Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande KS 2014/132 kommunens arbete med EU-projekt Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets KS 2014/131 utbyggnad och underhåll Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen KS 2014/162 per augusti 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Till kommunfullmäktige 4. Delårsbokslut/ helårsprognos per 31 augusti 2014 KS 2014/163 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg. 1 (3)

2 5. Avsättning av pensioner till förtroendevalda KS 2014/164 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 6. Antagande av detaljplan Södra Husby 5:117 m.fl. KS 2014/165 Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 7. Delegation att vid behov omförhandla avtal med KS 2014/166 Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens förslag. 8. Ny biblioteksplan för KS 2014/167 Utskottsbeslut: i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 9. Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet KS 2014/139 RAR Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 10. Yttrande om översyn av Mälardalsrådets utskott KS 2014/88 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. (tjänsteskrivelse i ärendet tillkommer) 11. Förändring av antalet presidieuppdrag samt ledamöter KS 2014/161 och ersättare i kommunens nämnder Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 12. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för KS 2014/160 kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet. 13. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i nämnder KS 2014/159 och styrelser mandatperioden Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 14. Redovisning av obesvarade motioner KS 2014/168 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 15. Svar på motion om pilotprojekt inkluderade läxor KS 2013/119 Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. 2 (3)

3 16. Svar på motion om förbättrad trafikmiljö KS 2014/54 vid Smäckbron Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. 17. Svar på motion om att utveckla samverkan för en KS 2013/140 bredare arbetsmarknad Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. Övrigt 18. Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 19. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 20. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 3 (3)

4

5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ rev Kommunkontoret Jonas Ivervall Tel Fax Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna näringslivschefens skrivelse som svar på revisorernas förstudie Ärendet Revisorerna har uppdragits att upprätta en förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt för perioden I förstudien redovisas både fakta baserat på kommunens svar och en rekommendation kring det framtida arbetet. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i länet. Revisorerna kommer i förstudien i huvudsak fram till dels att kommunen bör utveckla styrning och uppföljning på området, dels öka engagemanget för att se fler möjligheter i att driva fler EU-projekt. Anstånd med svar till revisorerna har getts till Våra synpunkter Revisorerna gör, enligt näringslivschefen och nuvarande EU-samordnare, en rimlig bedömning att mer skulle kunna göras inom området. När det gäller upprättandet av en policy för området ser vi hellre att det upprättas en handlingsplan för deltagande som även anger vilken nivå av engagemang vi ska uppnå och i vilka sammanhang vi ska medverka. En uppföljning av sökta och genomförda projekt bör även göras i direkt anslutning till periodernas slut.

6 Samtliga projektidéer skall ha en direkt koppling till områden som är angivna i kommunens budget eller översiktsplan, i regionala program där kommunen är engagerade eller idéer som är sprungna ur näringslivets eller arbetsmarknadens behov. I tillägg till detta, men oberoende av, bör en handlingsplan för kommunens övergripande arbete med internationella frågor, liknande den befintliga 7- målslistan, tas fram. För att tillgodose behovet av resurser för att hantera denna typ av frågor har kommunchefen nyligen tillskrivit kommunstyrelsen ett delegationsbeslut där frågan för EU-samordning och internationella frågor överförs till näringslivsenheten där naturligare kopplingar till bl. a. EU-projekt finns. Johan Sandlund Kommunchef Jonas Ivervall Näringslivschef Bilagor 1. Förstudie av kommunens EU-arbete

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Fax Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets utbyggnad och underhåll Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunkontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet Revisorerna har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsnätets utbyggnad och underhåll. Resultatet av granskningen redovisas i en särskild revisionsrapport från maj Kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden har givits tillfälle att yttra sig över revisionsrapporten. Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 66. kommunstyrelsen har beviljats anstånd att inkomma med svar till Våra synpunkter Vad gäller teknik- och servicenämndens styrning av VA-verksamheten så ser vi positivt på att nämnden nu upprättar en VA-plan för den långsiktiga VAförsörjningen i kommunen. Ett sådant dokument bör kunna underlätta den långsiktiga planeringen för underhåll, driftsäkerhet och framtida utbyggnad. I övrigt delar vi teknik- och servicenämndens bedömning avseende förnyelsetakt för ledningsnätet samt de åtgärder man avser vidta för att förbättra driftsäkerheten i reservvattensystemet. Johan Sandlund Kommunchef Jakob Etaat kanslichef Bilagor 1. Revisionsrapport från PwC. Vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. Maj Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström,

21 Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Trosa Kommun Sammanträdesdatum Dnr TSN 2014/32 Yttrande över revisionsrapport VA-nätets utbyggnad och underhåll Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Ärendet Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i tjänsteskrivelse från tekniska enheten. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll, Kopia till Revisionen Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

22 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Svar på revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll. Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i detta tjänsteutlåtande. Den första iakttagelsen som PWC gör är att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, VA-översikt samt VA-planering. Detta är en helt riktig iakttagelse. Trosa kommun har ingen utarbetad VA-plan men det finns ett sådant beslut i Teknik- och servicenämnden att en sådan plan ska upprättas. Vi planerar att ha den klar under Det ska också sägas att en kommun inte är skyldig att ta fram en plan eller ett visst styrdokument för den kommunala VA-planeringen. Kommunen kan alltså inte ta fram en juridiskt bindande plan för VA-frågor eftersom det inte finns stöd för det i lagstiftningen. Däremot är man skyldig att ha en fungerande planering för VA-försörjningen i hela kommunen. Det finns således idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA-planering vilket vi anser att vi har. Man bedömer från PWC att investeringsplanen och VA-policyn inte riktigt hänger samman och det är oklart om VA-policyn används löpande som styrdokument av tekniska enheten och Teknik- och servicenämnden. Här drar PWC en annan slutsats mot vad vi själva gör då de anser att den planerade förnyelsetakten av ledningsnätet ger en genomsnittlig förnyelsecykel om 240 år för perioden Ett sådant påstående bygger på att man byter ut ledningar efter x antal år oavsett om de är dåliga eller inte och ett sådant förvarande tror vi inte skulle uppskattas av VA-abonnenterna. Vi byter ut och förnyar utifrån det behov som föreligger och takten skulle möjligen kunna vara något högre än idag men det ses över varje år och revideras utifrån både

23 behov och möjliga resurser. Kapacitetsperspektivet är mycket viktigt i synpunkterna och kommer att tas med i den mån de inte gör det idag så att det blir tillfredställande för kommande politiska beslut. Rapporten pekar på brister i att vi inte har ett driftsäkert reservvattensystem vilket är sant. Vi har försökt att ta reda på om det finns någon kommun som har en reservvattentäkt eller reservvattensystem som täcker upp för full kapacitet men har inte funnit någon sådan kommun tyvärr. De brister i de fastställda riktlinjerna för driftsäkerheten vid de båda vattentäkterna har delvis åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Man säger i rapporten också att det saknas förutsättningar att lösa reservvatten från Vagnhärad till Trosa på grund av bristande kapacitet i ledningssystemet. En ny vattenledning mellan Vagnhärad och Trosa kommer att byggas våren Likaså kommer en ny tryckspillvattenledning att samläggas med vattenledningen i detta projekt för att avlasta Trosa ARV under högsäsong. Vi anser att nämnden därmed fattat de nödvändiga besluten för att säkerställa reservvatten från Vagnhärad till Trosa. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr 2014/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med tkr. Kommunkontoret svarar för tkr, den politiska ledningen för -294 tkr och Eko-utskottet för 409 tkr. Enheterna inom IT, kommunledning och personal redovisar de största överskotten. Inom den politiska ledningen är det Valnämnden som redovisar det största överskottet. Statliga bidrag för förtidsröstning i valen kom tidigare än de kostnader som de ska möta. KS beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med tkr. Den politiska ledningens andel beräknas till 466 tkr. Av den egna bufferten återstår 350 tkr. 450 tkr har tillförts arbetsmarknadsenheten för OSA-tjänster och extra feriearbeten. Kommunkontorets andel beräknas bli 524 tkr. Överskotten återfinns främst inom kommunledning och personal. Kollektivtrafiken beräknas överskrida budget med 411 tkr. Beslutade rationaliseringar inom Kommunkontoret är genomförda. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med 107 tkr. Johan Sandlund Kommunchef Bilagor Margareta Smith Ekonomichef 1. Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

44 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Ekonomisk analys Resultat per augusti Kommunkontoret redovisar ett överskott relativt budget med 2,0 mkr och den politiska ledningen ett underskott med 0,3 mkr per 31/8. Enheterna inom kommunledning, personal och IT redovisar de största överskotten inom kommunkontoret. Kollektivtrafiken redovisar underkott med -0,1 mkr. Inom den politiska ledningen är det bland annat valnämnden som redovisar överskott per augusti. Årsprognos Kommunstyrelsen prognos för 2014 pekar på ett totalt överskott med 0,9 mkr. Kommunkontorets andel av överskottet beräknas till 0,5 mkr. Enheterna under kommunledning och personal beräknas ge de större överskotten. Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett underkott med-0,4 mkr. Kommunstyrelsens egen buffert var ursprungligen 800 tkr. Av dessa har 450 tkr överförts till arbetsmarknadsenheten under Teknikoch servicenämnden enligt beslut i Kommunstyrelsen. Resterande 350 tkr beräknas inte att tas i anspråk under året. Viktiga händelser hittills i år I maj fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på fjärde plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Nyföretagandet i Trosa har varit starkt och efter första halvåret 2014 var vi sjunde bästa kommun i landet räknat per 1000 invånare. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå och är den lägsta i Sörmland oavsett åldersgrupp. Vår bredbandssatsning tog ordentlig fart under perioden och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar. En handlingsplan för samarbetet mellan skola och näringsliv har tagits fram och anammats av skolkontoret. I denna beskrivs möjligheter för alla årskurser att möta företagare, entreprenörer och offentlig sektor genom olika typer av aktiviteter. I början av året lanserades en mer omfattande uppgradering av kommunens webbplats trosa.se. Lansering av kommunens intranät intranat.trosa.se gjordes under våren. Populärversion av bokslut och medborgarundersökningen är utskickad till samtliga hushåll. Vagnhärads dag firades 17 maj med många besökare och en mängd uppskattade aktiviteter. Under våren övades krisledningen i kommunen.

45 Numera har kommunen två Rakelenheter för kommunikation med andra myndigheter. Tillsammans med grannkommunerna, Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa har en gemensam utbildning kallad Leda utan att vara chef genomförts under sammanlagt tre dagar Tillsammans med verksamheterna har arbetet med att ta hand om resultat från medarbetarenkäterna (HME) återkopplats till enheterna Kommunens växel, som vi har tillsammans med Gnesta kommun, har uppgraderats. Nya funktioner kommer att införas under hösten. Trosa har i förtid uppnått kommunens uppsatta mål avseende IT i skolan och antalet enheter (PC eller Ipad) i verksamheten, vilket innebär en enhet/lärare och högstadieelev. En enhet/ två mellanstadieelever och en enhet/fyra lågstadieelever. Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjt sysselsättningsgrad inom framförallt Vård- och omsorgsområdet har fortskridit Under 2014 har det hållits val till Europaparlamentet i maj och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under september. Förberedelserna och genomförandet av valen har gått enligt plan och vi ser ett ökat valdeltagande vid samtliga val. I kommunvalet ökade valdeltagandet från 85,4 procent 2014 till 87,3 procent vilket placerar Trosa på plats 21 i landet. Kommunstyrelsens planutskott arbetar under 2014 med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun har under 2014 tagit ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i det finska förvaltningsområdet. En särskild arbetsgrupp samordnad av kommunkansliet har, i dialog med finska föreningen och allmänheten, under året arbetat med kartläggning, information, arrangemang och övriga insatser kopplade till förvaltningsområdet. Samtliga servrar i kommunen har uppgraderats och ny lagringslösning för kommunens IT miljö är på plats. IT-säkerheten har förbättrats ytterligare med ny lösning för backup med tillhörande replikering av data mellan kommunens två serverhallar. Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 220 av landets 290 kommuner. Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns resursfördelningsmodell kopplat till antal barn, elever, äldre med avstämning/korrigering i samband med delårsbokslut har väckt stort intresse från flera kommuner i länet. Fortsatt utveckling 2014 är ett valår och ett nytt Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse tillträder under hösten. Övriga nämnder tillträder efter årsskiftet. Då valutgången innebär att sittande majoritet blir kvar förutskickas inga större organisatoriska förändringar i kommunen. En ny mandatperiod innebär också att en ny politisk agenda ska förankras i organisationen för genomförande i de kommunala verksamheterna Under slutet av året och under första halvåret 2015 kommer de nyvalda politikerna erbjudas utbildningsmöjligheter. Vi kommer att aktivt delta i arbetet med att se möjligheterna i de nya EU-program som lanseras under hösten/vintern. En Starta-Eget-utbildning genomförs under november/december. Under hösten slutförs den hittills största bredbandsinstallationen i Västerljung med ca 130 hushåll. Projektets genomförande har hittills varit framgångsrik tack vare ett starkt lokalt engagemang och det beskrivs som ett av de snabbast genomförda projekten i Sverige. Områdena utanför tätorterna visar på ett fortsatt starkt intresse för fiber. Under slutet av 2014 tas kommunens första elbil i drift av kommunkontorets IT-enhet.

46 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 57% 47% 48% Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 6,7 mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 0,9 mkr investerats i IT i skolan, 0,5 mkr övrig IT och 0,3 mkr i bredband. Investeringar som tidigare gjorts i tomrör för bredband har sålts till Trofi enligt beslut i KF. Under hösten kommer läsplattor att köpas in till de förtroendevalda inför nästa mandatperiod. Ekologisk utveckling Kommunstyrelsen har antagit Nivå 2 i miljöledningssystemet och redovisar sedan 2013 nyckeltal i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslut. Som ett led i miljöarbetet ska kommunens anställda genomgå en miljöutbildning. Den har hittills genomförts av 11 procent av kommunens anställda. 54 procent av kommunkontorets anställda har slutfört utbildningen.

47 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 7 5 Medborgarundersökningen (NRI) Medborgarundersökningen (NRI) Plats 7 jmf med plats 3 år 2011 Plats 5 jmf med plats 7 år 2011 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 34 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 34 jmf med plats 31 år Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut. 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 37 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 37 samma som år Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 1 Medborgar-undersökningen (NMI) plats 2 år Plats 1 jmf med Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SCB jämför Trosa inflytande med 1 Medborgar-undersökningen (NII) som år Plats 1 samma Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka Mäts i 2014 års val 87,3 Målet mäts endast vid valår (kommunval) Valet ,4% 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Ska öka årligen Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen 4 Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten SKL:s Insikten 2013 Minskning i Trosa o hela länet 2013 Plats 1 i SBA:s mätning, men 4 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 4 Svenskt näringslivs årliga ranking 2013 placerade sig Trosa på plats Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut.

48 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 SKL:s och RKA:s årliga HMEenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Redovisas årsbokslut. 87 % Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % Kommunens årliga kundundersökning 96% var nöjda eller mkt nöjda Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 65% Mäts igen på kalenderår årsbokslut Frisknärvaron var 65,4% jmf med 53,4%

49 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Trosa kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Viktiga händelser hittills i år Projektet Klimatsmart har startat och totalt sex familjer kommer under att coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma. Projektet Hälsosam förskola pågår. Under våren har all förskolepersonal fått gå på en föreläsning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter. Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad miljöutbildning som startade upp under sommaren. Hittills har ca 9 % slutfört utbildningen som fortgår till våren Under sommaren har naturvårdsinventeringar genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat som en del av reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av förekomsten av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen.

50 Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och förhandlingar med markägare pågår. Vinnare av årets miljöpris är Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå. En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. I enlighet med skötselplanen för Tomtaklintskogens naturreservat kommer naturvårdande restaureringsåtgärder genomföras. Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l 52,2 56, Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 56% 56% 60% Ekologisk utveckling Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar med markägare pågår. Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer ytterligare lekbottnar för fisk att restaureras i Vagnhärad under hösten. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-09-27 Tid: måndag 3 oktober, kl. 16.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse till sammanträde

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2014-05-06 Tid: Onsdagen den 14 maj, kl. 18.00 Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-10-14 Tid: Onsdagen den 23 oktober, kl. 18.00 Plats: arken, omans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-10-13 Tid: Tisdagen den 20 oktober Obs tider nedan. kl. 08.30-09.00 - kaffe och smörgås serveras kl. 09.00-12.00 - informationsärenden stängt sammanträde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-05-06 Tid: Onsdagen den 13 maj Obs tider. kl. 08.30-09.00 - kaffe och smörgås serveras kl. 09.00-12.00 - informationsärenden stängt sammanträde kl. 12.00-13.00

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-12 Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00 ande ledamöter: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Hedebyskolans matsal, Vagnhärad kl. 17.00 18.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Helena Koch (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-06-07 Tid: Torsdagen den 14 juni 2012 kl. 19.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Vad är frukten av hårt arbete?

Vad är frukten av hårt arbete? Vad är frukten av hårt arbete? V a d ä r f r u k t e n a v h å r t a r b e t e? Trosa kommun ska erbjuda kvalitet, service och förvalta kommuninvånarnas gemensamma tillgångar på bästa sätt. Med den här

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet 7 mars

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet 7 mars Ekoutskottet Kommunkontoret Kommunekolog 0156-520 24 elin.vandooren@trosa.se Kallelse Datum 2016-03-01 Tid: Måndag den 7 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet vita kommunhuset, Trosa. Kallelse till

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer