Stockolms Stadsmission Telefon Fax Plusgiro Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954"

Transkript

1

2 Stockolms Stadsmission Telefon Fax Plusgiro Organisationsnummer Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen Tryck: Fälth & Hässler 2010

3 Välkommen till Stockholms Stadsmission 3

4

5 Stockholms Stadsmissions roll Stockholms Stadsmission är en självständig aktör inom den ideella sektorn, vilket gör oss fria att forma verksamheten utifrån vad som är bäst för deltagarna. Vi kan i varje enskild situation välja det vi tror mest på; oavsett om det handlar om innehållet i en verksamhet eller olika former för samverkan med andra aktörer, ideella eller offentliga organisationer. Stockholms Stadsmissions unika särart utgörs av värdegrunden med tyngdpunkt i vår människosyn. Vi verkar utifrån en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan med en stark tilltro till var och ens orubbliga värde och förmåga att forma ett rikt liv. Vi skiljer på person och beteende utan att för den skull göra avkall på människans ansvar för sitt liv. Respekt för varje människas integritet är en självklarhet. Med denna värdegrund som bas bygger vi arbetsmodeller, som syftar till att minska den sociala utsattheten och skapa ett rikare samhälle. Modellerna är unika inte minst eftersom de tillåter oss att ta hänsyn till varje individ, i varje situation. Det är en frihet som få andra aktörer i samhället har. Under 2009 fick vi ett flertal kvitton på att våra modeller fungerar och uppskattas av andra. I hård konkurrens vann vi tre entreprenaduppdrag, där vi på uppdrag av Stockholms Stad nu driver ett antal sociala verksamheter. Verksamheterna har under vår ledning utvecklats på ett positivt sätt. Entreprenaduppdragen är en väg att ge fler människor tillgång till stöd enligt våra modeller. Under 2010 har vi stora förhoppningar om att utveckla och utvidga våra modeller. Vår idé Stockholms Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen människosyn utmanar och kompletterar samhällets insatser för utsatta individer och grupper. Till grund för vårt arbete ligger en stark tilltro till varje människas orubbliga värde och förmåga att finna ett rikt liv, samt respekt för varje människas integritet. Vårt ändamål Stockholms Stadsmission ska utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Vårt uppdrag Se, bekräfta och ge röst åt dem som ingen annan lyssnar på. Lindra den akuta nöden. Skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden. Verka för att tro, hopp och livsmod kan hållas levande. Stärka individens möjligheter att själv ta makten över och förändra sin livssituation. Erbjuda gemenskap och personliga möten, särskilt för dem som lever i isolering och ensamhet. Vår vision Vår vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla. När fler av oss får tillgång till hälsovård, bostad, utbildning och arbete; när fler upplever delaktighet i samhället och möjlighet att kunna forma sina liv utifrån den man är, oavsett kön, religion, etnisk eller social tillhörighet då blir livet i staden mänskligare för alla. 5

6 2009 i korthet Stockholms Stadsmission tar ett strategiskt beslut att i ännu högre utsträckning prioritera insatser som gör det möjligt att göra mer än möta basbehoven hos deltagare. Mer resurser riktas mot aktivt förändringsarbete för att öka möjligheterna för alla människor i samhället. Bland annat genom att arbeta mer med ombudsmannaskap och aktivitetsgrupper. Vi har dagligen gjort en skillnad för cirka 700 människor i olika livssituationer genom medmänsklighet och handfast hjälp med basbehov, samtals- och terapiinsatser, utbildning och aktivt förändringsarbete i våra olika verksamheter. Satsningen på ökat deltagarinflytande har gett ett ökat engagemang hos våra deltagare. Det är fler som jobbar i verksamheterna eller skapar egna nätverk med Stockholms Stadsmission som utgångspunkt. I mars tar Stockholms Stadsmission över driften av Råcksta stödoch referensboende samt Norrtulls Planeringshem. Vi har därmed hjälpt till att förbättra livet för cirka hundra människor som befinner sig i början av bostadstrappan. Under våren samarbetar vi med Kulturhuset och presenterar våra verksamheter som Stadsmissionen LIVE i gatuplanet mot Sergels torg. Den 13 maj 2009 lanserar Remake vår nya tygkasse i design av Claesson Koivisto Rune. Den skapar arbetstillfällen för våra deltagare och visar sig bli en stor försäljningssuccé. Under sommaren startas verksamhet för Unga Föräldrar. Verksamheten innefattar Öppen Förskola. Barn-, ungdoms- och familjeverksamheterna flyttar in under samma tak. Projekt Barnablick startas i samarbete med Jerringfonden. Målgruppen är barn mellan 8 och 15 år som lever i svåra livssituationer. Hösten 2009 startas två nya gymnasieprogram inom Stadsmissionens Skola; biståndsprogrammet och gymnasiesärskola. Under hösten startas ombudsverksamheten Länken, som hjälper deltagare på Klaragården och Nya Stadsmissionsgården med bl a myndighetskontakter. Genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner inleds en årslång opinionsbildning för att belysa viktiga samhällsfrågor. Starten är på Bok- & Biblioteksmässan där en rad seminarier genomförs. I december blir vi miljödiplomerade, något som vi ser som ett viktigt led i det dagliga arbetet för ett hållbart samhälle. I december ges boken Stockholm Natt & Dag ut i samarbete med Informationsförlaget. 300 kända och mindre kända stockholmare medverkar med tips om smultronställen i Stockholm. Närmare böcker säljs inför julen. Vår ekonomiska omslutning, i form av insamlade medel och intäkter uppgår till drygt 220 miljoner kronor, vilket är den högsta någonsin. Verksamhetsintäkter Insamlade medel ca 84 mkr Bidrag Sthlm Stad ca 13,5 mkr Vårdavgifter ca 47,5 mkr Försäljning, Second Hand och Grillska huset ca 65 mkr Hyresintäkter ca 12 mkr Stockholms Stadsmission deltar i tre anbud och fick förtroende att driva alla tre. Det innebär en chans att sprida vår unika modell för socialt arbete och är också ett erkännande för vår kompetens och kvalitet. Arbetet med att förändra våra akutboenden till dygnet runt-boenden påbörjas. I oktober tar Stockholms Stadsmission ytterligare ett steg för att motverka ungdomars psykiska ohälsa genom att öppna Mottagningen för Unga Män. Den 22 oktober öppnas en ny butik i Liljeholmsgallerian. Den blir därmed Sveriges första, ideellt drivna, second handbutik i ett köpcentrum. Kostnader och överskott Överskott att nyttja till ändamål ca 30 mkr Administration ca 8 mkr Insamling ca 13,5 mkr Ändamål ca 168 mkr 6

7 7

8 Marikas ord 2009 började i stor oro. Vi förberedde oss för ett år med ett kraftigt ökat hjälpbehov, samtidigt som vi befarade att våra resurser skulle minska. Det ekonomiska klimatet lovade inget annat. Men när vi summerar 2009 kan vi bara slå fast att Stockholms Stadsmission har gjort ett fantastiskt år. Vi har utvecklat och utvidgat vår sociala verksamhet och våra utbildningsinsatser på ett sätt som vi vid årets början inte trodde var genomförbart. Under 2009 har vi högst medvetet fokuserat på att stödja deltagarna i de sociala verksamheterna in i en mer långsiktig förändring. Vi har länge sett tendenser till ett framväxande parallellt samhällssystem, där människor i utanförskap kan leva en mycket stor del av sina liv. Den enkätundersökning vi genomförde under våren visade att en förkrossande majoritet av de deltagare som lever i hemlöshet har ett väldigt lågt förtroende för socialtjänst och andra myndigheter. De söker helt enkelt inte längre hjälp där. En växande uppgift för oss har därför varit att stödja dessa människor till att återta sin plats i systemet, och få den hjälp de har rätt till. Det har vi bland annat gjort genom att i hög grad arbeta med rättighetsbaserat arbete ombudsmannaskap. Stockholms Stadsmission vann under året ett flertal anbud i konkurrens, bland annat Råcksta stöd- och referensboende samt Personligt ombud Stockholm. Det är ett stort erkännande av vårt sätt att arbeta och de metoder vi utvecklat. Som ett led i vår strävan mot ett hållbart samhälle på alla plan, blev vi i december miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Under 2010 fortsätter vårt idoga och inspirerande arbete, med framförallt satsningar på området för arbete och sysselsättning, kvalificerad yrkesutbildning samt ett ökat deltagarinflytande. Vi kommer också att ägna oss åt opinionsbildning på nationell nivå, något som möjliggjorts genom samverkan inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Alla de förändringar som vi lyckats åstadkomma under året vore inte möjliga utan våra nästan osannolikt engagerade medarbetare och volontärer, samt våra gåvogivare. g vill också nämna alla elever och deltagare, som kämpat och lyckats förändra sina liv under året. De är Stockholms Stadsmissions verkliga hjältar och jag är tacksam för det förtroende de ger organisationen. Tillsammans arbetar vi alla hårt för att göra Stockholm till en mänskligare stad tog vi ett rejält kliv i rätt riktning. Tack! 8

9 9

10 Socialt arbete; Familj, Barn och Unga 10

11 Vi lever i hårdnande tider. Och som alltid är det barn och unga som först far illa. Under 2009 har det märkts i Stockholms Stadsmissions verksamheter på många sätt. Vi har till exempel tagit emot fler ansökningar än någonsin om ekonomiskt stöd och även märkt ett ökat behov av hjälp till allt yngre besökare. Men vårt hopp och drivkraft är densamma som den alltid varit: vi kan aldrig hjälpa alla men vi kan hjälpa så många vi kan. Även om de förra året var fler än någonsin. Anledningarna till de ökade besöken var många. Ett hårdare samhällsklimat där kraven på unga blir både fler och högre, samtidigt som sociala stödfunktioner rationaliseras och skärs ned på grund av en krympande kommunal och statlig budget. Ett nytt statligt försäkringssystem med snävare villkor har införts och 2009 präglades av en finanskris och lågkonjunktur som sägs ha varit den djupaste sedan 1920-talets. De grupper som ökat mest bland våra deltagare är nysvenska barn och familjer med ensamstående föräldrar. Barn hamnar ofta mellan stolarna när vuxna får problem. De lider många gånger i det tysta och blir ofta bärare av föräldrarnas problem. Vårt uppdrag är att se till att varje barn vi möter blir både sett och lyssnat till. För att möta det ökade behovet i samhället har vi under 2009 på många sätt förändrat vårt sätt att jobba. Vi har genomfört en omorganisation där vi fört samman barn-, ungdoms- och familjeverksamheten under samma tak, såväl organisatoriskt som fysiskt. Det har varit en intensiv och trångbodd tid, men som har lett till mindre administration och positiva synergieffekter verksamheterna emellan. Tre nya verksamheter har startats under året; Mottagningen för Unga Män, Unga föräldrar och Projekt Barnablick. Under 2010 flyttar ännu fler barn- och ungdomsverksamheter samman till nya, större lokaler vid Södra Stationsområdet. Där hoppas vi kunna möta behoven hos våra deltagare i ännu högre grad är också valår. En av våra största utmaningar blir uppgiften att få politiker och andra beslutsfattare att förstå hur verkligheten ser ut. 11

12 Caroline, 22 år och Alva, 6 månader Alva är ett väldigt nöjt och snällt barn. När vi är hemma brukar hon pyssla med sitt, ligga och pilla på sina saker och vara hur belåten som helst. Och hon sover bra också, ammar några gånger per natt såklart men så är det ju. Bara hon får sin napp och sin snuttefilt, som är min gamla halsduk, så är hon nöjd. Alva var väldigt efterlängtad och graviditeten gick jättebra, jag hade inga problem alls. Det bästa med att vara mamma är nog att man känner sig så behövd. Man vet att det finns någon som aldrig skulle klara sig utan en. Det är skönt att komma hit till Öppna Förskolan och hänga ett par timmar, skönt att komma hemifrån. Alva gillar sångstunderna bäst och favoriten verkar vara Imse vimse spindel. När min föräldraledighet är slut ska jag börja plugga igen, jag tror att jag vill jobba med barn. Förskollärare, kanske. Och så småningom vill vi ha fler barn, minst ett till i alla fall. Mötesplats: Totalt 82 familjeåtaganden, vilket betyder 69 flickor och 29 pojkar, som i vissa fall tillhör samma nätverk eller familj. Medelåldern var 15 år. Mötesplats Mötesplats är en samtalsmottagning för tjejer och killar upp till 20 år. Här kan barn och unga få hjälp och stöd när livet känns tungt. Det kan handla om mobbning, ensamhet, missbruk och jobbiga tankar eller om familjeproblem som bråk och föräldrars missbruk och psykiska ohälsa. Stockholms Stadsmission har också utrymme för att möta människor i våra besökares närhet. På Mötesplats erbjuds samtal och stöd som syftar till att få unga killar och tjejer att bygga upp en tro till sin egen förmåga. Här finns fyra anställda och personalen arbetar alltid två och två i varje åtagande. Personalen på Enter arbetar till viss del även på Mötesplats. Vi agerar också ombud och stöttar våra deltagare till exempel i kontakt med socialtjänst och psykolog, när de söker jobb eller vill gå vidare med en utbildning. Vi vill vara med och hjälpa dem att återta makten över sina liv målet är alltid att de efter våra gemensamma insatser ska stå på egna ben. Under 2009 har vi haft totalt 82 familjeåtaganden, det vill säga barn, unga och människor från deras nätverk. 69 flickor och 29 pojkar deltog och medelåldern var 15 år. Det är en ökning jämfört med 2008, då vi hade 61 familjeåtaganden. Mötesplats finansieras via fonder och stiftelser samt genom bidrag från Stockholms Stad. Postkod- Lotteriet delfinansierar verksamheten. Barnablick: 33 barn har etablerat kontakt med våra medarbetare. Projekt Barnablick Barnablick är ett treårigt projekt som startades hösten Syftet är att utveckla en arbetsmodell som utifrån ett barnperspektiv ger praktiskt stöd till barn på barns villkor. Målgruppen är barn mellan 8 och 15 år som lever under utsatta levnadsförhållanden. I Barnablick arbetar vi för en varaktig förändring genom samtal med familjer, alltid med barnets behov i centrum. Vi erbjuder också en möjlighet till aktiviteter och guldkant på tillvaron, något som de här barnen alldeles för sällan får vara med om. Det behöver inte vara några stora projekt det kan handla om pulkaåkning, korvgrillning i naturen, museibesök eller spökvandring i Gamla Stan, men det är en stor händelse för de som deltar. Syftet är också att låta föräldrar och barn dela med sig av sina upplevelser och erbjuda en positiv stämning där relationer kan växa. Många åker också med på våra kollon. Projektet har också som uppgift att vara med och utveckla kolloverksamheten. Fyra personer arbetar med projekt Barnablick. Under 2009 har 13 familjer med 17 barn deltagit i helgaktiviteter och 12 familjer har etablerat kontakt med Mötesplats. Projektet drivs med finansiering av Jerringfonden och utvärderas i samarbete med Ersta/Sköndal Högskola och professor Bengt Börjesson. 12

13 13

14 Enter: 178 besök i månaden. Enter/Mötesplats: 13 personer är anställda, 25 personer är timanställda och 5 volontärer är knutna till kvällsverksamheten. Enter Enter är en öppen verksamhet för tjejer mellan 13 och 20 år, som av olika anledningar har det jobbigt i livet. På torsdagarna är det även öppet för killar och familjemedlemmar. Enter erbjuder tillfälligt stöd i form av till exempel arbetssökande, myndighetskontakter eller akuta samtal. Vid behov av mer omfattande hjälp lotsas tjejerna vidare till Mötesplats. Den som vill kan delta i aktiviteter som till exempel yoga, matlagning, massage, pysselverkstad och temakvällar. Under hösten 2009 planerade och genomförde Enter en mässa i Bullkyrkan. Enter stod för innehållet och ett flertal tjejer framförde sång, musik och dans. I slutet av året anordnades adventsfika och öppet hus. Det var en mycket lyckad dag med cirka 70 besökare. Vi har också deltagit i firandet av internationella kvinnodagen på Fryshuset och på Ung08-festivalen i Kungsträdgården. På Enter finns två tjänster och fem volontärer. Medarbetarna arbetar också del av sin tid på Mötesplats. Verksamheten är gåvofinansierad varav Postkod- Lotteriet är delfinansiär. Kollo: Sammanlagt 180 gäster på familje-, barn-, och ungdomskollon. Barn- och familjekollo I dag har många barn och familjer i Stockholmsområdet inte råd och möjlighet att byta miljö under loven. Våra familje-, barn- och ungdomskollon ger alla en chans att komma bort från stan och ta del av sol, bad, lek och aktiviteter. Under sommaren och hösten kunde Stockholms Stadsmission erbjuda fem tiodagarsperioder på familjekollo. 36 familjer, med sammanlagt 41 vuxna och 81 barn, deltog. Våra barnkollon hade under 2009 två sommarkoloniperioder och en påsklovskoloni. För ungdomar mellan 13 och 16 år hade vi en koloniperiod. Totalt deltog 58 barn och ungdomar i kolloverksamheten. Knutet till kolloverksamheten finns det möjlighet att söka finansiellt stöd, familjer kan vända sig dit för att söka ekonomisk hjälp. Under året har vi tagit emot 168 besök i den verksamheten, vilket är en markant ökning jämfört med föregående år. Här spelar en ökad efterfrågan på grund av samhällsförändringar en stor roll. Kolloverksamheten har två heltidstjänster samt cirka 25 timanställda. Verksamheten är gåvofinansierad. Terapicenter: Under 2009 genomfördes terapitimmar med sammantaget 149 klienter. Terapicenter för unga Terapicenter för unga är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga och unga vuxna mellan 15 och 25 år. Vi arbetar utifrån en psykoanalytisk metod kompletterad med en socialpsykologisk analys. På Terapicentret finns sex anställda. Under året arbetade också ett 30-tal volontära psykoterapeuter som fullgjorde terapitimmar motsvarande två heltidsanställningar. Under 2009 genomfördes timmar med sammantaget 149 klienter. Verksamheten är till största delen gåvofinansierad varav PostkodLotteriet är delfinansiär. En liten del av intäkterna kommer från patientarvoden. Mottagning för Unga Män Mottagningen för unga män startades 13 oktober 2009 som ett treårigt projekt. Här kan unga män med någon form av upplevd ohälsa ta del av individuell terapi och gruppterapi. Det erbjuds också en öppen, rådgivande grupp för föräldrar. Tre terapeuter är anställda på mottagningen och under oktober till och med december 2009 tog vi emot 55 besökare. Verksamheten är finansierad via Allmänna arvsfonden. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna, upp till 27 år, i Stockholms län. Här arbetar barnmorskor, sjukskötare, kurator, gynekolog och läkare och besökarna kan få hjälp med bland annat graviditetstest, rådgivning om preventivmedel och test för könssjukdomar. Man kan också komma för att prata om livet, sexualiteten, förväntningar och erfarenheter. På enheten finns sex anställda och under 2009 togs 2909 besök emot. Verksamheten är finansierad via gåvor och offentliga bidrag från kommun och landsting avsedda för frivilligorganisationer. > Deltagarna på Enter samlas runt middagen varje dag klockan

15 15

16 16

17 Träningsboendet har 10 lägenheter, 4 heltidsanställda och ca 6 volontärer. Träningsboende för unga Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna mellan 16 och 23 år en boendeform med eget ansvar, kombinerat med stöd i form av vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna som av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, flyttar ut från institution eller flyktingungdomar utan nätverk i Sverige. Träningsboendet består av tio lägenheter fördelade på Kungsholmen, Blackeberg, Vällingby och Södermalm. Varje ungdom får under placeringstiden tillgång till två coacher och ansvar för en egen lägenhet. Stor vikt läggs vid att skapa nätverk kring de boende genom samarbete, om möjligt med föräldrar, syskon eller andra viktiga personer. På Träningsboendet har vi fyra heltidsanställda och en grupp av ca sex volontärer. Träningsboendet är en verksamhet som finansieras genom placeringar från socialtjänsten. Vi har i dag avtal med sex kommuner inklusive Stockholm med sina 14 stadsdelar. Unga föräldrar: 70 deltagare gjorde 220 besök från och med augusti Unga Föräldrar Verksamheten för Unga Föräldrar startades under sommaren Till den Öppna Förskolan är alla föräldrar mellan 14 och 22 år, och deras barn upp till fem år, välkomna. Det är öppet två eftermiddagar i veckan. Under de månader det var öppet under 2009 gjordes cirka 220 besök av ungefär 70 besökare. Under 2009 fattades också beslut om att starta en förlossningsförberedande föräldrautbildning. Den drar igång i mars 2010 och riktar sig till blivande föräldrar som är högst 20 år. På Unga Föräldrar finns två anställda. Verksamheten är finansierad med offentliga bidrag avsedda för frivilligorganisationer. Dolly Dolly har fokus på att ge Stockholms Stadsmissions deltagare en möjlighet till sysselsättning. Deltagarna genomgår en ettårig kurs i design och produktion av smycken, marknadsföring och försäljning. De får producera och därefter sälja sina egna smyckeskollektioner. De föreläsare som engageras är alla professionella och etablerade inom sina respektive områden. Under 2009 hade Dolly 12 personer som deltog i utbildningen. Från och med 2010 är Dolly en del av Stockholms Stadsmissions verksamhet för Arbete och Sysselsättning. 17

18 Socialt arbete; Unga vuxna, Vuxna och Äldre 18

19 2009 har varit ett år av stor förändring. Stockholms Stadsmissions deltagares vardag har präglats av ett kärvt ekonomiskt klimat, sparbeting från landsting och stadsdelar och snävare regler hos Försäkringskassan. Konsekvenserna har märkts på olika sätt exempelvis genom fler förfrågningar om direkt ekonomiskt stöd, framförallt från människor utan vare sig missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar. Andelen människor som lever i hemlöshet har glädjande nog inte ökat, sett i absoluta tal. Däremot är gruppen fortfarande mycket hårt utsatt, inte minst de med långvariga psykiska problem. En grupp som vuxit markant är de utländska medborgarna. De kommer från alla länder, miljöer och bakgrunder men den stora majoriteten har lämnat oerhört hårda hemförhållanden. På Klaragården och Nya Stadsmissionsgården har den här gruppen minst tredubblats under året som gick. Stockholms Stadsmission har mycket starkt upplevt hur dessa och andra förändringar håller på att skapa ett parallellt samhälle för de som lever i störst utsatthet. Det är de individerna som kommer till oss och visst är det bra att just dessa personer kan få stöd i akuta situationer. Samtidigt är vårt tydliga mål att verksamheterna ska fungera överbryggande det ska inte bli ett sätt att leva. Samhällsförändringarna försvårar detta arbete. Under 2009 har vi i stora delar förändrat vårt sätt att arbeta för att kunna möta dessa behov. Till grund för förändringen ligger bland annat en enkätundersökning som genomfördes under våren. Där framkom det tydligt att deltagarna har svårt att klara sina basala behov de dagar de inte besöker verksamheterna. Samtidigt har de ett väldigt lågt förtroende för Socialtjänsten och söker alltså inte heller hjälp där. Fokus 2009 har därför varit att få deltagarna att snabbare gå vidare från basbehovsverksamhet och in i mer långsiktiga åtgärder. För att uppnå detta har vi i större utsträckning arbetat med ombudsverksamhet, där deltagarna kan få hjälp och stöd i sin kontakt med myndigheter. De öppna dagverksamheterna ägnar numera eftermiddagarna åt aktivitetsgrupper i stället för öppen verksamhet. På så vis fångas varje individ upp och det är lättare att hitta rätt åtgärder för förändring. Under 2010 kommer vi att arbeta för att den nya organisationen ska etableras och ge resultat i form av möjligheter att hjälpa ännu fler. Framförallt ombudsverksamhet och aktivitetsgrupper kommer att utvecklas. Vi vill också i större utsträckning ta plats i det offentliga samtalet den kunskap och de erfarenheter vi besitter är unika och vi önskar att fler får chansen att ta del av dem. 19

20 Marja-Liisa, 60 I det livet jag lever nu vill jag inte ändra någonting. Inte något enda. g har det jag behöver och jag är väldigt lycklig. g och min man bor i en lägenhet i Nockebyhov. Vi träffades för 14 år sen. g klev in i hans barack där han satt och arbetade och sen blev jag kvar. Vi har haft underbara år tillsammans. Nu är han sjuk, tyvärr, men vi har haft det väldigt bra ihop. En stor respekt och absolut ärlighet är knepen om man vill få det att hålla. Mitt tidigare liv har varit tufft. Min familj flyttade hit från Finland när jag var sex år. Min pappa hade fått ett bättre jobb, men för familjen blev allt bara sämre. Mina föräldrar skildes och jag och mina två yngre bröder splittrades i olika fosterhem och barnhem. g har jobbat hela mitt liv, mest inom vården, fast jag samtidigt har missbrukat. Men det lade jag av med för 15 år sedan. g bestämde mig, bara. När man kommer till en punkt där man varken kan ta tabletterna eller vara utan dom så har man bara ett val. Till Klaragården kommer jag då och då, för att måla och träffa goda vänner. Konsten är viktig för mig, och skrivandet också. Tillsammans med kärlek och vänskap är de det viktigaste i livet. Klaragården: besök. 158 nya kvinnor togs emot. Klaragården Klaragården erbjuder en fristad för kvinnor. Många har ett missbruk, är psykiskt sköra eller ensamma och hänvisade till ett liv i samhällets utkant. Kvinnor i hemlöshet är ofta särskilt utsatta: de är generellt sett yngre än männen i samma situation och dröjer längre med att söka hjälp. På Klaragården kan de för några timmar vistas i en värld utan droger, våld, prostitution och kriminalitet. Bland deltagarna är det två grupper som ökat mest under 2009: kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor i fattigdom, utan missbruk eller psykiska funktionshinder. Under 2009 kom i snitt 60 kvinnor varje dag till Klaragården, totalt besök. Under året har Klaragården haft öppet som vanligt på förmiddagarna. På eftermiddagarna har vi arbetat med ombudsverksamhet och gruppaktiviteter, med en matlagnings-, en konst-, en skriv- och en handarbetesgrupp. Vi har också en aktivitetsgrupp, Solrosen, som riktar sig till äldre kvinnor. Syftet med gruppaktiviteterna är självklart att våra deltagare ska få en möjlighet att tillägna sig nya kunskaper men också att de ska få en chans att bygga nätverk. Att upptäcka att det finns systrar som befinner sig i samma situation stärker självförtroendet och öppnar vägar för att påbörja ett förändringsarbete. I verksamheten finns sex anställda och ungefär 35 volontärer. Under 2009 anslöt två KBT-psykologer som skänker terapitimmar till Klaragården. Verksamheten finansieras genom gåvor, PostkodLotteriet och verksamhetsbidrag från Stockholm Stad. Nya Stadsmissionsgården: besök. 744 nya deltagare. Nya Stadsmissionsgården Nya Stadsmissionsgården är en öppen dagverksamhet för människor i akut hemlöshet. Genom samtal och individuellt stöd motiveras och stöttas deltagarna till att förändra sin livssituation. Här kan de också ta hand om basbehoven; äta frukost och lunch, ta en dusch och tvätta kläder. Under eftermiddagarna sker gruppaktiviteter där alla som vill får delta, med bland annat en målargrupp, en matlagningsgrupp och en deltagarledd samtalsgrupp. Under 2009 hade vi i snitt 92 deltagare per dag, med ett totalt besöksantal på Det är en minskning jämfört med förra året och den är vi glad för. Det visar att vi lyckats i vår strävan att i största möjliga mån 20

21 21

22 stötta deltagarna att utvecklas till att gå vidare till andra projekt inom Stockholms Stadsmission. Det är helt enkelt inte bra om de behöver tillbringa någon längre tid hos oss på Nya Stadsmissionsgården. Flytten till nya lokaler vid Mariatorget 2008 innebar att vissa problem i närområdet uppstod, bland annat ökad kriminalitet och boende som upplevde att de kände sig hotade. Under 2009 har Stockholms Stadsmission vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de delar av problemet vi kunde påverka. Resultatet är gott. Antalet anmälda brott har minskat och är nu tillbaka på samma nivå som innan vi flyttade hit. På Nya Stadsmissionsgården arbetar sju ombud. Verksamheten är till 85 procent gåvofinansierad varav PostkodLotteriet är delfinansiär. Verksamhetsbidrag från Stockholm Stad utgör tio procent och fem procent kommer från deltagarna, som bland annat betalar sex kronor varje gång de äter lunch hos oss. Länken: 46 deltagare. 120 möten med deltagare och 174 kontakter med myndigheter under hösten. Länken/Nya Stadsmissionsgården: 9 tjänster varav 7 är ombud. Länken Länken är vår ombudsverksamhet för deltagarna på Klaragården och Nya Stadsmissionsgården. Vi arbetar utifrån varje individs egna önskemål och behov och har ett uttalat rättighetsperspektiv vår uppgift är att se till att människor får den hjälp de har laglig rätt till. Ombudsverksamheten startades i september 2009, med bakgrund i den enkätundersökning som genomfördes under våren. Den visade bland annat på våra deltagares ökade behov av stöd i myndighetskontakter. Under hösten 2009 arbetade sju ombud på Länken. De tog emot 46 personer, hade 120 möten och ringde eller tog annan kontakt med myndigheter vid 174 tillfällen. Verksamheten finansieras liksom Nya Stadsmissionsgården genom gåvor och verksamhetsbidrag. Nattjouren: uppdrag på 5 behandlingsassistenter. såg vi under året som gick ett behov av att flytta fokus från ett arbete som blivit alltmer akutstyrt och kommit att fungera som en ambulansverksamhet till ett mer aktivt stöd för att hjälpa till långsiktig förändring. Verksamheten har förändrats i den riktningen och vi jobbar vidare med det under Nattjouren finansieras av företagssamarbeten med Toyota, SL, Brandkontoret och Fastighetsägarna Stockholm. Personligt ombud för hemlösa Personligt ombud för hemlösa riktar sig till människor över 20 år som har en psykisk funktionsnedsättning och på något sätt är knutna till Stockholms Stads Enheten för hemlösa. Verksamheten drivs sedan 2006 på entreprenad med Stockholms Stad som uppdragsgivare. Entreprenaden finansierar 80 procent av verksamheten, resterande utgörs av gåvomedel. Målgruppen är en grupp som ofta inte klarar att vistas i större grupper och i stökiga miljöer, som exempelvis akutboenden, vilket kan göra det svårt att nå de som verkligen behöver hjälp. Ombuden arbetar för att varje individ ska få sina rättigheter tillgodosedda och kan exempelvis ge råd och stöd i kontakten med myndigheter. De för inga journaler eller akter och har tystnadsplikt. På enheten arbetade under 2009 två personer med cirka 30 klienter. Personligt ombud Stockholm: 206 deltagare från september till december medarbetare varav 2 enhetschefer. Personligt ombud Stockholm Personligt ombud Stockholm är en resurs för individer över 18 år med någon typ av psykisk funktionsnedsättning. Vi ger råd och stöd i kontakter med myndigheter och tillsammans med våra klienter ser vi till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler eller akter. Sedan september 2009 drivs verksamheten på entreprenad på uppdrag av Stockholms Stad. På enheten finns 18 medarbetare, plus enhetschef och biträdande enhetschef. Varje ombud arbetade med i snitt 18 klienter och totalt mötte Personligt ombud Stockholm 206 klienter från september till december Nattjouren Nattjouren är en uppsökande verksamhet där vi under kvällar och nätter arbetar för att etablera kontakt och skapa en relation med människor som lever i hemlöshet eller missbruk. Under 2009 arbetade fem behandlingsassistenter på Nattjouren, med sammanlagt uppdrag. Även här 22

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Stockholms Stadsmission Stortorget 3, Box 2266, 103 17 Stockholm 08-78 78 600 info@stadsmissionen.se Plusgiro 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Hallå där, Bo Eliasson! Bo Eliasson är egen företagare och

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient Mångfacetterat stödteam hjälper boende Göteborg. Sid 3 Bostad först är det bästa som hänt mig Helsingborg. Sid 12 Livet vände för Diana Örebro. Sid 18 Bostad först Forskaren Marcus Knutagård: Förändra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer