Relinar vatten- och värmerör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relinar vatten- och värmerör"

Transkript

1 H W Q R e l i n i n g S y s t e m s A B Relinar vatten- och värmerör

2 Det här är HWQ Relining Systems HWQ Relining Systems AB bildades 2007 av Stefan Håkansson, Gustav Wijkander och Fredrik Quistgaard. Affärsidén är att renovera vatten- och värmerör utan rivning och med samma kvalitet som vid installation av nya rör. HWQ har utvecklat ett eget system för relining (invändig renovering av rörledningar). HWQ har fullt ägande av patent och utrustning. Närheten mellan utveckling och produktion gör att HWQ hela tiden utvecklas och kan anpassa sig för framtida utmaningar och nya affärsområden. HWQ:s reliningmaterial är kiselbaserat och registrerat både i BAS- TA, Byggvarubedömningen och SundaHus. Reliningmaterialet är utvecklat och producerat i Sverige i en ISO-certifierad fabrik där alla batcher kvalitetskontrolleras innan leverans. HWQ är beläget i Solna utanför Stockholm och arbetar, med sina mobila maskinparker, rikstäckande.

3 Hur ser dina rör ut? Ett rörs livslängd Vatten- och värmerör har begränsad livslängd. Rörets orientering, val av material, användningsområde, vattenkvalitet, med mera är alla faktorer som gör att livslängden kan variera stort. Korrosion och beläggningar är dessvärre ingen ovanlig syn i vattenrör. Påföljder såsom missfärgat vatten och minskade flöden är problem som oftast går att leva med. Värre blir det då rören är så pass angripna att läckage uppstår. Även de minsta hål kan i ett trycksatt system orsaka läckor med omfattande vattenskador som följd. Tvärsnitt av ett igenrostat vattenrör... Skadade rör ett kostsamt problem Kostnaden för vattenskador uppgår till tio miljarder kronor per år enligt en uppskattning av Vattenskadecentrum. Vattenskadeundersökningen, ett samarbete mellan ett flertal större försäkringsbolag, bygg- och VVS-företag, visar att rör är den detalj som står för den överlägset största skadeandelen (66%) i ett vattensystem. Vatten- och värmesystem orsakade 75% av skadorna (kallvattensystem står för hela 48%), avlopp orsakade 25%. Antal vattenskador fördelade efter skadeorsak 17% 17% 66% Ledningssystem Utrustning Tätskikt våtrum Källa: Vattenskadeundersökningen 2011 Hur ser dina rör ut? Gissa inte, gör en staminspektion! Många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala fastighetsbolag tar idag beslut om sina rör utan att ha undersökt dem. De går i stället på tidigare erfarenheter, magkänsla och antaganden. HWQ kan med sina högupplösta fiberoptikkameror filma insidan av rör och stammar och på så sätt ge ett gediget, faktabaserat beslutsunderlag. Fiberoptikskamerorna är endast 3,9 millimeter i diameter, vattentäta och ledade vilket gör att de manövreras med enkelhet in i de mest komplexa system. Med film och stillbild dokumenteras korrosion, beläggningar, slitage, dåligt montage med mera. Inspektion av vattenrör med fiberoptikkamera.

4 Relining på HWQ:s sätt Vad är relining? Relining är en invändig renovering av rörledningar. Relining av avloppstammar har förekommit i flera år, relining av system med mindre dimensioner (vatten- och värmerör) är däremot nyare. Rörsystemet blästras först rent invändigt, med hjälp av tryckluft förs sedan reliningmaterialet in i de existerande rören och bildar ett nytt, foglöst system. Över fastigheters vattenstamar har relinats runt om i världen. Ett relinat tappvattenrör. Stambyte eller relining? HWQ:s staminspektion ger en mycket bra indikation på vad som bör göras med rören. I gynnsamma fall är rören i så pass bra skick att ingen åtgärd behövs vidtas. Eventuellt kan en blästring av rören utföras för att få bort korrosion och beläggningar. Är systemet i riktigt dåligt skick och inte kan renoveras med moderna metoder krävs ett traditionellt stambyte med nya rör. I övriga fall kan systemet renoveras med relining. Även de mest igensatta rör kan blästras helt metallrena.

5 HWQ:s reliningmetod HWQ har utvecklat ett eget, pantenterat, system för relining av dricksvatten- och värmerör. Både reliningmaterial, maskinpark och styrprogram är specifikt framtagna för en noga kontrollerad process. Reliningmaterialet, som är kiselbaserat, är utvecklat och producerat i Sverige i en ISOcertifierad fabrik. Efter en initial rengöring, där rören torkas ut och blästras metallrena, förs reliningmaterialet in i systemet med hjälp av tryckluft. Då rören är fullständigt belagda härdas systemet. Resultatet är ett nytt foglöst system fritt från framtida korrosion och beläggningar samt med ett fullgott vattenflöde. HWQ:s metod är applicerbar på rör av koppar, järn och galvaniserat stål med en diameter på millimeter. HWQ:s reliningprocess åskådliggjord genom ett glasrör. Reliningmaterialet appliceras i de befintliga rören med hjälp av tryckluft. Tjockleken på reliningen blir 0,5-1 millimeter. Reliningen utförs med maskiner och mjukvara speciellt utvecklade och anpassade för HWQ:s reliningmetod. Relining ger minimal påverkan på befintliga yt- och tätskikt. Exempel på ingrepp vid relining av kökstammar (överst) och radiatorrör (nedan).

6 Så här går reliningen till 1. Stamkartläggning Rörsystemet kartläggs med hjälp av platsbesök och ritningar. När antal stammar, avstick och rörens kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan som är grunden till en offert. Om beställaren önskar kan HWQ utföra tilläggsarbeten i samband med entreprenaden, exempelvis asbestsanering, utbyte av ventiler, kranar, med mera. 2. Förberedande arbeten Boende och näringsidkare i berörda lokaler informeras i god tid vad som skall göras och när det skall göras. HWQ etablerar sig på entreprenaden. Den högst mobila maskinparken är tyst, ren och miljöskonande. Skyddsmattor läggs ut i lägenheter för att skydda ytskikt. Vattnet bryts på bottenplan och alla ventiler kopplas ifrån. Tryckluftsslangar kopplas från kompressorn till samtliga avstick. En vakuumenhet ansluts till systemet på bottenplanet. Varm, avfuktad tryckluft torkar ur rören invändigt. Korrosion och beläggningar blir porösa. Vakuumenheten har ett filter som fångar upp eventuella lösgjorda partiklar.

7 3. Rengöring En blästerutrustning kopplas till systemet och rengör samtliga rör. Blästermedel och tryck anpassas till material och kondition på rören. Vakuumenheten suger med samma tryck som blästermaterial sprutas in med och på så sätt undviks övertryck i systemet. Allt blästermedel samlas upp. Blästringen utförs till dess att rören är metallrena. Processen kontrolleras kontinuerligt med fiberoptikkamera. 4. Beläggning När rören är torra och rena är de färdiga att beläggas. Det kiselbaserade reliningmaterialet förs in i rören med hjälp av tryckluft. Efter beläggningen kopplas en värmare till varje avstick och härdningsprocessen startas. Ett datorstyrt system ser till att temperaturen höjs gradvis till dess att fullständig uthärdning har uppnåtts. Det relinade systemet är skarvlöst och förhindrar framtida angrepp på rören. 5. Dokumentation När arbetet är utfört dokumenteras och filmas det med fiberoptikkamera. Alla ventiler kopplas tillbaka eller ersätts vid behov. Badrum och kök återställs. Allmänna utrymmen städas. Bland dokumentationen som HWQ lämnar ingår: Filmer och stillbilder på rörens insida Checklistor på allt utfört arbete och alla kontroller Teknisk dokumentation på alla ingående produkter Resultat av vattenprov tagna efter relining om önskas

8 Relining med kvalitet Kvalitetstänkande genom hela processen HWQ använder sig av ett kvalitetsledningsystem enligt ISO 9001 där alla processer, rutiner och instruktioner finns beskriva. HWQs reliningmaterial tillverkas av en fabrik som är certifierad enligt ISO 9001 och ISO HWQ har en egenutvecklad maskinpark och egenutvecklade styrprogram för en kontrollerad beläggningsprocess. Fullgoda resultat uppnås varje gång med en minimal påverkan av den mänskliga faktorn. Närheten mellan utveckling och produktion gör att HWQ hela tiden kan utvecklas och anpassa sig för framtida utmaningar och affärsområden. Tredjepartskontrollerat kvalitetssystem HWQ är medlem i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF), den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. BRiF har tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB tagit fram kvalitetsprogrammet BRiF 3Q. Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och ge kunder en ökad trygghet. En oberoende tredjepartskontroll görs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB där bland annat företagens rutiner för utbildning, journalföring, kvalitetskontroll, avvikelsehantering, med mera kontrolleras. HWQ är stolta över att vi var först ut med att certifieras enligt BRiF 3Q! Med miljön i fokus Miljöaspekter - traditionellt stambyte i jämförelse med relining Ett traditionellt stambyte är förknippat med stor energiförbrukning och CO 2 -utsläpp; först måste man riva för att komma åt rör/stammar, avfallet skall transporteras och deponeras, och slutligen skall nya rördelar samt yt- och tätskikt produceras, transporteras och installeras. Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering, genererar, enligt Boverket, cirka 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Avfall som bara i bästa fall sorteras på ett riktigt sätt. Miljöbedömningar HWQ använder sig av ett kiselbaserat reliningmaterial som är utvecklat i Sverige. Alla råvaruleverantörer är certifierade enligt ISO 9001 och ISO Reliningmaterialet, PermaProtect, är registrerat och bedömt både i Byggvarubedömningen, SundaHus och i BAS- TA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se Vid relining byggs nya, foglösa, rörsystem inuti befintliga rör vilket håller nyproduktion av rördelar och yt- och tätskikt till ett minimum. HWQ arbetar med en produkt som vid en framtida återvinning av röret endast lämnar ifrån sig organiskt material. En betydande faktor för trycksatta rörsystem är den energiförbrukning och de CO 2 -emissioner som uppstår vid pumpning för att få nödvändigt flöde i systemet. Relinade rör och plaströr har en yta som ger ett markant bättre flöde som inte heller försämras med tiden, vilket är fallet för metallrör som rostar och/eller utsätts för filmbildning. Ackumulerat under rörens totala livslängd blir det stora skillnader i miljöpåverkan. BASTA

9 Ett fördelaktigt alternativ Fördelar med relining Relining är ett alternativ till traditionellt stambyte med en rad fördelar: Lägre kostnad: Beroende på vatten/värme-systemets uppbyggnad och skick varierar priset men kan bli upp till 10 gånger billigare än ett traditionellt stambyte. Snabbt: En stam är relinad och åter vattensatt på under 48 timmar. Rivningsfritt: Då reliningen görs i befintliga rör krävs ingen rivning eller störande borr- och bilningsarbeten. Badrum under ett traditionellt stambyte. Flexibelt: Relining ger fastighetsägare stora möjligheter att anpassa renoveringar efter sina egna tidsmässiga och ekonomiska ramar. Vill man till exempel renovera de stående stammarna först och skjuta de liggande stammarna lite på framtiden är det fullt möjligt. Tyst och smidigt: Reliningprocessen är tyst och ren. Skyddsmattor täcker lägenhetsgolv och de boende kan vara hemma under hela entreprenaden med ett fungerande vardagsliv. Miljövänligt: Genom att man inte river behövs det mindre transporter, både lokala och globala. Nyproduktion av till exempel rör och kakel minskas vilket sparar naturens resurser. Badrum under relining; tryckslangar på bortkopplad badkarsblandare. Bättre vattenkvalitet: Reliningen ger rören en ny yta där inga beläggningar eller korrosion bildas. Relining är en snabb och tyst process med minimal påverkan på de boendes vardagsliv.

10

11 Referenser Ett urval av de arbeten vi utfört: Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stad AB Upplands-Brohus, Upplands- Bro kommun HSB BRF Enerbacken, Mölndal BRF Marmorlunden, Stockholm BRF London 1, Stockholm BRF Torpedbåten 2, Täby BRF Sulitelmahusen, Göteborg BRF Vesslan, Mölndal BRF Rosengården, Vallentuna BRF Djursborg 9, Stockholm BRF Träsnittet, Johanneshov BRF Nobelgatan, Göteborg BRF Koppardosan, Sigtuna BRF Slagskeppet, Täby BRF Vikingen, Sundbyberg BRF Hyveln 129, Stockholm BRF Räfsan 4, 5 och 6, Stockholm BRF Riddaren 12, Stockholm BRF Flaggan 9, Stockholm BRF Garm, Göteborg BRF Vimpeln 10, Solna Klubbacken 15, Västberga Stigbergsgatan 27, Stockholm Danderydsgatan 15, Stockholm Ormgatan 2, Göteborg

12 HWQ är ett svenskt bolag som utvecklat ett eget pantenterat system för relining av dricksvatten- och värmerör. Både reliningmaterial, maskinpark och styrprogram är specifikt framtagna för en noga kontrollerad reliningprocess. Närheten mellan utveckling och produktion gör att vi hela tiden utvecklas och snabbt kan anpassa oss för framtida utmaningar och nya affärsområden. HWQ:s kiselbaserade reliningmaterial är utvecklat i Sverige och producerat i en ISO-certifierad fabrik där alla batcher kvalitetskontrolleras innan leverans. Reliningmaterialet är registrerat både i Byggvarubedömningen och i BASTAregistret samt bedömt i SundaHus. HWQ är medlem i Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) och kvalitetscertifierade enligt BRiF 3Q, ett kvalitetsprogram framtaget i samarbete mellan BRiF och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. HWQ Relining Systems AB Tel: Medlem i BRiF och Näckrosvägen 15 Mail: kvalitetscertifierad Solna Web: enligt BRiF 3Q.

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar Certifierat av SP, VTT och Sintef Det gäller att använda insidan Ett stambyte med badrumsrenovering är vida känt som en jobbig tid för den boende. Det bullrar,

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Utbyggnad Av Eriksberg

Utbyggnad Av Eriksberg Examens rapport Utbyggnad Av Eriksberg Eriksberg Expasion Studenter: Sebastian Cuevas & Anders Eklund Handledare: Zeev Bohbot Uppdragsgivare: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening Examinator: Zeev

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 3 2008 TEMA energi: det föreningen behöver veta solvärme sänker kostnaderna l Individuell mätning l Test: värmekamera l Dyra styrsystem är det

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme TRYCK N o 3 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Energieffektiviseringar finansierar stambytet Roland Jonsson, HSB, sid. 8 Dödsbränderna noll med brandsprinkler sid. 14 Vattenfiltret räddade Åby

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer