Stockolms Stadsmission Telefon Fax Plusgiro Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954"

Transkript

1

2 Stockolms Stadsmission Telefon Fax Plusgiro Organisationsnummer Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen Tryck: Fälth & Hässler 2010

3 Välkommen till Stockholms Stadsmission 3

4

5 Stockholms Stadsmissions roll Stockholms Stadsmission är en självständig aktör inom den ideella sektorn, vilket gör oss fria att forma verksamheten utifrån vad som är bäst för deltagarna. Vi kan i varje enskild situation välja det vi tror mest på; oavsett om det handlar om innehållet i en verksamhet eller olika former för samverkan med andra aktörer, ideella eller offentliga organisationer. Stockholms Stadsmissions unika särart utgörs av värdegrunden med tyngdpunkt i vår människosyn. Vi verkar utifrån en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan med en stark tilltro till var och ens orubbliga värde och förmåga att forma ett rikt liv. Vi skiljer på person och beteende utan att för den skull göra avkall på människans ansvar för sitt liv. Respekt för varje människas integritet är en självklarhet. Med denna värdegrund som bas bygger vi arbetsmodeller, som syftar till att minska den sociala utsattheten och skapa ett rikare samhälle. Modellerna är unika inte minst eftersom de tillåter oss att ta hänsyn till varje individ, i varje situation. Det är en frihet som få andra aktörer i samhället har. Under 2009 fick vi ett flertal kvitton på att våra modeller fungerar och uppskattas av andra. I hård konkurrens vann vi tre entreprenaduppdrag, där vi på uppdrag av Stockholms Stad nu driver ett antal sociala verksamheter. Verksamheterna har under vår ledning utvecklats på ett positivt sätt. Entreprenaduppdragen är en väg att ge fler människor tillgång till stöd enligt våra modeller. Under 2010 har vi stora förhoppningar om att utveckla och utvidga våra modeller. Vår idé Stockholms Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen människosyn utmanar och kompletterar samhällets insatser för utsatta individer och grupper. Till grund för vårt arbete ligger en stark tilltro till varje människas orubbliga värde och förmåga att finna ett rikt liv, samt respekt för varje människas integritet. Vårt ändamål Stockholms Stadsmission ska utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Vårt uppdrag Se, bekräfta och ge röst åt dem som ingen annan lyssnar på. Lindra den akuta nöden. Skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden. Verka för att tro, hopp och livsmod kan hållas levande. Stärka individens möjligheter att själv ta makten över och förändra sin livssituation. Erbjuda gemenskap och personliga möten, särskilt för dem som lever i isolering och ensamhet. Vår vision Vår vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla. När fler av oss får tillgång till hälsovård, bostad, utbildning och arbete; när fler upplever delaktighet i samhället och möjlighet att kunna forma sina liv utifrån den man är, oavsett kön, religion, etnisk eller social tillhörighet då blir livet i staden mänskligare för alla. 5

6 2009 i korthet Stockholms Stadsmission tar ett strategiskt beslut att i ännu högre utsträckning prioritera insatser som gör det möjligt att göra mer än möta basbehoven hos deltagare. Mer resurser riktas mot aktivt förändringsarbete för att öka möjligheterna för alla människor i samhället. Bland annat genom att arbeta mer med ombudsmannaskap och aktivitetsgrupper. Vi har dagligen gjort en skillnad för cirka 700 människor i olika livssituationer genom medmänsklighet och handfast hjälp med basbehov, samtals- och terapiinsatser, utbildning och aktivt förändringsarbete i våra olika verksamheter. Satsningen på ökat deltagarinflytande har gett ett ökat engagemang hos våra deltagare. Det är fler som jobbar i verksamheterna eller skapar egna nätverk med Stockholms Stadsmission som utgångspunkt. I mars tar Stockholms Stadsmission över driften av Råcksta stödoch referensboende samt Norrtulls Planeringshem. Vi har därmed hjälpt till att förbättra livet för cirka hundra människor som befinner sig i början av bostadstrappan. Under våren samarbetar vi med Kulturhuset och presenterar våra verksamheter som Stadsmissionen LIVE i gatuplanet mot Sergels torg. Den 13 maj 2009 lanserar Remake vår nya tygkasse i design av Claesson Koivisto Rune. Den skapar arbetstillfällen för våra deltagare och visar sig bli en stor försäljningssuccé. Under sommaren startas verksamhet för Unga Föräldrar. Verksamheten innefattar Öppen Förskola. Barn-, ungdoms- och familjeverksamheterna flyttar in under samma tak. Projekt Barnablick startas i samarbete med Jerringfonden. Målgruppen är barn mellan 8 och 15 år som lever i svåra livssituationer. Hösten 2009 startas två nya gymnasieprogram inom Stadsmissionens Skola; biståndsprogrammet och gymnasiesärskola. Under hösten startas ombudsverksamheten Länken, som hjälper deltagare på Klaragården och Nya Stadsmissionsgården med bl a myndighetskontakter. Genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner inleds en årslång opinionsbildning för att belysa viktiga samhällsfrågor. Starten är på Bok- & Biblioteksmässan där en rad seminarier genomförs. I december blir vi miljödiplomerade, något som vi ser som ett viktigt led i det dagliga arbetet för ett hållbart samhälle. I december ges boken Stockholm Natt & Dag ut i samarbete med Informationsförlaget. 300 kända och mindre kända stockholmare medverkar med tips om smultronställen i Stockholm. Närmare böcker säljs inför julen. Vår ekonomiska omslutning, i form av insamlade medel och intäkter uppgår till drygt 220 miljoner kronor, vilket är den högsta någonsin. Verksamhetsintäkter Insamlade medel ca 84 mkr Bidrag Sthlm Stad ca 13,5 mkr Vårdavgifter ca 47,5 mkr Försäljning, Second Hand och Grillska huset ca 65 mkr Hyresintäkter ca 12 mkr Stockholms Stadsmission deltar i tre anbud och fick förtroende att driva alla tre. Det innebär en chans att sprida vår unika modell för socialt arbete och är också ett erkännande för vår kompetens och kvalitet. Arbetet med att förändra våra akutboenden till dygnet runt-boenden påbörjas. I oktober tar Stockholms Stadsmission ytterligare ett steg för att motverka ungdomars psykiska ohälsa genom att öppna Mottagningen för Unga Män. Den 22 oktober öppnas en ny butik i Liljeholmsgallerian. Den blir därmed Sveriges första, ideellt drivna, second handbutik i ett köpcentrum. Kostnader och överskott Överskott att nyttja till ändamål ca 30 mkr Administration ca 8 mkr Insamling ca 13,5 mkr Ändamål ca 168 mkr 6

7 7

8 Marikas ord 2009 började i stor oro. Vi förberedde oss för ett år med ett kraftigt ökat hjälpbehov, samtidigt som vi befarade att våra resurser skulle minska. Det ekonomiska klimatet lovade inget annat. Men när vi summerar 2009 kan vi bara slå fast att Stockholms Stadsmission har gjort ett fantastiskt år. Vi har utvecklat och utvidgat vår sociala verksamhet och våra utbildningsinsatser på ett sätt som vi vid årets början inte trodde var genomförbart. Under 2009 har vi högst medvetet fokuserat på att stödja deltagarna i de sociala verksamheterna in i en mer långsiktig förändring. Vi har länge sett tendenser till ett framväxande parallellt samhällssystem, där människor i utanförskap kan leva en mycket stor del av sina liv. Den enkätundersökning vi genomförde under våren visade att en förkrossande majoritet av de deltagare som lever i hemlöshet har ett väldigt lågt förtroende för socialtjänst och andra myndigheter. De söker helt enkelt inte längre hjälp där. En växande uppgift för oss har därför varit att stödja dessa människor till att återta sin plats i systemet, och få den hjälp de har rätt till. Det har vi bland annat gjort genom att i hög grad arbeta med rättighetsbaserat arbete ombudsmannaskap. Stockholms Stadsmission vann under året ett flertal anbud i konkurrens, bland annat Råcksta stöd- och referensboende samt Personligt ombud Stockholm. Det är ett stort erkännande av vårt sätt att arbeta och de metoder vi utvecklat. Som ett led i vår strävan mot ett hållbart samhälle på alla plan, blev vi i december miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Under 2010 fortsätter vårt idoga och inspirerande arbete, med framförallt satsningar på området för arbete och sysselsättning, kvalificerad yrkesutbildning samt ett ökat deltagarinflytande. Vi kommer också att ägna oss åt opinionsbildning på nationell nivå, något som möjliggjorts genom samverkan inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Alla de förändringar som vi lyckats åstadkomma under året vore inte möjliga utan våra nästan osannolikt engagerade medarbetare och volontärer, samt våra gåvogivare. g vill också nämna alla elever och deltagare, som kämpat och lyckats förändra sina liv under året. De är Stockholms Stadsmissions verkliga hjältar och jag är tacksam för det förtroende de ger organisationen. Tillsammans arbetar vi alla hårt för att göra Stockholm till en mänskligare stad tog vi ett rejält kliv i rätt riktning. Tack! 8

9 9

10 Socialt arbete; Familj, Barn och Unga 10

11 Vi lever i hårdnande tider. Och som alltid är det barn och unga som först far illa. Under 2009 har det märkts i Stockholms Stadsmissions verksamheter på många sätt. Vi har till exempel tagit emot fler ansökningar än någonsin om ekonomiskt stöd och även märkt ett ökat behov av hjälp till allt yngre besökare. Men vårt hopp och drivkraft är densamma som den alltid varit: vi kan aldrig hjälpa alla men vi kan hjälpa så många vi kan. Även om de förra året var fler än någonsin. Anledningarna till de ökade besöken var många. Ett hårdare samhällsklimat där kraven på unga blir både fler och högre, samtidigt som sociala stödfunktioner rationaliseras och skärs ned på grund av en krympande kommunal och statlig budget. Ett nytt statligt försäkringssystem med snävare villkor har införts och 2009 präglades av en finanskris och lågkonjunktur som sägs ha varit den djupaste sedan 1920-talets. De grupper som ökat mest bland våra deltagare är nysvenska barn och familjer med ensamstående föräldrar. Barn hamnar ofta mellan stolarna när vuxna får problem. De lider många gånger i det tysta och blir ofta bärare av föräldrarnas problem. Vårt uppdrag är att se till att varje barn vi möter blir både sett och lyssnat till. För att möta det ökade behovet i samhället har vi under 2009 på många sätt förändrat vårt sätt att jobba. Vi har genomfört en omorganisation där vi fört samman barn-, ungdoms- och familjeverksamheten under samma tak, såväl organisatoriskt som fysiskt. Det har varit en intensiv och trångbodd tid, men som har lett till mindre administration och positiva synergieffekter verksamheterna emellan. Tre nya verksamheter har startats under året; Mottagningen för Unga Män, Unga föräldrar och Projekt Barnablick. Under 2010 flyttar ännu fler barn- och ungdomsverksamheter samman till nya, större lokaler vid Södra Stationsområdet. Där hoppas vi kunna möta behoven hos våra deltagare i ännu högre grad är också valår. En av våra största utmaningar blir uppgiften att få politiker och andra beslutsfattare att förstå hur verkligheten ser ut. 11

12 Caroline, 22 år och Alva, 6 månader Alva är ett väldigt nöjt och snällt barn. När vi är hemma brukar hon pyssla med sitt, ligga och pilla på sina saker och vara hur belåten som helst. Och hon sover bra också, ammar några gånger per natt såklart men så är det ju. Bara hon får sin napp och sin snuttefilt, som är min gamla halsduk, så är hon nöjd. Alva var väldigt efterlängtad och graviditeten gick jättebra, jag hade inga problem alls. Det bästa med att vara mamma är nog att man känner sig så behövd. Man vet att det finns någon som aldrig skulle klara sig utan en. Det är skönt att komma hit till Öppna Förskolan och hänga ett par timmar, skönt att komma hemifrån. Alva gillar sångstunderna bäst och favoriten verkar vara Imse vimse spindel. När min föräldraledighet är slut ska jag börja plugga igen, jag tror att jag vill jobba med barn. Förskollärare, kanske. Och så småningom vill vi ha fler barn, minst ett till i alla fall. Mötesplats: Totalt 82 familjeåtaganden, vilket betyder 69 flickor och 29 pojkar, som i vissa fall tillhör samma nätverk eller familj. Medelåldern var 15 år. Mötesplats Mötesplats är en samtalsmottagning för tjejer och killar upp till 20 år. Här kan barn och unga få hjälp och stöd när livet känns tungt. Det kan handla om mobbning, ensamhet, missbruk och jobbiga tankar eller om familjeproblem som bråk och föräldrars missbruk och psykiska ohälsa. Stockholms Stadsmission har också utrymme för att möta människor i våra besökares närhet. På Mötesplats erbjuds samtal och stöd som syftar till att få unga killar och tjejer att bygga upp en tro till sin egen förmåga. Här finns fyra anställda och personalen arbetar alltid två och två i varje åtagande. Personalen på Enter arbetar till viss del även på Mötesplats. Vi agerar också ombud och stöttar våra deltagare till exempel i kontakt med socialtjänst och psykolog, när de söker jobb eller vill gå vidare med en utbildning. Vi vill vara med och hjälpa dem att återta makten över sina liv målet är alltid att de efter våra gemensamma insatser ska stå på egna ben. Under 2009 har vi haft totalt 82 familjeåtaganden, det vill säga barn, unga och människor från deras nätverk. 69 flickor och 29 pojkar deltog och medelåldern var 15 år. Det är en ökning jämfört med 2008, då vi hade 61 familjeåtaganden. Mötesplats finansieras via fonder och stiftelser samt genom bidrag från Stockholms Stad. Postkod- Lotteriet delfinansierar verksamheten. Barnablick: 33 barn har etablerat kontakt med våra medarbetare. Projekt Barnablick Barnablick är ett treårigt projekt som startades hösten Syftet är att utveckla en arbetsmodell som utifrån ett barnperspektiv ger praktiskt stöd till barn på barns villkor. Målgruppen är barn mellan 8 och 15 år som lever under utsatta levnadsförhållanden. I Barnablick arbetar vi för en varaktig förändring genom samtal med familjer, alltid med barnets behov i centrum. Vi erbjuder också en möjlighet till aktiviteter och guldkant på tillvaron, något som de här barnen alldeles för sällan får vara med om. Det behöver inte vara några stora projekt det kan handla om pulkaåkning, korvgrillning i naturen, museibesök eller spökvandring i Gamla Stan, men det är en stor händelse för de som deltar. Syftet är också att låta föräldrar och barn dela med sig av sina upplevelser och erbjuda en positiv stämning där relationer kan växa. Många åker också med på våra kollon. Projektet har också som uppgift att vara med och utveckla kolloverksamheten. Fyra personer arbetar med projekt Barnablick. Under 2009 har 13 familjer med 17 barn deltagit i helgaktiviteter och 12 familjer har etablerat kontakt med Mötesplats. Projektet drivs med finansiering av Jerringfonden och utvärderas i samarbete med Ersta/Sköndal Högskola och professor Bengt Börjesson. 12

13 13

14 Enter: 178 besök i månaden. Enter/Mötesplats: 13 personer är anställda, 25 personer är timanställda och 5 volontärer är knutna till kvällsverksamheten. Enter Enter är en öppen verksamhet för tjejer mellan 13 och 20 år, som av olika anledningar har det jobbigt i livet. På torsdagarna är det även öppet för killar och familjemedlemmar. Enter erbjuder tillfälligt stöd i form av till exempel arbetssökande, myndighetskontakter eller akuta samtal. Vid behov av mer omfattande hjälp lotsas tjejerna vidare till Mötesplats. Den som vill kan delta i aktiviteter som till exempel yoga, matlagning, massage, pysselverkstad och temakvällar. Under hösten 2009 planerade och genomförde Enter en mässa i Bullkyrkan. Enter stod för innehållet och ett flertal tjejer framförde sång, musik och dans. I slutet av året anordnades adventsfika och öppet hus. Det var en mycket lyckad dag med cirka 70 besökare. Vi har också deltagit i firandet av internationella kvinnodagen på Fryshuset och på Ung08-festivalen i Kungsträdgården. På Enter finns två tjänster och fem volontärer. Medarbetarna arbetar också del av sin tid på Mötesplats. Verksamheten är gåvofinansierad varav Postkod- Lotteriet är delfinansiär. Kollo: Sammanlagt 180 gäster på familje-, barn-, och ungdomskollon. Barn- och familjekollo I dag har många barn och familjer i Stockholmsområdet inte råd och möjlighet att byta miljö under loven. Våra familje-, barn- och ungdomskollon ger alla en chans att komma bort från stan och ta del av sol, bad, lek och aktiviteter. Under sommaren och hösten kunde Stockholms Stadsmission erbjuda fem tiodagarsperioder på familjekollo. 36 familjer, med sammanlagt 41 vuxna och 81 barn, deltog. Våra barnkollon hade under 2009 två sommarkoloniperioder och en påsklovskoloni. För ungdomar mellan 13 och 16 år hade vi en koloniperiod. Totalt deltog 58 barn och ungdomar i kolloverksamheten. Knutet till kolloverksamheten finns det möjlighet att söka finansiellt stöd, familjer kan vända sig dit för att söka ekonomisk hjälp. Under året har vi tagit emot 168 besök i den verksamheten, vilket är en markant ökning jämfört med föregående år. Här spelar en ökad efterfrågan på grund av samhällsförändringar en stor roll. Kolloverksamheten har två heltidstjänster samt cirka 25 timanställda. Verksamheten är gåvofinansierad. Terapicenter: Under 2009 genomfördes terapitimmar med sammantaget 149 klienter. Terapicenter för unga Terapicenter för unga är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga och unga vuxna mellan 15 och 25 år. Vi arbetar utifrån en psykoanalytisk metod kompletterad med en socialpsykologisk analys. På Terapicentret finns sex anställda. Under året arbetade också ett 30-tal volontära psykoterapeuter som fullgjorde terapitimmar motsvarande två heltidsanställningar. Under 2009 genomfördes timmar med sammantaget 149 klienter. Verksamheten är till största delen gåvofinansierad varav PostkodLotteriet är delfinansiär. En liten del av intäkterna kommer från patientarvoden. Mottagning för Unga Män Mottagningen för unga män startades 13 oktober 2009 som ett treårigt projekt. Här kan unga män med någon form av upplevd ohälsa ta del av individuell terapi och gruppterapi. Det erbjuds också en öppen, rådgivande grupp för föräldrar. Tre terapeuter är anställda på mottagningen och under oktober till och med december 2009 tog vi emot 55 besökare. Verksamheten är finansierad via Allmänna arvsfonden. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna, upp till 27 år, i Stockholms län. Här arbetar barnmorskor, sjukskötare, kurator, gynekolog och läkare och besökarna kan få hjälp med bland annat graviditetstest, rådgivning om preventivmedel och test för könssjukdomar. Man kan också komma för att prata om livet, sexualiteten, förväntningar och erfarenheter. På enheten finns sex anställda och under 2009 togs 2909 besök emot. Verksamheten är finansierad via gåvor och offentliga bidrag från kommun och landsting avsedda för frivilligorganisationer. > Deltagarna på Enter samlas runt middagen varje dag klockan

15 15

16 16

17 Träningsboendet har 10 lägenheter, 4 heltidsanställda och ca 6 volontärer. Träningsboende för unga Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna mellan 16 och 23 år en boendeform med eget ansvar, kombinerat med stöd i form av vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna som av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, flyttar ut från institution eller flyktingungdomar utan nätverk i Sverige. Träningsboendet består av tio lägenheter fördelade på Kungsholmen, Blackeberg, Vällingby och Södermalm. Varje ungdom får under placeringstiden tillgång till två coacher och ansvar för en egen lägenhet. Stor vikt läggs vid att skapa nätverk kring de boende genom samarbete, om möjligt med föräldrar, syskon eller andra viktiga personer. På Träningsboendet har vi fyra heltidsanställda och en grupp av ca sex volontärer. Träningsboendet är en verksamhet som finansieras genom placeringar från socialtjänsten. Vi har i dag avtal med sex kommuner inklusive Stockholm med sina 14 stadsdelar. Unga föräldrar: 70 deltagare gjorde 220 besök från och med augusti Unga Föräldrar Verksamheten för Unga Föräldrar startades under sommaren Till den Öppna Förskolan är alla föräldrar mellan 14 och 22 år, och deras barn upp till fem år, välkomna. Det är öppet två eftermiddagar i veckan. Under de månader det var öppet under 2009 gjordes cirka 220 besök av ungefär 70 besökare. Under 2009 fattades också beslut om att starta en förlossningsförberedande föräldrautbildning. Den drar igång i mars 2010 och riktar sig till blivande föräldrar som är högst 20 år. På Unga Föräldrar finns två anställda. Verksamheten är finansierad med offentliga bidrag avsedda för frivilligorganisationer. Dolly Dolly har fokus på att ge Stockholms Stadsmissions deltagare en möjlighet till sysselsättning. Deltagarna genomgår en ettårig kurs i design och produktion av smycken, marknadsföring och försäljning. De får producera och därefter sälja sina egna smyckeskollektioner. De föreläsare som engageras är alla professionella och etablerade inom sina respektive områden. Under 2009 hade Dolly 12 personer som deltog i utbildningen. Från och med 2010 är Dolly en del av Stockholms Stadsmissions verksamhet för Arbete och Sysselsättning. 17

18 Socialt arbete; Unga vuxna, Vuxna och Äldre 18

19 2009 har varit ett år av stor förändring. Stockholms Stadsmissions deltagares vardag har präglats av ett kärvt ekonomiskt klimat, sparbeting från landsting och stadsdelar och snävare regler hos Försäkringskassan. Konsekvenserna har märkts på olika sätt exempelvis genom fler förfrågningar om direkt ekonomiskt stöd, framförallt från människor utan vare sig missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar. Andelen människor som lever i hemlöshet har glädjande nog inte ökat, sett i absoluta tal. Däremot är gruppen fortfarande mycket hårt utsatt, inte minst de med långvariga psykiska problem. En grupp som vuxit markant är de utländska medborgarna. De kommer från alla länder, miljöer och bakgrunder men den stora majoriteten har lämnat oerhört hårda hemförhållanden. På Klaragården och Nya Stadsmissionsgården har den här gruppen minst tredubblats under året som gick. Stockholms Stadsmission har mycket starkt upplevt hur dessa och andra förändringar håller på att skapa ett parallellt samhälle för de som lever i störst utsatthet. Det är de individerna som kommer till oss och visst är det bra att just dessa personer kan få stöd i akuta situationer. Samtidigt är vårt tydliga mål att verksamheterna ska fungera överbryggande det ska inte bli ett sätt att leva. Samhällsförändringarna försvårar detta arbete. Under 2009 har vi i stora delar förändrat vårt sätt att arbeta för att kunna möta dessa behov. Till grund för förändringen ligger bland annat en enkätundersökning som genomfördes under våren. Där framkom det tydligt att deltagarna har svårt att klara sina basala behov de dagar de inte besöker verksamheterna. Samtidigt har de ett väldigt lågt förtroende för Socialtjänsten och söker alltså inte heller hjälp där. Fokus 2009 har därför varit att få deltagarna att snabbare gå vidare från basbehovsverksamhet och in i mer långsiktiga åtgärder. För att uppnå detta har vi i större utsträckning arbetat med ombudsverksamhet, där deltagarna kan få hjälp och stöd i sin kontakt med myndigheter. De öppna dagverksamheterna ägnar numera eftermiddagarna åt aktivitetsgrupper i stället för öppen verksamhet. På så vis fångas varje individ upp och det är lättare att hitta rätt åtgärder för förändring. Under 2010 kommer vi att arbeta för att den nya organisationen ska etableras och ge resultat i form av möjligheter att hjälpa ännu fler. Framförallt ombudsverksamhet och aktivitetsgrupper kommer att utvecklas. Vi vill också i större utsträckning ta plats i det offentliga samtalet den kunskap och de erfarenheter vi besitter är unika och vi önskar att fler får chansen att ta del av dem. 19

20 Marja-Liisa, 60 I det livet jag lever nu vill jag inte ändra någonting. Inte något enda. g har det jag behöver och jag är väldigt lycklig. g och min man bor i en lägenhet i Nockebyhov. Vi träffades för 14 år sen. g klev in i hans barack där han satt och arbetade och sen blev jag kvar. Vi har haft underbara år tillsammans. Nu är han sjuk, tyvärr, men vi har haft det väldigt bra ihop. En stor respekt och absolut ärlighet är knepen om man vill få det att hålla. Mitt tidigare liv har varit tufft. Min familj flyttade hit från Finland när jag var sex år. Min pappa hade fått ett bättre jobb, men för familjen blev allt bara sämre. Mina föräldrar skildes och jag och mina två yngre bröder splittrades i olika fosterhem och barnhem. g har jobbat hela mitt liv, mest inom vården, fast jag samtidigt har missbrukat. Men det lade jag av med för 15 år sedan. g bestämde mig, bara. När man kommer till en punkt där man varken kan ta tabletterna eller vara utan dom så har man bara ett val. Till Klaragården kommer jag då och då, för att måla och träffa goda vänner. Konsten är viktig för mig, och skrivandet också. Tillsammans med kärlek och vänskap är de det viktigaste i livet. Klaragården: besök. 158 nya kvinnor togs emot. Klaragården Klaragården erbjuder en fristad för kvinnor. Många har ett missbruk, är psykiskt sköra eller ensamma och hänvisade till ett liv i samhällets utkant. Kvinnor i hemlöshet är ofta särskilt utsatta: de är generellt sett yngre än männen i samma situation och dröjer längre med att söka hjälp. På Klaragården kan de för några timmar vistas i en värld utan droger, våld, prostitution och kriminalitet. Bland deltagarna är det två grupper som ökat mest under 2009: kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor i fattigdom, utan missbruk eller psykiska funktionshinder. Under 2009 kom i snitt 60 kvinnor varje dag till Klaragården, totalt besök. Under året har Klaragården haft öppet som vanligt på förmiddagarna. På eftermiddagarna har vi arbetat med ombudsverksamhet och gruppaktiviteter, med en matlagnings-, en konst-, en skriv- och en handarbetesgrupp. Vi har också en aktivitetsgrupp, Solrosen, som riktar sig till äldre kvinnor. Syftet med gruppaktiviteterna är självklart att våra deltagare ska få en möjlighet att tillägna sig nya kunskaper men också att de ska få en chans att bygga nätverk. Att upptäcka att det finns systrar som befinner sig i samma situation stärker självförtroendet och öppnar vägar för att påbörja ett förändringsarbete. I verksamheten finns sex anställda och ungefär 35 volontärer. Under 2009 anslöt två KBT-psykologer som skänker terapitimmar till Klaragården. Verksamheten finansieras genom gåvor, PostkodLotteriet och verksamhetsbidrag från Stockholm Stad. Nya Stadsmissionsgården: besök. 744 nya deltagare. Nya Stadsmissionsgården Nya Stadsmissionsgården är en öppen dagverksamhet för människor i akut hemlöshet. Genom samtal och individuellt stöd motiveras och stöttas deltagarna till att förändra sin livssituation. Här kan de också ta hand om basbehoven; äta frukost och lunch, ta en dusch och tvätta kläder. Under eftermiddagarna sker gruppaktiviteter där alla som vill får delta, med bland annat en målargrupp, en matlagningsgrupp och en deltagarledd samtalsgrupp. Under 2009 hade vi i snitt 92 deltagare per dag, med ett totalt besöksantal på Det är en minskning jämfört med förra året och den är vi glad för. Det visar att vi lyckats i vår strävan att i största möjliga mån 20

21 21

22 stötta deltagarna att utvecklas till att gå vidare till andra projekt inom Stockholms Stadsmission. Det är helt enkelt inte bra om de behöver tillbringa någon längre tid hos oss på Nya Stadsmissionsgården. Flytten till nya lokaler vid Mariatorget 2008 innebar att vissa problem i närområdet uppstod, bland annat ökad kriminalitet och boende som upplevde att de kände sig hotade. Under 2009 har Stockholms Stadsmission vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de delar av problemet vi kunde påverka. Resultatet är gott. Antalet anmälda brott har minskat och är nu tillbaka på samma nivå som innan vi flyttade hit. På Nya Stadsmissionsgården arbetar sju ombud. Verksamheten är till 85 procent gåvofinansierad varav PostkodLotteriet är delfinansiär. Verksamhetsbidrag från Stockholm Stad utgör tio procent och fem procent kommer från deltagarna, som bland annat betalar sex kronor varje gång de äter lunch hos oss. Länken: 46 deltagare. 120 möten med deltagare och 174 kontakter med myndigheter under hösten. Länken/Nya Stadsmissionsgården: 9 tjänster varav 7 är ombud. Länken Länken är vår ombudsverksamhet för deltagarna på Klaragården och Nya Stadsmissionsgården. Vi arbetar utifrån varje individs egna önskemål och behov och har ett uttalat rättighetsperspektiv vår uppgift är att se till att människor får den hjälp de har laglig rätt till. Ombudsverksamheten startades i september 2009, med bakgrund i den enkätundersökning som genomfördes under våren. Den visade bland annat på våra deltagares ökade behov av stöd i myndighetskontakter. Under hösten 2009 arbetade sju ombud på Länken. De tog emot 46 personer, hade 120 möten och ringde eller tog annan kontakt med myndigheter vid 174 tillfällen. Verksamheten finansieras liksom Nya Stadsmissionsgården genom gåvor och verksamhetsbidrag. Nattjouren: uppdrag på 5 behandlingsassistenter. såg vi under året som gick ett behov av att flytta fokus från ett arbete som blivit alltmer akutstyrt och kommit att fungera som en ambulansverksamhet till ett mer aktivt stöd för att hjälpa till långsiktig förändring. Verksamheten har förändrats i den riktningen och vi jobbar vidare med det under Nattjouren finansieras av företagssamarbeten med Toyota, SL, Brandkontoret och Fastighetsägarna Stockholm. Personligt ombud för hemlösa Personligt ombud för hemlösa riktar sig till människor över 20 år som har en psykisk funktionsnedsättning och på något sätt är knutna till Stockholms Stads Enheten för hemlösa. Verksamheten drivs sedan 2006 på entreprenad med Stockholms Stad som uppdragsgivare. Entreprenaden finansierar 80 procent av verksamheten, resterande utgörs av gåvomedel. Målgruppen är en grupp som ofta inte klarar att vistas i större grupper och i stökiga miljöer, som exempelvis akutboenden, vilket kan göra det svårt att nå de som verkligen behöver hjälp. Ombuden arbetar för att varje individ ska få sina rättigheter tillgodosedda och kan exempelvis ge råd och stöd i kontakten med myndigheter. De för inga journaler eller akter och har tystnadsplikt. På enheten arbetade under 2009 två personer med cirka 30 klienter. Personligt ombud Stockholm: 206 deltagare från september till december medarbetare varav 2 enhetschefer. Personligt ombud Stockholm Personligt ombud Stockholm är en resurs för individer över 18 år med någon typ av psykisk funktionsnedsättning. Vi ger råd och stöd i kontakter med myndigheter och tillsammans med våra klienter ser vi till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler eller akter. Sedan september 2009 drivs verksamheten på entreprenad på uppdrag av Stockholms Stad. På enheten finns 18 medarbetare, plus enhetschef och biträdande enhetschef. Varje ombud arbetade med i snitt 18 klienter och totalt mötte Personligt ombud Stockholm 206 klienter från september till december Nattjouren Nattjouren är en uppsökande verksamhet där vi under kvällar och nätter arbetar för att etablera kontakt och skapa en relation med människor som lever i hemlöshet eller missbruk. Under 2009 arbetade fem behandlingsassistenter på Nattjouren, med sammanlagt uppdrag. Även här 22

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Organisationsnummer 802003-1954 1 2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2011 i korthet 6-7 Direktor har ordet 8-9 Social verksamhet;

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? FRIIs Kvalitetskod effektrapportering antagen av FRIIs årsmöte 22 maj 2013 Effektrapport Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Föreningen Kalmar Stadsmission vilar

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9 Mission: STHLM Stockholms Stadsmission juni 2010 PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Sol och värme på familjekollo sid. 3-4 Ung och förälder - möt Denise sid. 8 Dolly smyckar vardagen sid. 9 mission: STHlm.

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk

Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk 2011-05-17 Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk Bakgrund: Öppnade november 2009 Kvinnor med missbruksproblematik på kartan Behov av skydd Tidigare bott tillsammans

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

STADSMISSIONENS JULPAKET

STADSMISSIONENS JULPAKET STADSMISSIONENS JULPAKET Stockholms Stadsmission arbetar varje dag och natt för människor som lever i hemlöshet och social utsatthet. Det gör vi både genom akuta och långsiktiga insatser. Vi ger tak över

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna.

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna. Gymnasieskolan och LSS boendet är belägna i Funäsdalen, Västra Härjedalen, mitt i den härliga fjällvärlden med massor av skidåkning. Vi har nationellt intag. Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer