Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(26) Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Gretha Erlandsson (fp) Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers Övriga deltagare: Lars-Uno Fast (s) ersättare, Susanne Petersson (c) ersättare, Claes Diurhuus-Gundersen (m) ersättare, Laila Andersson (fp) ersättare, Christina Yngvesson ersättare , Torill Skaar verksamhetschef, Vanja Andersson , Susanne Jonasson , Meriann Nilsson 160 och Inga-Lill Gliveson, sekreterare Utses att justera: Ingegerd Johansson Justeringens plats och tid: Stadshuset kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Ingegerd Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Omsorgskontoret Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(26) Innehållsförteckning 152 Riktlinjer för personliga assistenter Riktlinjer för personliga assistenter/ Ronnneby kommun som assistanssamordnare ESF-ansökan för förstudie av kompetensutveckling för personliga assistenter Aktuellt i verksamheten Anslagsförbrukning Internkontrollplan Ej verkställda beslut, avser särskilt boende och aktuell kö till särskilt boende och dementa Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende att gälla från och med Projekt "Sociala insatser inför en ny vårdform" för Ronneby kommun Kommunaliserad hemsjukvård. 21 Beslut Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut Övriga ärenden. 26

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(26) 2009/ Riktlinjer för personliga assistenter. Beslutsunderlag 1 Handling Riktlinjer för personliga assistenter Vanja Andersson och Susanne Jonasson är närvarande och redovisar tillägg som gjorts i förhållande till tidigare riktlinjer. Förslag till riktlinjer redovisas i bifogat material. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Anders Lund (M), Christoffer Stenström (M), Ulla Svensson (KD), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Lars-Uno Fast (S), Karl-Erik Danielsson (S) och Ola Svensson (RP). Beslut Riktlinjerna fastställes med undantag av restid, reseersättning, bilkörning och omkostnader för personal, vilka återremitteras.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(26) 2009/ Riktlinjer för personliga assistenter/ Ronnneby kommun som assistanssamordnare. Beslutsunderlag 1 Handling Riktlinjer för personlig assistans Vanja Andersson och Susanne redovisar och kommenterar riktlinjerna. Sammanfattning Personlig assistans kan beviljas personer som behöver omfattande hjälp i den dagliga livsföringen. Syftet ska vara att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. När du blir beviljad personlig assistans kan du välja mellan många olika assistansanordnare. Du kan välja Ronneby kommun som assistansanordnare, du kan välja privat assistans bolag för verkställande av din assistans och du kan även välja att starta eget assistans bolag där du själv ser till så att din assistans verkställs. Ronneby kommun som assistansanordnare När du väljer Ronneby kommun som assistansanordnare innebär det att du lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, utbildning och arbetsmiljöansvar till kommunen. Introduktion av assistenter Alla personliga assistenter ska få en arbetsplatsnära introduktion. Detta innebär att kommunen har en introduktionspärm som ordinarie personal introducerar efter. Du kommer under introduktions tiden att ha minst två personliga assistenter hos dig under så lång tid som du tillsammans med ansvariga enhetschef har kommit överens om. Du tillsammans med dina ordinarie personliga assistenter ansvarar för att introduktionen genomförs tillfredsställande. Arbetsbeskrivning för personliga assistenter De personliga assistenterna ska arbeta utifrån ditt beslut från försäkringskassan. De personliga assistenterna ska arbeta utifrån lagens intentioner om LASS/LSS, insatserna ska utformas så att de ökar din möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatserna får inte ges formen av ett beskyddande omhändertagande där du spelar en passiv roll. Arbete som personlig assistent kräver lyhördhet, erfarenhet och kunskap. Som personlig assistent måste man vara medveten om vikten av att ha en professionell inställning till assistansyrket, vilket bland annat innebär att kunna hålla distans mellan sitt liv och ditt privatliv. Den personliga assistenten måste förstå skillnaden mellan att vara personlig assistent och att vara familjemedlem och vän.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(26) 153 forts. Avtal med kommunen Du som valt kommunen som assistansanordnare ska tillsammans med ansvarig enhetschef skriva under tre olika avtal. Dessa avtal handlar om att du ger samtycke till att Ronneby kommun står som assistansanordnare, att Försäkringskassan betalar ut assistansersättning till kommunen och att om det blir ändringar med assistansen så som bland annat utlandsresa, byte av assistent, ändring av assistansanordnare ska du meddela detta i god tid till ansvarig enhetschef. Behov av utökad assistans, tillfälligt eller varaktigt Är du i behov av tillfälligt utökad assistans ska du ansöka hos din handläggare på kommunen. Är du i behov av varaktig utökad assistans ska du ansöka hos din handläggare på försäkringskassan. Arbetsmiljö och hjälpmedel Ditt hem är den personliga assistentens arbetsmiljö. Yrkesrollen som personlig assistent är ansvarsfull. Uppdraget kan upplevas ensamt och tungt både fysiskt och psykiskt samtidigt som det kan upplevas som omväxlande, roligt och fritt. Assistansen ska ges under sådana former och lokalerna vara så anpassade att den anställde inte drabbas av ohälsa. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 2 ) Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 4 ) Om dina personliga assistenter har synpunkter på åtgärder som kan förbättra deras arbetsmiljö ska de kontakta enhetschefen som är ansvarig för deras arbetsmiljö. Du medger att nödvändiga hjälpmedel används och åtar dig att verka för en god arbetsmiljö. Ibland måste olika tekniska hjälpmedel anskaffas för att kommunen överhuvudtaget ska kunna åta sig att tillhandahålla assistansen. Rekrytering och arbetsgivarroll När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen (tystnadsplikten), arbetsmiljölagen och lagarna om etnisk eller sexuell diskriminering. Du kan ha önskemål om eventuell personal och då avgör kommunen eventuell anställning och anställningsform. Vid rekrytering av personal tar kommunen hänsyn till redan anställd personal med rätt kompetens som omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS) eller av rehabiliteringsskäl behöver förändrade arbetsuppgifter. Kommunen kommer då att föreslå personliga assistenter för dig och sedan är det du tillsammans med den tilltänka assistenten som kommer överens om ni passar för varandra. Kommunen har även riktlinjer för hur de personliga assistenterna ska förhålla sig i olika situationer. Dessa riktlinjer tar bland annat upp arbetsmiljö, arbetstider och semestrar m.m. Det tas även upp praktiska detaljer så som arbetstelefon, bilkörning, försäkringar, disciplinära åtgärder, tystnadsplikt och omkostnader för de personliga assistenterna m.m.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(26) 153 forts. Ny anställning Kommunen rekryterar personal utifrån det behov som finns hos dig. Vid nyanställning har kommunen rätt att provanställa upp till sex månader, därefter fattas beslut om eventuellt fortsatt anställning. Det finns två olika anställningsformer för personliga assistenter, HÖK och PAN- anställning. Kommunen som arbetsgivare bestämmer anställningsform. I Ronneby kommun tillämpas individuell lönesättning. I samband med anställning blir personalen lönesatt utifrån utbildning och erfarenhet. Hävning av avtal Vid missförhållanden förorsakade av endera parten kan avtal hävas. Hävning av avtalet innebär att avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägningstid. Upphäver kommunen avtalet på grund av missförhållanden, tex. gällande personliga assistenters arbetsmiljö, kommer du att erbjudas korta punktinsatser för livsnödvändiga behov. Byte av personliga assistenter Om du inte är nöjd med din assistans ska ansvarig enhetschef kontaktas. Du ska lämna sakliga argument för vad du anser brister i hur uppdraget utförs. Om du vid upprepade tillfällen anser dig tvungen att begära nya assistenter ska du vara medveten om att Ronneby Kommuns möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personal byten avlägsnar man sig också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal personer. Om du vid flera tillfällen utan saklig andledning avfärdar de personliga assistenterna, rekommenderar vi en dialog mellan dig, LSS-handläggare och ansvarig enhetschef. Då går ni tillsammans igenom om insatsen är anpassad efter behovet eller om du ska söka efter annan utförare, alternativt välja att vara arbetsgivare för dina personliga assistenter. Transporter Du ska nyttja kommunala färdmedel eller färdtjänst. Om den personliga assistenten kör sin egen bil eller din bil är det en uppgörelse er emellan som Ronneby Kommun inte på något sätt tar ansvar för. Kommunen står inte för någon självrisk. Genomförandeplan Innan assistansen på börjas upprättas en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur och när beviljade insatser utförs. Planen görs upp av ansvarig enhetschef och dig tillsammans, utifrån ditt beslut. Genomförandeplanen syftar till att du ska få den hjälp som du behöver och att du ska kunna ha inflytande över din assistans. Kvalitetspärm Det ska finnas en kvalitetspärm hos dig. Pärmen består av en personaldel och en brukardel. Pärmen är en samlad information om din assistans och syftar till att säkerställa assistansens kvalitet. Syftet är också att du ska kunna ta större del i din vård, omsorg och rehabilitering.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(26) 153 forts. Tystnadsplikt Enligt sekretesslagen har kommunens personal tystnadsplikt om dig och dina förhållanden. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter att man avslutat sin anställning som personlig assistent. Anmälningsplikt Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Det åligger den som ansvarar för vården och omsorgen att se till att detta sker. De personliga assistenterna har anmälningsplikt om de uppmärksammar missförhållanden vid omsorgen av någon enskild person enligt LSS 24a samt enligt Lex Maria om patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Klagomålshantering Ronneby Kommun har riktlinjer för hur synpunkts- och klagomålshantering ska skötas. Ansvarig enhetschef för personlig assistans ska ge dig information om dessa riktlinjer och hur du ska gå tillväga om du har synpunkter och klagomål rörande din personliga assistans. Resor och semester resor Semesterresor och andra resor ska i första hand genomföras inom ramen av dina beviljade assistanstimmar. Vid planering av semesterresa eller resa, ska du meddela ansvarig enhetschef vad resan och boendet kostar för assistenterna samt eventuella övriga kostnader. Om inte timmarna för resor kunnat sparats inom ramen av dina beviljade timmar kan du ansöka om tillfälligt utökad behov av timmar hos Ronneby kommuns handläggare, ansökan ska göras i så god tid som möjligt, dock minst 3 månader i förväg. Frånvaro hos assistenter Vid assisternas sjukdom eller annan frånvaro såsom semester, utbildning eller vård av barn anvisar kommunen en ersättare. Om du tackar nej till att ta emot assistans av kommunen utsedd lämplig personal tackar du också nej till assistans. Kommunen som arbetsgivare har rätt att omprioritera resurserna vid assistenternas sjukdom eller annan frånvaro ur ett helhetsperspektiv. I dessa situationer kan kommunen inte alltid ta hänsyn till dina personliga önskemål kring vem som ska utför assistansen. Merkostnader och slitage Du ska inte ha några merkostnader för din assistans. Kommunen ersätter inte ett normalt slitage. Om något går sönder Om något går sönder i ditt hem på grund av olyckshändelse eller oaktsamhet från dina personliga assistenter, kan du ersättas enligt vad som följer av Allmänna skadeståndsrättsliga regler; sakens reparationskostnad och värdeminskning. Ansvarig enhetschef ska kontaktas.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(26) 153 forts. Assistans vid sjukhusvistelse Du har inte rätt till assistans på sjukhus om du inte har fått detta beviljat av försäkringskassan. Detta betyder att om du inte har det beviljat så kommer dina assistenter inte att få vara med dig på sjukhus. För att få detta beviljat vänder du dig till din handläggare på försäkringskassan. Användning av LASS/LSS timmar Ansvarig enhetschef verkställer din assistans utifrån det beslutet du fått av handläggare på försäkringskassan eller av handläggare på kommunen. Vid utökning av din assistans kontaktas handläggare på försäkringskassan eller kommunen. Hantering av privata medel Om du själv har ansvar över dina privata medel men behöver praktisk hjälp med betalningar, uttag och betalning av räkningar kallas det handräckning. Om du har god man eller företrädare ska denne gå igenom ansvaret som gäller med de personliga assistenterna och en skriftlig överenskommelse ska göras dem emellan. Det ska finnas en pärm hos dig där tydlig information om hur handhavandet ser ut, kassaboksföring, signering av kvitton m.m. Alla hantering av dina pengar ska ske med din delaktighet vilket innebär att de personliga assistenterna inte får handla med dina pengar eller ta ut pengar åt dig utan att du är med. Dina personliga assistenter får under inga omständigheter ta emot eller låna pengar av dig. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M) och Christoffer Stenström (M). Beslut Omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna enligt förslaget med undantag av rubrikerna nyanställning, transporter och genomförandeplan, vilka återremitteras.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(26) 2008/ ESF-ansökan för förstudie av kompetensutveckling för personliga assistenter. Beslutsunderlag 1 Handling Förslag till beslut, skrivelse från Vanja Andersson och Susanne Jonasson Vanja Andersson och Susanne Jonasson lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Karlshamn, Ronneby och Olofströms kommuner har gemensamt gjort en förstudie som har finansierats av ESF, förstudien gjordes för att kunna kartlägga de personliga assistenternas behov av kompetensutveckling. I ett nästa steg ska kommunerna ansöka till ESF om utbildningspengar för att kunna finansiera genomförandefasen. Kommunerna får inga pengar av ESF för att täcka eventuella vikarier kostnader under utbildningstiden för ordinarie personal. Innehållet för utbildning har byggts upp utifrån den kartläggning som gjordes i förstudien och som belyser det kompetens behovet som assistenterna tycker sig behöva. Utbildningen planeras att sträcka sig över tre veckor. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att avsluta projektet då det inte är möjligt att genomföra en utbildning. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ingegerd Johansson (C) och Claes Diurhuus-Gundersen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsluta projektet på grund av att ekonomiska medel saknas.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(26) 2009/ Aktuellt i verksamheten. Torill Skaar informerar enligt nedan. - Avstämningsmöte ska hållas idag mellan kommunens arbetsgrupp för hemsjukvården och kommunledningen. - Bodil Evaldsson är anställd som enhetschef inom äldreomsorgen. - Inbrottsförsök har begåtts på Vidablick. - En anmälan om Lex Sarah fanns med vid nämndens sammanträde i oktober. Verksamhetschefen har följt upp ärendet och vidtagit åtgärd. - Ombyggnaden av Olsgården startar i december och beräknas bli klar under våren Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Johnny Håkansson (S), Karl-Erik Danielsson och Christina Yngvesson (S). Beslut Informationen noteras till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(26) 2009/ Anslagsförbrukning. Beslutsunderlag 1 Handling Anslagsförbrukning jan - okt Torill Skaar kommenterar anslagsförbrukningen för tiden t.o.m. oktober 2009 för äldreomsorgen. Hemtjänsten håller budget. Hemtjänstavgifterna är något högre än budgeterat. Landstingsbidragen faktureras i december. Blockhyresavtalen är inte klara. Totala personalkostnaden ser bra ut. Äldreomsorgen håller sig inom budgetramen. Prognosen för Handikappomsorgen se bra ut. Miltonpengar har erhållits med 652 tkr. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ingegerd Johansson (C) och Anders Lund (M). Beslut Redovisningen noteras till protokollet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(26) 2009/ Internkontrollplan Beslutsunderlag 1 Handling Rev. av Internkontrollplan Sammanfattning Omsorgsnämnden har beslutat att ge presidiet i uppdrag att besluta om en revidering av internkontrollplanen, enligt ON 148/2009. Revidering av omsorgsverksamhetens internkontrollplan enligt reglementet för internkontroll KS 12/2006, KF 16/2006. Syftet med en interkontrollplan är att säkerställa efterlevanden av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Vidare kan internkontrollplanen ge information om hur verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Internkontrollplanen ersätter interkontrollplanen (Dnr 2008/246). Följande dokument har legat till grund för framtagandet av internkontrollplan 1 Reglemente för internkontrollplan för Ronneby kommun 2 Förskole- och grundskolenämndens internkontrollplan 3 Personalavdelningens internkontroll och rutinbeskrivning Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll Paragraf 228 s17,18 5 Socialnämndens uppföljning av internkontrollplan Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, rutinförslag Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll s15, 16 8 Ronneby kommuns jämställdhetsplan och mångfaldsplan 9 Introduktionsplan för nyanställda inom omsorgsverksamheten i Ronneby kommun 10 Ronneby kommuns övergripande policydokument - Chef och ledningspolicy - Friskvårdspolicy - Arbetsmiljöpolicy - Lönepolicy - Alkoholpolicy.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(26) 157 forts. Torill Skaar informerar om presidiets beslut enligt bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S) och Christoffer Stenström (M). Beslut Internkontrollplan för Omsorgsnämnden 2010 tillställs Kommunstyrelsen. Exp. Kommunstyrelsen

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(26) 2009/ Ej verkställda beslut, avser särskilt boende och aktuell kö till särskilt boende och dementa Beslutsunderlag 1 Handling Kö till särskilt boende och gruppboende dementa och ej verkställda biståndsbeslut som är äldre än tre månader Torill Skaar redovisar oktober månads aktuella kösituation och rapporterar att det fanns 8 sökande i kö och inga tomma lägenheter. Beslut Redovisningen noteras till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(26) 2009/ Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende att gälla från och med Beslutsunderlag 1 Handling Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende att gälla från och med Omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende fr.o.m Maxavgiften är beräknad enligt gällande lagstiftning: en tolftedel av 0,48 x basbeloppet. Basbeloppet för 2010 är kr. Lägsta förbehållsbelopp för personer 65 år och äldre är beräknat enligt Socialstyrelsen. En tolftedel av 135,46 % av basbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 114,46 % för sammanboende makar/sambo. För personer år har det gjorts samma procentuella höjning som för ålderspensionärer. Beloppen för beräkning av uppvärmning och driftskostnader i egen fastighet är enligt gällande regler för beräkning av bostadstillägg för pensionärer (BTP) Detsamma gäller om hushållsel ingår i hyran. Beslut är fattat i omsorgsnämnden /2009 angående kostabonnemang inom särskilt boende som ge möjlighet inom särskilt boende att välja till, tre-fyra mellanmål/dygn till en kostnad av 12,00 vilket ger en totalkostnad för pensionären på 95,00 per dygn. I priset 95,00 ingår följande måltider: Frukost 21,50 kr Lunch 40,00 kr Kvällsmat 21,50 kr 3-4 mellanmål 12,00 kr Totalt 95,00 kr Utifrån ovan beskrivna koncept har den boende möjlighet att välja bort vissa måltider. Mellanmålen kan endast väljas bort i sin helhet. Förslag till beslut Omsorgsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att fastställa tillämpningsföreskrifterna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(26) 159 forts. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ingegerd Johansson (C), Christina Yngvesson (S), Laila Andersson (FP), Karl-Erik Danielsson (S), Anders Lund (M), Ulla Svensson (KD) och Ola Svensson (RP). Yrkanden Ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Ledamot Anders Lund (M) yrkar avslag vad gäller att räkna privata pensionsförsäkringar som skattepliktig inkomst. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Omsorgsnämnden har beslutat i enlighet med Ordförandens yrkande. Votering begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: Den som vill bifalla Ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen avges med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ledamöterna Anders Lund (M), Christoffer Stenström (M), Ingegerd Johansson (C) och Ola Svensson (RP) reserverar sig mot beslutet. Beslut Omsorgsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att fastställa tillämpningsföreskrifterna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Ola Svensson (RP) deltar inte i beslutet. Exp: Kommunfullmäktige

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(26) 2008/ Projekt "Sociala insatser inför en ny vårdform" för Ronneby kommun. Beslutsunderlag 1 Handling Delredovisning av projekt Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård, utbildningssatsning, Meriann Nilsson redogör för delredovisning av utbildningssatsning för Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård. Utredning föreligger, enligt nedan, gjord av Gun-Britt Carlsson. Eftersom underlaget visade att det i redovisningsläget inte finns någon person i Ronneby kommun av dom som tillhör målgruppen som är i behov av insats, finns det inget behov av att i nuläget bygga upp en ny omfattande verksamhet. Vi kan dock räkna med att klienter blir aktuella och måste då ha en beredskap för detta. För personer med omfattande svårigheter och stort vårdbehov kan ett förslag vara att Ronneby kommun köper tjänsten av Vårdförbundet Blekinge/Sjöarp där det redan finns en uppbyggd verksamhet med både separat bostad och utbildad personal. Denna verksamhet har funnits i två år och där har man jobbat med öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård med mycket gott resultat. För personer som kan bo i ordinärt boende men på grund av sitt funktionshinder är i behov av regelbundet stöd kan det sociala öppenvårdsteamet och psykiatrins öppenvård tillgodose behoven. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med personal och att denna erhåller adekvat kompetensutveckling. Mitt förslag är att kommunen grundutbildar en grupp på 5-6 personer inom befintlig verksamhet som får den kompetens som behövs för att möta personerna inom öppen tvångsvård. De medarbetare som erhåller utbildningsinsatserna arbetar i den befintliga verksamheten när det inte finns behov i den öppna tvångsvården och kan ses som en kvalitetshöjare i den befintliga verksamheten. För att möta den nya gruppen personer som kommer till verksamheten till följd av den nya tvångslagstiftningen, men även för att möta de som redan är aktuella och som har en liknande problematik, behöver man i Ronneby kommun skapa möjligheter till sysselsättning för klienterna. Man behöver vidare bygga upp ett team av boendestödjare med rätt kompetens. Då underlaget i dagsläget inte bedöms vara tillräckligt stort för att starta nya verksamheter varken avseende boende eller sysselsättning, är förslaget att man bildar en personalgrupp om 5-6 personer med kompetens inom psykiatri, missbruk, neuropsykiatri (autism spektrat) som arbetar med både sysselsättning och boendestöd. Sysselsättningen för gruppen som har missbruk och ev. kriminalitet måste utgöra en avskild verksamhet i förhållande till övriga klientgruppen. Teamet som ska utgöra boendestöd och arbeta med klienterna i sysselsättningsprojekten behöver en lokal varifrån de kan utgå.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(26) 160 forts. En tänkbar arbetsmodell kan vara en Case Management-modell, där en personal har huvudansvar för brukarens hela tillvaro, för brukarens talan och hjälper till att organisera allt personen behöver hjälp med. En sådan modell kan också förutsätta att personal följer brukaren hela dagen genom boende, arbete och fritid, för att ge individen en maximal känsla av trygghet och struktur, samtidigt som kraven kan anpassas till individens dagsform. Efter avslutad inventering, fick jag i uppdrag att skapa tydliga riktlinjer kring lämpliga utbildningsförslag för lämpliga utbildningspaket. Inventering av utbildningsbehov i Handikappomsorgen För att bilda mig en uppfattning om vilken kompetens den befintliga personalen har idag inom Kommunens psykiatriverksamhet beskrev jag kortfattat mitt uppdrag och bad personalen fylla i en enkät. Grundläggande bakgrundsfakta. Antal utskickade enkäter 45 Antal besvarade enkäter 37 Personalen fick beskriva: Utbildnings kompetens, grundskola, grundkompetens, högskola Yrkeserfarenhet/anställningar Andra erfarenheter som kan ha betydelse för nuvarande arbete Förslag på kompetenshöjning Eget intresse för kompetenshöjning för att bättre kunna möta personkretsen Övriga kommentarer Utbildning hos dem som besvarat enkäter (flera alternativ kan vara aktuella) Utbildning Antal personer Gymnasieskola 24 GPU / PPU 2 Omvårdnadslinje 23 Högskola / KY 7 Annan 2 Antal år i Yrket: Antal år Antal personer > 16 18

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(26) 160 fort. Representerade arbetsplatser: Söt-teamet, Lindblomsvägen 64, Ronnebyvägen 10, Älgbacken 8, daglig verksamhet, sysselsättning. Visat intresse för utbildning inom psykiatrisk tvångsvård Ja: 33 Nej: 4 Förslag till kompetenshöjning de mest frekventa svaren först) Utbildning kring autism, schizofreni och asperger KBT utbildning Hot och våld OCD Fungerande metoder för personer med neuropsykiatriska funktionshinder Samarbete mellan personal och brukare/motivation/bemötande/kommunikation MI utbildning Missbruk Dubbeldiagnoser Bemötande i svåra situationer Psykofarmaka Etik och livsfrågor Socialpsykiatri TEACCH- modellen Teckenspråk. Utbildningsförslag 1: Case management Efter att jag har tagit information från verksamheter som på något sätt har haft samarbete med utbildningsföretaget Evidens och dessutom haft ett möte med ledningsperson från Evidens, togs ett beslut i projektgruppen att denna utbildning skulle kunna vara lämplig Se bil.1-3 Vikariekostnad 10 personer planeras att erbjudas utbildningsmöjlighet. 8 utbildningstillfälle Räknat på 187:-/tim = :- Totalkostnad: :- Intresseanmälan Ny enkät har skickats ut till personalgrupperna för att lämna in sitt intresse. Enhetscheferna kommer att göra uttagningarna.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(26) 160 forts. Utbildningsförslag: 2 Serieföreläsning där all personal erbjuds 3 tillfälle med sammanhängande tema, tex grundläggande kunskap inom psykiatrin, hot och våld, självskadebeteende, praktiskt inom bemötande/förhållningssätt samt etik. Här skall också ges utrymme för grupparbete. Detta upplägg är bara i planeringsstadiet och där har jag inlett ett samarbete med Kompetenscenter i Karlskrona. Utbildningsförslag 2 kan förmodligen inte starta förrän hösten 2010 på grund av föreläsarna. Verksamhetscheferna för psykiatrin och IFO har kontaktats för att skapa en gemensam grund för utbildning. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S) och Ingegerd Johansson (C). Beslut Redovisningen noteras till protokollet och utbildningsförslag till Case management godkännes. Omsorgsnämnden erhåller vid sammanträde i mars 2010 utbildningsförslag med kostnader gällande utbildning förslag 2 i samarbete med kompetenscenter i Karlskrona.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(26) 2009/ Kommunaliserad hemsjukvård. Beslutsunderlag 1 Handling Skrivelse angående Kommunaliserad hemsjukvård i Ronneby kommun ur ett medborgarperspektiv. Sammanfattning En arbetsgrupp* med erfarenheter från hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten, uppdrogs att titta på för- och nackdelar utifrån medborgarperspektivet, skrivelse Utifrån arbetsgruppens egna yrkeserfarenheter, publicerade utredningar och kartläggningar** har vi försökt att hitta för- och nackdelar för medborgaren som är i behov av både socialtjänst och sjukvård i hemmet. Nämnda utredningar och kartläggningar påvisar att en huvudman bättre kan disponera de sammanhållna resurserna och kan utveckla verksamheten och fördela resurserna så att de används kostnadseffektivt. Parallella organisationer skapar onödiga kostnader och konstlade behov av samverkan som inte beror på individens behov utan på oklar ansvarsfördelning och på hur verksamheten är organiserad. Det delade ansvaret medför starka incitament att skjuta över ansvaret till varandra. ( Sammanhållen hemvård SOU 2004:68 s.57) Tillgänglighet Närhet mellan olika yrkesroller såsom enhetschef/biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal leder till kortare handläggning. Flexibilitet Förmåga att snabbare göra förändringar utifrån de behov som uppstår, t.ex. biståndsbeslut, sjukvårdande behandling, hjälpmedelsbehov och omvårdnad. Ex. Behov uppstår av delegerad arbetsuppgift, då vårdtagarens mentala hälsa försämras och egenvården inte längre är aktuell. Som gemensam huvudman är tolkningen av regelverket detsamma, detta har inte varit helt självklart sedan Ädel-reformens genomförande. Samarbete Olika yrkesroller och samma huvudman ger en gemensam samlad kompetens. Detta skapar förutsättningar för teamarbete/samarbete, vilket befrämjar helhetsperspektivet och tryggheten för den enskilde. Detta ger även kortare informationsvägar. Vårdplanering/uppföljningar Vårdplanering/uppföljningar kommer att utföras av enhetschef/biståndshandläggare, arbetsterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska både på sjukhus och i hemmet. Dessa yrkesroller har ett gemensamt synsätt och arbetar mot samma mål gällande kvarboende och för trygghet i hemmet.

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer