36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde Tid och plats telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 37 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns efter några tillägg under övriga frågor. 38 Val av protokolljusterare förutom ordföranden, utse Lars Pahlén till justeringsman av protokollet Rapporter och skrivelser Rapport från riksorganisationens ordförandekonferens har inkommit från Gunbritt Österlund. Björn Falk läser upp rapporten som kommenteras: Handlingsplan för projektet Dans i skolan sänds till alla i styrelsen. Det är oklart vilka föreningar som i dagsläget har samarbete med något studieförbund. Gunbritt gör sammanställning över vilka som tar emot e-post till föreningarna i distriktet. Vi ska också fråga föreningarna om det finns lokaler med logimöjlighet och bra kommunikationer, till en billig kostnad, för riksorganisationens kurser och konferenser. Beträffande samarbetet med andra distrikt är det styrelsen och sektionernas e-postadresser som skickas till de andra distrikten. Späxgillet har uppvisning 5 maj och 12 juli. Riks Nytt nr 2 finns på nätet. Pierre saknar protokoll i pdf-format för utläggning på hemsidan. En betatestversion av delad mailbox har skickats till Björn som får testa. 1

2 skriftliga rapporten bifogas protokollet godkänna rapporterna 40 Protokoll Distriktstyrelsen går igenom följande protokoll Distriktsstyrelsen sammanträde , 35, nästa sammanträde skall vara 26 april Vi saknar protokoll från distriktsstämman. Gunbritt undersöker var protokollet från distriktsstämman finns lägga protokollet till handlingarna skicka protokollet i pdf-format för utläggning på hemsidan 41 Kassör Per Michael Zacrison (Zacke) har accepterat sköta om distriktets bokföring, in- och utbetalningar mot distriktet betalar delar av datoranslutningen med totalt 2000 kr per år. Kurt-Elof Berglund har accepterat ingå i styrelsen som kassör efter detta arrangemang. Kvitton för bokföring lämnas till Henry f v b till Zacke som också inför varje möte lämnar ekonomisk redogörelse. välja Kurt-Elof Berglund till kassör i distriktet bokföringen, in- och utbetalningar hanteras av Zacke mot distriktet betalar delar av datoranslutningen med totalt 2000 kr per år för e-redovisning Plusgirot anmäla Kurt-Elof och Zacke teckningsrätten ändras till ordföranden i distriktsstyrelsen i förening med Zacke skeblanketten skickas till föreningsadressen som är till Gunbritt kontoinformation från Plusgiro, Nordea och bankgirot får Kurt-Elof ta ut från nätet Ann-Sofie Svensson tar kontakt med Zacke för överlämnande av bokföringsprogram och verifikationer 2

3 tidigare års verifikationer ser Ann-Sofie till Björn tar hand om 42 Ekonomi Ann-Sofie meddelar kr i medlemsavgifter har kommit in. De avser 221 vuxna och 9 ungdomar för 2007 och en avgift för Nästan alla kostnader för distriktsstämman har betalats med kr. Ett presentkort på 200 kr har ännu ej redovisats. Budgeten för distriktsstämman var kr. Alla ekonomiska mellanhavanden mellan arrangerande föreningar och distriktet är reglerade. Kostnader för ordförandekonferensen var budgeterade för en person men två personer deltog i konferensen. Likvida medel är :91 och då saknas en faktura från spelmännen till dansledarträffen i januari ( c:a kr). godkänna rapporten 43 Blankett 6 och verksamhetsberättelser Pierre skickar distriktets verksamhetsberättelse till Gunbritt för underskrift och distriktets blankett 6. Gunbritt fyller i blankett 6, skriver under verksamhetsberättelsen och skickar dessa till Björn. Det saknas verksamhetsberättelse och blankett 6 från Rekarne, Malmabygden och Nynäshamn. Pierre påminner de berörda föreningarna. 44 Stadgarna punkt 1-3 Ann-Sofie har ändrat de befintliga stadgarna efter senaste stadgeändringen på distriktsstämman. Beträffande det fortsa arbetet med jämförelse mellan riksorganisationens förslag till stadgar för distrikt och nuvarande stadgar föreslår Gunbritt löpande under året skicka ut frågeställningar till alla föreningar i distriktet (via e-post) för behandling på föreningarnas styrelsemöten med återkoppling till distriktsstyrelsen. På detta möte går vi igenom förslag 1-3 vilka lyder: 1) Jag föreslår vi avstår från distriktets distrikt 6 som är distriktsmöte (i oktober) och behandlar verksamhetsplan, budget, distriktsavgift, arvoden och traktamenten. Uppgifterna motsvarar distriktsstämman i mars månad och det styrelsen gör inför distriktsstämman. Avstår vi från detta faller även andra meningen i 3 Mom 2. 2) Sörmlands 2 mom 5 och mom 6 som gäller uteslutning tycker jag skall tas bort då en medlem inte är ansluten till distriktet utan medlemmen är ansluten till föreningen. Skulle denna punkt gälla skulle medlemmen kunna fortsätta vara medlem i föreningen men inte i distriktet. Hur ska vi hantera det? 3) Sörmlands 10 tas bort då det inte i Riks förslag finns något om det. behandla förslagen punkt 1-3 under detta möte 3

4 vi avstår från distriktets 6 som är distriktsmöte (i oktober) och behandlar verksamhetsplan, budget, distriktsavgift, arvoden och traktamenten. Uppgifterna motsvarar distriktsstämman i mars månad och det styrelsen gör inför årsmötet. Avstår vi från detta faller även andra meningen i 3 mom 2 Sörmlands 2 mom 5 och 6 som gäller uteslutning inte tas bort men medlem ändras till förening och ändras till: Moment 5. Förening som uppträder på ett sätt som strider mot Folkdansringens syfte och stadgar, kan uteslutas av ordinarie eller extra distriktsstämma. Förening skall ha tillfälle till förklaring före uteslutning. Moment 6. Utesluten förening äger rätt överklaga hos riksstyrelsen. Gunbritt frågar riksstyrelsen hur den ställer sig till uteslutning av förening Sörmlands 10 behålles då det är ett förtydligande även riksorganisationens stadgar gäller Gunbritt skickar ut förfrågan till föreningarna i distriktet om de är av samma åsikt som distriktsstyrelsen eller har annan åsikt 45 Förenings utträde Strängnäs Gille har begärt utträde ur Svenska Folkdansringen och riksstyrelsen har beslutat godkänna utträdet. Strängnäs Gille lämnar inga ekonomiska krav. Föreningen läggs ej ner men går ur organisationen. 46 Planerad verksamhet På ordförandekonferensen passade Gunbritt och Ann-Sofie på bjuda in Ingela Thalén och Ulf H Svensson till den planerade föreningsträffen 15 september i Flen. Gunbritt skickar skriftlig inbjudan till rikskansliet med inbjudan till Ingela och Ulf. Det finns möjlighet för Ingela samåka med Björn från Södertälje. Planerad start är med fika innan. Ann-Sofie pratar med Malin som förutom TEA-lokalen bokar lokalen bredvid TEA-lokalen. Agenda över dagen sänds senare till rikskansliet. Lars och Henry har gjort en sammanställning över frågor vad föreningarna vill ha ut av distriktsstyrelsen. Meningen är skicka ut frågeställningen till föreningen innan ett planerat besök från distriktsstyrelsen. På detta möte kommer också vad vi ämnar göra, presenteras. Behov finns besöka några större föreningar före sommaren för få inriktning på tänkt planering (spontanitet, intresse, entusiasm). Vi ska också passa på puffa för förenings- och dansledarträffen den 15: september. Henry tar kontakt med Rekarne för besök den 7 maj 4

5 Lars tar kontakt med Nynäshamn för besök den 9 maj Lars och Henry tar hand om Salem på en ordinarie danskväll Malin pratar med Flen Gunbritt tar kontakt med Nyköping och Oxelösund för besök i Nyköping den 28 maj 47 Nästa sammanträde Telefonmöte ändras till kl då höstens aktiviteter spikas 48 Sammanträdets avslutning Distriktsordföranden tackar de närvarande ledamöterna för visat intresse och konstaterar vi blev klara innan klockan 10 och avslutar därefter sammanträdet. Vid protokollet Justeras Gunbritt Österlund Björn Falk Lars Pahlén 5

6 Rapport från ordförandekonferensen i Norrköping april 2007 Ann-Sofie Svensson och Gunbritt Österlund representerade Sörmlands distrikt. Punkter på dagordningen och kommentarer från Gunbritt: Hur ser Svenska Folkdansringen ut 2010 Jubileumsår Zorn 100 år och Folkdansringen 90 år, riksstämma 2010 och valår Hur ska vi lyfta fram Folkdansringens namn lokalt Folkdansringen firar 90-årsjubileum år 2010 och Zornmärkesuppspelningarna är på Skansen 6-8 augusti. Folkdansringen kommer troligen genomföras i närheten av riksstämman i Götaland. Funderingar finns också på Folkdansstämma, Riksspelmanskonsert Det finns minst 17 amatörkulturorganisationer med aktivt utövande medlemmar inom sång, musik, dans, dräkt, slöjd och hembygd. Vi behöver sprida namnet Folkdansringen centralt och lokalt Det vi gjort i distriktet är helt i linje med riksorganisationens önskan Sörmländska Folkdansringen ett distrikt av Svenska Folkdansringen. Men vi kan gå ännu längre t ex Folkdanslaget Oxelö Gille en förening inom Svenska Folkdansringen. Får vi alla föreningar i distriktet marknadsföra sin förening på liknande sätt har vi kommit en bit på väg. Vi kan också ta chansen vid alla arrangemang som vi anordnar så marknadsför vi Svenska Folkdansringen. Dansen i skolan Nationell ledningsgrupp Projekt i fem kommuner Djupgående analys om dansens betydelse för barn och ungas utveckling Skolan och musiklivet Statens Kulturråd, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt Centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom har tecknat en överenskommelse om Dans i skolan. På kulturrådet finns en utvecklingsledare anställd som tillsammans med en arbetsgrupp skall leda projektet. Kulturrådet skall tillsammans med NCFF hålla i projektet. Mot denna bakgrund har riksstyrelsen diskuterat på vilket sätt Svenska Folkdansringen kan bidra till en god utveckling av dans i Skolan. Ett sätt stödja en insats är Folkdansringen bildar en nationell ledningsgrupp Dans i skolan, vars uppgift blir samarbeta med Kulturrådet och 4-5 kommuner där det finns möjlighet för Folkdansringen delta i skolans verksamhet. Förslag finns Folkdansringen bildar en nationell grupp som består av en sammankallande, därutöver en person från DM, en från BU-sektionen samt ett par tre personer med erfarenhet av dansa med barn och unga. Tänk på motionen från Salem till Riksstämman år

7 Ledar- och funktionärsutbildning inom Folkdansringen Basledarutbildning Påbyggnadsutbildning Inställda kurser distriktets inblandning Vad vill sektionerna ha av distrikten och hur kontakterna skall ske. Hur sker informationen Distrikten samordning för föreningarna och stödjande. Vad kan riks göra för distrikten och hur får distrikten information. Sektionerna vill veta vad distrikten vill ha ut av ledarutbildningen. Inställda kurser, distriktets inblandning och hur sprids informationen? Personlig inbjudan, uppföljning, information brevledes. Lägg ner arbete på de som är intresserade. Kulturens bildningsverksamhet 2007 och 2008 Projektanställning Sensus Studiecirklar. De föreningar som redan har ett samarbete med ett studieförbund behöver inte byta studieförbund. Men de som inte samverkar med något studieförbund kan med fördel ta kontakt med Sensus som hjälper till. Vanlig träning är folkbildning för man lär något nytt och kontakten med studieförbundet kan leda till material- eller lokalbidrag. Det behövs 25 studietimmar för bli ett certifierat studieförbund Kulturens. Riksorganisationen vill distriktet frågar föreningarna vilka kulturpolitiska anslag föreningarna får från kommun och landsting eller stiftelser och fonder för verksamhet med inriktning mot barn och ungdom.. Ekonomi och budget Samarbete mellan musik och dans sker för söka pengar gemensamt. I första läget är det fyra organisationer (ESI, RFOD, SSR och Folkdansringen) som gör en handlingsplan som kan leda fram till ett kulturpolitiskt program. Inför Riksstämman 2008 Riksstämman hålls i Uppsala med förläggning på hotell Linné den april

8 Kallelse sker i augusti månad med anmälan senast 15 december. Motioner skall vara inne senast 26 september. Det blir också ett riksungdomsläger Inför riksstämman är det regionkonferens i Götaland och Svealand-Norrland den november. Här slutar de punkter som riksstyrelsen hade. Samarbete med andra distrikt Ann-Sofie och Gunbritt har på uppdrag av distriktet tagit kontakt för utveckla samarbetet med flera distrikt i närområdet. Vi tog därför kontakt med Upplands distrikt och Östergötland -Holavedens distrikt och Stockholms distrikt vill också vara med. Det var ingen representant närvarande från Västmanlands distrikt men de finns ju också inom närområdet och kan också få samma erbjudande om samarbete. Samarbetet kan börja med inbjudningar till kurser och festligheter, i de olika distrikten, sprids även till övriga distrikt. Vi kom överens om skicka listor på e- postadresser. De adresser som Sörmland skickar är förutom distriktsstyrelsen och föreningar även andra intresserade medlemmars adresser. Riksstyrelsen vill ha e-postadresser till alla ordföranden i distrikt och föreningar för kunna bolla idéer och få respons på förslag. En snabb kommunikation. Riksorganisationen vill också veta var det finns lokaler som föreningarna äger (eller hyr för en billig kostnad) med logimöjligheter i närheten och bra kommunikationer. På denna konferens var vi i Folkdanslaget Hemgårdens lokaler och medlemmar i folkdanslaget försåg oss med både fika, lunch och middag. Mycket bra genomfört arrangemang. Sörmlands distrikts dansledarträff 15 september i Flen Ann-Sofie och Gunbritt tycker det är en bra idé samtidigt ha en föreningsträff och passade därför på bjuda in Riksordföranden och Vice riksordföranden till den träffen. De punkter vi tänkte träffen skulle handla om är planeringen inför Svenska Folkdansringen 90-årsjubileum och eventuellt Sörmländska Folkdansringens 60- årsjubileum Vi vill därför alla föreningar skall vara representerade på denna föreningsträff och gärna av flera representanter från föreningarna. Vi kan också försöka få tips om hur man skriver en bidragsansökan till kommun och landsting. Om distriktsstyrelsen inte tycker det är en bra idé bjuda in Ingela och Ulf så får vi ringa återbud då Ingela redan har skrivit in det i sin almanacka. Gunbritt Österlund distriktssekreterare 8

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Riks-Nytt. Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 3, juni 2011

Riks-Nytt. Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 3, juni 2011 Riks-Nytt Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 3, juni 2011 Innehåll: Folkdansringen har en ny hemsida!... 2 Rikskansliet@folkdansringen.se... 2 Midsommarfirande...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer