Vem kan man lita på?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem kan man lita på?"

Transkript

1 Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska uttrycket. Rörrenovering är ett sätt att livstidsförlänga gamla avloppsledningar. Branschen omsätter idag cirka 600 miljoner per år och växer stadigt. Det finns många sätt att utföra rörrenovering. Tyvärr finns det inga normer och regler som styr hur en rörrenovering skall utföras. Därför blir det stor skillnad på resultaten av utförda renoveringar. Skall man köpa en rörrenovering är det viktigt att ställa krav som följs av entreprenör och materialleverantör. I huvudsak handlar det om rörrenoveringens livslängd och funktionalitet. Det finns inget material idag som kan renovera ett helt avloppssystem, utan det behövs alltid en kombination av olika tekniker och material. De material som används vid traditionellt rörbyte är i regel utförligt testade i fråga om livslängd, hållbarhet och funktionalitet. Material och tekniker som idag tillämpas vid rörrenovering är dessvärre inte lika utförligt testade. Det vilar ett stort ansvar på materialleverantör och entreprenör att ta fram redovisning för respektive rörrenoveringsmaterial och tillämpning. Men ytterst vilar ansvaret på fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer. Beställaren ska veta vad de köper och dessutom kunna ställa krav därefter. De material och tekniker som idag används vid renovering av avloppssystem består av olika typer av plaster, vars ursprungliga tillämpning ej var ämnat att användas i avloppssystem. Detta är ett faktum som bör medvetandegöras hos varje beställare. Varför renovera ledningar? Den etablerade branschen (byggbranschen) är ganska skeptisk mot rörrenovering. Har man rätt att vara tveksam? Delvis. Det är ju trots allt den etablerade branschens oförmåga att göra rätt från början som har skapat denna marknad. Varför väljer många att renovera sina avloppsledningar?

2 Här kommer några anledningar: Många har renoverat ledningar i badrumsgolv men inte den stående ledningen (stammen). Många har gjort en traditionell badrumsrenovering och bytt ut alla ledningar men inte luftningsledningen. Det är vanligt att i en bostadsrättsförening har en del av bostadsrättsinnehavarna renoverat sina badrum och andra inte. En traditionell badrumsrenovering drar med sig för stor påverkan för de boende. När man renoverat ett badrum har man bara bytt ut golvbrunnen men ej övriga ledningar i golvet. I samband med en badrumsrenovering har man inte bytt ut ledningar under huset. Detta är de vanligaste orsakerna till att många fastighetsägare väljer att renovera avloppsledningar med någon av de metoder som i dag finns på marknaden. Den etablerade branschen använder också ledningsrenovering men bara i de fall där de själva anser att det kostar för mycket pengar att riva eller där det helt enkelt inte går på något annat sätt. Exempel på det är i skyddsrum, under hus och tomtmark eller där verksamheten är av en sådan art att ingreppen skulle få för stora konsekvenser. Att tänka på vid beställning av rörrenovering Det är inte lätt att beställa rörrenovering. Det är många detaljer att tänka på. Trots att det handlar om en relativt okomplicerad typ av entreprenad finns det ändå många tråkiga situationer som kan uppstå. Därför bör man alltid ta hjälp av en sakkunnig som kan reda ut så många frågeställningar som möjligt innan beställning och kontraktskrivning. Det första att tänka på är varför man gör en rörrenovering. Hur länge skall den hålla? Utförs andra åtgärder i samband med renoveringen? Hur lång livslängd har dessa åtgärder? Det är viktigt se till helheten i samband med renoveringen. Ett lågt pris för stunden för stunden blir i regel dyrare i längden. Skilj på reparation och renovering. Vid en reparation lagas vissa delar av röret men systemet i sig är ändå det ursprungliga och man ska göra ytterligare åtgärder inom överskådlig tid. En renovering skall hålla minst 30 år. Vad är kriterierna för en renovering? Vid en rörrenovering skall det gamla rörsystemet, till sin funktion försvinna, och ett nytt rörsystem skall installeras.

3 Utgångspunkten är att all renovering av rör ska betraktas som att man stoppar in ett nytt rör i ett gammalt. När man kopplar ihop detta med andra nya rör som plaströr skall dessa bara kopplas nytt mot nytt. Om man av någon anledning kopplar mot det gamla röret kommer man snart att få läckage mellan det gamla och nya röret. Detta gäller både foder och beläggningsmetoder. Anledningen är att det helt enkelt är material med olika egenskaper vad gäller rörelse (krympning/utvidning). Metoder Det finns två olika metoder för renovering av avloppsledningar i fastigheter. Flexibla foder och beläggningar. Flexibla foder har egenskaper som mest liknar ett vanligt rör. Beläggningar är i mycket högre grad ett hantverk och därför skiljer sig där resultatet i kvalitet mycket mer mellan olika installationer. För båda metoderna är rengöring av befintlig ledning avgörande. Beläggningar är också beroende av att rören är torra vid installation till skillnad mot flexibla foder som kan installeras mot våta ledningsväggar. Flexibla foder Flexibla foder eller strumpor som det kallas i vardagligt tal används alltmer för renovering av avloppsledningar i fastigheter. I mark är det en erkänd metod för ledningsrenovering och det finns normer för både material och installationsteknik. Foder kan idag tillämpas för renovering de flesta typer av ledningar. Det finns foder för rör från 28 mm och uppåt. De vanligaste dimensioner man jobbar med i fastigheter är ledningar mellan mm. Installation Installation av flexibla foder kräver jämförelsevis mycket teknisk utrustning. Tillsätts en extern energi vid uthärdning krävs ännu mer utrustning. Detta gör naturligtvis att denna metod blir mer kostsam ur installationssynpunkt. I korthet kan man beskriva en installation enligt följande. Uppmätning Impregnering av härdplast Vrängning av foder i rör Härdning

4 Det är mycket viktigt att man inte släpper trycket vid en installation, speciellt då man installerar genom rörböjar. Risken är annars att man får luftfickor mellan foder och befintligt rör. Uppbyggnad flexibla foder Flexibla foder är uppbyggda av en filt med ett tätskikt (coating). Tätskiktet har den uppgiften att det skall hålla härdplasten på plats i filten vid invätning av fodret samt att fodret skall kunna fyllas med luft vid installation. Tätskiktet kan bestå av olika sorters plastmaterial men det vanligaste torde vara av PUR (Polyurethan). Beroende på tätskiktets uppbyggnad får man ett material som är mer eller mindre flexibelt vad gäller följsamhet. Filten i fodret är i regel gjord av en plast av typ PET, PP, akryl eller liknande. Den kan vara kompakt eller lös, fin eller grov till sin struktur. Med hjälp av dessa olika egenskaper tar man fram den typ av foder som passar till olika typer av installationer och krav man ställer på hållfasthet och livslängd. Den viktigaste beståndsdelen i ett flexibelt foder är plasten man impregnerar med. I regel används en epoxiplast till installationer i fastigheter. Anledningen är att epoxin härdar och blir hård utan tillförsel av extern energi. Det är en såkallad exoterm reaktion där en kemisk process gör att det utvecklar energi i form av värme. Det är det vanligaste sättet att härda epoxi. Man kan också tillföra energi i form av värme för ett säkerställa kvaliteten på den uthärdade produkten. De som utför rörrenovering i fastigheter bör använda foder som är flexibelt. Det får inte bli veck i rörböjar. Det ska vara lätt att impregnera och expanderar bra utan att godstjockleken blir kritisk och är lätt att vränga. Generellt sett kan man säga att ju tunnare filt och tätskikt man har desto lättare är det att installera med ett bra resultat. Nackdelarna är ett färdigt rör med dåliga egenskaper. Därför är det viktigt att man vet vilka egenskaper det färdiga röret skall ha innan man väljer vilken typ av foder/epoxi man skall använda. Egenskaper kan också vara olika beroende på vilken typ härdmetod man använder. Enligt EN skall tjockleken vara minst 3 mm. Kritiska moment i en installation Foder och epoxi skall vara testade att fungera tillsammans. Många entreprenörer köper idag ett billigt foder från en leverantör och en billig epoxi från en annan utan att veta om dessa fungerar bra ihop eller inte. Beställaren ska kräva dokumentation på ingående komponenter och tester på färdig produkt. Såkallat svällfoder som kan anpassa sig efter olika rördimensioner kan bli tunna vid för mycket expansion och förlorar därmed sina egenskaper som rör. Grenrörsanslutningar kan innebära risk för kraftig veckbildning om det görs fel.

5 Viktigt med rengöring för vidhäftning. Det gäller både för rengöring av befintligt rörsystem som fettborttagning och ruggning av installerad infodring. När det gäller Anslutning till traditionella rördelar finns i dag igen dokumenterad lösning på hur man kopplar ett flexibelt foder till ett vanligt PP- eller MA-rör. Om ledningar i badrumsgolv redan är renoverade med PP-rör. Hur görs denna övergång då det inte går att limma mot en PP-plast? Beläggningsmetoder Det finns i dag två olika typer av beläggningsmetoder. Den ena är en beläggning av en polyesterplast som i sprutas på insidan av röret. Den andra är en expoxiplast som borstas på insidan av röret. Båda metoderna målas på insidan av befintligt rör, utan armerande förstärkning. Beläggning med polyesterplast Alla som håller på med polyesterplastbeläggning köper färgen från Jotun. Den heter Baltoflake Ecolife och är en snabbhärdande styrenfri glaspartikelförstärkt polyester. Färgen är framtagen för ytor som utsätts för extremt slitage, i allmänhet på stålkonstruktioner men också på aluminium och betong. Rekommenderad skikttjocklek är ca 1 mm enligt datablad. Ytor skall kontrolleras och behandlas enligt ISO 8504 innan målning. Rent stål skall sandblästras till Sa 2½. Utrustning man använder för att göra beläggningen är en pump, kopplad till en slang, som pumpar fram färgen till ett roterande munstycke. Detta dras sedan för hand genom ledningen under tiden som beläggningen kastas ut från munstycket mot ledningsväggen. De justeringar man kan göra är rotationshastighet, materialflöde samt framdragningshastigheten på munstycket genom ledningen. Stämmer inte någon av dessa får man direkt ett dåligt resultat. Ingen entreprenör har utrustning som på ett säkert sätt kan styra vilken tjocklek man lägger på ledningen utan det är helt upp till slangdragaren att med TV-inspektionskamera se hur det ser när han drar fram munstycket i ledningen. Tjockleken på färgbeläggningen sägs vara 3-5 mm, men i verkligheten blir den allt från 0-25 mm. De kritiska punkterna för målning är precis som för flexibla foder rörböjar, anslutningar grenrör. Dessutom är rengöringen av ledningen mycket mer kritisk vid beläggning då man är beroende av att färgen verkligen fastnar på ytan, en liten fettfläck så har du genast en försvagning. Eftersom färgen är en polyester krymper den också betydligt mer än vad en epoxi gör. Det är mycket noga med att alla anslutande enheter bör göras på ett sådant sätt att risk för läckage mellan ny beläggning och befintligt rör undviks. Materialet blir också mycket oflexibelt när man lägger det i tjocka skikt varför man kan misstänka att det vid relativt små rörelser kommer att spricka.

6 Beläggning med epoxiplast Dakki är i princip det enda företaget i Sverige som erbjuder med beläggningar av epoxiplast. Det har funnits några mindre företag som fått använda deras metod på franschiasebasis. Men vad jag förstår håller man på att frångå detta och utföra alla jobb i egen regi. Materialet man använder är också en produkt som är framtagen till ett helt annat syfte, nämligen lagning av sprickor i betongkonstruktioner. Produkten innehåller ett fyllnadsmedel bestående av gummi. Det gör den ganska mjuk och följsam efter att den har härdat. Tyvärr är gummi och avlopp en dålig kombination. Fetter bryter ned gummit och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det att torka ut och spricka sönder. Epoxiplasten borstas på med en roterande borste i röret. Epoxin läggs i ett så tjockt lager som möjligt, om det behöver läggas ytterligare lager måste detta göras vått i vått då materialet annars kommer att skiktas. Epoxin är svår att få att sitta kvar på rörväggen. Vid horisontella ledningar vill gärna materialet rinna ned i botten av ledningen och följdaktningen blir det då mycket tunt i toppen och en platt botten. Vid stående ledningar ser man också många gånger att materialet rinner nedåt. Problemen är, rent tekniskt, som för övriga metoder med rörböjar och skarvar. Skillnaden är att detta verkligen är en beläggning då materialet aldrig blir hårt. Riskerna med denna metod är också mycket större, då man i ännu högre utsträckning är beroende av bra rengöring och hela rör. Skall man använda denna metod bör rören vara i så pass bra skick att de kan blästras till yta motsvarande Sa 2 ½. Om ledningsröret är kraftigt korroderat eller till och med genomkorroderat och skadat av hål, går det inte att uppnå de kraven. Dessa ledningar skall under inga som helst omständigheter renoveras med färgbeläggning. Dessvärre är de allra flesta ledningar, som är i behov av byte eller renovering, så pass skadade att färgbeläggning ej är tillämpar som renoveringsmetod. Författarnas synpunkter Rörrenovering har verkligen en plats att fylla i byggbranschen. Det finns bra material, det finns duktiga hantverkare och entreprenörer men det måste finnas tydliga regler och riktlinjer för hur och var tekniken ska tillämpas. Det måste till vetenskapliga och framför allt trovärdiga tester av material och metoder. Det kan vara svårt att förstå varför en bransch, som är så nära förknippad med VVS branschen, inte ingår i denna, i någon form. De etablerade branschorganisationerna, tillsammans med fastighetsägarorganisationer, har ett stort ansvar som kravställare. Utan samverkan från dessa parter står mindre beställare maktlösa och är helt utlämnade till oseriösa entreprenörer. Tyvärr har branschen vuxit snabbt utan någon som helst styrning och kraven lyser med sin frånvaro. Det är lätt att tro på allt det fantastiska man kan göra med epoxiimpregn-

7 erade foder och målarfärg. Företagen i branschen har stora marknadsorganisationer som är duktiga på att övertyga beställare om hur förträffliga de är. Dessvärre, alltför ofta, med mycket tveksamma resultat. Att som beställare eller beställarens representant verka i denna miljö är inte lätt då alla bedömningar måste göras utifrån ens egen erfarenhet. Tyvärr ser vi hur fastighetsägarna hamnar i entreprenörernas goda händer med följden att en del får sina avloppsledningar mer förstörda än renoverade. Frågan är hur länge detta vansinne skall fortsätta. Det som hindrar utvecklingen i branschen är naturligtvis stora och starka ekonomiska särintressen. Så som branschen ser ut, så är det ju rena julafton för entreprenörerna. Inte nog med att man gör halvmediokra jobb, man besiktar sig själva och ger filmerna till människor som varken utbildning eller förmåga att tyda redovisningen. I regel är redovisningsmaterialet av väldigt dålig kvalitet, i jämförelse med de kravnormer som följs av byggbranschen i övrigt. Här måste rörrenoveringsbranschen ta sig i kragen rejält. Besiktningsfilmning skall utföras auktoriserade TV-inspektörer som inte tillhör entreprenören. Krav på materialgaranti från leverantör och funktionsgaranti från entreprenör, är i dag omöjliga att ställa som beställare. Redovisningen är undermålig eller direkt obefintlig. Särintressen från rörrenoveringsbranschen verkar starkt för att insyn ej skall få förekomma. Till detta har vi en etablerad VVS-bransch som, till författarnas fulla förståelse, ej vill befatta sig med en bransch som motsätter sig vedertagen kravställning. Lösningen på detta problem är lika uppenbar som självklar. Dock till priset att de företag och entreprenörer i rörrenoveringsbranschen, som ej kan efterleva byggbranschens kvalitetskrav, ej längre kan fortsätta att begå så kallad relining. Slutligen vill vi säga till dig som funderar på att renovera dina rör. Om du inte har goda kunskaper i rörsystem, TV-inspektion, materiallära eller bara tänker renovera ett rakt rör med två öppna ändar: Vänta med att beställa rörrenovering tills rörrenoveringsbranschen verkar under ett regelverk som motsvarar de krav VVS-industrin följer, med tester som verkligen verifierar egenskaper. Per-Erik Halvarsson Stefan Eurén

8 Källor Länkar till mer intressant information som på ett eller annat sätt hör till ledningsrenovering. Nedanstående länkar har på respektive sida ytterligare länkar till intressant info. SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology STVF, Sveriges TV-inspektionsföretag T25 Se rören inifrån, handbok för TV-inspektion aspx?epslanguage=SV BRIF, Branschorganisationen relining i fastigheter. VVS Företagen Säker Vatten Swerea KIMAB, Institut för forskning b la inom korrosion. Checklista innan beställning av rörrenovering

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten

RELINING PENGAR I AVLOPPET? Med Kinasigtuna som kärleksfond 24. Hyreshuset där mat ingick i hyran. Renoveringar som flykt från friheten nummer 8 2010 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Upphovet till denna ängslan är de tunga elefanterna de stora reliningföretagen. Helene Ahlberg 12 Renoveringar som flykt från friheten

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar Certifierat av SP, VTT och Sintef Det gäller att använda insidan Ett stambyte med badrumsrenovering är vida känt som en jobbig tid för den boende. Det bullrar,

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer