Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(35) Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson (s) Ingegerd Johansson (c) Gretha Erlandsson (fp) Ola Svensson (rp) Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Äldrechef Torill Skaar, handikappchef Birgitta Ratcovich, sjuksköterska/silviasyster Annett Rudenborg Fransson 44, arbetsterapeut Lena Hallberg 44, undersköterska Tahire Rexhepi 44, enhetschef Susanne Jonasson 45-46, enhetschef Meriann Nilsson 50, utvecklingssamordnare Inger Hjort 56 och nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson. Utses att justera: Ola Svensson Justeringens plats och tid: Kommunledningsenheten /kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Ola Svensson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(35) Innehållsförteckning 44 Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete med inriktning på äldrefrågor/demensvård, projektredovisning. 3 Beslut 3 45 Riktlinjer för personliga assistenter/ Ronnneby kommun som assistanssamordnare. 4 Beslut 8 46 Riktlinjer för personliga assistenter. 9 Beslut Samverkansavtal angående "Blekinge Katalogen" med Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner. 16 Beslut Skyddat telefonnummer till Sociala Öppenvårdsteamet. 17 Beslut Föreningsbidrag Beslut Daglig verksamhet och sysselsättning i Ronneby kommun. 20 Beslut Anslagsförbrukning. 24 Beslut Aktuellt i verksamheten. 25 Beslut Kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28f-g LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL. 26 Beslut Ej verkställda biståndsbeslut som är äldre än tre månader och kösituationen till särskilt boende och gruppboende för dementa. 27 Beslut Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen för äldreomsorgen. 28 Beslut Utredning om skolgång för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Ronneby. 29 Beslut Yttrande över revisionsrapport "Granskning av intern kontroll". 30 Beslut Begäran om remissyttrande gällande Motion till Kommunfullmäktige angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boende från Anders Lund (M), Christoffer Stenström (M) och Claes Diurhuus (M). 31 Beslut Skrivelser, cirkulär m.m. 33 Beslut Delegationsbeslut. 34 Beslut Övriga ärenden. 35

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(35) 2010/89 44 Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete med inriktning på äldrefrågor/demensvård, projektredovisning. Beslutsunderlag 1 Handling Redovisningar från avslutning av projekt jan 2010 ett samarbete med Landstinget. Sammanfattning Silviasyster Annett Rudenborg Fransson, Arbetsterapeut Lena Hallberg och undersköterska Tahire Rexhepi är närvarande och redovisar projektet Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete med inriktning äldrefrågor/demensvård. I projektet har även enhetschef Ann-Helene Mårtensson och Ann-Christin Johansson deltagit. Den 21 januari var det avslutning på den senaste omgången av Vårdtagarfokuserat förbättringsarbete med inriktning äldrefrågor/demensvård. Konferenssalen på Bäckaskogs slott var välfylld när de sju deltagande teamen redovisade sina framsteg. Förbättrings-programmet var ett unikt samarbete mellan Utvecklingscentrum och Blekinge kompetenscentrum. Hela fem av teamen kom från Blekinge, och de övriga två från Burlövs kommun. Projektgruppen från Ronneby lade fokus på sociala aktiviteter, främst utevistelser. Ronneby kom in i programmet med kort varsel och hade inte hunnit förankra det helt bland medarbetarna. Det har gjort det trögt att få med alla. Här hjälpte handledarna verkligen till genom att bjuda in alla att delta. Målet i förbättringsprogrammet var att 60 procent av de boende skulle erbjudas minst en utevistelse i veckan. Dessutom skulle 80 procent delta i minst en annan social aktivitet, till exempel musikunderhållning. Målet nåddes vad gäller sociala aktiviteter, men inte utevistelser. En anledning var att alla vårdtagare inte vill gå ut, eller mår bra av det. Målet har också varit att utveckla ett arbetssätt som kan användas på många arbetsplatser inom omsorgsverksamheten. Det är viktigt att studera och utvärdera mätningarna. Det är inte alltid som man tror från början. Faktorer som det kalla vädret och att några av de boende varit svårt sjuka har gett variation i mätningarna. Kraft ska inte läggas på det som inte kan påverkas. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ola Svensson (RP), Ingegerd Johansson (C) och Christina Yngvesson (S). Beslut Redovisningen noteras till protokollet och en uppföljning till nämnden begärs om ett år.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(35) 2009/ Riktlinjer för personliga assistenter/ Ronnneby kommun som assistanssamordnare. Beslutsunderlag 1 Handling Redovisning av återremiss 153/2009 ON. Sammanfattning Enhetschef Susanne Jonasson är närvarande och svarar på frågor. Överläggningar har skett med FUB i ärendet. Omsorgsnämnden har under 153/2009 behandlat ärendet och fastställt riktlinjerna med undantag av rubrikerna nyanställning, transporter och genomförandeplan, vilka återremitterats. Här följer ett reviderat förslag. Personlig assistans kan beviljas personer som behöver omfattande hjälp i den dagliga livsföringen. Syftet ska vara att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. När du blir beviljad personlig assistans kan du välja mellan många olika assistansanordnare. Du kan välja Ronneby kommun som assistansanordnare, du kan välja privat assistans bolag för verkställande av din assistans och du kan även välja att starta eget assistans bolag där du själv ser till så att din assistans verkställs. Ronneby kommun som assistansanordnare När du väljer Ronneby kommun som assistansanordnare innebär det att du lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, utbildning och arbetsmiljöansvar till kommunen. Introduktion av assistenter Alla personliga assistenter ska få en arbetsplatsnära introduktion. Detta innebär att kommunen har en introduktionspärm som ordinarie personal introducerar efter. Du kommer under introduktions tiden att ha minst två personliga assistenter hos dig under så lång tid som du tillsammans med ansvariga enhetschef har kommit överens om. Du tillsammans med dina ordinarie personliga assistenter ansvarar för att introduktionen genomförs tillfredsställande. Arbetsbeskrivning för personliga assistenter De personliga assistenterna ska arbeta utifrån ditt beslut från försäkringskassan. De personliga assistenterna ska arbeta utifrån lagens intentioner om LASS/LSS, insatserna ska utformas så att de ökar din möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatserna får inte ges formen av ett beskyddande omhändertagande där du spelar en passiv roll.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(35) Arbete som personlig assistent kräver lyhördhet, erfarenhet och kunskap. Som personlig assistent måste man vara medveten om vikten av att ha en professionell inställning till assistansyrket, vilket bland annat innebär att kunna hålla distans mellan sitt liv och ditt privatliv. Den personliga assistenten måste förstå skillnaden mellan att vara personlig assistent och att vara familjemedlem och vän. Avtal med kommunen Du som valt kommunen som assistansanordnare ska tillsammans med ansvarig enhetschef skriva under tre olika avtal. Dessa avtal handlar om att du ger samtycke till att Ronneby kommun står som assistansanordnare, att Försäkringskassan betalar ut assistansersättning till kommunen och att om det blir ändringar med assistansen så som bland annat utlandsresa, byte av assistent, ändring av assistansanordnare ska du meddela detta i god tid till ansvarig enhetschef. Behov av utökad assistans, tillfälligt eller varaktigt Är du i behov av tillfälligt utökad assistans ska du ansöka hos din handläggare på kommunen. Är du i behov av varaktig utökad assistans ska du ansöka hos din handläggare på försäkringskassan. Arbetsmiljö och hjälpmedel Ditt hem är den personliga assistentens arbetsmiljö. Yrkesrollen som personlig assistent är ansvarsfull. Uppdraget kan upplevas ensamt och tungt både fysiskt och psykiskt samtidigt som det kan upplevas som omväxlande, roligt och fritt. Assistansen ska ges under sådana former och lokalerna vara så anpassade att den anställde inte drabbas av ohälsa. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 2 ) Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 4 ) Om dina personliga assistenter har synpunkter på åtgärder som kan förbättra deras arbetsmiljö ska de kontakta enhetschefen som är ansvarig för deras arbetsmiljö. Du medger att nödvändiga hjälpmedel används och åtar dig att verka för en god arbetsmiljö. Ibland måste olika tekniska hjälpmedel anskaffas för att kommunen överhuvudtaget ska kunna åta sig att tillhandahålla assistansen. Rekrytering och arbetsgivarroll Du kommer att ges möjlighet till inflytande i rekryteringsprocessen När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen (tystnadsplikten), arbetsmiljölagen och lagarna om etnisk eller sexuell diskriminering. Vid rekrytering av personal tar kommunen hänsyn till redan anställd personal med rätt kompetens som omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS) eller av rehabiliteringsskäl behöver förändrade arbetsuppgifter. Kommunen kommer då att föreslå personliga assistenter för dig och sedan är det du tillsammans med den tilltänka assistenten som kommer överens om ni passar för varandra. Ny anställning Kommunen rekryterar personal utifrån det behov som finns hos dig. Vid nyanställning har kommunen rätt att provanställa upp till sex månader, därefter fattas beslut om eventuellt fortsatt anställning.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(35) Det finns två olika anställningsformer för personliga assistenter, HÖK och PAN- anställning. Kommunen som arbetsgivare bestämmer anställningsform. I Ronneby Kommun tillämpas individuell lönesättning. I samband med anställning blir personalen lönesatt utifrån utbildning och erfarenhet. Hävning av avtal Vid missförhållanden förorsakade av endera parten kan avtal hävas. Hävning av avtalet innebär att avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägningstid. Upphäver kommunen avtalet på grund av missförhållanden, tex. gällande personliga assistenters arbetsmiljö, kommer du att erbjudas korta punktinsatser för livsnödvändiga behov. Kommunen kommer alltid att samråda med socialstyrelsen och arbetsmiljöverket om en sådan situation uppstår. Byte av personliga assistenter Om du inte är nöjd med din assistans ska ansvarig enhetschef kontaktas. Du ska lämna sakliga argument för vad du anser brister i hur uppdraget utförs. Om du vid upprepade tillfällen anser dig tvungen att begära nya assistenter ska du vara medveten om att Ronneby Kommuns möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personal byten avlägsnar man sig också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal personer. Om du vid flera tillfällen utan saklig andledning avfärdar de personliga assistenterna, rekommenderar vi en dialog mellan dig, LSS-handläggare och ansvarig enhetschef. Då går ni tillsammans igenom om insatsen är anpassad efter behovet eller om du ska söka efter annan utförare, alternativt välja att vara arbetsgivare för dina personliga assistenter. Transporter Du bör nyttja kommunala färdmedel eller färdtjänst. Om den personliga assistenten kör din bil vill vi uppmärksamma dig om att kommunen inte står för någon självrisk vid eventuell skada eller bensinkostnader. Kommunen ställer sig inte bakom några som helst tänkbara kostnader som kan uppstå för ditt fordon. Genomförandeplan Innan assistansen på börjas upprättas en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur och när beviljade insatser utförs. Planen görs upp av ansvarig enhetschef och dig tillsammans, utifrån ditt beslut. Genomförandeplanen syftar till att du ska få den hjälp som du behöver och att du ska kunna ha inflytande över din assistans. Kvalitetspärm Det ska finnas en kvalitetspärm hos dig. Pärmen består av en personal del och en brukar del. Pärmen är en samlad information om din assistans och syftar till att säkerställa assistansens kvalitet. Syftet är också att du ska kunna ta större del i din vård, omsorg och rehabilitering. Tystnadsplikt Enligt sekretesslagen har kommunens personal tystnadsplikt om dig och dina förhållanden. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter att man avslutat sin anställning som personlig assistent.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(35) Anmälningsplikt Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Det åligger den som ansvarar för vården och omsorgen att se till att detta sker. De personliga assistenterna har anmälningsplikt om de uppmärksammar missförhållanden vid omsorgen av någon enskild person enligt LSS 24a samt enligt Lex Maria om patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Klagomålshantering Ronneby Kommun har riktlinjer för hur synpunkts- och klagomålshantering ska skötas. Ansvarig enhetschef för personlig assistans ska ge dig information om dessa riktlinjer och hur du ska gå tillväga om du har synpunkter och klagomål rörande din personliga assistans. Resor och semester resor Semesterresor och andra resor ska i första hand genomföras inom ramen av dina beviljade assistanstimmar. Vid planering av semesterresa eller resa, ska du meddela ansvarig enhetschef vad resan och boendet kostar för assistenterna samt eventuella övriga kostnader. Om inte timmarna för resor kunnat sparats inom ramen av dina beviljade timmar kan du ansöka om tillfälligt utökad behov av timmar hos Ronneby kommuns handläggare, ansökan ska göras i så god tid som möjligt, dock minst 3 månader i förväg. Frånvaro hos assistenter Vid assistenternas sjukdom eller annan frånvaro såsom semester, utbildning eller vård av barn anvisar kommunen en ersättare. Om du tackar nej till att ta emot assistans av kommunen utsedd lämplig personal tackar du också nej till assistans. Kommunen har dock det yttersta ansvaret och kommer därför om sådan situation uppstå att alltid erbjuda korta punktinsatser för livsnödvändiga behov. Kommunen som arbetsgivare har rätt att omprioritera resurserna vid assistenternas sjukdom eller annan frånvaro ur ett helhetsperspektiv. I dessa situationer kan kommunen inte alltid ta hänsyn till dina personliga önskemål kring vem som ska utför assistansen. Merkostnader och slitage Du ska inte ha några merkostnader för din assistans. Kommunen ersätter inte ett normalt slitage. Om något går sönder Om något går sönder i ditt hem på grund av olyckshändelse eller oaktsamhet från dina personliga assistenter, kan du ersättas enligt vad som följer av Allmänna skadeståndsrättsliga regler; sakens reparationskostnad och värdeminskning. Ansvarig enhetschef ska kontaktas. Assistans vid sjukhusvistelse Du har inte rätt till assistans på sjukhus om du inte har fått detta beviljat av försäkringskassan. Detta betyder att om du inte har det beviljat så kommer dina assistenter inte att få vara med dig på sjukhus. För att få detta beviljat vänder du dig till din handläggare på försäkringskassan eller

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(35) kommunens LSS-handläggare, kommunen är alltid behjälplig med att skriva din ansökan om du så behöver. Användning av LASS/LSS timmar Ansvarig enhetschef verkställer din assistans utifrån det beslutet du fått av handläggare på försäkringskassan eller av handläggare på kommunen. Vid utökning av din assistans kontaktas handläggare på försäkringskassan eller kommunen. Hantering av privata medel Om assistenterna någon gång måste handla utan att du är med finns det ett policy dokument i Ronneby Kommun som personalen och du eller din gode man måste läsa igenom och skriva under. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ulla Svensson (KD) och Ola Svensson (RP). Beslut Omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna enligt förslaget ovan.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(35) 2009/ Riktlinjer för personliga assistenter. Beslutsunderlag 1 Handling Redovisning av återremiss 152/2009 ON. Sammanfattning Enhetschef Susanne Jonasson är närvarande och svarar på frågor. Överläggningar har skett med FUB i ärendet. Omsorgsnämnden har under 152/2009 behandlat ärendet och fastställt riktlinjerna med undantag av rubrikerna restid, reseersättning, bilkörning och omkostnader för personal, vilka återremitterats. Här följer ett reviderat förslag. Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är ett personligt utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Har man rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov, har man också rätt till personlig assistans för andra situationer där man behöver kvalificerad hjälp som ingår i det dagliga livet. Exempel på detta kan vara hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i dagligverksamhet eller för att kunna behålla ett arbete. Med grundläggande behov avses mycket personliga angelägenheter som hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra, habilitering och rehabilitering eller annan hjälp av personlig karaktär. Hjälp med hushållssysslor grundar rätt till personlig assistans endast om hjälpen består av insatser som utförs tillsammans med den assistansberättigade som ett led i det personliga stödet. Den assistansberättigade ska i största möjligaste utsträckning ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, utifrån sitt gällande beslut om särskilda insatser enligt LSS. Arbetsbeskrivning Som personlig assistent ska du arbeta utifrån den assistansberättigades beslut från försäkringskassan. Du som personliga assistenten ska arbeta utifrån lagens intentioner om LASS/LSS, insatserna ska utformas så att de ökar den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatserna får inte ges formen av ett beskyddande omhändertagande där den assistansberättigade spelar en passiv roll. Ditt arbete som personlig assistent kräver lyhördhet, erfarenhet och kunskap. Som personlig assistent måste du vara medveten om vikten av att ha en professionell inställning till assistansyrket, vilket bland annat innebär att kunna hålla distans mellan sitt liv och den assistansberättigades privatliv. Du måste förstå skillnaden mellan att vara personlig assistent och att vara familjemedlem och vän.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(35) Arbetsmiljö Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att du som personlig assistent utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 2 ) Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 4 ) Som personlig assistent har du tillsammans med ansvarig enhetschef ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, det vill säga upptäcka, bedöma och åtgärda arbetsmiljöbrister. Ansvarig enhetschef har dock alltid det yttersta ansvaret. Arbetstider Arbetstiderna följer schemat som utgår från den assistansberättigades behov samt arbetstidslagen. Vid önskemål om schemaförändringar ska alltid ansvarig enhetschef kontaktas. Heltidsmåttet, om du som personlig assistent arbetar måndag fredag och inga helger eller röda dagar, är 40 timmar per vecka. För schema som innehåller kvällar, helger och eventuell jourtjänstgöring, är heltidsmåttet 37 timmar per vecka. Ibland finns behov av jourtjänstgöring. Det innebär att du sover under ditt arbetspass men ska finnas tillgänglig för den assistansberättigade när denne behöver det. Om du som personlig assistent lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade gäller andra regler. För information om dessa regler kontakta ansvarig enhetschef. APT/Personalmöten Alla Personalmöten och APT möten är obligatoriska. Om du inte kan närvara kontaktar du din ansvariga enhetschef. Alla APT och personalmöten ska alltid dokumenteras och finnas på din arbetsplats. De personliga assistenter som inte kan närvara vid dessa möten har ett eget ansvar att ta del av informationen från mötena. Arbetsgivarintyg/betyg Vid behov av arbetsgivarintyg så kontaktar du din löneassistent. Vid behov av arbetsbetyg så kontaktar du din ansvariga enhetschef. Byte av arbetspass Alla byten måste delges ansvarig enhetschef för att dokumenteras senast den 5: e i varje månad. Den som önskar bytet har ansvaret för att assistansen fungerar. Eventuell OB-ersättning utbetalas då till den som faktiskt arbetar. Dokumentation När du som personlig assistent arbetar inom omsorgsverksamheten har du en dokumentations skyldighet. Det som ska dokumenteras är händelser av betydande art. Det vill säga allt som skiljer sig från de dagliga rutinerna. Mobilis All tillsvidareanställd personal använder mobilis för att registrera sin arbetstid. Den arbetstid som inte kan registreras i mobilis skrivs ner på en avvikelserapport som ska lämnas till ansvarig

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(35) enhetschef senast den 5: e i varje månad. Görs inte detta kommer de timmar som fattas att betalas ut nästkommande månad. Rutiner för dig som inte använder mobilis Du som inte använder mobilis fyller i en tjänstgöringsrapport och en tidsredovisning till försäkringskassan. Dessa blanketter ska inkomma till ansvarig enhetschef senast den 5: e i varje månad. Som timavlönad personal får du lön nästkommande månad. Inkommer det ingen lönerapport senast den 5: e i varje månad kommer ansvarig enhetschef att stoppa lönen till dess att lönerapporten har inkommit. Ledigheter Du som personlig assistent ska alltid fyllas i en ledighetsansökan som lämnas till ansvarig enhetschef. Du kan söka tjänstledighet för studier och tjänstledighet utan lön. Du kan även söka tjänstledighet för att prova på annat arbete i högst sex månader. Tjänstledigheten ska sökas i god tid, dock senast två månader innan planerad ledighet. Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden (juni, juli, augusti). Önskemål om semesterperiod ska lämnas in senast den 31 mars och sammanställas av enhetschefen. Handikappomsorgen tillämpar två semesterperioder brytdatum mitt i juli. Ni ska inom arbetslaget fördela semestern så jämt som möjligt för att minimera antalet semestervikarier för brukaren. Det ska alltid finnas ordinarie personliga assistenter i tjänst enligt schemat. Om ni i arbetslaget inte själva kan fördela semestern tillämpas semesterperiod vartannat år. Det vill säga att om du har haft tidig semester året innan tar du sen semester detta år och vice versa. Du har rätt att spara antalet semesterdagar överstigande 20 dagar, men inte fler än 40 dagar. I undantagsfall betalar arbetsgivaren ut semesterdagar i pengar om dessa överstiger 40 sparade semesterdagar. Arbetsgivaren har rätt att planera in semester åt dig de dagar som överstiger 40 semesterdagar. All semester utöver sommar semestern beviljas av ansvarig enhetschef om verksamheten tillåter detta. Vid kortare frånvaro skall du själv planera in vikarie. I annat fall har enhetschefen rätt att inte bevilja din ledighetsansökan. Föräldraledighet Vanlig föräldraledighet ansöks hos enhetschefen i god tid, dock senast 10 dagar innan ledighetens början om ledigheten avser enstaka dagar och längre föräldraledighet ansöks två månader innan. Vid all föräldraledighet krävs en skriftlig ledighetsansökan. Enstaka dagar kan sökas upp till tre tillfällen/år, sedan så har enhetschefen rätt att avslå föräldraledighet. Vård av barn anmäls på samma sätt som vid sjukfrånvaro. Kom ihåg att själv anmäla till Försäkringskassan.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(35) Restid och reseersättning Det utgår ingen ersättning för resor till och från arbetet. Skall du på utbildningar så utgår det reseersättning till och från utbildningsplatsen, räknat från din startplats. När den assistansberättigade inte är i behov av personlig assistans Du som assistent kan ta ut kompledighet eller semester. Om den assistansberättigade inte har behov av personlig assistans under semesterperioden (juni-augusti) skall din semester läggas ut under denna tid. Vid andra tillfällen när assistansen inte kan utföras arbetar du på annat ställe inom handikappomsorgen där du finns till förfogande som vikarier. Ansvarig enhetschef har då rätt att förskjuta din arbetstid för att passa denna verksamhet. Vid den assistansberättigades sjukhusvistelse eller dylikt avgör Försäkringskassan ifall den personliga assistansen skall utföras. Övertid Tid utöver schemalagd tid måste alltid planeras med ansvarig enhetschef och följande gäller: Huruvida du skall arbeta övertid ska alltid vara ett beslut av enhetschefen med två undantag. Vid absoluta krissituationer. Om du hastigt insjuknar och därmed inte kan gå din tur och inte heller kan få tag i ansvarig enhetschef kan det vid vissa tillfällen vara aktuellt att någon i arbetslaget måste arbeta övertid. Detta gäller dock endast vid de tillfällen då inte enhetschefen är tillgänglig. Sjukfrånvaro När du är sjuk skall föreskrifterna för vikarieinringning följas. Du ska alltid sjuk och friskanmäla dig hos handikappomsorgens assistent på telefon nummer , på en helg ska detta meddelas första helgfria vardagen. Du ska även fylla i en blankett om din sjukförsäkran. Denna blankett hittar du i kvalitetspärmen. Sjukfrånvaro får aldrig skrivas som kompledig, semester eller annan ledighet. Detta för att arbetsgivaren har en skyldighet att dokumentera all sjukfrånvaro. Vid sjukskrivning utanför kontorstid, försök att i största möjligaste mån själv ringa in vikarie annars är det den personal som arbetar som får ansvara för att ringa in vikarie. Meddela dagen efter till din ansvariga enhetschef om frånvaro. Utflyttad verksamhet När verksamheten bedrivs på ett annat ställe än den assistansberättigades hem gäller traktamentsavtal: Trakt 04 eller bilaga L. När du tillsammans med den assistansberättigade planerar åka iväg skall du innan dess ta kontakt med din ansvariga enhetschef för mer information. Arbetstelefon I de fall där ni i assistentgruppen har tilldelats arbetstelefon ska denna användas till vikarieanskaffning, kontakt med ansvarig enhetschef, beställning av förbrukningsmaterial till personal m.m. Till det som rör den assistansberättigade personligen används dennes telefon, t ex kontakt med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandläkare, apotek och anhöriga.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(35) Om arbetstelefonen missbrukas kommer ansvarig enhetschef att vidta åtgärder för detta. Bilkörning Den assistansberättigade bör nyttja kommunala färdmedel eller färdtjänst. Om den personliga assistenten kör den enskildes bil vill vi uppmärksamma om att kommunen inte står för någon självrisk vid eventuell skada eller bensinkostnader. Kommunen ställer sig inte bakom några som helst tänkbara kostnader som kan uppstå för den enskildes fordon. Du som kör bilen har ett eget ansvar för att försäkra dig om att bilen är besiktigad och försäkrad. Disciplinära åtgärder Arbetsgivaren har möjlighet att tillgripa disciplinpåföljd i form av skriftlig varning (AB 11). Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS 7,18) har arbetsgivaren rätt att gå till uppsägning eller till avsked, där arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Exempel; vid brott mot tystnadsplikten, vid misstanke om mutbrott och vid misstanke om förskingring av den enskildes pengar. Den enskilde eller arbetsgivaren kan också göra polisanmälan. Straffet är böter eller fängelse. Försäkringar Som anställd i Ronneby kommun är du försäkrad under arbetstid, samt tiden till och från arbetet. Arbetsplatsolycka eller arbetsskada anmäls på särskild blankett som finns hos ansvarig enhetschefen eller Försäkringskassan. Om din arbetsplats har givna riktlinjer och skyddsföreskrifter ska dessa följas. Bryter du mot givna föreskrifter kan konsekvensen innebära att arbetsskadeersättning inte betalas ut. Gåvor Du som personlig assistenten får inte ta emot några penninggåvor från den assistansberättigade. Du måste även iaktta den största försiktighet även när det gäller andra gåvor. De gåvor som du inte får ta emot är sådana gåvor som kan påverka din tjänsteutövning eller gör att du kommer i tacksamhetsskuld till den assistansberättigade. Du som personlig assistent kan däremot överväga att ta emot en gåva såsom en blomma, en ask choklad eller liknande. Samma sak gäller testamente: skulle du som personlig assistenten få kännedom om att den assistansberättigade vill ihågkomma dig i ett testamente måste du avstyra detta annars kan du riskera att bli misstänkt för mutbrott. Kvalitetspärm Hos den assistansberättigade finns det en kvalitetspärm. Pärmen består av en personal del och en brukar del. Pärmen är en samlad information om den assistansberättigades personliga assistans och syftar till att säkerställa den personliga assistansens kvalitet. Syftet är också att den assistansberättigade ska kunna ta större del i sin vård, omsorg och rehabilitering. Lex Sarah/Lex Maria, anmälningsplikt enligt LSS Du som personlig assistent har anmälningsplikt om du uppmärksammar missförhållanden vid omsorgen av någon enskild person enligt LSS 24a samt enligt Lex Maria om patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Tillbudsrapport och arbetsskadeanmälan Det finns skärskilda blanketter som rör dig som personal i omsorgen. Dessa blanketter ska fyllas i vid en arbetsskada, hot och våld. Blanketterna finns i kvalitetspärmen och lämnas till din ansvariga enhetschef.

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer