Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande KS 2014/132 kommunens arbete med EU-projekt Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets KS 2014/131 utbyggnad och underhåll Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen KS 2014/162 per augusti 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Till kommunfullmäktige 4. Delårsbokslut/ helårsprognos per 31 augusti 2014 KS 2014/163 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg. 1 (3)

2 5. Avsättning av pensioner till förtroendevalda KS 2014/164 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 6. Antagande av detaljplan Södra Husby 5:117 m.fl. KS 2014/165 Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 7. Delegation att vid behov omförhandla avtal med KS 2014/166 Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens förslag. 8. Ny biblioteksplan för KS 2014/167 Utskottsbeslut: i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 9. Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet KS 2014/139 RAR Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 10. Yttrande om översyn av Mälardalsrådets utskott KS 2014/88 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. (tjänsteskrivelse i ärendet tillkommer) 11. Förändring av antalet presidieuppdrag samt ledamöter KS 2014/161 och ersättare i kommunens nämnder Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 12. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för KS 2014/160 kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet. 13. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i nämnder KS 2014/159 och styrelser mandatperioden Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 14. Redovisning av obesvarade motioner KS 2014/168 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 15. Svar på motion om pilotprojekt inkluderade läxor KS 2013/119 Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. 2 (3)

3 16. Svar på motion om förbättrad trafikmiljö KS 2014/54 vid Smäckbron Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. 17. Svar på motion om att utveckla samverkan för en KS 2013/140 bredare arbetsmarknad Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. Övrigt 18. Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 19. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 20. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 3 (3)

4

5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ rev Kommunkontoret Jonas Ivervall Tel Fax Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna näringslivschefens skrivelse som svar på revisorernas förstudie Ärendet Revisorerna har uppdragits att upprätta en förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt för perioden I förstudien redovisas både fakta baserat på kommunens svar och en rekommendation kring det framtida arbetet. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i länet. Revisorerna kommer i förstudien i huvudsak fram till dels att kommunen bör utveckla styrning och uppföljning på området, dels öka engagemanget för att se fler möjligheter i att driva fler EU-projekt. Anstånd med svar till revisorerna har getts till Våra synpunkter Revisorerna gör, enligt näringslivschefen och nuvarande EU-samordnare, en rimlig bedömning att mer skulle kunna göras inom området. När det gäller upprättandet av en policy för området ser vi hellre att det upprättas en handlingsplan för deltagande som även anger vilken nivå av engagemang vi ska uppnå och i vilka sammanhang vi ska medverka. En uppföljning av sökta och genomförda projekt bör även göras i direkt anslutning till periodernas slut.

6 Samtliga projektidéer skall ha en direkt koppling till områden som är angivna i kommunens budget eller översiktsplan, i regionala program där kommunen är engagerade eller idéer som är sprungna ur näringslivets eller arbetsmarknadens behov. I tillägg till detta, men oberoende av, bör en handlingsplan för kommunens övergripande arbete med internationella frågor, liknande den befintliga 7- målslistan, tas fram. För att tillgodose behovet av resurser för att hantera denna typ av frågor har kommunchefen nyligen tillskrivit kommunstyrelsen ett delegationsbeslut där frågan för EU-samordning och internationella frågor överförs till näringslivsenheten där naturligare kopplingar till bl. a. EU-projekt finns. Johan Sandlund Kommunchef Jonas Ivervall Näringslivschef Bilagor 1. Förstudie av kommunens EU-arbete

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Fax Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets utbyggnad och underhåll Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunkontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet Revisorerna har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsnätets utbyggnad och underhåll. Resultatet av granskningen redovisas i en särskild revisionsrapport från maj Kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden har givits tillfälle att yttra sig över revisionsrapporten. Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 66. kommunstyrelsen har beviljats anstånd att inkomma med svar till Våra synpunkter Vad gäller teknik- och servicenämndens styrning av VA-verksamheten så ser vi positivt på att nämnden nu upprättar en VA-plan för den långsiktiga VAförsörjningen i kommunen. Ett sådant dokument bör kunna underlätta den långsiktiga planeringen för underhåll, driftsäkerhet och framtida utbyggnad. I övrigt delar vi teknik- och servicenämndens bedömning avseende förnyelsetakt för ledningsnätet samt de åtgärder man avser vidta för att förbättra driftsäkerheten i reservvattensystemet. Johan Sandlund Kommunchef Jakob Etaat kanslichef Bilagor 1. Revisionsrapport från PwC. Vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. Maj Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström,

21 Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Trosa Kommun Sammanträdesdatum Dnr TSN 2014/32 Yttrande över revisionsrapport VA-nätets utbyggnad och underhåll Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Ärendet Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i tjänsteskrivelse från tekniska enheten. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll, Kopia till Revisionen Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

22 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Svar på revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll. Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i detta tjänsteutlåtande. Den första iakttagelsen som PWC gör är att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, VA-översikt samt VA-planering. Detta är en helt riktig iakttagelse. Trosa kommun har ingen utarbetad VA-plan men det finns ett sådant beslut i Teknik- och servicenämnden att en sådan plan ska upprättas. Vi planerar att ha den klar under Det ska också sägas att en kommun inte är skyldig att ta fram en plan eller ett visst styrdokument för den kommunala VA-planeringen. Kommunen kan alltså inte ta fram en juridiskt bindande plan för VA-frågor eftersom det inte finns stöd för det i lagstiftningen. Däremot är man skyldig att ha en fungerande planering för VA-försörjningen i hela kommunen. Det finns således idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA-planering vilket vi anser att vi har. Man bedömer från PWC att investeringsplanen och VA-policyn inte riktigt hänger samman och det är oklart om VA-policyn används löpande som styrdokument av tekniska enheten och Teknik- och servicenämnden. Här drar PWC en annan slutsats mot vad vi själva gör då de anser att den planerade förnyelsetakten av ledningsnätet ger en genomsnittlig förnyelsecykel om 240 år för perioden Ett sådant påstående bygger på att man byter ut ledningar efter x antal år oavsett om de är dåliga eller inte och ett sådant förvarande tror vi inte skulle uppskattas av VA-abonnenterna. Vi byter ut och förnyar utifrån det behov som föreligger och takten skulle möjligen kunna vara något högre än idag men det ses över varje år och revideras utifrån både

23 behov och möjliga resurser. Kapacitetsperspektivet är mycket viktigt i synpunkterna och kommer att tas med i den mån de inte gör det idag så att det blir tillfredställande för kommande politiska beslut. Rapporten pekar på brister i att vi inte har ett driftsäkert reservvattensystem vilket är sant. Vi har försökt att ta reda på om det finns någon kommun som har en reservvattentäkt eller reservvattensystem som täcker upp för full kapacitet men har inte funnit någon sådan kommun tyvärr. De brister i de fastställda riktlinjerna för driftsäkerheten vid de båda vattentäkterna har delvis åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Man säger i rapporten också att det saknas förutsättningar att lösa reservvatten från Vagnhärad till Trosa på grund av bristande kapacitet i ledningssystemet. En ny vattenledning mellan Vagnhärad och Trosa kommer att byggas våren Likaså kommer en ny tryckspillvattenledning att samläggas med vattenledningen i detta projekt för att avlasta Trosa ARV under högsäsong. Vi anser att nämnden därmed fattat de nödvändiga besluten för att säkerställa reservvatten från Vagnhärad till Trosa. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr 2014/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med tkr. Kommunkontoret svarar för tkr, den politiska ledningen för -294 tkr och Eko-utskottet för 409 tkr. Enheterna inom IT, kommunledning och personal redovisar de största överskotten. Inom den politiska ledningen är det Valnämnden som redovisar det största överskottet. Statliga bidrag för förtidsröstning i valen kom tidigare än de kostnader som de ska möta. KS beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med tkr. Den politiska ledningens andel beräknas till 466 tkr. Av den egna bufferten återstår 350 tkr. 450 tkr har tillförts arbetsmarknadsenheten för OSA-tjänster och extra feriearbeten. Kommunkontorets andel beräknas bli 524 tkr. Överskotten återfinns främst inom kommunledning och personal. Kollektivtrafiken beräknas överskrida budget med 411 tkr. Beslutade rationaliseringar inom Kommunkontoret är genomförda. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med 107 tkr. Johan Sandlund Kommunchef Bilagor Margareta Smith Ekonomichef 1. Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

44 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Ekonomisk analys Resultat per augusti Kommunkontoret redovisar ett överskott relativt budget med 2,0 mkr och den politiska ledningen ett underskott med 0,3 mkr per 31/8. Enheterna inom kommunledning, personal och IT redovisar de största överskotten inom kommunkontoret. Kollektivtrafiken redovisar underkott med -0,1 mkr. Inom den politiska ledningen är det bland annat valnämnden som redovisar överskott per augusti. Årsprognos Kommunstyrelsen prognos för 2014 pekar på ett totalt överskott med 0,9 mkr. Kommunkontorets andel av överskottet beräknas till 0,5 mkr. Enheterna under kommunledning och personal beräknas ge de större överskotten. Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett underkott med-0,4 mkr. Kommunstyrelsens egen buffert var ursprungligen 800 tkr. Av dessa har 450 tkr överförts till arbetsmarknadsenheten under Teknikoch servicenämnden enligt beslut i Kommunstyrelsen. Resterande 350 tkr beräknas inte att tas i anspråk under året. Viktiga händelser hittills i år I maj fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på fjärde plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Nyföretagandet i Trosa har varit starkt och efter första halvåret 2014 var vi sjunde bästa kommun i landet räknat per 1000 invånare. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå och är den lägsta i Sörmland oavsett åldersgrupp. Vår bredbandssatsning tog ordentlig fart under perioden och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar. En handlingsplan för samarbetet mellan skola och näringsliv har tagits fram och anammats av skolkontoret. I denna beskrivs möjligheter för alla årskurser att möta företagare, entreprenörer och offentlig sektor genom olika typer av aktiviteter. I början av året lanserades en mer omfattande uppgradering av kommunens webbplats trosa.se. Lansering av kommunens intranät intranat.trosa.se gjordes under våren. Populärversion av bokslut och medborgarundersökningen är utskickad till samtliga hushåll. Vagnhärads dag firades 17 maj med många besökare och en mängd uppskattade aktiviteter. Under våren övades krisledningen i kommunen.

45 Numera har kommunen två Rakelenheter för kommunikation med andra myndigheter. Tillsammans med grannkommunerna, Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa har en gemensam utbildning kallad Leda utan att vara chef genomförts under sammanlagt tre dagar Tillsammans med verksamheterna har arbetet med att ta hand om resultat från medarbetarenkäterna (HME) återkopplats till enheterna Kommunens växel, som vi har tillsammans med Gnesta kommun, har uppgraderats. Nya funktioner kommer att införas under hösten. Trosa har i förtid uppnått kommunens uppsatta mål avseende IT i skolan och antalet enheter (PC eller Ipad) i verksamheten, vilket innebär en enhet/lärare och högstadieelev. En enhet/ två mellanstadieelever och en enhet/fyra lågstadieelever. Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjt sysselsättningsgrad inom framförallt Vård- och omsorgsområdet har fortskridit Under 2014 har det hållits val till Europaparlamentet i maj och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under september. Förberedelserna och genomförandet av valen har gått enligt plan och vi ser ett ökat valdeltagande vid samtliga val. I kommunvalet ökade valdeltagandet från 85,4 procent 2014 till 87,3 procent vilket placerar Trosa på plats 21 i landet. Kommunstyrelsens planutskott arbetar under 2014 med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun har under 2014 tagit ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i det finska förvaltningsområdet. En särskild arbetsgrupp samordnad av kommunkansliet har, i dialog med finska föreningen och allmänheten, under året arbetat med kartläggning, information, arrangemang och övriga insatser kopplade till förvaltningsområdet. Samtliga servrar i kommunen har uppgraderats och ny lagringslösning för kommunens IT miljö är på plats. IT-säkerheten har förbättrats ytterligare med ny lösning för backup med tillhörande replikering av data mellan kommunens två serverhallar. Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 220 av landets 290 kommuner. Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns resursfördelningsmodell kopplat till antal barn, elever, äldre med avstämning/korrigering i samband med delårsbokslut har väckt stort intresse från flera kommuner i länet. Fortsatt utveckling 2014 är ett valår och ett nytt Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse tillträder under hösten. Övriga nämnder tillträder efter årsskiftet. Då valutgången innebär att sittande majoritet blir kvar förutskickas inga större organisatoriska förändringar i kommunen. En ny mandatperiod innebär också att en ny politisk agenda ska förankras i organisationen för genomförande i de kommunala verksamheterna Under slutet av året och under första halvåret 2015 kommer de nyvalda politikerna erbjudas utbildningsmöjligheter. Vi kommer att aktivt delta i arbetet med att se möjligheterna i de nya EU-program som lanseras under hösten/vintern. En Starta-Eget-utbildning genomförs under november/december. Under hösten slutförs den hittills största bredbandsinstallationen i Västerljung med ca 130 hushåll. Projektets genomförande har hittills varit framgångsrik tack vare ett starkt lokalt engagemang och det beskrivs som ett av de snabbast genomförda projekten i Sverige. Områdena utanför tätorterna visar på ett fortsatt starkt intresse för fiber. Under slutet av 2014 tas kommunens första elbil i drift av kommunkontorets IT-enhet.

46 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 57% 47% 48% Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 6,7 mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 0,9 mkr investerats i IT i skolan, 0,5 mkr övrig IT och 0,3 mkr i bredband. Investeringar som tidigare gjorts i tomrör för bredband har sålts till Trofi enligt beslut i KF. Under hösten kommer läsplattor att köpas in till de förtroendevalda inför nästa mandatperiod. Ekologisk utveckling Kommunstyrelsen har antagit Nivå 2 i miljöledningssystemet och redovisar sedan 2013 nyckeltal i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslut. Som ett led i miljöarbetet ska kommunens anställda genomgå en miljöutbildning. Den har hittills genomförts av 11 procent av kommunens anställda. 54 procent av kommunkontorets anställda har slutfört utbildningen.

47 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 7 5 Medborgarundersökningen (NRI) Medborgarundersökningen (NRI) Plats 7 jmf med plats 3 år 2011 Plats 5 jmf med plats 7 år 2011 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 34 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 34 jmf med plats 31 år Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut. 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 37 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 37 samma som år Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 1 Medborgar-undersökningen (NMI) plats 2 år Plats 1 jmf med Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SCB jämför Trosa inflytande med 1 Medborgar-undersökningen (NII) som år Plats 1 samma Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka Mäts i 2014 års val 87,3 Målet mäts endast vid valår (kommunval) Valet ,4% 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Ska öka årligen Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen 4 Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten SKL:s Insikten 2013 Minskning i Trosa o hela länet 2013 Plats 1 i SBA:s mätning, men 4 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 4 Svenskt näringslivs årliga ranking 2013 placerade sig Trosa på plats Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut.

48 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 SKL:s och RKA:s årliga HMEenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Redovisas årsbokslut. 87 % Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % Kommunens årliga kundundersökning 96% var nöjda eller mkt nöjda Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 65% Mäts igen på kalenderår årsbokslut Frisknärvaron var 65,4% jmf med 53,4%

49 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Trosa kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Viktiga händelser hittills i år Projektet Klimatsmart har startat och totalt sex familjer kommer under att coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma. Projektet Hälsosam förskola pågår. Under våren har all förskolepersonal fått gå på en föreläsning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter. Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad miljöutbildning som startade upp under sommaren. Hittills har ca 9 % slutfört utbildningen som fortgår till våren Under sommaren har naturvårdsinventeringar genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat som en del av reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av förekomsten av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen.

50 Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och förhandlingar med markägare pågår. Vinnare av årets miljöpris är Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå. En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. I enlighet med skötselplanen för Tomtaklintskogens naturreservat kommer naturvårdande restaureringsåtgärder genomföras. Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l 52,2 56, Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 56% 56% 60% Ekologisk utveckling Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar med markägare pågår. Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer ytterligare lekbottnar för fisk att restaureras i Vagnhärad under hösten. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2014-05-06 Tid: Onsdagen den 14 maj, kl. 18.00 Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-10-13 Tid: Tisdagen den 20 oktober Obs tider nedan. kl. 08.30-09.00 - kaffe och smörgås serveras kl. 09.00-12.00 - informationsärenden stängt sammanträde

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-03-26 Tid: Onsdagen den 8 april kl. 18.00-18.30 (cirkatid) - informationsärenden - stängt sammanträde kl. 18.30- (cirkatid) - beslutsärenden - öppet sammanträde

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-18.30 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-04-14 Tid: Onsdagen den 22 april, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 17.10 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson (S) Närvarande ersättare Dag Örtqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer