Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet; familj, barn och unga 8 Social verksamhet; vuxna och äldre 16 Vi gör dagligen skillnad för människor. Utbildning 24 Sociala företag 30 Organisation 36 Sfären 39 Insamling 40 Förvaltningsberättelse 41 Ekonomi 43 Stödjande organisationer och stiftelser 55 Stödjande företag 56

3 Stadsmissionens skola Sociala företag Social verksamhet Stockholms Stadsmissions roll Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Kanalenskolan Vision Uppdrag Social verksamhet Arbete & sysselsättning Grillska Huset Second hand Stockholms Stadsmission Utbildning Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla. Verksamhetsidé Vi ska utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer. Värdegrund Vi verkar utifrån en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan och har en stark tilltro till var och ens orubbliga värde och förmåga att finna ett rikt liv liksom respekt för varje människas integritet. Se, bekräfta och ge röst åt dem som ingen annan lyssnar på. Lindra den akuta nöden. Skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden. Verka för att tro, hopp och livsmod kan hållas levande. Stärka individens möjligheter att själv ta makten över och förändra sin livssituation. Erbjuda gemenskap och personliga möten, särskilt för dem som lever i isolering och ensamhet. Ändamålsparagraf Vi ska utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Engagera och utbilda de som vill verka för en mänskligare stad för alla. Vuxna Äldre Familj Barn och unga 2 3

4 i korthet Värdegrundsarbete. På uppdrag av styrelsen omarbetas värdegrundsdokumentet och ett nytt sätt att beskriva och gestalta värdegrunden ses över. Arbete & sysselsättning. I januari startas ett treårigt projekt som ska genomsyra organisationen med syfte att frigöra egenmakt genom; sysselsättning, arbetsträning och praktik samt avlönat arbete för deltagare. Helge. I februari startas helgverksamheten Helge, en lågtröskelverksamhet i caféformat för män och kvinnor som lever i akut hemlöshet. Blå huset. I februari tas driften av Blå huset i Tensta och Bromstens fritidsgård i Spånga över på entreprenad från Stockholms stad. Båda är mötesplatser för ungdomar. H.K.H. Kronprinsessan. I maj blir H.K.H. Kronprinsessan Victoria officiell beskyddare av Stockholms Stadsmission. Vårkampanj. I maj och juni genomförs kampanjen Stockholms godaste glass med syfte att öka kännedomen om Stockholms Stadsmissions arbete för barn och unga. Hemlöshetsrapport. I juni släpps Stockholms Stadsmissions rapport Hemlös 2010, den första i sitt slag. Den granskar det offentliga Sveriges insatser mot hemlöshet under det senaste decenniet med tonvikt på regeringens nationella strategi mot hemlöshet Almedalsveckan. Stockholms Stadsmission medverkar under Almedalsveckan med seminariet Fattigast av alla - ensamstående mammor. Sommarkampanj. I juli görs en kampanj för att uppmärksamma att de politiska insatser som görs för människor i hemlöshet i Sverige inte räcker till. Kamanjens syftar till att belysa projektet Bostad först. Bostad först. I augusti startas samarbetsprojektet Bostad först som utgår från att en bostad är en mänsklig rättighet. Nio personer erbjuds en lägenhet samt individorienterat stöd dygnet runt. Yrkeshögskola. I augusti startas en yrkeshögskola med 24 utbildningsplatser för behandlingspedagoger. Inför första terminen tas 150 ansökningar emot. Ny butik. I september öppnas en ny butik på Kulturhusets entréplan på Sergels torg med fokus på arbetsträning och försäljning av egna produkter under märket REMAKE av Stadsmissionen. Unga Station. I oktober invigs Unga Station som samlar delar av barn-, ungdoms- och familjeverksamheten. Flytten innebär ett fördjupat samarbete för att bättre möta ungas behov. Dygnet runt-boende. I november omvandlas Stockholms Stadsmissions härbärgen till dygnet runt-boenden för att ge deltagare större kontinuitet och ökad möjlighet att förändra sina livssituationer. Brukarrevisioner. Personer med brukarerfarenhet kvalitetsgranskar Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter. Metoden är prövad inom psykiatri och socialpsykiatri. Resultatet presenteras under EU-medborgare. I november påbörjas ett samarbetsprojekt som vänder sig till EU-medborgare som lever i hemlöshet och/eller är arbetslösa. Det möjliggörs av beviljade medel från Europeiska Socialfonden. Webbshop. I november lanseras en webbshop som inledningsvis säljer profilprodukter, böcker, musik och julartiklar. Julkampanj. I november och december genomförs årets julkampanj Hjälp oss att bryta en gammal jultradition. Parallellt görs ett gästspel på Arkitekturmuseets årliga pepparkaksutställning med temat Jag är hemma nu! om att vara hemmastadd eller rotlös. Nattcafé. I december startas Nattcafé, en tillfällig verksamhet under de kallaste vintermånaderna för de som inte har möjlighet att bo på andra akutboenden. Medial närvaro. Under året ökar Stockholms Stadsmissions synlighet i media markant; i artiklar i tidningar och inslag i tv och radio. Varumärkesarbete. Varumärkesarbetet som startades 2009 fortsätter. Beslut fattas om en positioneringsförflyttning som ska genomföras med start Strategiarbete. Under våren startas ett strategiarbete som ska ange organisationens inriktning de närmaste tre åren. Till årets julkampanj bakade Årets konditor Roy Fares symboler för hemlöshet i pepparkaka. Modellerna ställdes ut på Arkitekturmuseets pepparkakshusutställning. 5

5 Direktorn har ordet 2010 har på många sätt varit ett år av omprövning, utveckling och förberedelse inför framtiden. En gedigen analys har gjorts av vilka utmaningar Stockholm står inför gällande social utestängning, fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet och utbildningsklyftor för att bättre kunna möta framtida behov. Vi har blickat både inåt och utåt för att få en samlad bild av hur vi själva och vår omvärld uppfattar Stockholms Stadsmission. Glädjande kan vi konstatera att förtroendet bland allmänhet och givare är högre för Stockholms Stadsmission än för andra ideella organisationer. Förtroendet från deltagare, gåvogivare, beslutsfattare och medarbetare är en förutsättning för vårt arbete. Förutom att blicka framåt har vi fortsatt göra skillnad här och nu. Vi ser att våra modeller, som alltid tar hänsyn till varje enskild individ, fungerar. Mina tankar går till alla de kämpande unga, vuxna och gamla - som under året har övervunnit sina hinder och nu står på egna ben. Särskild glädje känner jag över de sensationellt många IV-elever som fixat sina grundskolebetyg och nu går vidare i gymnasieutbildning, likaså alla de boende som efter många år i olika stödboenden har flyttat i egen lägenhet. Under 2010 har deltagarnas inflytande och frågor om egenmakt varit ett viktigt fokus. T ex har en ny modell, där deltagarna själva kvalitetsgranskar verksamheten, utformats. Stadsmissionens uppdrag är att stå på utsattas sida. Under året som gått har vi blivit bättre på att tala om det också. Ett ökat fokus på opinionsbildning har gett resultat. Exempel på det är vår rapport Hemlös 2010 och vår närvaro under Almedalsveckan. Påverkansarbetet har skapat större gehör för våra förslag till förändring bland stadstjänstemän och politiker. Vi uppfattas som en tydligare samhällsaktör. Under året har den relativa fattigdomen fortsatt att öka. Fler söker sig till oss för hjälp med basbehov. Vi har tydligt märkt av en ökad social utsatthet hos ungdomar i förorterna, hos EU-medborgare och hos människor från tredje världen. Genom att driva verksamheter på entreprenad, t ex Blå huset fritidsgård i Tensta, och planera för nya verksamheter i samverkan med andra organisationer, t ex Crossroads för EU-medborgare som öppnades i mars 2011, kan vi bättre möta ökade behov och nya grupper och sprida modeller för framgångsrikt socialt arbete. Under 2010 har vi omprövat våra egna invanda arbetssätt för människor i hemlöshet. Våra två härbärgen omvandlades till dygnet runt-boenden och Projekt Bostad först - en vision sedan sex år - blev verklighet. Vägen från gatan inleds i Bostad först med att människor direkt får en egen fast bostad, utifrån det utformas sedan nödvändiga stödinsatser. Bostad först är ett helt nytt sätt att se på lösningen av hemlöshetsfrågan, ett paradigmskifte. Stockholms Stadsmission går starka ur 2010 med en verksamhetsdrift och ekonomi i balans. Det ger bra förutsättningar att fortsätta göra det vi är bäst på; frigöra människokraft med kärlek och kunskap! Marika Markovits Direktor, Stockholms Stadsmission 6 7

6 Social verksamhet; familj, barn och unga 13 procent av alla barn, dvs barn, lever i fattigdom i Sverige. 49 procent av barn till ensamstående föräldrar med invandrarbakgrund lever i fattigdom. 632 barn vräktes i Sverige under 2010, varav 122 barn i Stockholms län. Under 2010 anmäldes misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år i Sverige och misshandelsbrott mot barn i åldern 7-14 år. Framtidstro åt barn och unga Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under flera år. En studie som gjordes 2010 visar att var tredje stockholmare mellan 18 och 29 år mår psykiskt dåligt. Studien visar dessutom att ungdomar i Stockholm mår påtagligt sämre än unga i övriga delar av landet. Barn och unga vågar sällan höja sina röster och lider i det tysta. De kämpar mot allt högre krav, ökat tempo och prestationsångest. Möjligheten att få arbete och egen bostad har minskat. Många frågar sig själva hur de kommer att klara ett vuxet liv. En del saknar vuxna förebilder som kan stärka deras självkänsla och visa dem vägen. Grundtryggheten hemifrån är ingen självklarhet för de vi möter. Några blir bärare av sina föräldrars problem. Andra har brutit upp hemifrån eller blivit utsparkade. På Stockholms Stadsmission ser vi alltid till helheten. Man kan behöva stöd på flera olika nivåer och på många olika sätt; individuella samtal, familjesamtal, terapi, nätverksarbete, rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter och med att söka arbete, vägledning och coachning. Vi erbjuder också en mängd olika stödjande och lustfyllda aktiviteter som ger deltagare ett socialt sammanhang och en stunds avbrott från en ofta problemfylld vardag. Inte minst våra familjekollon är uppskattade av familjer som själva inte har ekonomi att byta miljö på sommaren. I verksamheterna ser vi en ökning av föräldrar med små barn, framför allt ensamstående. Kanske är det inte så konstigt. Tre av fyra ensamstående föräldrar mellan 20 och 29 år lever idag i fattigdom. Som ett steg i att nå fler unga, särskilt i förorterna, med förebyggande insatser driver vi sedan februari 2010 Blå huset i Tensta och Bromstens fritidsgård i Spånga på entreprenad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Hit kommer ungdomar för att umgås och delta i olika aktiviteter som påverkar dem i positiv riktning. Under året bildades Unga Station som består av delar av barn- och ungdomsverksamheterna. Unga Station flyttade in i nya gemensamma lokaler. Ett fördjupat samarbete innebär bättre förutsättningar att möta barns, ungas och barnfamiljers behov. Viktigare än något annat är att rusta dem med hopp, självkänsla och framtidstro. Enter besök Mötesplats 81 flickor/32 pojkar Unga föräldrar besök Barn- och familjekollo 150 barn/28 vuxna Ekonomiskt bidrag 189 ansökningar Dolly 24 deltagare Barnablick 60 barn och deras nätverk Terapicenter för unga terapitimmar Mottagningen för unga män terapitimmar Ungdomsmottagningen besök Träningsboende för unga 17 boende Blå huset besök Bromstens fritidsgård besök 8 Köksbestyr. Unga Station. 9

7 Jeanette, 20. Träningsboende för unga. Jag flyttade in på Träningsboende för unga för två och ett halvt år sedan. Först hade jag inget val. Det var en akut lösning. I tonåren bodde jag hos pappa till och från, men vi kom inte överens. Mamma är missbrukare och har en psykisk sjukdom. Träningsboendet är en frizon. En plats där allt sker på mina villkor. Där jag har fått praktiskt stöd; med att möblera, handla mat och betala räkningar. Men inte bara det. Framför allt har det varit en trygghet att veta att det funnits stöd att få dygnet runt om jag behövt det. De som jobbar på träningsboendet är som en extra familj för mig. Nu har jag precis flyttat. Till en hyreslägenhet, ett förstahandskontrakt. Det är först nu jag har känt mig redo, jag är starkare. På dagarna läser jag in gymnasiekompetens på en folkhögskola. Sedan vill jag plugga vidare. Till högstadielärare, socionom eller journalist. Till lärare för att lära ut till och möta ungdomar. Högstadiet var min tuffaste period och jag hade en väldigt bra lärare. Jag vet vad det betyder. Till socionom för att jag vet vad det innebär och hur många bra saker man kan göra. Och till journalist, jag gillar att skriva. Det har jag alltid gjort. Unga Station Under hösten 2010 flyttade flera av Stockholms Stadsmissions barn-, ungdoms- och familjeverksamheter till gemensamma lokaler under namnet Unga Station. Unga Station består av Enter, Mötesplats, Unga föräldrar, Barn- och familjekollo, Ekonomiskt bidrag, Dolly och Barnablick. Enter Enter är en öppen verksamhet för tjejer, år, som har det jobbigt i livet. På Enter kan man dela en gemensam upplevelse av utsatthet med andra i liknande situationer. Verksamheten är en plats för samtal, aktivitet och vila men erbjuder också hjälp att förändra en tuff livssituation. Under hösten 2010 har verksamheten välkomnat killar och familjemedlemmar en kväll i veckan besök, varav 80 flickor och 68 killar/familjemedlemmar. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Timmermansorden, Childhood Foundation m fl. Mötesplats Mötesplats är en samtalsmottagning för killar och tjejer upp till 20 år samt deras familjer och sociala nätverk. Här kan barn, ungdomar och familjer få hjälp och stöd när livet känns tungt. Mötesplats erbjuder samtal, nätverksarbete, rådgivning och ombudsmannaskap. 113 deltagare, varav 81 flickor och 32 pojkar. Medelålder 15 år. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Sällskapet för makarna Malmqvists minne, Mats Paulssons stiftelse m fl

8 Terapitimmar per år Unga föräldrar Unga föräldrar utmanar och kompletterar samhällsinsatser för föräldrar år med barn under fem år. Verksamheten består av en öppen förskola där deltagarna kan träffa andra familjer, utbyta erfarenheter samt delta i sångstund och andra aktiviteter. Unga föräldrar syftar till att stötta och bidra med gemenskap till deltagare som mår dåligt, är ensamma eller fyllda av osäkerhet. Under våren startade en förlossningsförberedande föräldrautbildning för blivande föräldrar under 20 år. Tre utbildningar genomfördes besök. 226 deltagare, varav hälften barn. Dolly Dolly är en ettårig hantverkskurs som omfattar sömnad och smyckestillverkning med fokus på återvinning, marknadsföring och försäljning. Dolly vänder sig till ungdomar år från Stockholms Stadsmissions verksamheter, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kursen syftar till att stärka deltagarnas självkänsla liksom att motivera till vidareutbildning, arbete eller att starta eget företag. Under 2010 har Dolly varit en del av Stadsmissionens skolas individuella program som ett alternativ till praktik Utveckling av antalet teraptimmar på Terapicenter för unga de senaste fem åren. År Finansiering: Öppen förskola finansieras av Stockholms stad. Föräldrautbildningen finansieras av Stockholms läns landsting, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden samt Stiftelsen Prins Gustav Adolfs och Sibyllas minnesfond. Åtta deltagare i kursen som avslutades juni 2010, elva deltagare i kursen som startade hösten 2010, fem deltagare i kursen från Stadsmissionens skola. Finansiering: Allmänna arvsfonden och Citi. 250 Besökare per år Barn- och familjekollo Barnablick 200 Kolloverksamheten erbjuder läger under sommar-, höst- och påsklov för barn, ungdomar och familjer som inte har möjlighet att byta miljö på annat sätt. På kollo får gästerna en chans att leka, vila, tillbringa tid i naturen och träffa nya vänner. Kolloverksamheten syftar till att ge gästerna en guldkant på ledigheten och ny energi in i vardagen. Många gånger är kolloperioden en start för familjen att förändra sin livssituation. Under 2010 har verksamheten utökats med en kolloperiod jämfört med Fyra perioder familjekollo, fem perioder barn- och ungdomskollo, 150 barn och 28 vuxna. Finansiering: Gåvomedel, Stiftelsen Bernströms Barnfond m fl. Barnablick är ett treårigt projekt som startades hösten 2009 med syfte att utveckla en arbetsmodell för barnombudsmannaskap och ge praktiskt stöd till barn på barns villkor. Barnablick arbetar med barn 8-15 år, och deras nätverk, för att skapa en förbättrad psykosocial levnadssituation för barnen. Detta görs b la genom samtal och relationsskapande aktiviteter för barnen tillsammans med föräldrarna. 60 barn och deras nätverk har deltagit i projektet. Finansiering: Jerringfonden Utveckling av antalet besökare på Unga Stations Ekonomiskt bidrag de senaste fem åren. År Ekonomiskt bidrag Verksamheten ger ekonomiskt stöd åt familjer med hemmavarande barn under 18 år och unga vuxna i svåra ekonomiska situationer. Under 2010 ökade antalet besök markant, med 30 procent jämfört med Fondansökningarna gäller i högre grad än tidigare basbehov såsom el, hyra och mat. 218 besökare. 189 ansökningar. Finansiering: Gåvomedel. 12 Värme och gemenskap för barn, unga och familjer. Unga Station. 13

9 Terapicenter för unga Terapicenter för unga är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga och unga vuxna, år, med någon form av psykisk ohälsa. Terapicenter arbetar utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv och erbjuder terapi till ett lågt patientarvode. Terapicenter är lättillgängligt för unga vuxna och kompletterar det glapp som idag existerar mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Under 2010 har Terapicenter för unga haft 22 fler patienter och fler terapitimmar än terapitimmar. 171 patienter. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Baxter och en mindre del från patientarvoden. Mottagningen för unga män Mottagningen för unga män erbjuder individuell terapi och gruppterapi för unga män, år, med någon form av psykisk ohälsa. Mottagningen erbjuder även en öppen, rådgivande grupp för föräldrar som är oroliga för sitt/sina barn. Under 2010 har personalen utökats med kvalificerade volontärer för att ge möjlighet att erbjuda fler terapisamtal. Under året startades även pappagrupper för pappor till unga män som mår dåligt och inte förmår att ta sig till mottagningen terapitimmar. 70 patienter. Finansiering: Allmänna arvsfonden. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 27 år i Stockholms län. Besökarna får hjälp med rådgivning om preventivmedel, test och behandling för könssjukdomar samt samtal om livet och sexualiteten. Gåvomedel möjliggör att besökaren kan erbjudas extra tid, samtal och rådgivning vid besöken. Under 2010 har mottagningen representerats i flera av Stockholms Stadsmissions verksamheter i syfte att nå fler ungdomar besök. 915 besökare, varav 828 tjejer och 87 killar. 198 svar på frågor via UMO - en ungdomsmottagning på nätet för unga. Finansiering: Gåvomedel, Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt en mindre del genom UMO. Träningsboende för unga Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna en boendeform som innebär eget ansvar kombinerat med vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna, år, som av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, har flyttat ut från institution eller är ensamkommande flyktingungdomar utan nätverk i Sverige. Målet med träningsboendet är att ungdomarna ska uppnå den sociala och emotionella kapacitet som krävs för att skapa bärande relationer och klara ett eget boende. Under 2010 gjordes en friskvårdssatsning. Alla ungdomar fick träningskort och sällskap med personal till Friskis & Svettis varje vecka. 17 boende. 14 lägenheter. Finansiering: Genom placeringar från socialtjänsten. Blå huset Blå huset i Tensta är en öppen mötesplats med olika aktiviteter för ungdomar där Stockholms Stadsmission driver Café Mafé och Tensta boxningsklubb. Café Mafé är en fritidsgård för ungdomar, år, som erbjuder aktiviteter utifrån besökarnas behov och önskemål. Tensta boxningsklubb erbjuder träning för tjejer och killar utifrån vilken nivå de befinner sig på. Verksamheterna har en viktig funktion i att samla upp ungdomar som annars skulle kunna hamna i negativa spiraler. Under 2010 har tre grupper startats med fokus på fysisk träning, i syfte att genom kontinuerlig aktivitet komma ungdomarna nära för att påverka dem i rätt riktning besök. Finansiering: Drivs sedan februari 2010 på entreprenad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Bromstens fritidsgård Bromstens fritidsgård är en mötesplats för ungdomar, år, som erbjuder aktiviteter och en trygg mötesplats i vardagen besök. Finansiering: Drivs sedan februari 2010 på entreprenad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 14 Samtal, aktivitet och vila i en omsorgsfull miljö. Enter, Unga Station. 15

10 Sociala verksamhet; vuxna och äldre personer i Stockholms stad lever i hemlöshet. 328 av dem är år, vilket är en ökning med 16 personer från personer vräktes i Sverige under Egenmakten framför allt Alltför många människor lever i hemlöshet, utsatthet och ensamhet. För flera av dem är Stockholms Stadsmission en sista utväg. Ytterst handlar arbetet om att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga, utifrån egna förutsättningar - genom att t ex erbjuda olika former av boenden, samtal, aktivitetsgrupper och hjälp i kontakt med myndigheter. Stödet är hjälp till självhjälp med målet att deltagare ska återta makten över sina liv och komma vidare. Stödinsatser för människor som lever i hemlöshet är ofta illa samordnade och sker sällan utifrån individuella behov. Det var huvudbudskapet i Stockholms Stadsmissions rapport Hemlös Rapporten, som ska vara årligt återkommande, visar att de politiska åtgärder som vidtagits det senaste decenniet inte har gett resultat. Hemlösheten i storstäderna är oförändrad, tak över huvudet garanteras inte alla och barn vräks fortfarande från sina hem. Samtidigt som politikerna uppmanas att förändra sin strategi, har vi också agerat. Vi verkar för att avskaffa hemlöshet och vet att vi alltid behöver ompröva metoder och arbetssätt. Det gör att vi under 2010 omvandlade Stockholms Stadsmissions härbärgen till dygnet runt-boenden. Det ger de boende större kontinuitet och därmed ökad möjlighet att förändra sina livssituationer. Under året startade projektet Bostad först som är ett nytt sätt att se på och arbeta med hemlöshet. Projektet utgår från att en bostad är en mänsklig rättighet och startades i mindre skala med flera viktiga samarbetspartners Utöver människor som lever i hemlöshet söker sig många ensamma äldre till Stockholms Stadsmission. På sistone även allt fler unga, allt fler som inte lever med missbruk och allt fler utländska medborgare. I många avseenden har problemen blivit allvarligare och mer mångskiftande. Klaragården besök Nya Stadsmissionsgården besök Länken 257 deltagare Nattjouren uppdrag Helge besök Nattcafé 25 deltagare per natt Bostället dygn på akutboende Bostad först Nio personer erbjöds lägenhet Norrtulls planeringshem övernattningar Råcksta stöd- och referensboende övernattningar Personligt ombud för hemlösa 49 klienter Personligt ombud Stockholm 546 klienter Äldreverksamheten/Stenfasta 330 gäster och 425 hembesök Källan 765 besökare Bullkyrkans söndagsgudstjänster besök 16 Stockholms Stadsmissions officiella beskyddare H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid ett uppskattat besök på Bostället. 17

11 Rune, 65 år, Bostället. I tonåren var jag en lovande elitgymnast. Precis när livet började forma sig, när jag var 16 år, blev jag påkörd. Jag låg på Danderyds Sjukhus i tre månader. Saker och ting förändrades med olyckan. Jag började plugga. För att hålla mig vaken längre började jag ta amfetamin. Jag är kunskapshungrig, nästintill omättlig, och har alltid läst mycket. Speciellt historiska händelser i världen intresserar mig. Jag läste internationell politik i tre år. På Tollare folkhögskola träffade jag min första fru. Hon var tio år äldre än jag. Kryddan som återstår i mitt liv är mina fyra barn och åtta barnbarn. Vi har jättebra kontakt. De låter mig vara den jag är, även om jag misslyckas ibland. Jag har blivit misshandlad. Jag har varit nära döden. Inte bara en gång. Trots högt blodtryck, diabetes och artros har jag massor av kraft kvar. Nu, så här i efterhand, förstår jag vilken betydelse Stockholms Stadsmission har haft för mig. Jag har fått underbart stöd. Jag har fått respekt. De har varit en livräddare, inte bara för mig. I januari har jag bott på Bostället i ett år. Målet är en egen lägenhet. Jag är väldigt optimistisk och ser möjligheter. Jag fick en fråga av en person som vill skriva en bok om mitt liv, men det hinner jag inte. Det är så mycket annat jag vill göra den tid jag har kvar. Klaragården Klaragården är en öppen dagverksamhet för kvinnor som lever i missbruk, i hemlöshet, är psykiskt sköra eller bara outhärdligt ensamma och hänvisade till ett liv i samhällets periferi. Klaragården är en frizon för kvinnor i utsatthet, de är välkomna i vilket skick de än befinner sig. Verksamheten arbetar för att lindra akut nöd genom att erbjuda mat, sängplats, dusch- och tvättmöjligheter, samt att ge kvinnorna mod och möjlighet att på sikt själva förändra sina livssituationer. Under 2010 ökade besökarna främst i gruppen kvinnor med utländsk härkomst. Snitt 57 kvinnor/dag besök under året. 195 nya kvinnor Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Ratos, Carl Erik Levins stiftelse m fl samt bidrag från Stockholms Stad. Nya Stadsmissionsgården Nya Stadsmissionsgården är en öppen dagverksamhet för vuxna som lever i akut hemlöshet. Verksamheten tillgodoser akuta behov såsom mat, sovplats, rena kläder samt dusch- och tvättmöjligheter. Verksamheten arbetar med långsiktigt förändringsarbete genom att ge människor mod och möjlighet att själva förändra sina livssituationer. Varje år åker deltagare och medarbetare till Stockholms Stadsmissions fritidshus i södra Roslagen - Gallboda åkte 20 deltagare till Gallboda för att få miljöombyte och rekreation. För många innebär vistelsen en sällsynt chans att komma bort från stadslivet och hämta kraft och energi. Snitt 100 deltagare/dag besök under året. 507 nya deltagare. Finansiering: Gåvomedel, Magnus Bergvalls stiftelse m fl samt bidrag från Stockholms stad. Panaxia Security och Sodexo stödjer med tjänster och subventionerade måltider. Länken Länken är en ombudsverksamhet som erbjuder deltagare på Klaragården och Nya Stadsmissionsgården hjälp att få sina rättigheter tillgodosedda i kontakt med myndigheter och instanser. Verksamheten syftar till att stötta deltagarna i processen att förändra sina livssituationer. 257 deltagare under året. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond samt bidrag från Stockholms stad Uppdrag per år Utveckling av antalet uppdrag för Nattjouren de senaste fem åren

12 Matkassar per vecka Nattjouren Nattjouren är en uppsökande verksamhet som under kvällar och nätter etablerar kontakt och skapar relation med människor i utsatthet och hemlöshet och befinner sig på stadens gator. Nattjouren hjälper till med information, råd, stöd och assistans för att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Under 2010 rekryterades nya medarbetare med kompetens att möta behov hos unga vuxna och EUmedborgare, två grupper som verksamheten allt oftare möter uppdrag under året. Finansiering: Företagssamarbeten med bl a Toyota, SL, Brandkontoret och Fastighetsägarna Stockholm. Under 2010 genomförde Bostället ett par stora verksamhetsförändringar. I november inleddes en omvandling av de åtta träningslägenheterna från drogfritt boende för män och kvinnor till lågtröskelboende för kvinnor. Detta eftersom det saknades lågtröskelplatser för kvinnor i utsatthet, vilket är en konsekvens av Stockholms stads förändrade insatser för gruppen under hösten Samtidigt genomförde Bostället en förändring av sina natthärbärgen till dygnet runt-boenden för att erbjuda deltagarna att stanna kvar under hela och inte bara en del av dagen. Syftet med en kontinuerlig dagverksamhet är att öka möjligheten till individuellt stöd och en förändrad livssituation Utveckling av antalet matkassar som har delats ut på Klaragården varje vecka de senaste fem åren. Siffrorna är en uppskattning och inte statistiskt säkerställda. Helge Helge startades i februari 2010 och är en öppen dagverksamhet på helger för män och kvinnor som lever i akut hemlöshet. På Helge finns möjlighet att bl a äta, duscha, tvätta och samtala med personalen besök. Finansiering: Gåvomedel och bidrag från Stockholms stad. Nattcafé 17 december 2010 startades Nattcafé, en tillfällig verksamhet för att lösa en akut situation under de kallaste vintermånaderna. Nattcaféets besökare kan inte vända sig till akutboenden och saknar ofta tak över huvudet, de är mestadels utländska medborgare som saknar rätt till det svenska välfärdssystemet. Nattcaféet tillgodoser basbehov såsom mat, dusch, tvätt av kläder och en sovplats. Nattcaféet ger även råd och stöd för att ge möjlighet att förändra en utsatt livssituation. Snitt 25 deltagare/natt. 372 besök sedan starten 17 dec Finansiering: Gåvomedel. Bostället Bostället är ett boende med stöd för människor som lever i hemlöshet. Syftet med verksamheten är att genom stöd och vägledning hjälpa varje deltagare att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att förändra sin livssituation. Detta görs genom tre olika boendeformer - akut dygnet runt-boende, lågtröskelboende och träningslägenheter. 30 boende/månad. Sju deltagare flyttade till eget boende. 30 platser på akut dygnet runt-boende. Finansiering: Boställets dygnet runt-öppet finansieras av gåvomedel och Lagervalls stiftelse. Akutboende på natten finansieras av gåvomedel och Stockholms stad. Bostad först Bostad först är ett metodutvecklingsprojekt i ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, socialtjänsten i Stockholms stad, Svenska Bostäder AB och Lunds Universitet. Projektet startades 2010 och utgår från att en permanent bostad är en mänsklig rättighet. I Bostad först får människor som lever i akut hemlöshet först ett lägenhetskontrakt, därefter nödvändiga stödinsatser via vägledare. Under 2010 erbjöds nio män och kvinnor varsin lägenhet. Samtliga inflyttade hyresgäster bodde vid årsskiftet kvar, med varierande stödinsatser. Nio deltagare med varsin lägenhet. Finansiering: Bidrag från Stockholms stad. Norrtulls planeringshem Norrtulls planeringshem är ett korttidsboende för män från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund i missbruk och/eller psykisk ohälsa. Norrtulls planeringshem är första steget efter en kortare eller längre tid av hemlöshet. Uppdraget är att skapa förutsättningar, planera och genomföra insatser för att deltagaren ska planera och komma vidare till ett mer varaktigt boende. 26 boendeplatser. Finansiering: Norrtulls planeringshem drivs på entreprenad för Stockholms stad. 20 En frizon för kvinnor som ger mod och gemenskap. Klaragården. 21

13 Äldreverksamheten/Stenfasta Bullkyrkan Äldreverksamheten ger ensamma äldre en möjlighet att delta i olika aktivitetsgrupper, hembesök och seniorkollo under vår och sommar på Stenfasta gästhem i Sörmland. Syftet med Äldreverksamheten och Stenfasta är att ge äldre, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta ensamhet och isolering. Under sommaren 2010 implementerades en anhörigvecka som ger anhörigvårdare och deras närstående möjlighet att vistas på Stenfasta. Detta ger rekreation och avlastning för dem som vårdar sina anhöriga i hemmet. 330 gäster på Stenfasta, varav 180 nya gäster. 425 hembesök. 605 deltagare på aktivitetsgrupperna. Finansiering: Gåvomedel och Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse m fl. Bullkyrkan i Gamla Stan är Stockholms Stadsmissions andliga centrum. Många av besökarna lever i hemlöshet och kommer till gudstjänsterna för att söka gemenskap. Flertalet är människor som Stockholms Stadsmission har kontakt med i olika verksamheter. Hemlöshet handlar både om en yttre och en inre hemlöshet. Båda dessa aspekter möts i och genom Bullkyrkan, för de som vill och behöver. Söndagsgudstjänst besök. Bullkyrkomässan 550 besök. Finansiering: Gåvomedel. Källan Råcksta stöd- och referensboende Råcksta stödboende är ett boende med stöd för människor från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund i missbruk och/eller psykisk ohälsa. Uppdraget är att skapa förutsättningar och genomföra insatser för att deltagare ska komma vidare till eget boende. Råcksta referensboende är ett drogfritt dygnet runt-boende där de boende ofta har kommit längre i förändringsprocessen än på Råcksta stödboende. Uppdraget är att stötta de boende och vara referens för en kommande egen lägenhet. Stödboende 55 boendeplatser. Referensboende 10 boendeplatser (fr o m 1 mars 2010) Finansiering: Råcksta stöd- och referensboende drivs på entreprenad för Stockholms stad. Personligt ombud för hemlösa Personligt ombud för hemlösa vänder sig till personer som är över 20 år, har en psykisk funktionsnedsättning och har anknytning till Enheten för hemlösa eller saknar stadsdelstillhörighet. Ombuden arbetar på klientens uppdrag för att varje klient ska få sina rättigheter tillgodosedda och kan t ex ge råd och stöd i Tvätta sina kläder, en av många möjligheter som erbjuds. Nya Statsmissionsgården. kontakten med myndigheter. Ombuden ska även kritiskt granska samhällets insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar och påtala systemfel. 49 klienter. Finansiering: Gåvomedel och genom avtal med Stockholms stad. Personligt ombud Stockholm Personligt ombud Stockholm vänder sig till personer som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som medför ett omfattande och långvarigt socialt handikapp och komplexa behov av vård, stöd och service. Ombuden arbetar på klientens uppdrag för att varje klient ska få sina rättigheter tillgodosedda. Ombuden ska även kritiskt granska samhällets insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar och påtala systemfel. 546 klienter. Finansiering: Verksamheten drivs på entreprenad för Stockholms stad. Källan Fisksätra råd- och stödcenter är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling. Källan vänder sig till människor med skiftande bakgrund och religion som vill ha hjälp och vägledning att orientera sig i det svenska samhället. Källan ska främja social öppenhet, förändra attityder i samhället och motverka segregation. Verksamheten erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och organisationer. Sedan oktober 2010 har Stockholms Stadsmission, med Nacka församling som medfinansiär, beviljats medel från Europeiska integrationsfonden för att driva projektet Diapraxis under två år. Projektet ska fördjupa och utveckla Källans arbete genom olika lokala gruppaktiviteter samt seminarier kring religion, integration och socialt arbete. I oktober 2010 utökade Källan sina öppettider från tre till fem dagar i veckan. 765 besök. Finansiering: PostkodLotteriet, Nacka församling, Stena Fastigheter, S:t Konrads katolska församling samt Muslimernas förening. Stockholms Stadsmissions andliga centrum. Bullkyrkan

14 Utbildning 11,8 procent av alla elever i Sverige går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Varje år lämnar drygt 30% av eleverna sin gymnasieutbildning utan fullständiga studier. Mer än en tredjedel av Sveriges skolungdomar känner oro i samband med skolstarten. En mänskligare skola Utbildningsverksamheten drivs inte inom Stockholms Stadsmissions ideella förening utan i två separata stiftelser: Stiftelsen Stadsmissionens skola och Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan). Dessa lämnar egna årsredovisningar. Stadsmissionens skolverksamhet utmärks av mångfalden. På så sätt speglar den samhället. Men där samhället i stort präglas av ökad segregation är Stadsmissionens skolor platser där olikheter möts. Stadsmissionens skola i Liljeholmen erbjuder folkhögskola, yrkeshögskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola under ett och samma tak. Hit söker sig ungdomar och unga vuxna som vill jobba med idéburen eller social verksamhet, liksom elever och deltagare som söker ett studieklimat där mötet med människor med olika bakgrund och olika erfarenheter blir en del av lärandet. Här får också ungdomar som tidigare mötts av motgångar och stängda dörrar en möjlighet att hitta självkänsla och motivation att växa. Kanalenskolan i Södertälje är en liten enhet med förutsättningar som gör stor skillnad för de högstadieelever som går där. Här är stödet helt individanpassat med målet att eleverna ska kunna gå vidare i ordinarie skolverksamhet tog Stadsmissionens skola emot fler studerande än någonsin samtidigt som skolverksamheten utvecklades. En yrkeshögskola startades med en tvåårig behandlingspedagogutbildning. 150 personer sökte till 24 utbildningsplatser. Kanalenskolan ändrade inriktning för att kunna ta emot elever redan från årskurs 7. Gymnasieskolans biståndsprofil har också fortsatt att utvecklas. Under året blev det glädjande nog klart att skolan får ytterligare m 2 i samma fastighet, vilket skapar utrymme för ytterligare ca 200 elever till hösten. Verksamheten har rustats för fortsatt utveckling. Skolan har fått en ny organisation där varje skolform har en egen rektor. En enhetschef med ansvar för Stadsmissionens skola har tillsatts, vilket gör att rektorerna fullt ut kan fokusera på det pedagogiska arbetet. Vi går in i 2011 med en tydlig ambition att under året utvärdera möjligheterna att starta nya skolverksamheter. Kom som du är, gå som du är. Så beskriver en av våra elever skolans särart. På en skola där olikheter är normen finns det utrymme för var och en att vara sig själv. Och det kan kännas väldigt mycket som att hitta hem. Stadsmissionens skola 381 elever totalt Folkhögskola 136 deltagare 2,6 sökande per plats Yrkeshögskola 27 elever 5,6 sökande per plats Gymnasieskola nationella program 116 elever 2,3 sökande per plats Gymnasieskola IV-programmet 81 elever 2,2 sökande per plats Gymnasiesärskola 8 elever Kanalenskolan 13 elever 24 Vardagsglädje. Kanalenskolan. 25

15 Kristin Nordenberg, 18 år. Folkhögskolan, Allmän linje. Jag gick in i biblioteket för att vänta innan min antagningsintervju. Då såg jag några tjejer som gick andra året. De verkade rätt häftiga, fast på ett skönt avslappnat sätt. Redan då slogs jag av att det var så blandat här. Förortsungar, indietyper och verkligen allt där emellan. För mig är folkhögskolan generellt och Stadsmissionens folkhögskola i synnerhet en slags revanschernas skola. Ha! Nu visar vi dem! Fast det är mycket roligare än det låter. Och det behöver inte vara så att man har haft det svårt innan. Jag ser det mer som att jag var inne på ett sidospår och nu har hamnat rätt. Jag gick ett år på gymnasiet men det passade inte mig. Det kändes som att alla hela tiden kämpade för att visa att de var något. Ingen var avslappnad och alla var osäkra. Här är det tvärtom. Det är verkligen kom som du är. Jag trivs verkligen med de andra eleverna som jag går med. Blandningen. Jag brukar beskriva det som att den äldsta är 48 år och den yngsta precis ska fylla 18. Men jag inser mer och mer att ålder, som så många andra etiketter, inte är lika viktigt som mental inställning. På många sätt är vi ju rätt lika ändå. Många har ju samma typ av humor som jag! Framtiden? Man måste sikta högt för att nå trädtopparna eller hur brukar man säga? Jag vill bli jurist och jobba med människorättsfrågor eller internationella relationer. Stadsmissionens skola Stadsmissionens skola är en idéburen skola och den enda skolan i Sverige som erbjuder folkhögskola, yrkeshögskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola under ett och samma tak. Utmärkande för Stadsmissionens skola är hög lärartäthet och väl utbyggda stödfunktioner och resurser såsom elevhälsa, studiestuga och bibliotek. Folkhögskolan Folkhögskolan vänder sig till alla över 18 år och deltagarna kan studera i ett eller flera år, beroende på utbildningsbakgrund och studietakt. Här möts människor i olika åldrar med skiftande erfarenheter. Folkhögskolan erbjuder Allmän linje som ger grundläggande behörighet till högskola. Det sista året väljer deltagarna mellan social eller kulturestetisk inriktning. Folkhögskolan ger också ettåriga kurser i svenska för invandrare för deltagare som nått nivå C eller D på SFI. Kurserna har en tydlig yrkesmässig temainriktning mot Vård och omsorg respektive Storkök, och studierna varvas med praktik utanför skolan. Under 2010 fick folkhögskolan en egen rektor. Samtidigt slogs årskurs 1 och 2 ihop för att bilda två klasser med 1-2:or vilket har ökat såväl studienivån som motivationen hos deltagarna. Mitt Ämnesval, som är ett fritt tillval, infördes för att ge deltagarna möjlighet att läsa upp sina behörigheter i kärnämnena. För första gången gavs också ett antal orienteringskurser för unga vuxna på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Under 2011 kommer dessa kurser att utvecklas med ambitionen att hjälpa fler unga att hitta motivationen att utbilda sig. 99 deltagare på Allmän linje. 37 deltagare på Svenska för invandrare. Totalt antal sökande per kursplats: 2,6. Finansiering: Statsbidrag och landstingsbidrag

16 Yrkeshögskolan Gymnasiesärskolan Kanalenskolan Yrkeshögskolan startades hösten 2010 med en tvåårig utbildning till behandlingspedagog. Hit söker unga vuxna och vuxna som vill arbeta inom den sociala sektorn i öppenvård, på behandlingshem eller kanske inom någon av Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter. Det är en yrkesinriktad eftergymnasial utbildning där ca 30 procent av studietiden är praktik förlagd på olika arbetsplatser inom sociala sektorn. En del av den teoretiska utbildningen ges i samarbete med Ersta Sköndals högskola, som bedriver såväl utbildning som forskning inom bland annat vårdvetenskap och socialt arbete. Det första året överträffade förväntningarna. Söktrycket var högt och efter antagningsprov togs 27 studenter in på 24 platser. Samtliga 27 har fullföljt första terminen. Totalt antal elever yrkeshögskolan: 27. Antal sökande per kursplats: 5,6. Finansiering: Statsbidrag. Hög lärartäthet. Våra engagerade lärare är en stor tillgång för eleverna. Gymnasiesärskolan vänder sig till elever som är mottagna i särskolan. Gymnasiesärskolan startades 2009 och är en liten integrerad skola som delar såväl lokaler som lärare med övriga elevgrupper. Gymnasiesärskolan erbjuder två program: Omvårdnadsprogrammet och Individuella programmet. Eleverna har möjlighet att välja teaterinriktning eller göra praktik på Dolly. I båda programmen ingår praktik två-tre dagar i veckan. Under hösten 2010 har gymnasiesärskolan fått en egen rektor, som också är biträdande rektor och pedagogiskt ansvarig för gymnasieskolans IV-program. Hösten 2011 startar gymnasiesärskolan tre nya program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet och Estetiska programmet. Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 8. Finansiering: Kommunal skolpeng. Kanalenskolan erbjuder skolundervisning och utvecklingsverksamhet till ungdomar som av olika anledningar inte funnit sig till rätta i skolan. Kanalenskolans pedagogiska fokus ligger på elevernas personliga utveckling och målet är att eleven ska gå tillbaka till en ordinarie skolverksamhet. Med fyra lärare och plats för upp till 16 elever är Kanalenskolan en liten och lärartät skola. Lärarna arbetar med individuella studieplaner och mål som stäms av med elev och föräldrar. Lärarna har också nära kontakt med elevernas basskola. Under 2010 beslutades att Kanalenskolans verksamhet ska fokusera på högstadieelever, istället för gymnasieelever som tidigare. Kommunerna har också ett tydligare ansvar att sätta in åtgärder för att hjälpa elever som fortfarande omfattas av skolplikten. Totalt antal elever Kanalenskolan: 13. Finansiering: Kommunen betalar för varje studieplats. Gymnasieskolan, nationella program Gymnasieskolan erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet med en unik profil mot bistånd och hjälporganisationer, vård- och omsorgsprogrammet, samt lärlingsutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Vårterminen 2010 gick 57 procent av eleverna i årskurs 3 ut med slutbetyg. Det är ett högt resultat med beaktande att 78 procent av eleverna antas ha svårigheter att uppnå målen på fyra år med hänsyn tagen till socioekonomisk bakgrund.* Under hösten fick gymnasieskolan en egen rektor med uppdraget att utveckla skolan. Stor kraft har lagts på att anpassa verksamheten till den nya läroplan för gymnasiet GY11 som träder i kraft i juli Under året har också mentorstödet utökats så att det nu finns två mentorer i varje klass. Totalt antal elever nationella program: 116. Antal sökande per kursplats: 2,3. Finansiering: Kommunal skolpeng. Gymnasieskolan, individuella program IV-programmet vänder sig till elever, år, som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen från grundskolan. Här kan man läsa upp sina betyg till godkänd eller högre nivå. Undervisningen sker i mindre grupper och anpassas för att möta varje elevs individuella behov. Studierna varvas med praktik. IV-programmet erbjuder en allmän inriktning med möjlighet att välja teaterinriktning, samt en omvårdnadsinriktning. OPAL-gruppen erbjuds elever med behov av särskilt stöd. Vårterminen 2010 gick hela 37 procent av eleverna ut med behörighet till de nationella programmen. I genomsnitt i landet är det cirka procent av IV-programmens elever som går ut med behörighet. Under hösten 2010 integrerades Stockholms Stadsmissions arbetsmarknadsprojekt Dolly i IV-programmet, som ett alternativ till praktik. Totalt antal elever IV-programmet: 81. Antal sökande per kursplats: 2,2. Finansiering: Kommunal skolpeng. En mänskligare skola. Eleverna uppskattar den varma och generösa atmosfären. 28 * Uppskattning från Stockholm kommun baserat på socioekonomiska variabler. 29

17 Sociala företag personer är arbetslösa eller arbetsökande i program med aktivitetsstöd i Stockholms län av dem är mellan 18 och 24 år. Sysselsättning gör skillnad Att ha ett arbete att gå till är inte bara en fråga om försörjning. Arbete och sysselsättning ger livet ramar och mening. Det skapar relationer, stärker självkänslan, ger tillhörighet och egenmakt. Det säger sig självt. När våra färdigheter tas i bruk, växer vi med vår uppgift. Man är behövd. Man är en del av en gemenskap. Man har något grundläggande som ger livet mening. Genom Stockholms Stadsmissions projekt Arbete & sysselsättning ges människor en chans till sysselsättning eller försörjning som bidrar positivt i strävan att förändra sin livssituation. Det kan vara alltifrån studiecirklar och aktiviteter till praktik, arbetsträning och avlönat arbete. Under 2010 märkte vi tydligt av en ökad efterfrågan på arbetsträning och praktik för människor som ska ut i arbete, t ex långtidssjukskrivna, från myndigheter och organisationer. Orsaken är det förändrade sjukförsäkringssystemet. Det är många som har blivit utförsäkrade. Under året arbetade vi intensivt med förberedelser för Blixtjobb, Stockholms Stadsmissions sociala bemanningsföretag. Det är tänkt att, från dag till dag, erbjuda enklare och tillfälliga arbeten under arbetsledning med lön som betalas ut direkt efter arbetsdagens slut. Under året öppnades även en informationsbutik på Kulturhusets entréplan på Sergels torg med fokus på just arbetsträning och egna produkter under märket REMAKE av Stadsmissionen. Second hand liksom Grillska Huset hade under året många personer i arbetsträning, praktik och samhällstjänst var ett starkt år för båda verksamheterna. En ihållande vintagetrend, ökat intresse för hållbart mode, fortsatt miljömedvetenhet och intresse för ekologiska varor har gjort att affärerna har blomstrat betalande kunder i second handbutikerna och på cafét och brödboden kan väl inte ha fel? Sociala företag 240 personer togs emot i arbetsträning, praktik och samhällstjänst. 30 Lustfylld tillverkning. REMAKE-verkstaden, Segeltorp. 31

18 Shami, 20 år, Arbete & sysselsättning. Jag har pluggat ända sedan jag kom till Sverige. Den första tiden på gymnasiet och nu på Komvux. Jag kom i kontakt med Stockholms Stadsmission via socialtjänsten. Jag är tacksam för det. Verksamheten är positiv och har allt. De senaste fyra månaderna har jag jobbat extra i en av Stockholms Stadsmissions second handbutiker, 25 timmar i veckan. Jag har en ettårig trainee-anställning. I butiken gör jag allt möjligt, det är just omväxlingen som gör jobbet roligt. Arbetet betyder jättemycket. Det ger mig ersättning och referenser som gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Det ger mig sysselsättning, möjlighet att utvecklas och få kontakt med andra människor. En av de första somrarna i Sverige jobbade jag på Stockholms Stadsmissions äldrekollo, jag är jätteglad åt chansen att lära känna den äldre generationen. I skolan blir det mest att jag träffar människor i min egen ålder. Jag har några svenska kompisar, men mest somaliska. Jag försöker plocka det bästa från två kulturer. Jag vet att jag vill bli läkare. Det har jag vetat länge. Jag vill jobba med att hjälpa människor och påverka liv. Omsättning per år Mkr 60 Second hand Stockholms Stadsmissions second hand driver åtta butiker i staden. Butikerna säljer kläder, accessoarer, möbler, husgeråd, skivor och böcker som skänkts av privatpersoner och företag. Ett nytt butikskoncept introducerades i två butiker under året. Butikskonceptet ger butikerna ett enhetligt utseende och tydliggör vad kunderna bidrar till när de handlar. Konceptet är funktionellt och underlättar för dem som arbetar i butikerna. Under året har också ett nytt kassasystem införts. Second hand arbetade under 2010 med att hitta nya sätt att samla in gåvor på. Insamlingsaktiviteter gjordes på några olika köpcentrum. I november 2010 belyste TV4:s program Efter tio hemlöshet ur olika perspektiv under en hel vecka. På initiativ av programledaren Malou von Sivers startade redaktionen en klädinsamling som resulterade i drygt två ton kläder. Kläderna sorterades och gick till Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter och till butikerna för försäljning. Antalet klädinsamlingar hos företag ökade från 50 (2009) till 137 (2010) till följd av kontinuerlig bearbetning av gamla och nya samarbetspartners hämtningar av kläder, saker och möbler gjordes hos privatpersoner. På Stockholms Stadsmissions lager i Segeltorp ökade varuinflödet jämfört med burar insamlade gåvor, motsvarande ton kläder/prylar/ böcker, skänktes av allmänheten. En REMAKE-verkstad, liksom ett återvinningsrum, inrättades på lagret. Även lager och insamling tog under året emot personer i arbetsträning, praktik och samhällstjänst. Omsättning 53 miljoner kronor betalande kunder i butikerna sålda second handartiklar. 221 personer togs emot i arbetsträning, praktik och samhällstjänst. Grillska Huset butiker 6 butiker 7 butiker 8 butiker 8 butiker Utveckling av second hand-verksamhetens omsättning de senaste fem åren

19 Café- och konferensverksamheten är placerad i Grillska Huset på Stortorget i Gamla Stan. Caféverksamheten består av brödbod, bageri, café och lunchrestaurang. Verksamheten ingår i Sveriges bästa konditorier och kaféer efter en utmärkelse 2010 av stiftelsen Sveriges bästa bord. Tillsammans med övriga kök inom Stockholms Stadsmission sågs inköpen över vilket resulterade i att alla enhetskök idag använder samma råvaruleverantör. Inriktningen på miljöarbete och införandet av ekologiska varor fortsatte under Konferensverksamheten toppade för tredje året i rad sitt resultat. Totalt genomfördes 213 konferenser under Åtta par firade sitt bröllop i festvåningen. Omsättning 18 miljoner kronor betalande kunder i caféet och brödboden sålda artiklar (kakor, bullar, limpor etc) i brödboden. 19 personer togs emot i arbetsträning, praktik och samhällstjänst. Arbete & sysselsättning Arbete & sysselsättning är ett övergripande projekt för hela organisationen som handlar om att ta tillvara på och ge utrymme för människors förmåga, erfarenhet och kunskap. Projektet är treårigt och startades i januari Målsättningen är att frigöra egenmakt och skapa utrymme för människor att växa och ta sig vidare i livet. Arbete & sysselsättning ska ge deltagare individuella verktyg för att förändra sina livsituationer till det bättre. Projektet består av tre delar; cirkelaktiviteter, arbetsträning och praktik samt avlönat arbete. Första halvan av 2010 fokuserades på information och utbildning internt. Under året färdigställdes ett arbetsträningspaket med en tydlig gemensam arbetsmetod. Mycket tid ägnades också åt att förbereda starten av Blixtjobb. Det är Stockholms Stadsmissions sociala bemanningsföretag som ska erbjuda enkla och tillfälliga arbeten med arbetsledning på dagsbasis. Lön betalas ut direkt efter arbetsdagens slut. I september 2010 öppnades en ny informationsbutik på Kulturhusets entréplan på Sergels torg. Butikens fokus är arbetsträning, informationsmaterial och egna produkter under märket REMAKE av Stadsmissionen. REMAKE tillverkar produkter med ny form av återvunna textilier och möbler. Resultatet är ett miljövänligt, etiskt alternativ med unik design. Under året bytte märket namn från REMAKE av Stockholms Stadsmission till REMAKE av Stadsmissionen. Namnbytet gjordes för att landets alla Stadsmissioner ska ha möjlighet att tillverka produkter under märket. Under året inleddes samarbeten med Stadsmissionerna i Västerås, Linköping och Göteborg sålda artiklar; kakor, bullar limpor Brödboden, Grillska Huset. 35

20 Styrelsen 2010 Organisation Stockholms Stadsmission är en ideell förening med ett 30-tal resultatenheter under ledning av en enhetschef. Organisationen leds av en direktor som i sin tur utser en ledningsgrupp. Direktorn utses av styrelsen. Ledningsgruppen Styrelsen Ledningsgruppen bestod under 2010 av: Marika Markovits, direktor (sammankallande) Annelie Edrén, verksamhetschef, sociala verksamheter Harald Hagman, ekonomi- och fastighetschef Håkan Wiclander, verksamhetschef, utbildning Janna Hellerup-Ulvselius, verksamhetschef, sociala företag Lars Ståhl, personalchef Yvonne Borg, kommunikations- och insamlingschef Jonas Rydberg, IT-chef och processledare (t o m okt) Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Styrelsen består av minst sju och högst tolv ledamöter, valda två år i taget. Ledamöterna erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen har sammanträtt nio gånger under 2010 och har främst fokuserat på varumärkesarbetet, strategiarbetet, skolans lokalfråga och opinionsbildning för avdragsrätt vid gåvor. Styrelsen bestod under 2010 av: Laurent Leksell, ordförande, nio styrelsemöten Ekonomie doktor, grundare och huvudägare, Elekta Elisabeth Fredell, vice ordförande, nio styrelsemöten Förvaltningschef, Barn- och ungdomsnämnden, Värmdö kommun Bicky Chakraborty, ledamot, tre styrelsemöten Vd, Elite Hotels of Sweden Kerstin Calissendorff, ledamot, sju styrelsemöten Justitieråd, Högsta domstolen Lena Endre, ledamot, åtta styrelsemöten Skådespelerska, Dramaten och företagare inom ledarskapsutveckling Marie Ledin, ledamot, nio styrelsemöten Vd, Anderson Pocket och Polar Music Prize Mia Enayatollah, ledamot, sju styrelsemöten Informationsdirektör, Fastighetsägarna Stockholm Greger Hatt, ledamot (t o m 19 feb), ett styrelsemöte Konsult och skribent Thomas Ekstrand, ledamot (fr o m 1juni 2010), ett styrelsemöte, docent i systematisk teologi och utbildningsledare vid Uppsala universitet 36 Ledningsgruppen utses av direktorn och är operativt ansvarig för organisationen. Under året har ledningsgruppen fokuserat på tre huvudprocesser; värdegrundsarbetet, varumärkesarbetet och strategiarbetet. Mia Enayatollah Kerstin Calissendorff Elisabeth Fredell Bicky Chakraborty Thomas Ekstrand Marie Ledin Medarbetare Stockholms Stadsmission har låg personalomsättning. Medarbetare har bytt tjänster och enheter inom verksamheten, men de flesta har valt att arbeta i organisationen under lång tid. Totalt var 752 (675) anställda under 2010 inklusive timanställda, varav 496 (459) kvinnor och 256 (216) män. Omräknat till helårsanställda motsvarar detta 300 personer (258), varav 198 kvinnor (175) och 102 män (83). Sjukfrånvaron uppgick till 5,4 procent (6,5), varav 3,1 procent är korttidsfrånvaro (3,0). De anställdas medelålder var 44 år (44). Siffrorna inom parentes avser De inkluderar inte utbildningsverksamheten, vilken drivs som två separata stiftelser. Volontärer Stockholms Stadsmissions volontärer är ett oumbärligt komplement till anställd personal och flera av verksamheterna är helt eller till stor del volontärbaserade. Volontärerna ger av sin tid, sitt engagemang och sina färdigheter i vissa fall även av sin direkta yrkeskompetens. Alla volontärer genomgår en introduktionsutbildning på ca 28 timmar för att lära sig om organisationen, omvärldsorientering, vikten av gränssättning samt vår människosyn och vårt arbetssätt uppgick antalet volontärer till 425. Tillsammans bidrog de med drygt arbetstimmar. Lena Endre Laurent Leksell 37

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Organisationsnummer 802003-1954 1 2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2011 i korthet 6-7 Direktor har ordet 8-9 Social verksamhet;

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse. - Värderingar som grund för kvalitetsarbete!!

Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse. - Värderingar som grund för kvalitetsarbete!! Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse - Värderingar som grund för kvalitetsarbete Värderingar som grund för kvalitetsarbete Stockholm Stadsmission Stadsmissionens Skolstiftelse Värderingar

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Ansökan om bidrag till Crossroads

Ansökan om bidrag till Crossroads Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-09 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-12-16 Ansökan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Marika Markovits. Direktor HÅLLBARA HEM

Marika Markovits. Direktor HÅLLBARA HEM 2015-01-21 Marika Markovits Direktor HÅLLBARA HEM Det här är Stockholms Stadsmission En ideell förening som arbetar för Ett mänskligare samhälle - för alla. Vi hjälper och stöttar: barn och ungdomar som

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT 2015-12-28 STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT Vad vill Stockholms Stadsmission uppnå? Ändamålsparagrafen ur stadgarna för Stockholms Stadsmission anger uppdrag och målgrupper för organisationen. Organisationen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Organisationskarta 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2014 i korthet 6 Lindra 7 Social verksamhet;

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Fastighetsägarna och samhällsansvar

Fastighetsägarna och samhällsansvar Fastighetsägarna och samhällsansvar Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem AB finansierar och samarbetar med Stiftelsen Läxhjälpen. Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att ge högstadieelever ökade framtidsmöjligheter.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9 Mission: STHLM Stockholms Stadsmission juni 2010 PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Sol och värme på familjekollo sid. 3-4 Ung och förälder - möt Denise sid. 8 Dolly smyckar vardagen sid. 9 mission: STHlm.

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Efter migrationen. - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom

Efter migrationen. - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom Efter migrationen - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom elin.linden@redcross.se http://www.redcross.se/rkcstockholm Röda Korsets Center för torterade flyktingar & Landa-projektet

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL SVIKTBOENDET I MÖLNDAL Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man blir så pass sjuk att man blir tvungen att söka till psykakuten Kristina - En alternativ strategi för en utsatt grupp. BAKGRUND

Läs mer

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete Juni 2013 Johan Gärde 1 DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok INNEHÅLL 1. Kort bakgrund och

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Hjälp oss att bryta en gammal jultradition!

Hjälp oss att bryta en gammal jultradition! Hjälp oss att bryta en gammal jultradition! - Stockholms Stadsmission vill ge alla stockholmare en värdig jul Julkampanjen är Stockholms Stadsmissions viktigaste insamlingsinsats under året. Pengarna som

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer