Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av tillgången till skolbibliotek Gabriella Fredriksson November 2016 Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2016 Granskning av tillgången till skolbibliotek Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 Rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsningar Lagstiftning och riktlinjer Granskningsresultat... 7 Biblioteksplan inklusive organisation... 7 Kartläggning av skolbiblioteket Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek Bedömning Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning Bedömning Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden Bedömning Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek Bedömning Revisionell bedömning och rekommendationer Rekommendationer Trelleborgs kommun Page 2 of 12

3 1. Sammanfattning Skolbibliotek utgör en viktig resurs för elevers utveckling i enlighet med de mål som satts upp för skolans verksamhet. Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Den revisionella bedömningen är att inte alla elever har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Bedömningen grundas på att kvaliteten på skolbiblioteken är starkt varierande till den grad att vissa inte anses kunna utgöra ett skolbibliotek även om det finns någon form av bibliotek på plats. Vidare grundas bedömningen på att alla bibliotek inte kan anses vara anpassade till elevernas behov av språkutveckling och stimulera till läsning. Det har hittills saknats en ändamålsenlig, systematisk uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden. Viktigt att poängtera är dock att samverkan mellan bildningsnämnden och kulturnämnden med förvaltningar uppfattas som ändamålsenlig och att den har tydliggjorts och stärkts ytterligare med den nyligen framtagna skolbiblioteksstrategin. De brister som påpekats i denna rapport är kända och i och med den gemensamma skolbiblioteksstrategin förväntas flera av bristerna adresseras och åtgärdas. Rekommendationer Vi rekommenderar att bildningsnämnden följer den antagna skolbiblioteksstrategin och åtgärder som redan har föreslagits för att åtgärda de brister som framkommit i denna rapport när det gäller likvärdig tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Vidare föreslås att bildningsnämnden tillser att skolbiblioteken följs upp regelbundet utifrån tydliga, mätbara mål. Trelleborgs kommun Page 3 of 12

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Kravet på att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek gäller både offentliga och fristående skolor. Revisorerna har med anledning av genomförd riskanalys valt att granska tillgången till skolbibliotek Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsfrågan som ska besvaras är: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Revisionskriterierna är följande: Skollagen Bibliotekslagen Kommunens mål- och styrdokument Kontrollmål De kontrollmål som uppställts är att: Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden. Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek Metod och avgränsningar Granskningen avser revisionsåret De metoder som använts är granskning av dokument samt intervjuer. Intervjuer har genomförts med: - vice ordförande bildningsnämnden Trelleborgs kommun Page 4 of 12

5 - chefen för bildningsförvaltningen, - verksamhetschefen för grundskola - verksamhetschefen för gymnasieskola - processledare, Vannhögskolan, grundsärskolan högstadium - samordningsansvarig skolbibliotekarie, Kulturnämnden samt rektorerna från följande skolor: - Söderslättsgymnasiet, Bastionsenheten, tillika rektor för gymnasiesärskolan - Skegrie Skola och V. Alstad skola (f-5) - Lillevångsskolan (f-5) Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Trelleborgs kommun Page 5 of 12

6 3. Lagstiftning och riktlinjer Bestämmelser om skolbibliotek finns i 2 kap. 36 skollagen (2010:800) där det framgår att Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I 5 och 7 10 bibliotekslagen regleras bland annat att skolbiblioteken såsom del i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska biblioteken främja språkutveckling på minoritetsspråken samt andra språk. Vidare ska de ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions-nedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. I bibliotekslagen framhålls en grundläggande skillnad mellan skolbibliotek och folkbibliotek genom krav på hur skolbibliotek ska fungera; de ska vara en del av elevernas utbildning genom att ingå* + i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning. I avsnitt 2.8 läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) framgår tydligt rektorns ansvar för skolbiblioteket. Skolbibliotek behandlas även i propositionen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (2009/10:165). I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. Av propositionen framgår att med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Vidare skrivs i propositionen att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel och tillgången till skolbibliotek kunna ordnas på olika sätt, beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolornas och elevernas olika behov och förutsättningar ska kunna medföra variation i anordnandet av skolbibliotek. Skolverket definierar ett skolbibliotek som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service. Statens kulturråds skolbiblioteksutredning använde följande definition av skolbibliotek, där också bibliotekspersonal ingick: Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag. Värt att notera är att det i såväl lag som proposition saknas krav på att skolbibliotek ska vara bemannade med skolbibliotekarier. Skolinspektionen beskriver sin tolkning av lagkraven i ett informationsblad från september Av detta framgår exempelvis att vad som menas med tillgång till skolbibliotek och hur ett skolbibliotek bör vara utrustat. Liksom i propositionen framgår att folkbibliotek inte kan ersätta ett skolbibliotek med mindre att det är specialutrustat. För skolor på landsbygd nämns olika tekniska hjälpmedel samt möjligheten till nära samarbete med en bokbuss. Trelleborgs kommun Page 6 of 12

7 4. Granskningsresultat I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i granskningen utifrån de uppställda kontrollmålen. Dessa är i sin tur baserade på de krav som ställs i skollagen avseende tillgången till skolbibliotek och de förtydligande som skolinspektionen tagit fram avseende detta. När det gäller kontrollmålet om samverkan med kulturnämnden så besvaras den dels sparat, dels invävd under avsnitten om övriga kontrollmål. Biblioteksplan inklusive organisation På initiativ av kulturnämnden finns i Trelleborgs kommun en biblioteksplan för åren Biblioteksplanen omfattar även skolbiblioteken och hänvisar i detta avseende till de lagar som reglerar skolbibliotek. Av planen framgår följande om organisationen avseende skolbibliotek. Bildningsnämnden, genom rektorerna, ansvarar för all skolbiblioteksverksamhet vid grundskolorna och gymnasiet. Vidare framgår att tillgången till ett skolbibliotek är en demokratisk fråga om likvärdighet. I planen framhålls vikten av ett nära samarbete mellan skola och bibliotek för att höja utbildningsnivån för medborgarna i Trelleborg. Enligt planen förutsätter detta kompetenta skolbibliotekarier organiserade i en skolbibliotekariepool omfattande fem heltidstjänster. Idag finns det sex bibliotekarier anställda i poolen efter en sammanslagning av två halvtidstjänster på folkbibliotek på två skolor. Därutöver är en bibliotekarier samt en biblioteksassistent placerade på gymnasieskolornas respektive mediatek. I kommunen är skolbibliotekarierna anställda av kulturnämnden som stöd till rektorer och skolbiblioteksansvariga på samtliga skolor. Samordnaren för skolbibliotekariepoolen anställdes i denna position i april Skolan ansvarar i sin tur för verksamhetens resurser i form av medier, utrustning, material, utlåning och annat relevant. I Trelleborgs kommun finns 16 grundskolor. Särskolorna är integrerade i grundskolornas verksamhet. Under 2015 har det funnits utbildad bibliotekspersonal vid två av skolornas skolbibliotek då dessa varit integrerade i folkbiblioteken. Från och med 2016 så ska dessa sammanslagna bibliotek delas och skolan överta ansvaret helt för skolbiblioteken. Gymnasieskolan har två enheter. Vid båda dessa finns mediatek bemannad med en bibliotekarie och en biblioteksassistent, en heltidstjänst på vardera enhet, anställda av kulturnämnden, se mer om detta nedan. Av intervjuer har framkommit att vissa skolor har någon personal eller praktikant utsedd till att ta hand om skolbiblioteket. Kartläggning av skolbiblioteket I juni 2015 genomfördes en kartläggning av Trelleborgs kommuns skolbibliotek av den nyrekryterade samordnaren för skolbibliotek. Av denna kartläggning framgår att det finns stora skillnader mellan de olika skolornas skolbibliotek, inte minst när det gäller vilka resurser som läggs på denna del av verksamheten. I kartläggningen påpekas dock att det vid kartläggningens genomförande inte gick att få fram jämförbara siffror från skolorna Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek Av lag och riktlinjer framgår att elever ska ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Av intervjuer framgår att de flesta eleverna har tillgång till någon form av skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det finns ett undantag och det avser två skolor, en skola för årskurserna 4-6 och en för årskurserna 7-9. Skolorna ligger i anslutning till varandra och ska slås samman och har från och med vecka 43 samma rektor. Det finns enligt uppgift ett väl fungerande bibliotek för högstadiet och nu ska man utveckla detta för att även leva upp till mellanstadiets behov. Trelleborgs kommun Page 7 of 12

8 Av intervjuer har samtidigt framgått att kvaliteten på skolbiblioteken varierar starkt mellan skolorna (se vidare under avsnitt 4.2). Från bibliotekariernas håll framhålls vikten av att ett skolbibliotek ska vara tillgängligt, elever ska kunna låna böcker även utan lärares hjälp, det ska vara lätt att hitta böcker, miljön ska vara inspirerande och det ska finnas medier av olika slag. Böckerna (särskilt facklitteratur) bör innehålla aktuell information och bör vara inspirerande, det vill säga, böckerna är inte utbytbara mot sökning i databaser. Enligt bibliotekarierna lever inte alla skolbibliotek inom kommunen idag upp till dessa kriterier. Givet de brister som finns anser skolbibliotekarierna att alla elever inte har tillgång till ett skolbibliotek av ändamålsenlig kvalitet Bedömning Bedömningen är att alla elever i dagsläget inte har tillgång till ett skolbibliotek av tillräcklig kvalitet även om det inom de flesta skolenheter finns någon form av skolbibliotek. Se mer kring detta under avsnitt Biblioteken omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt biblioteken är anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Av intervjuer har framkommit att biblioteken omfattar böcker, såväl facklitteratur som skönlitteratur. Samtliga elever ifrån årskurs 4-9 har egna chromebooks vilket möjliggör informationssökning på internet. Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 har delar på ett antal ipads. Av intervjuer med verksamhetsansvariga på förvaltningsnivå liksom med bibliotekarie samt vissa av rektorerna har dock framkommit att det finns stora skillnader på kvaliteten på skolbiblioteken på de olika skolorna. Exempelvis är de böcker som finns tillgängliga i biblioteken i flera fall inaktuella eller särdeles relevanta för att stimulera till läsning. I vissa skolor pågår nu en genomgång och rensning av böcker och uppdatering med hjälp av skolbibliotekarierna. Miljöerna skiljer sig även åt från de där man har skapat en stimulerande läsmiljö till en skola där böckerna förvaras i låsta skåp i matsalen. En faktor som framhålls som avgörande är bristen på lokaler. Denna fråga är enligt uppgift prioriterad av bildningsnämnden och ingår i lokalförsörjningsplanen. Skolbibliotekarierna från poolen kan föreslå vilket urval av böcker som vore lämpligt i biblioteken men det är upp till varje rektor att köpa in böckerna och annan utrusning. Det finns inga officiella nationella riktlinjer kring hur mycket resurser som bör budgeteras för skolbiblioteken årligen. På förfrågan om hur mycket resurser varje skola lägger ner på sitt skolbibliotek så framgår att det inte finns något gemensamt system för att mäta detta i kommunen. Varje rektor ansvarar för sin skola och vad de lägger in i budgeten varierar. Av intervjuer framkommer att i den mån uppgifter om nedlagda resurser har kunnat presenteras har de skilt sig mycket åt mellan skolorna. Exempelvis lägger gymnasieskolans enheter med ca 1200 elever kr/år på litteratur och databaser, därtill tillkommer kr/år för nationalencyklopedin. På en grundskola med årskurserna f - 5,med ca 400 elever ligger utgiften på kr/år för skolbiblioteket. Det finns här inte någon särskilt ansvarig i personalen utsedd för att sköta skolbiblioteket. På en mindre skola med 74 elever köper man böcker för ca kr/år, denna summa beräknas räcka till den löpande verksamheten men inte till några extrainsatser. Denna skola är en mindre enhet belägen utanför Trelleborgs tätort. Som ett komplement till skolbiblioteket har man här ett eget besök i månaden av bokbussen. På en annan skola utnyttjar man även kommunens huvudbibliotek som ligger på ett 20 minuters promenadavstånd. Grundärskolan har en egen budget och för dess elever vid Vannhögsskolan köper man böcker för ungefär 100 kr per elev och läsår. Av intervju med representant för grundsärskolan framkom även att möjligheterna till stöd från skolbibliotekariepoolen inte var känt. Vidare uppges att det skolbibliotek som finns på enheten inte alltid Trelleborgs kommun Page 8 of 12

9 är anpassat vare sig i miljö eller urval av böcker som passar deras elever behov. Av den anledningen väljer man att istället plocka in böcker från skolbiblioteken till de egna lokalerna eller att man lånar in böcker från folkbiblioteken samt även besöker dessa. Sedan en kort tid har grundsärskolan samma rektor som grundskolan på samma enhet. Detta ger enligt uppgift andra möjligheter för utveckling av skolbibliotek som riktar sig mot samtliga verksamheter. En fråga är om skolbiblioteken har böcker även på andra språk än svenska för att främja läsningen för elever men andra modersmål. Av intervjuer framgår här att det varierar beroende av de behov som finns vid varje skola. Flera hänvisar till att man vid behov lånar in böcker från folkbiblioteken. När det gäller mediateken vid gymnasieskolans enhet Bastionen uppges bibliotekarierna på många olika sätt verkar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning, till exempel anordnas författarbesök, bokcirklar. Vidare håller bibliotekarien föreläsningar om källkritik/sökkritik och studieteknik. Eleverna har även möjlighet att boka enskilda möten med bibliotekarien för att för hjälp att söka information till skolarbeten eller för att skriva ett cv. I mediatekets lokaler har man även utställningar i samarbete med kulturnämnden. Under hösten 2016 ska den statliga satsningen läslyftet 1 påbörjas för att kompetensutveckla personalen. Trelleborg ämnar vara med i denna satsning. Skolbibliotekarier samt medarbetare från grundskolan deltar i denna satsning Bedömning Bedömningen är att det finns stora skillnader mellan skolbiblioteken när det gäller innehållet d.v.s. urvalet av böcker och andra hjälpmedel. Bedömningen är vidare att även om det är varje rektors ansvar att tillse att det finns ändamålsenliga skolbibliotek så är det orimligt att det finns så stora skillnader mellan skolorna som organisatoriskt tillhör samma huvudman. I praktiken innebär detta att elever inom Trelleborgs kommun får helt olika förutsättningar för stöd i sitt lärande när det gäller tillgång till ändamålsenliga skolbibliotek. Samma skillnader återfinns när det gäller om biblioteken är anpassade till att stimulera eleverna till läsning och främja deras språkutveckling. Här finns vidare stora skillnader på om skolan har personal avsatt för skolbiblioteket och i vilken utsträckning som skolan använder det stöd som finns att tillgå i form av skolbibliotekariepoolen. Dock ska betonas att de brister som nämnts ovan är kända för förvaltning och nämnd och åtgärder förväntas vidtas i samband med att den nya skolbiblioteksstrategin initieras Det finns en ändamålsenlig samverkan med kulturnämnden. Som framgått ovan finns det en av kulturnämnden anställd pool om sex skolbibliotekarier som stöd för bildningsnämndens verksamhet. Vidare inbjuds skolbibliotekarierna ibland till rektorernas egna möten. På skolnivå är det upp till varje skola att bjuda in skolbibliotekarierna i den mån de har behov därav. Någon skola nämner att man bjuder in skolbibliotekarierna i samband med terminsstart. Av intervjuer och månadsrapporter från skolbibliotekarierna framgår att det varierar mycket mellan skolorna om man använder sig av denna möjlighet. På flera av grundskolorna har man valt att ta hjälp av skolbibliotekarierna för att gallra biblioteken på gamla och inaktuella böcker. På andra skolor gör man mer aktiva insatser med eleverna. Vid vissa skolor har biblioteksråd inrättats med representanter från såväl eleverna som skolbibliotekarie. 1 Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18 Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen. (Skolverkets hemsida ) Trelleborgs kommun Page 9 of 12

10 Som nämnts tidigare har ansvariga inom särskolan inte känt till denna möjlighet till samverkan och stöd som finns från kulturnämnden. I granskningen har även framkommit att Av intervjuerna har även framkommit att nämnderna har tagit fram en skolbiblioteksstrategi. I strategin framgår arbetsfördelningen mellan förvaltningarna och förväntningarna på skolbiblioteket innehåll och utformning. Samtliga skolor kommer enligt uppgift att samverka med skolbibliotekarierna. Initialt görs en kartläggning utifrån definitionen utvidgat skolbibliotek. I praktiken ska varje skola som steg 1 under läsåret 2016/17 göra en nulägesbedömning av skolbiblioteken med hjälp av skolbibliotekarierna. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att öka likvärdigheten. Det framgår av intervjuer att man från bildningsförvaltningens håll är nöjda med samverkan med den personal som är anställd inom kulturförvaltningen som arbetar med skolbiblioteken Bedömning Bedömningen är att det överlag finns en god samverkan med kulturnämnden genom dess förvaltning. Dock kan samverkan med vissa skolor öka. Vidare saknas idag en samsyn kring kvaliteten på skolbiblioteken vilket kan leda till att tillgången på skolbibliotek inte blir likvärdig i kommunen. Dock har åtgärder kring samsyn och samverkan redan vidtagits då man gemensamt har tagit fram strategi för skolbiblioteken i syfte att bidra till ökad samsyn och ökat samarbete Det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten avseende skolbibliotek. Av intervjuer har framkommit att det hittills inte har skett någon uppföljning eller återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden utöver den rapportering som skedde till nämnden via grundskoleberedningen inför och efter skolinspektionens tillsyn år I skolinspektionens rapport framkom ingen kritik mot skolbiblioteken. Genom det nya systemet för kvalitetsuppföljning, Stratsys, ska all verksamhet följas upp två gånger per år men detta har inte kommit igång riktigt ännu. Och vad denna uppföljning kommer att innefatta när det gäller skolbibliotek har inte framkommit vid de intervjuer som genomförts i denna granskning men som nämnts kommer en analys och bedömning att göras framöver i samband med att den nya skolstrategin initieras. Samordnaren för skolbibliotekarierna rapporterar varje månad om sin verksamhet till närmaste chef inom kulturförvaltningen. Denne rapporterar vidare till kulturnämnden. Personalen vid gymnasieskolans mediatek sammanställer kvalitetsrapporter som skickas till rektorerna och verksamhetschefen för gymnasieskolan hos huvudmannen. Rektor för Bastionen skickar även rapport och plan för till verksamhetschefen för gymnasieskolan. Detta utgör underlag i huvudmannens rapport till gymnasieskolans beredningsgrupp bestående av sex förtroendevalda från bildningsnämnden. En rapportering gjordes senast i oktober Av granskningen har även framkommit att skolbiblioteken inte har ingått som något kontrollmoment i de interna kontrollplanerna de senaste tre åren Bedömning Bedömningen är att det inte sker någon uppföljning eller återrapportering till bildningsnämnden kring skolbibliotek ännu. Rapportering om skolbibliotekariernas verksamhet sker till kulturnämnden. Trelleborgs kommun Page 10 of 12

11 5. Revisionell bedömning och rekommendationer Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden att elever har ändamålsenlig tillgång till skolbibliotek? Den revisionella bedömningen är att inte alla elever har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Bedömningen grundas på att kvaliteten på skolbiblioteken är starkt varierande till den grad att vissa inte anses kunna utgöra ett skolbibliotek även om det finns någon form av bibliotek på plats. Vidare grundas bedömningen på att alla bibliotek inte kan anses vara anpassade till elevernas behov av språkutveckling och stimulera till läsning. Det har hittills saknats en ändamålsenlig, systematisk uppföljning och återrapportering av biblioteksverksamheten till bildningsnämnden. Viktigt att poängtera är dock att samverkan mellan bildningsnämnden och kulturnämnden med förvaltningar uppfattas som ändamålsenlig och att den har tydliggjorts och stärkts ytterligare med den nyligen framtagna skolbiblioteksstrategin. De brister som påpekats i denna rapport är kända och i och med den gemensamma skolbiblioteksstrategin förväntas flera av bristerna adresseras och åtgärdas. Rekommendationer Vi rekommenderar att bildningsnämnden följer den antagna skolbiblioteksstrategin och åtgärder som redan har föreslagits för att åtgärda de brister som framkommit i denna rapport när det gäller likvärdig tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Vidare föreslås att bildningsnämnden tillser att skolbiblioteken följs upp regelbundet utifrån tydliga, mätbara mål. Gabriella Fredriksson Alf Wahlgren Projektledare Uppdragsledare Trelleborgs kommun Page 11 of 12

12 Trelleborgs kommun Page 12 of 12

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun

Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Rapport nr 9/2015 Södertälje kommun Kartläggning av skolbiblioteken som pedagogisk resurs Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Avgränsningar... 1 1.4 Ansvariga nämnder... 1 1.5

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Biblioteksverksamheten Gällivare kommun Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Beslut- Skolbiblioteksplan

Beslut- Skolbiblioteksplan Ulrika Wennerholm E-post: ulrika.wennerholm@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2014/1082-BaUN- 649 Barn- och ungdomsnämnden Beslut- Skolbiblioteksplan Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare 2014-10-28 Målgrupper och läsår Målgrupper Lärare i förskoleklass, den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-06-25 Jensen Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid Jensen Gymnasium Uppsala lisa.lindgren@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4214 Bild och Form i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556666-6102 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Freinetskolan Bild & Form belägen i Göteborgs kommun 2(11) Tillsyn i

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Tillbakablick och bakgrund Skolbibliotek Uddevalla, en resa genom tiderna (eller i alla

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ionen 2013-06-12 VTU AB Lars.tmmerg@aprendereskolor.se Rektorn vid Odenplansgymnasiet Jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i den fristående skolan Odenplansgymnasiet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet

Planera och organisera för Läslyftet Planera och organisera för Läslyftet För huvudmän och rektorer inom Förskoleklass Grundskolan och motsvarande skolformer Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Diskussionsunderlag ISBN 978-91-7559-210-7

Läs mer

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten 2015-2018. I 17 bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det att kommuner och landsting ska

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Drottning Blankas Gymnasieskola AB Besk 2(11) Tillsyn av Drottning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5731 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Fredrikshovs Utbildning AB 2 (7) Tillsyn av Fredrikshovs Utbildnings AB har genomfört tillsyn av Fredrikshovs

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Kungsbacka kommun Rektorn vid Gällingeskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällingeskolan i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

eslut fir örsko ekass och grundskca

eslut fir örsko ekass och grundskca Beskfit Dnr 44-2016:5097 Montessori Ekhagen Ulricehamn AB Org.nr. 556900-3279 eslut fir örsko ekass och grundskca efter tillsyn i Montessoriskolan Undängen belägen i Ulricehamns kommun 2(11) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:9529 Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Org.nr. 802011-1582 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Fryshuset Grundskola Västra i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4633 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bagaregårdsskolan, Göteborgs kommun 2(10) Dnr 43-2015:4633 Tillsyn

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Mora kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Noretskolan 6-9 belägen i Mora kommun 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Noretskolan 6-9 genomförde tillsyn av Mora kommun under hösten

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan

Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan Promemoria 2016-09-22 Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan God läsförmåga är en central del av all inlärning. Läsförmåga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer