Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande KS 2014/132 kommunens arbete med EU-projekt Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets KS 2014/131 utbyggnad och underhåll Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen KS 2014/162 per augusti 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Till kommunfullmäktige 4. Delårsbokslut/ helårsprognos per 31 augusti 2014 KS 2014/163 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutsats: att uppmana humanistiska nämnden att analysera underskottet och vidta de åtgärder som anses möjliga. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg. 1 (3)

2 5. Avsättning av pensioner till förtroendevalda KS 2014/164 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 6. Antagande av detaljplan Södra Husby 5:117 m.fl. KS 2014/165 Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 7. Delegation att vid behov omförhandla avtal med KS 2014/166 Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens förslag. 8. Ny biblioteksplan för KS 2014/167 Utskottsbeslut: i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 9. Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet KS 2014/139 RAR Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 10. Yttrande om översyn av Mälardalsrådets utskott KS 2014/88 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. (tjänsteskrivelse i ärendet tillkommer) 11. Förändring av antalet presidieuppdrag samt ledamöter KS 2014/161 och ersättare i kommunens nämnder Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 12. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för KS 2014/160 kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet. 13. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i nämnder KS 2014/159 och styrelser mandatperioden Utskottsbeslut: i enlighet med valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. 14. Redovisning av obesvarade motioner KS 2014/168 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 15. Svar på motion om pilotprojekt inkluderade läxor KS 2013/119 Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. 2 (3)

3 16. Svar på motion om förbättrad trafikmiljö KS 2014/54 vid Smäckbron Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. 17. Svar på motion om att utveckla samverkan för en KS 2013/140 bredare arbetsmarknad Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till eget förslag. Övrigt 18. Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 19. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 20. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 3 (3)

4

5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ rev Kommunkontoret Jonas Ivervall Tel Fax Yttrande rörande revisorernas förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna näringslivschefens skrivelse som svar på revisorernas förstudie Ärendet Revisorerna har uppdragits att upprätta en förstudie gällande kommunens arbete med EU-projekt för perioden I förstudien redovisas både fakta baserat på kommunens svar och en rekommendation kring det framtida arbetet. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i länet. Revisorerna kommer i förstudien i huvudsak fram till dels att kommunen bör utveckla styrning och uppföljning på området, dels öka engagemanget för att se fler möjligheter i att driva fler EU-projekt. Anstånd med svar till revisorerna har getts till Våra synpunkter Revisorerna gör, enligt näringslivschefen och nuvarande EU-samordnare, en rimlig bedömning att mer skulle kunna göras inom området. När det gäller upprättandet av en policy för området ser vi hellre att det upprättas en handlingsplan för deltagande som även anger vilken nivå av engagemang vi ska uppnå och i vilka sammanhang vi ska medverka. En uppföljning av sökta och genomförda projekt bör även göras i direkt anslutning till periodernas slut.

6 Samtliga projektidéer skall ha en direkt koppling till områden som är angivna i kommunens budget eller översiktsplan, i regionala program där kommunen är engagerade eller idéer som är sprungna ur näringslivets eller arbetsmarknadens behov. I tillägg till detta, men oberoende av, bör en handlingsplan för kommunens övergripande arbete med internationella frågor, liknande den befintliga 7- målslistan, tas fram. För att tillgodose behovet av resurser för att hantera denna typ av frågor har kommunchefen nyligen tillskrivit kommunstyrelsen ett delegationsbeslut där frågan för EU-samordning och internationella frågor överförs till näringslivsenheten där naturligare kopplingar till bl. a. EU-projekt finns. Johan Sandlund Kommunchef Jonas Ivervall Näringslivschef Bilagor 1. Förstudie av kommunens EU-arbete

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Fax Yttrande rörande revisorernas rapport gällande VA-nätets utbyggnad och underhåll Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunkontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet Revisorerna har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsnätets utbyggnad och underhåll. Resultatet av granskningen redovisas i en särskild revisionsrapport från maj Kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden har givits tillfälle att yttra sig över revisionsrapporten. Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 66. kommunstyrelsen har beviljats anstånd att inkomma med svar till Våra synpunkter Vad gäller teknik- och servicenämndens styrning av VA-verksamheten så ser vi positivt på att nämnden nu upprättar en VA-plan för den långsiktiga VAförsörjningen i kommunen. Ett sådant dokument bör kunna underlätta den långsiktiga planeringen för underhåll, driftsäkerhet och framtida utbyggnad. I övrigt delar vi teknik- och servicenämndens bedömning avseende förnyelsetakt för ledningsnätet samt de åtgärder man avser vidta för att förbättra driftsäkerheten i reservvattensystemet. Johan Sandlund Kommunchef Jakob Etaat kanslichef Bilagor 1. Revisionsrapport från PwC. Vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. Maj Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström,

21 Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Trosa Kommun Sammanträdesdatum Dnr TSN 2014/32 Yttrande över revisionsrapport VA-nätets utbyggnad och underhåll Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Ärendet Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i tjänsteskrivelse från tekniska enheten. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll, Kopia till Revisionen Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

22 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Svar på revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll. Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i detta tjänsteutlåtande. Den första iakttagelsen som PWC gör är att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, VA-översikt samt VA-planering. Detta är en helt riktig iakttagelse. Trosa kommun har ingen utarbetad VA-plan men det finns ett sådant beslut i Teknik- och servicenämnden att en sådan plan ska upprättas. Vi planerar att ha den klar under Det ska också sägas att en kommun inte är skyldig att ta fram en plan eller ett visst styrdokument för den kommunala VA-planeringen. Kommunen kan alltså inte ta fram en juridiskt bindande plan för VA-frågor eftersom det inte finns stöd för det i lagstiftningen. Däremot är man skyldig att ha en fungerande planering för VA-försörjningen i hela kommunen. Det finns således idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA-planering vilket vi anser att vi har. Man bedömer från PWC att investeringsplanen och VA-policyn inte riktigt hänger samman och det är oklart om VA-policyn används löpande som styrdokument av tekniska enheten och Teknik- och servicenämnden. Här drar PWC en annan slutsats mot vad vi själva gör då de anser att den planerade förnyelsetakten av ledningsnätet ger en genomsnittlig förnyelsecykel om 240 år för perioden Ett sådant påstående bygger på att man byter ut ledningar efter x antal år oavsett om de är dåliga eller inte och ett sådant förvarande tror vi inte skulle uppskattas av VA-abonnenterna. Vi byter ut och förnyar utifrån det behov som föreligger och takten skulle möjligen kunna vara något högre än idag men det ses över varje år och revideras utifrån både

23 behov och möjliga resurser. Kapacitetsperspektivet är mycket viktigt i synpunkterna och kommer att tas med i den mån de inte gör det idag så att det blir tillfredställande för kommande politiska beslut. Rapporten pekar på brister i att vi inte har ett driftsäkert reservvattensystem vilket är sant. Vi har försökt att ta reda på om det finns någon kommun som har en reservvattentäkt eller reservvattensystem som täcker upp för full kapacitet men har inte funnit någon sådan kommun tyvärr. De brister i de fastställda riktlinjerna för driftsäkerheten vid de båda vattentäkterna har delvis åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Man säger i rapporten också att det saknas förutsättningar att lösa reservvatten från Vagnhärad till Trosa på grund av bristande kapacitet i ledningssystemet. En ny vattenledning mellan Vagnhärad och Trosa kommer att byggas våren Likaså kommer en ny tryckspillvattenledning att samläggas med vattenledningen i detta projekt för att avlasta Trosa ARV under högsäsong. Vi anser att nämnden därmed fattat de nödvändiga besluten för att säkerställa reservvatten från Vagnhärad till Trosa. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr 2014/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med tkr. Kommunkontoret svarar för tkr, den politiska ledningen för -294 tkr och Eko-utskottet för 409 tkr. Enheterna inom IT, kommunledning och personal redovisar de största överskotten. Inom den politiska ledningen är det Valnämnden som redovisar det största överskottet. Statliga bidrag för förtidsröstning i valen kom tidigare än de kostnader som de ska möta. KS beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med tkr. Den politiska ledningens andel beräknas till 466 tkr. Av den egna bufferten återstår 350 tkr. 450 tkr har tillförts arbetsmarknadsenheten för OSA-tjänster och extra feriearbeten. Kommunkontorets andel beräknas bli 524 tkr. Överskotten återfinns främst inom kommunledning och personal. Kollektivtrafiken beräknas överskrida budget med 411 tkr. Beslutade rationaliseringar inom Kommunkontoret är genomförda. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med 107 tkr. Johan Sandlund Kommunchef Bilagor Margareta Smith Ekonomichef 1. Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

44 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Ekonomisk analys Resultat per augusti Kommunkontoret redovisar ett överskott relativt budget med 2,0 mkr och den politiska ledningen ett underskott med 0,3 mkr per 31/8. Enheterna inom kommunledning, personal och IT redovisar de största överskotten inom kommunkontoret. Kollektivtrafiken redovisar underkott med -0,1 mkr. Inom den politiska ledningen är det bland annat valnämnden som redovisar överskott per augusti. Årsprognos Kommunstyrelsen prognos för 2014 pekar på ett totalt överskott med 0,9 mkr. Kommunkontorets andel av överskottet beräknas till 0,5 mkr. Enheterna under kommunledning och personal beräknas ge de större överskotten. Kollektivtrafiken beräknas redovisa ett underkott med-0,4 mkr. Kommunstyrelsens egen buffert var ursprungligen 800 tkr. Av dessa har 450 tkr överförts till arbetsmarknadsenheten under Teknikoch servicenämnden enligt beslut i Kommunstyrelsen. Resterande 350 tkr beräknas inte att tas i anspråk under året. Viktiga händelser hittills i år I maj fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på fjärde plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Nyföretagandet i Trosa har varit starkt och efter första halvåret 2014 var vi sjunde bästa kommun i landet räknat per 1000 invånare. Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå och är den lägsta i Sörmland oavsett åldersgrupp. Vår bredbandssatsning tog ordentlig fart under perioden och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar. En handlingsplan för samarbetet mellan skola och näringsliv har tagits fram och anammats av skolkontoret. I denna beskrivs möjligheter för alla årskurser att möta företagare, entreprenörer och offentlig sektor genom olika typer av aktiviteter. I början av året lanserades en mer omfattande uppgradering av kommunens webbplats trosa.se. Lansering av kommunens intranät intranat.trosa.se gjordes under våren. Populärversion av bokslut och medborgarundersökningen är utskickad till samtliga hushåll. Vagnhärads dag firades 17 maj med många besökare och en mängd uppskattade aktiviteter. Under våren övades krisledningen i kommunen.

45 Numera har kommunen två Rakelenheter för kommunikation med andra myndigheter. Tillsammans med grannkommunerna, Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa har en gemensam utbildning kallad Leda utan att vara chef genomförts under sammanlagt tre dagar Tillsammans med verksamheterna har arbetet med att ta hand om resultat från medarbetarenkäterna (HME) återkopplats till enheterna Kommunens växel, som vi har tillsammans med Gnesta kommun, har uppgraderats. Nya funktioner kommer att införas under hösten. Trosa har i förtid uppnått kommunens uppsatta mål avseende IT i skolan och antalet enheter (PC eller Ipad) i verksamheten, vilket innebär en enhet/lärare och högstadieelev. En enhet/ två mellanstadieelever och en enhet/fyra lågstadieelever. Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjt sysselsättningsgrad inom framförallt Vård- och omsorgsområdet har fortskridit Under 2014 har det hållits val till Europaparlamentet i maj och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under september. Förberedelserna och genomförandet av valen har gått enligt plan och vi ser ett ökat valdeltagande vid samtliga val. I kommunvalet ökade valdeltagandet från 85,4 procent 2014 till 87,3 procent vilket placerar Trosa på plats 21 i landet. Kommunstyrelsens planutskott arbetar under 2014 med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun har under 2014 tagit ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i det finska förvaltningsområdet. En särskild arbetsgrupp samordnad av kommunkansliet har, i dialog med finska föreningen och allmänheten, under året arbetat med kartläggning, information, arrangemang och övriga insatser kopplade till förvaltningsområdet. Samtliga servrar i kommunen har uppgraderats och ny lagringslösning för kommunens IT miljö är på plats. IT-säkerheten har förbättrats ytterligare med ny lösning för backup med tillhörande replikering av data mellan kommunens två serverhallar. Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 220 av landets 290 kommuner. Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns resursfördelningsmodell kopplat till antal barn, elever, äldre med avstämning/korrigering i samband med delårsbokslut har väckt stort intresse från flera kommuner i länet. Fortsatt utveckling 2014 är ett valår och ett nytt Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse tillträder under hösten. Övriga nämnder tillträder efter årsskiftet. Då valutgången innebär att sittande majoritet blir kvar förutskickas inga större organisatoriska förändringar i kommunen. En ny mandatperiod innebär också att en ny politisk agenda ska förankras i organisationen för genomförande i de kommunala verksamheterna Under slutet av året och under första halvåret 2015 kommer de nyvalda politikerna erbjudas utbildningsmöjligheter. Vi kommer att aktivt delta i arbetet med att se möjligheterna i de nya EU-program som lanseras under hösten/vintern. En Starta-Eget-utbildning genomförs under november/december. Under hösten slutförs den hittills största bredbandsinstallationen i Västerljung med ca 130 hushåll. Projektets genomförande har hittills varit framgångsrik tack vare ett starkt lokalt engagemang och det beskrivs som ett av de snabbast genomförda projekten i Sverige. Områdena utanför tätorterna visar på ett fortsatt starkt intresse för fiber. Under slutet av 2014 tas kommunens första elbil i drift av kommunkontorets IT-enhet.

46 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 57% 47% 48% Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 6,7 mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 0,9 mkr investerats i IT i skolan, 0,5 mkr övrig IT och 0,3 mkr i bredband. Investeringar som tidigare gjorts i tomrör för bredband har sålts till Trofi enligt beslut i KF. Under hösten kommer läsplattor att köpas in till de förtroendevalda inför nästa mandatperiod. Ekologisk utveckling Kommunstyrelsen har antagit Nivå 2 i miljöledningssystemet och redovisar sedan 2013 nyckeltal i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslut. Som ett led i miljöarbetet ska kommunens anställda genomgå en miljöutbildning. Den har hittills genomförts av 11 procent av kommunens anställda. 54 procent av kommunkontorets anställda har slutfört utbildningen.

47 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 7 5 Medborgarundersökningen (NRI) Medborgarundersökningen (NRI) Plats 7 jmf med plats 3 år 2011 Plats 5 jmf med plats 7 år 2011 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 34 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 34 jmf med plats 31 år Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut. 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 37 Medborgarundersökningen (NRI) Plats 37 samma som år Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med 1 Medborgar-undersökningen (NMI) plats 2 år Plats 1 jmf med Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SCB jämför Trosa inflytande med 1 Medborgar-undersökningen (NII) som år Plats 1 samma Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka Mäts i 2014 års val 87,3 Målet mäts endast vid valår (kommunval) Valet ,4% 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Ska öka årligen Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen 4 Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten SKL:s Insikten 2013 Minskning i Trosa o hela länet 2013 Plats 1 i SBA:s mätning, men 4 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 4 Svenskt näringslivs årliga ranking 2013 placerade sig Trosa på plats Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser Kommunens årliga sammanställning Redovisas årsbokslut.

48 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 SKL:s och RKA:s årliga HMEenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Redovisas årsbokslut. 87 % Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % Kommunens årliga kundundersökning 96% var nöjda eller mkt nöjda Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 65% Mäts igen på kalenderår årsbokslut Frisknärvaron var 65,4% jmf med 53,4%

49 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Trosa kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Förbundet utför mätningar och beräkningar för att uppfylla medlemskommunernas åtaganden inom luftkvalitetsförordningen. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett positivt resultat per sista augusti med 409 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Viktiga händelser hittills i år Projektet Klimatsmart har startat och totalt sex familjer kommer under att coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. De ska under tiden verka för att inspirera andra att göra detsamma. Projektet Hälsosam förskola pågår. Under våren har all förskolepersonal fått gå på en föreläsning om miljögifter i vardagen. Förskolan Skärgården är byggd enligt särskilt starka krav på hälsosamma och miljövänliga byggnadsprodukter. Som ett led i kommunens miljöledningssystem ska alla anställda genomgå en webbaserad miljöutbildning som startade upp under sommaren. Hittills har ca 9 % slutfört utbildningen som fortgår till våren Under sommaren har naturvårdsinventeringar genomförts i Tomtaklintskogens naturreservat som en del av reservatet skötselplan. Det har också genomförts inventering av förekomsten av den rödlistade arten större vattensalamander i kommunen.

50 Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket och förhandlingar med markägare pågår. Vinnare av årets miljöpris är Camfil Svenska AB för sitt stora engagemang i luftvårdsfrågor på global såväl som på lokal nivå. En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. I enlighet med skötselplanen för Tomtaklintskogens naturreservat kommer naturvårdande restaureringsåtgärder genomföras. Projektet Hälsosam förskola kommer att fortgå och en handlingsplan tas fram med syftet att endast hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde μg/l 52,2 56, Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 56% 56% 60% Ekologisk utveckling Fortsatt utveckling Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar med markägare pågår. Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer ytterligare lekbottnar för fisk att restaureras i Vagnhärad under hösten. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren 2015.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer