek på två skolor. Därutöver är en bibliotekarier samt en biblioteksassistent placerade på gymnasieskolornas respektive mediatek. I kommunen är skolbibliotekarierna anställda av kulturnämnden som stöd till rektorer och skolbiblioteksansvariga på samtliga skolor. Samordnaren för skolbibliotekariepoolen anställdes i denna position i april Skolan ansvarar i sin tur för verksamhetens resurser i form av medier, utrustning, material, utlåning och annat relevant. I Trelleborgs kommun finns 16 grundskolor. Särskolorna är integrerade i grundskolornas verksamhet. Under 2015 har det funnits utbildad bibliotekspersonal vid två av skolornas skolbibliotek då dessa varit integrerade i folkbiblioteken. Från och med 2016 så ska dessa sammanslagna bibliotek delas och skolan överta ansvaret helt för skolbiblioteken. Gymnasieskolan har två enheter. Vid båda dessa finns mediatek bemannad med en bibliotekarie och en biblioteksassistent, en heltidstjänst på vardera enhet, anställda av kulturnämnden, se mer om detta nedan. Av intervjuer har framkommit att vissa skolor har någon personal eller praktikant utsedd till att ta hand om skolbiblioteket. Kartläggning av skolbiblioteket I juni 2015 genomfördes en kartläggning av Trelleborgs kommuns skolbibliotek av den nyrekryterade samordnaren för skolbibliotek. Av denna kartläggning framgår att det finns stora skillnader mellan de olika skolornas skolbibliotek, inte minst när det gäller vilka resurser som läggs på denna del av verksamheten. I kartläggningen påpekas dock att det vid kartläggningens genomförande inte gick att få fram jämförbara siffror från skolorna Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek Av lag och riktlinjer framgår att elever ska ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Av intervjuer framgår att de flesta eleverna har tillgång till någon form av skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det finns ett undantag och det avser två skolor, en skola för årskurserna 4-6 och en för årskurserna 7-9. Skolorna ligger i anslutning till varandra och ska slås samman och har från och med vecka 43 samma rektor. Det finns enligt uppgift ett väl fungerande bibliotek för högstadiet och nu ska man utveckla detta för att även leva upp till mellanstadiets behov. Trelleborgs kommun Page 7 of 12

8 Av intervjuer har samtidigt framgått att kvaliteten på skolbiblioteken varierar starkt mellan skolorna (se vidare under avsnitt 4.2). Från bibliotekariernas håll framhålls vikten av att ett skolbibliotek ska vara tillgängligt, elever ska kunna låna böcker även utan lärares hjälp, det ska vara lätt att hitta böcker, miljön ska vara inspirerande och det ska finnas medier av olika slag. Böckerna (särskilt facklitteratur) bör innehålla aktuell information och bör vara inspirerande, det vill säga, böckerna är inte utbytbara mot sökning i databaser. Enligt bibliotekarierna lever inte alla skolbibliotek inom kommunen idag upp till dessa kriterier. Givet de brister som finns anser skolbibliotekarierna att alla elever inte har tillgång till ett skolbibliotek av ändamålsenlig kvalitet Bedömning Bedömningen är att alla elever i dagsläget inte har tillgång till ett skolbibliotek av tillräcklig kvalitet även om det inom de flesta skolenheter finns någon form av skolbibliotek. Se mer kring detta under avsnitt Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Av intervjuer har framkommit att biblioteken omfattar böcker, såväl facklitteratur som skönlitteratur. Samtliga elever ifrån årskurs 4-9 har egna chromebooks vilket möjliggör informationssökning på internet. Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 har delar på ett antal ipads. Av intervjuer med verksamhetsansvariga på förvaltningsnivå liksom med bibliotekarie samt vissa av rektorerna har dock framkommit att det finns stora skillnader på kvaliteten på skolbiblioteken på de olika skolorna. Exempelvis är de böcker som finns tillgängliga i biblioteken i flera fall inaktuella eller särdeles relevanta för att stimulera till läsning. I vissa skolor pågår nu en genomgång och rensning av böcker och uppdatering med hjälp av skolbibliotekarierna. Miljöerna skiljer sig även åt från de där man har skapat en stimulerande läsmiljö till en skola där böckerna förvaras i låsta skåp i matsalen. En faktor som framhålls som avgörande är bristen på lokaler. Denna fråga är enligt uppgift prioriterad av bildningsnämnden och ingår i lokalförsörjningsplanen. Skolbibliotekarierna från poolen kan föreslå vilket urval av böcker som vore lämpligt i biblioteken men det är upp till varje rektor att köpa in böckerna och annan utrusning. Det finns inga officiella nationella riktlinjer kring hur mycket resurser som bör budgeteras för skolbiblioteken årligen. På förfrågan om hur mycket resurser varje skola lägger ner på sitt skolbibliotek så framgår att det inte finns något gemensamt system för att mäta detta i kommunen. Varje rektor ansvarar för sin skola och vad de lägger in i budgeten varierar. Av intervjuer framkommer att i den mån uppgifter om nedlagda resurser har kunnat presenteras har de skilt sig mycket åt mellan skolorna. Exempelvis lägger gymnasieskolans enheter med ca 1200 elever kr/år på litteratur och databaser, därtill tillkommer kr/år för nationalencyklopedin. På en grundskola med årskurserna f - 5,med ca 400 elever ligger utgiften på kr/år för skolbiblioteket. Det finns här inte någon särskilt ansvarig i personalen utsedd för att sköta skolbiblioteket. På en mindre skola med 74 elever köper man böcker för ca kr/år, denna summa beräknas räcka till den löpande verksamheten men inte till några extrainsatser. Denna skola är en mindre enhet belägen utanför Trelleborgs tätort. Som ett komplement till skolbiblioteket har man här ett eget besök i månaden av bokbussen. På en annan skola utnyttjar man även kommunens huvudbibliotek som ligger på ett 20 minuters promenadavstånd. Grundärskolan har en egen budget och för dess elever vid Vannhögsskolan köper man böcker för ungefär 100 kr per elev och läsår. Av intervju med representant för grundsärskolan framkom även att möjligheterna till stöd från skolbibliotekariepoolen inte var känt. Vidare uppges att det skolbibliotek som finns på enheten inte alltid Trelleborgs kommun Page 8 of 12

9 är anpassat vare sig i miljö eller urval av böcker som passar deras elever behov. Av den anledningen väljer man att istället plocka in böcker från skolbiblioteken till de egna lokalerna eller att man lånar in böcker från folkbiblioteken samt även besöker dessa. Sedan en kort tid har grundsärskolan samma rektor som grundskolan på samma enhet. Detta ger enligt uppgift andra möjligheter för utveckling av skolbibliotek som riktar sig mot samtliga verksamheter. En fråga är om skolbiblioteken har böcker även på andra språk än svenska för att främja läsningen för elever men andra modersmål. Av intervjuer framgår här att det varierar beroende av de behov som finns vid varje skola. Flera hänvisar till att man vid behov lånar in böcker från folkbiblioteken. När det gäller mediateken vid gymnasieskolans enhet Bastionen uppges bibliotekarierna på många olika sätt verkar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning, till exempel anordnas författarbesök, bokcirklar. Vidare håller bibliotekarien föreläsningar om källkritik/sökkritik och studieteknik. Eleverna har även möjlighet att boka enskilda möten med bibliotekarien för att för hjälp att söka information till skolarbeten eller för att skriva ett cv. I mediatekets lokaler har man även utställningar i samarbete med kulturnämnden. Under hösten 2016 ska den statliga satsningen läslyftet 1 påbörjas för att kompetensutveckla personalen. Trelleborg ämnar vara med i denna satsning. Skolbibliotekarier samt medarbetare från grundskolan deltar i denna satsning Bedömning Bedömningen är att det finns stora skillnader mellan skolbiblioteken när det gäller innehållet d.v.s. urvalet av böcker och andra hjälpmedel. Bedömningen är vidare att även om det är varje rektors ansvar att tillse att det finns ändamålsenliga skolbibliotek så är det orimligt att det finns så stora skillnader mellan skolorna som organisatoriskt tillhör samma huvudman. I praktiken innebär detta att elever inom Trelleborgs kommun får helt olika förutsättningar för stöd i sitt lärande när det gäller tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek. Samma skillnader återfinns när det gäller om biblioteken är anpassade till att stimulera eleverna till läsning och främja deras språkutveckling. Här finns vidare stora skillnader på om skolan har personal avsatt för skolbiblioteket och i vilken utsträckning som skolan använder det stöd som finns att tillgå i form av skolbibliotekariepoolen. Dock ska betonas att de brister som nämnts ovan är kända för förvaltning och nämnd och åtgärder förväntas vidtas i samband med att den nya skolbiblioteksstrategin initieras Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden. Som framgått ovan finns det en av kulturnämnden anställd pool om sex skolbibliotekarier som stöd för bildningsnämndens verksamhet. Vidare inbjuds skolbibliotekarierna ibland till rektorernas egna möten. På skolnivå är det upp till varje skola att bjuda in skolbibliotekarierna i den mån de har behov därav. Någon skola nämner att man bjuder in skolbibliotekarierna i samband med terminsstart. Av intervjuer och månadsrapporter från skolbibliotekarierna framgår att det varierar mycket mellan skolorna om man använder sig av denna möjlighet. På flera av grundskolorna har man valt att ta hjälp av skolbibliotekarierna för att gallra biblioteken på gamla och inaktuella böcker. På andra skolor gör man mer aktiva insatser med eleverna. Vid vissa skolor har biblioteksråd inrättats med representanter från såväl eleverna som skolbibliotekarie. 1 Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18 Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen. (Skolverkets hemsida ) Trelleborgs kommun Page 9 of 12

10 Som nämnts tidigare har ansvariga inom särskolan inte känt till denna möjlighet till samverkan och stöd som finns från kulturnämnden. I granskningen har även framkommit att Av intervjuerna har även framkommit att nämnderna har tagit fram en skolbiblioteksstrategi. I strategin framgår arbetsfördelningen mellan förvaltningarna och förväntningarna på skolbiblioteket innehåll och utformning. Samtliga skolor kommer enligt uppgift att samverka med skolbibliotekarierna. Initialt görs en kartläggning utifrån definitionen utvidgat skolbibliotek. I praktiken ska varje skola som steg 1 under läsåret 2016/17 göra en nulägesbedömning av skolbiblioteken med hjälp av skolbibliotekarierna. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att öka likvärdigheten. Det framgår av intervjuer att man från bildningsförvaltningens håll är nöjda med samverkan med den personal som är anställd inom kulturförvaltningen som arbetar med skolbiblioteken Bedömning Bedömningen är att det överlag finns en god samverkan med kulturnämnden genom dess förvaltning. Dock kan samverkan med vissa skolor öka. Vidare saknas idag en samsyn kring kvaliteten på skolbiblioteken vilket kan leda till att tillgången på skolbibliotek inte blir likvärdig i kommunen. Dock har åtgärder kring samsyn och samverkan redan vidtagits då man gemensamt har tagit fram strategi för skolbiblioteken i syfte att bidra till ökad samsyn och ökat samarbete Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek. Av intervjuer har framkommit att det hittills inte har skett någon uppföljning eller återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden utöver den rapportering som skedde till nämnden via grundskoleberedningen inför och efter skolinspektionens tillsyn år I skolinspektionens rapport framkom ingen kritik mot skolbiblioteken. Genom det nya systemet för kvalitetsuppföljning, Stratsys, ska all verksamhet följas upp två gånger per år men detta har inte kommit igång riktigt ännu. Och vad denna uppföljning kommer att innefatta när det gäller skolbibliotek har inte framkommit vid de intervjuer som genomförts i denna granskning men som nämnts kommer en analys och bedömning att göras framöver i samband med att den nya skolstrategin initieras. Samordnaren för skolbibliotekarierna rapporterar varje månad om sin verksamhet till närmaste chef inom kulturförvaltningen. Denne rapporterar vidare till kulturnämnden. Personalen vid gymnasieskolans mediatek sammanställer kvalitetsrapporter som skickas till rektorerna och verksamhetschefen för gymnasieskolan hos huvudmannen. Rektor för Bastionen skickar även rapport och plan för till verksamhetschefen för gymnasieskolan. Detta utgör underlag i huvudmannens rapport till gymnasieskolans beredningsgrupp bestående av sex förtroendevalda från bildningsnämnden. En rapportering gjordes senast i oktober Av granskningen har även framkommit att skolbiblioteken inte har ingått som något kontrollmoment i de interna kontrollplanerna de senaste tre åren Bedömning Bedömningen är att det inte sker någon uppföljning eller återrapportering till bildningsnämnden kring skolbibliotek ännu. Rapportering om skolbibliotekariernas verksamhet sker till kulturnämnden. Trelleborgs kommun Page 10 of 12

11 5. Revisionell bedömning och rekommendationer Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Den revisionella bedömningen är att inte alla elever har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Bedömningen grundas på att kvaliteten på skolbiblioteken är starkt varierande till den grad att vissa inte anses kunna utgöra ett skolbibliotek även om det finns någon form av bibliotek på plats. Vidare grundas bedömningen på att alla bibliotek inte kan anses vara anpassade till elevernas behov av språkutveckling och stimulera till läsning. Det har hittills saknats en ändamålsenlig, systematisk uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden. Viktigt att poängtera är dock att samverkan mellan bildningsnämnden och kulturnämnden med förvaltningar uppfattas som ändamålsenlig och att den har tydliggjorts och stärkts ytterligare med den nyligen framtagna skolbiblioteksstrategin. De brister som påpekats i denna rapport är kända och i och med den gemensamma skolbiblioteksstrategin förväntas flera av bristerna adresseras och åtgärdas. Rekommendationer Vi rekommenderar att bildningsnämnden följer den antagna skolbiblioteksstrategin och åtgärder som redan har föreslagits för att åtgärda de brister som framkommit i denna rapport när det gäller likvärdig tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Vidare föreslås att bildningsnämnden tillser att skolbiblioteken följs upp regelbundet utifrån tydliga, mätbara mål. Gabriella Fredriksson Alf Wahlgren Projektledare Uppdragsledare Trelleborgs kommun Page 11 of 12

12 Trelleborgs kommun Page 12 of 12

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2018-09-11 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll 1. Rättslig reglering av skolbibliotek... 3 2. Vem som ansvarar för att elever får tillgång till skolbibliotek... 4 3. Definition

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Kumlaby skola i Kumla kommun.

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Kumlaby skola i Kumla kommun. rn Skolinspektionen Beslut Kumla kommun servicecenter@kumla.se 2018-05-21 Dnr 400-2016:11433 Rektor Malin Hallberg malin.hellberg@kumla.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk

Läs mer

Beslut. Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mörarps skola i Helsingborgs kommun.

Beslut. Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mörarps skola i Helsingborgs kommun. en j Skolinspektionen Beslut Huvudman kontaktcenter@helsingborg.se 2018-03-05 Dnr 400-2016:11433 Rektor john.horvat@helsingborg.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Möllevångsskolan i Malmö kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Möllevångsskolan i Malmö kommun. Skolinspektionen. Skolinspektionen Beslut Malmö stad malmostad@malmo.se 2018-03-16 Dnr 400-2016:11433 Rektor: Andreas Katsanikos andreas.katsanikos@malmo.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk

Läs mer

När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.

När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Beslut Huvudman sundsvalls.kommun@sundsvall.se 2018-03-23 Dnr 400-2016:11433 Rektor roger.jagebo@skola.sundsvall.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hellbergsskolan

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola i. Beslut Dnr :11433

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola i. Beslut Dnr :11433 Beslut Strängnäs kommun kommun@strangnas.se 2018-02-15 Dnr 400-2016:11433 Eric Rudholm eric.rudholm@strangnas.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Mariefreds skola

Läs mer

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Kartläggning av skolbiblioteken som pedagogisk resurs Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Avgränsningar... 1 1.4 Ansvariga nämnder... 1 1.5

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan i Kungsbacka kommun.

Beslut. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan i Kungsbacka kommun. r> j Skolinspektionen Beslut Vittra AB info@vittra.se 2018-01-23 Dnr 400-2016:11433 Rektor sandy.bjornwall@vittra.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vittra Forsgläntan

Läs mer

Beslut. e> Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Nästegårdskolan F-9 i Vara kommun.

Beslut. e> Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Nästegårdskolan F-9 i Vara kommun. .J e> Skolinspektionen Beslut Huvudman vara.kommun@vara.se 2018-03-02 Dnr 400-2016:11433 Rektor per.lundh@vara.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Nästegårdskolan

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Ingelstad skola i Växjö kommun. Beslut Dnr :11433

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Ingelstad skola i Växjö kommun. Beslut Dnr :11433 Beslut Växjö kommun Info@vaxjo.se 2018-03-12 Dnr 400-2016:11433 Christian Bjelk Christian.bjelk@vaxjo.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Ingelstad skola i Växjö

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vallaskolan i Södertälje kommun. Beslut Dnr :11433

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Vallaskolan i Södertälje kommun. Beslut Dnr :11433 Beslut Södertälje kommun kontaktcenter@sodertalje.se 2018-04-27 Dnr 400-2016:11433 Ulrika Hamber Videfors ulrika.hamber-videfors@sodertalje.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk

Läs mer

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Sida 1 (5) Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Om skolbiblioteket Skolbiblioteket ligger centralt i skolan och välkomnar våra ca 1100 elever alla dagar i veckan mellan ca 8.15-15.30. Här

Läs mer

Beslut. r Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hjulsta grundskola i Stockholms kommun.

Beslut. r Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hjulsta grundskola i Stockholms kommun. r Skolinspektionen Beslut Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se 2018-02-20 Dnr 400-2016:11433 Biträdande rektor gabriella.gustafssonstockholm.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hörnefors centralskola i Umeå kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Hörnefors centralskola i Umeå kommun. Skolinspektionen. Skolinspektionen Beslut Umeå kommun umea.kommunaumea.se 2018-04-16 Dnr 400-2016:11433 Rektor vid Hörnefors centralskola karin.thvsellaumea.se Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk

Läs mer

tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs

tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs De egentliga uppdragsgivarna MÅLBILD 2018 En skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg

Läs mer

Dnr :11433 Beslut

Dnr :11433 Beslut rin Skolinspektionen Beslut goteborg@goteborg.se 2018-01-17 angelique.bergagard@lundby.goteborg.se Dnr 400-2016:11433 Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Bräckeskolan

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Musikugglan i Karlskrona kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Musikugglan i Karlskrona kommun. Skolinspektionen. Skolinspektionen Beslut musikugglanatantqron.nu 2018-01-31 andreas.liljekvistatantqron.nu Dnr 400-2016:11433 Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Musikugglan i Karlskrona

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 44-2017:5715 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag Org.nr. 556566-1815 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V)

Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V) Sida 1 av 5 55 Diarienr: KS-2018/00161 Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens - Elisabeth Zackrisson (V) Beslut Efter ytterligare inlägg av Elisabeth Zachrisson,

Läs mer

Plan för skolbiblioteksutveckling

Plan för skolbiblioteksutveckling Plan för skolbiblioteksutveckling 2019-2022 Bun 2018/230 Sofia Malmberg 2018-08-23 1 (9) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1. Framgångsrikt arbete med skolbibliotek som en del av skolans pedagogiska verksamhet...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundskola

Beslut efter uppföljning för grundskola Kungsbacka kommun info@kungsbacka.se Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Smedingeskolan A i Kungsbacka kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Smedingeskolan A genomförde tillsyn av Kungsbacka

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan 2017-02-172017-02-17 Biblioteksplan 2015-2020 Antagen av Humanistiska nämnden 2015-04-29 Postadress Besöksadress Internet Telefon Telefax Bankgiro Org.nr 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se 0690-250 100

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN

BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 1 Bakgrund Enligt bibliotekslagen 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Hermods gymnasium ab Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Hermods gymnasium ab 2 (9) Tillsyn av Hermods gymnasium ab har genomfört tillsyn av Hermods gymnasium ab (556528-6696)

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:5086 Humfry Utbildning AB Org.nr. 556729-2478 malmo@humfryskolan.se för grundskola efter tillsyn i den fristående grundskolan Humfryskolan i Malmö kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola OEStur 2019, 0.e,i9 kb1ez56-4/ skytiv Pj- E E' Lik-464rvbe-,z 6 js' Fe-rev: Dnr 43-2017:5780 LA--4enf Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för grundsärskola efter tillsyn i Lag mansskolan Alfa MH i Mjölby

Läs mer

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Biblioteksverksamheten Gällivare kommun Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola a No, Skolinspektionen Beslut Move & Walk Sverige AB Org.nr. 556549-5180 Eszter@movewalk.se Rektor vid grundsärskolan Move & Walk Solna szilvia.jozsa@movewalk.se Beslut för grundsärskola efter förstagångstillsyn

Läs mer

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år Beslutad i Utbildningsnämnden 2019-04-17 Beslutad i Kommunstyrelsen 2019-05-28 Kunskapsstegen Sökprocess Informationskompet ens Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9 0 5 år F årskurs 5 BVC Lånekort

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 43-2017:5955 Vetlanda kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vetlanda kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Mora kommun

Skolbiblioteksplan för Mora kommun Skolbiblioteksplan för Mora kommun 2017-2019 Syfte Syftet med biblioteksplanen är att skapa tydliga riktlinjer för skolbibliotekscentralens verksamhet. Denna plan gäller fram till 2019 och ska därefter

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek 2019-2021 LAGAR OCH RIKTLINJER Bibliotekslagen: 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5095 Rotsunda Utbildning AB Org.nr. 556888-4240 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Norra Strandskolan i Sollentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2018:182 Academy of Music and Business Education Vara AB Org.nr. 559048-9760 anna.sjogren@ambsweden.com Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn av Academy of Music and

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-19/2018 FASTSTÄLLD: 2018-04-10 VERSION: 2 SENAS T REVIDERAD: 2018-04-10 GILTIG TILL: 2019-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter

Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter Motala kommun Gäller för läsår 2018/2019 samt 2019/2020 Beslutsinstans: Bildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram 2018-04-13 Dnr 44-2017:5718 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag Org.nr. 556566-1815 för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Kunskapsgymnasiet Globen i Stockholms kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Skd insdf, donen Letebo Utbildning AB Org.nr. 556917-5663 info@leteboskolan.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av Letebo Utbildning AB Besiut 2 (7) Tillsyn av Laitabo Utbikinbg, AB har genomfört

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Skolbiblioteksprogram

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Skolbiblioteksprogram Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Skolbiblioteksprogram Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2016:10446 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se för grundskola efter tillsyn i Djäkneparksskolan 1 i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) s

Läs mer

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje Biblioteksstrategi Program Strategi Policy Riktlinje S i d a 2 Dokumentnamn: Biblioteksstrategi Berörd verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-05,, dnr

Läs mer

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan inklusive handlingsplan för skolbiblioteket Övertorneå Kommun 2019-2021 Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2019- 1 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2 2. Övertorneå kommuns

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Västra Götalandsregionen Kristina.athlei@vgregion.se för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Västra Götalandsregionen Beskut 2(10) Tillsyn i Västra Götalandsregionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ionen 2013-06-12 VTU AB Lars.tmmerg@aprendereskolor.se Rektorn vid Odenplansgymnasiet Jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i den fristående skolan Odenplansgymnasiet

Läs mer

Beslut- Skolbiblioteksplan

Beslut- Skolbiblioteksplan Ulrika Wennerholm E-post: ulrika.wennerholm@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2014/1082-BaUN- 649 Barn- och ungdomsnämnden Beslut- Skolbiblioteksplan Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Huvudman Dnr :6993 Rektor Beslut

Huvudman Dnr :6993 Rektor Beslut Beslut Huvudman 2017-05-19 info@adm.kunskapsskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor linda.noaksson@adm.kunskapsskolan.se Beslut för Kunskapsskolan Jönköping i Jönköpings kommun efter kvalitetsgranskning av

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare 2014-10-28 Målgrupper och läsår Målgrupper Lärare i förskoleklass, den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Bjuvs kommun Dnr :6993. Beslut

Bjuvs kommun Dnr :6993. Beslut en li Skolinspektionen Beslut Bjuvs kommun 2017-06-28 Dnr 400-2016:6993 Beslut för Jens Billeskolan 7-9 i Bjuvs kommun efter kvalitetsgranskning av undervisningens organisation på skolor där det finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5931 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerås Internationella Skola & Förskola i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola 'N Beslut Dnr 43-2014:7686 Dals-Eds kommun fokusnamndenadalsed.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av skolformen grundsärskola i Dals-Eds kommun Box 23069, 104 35 Stockholm 2(13) Tillsyn i Dals-Eds

Läs mer

Beslut. en Skolinspektionen

Beslut. en Skolinspektionen en Skolinspektionen Beslut Landskrona School of Sports AB Box 654 261 25 Landskrona 2017-05-23 Dnr 400-2016:6993 Roland Schoultze roland.schoultzealasos.se Beslut för LA School of Sports i Landskrona kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-06-25 Jensen Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid Jensen Gymnasium Uppsala lisa.lindgren@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4214 Bild och Form i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556666-6102 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Freinetskolan Bild & Form belägen i Göteborgs kommun 2(11) Tillsyn i

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Tillbakablick och bakgrund Skolbibliotek Uddevalla, en resa genom tiderna (eller i alla

Läs mer

Bes ut för försko[ekass och grund sko

Bes ut för försko[ekass och grund sko Beslut Dnr 44-2016:5105 Föräldrakooperativet Vistaholm ekonomiska förening Org.nr. 716447-7551 lars.holmin@hotmail.com margaretadilja@vistaholm.se Bes ut för försko[ekass och grund sko efter tillsyn i

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen Koulu ekonomisk förening Org.nr. 716444-9725 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer