ÅRSREDOVISNING Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Organisationsnummer

2 2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll i korthet 6-7 Direktor har ordet 8-9 Social verksamhet; familj, barn och unga Social verksamhet; vuxna och äldre Utbildning Sociala företag Organisation Stockholms Stadsmission som helhet 41 Insamling Förvaltningsberättelse 44 Ekonomi Stödjande organisationer och stiftelser 56 Stödjande företag

4 Blå Huset Bromstens fritidsgård Radiusgården VERKSAMHETER SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning SOCIALA FÖRETAG Second hand REMAKE Blixtjobb Dolly Insamling och produktion Plattan Upplands Väsby Sundbyberg Liljeholmen Hantverkargatan Hagagatan Skånegatan Hornsgatan Gamla Stan UTBILDNING Stockholms Stadsmissions skola Komvux Yrkeshögskola Folkhögskola Gymnasiesärskola Gymnasieskola SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET Träningsboende för unga Besökstjänsten Färingsöanstalten Ungdomsmottagningen Terapicenter för unga Halv 7 Kulturcaféet Solrosen Mottagningen för unga män Unga Station Grillska Huset Klaragården Stadsmissionens Center Nattjouren Crossroads Kanalenskolan UTBILDNING SOCIALA FÖRETAG Personligt ombud för hemlösa Äldreverksamheten Bullkyrkan Källan SOCIAL VERKSAMHET Vuxna och äldre Bostället Bällsta Boende Norrtulls planeringshem Råcksta stöd- och referensboende SOCIAL VERKSAMHET Hemlöshet 4

5 Uppdrag OCH ROLL Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll i samhället Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Detta sker genom social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration. Stockholms Stadsmission bedriver en stor bredd av verksamheter för alla åldrar. Komplexa sociala utmaningar kräver bred kompetens och en rad olika insatser och arbetsmetoder. Samverkan mellan olika verksamheter är en viktig framgångsfaktor. Som en idéburen, självständig aktör utan vinstsyfte tillhör Stockholms Stadsmission den idéburna sektorn. Den är ett oumbärligt inslag i ett starkt och levande samhälle. Stockholms Stadsmission erbjuder alternativ inom offentlig finansierad social omsorg och utbildning utifrån organisationens värdegrund. Tack vare gåvomedel träder Stockholms Stadsmission också in där det offentliga samhällets insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Genom de gåvofinansierade verksamheterna når Stockholms Stadsmission människor som inte har kontakt med det offentliga och kan motverka nöd och ensamhet på ett sätt som det offentliga inte alltid kan. Genom att även engagera volontärer och frivilliga medarbetare frigörs medmänskligt engagemang och tillsammans byggs ett varmare och mänskligare samhälle. Vision Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla. När fler stockholmare får tillgång till god hälsovård, bostad, utbildning och arbete, när fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället - då blir livet i staden mänskligare för alla. Ändamålsparagraf Att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Verksamhetsidé Att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer. Värdegrund Stockholms Stadsmission verkar utifrån en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan. Arbetet drivs av hopp och tro på varje människas höga och lika värde, hennes inneboende kraft och förmåga att finna ett rikt liv. Stockholms Stadsmission arbetar för varje människas rätt till lika möjligheter. Det främsta redskapet är det personliga mötet, där relationer byggs mellan människor i ömsesidig respekt för varandras egenart och integritet. Stockholms Stadsmissions värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för att medarbetare och deltagare har olika livsåskådning. Det är människosynen som förenar i förhållningssätt och handling. Uppdrag Att se och verka bland barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utestängda och samtidigt föra deras talan. Lindra akut nöd och skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden. Utforma social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration så att det stärker individen att, med egenmakt, förändra sin livssituation. Verka för att tro, hopp och livsmod kan hållas levande. Erbjuda gemenskap och personliga möten, särskilt för dem som lever i isolering och ensamhet. Engagera och utbilda de som vill verka för en mänskligare stad för alla. 5

6 2011 i KORTHET JANUARI FEBRUARI MARS 2011 i korthet Brukarrevision jan Personer med brukarerfarenhet presenterar under våren en kvalitetsgranskning av flera verksamheter inom Stockholms Stadsmission. Revisionen visar nöjda brukare samt flera förslag på förbättringsområden. Stadsmissionens Center feb Dagverksamheten för människor i akut hemlöshet flyttade till nya lokaler, öppnade återigen sju dagar i veckan och samlokaliserades med Nattjouren. Det ger en öppen verksamhet som möter deltagarnas behov på ett bättre sätt. EU-medborgare mars Råd- och stödcentret Crossroads för EUmedborgare som lever i hemlöshet och/ eller i arbetslöshet öppnade. Jag finns! mars På internationella kvinnodagen ger skrivargruppen på Klaragården ut boken Jag finns! Röster från Klaragården en antologi, som blir mycket uppmärksammad i media. Ny butik apr-maj Second handverksamheten öppnar ny butik i Upplands Väsby. Personliga ombud Stockholm sept Stockholms stad väljer att återta verksamheten i egen regi från september. Radiusgården sept Stockholms Stadsmission tar över driften av ungdomsgården Radiusgården i Västberga. Om- och utbyggnad aug Stockholms Stadsmissions skola i Liljeholmen renoveras och utökas med kvm. Även skolans innegård totalrenoveras. Komvux aug Stockholms Stadsmissions skola startar vuxenutbildning med flera olika kurser. Blå Huset aug Ungdomsgården i Tensta sätts i brand. Detta leder till ett omfattande förändringsarbete i verksamheten, vilket i december resulterar i mycket goda omdömen av stadsdelens externa utvärderare. Ombud för äldre juni Ett personligt ombud anställs i juni för att hjälpa äldre i t ex myndighetskontakter och för att tillse att deras rättigheter tillgodoses. SEPTEMBER JULI AUGUSTI April JUNI 6 MAJ

7 2011 I KORTHET oktober NOVEMBER DECEMber Egenmakt Blixtjobb okt Under hösten startas Blixtjobb som ger människor i missbruk en möjlighet att arbeta och få en inkomst på dagsbasis. Förbättrad internkommunikation okt Ett arbete med att förbättra kommunikationen internt startas under året. Som ett led i detta lanseras organisationens första intranät i oktober. H.K.H. Kronprinsessan nov Kronprinsessan gör besök på Unga Station och får följa med en av deltagarna på en resa genom sin uppväxt. Prisbelönade insamlingskampanjer Under året vinner Stockholms Stadsmissions kampanjer Julkampanj 2010 och Hemlösa banners reklampriser för mest kreativa och effektiva kampanjer. Jag anser att verksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssituation bättre. Positiva 73 % Neutrala 16% Negativa 11% Opinionsbildning under året Påverkansarbete görs kring stadens minskning av antalet personliga ombud, vilket resulterar i ett löfte från socialborgarrådet att göra en uppföljande utvärdering om ett år. Rapporten Hemlös 2011 lanseras i Sveriges riksdag med stort genomslag i media. Politiskt resulterar rapporten i att socialborgarrådet ser på förslaget om personliga ombud för unga i hemlöshet med intresse, att Vänsterpartiet reser förslag i riksdagen med utgångspunkt i förslagen i rapporten samt att unga i hemlöshet tas med i Socialstyrelsens senast rapport om antal människor i hemlöshet i Sverige. Efter ett flerårigt påverkansarbete beslutar Stockholms stad att utöka Bostad först. Hösten 2010 omvandlas Boställets akutboende till dygnet-runt-boende, bl a i modellskapande syfte. Under 2011 lägger socialborgarrådet förslag i 2012 års budget att alla stadens akutboenden ska omvandlas till dygnetrunt-boenden. Unga Station arbetar intensivt med påverkansarbete för att ge unga föräldrar bättre möjlighet att slutföra sina studier i grund- och gymnasieskolan. Resultatet blir att Utbildningsdepartementet utreder förslag i frågan. Egenmakt Året fokuseras på deltagares egenmakt, dels genom nya verksamheter såsom Blixtjobb, dels genom förändrade arbetsmetoder i flera verksamheter. Deltagarundersökningen visar att målen rörande egenmakt uppnås. Egenmakt Jag anser att verksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssituation bättre. Positiva 73 % Neutrala 16% Negativa 11% Fråga besvarad av deltagare i alla Stockholms Stadsmissions verksamheter Mål: 60% positiva. 7

8 DIREKTOR HAR ORDET Direktor har ordet 2011 har varit ett bra år för Stockholms Stadsmission. Vi har stärkt vår roll som idéburen aktör och som opinionsbildare. Allt fler - allmänhet, politiker liksom media - är intresserade av vad vi har att säga. Vi har ökat och breddat kännedomen om de grupper vi hjälper och de frågor vi driver. Det gör att vi har haft ett fantastiskt insamlingsår. Fler vill ge till Stockholms Stadsmission. Vi fick till exempel nya gåvogivare under årets julkampanj, jämfört med år Tyvärr har de sociala utmaningarna i staden inte minskat; hemlöshet, fattigdom och integrationsfrågorna är stora utmaningar för Stockholm. Och vi har under året utökat våra insatser. Underskottet i årets resultat beror på dessa utökade insatser. Detta har varit möjligt genom att vi tagit i anspråk avsättningar från tidigare års överskott. Resultatet påverkas också av att vi i slutet av året mottog några stora gåvor, som avsättes för att användas under År 2011 började vi arbeta utifrån vår strategiska plan Kompassen. De viktigaste målen är att göra effektiv skillnad för deltagarna. Efter en första utvärdering anser merparten av deltagarna att deras inflytande över sitt eget liv, egenmakten som är så oerhört viktig, har ökat med vårt stöd. Målen för ökad hälsa, ökade möjligheter till arbete och högre studier har också uppnåtts. Däremot ser vi att det finns mycket kvar att göra för att deltagarna ska känna att de får hjälp med varaktiga boendelösningar. Vilket är en stor utmaning på Stockholms bostadsmarknad. Vi har satt höga mål inom detta område och vi kommer att arbeta hårt för att nå dem. Ytterligare ett viktigt mål i Kompassen är ökat förtroende för Stockholms Stadsmission. I en undersökning 2011 bland alla kunder i Second hand och Grillska Huset uppgav 86 procent att de känner förtroende för att deras gåvor gör nytta och 85 procent känner förtroende för att vi bidrar till att Stockholm blir en mänskligare stad. Det är vi väldigt glada över. En viktig satsning är också att utveckla ett mer systematiskt opinionsbildningsarbete, för att påverka politiska beslut som berör våra deltagare. Under 2011 kan vi konstatera att arbetet nått stor framgång. Till exempel har vi i samverkan med staden öppnat Crossroads, ett rådoch stödcenter för EU-medborgare, och startat Bostad först, ett nytt arbetssätt för boende kopplat till hemlöshet. Vi har även prioriterat opinionsbildning för barn, unga och deras familjer och framgångsrikt satt ljus på frågor som till exempel; unga föräldrars rättigheter att slutföra gymnasiestudier, ökad förståelse för hur social utsatthet påverkar barn som växer upp i fattigdom och anpassade stödinsatser för unga i riskzonen att hamna i hemlöshet. I vår hemlöshetsrapport, som granskar det offentligas stöd mot hemlöshet, föreslås en rad åtgärder för att förebygga ungas hemlöshet. Idag görs för få insatser för att gruppen inte ska fortsätta öka. Det är med stolthet jag summerar år Vi agerar snabbt på behov som uppstår till följd av förändrade villkor i samhället och anpassar våra lösningar. Det gör att vi kan nå och ge stöd åt grupper som andra inte lyckats hjälpa. Ett stort tack till alla som gör detta möjligt; gåvogivare, volontärer, personal. Vi siktar högt och fortsätter vår strävan. Men det största jobbet gör inte vi. Det gör deltagarna själva. Jag känner respekt för deras kamp och ödmjukhet inför att få vara med på deras resa. Marika Markovits Direktor, Stockholms Stadsmission 8

9 9

10 * * Barn som lever i familjer som antingen har låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller är beroende av försörjningsstöd. Källa: Barnfattigdomen i Sverige 2012, Rädda Barnen. 10

11 FAMILJ, BARN OCH UNGA Social verksamhet; familj, barn och unga Rätten till en bra start i livet Smärtsamt konstateras att antalet unga som lever i hemlöshet ökar. I Stockholms Stadsmissions egen granskning uppger 18 procent av landets kommuner en ökning av andelen unga i hemlöshet under 21 år. Att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om hemlöshet för första gången gjorde ett försök att kartlägga hemlöshet bland barn och unga i gråzonen mellan familj och samhällets vård och omsorg, bekräftar Stockholms Stadsmissions oro för den negativa utvecklingen. En del blir utslängda när deras föräldrar inte vill veta av dem. Andra rymmer hemifrån av fri vilja på grund av hot om våld, psykisk och fysisk misshandel, övergrepp eller missbruk i hemmet. Maktlösheten tar över. Att leva under utsatta förhållanden och inte ha samma möjligheter som andra påverkar ett barns liv på flera sätt. Studier och kontakter med vänner blir svåra att upprätthålla. Risken för våld och missbruk ökar. Att överges av sina föräldrar gör det även svårt att lita på någon vuxen. Att bygga upp förtroendet, och även självförtroendet, på nytt är en av Stockholms Stadsmissions viktigaste uppgifter när vi möter unga som inte längre har något hem. Oavsett vem Stockholms Stadsmission möter ses alltid till helheten och individens behov. Steg för steg fångas problematiken upp och stödet anpassas efter rådande situation; bland annat genom att erbjuda samtal, terapi, nätverksarbete, rådgivning och hjälp i myndighetskontakter. En annan grupp Stockholms Stadsmission tyvärr fortsätter möta är barnfamiljer som har det svårt både ekonomiskt och socialt. Ofta ensamstående mammor som inte kan försörja sina barn. Hos Stockholms Stadsmission får de hjälp med det praktiska, men också med att hitta ett socialt sammanhang, det finns till exempel möjlighet att vara med på aktiviteter, utflykter och kollo. Gemensamma ljusa minnen kan bidra till en positiv vändning för hela familjen. När föräldrarna strålar, strålar även barnen som allt för ofta kommer i kläm. Barn har så mycket viktigt att säga. Deras klokhet måste bevaras och tas på allvar. Stockholms Stadsmission gör allt vad som står i vår makt för att göra just det; lyssna till barn och unga och höja deras röster. Familj, barn och unga i siffror Unga Station 43 tjejer och killar per månad i samtalsmottagningen 201 ansökningar om ekonomiskt stöd 138 barn och 35 vuxna på kollo 256 deltagare i öppen förskola tjejbesök i öppna verksamheten 629 besök av barn och vuxna i aktiviteter, utflykter och gemensamma middagar Terapicenter för unga terapitimmar Mottagningen för unga män terapitimmar Ungdomsmottagningen 880 besökare Träningsboende för unga 22 boende Blå Huset besök Bromstens fritidsgård besök Radiusgården besök 11

12 FAMILJ, BARN OCH UNGA Unga Station, Fatburs Brunnsgata 26, Södermalm Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Verksamheten erbjuder barn, familjer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap i en hemlik miljö. Unga Station ser till helheten och sätter alltid individens behov i fokus. Hjälp ges på flera nivåer och på flera sätt, i dels stödjande, dels öppna verksamheter. De stödjande verksamheterna erbjuder samtal individuella eller i grupp, ombudsmannaskap, nätverksarbete, ekonomiskt stöd och rådgivning samt föräldrautbildning. Eftersom ett socialt sammanhang och avbrott från vardagen är viktiga inslag för att orka förändra Egenmakt sin livssituation erbjuder de öppna verksamheterna kollo för barn, ungdomar och familjer, förskola för unga föräldrar, mottagning för tonårstjejer, utflykter och aktiviteter för familjer på helger samt gemensam middag en kväll i veckan. Positiva 86% Under 2011 har Unga Station på uppdrag av Ungdomsstyrelsen arbetat opinionsbildande för att ge Neutrala unga föräldrar, tjejer och killar som får barn före 20 års Negativa ålder, bättre 7% 8% möjlighet att slutföra studier i grund- och gymnasieskolan. Under året har verksamheten även tagit fram en arbetsmodell för barnombudsmannaskap i Projekt Barnablick som ska ge barn stöd på deras egna villkor. Unga Station startade även hälso- och berättargrupper för barn och föräldrar i syfte att samtala om hur familjen tillsammans kan stärka det som är positivt. 43 tjejer och killar i samtalsmottagningen i snitt per månad, 201 ansökningar om ekonomiskt stöd, 138 barn och 35 vuxna på kollo, 256 deltagare i öppen förskola, tjejbesök i öppna verksamheten, 629 deltagarbesök av barn och deras nätverk i aktiviteter, utflykter och gemensamma middagar. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet, Timmermansorden, Sällskapet för makarna Malmqvists minne, Mats Jag anser att versksamheten Paulssons ger stiftelse, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden, mig stöd så att jag kan påverka Stiftelsen Prins Gustav Adolfs och Sibyllas minnesfond, min livssittuation bättre. Stiftelsen Bernströms Barnfond, Jerringfonden, Hildur Nordins minnesfond, Stadsbudskåren, Swedbank, SEB Enskilda, Bonnier Holding AB m fl samt föreningsbidrag från Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Nätverk Jag har fått nya vänner. Positiva 86% Neutrala 12% Negativa 2% Fråga besvarad av deltagare på Unga Station Mål: 50% positiva. Hälsa Min psykiska hälsa har blivit bättre sen jag kom till verksamheten. Positiva 72% Neutrala 25% Negativa 3% 12

13 Kerstin Stenberg Styrelseledamot på Jerringfonden som finansierar Barnablick. Jerringfonden såg ett ökat behov av att stödja socialt missgynnade barn kom vi i kontakt med Stockholms Stadsmission som sökte medel för att starta och utveckla Barnablick, ett projekt för barn mellan 8 och 15 år. Underlaget i deras ansökan var seriöst och professionellt. Projektet skulle innebära en fördjupad kontakt med socialt utsatta barn och deras nätverk. Det är en av Stockholms Stadsmissions styrkor, de har en förmåga att nå grupper som många andra, till exempel myndigheter, har svårt att nå. Med hjälp av vårt stöd har Stockholms Stadsmission kunnat anställa personer som arbetat fokuserat med barnen och deras nätverk. I projektet har flera familjer med samma problematik kommit i kontakt, stödet de har gett varandra har betytt väldigt mycket för barnen. Pengarna har även gjort att barnen och deras föräldrar har kunnat åka på utflykter och aktiviteter tillsammans. Saker de annars inte hade fått möjlighet att uppleva. Ambitionen har även varit att utveckla en modell för ombudsmannaskap speciellt för barn, som kan användas brett av flera. Det är många som strävar efter att följa barnkonventionen, men Barnablick har velat omsätta barnkonventionen i praktiken - att ge barnen praktiskt stöd på barnens villkor. Det är lovvärt, tycker jag. 13

14 Fredrik Jurdell Chef för stadsövergripande sociala frågor på Stockholms stad som ger bidrag samt lägger ut delar av verksamheten på entreprenad till Stockholms Stadsmission. Stockholms Stadsmission är en väldigt viktig aktör som har hittat en bra balans mellan sina två roller; utförare och entreprenör. Sett till snittet är de en professionell aktör som har lyckats bibehålla drivkraften i det som i grunden kännetecknar en ideell organisation. Det finns en kraft i deras övertygelse som är väldigt positiv. Vi har ett bra samarbete. Utvecklingen i Stockholm de senaste tio, femton åren har gjort att Stockholms Stadsmission och andra ideella organisationer har blivit ett nödvändigt komplement till stadens arbete, inte minst för människor som lever i hemlöshet. De spelar en oerhört viktig roll. Majoriteten av Stockholms akutboenden och dagverksamheter drivs av andra organisationer än staden, det är till stor del ett resultat av en medveten strategi. Stockholms Stadsmission når grupper som vi har haft svårt att nå och knyta kontakt med, bland annat för att de använder sig av andra arbetssätt. Men rollen som komplement innebär också en risk att vi lägger över för mycket ansvar. De drar ett tungt lass. Det är vi som måste se till att ideella organisationer ges möjlighet att göra ett bra arbete. 14

15 FAMILJ, BARN OCH UNGA Terapicenter för unga, Fleminggatan 113, Kungsholmen Terapicenter för unga är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga och unga vuxna, år, och arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Terapicenter erbjuder terapi till en låg patientavgift och kompletterar det glapp som idag existerar mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin. domar samt samtal om livet och sexualiteten. Mottagningen är ett komplement till övriga ungdomsmottagningar framför allt för ungdomar som lever i utsatta situationer såsom hemlöshet, prostitution eller socioekonomiskt svåra miljöer. Gåvomedel möjliggör att besökaren kan erbjudas extra tid och större omsorg vid besöken. Mottagningen finns även representerad i flera av Stockholms Stadsmissions ungdomsverksamheter. Terapicenter för unga hade 172 patienter under året. Av de 43 patienter som avslutade sin terapi har 41 uppnått besök. 880 besökare, varav 770 tjejer och 110 sina mål. killar. 224 svar på frågor via UMO - en ungdomsmottagning terapitimmar. 172 patienter. Egenmakt på nätet för unga. Finansiering: Gåvomedel, PostkodLotteriet Jag och anser en att mindre versksamheten Finansiering: ger Gåvomedel, Stockholms läns landsting och del från patientavgifter. mig stöd så att jag kan påverka Stockholms stad samt en mindre del genom UMO. min livssittuation bättre. Mottagningen för unga män, Munkbrogatan Positiva 2, Gamla 86% stan Mottagningen för unga män erbjuder individuell terapi och Neutrala 7% gruppterapi för unga män, år. Mottagningen erbjuder även en öppen, rådgivande grupp för föräldrar Negativa som 7% är oroliga för sitt/sina barn. Under 2011 har verksamheten utökats med en halvtidstjänst och med fler kvalificerade volontärer för att ge möjlighet att erbjuda fler terapisamtal. Detta har inneburit nästan fler patienttimmar jämfört med året innan. Under ett och ett halvt år har 37 unga män Nätverk avslutat sin terapi. Vid avslut beskriver de sig som psykisk friska terapitimmar. 85 patienter. Positiva 86% Finansiering: Allmänna arvsfonden och en mindre del från patientavgifter. Neutrala 13% Jag har fått nya vänner. Negativa 2% Ungdomsmottagningen, Stortorget 7, Gamla stan Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 27 år. Besökarna får hjälp med rådgivning om preventivmedel, test och behandling för könssjuk- Träningsboende för unga, Fleminggatan 113, Kungsholmen Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna en boendeform som innebär eget ansvar kombinerat med vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna, år, som av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, har flyttat ut från institution eller är ensamkommande flyktingungdomar. Målet är att ungdomarna ska få verktyg till att erövra goda nätverk och bärande relationer, positiva erfarenheter av arbete/utbildning samt möjlighet att bo utan stöd. Under 2011 genomfördes en brukarrevision på Träningsboendet då fem ungdomar intervjuades. Revisionen visade att ungdomarna överlag var nöjda, några önskemål om förbättringsåtgärder framfördes som kommer att genomföras under Träningsboendet har under 2011 vuxit från 14 till 16 platser med fortsatt hög efterfrågan. Under året togs även en asylsökande ungdom emot för första gången. 22 boende. 15 lägenheter. Finansiering: Genom placeringar från Socialtjänsten. Hälsa Min psykiska hälsa har blivit bättre sen jag kom till verksamheten. Positiva 72% Neutrala 25% Negativa 3% Fråga besvarad av deltagare på Terapicenter för unga, Mottagningen för unga män och Ungdomsmottagningen Mål: 80% positiva. 15

16 FAMILJ, BARN OCH UNGA Blå huset, Tenstaplan 8, Tensta Blå Huset är en öppen mötesplats för ungdomar. Här finns Kulturskolan och Stockholms Stadsmission driver Café Mafé och Tensta boxningsklubb. Det gemensamma målet är att ungdomarna ska uppleva ett Möjligheternas hus, där var och en kan få inspiration och stöd för att bli den man vill. Även andra grupper i Tensta ska känna sig välkomna att starta projektgrupper och föreningar. Café Mafé är en ungdomsgård för ungdomar, år, som bl a erbjuder IT-café, tjejrum, bollsporter, musikstudio, gym och replokal. Ungdomarna kan själva utveckla och leda de aktiviteter som planeras. I Tensta boxningsklubb, en av Sveriges mest framgångsrika, har många boxningsmästare börjat sin karriär. I fräscha lokaler tränar både killar och tjejer från 10 års ålder och uppåt. Under 2011 drabbades verksamheten av oroligheter, bland annat en anlagd brand. Stockholms Stadsmission gjorde en stor satsning och lyckades åter skapa en välfungerande verksamhet. Utvecklingen av Blå Huset sker i nära samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsoch kulturförvaltning. Snitt 63 besökare/dag. Finansiering: Drivs på entreprenad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Radiusgården, Radiusbacken 3, Hägersten I september 2011 tog Stockholms Stadsmission över driften av Radiusgården en ungdomsgård för ungdomar, år, som bl a erbjuder IT-café, mediarum för film och TV-spel, ett aktivitetsrum med bouldering- och bollsporter. Verksamhetens uppdrag är att se, lindra, utmana och förändra/förebygga destruktivitet samt att främja kreativitet hos ungdomar. Detta görs genom att se och bekräfta ungdomar i det dagliga mötet, utan förutfattade meningar besök (fr o m 26 september 2011). Finansiering: Drivs på entreprenad för Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Bromstens fritidsgård, Rissnevägen 58, Spånga Bromstens fritidsgård är en mötesplats för ungdomar, år, som erbjuder aktiviteter och en trygg mötesplats i vardagen. Under året har verksamheten stärkts med volontärstöd i form av läxhjälp och en mindre upprustning av lokalerna. Ungdomarna på gården har fått ökade kunskaper om Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter för barn och unga, i syfte att fånga upp ungdomar i behov av stöd besök. Finansiering: Drivs på entreprenad för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 16

17 Egenmakt Jag anser att versksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssittuation bättre. Positiva 86% Neutrala 7% Negativa 7% Fråga besvarad av deltagare på Stockholms Stadsmissions barn- och ungdomsverksamheter Mål: 60% positiva. 17

18 Egenmakt Jag anser att verksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssituation bättre. Positiva 52% Neutrala 28% Negativa 20% 18 Fråga besvarad av deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamheter för vuxna Mål: 60% positiva. Boende Verksamheten ökar mina möjligheter att få ett varaktigt boende.

19 VUXNA OCH ÄLDRE Social verksamhet; vuxna och äldre Egenmakt nyckeln till framgång Förmågan att påverka sin livssituation, det vi kallar egenmakt, har betydelse för alla människor. Speciellt viktig är kraften för någon som har en tuff och utsatt tillvaro. Vare sig en person tror på sin egen förmåga eller har tappat tron på vägen arbetar Stockholms Stadsmission outtröttligt med att stärka deltagarnas egenmakt. I 2011 års deltagarenkät anger merparten att stödet i verksamheterna ökar deras egenmakt. Det är ett betyg att vara stolt över! Nya siffror från Socialstyrelsen bekräftar att allt fler stängs ute från den ordinarie bostadsmarknaden och istället hänvisas till olika boendeformer via socialtjänsten. Bland dem som lever i hemlöshet ökar andelen kvinnor, liksom andelen utrikesfödda personer. Många anser sig inte få det stöd de behöver och är berättigade till. Det gör att fler söker sig till Stockholms Stadsmission. Därför är det viktigt att ständigt prova nya sätt och modeller för att alla ska få möjlighet till en långsiktig förändring utifrån sin individuella situation. Ett exempel på det är Crossroads, ett råd- och stödcenter för EU-medborgare som kommer till Stockholm i hopp om ett bättre liv. Centret öppnades i mars och är det första i sitt slag i Europa. Istället för att hamna i fattigdom, hemlöshet och arbetslöshet kan EU-medborgare nu få rådgivning, hjälp i kontakter med myndigheter och att söka arbete. Centret har varit möjligt tack vare ett stort antal samarbetspartners som alla har bidragit med värdefull kunskap togs även beslut om att utöka antalet lägenheter i projektet Bostad först, där människor i akut hemlöshet först erbjuds ett varaktigt boende som utgör utgångspunkter för anpassade stödinsatser. Trygga i sitt eget hem kan de boende ta tag i de problem som är svåra att bryta när man bor på gatan. Modellen har varit lyckad. Flera deltagare har tagit över sina bostadskontrakt. Därför utökas projektet nu med ytterligare 15 lägenheter. Ett ökat behov av hjälpinsatser för personer över 65 år har också märkts av på sistone. Låga pensioner och högre omkostnader för mat och hyra gör att fler äldre söker sig till Stockholms Stadsmission. Utvecklingen är så pass oroande att det anställts ett ombud i Äldreverksamheten som stöd i relationen till myndigheter, så att de äldre får det som de är berättigade till. Inte i något skede i livet är en människa värd ett liv i oro och fattigdom, kanske allra minst på sin ålders höst. Vuxna och äldre i siffror Klaragården besök Bostad först 15 boende Personligt ombud för hemlösa 44 klienter Källan 775 besök Stadsmissionens Center besök Nattjouren uppdrag Bostället övernattningar på akutboende Norrtulls planeringshem övernattningar Råcksta stöd- och referensboende övernattningar Crossroads besökare Personligt ombud Stockholm 545 klienter Äldreverksamheten 340 gäster och 572 hembesök Bullkyrkans söndagsgudstjänster besök 19

20 VUXNA OCH ÄLDRE Klaragården, Klara Västra Kyrkogata 20B, Norrmalm Klaragården är en dagverksamhet för kvinnor som lever i missbruk och hemlöshet. Verksamheten arbetar för att lindra akut nöd genom att erbjuda mat, dusch- och tvättmöjligheter, samt att ge kvinnorna mod och möjlighet att på sikt själva förändra sina livssituationer. Klaragården erbjuder aktivitetsgrupper för att uppmuntra till positiva förändringsprocesser samt möjlighet till ombud som hjälper deltagaren i kontakten med myndigheter och instanser, på deltagarens uppdrag. Snitt 54 kvinnor/dag. 205 nya kvinnor under året. 88 kvinnor deltog i ombudsverksamheten under Akutverksamheten finansieras av: Gåvomedel, Postkod- Lotteriet, Ratos, m fl samt bidrag från Stockholms stad. Ombudsverksamheten finansieras av: Gåvomedel, PostkodLotteriet samt bidrag från Stockholms stad. Stadsmissionens Center, Fleminggatan 115, Kungsholmen I februari 2011 flyttade dagverksamheten för människor i akut hemlöshet till nya lokaler, öppnade återigen sju dagar i veckan och samlokaliserades med Nattjouren under samlingsnamnet Stadsmissionens Center. Stadsmissionens Center består därmed av en dagverksamhet alla dagar i veckan, ombudsverksamheten Länken och Nattjouren. Inför flytten renoverades lokalerna med insikten om att en god miljö ger människor i utsatthet bättre möjligheter att förändra sin livssituation. Lokalerna gjordes ljusa, öppna med välkomnande färger och antalet låsta dörrar minimerades. Satsningen gick hem och deltagarna trivs, med följden att bråk och oroligheter så gott som försvunnit. Med alla verksamhetsdelar samlade, och med mer behovsanpassade lokaler, kan Stadsmissionens Center möta människor i akut hemlöshet på ett bättre sätt. Dagverksamheten tillgodoser akuta behov såsom mat, sovplats, rena kläder, dusch- och tvättmöjligheter samt gemenskap. Ombudsverksamheten Länken stöttar deltagarna i processen att förändra sina livssituationer och hjälper dem att få sina rättigheter tillgodosedda i kontakt med myndigheter och instanser. Nattjouren är en uppsökande verksamhet som under kvällar och nätter skapar en relation med människor som lever i utsatthet och hemlöshet och befinner sig på stadens gator och torg. Nattjouren hjälper till med information, stöd och assistans för att t ex uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Dagverksamheten: Snitt 78 deltagare/dag. 17 deltagare i månaden var år. Ombudsverksamheten Länken: Snitt 100/samtal per månad. Nattjouren: uppdrag under året. Dagverksamheten finansieras av: Gåvomedel, Magnus Bergvalls stiftelse m fl samt bidrag från Stockholms stad. Panaxia Security och Sodexo stödjer med tjänster och subventionerade måltider. Ombudsverksamheten Länken finansieras av: Gåvomedel, Stiftelsen Bertil Strömberg, PostkodLotteriet, Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond samt bidrag från Stockholms stad. Nattjouren finansieras av: Företagssamarbeten med bl a Toyota Center Metro Autogruppen, SL, Brandkontoret, Fastighetsägarna Stockholm och Wallenstam Bostad. Bostället, Högbergsgatan 51, Södermalm Bostället är ett boende med stöd för människor som lever i hemlöshet. Genom stöd och vägledning får varje deltagare hjälp att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att förändra sin livssituation. Detta görs genom tre olika boendeformer: Akut dygnet runt-boende, stödboende och träningslägenheter gjordes natthärbärget om till akut dygnet runtboende för att erbjuda deltagarna att stanna kvar under hela dagen. Syftet var att bättre kunna arbeta med individens förändringsarbete. Satsningen har fallit mycket väl ut och under 2011 kunde vi se att de boende var mer motiverade att arbeta med förändring och mindre oroade över var de ska ta vägen dagtid. De boendes situation har blivit tryggare och de boende anger att deras droganvändande minskat. Under året tog Boställets akutboendet emot 221 män och kvinnor som kom dit för första gången. 30 boende/månad samt 30 platser på akut dygnet runtboende. 99 deltagare från akut dygnet runt-verksamheten flyttade till mer varaktigt boende under året. Finansiering: Boställets dygnet runt-öppet finansieras av gåvomedel, Åhlén-stiftelsen och Lagervalls stiftelse. Akutboende på natten finansieras av Stockholms stad. 20

21 Jan Henrik Swahn Författare och volontär. Ansvarar för skrivargruppen på Klaragården. Utanförskap är ett återkommande tema i mitt författarskap. I boken Tiggare, som jag skrev 1999, utforskade jag hemlöshet. Boken väckte inte den debatt jag hade hoppats på. Jag ville göra något mer. Då kom jag i kontakt med Klaragården. I början hjälpte jag till med lite allt möjligt. En dag på ett öppet hus läste jag dikter högt och efteråt kom flera kvinnor fram och ville prata om texter, poesi och författarskap. Det blev starten för Klaragårdens skrivargrupp, som nu har funnits i drygt tio år. Skrivandet har stärkt deltagarnas självkänsla enormt. De ser på sig själva med värdighet, de hjälper och stöttar varandra. Skrivandet har gett dem en röst och deras uttrycksbehov är stort, alla har varit med om så mycket. På internationella kvinnodagen förra året gav skrivargruppen ut boken Jag finns!. På lanseringsdagen skrev alla författare dedikationer. De var i sjunde himlen. Från att ha känt att de bara har tagit emot saker, kunde de nu ge någonting tillbaka. De gjorde även ett bejublat framträdande med boken på Stadsbiblioteket. Att se dem fylla lungorna och prata om boken och se deras stolthet, den känslan är obeskrivlig. Jag brukar kalla skrivargruppen för mitt universitet - det jag inte lär mig av kvinnorna i gruppen, var annars skulle jag lära mig det? 21

22 Björn Kårfalk Vd för Brandkontoret som sedan många år tillbaka stödjer Nattjouren. Människor som har det svårt och jobbigt ska få stöd. Vi vill att alla i Stockholm ska känna sig trygga. Ingen ska nekas hjälp eller behöva sova utomhus. Nattjouren är ett jättebra initiativ och vi kände att vi kunde hjälpa till. Vi stödjer Nattjouren genom att ansluta våra egna fastigheter och genom att anmoda våra försäkringstagare att ansluta sina fastigheter till Nattjouren genom oss. Pengarna vidarebefordrar vi sedan till Stockholms Stadsmission och bidrar själva genom att dubbla bidraget. Vi har stöttat Stadsmissionen länge och vår ambition är att fortsätta med det. Det känns värdefullt att kunna bidra till att utsatta människor får den hjälp de behöver. Stockholms Stadsmissions arbetar med stort engagemang och gör ett beundransvärt jobb. De behöver all uppmuntran. 22

23 VUXNA OCH ÄLDRE Bostad först, Hornsgatan 166, Södermalm Bostad först är ett treårigt metodutvecklingsprojekt i samverkan mellan Stockholms Stadsmission, socialtjänsten i Stockholms stad, Svenska Bostäder AB och Lunds Universitet. Projektet startade i augusti 2010 och innebär att människor som lever i akut hemlöshet först får ett lägenhetskontrakt, därefter individuellt anpassade stödinsatser. Under det första året erbjöds nio män och sex kvinnor varsin lägenhet. Metoden visar sig fungera mycket bra. Vid slutet av 2011 bodde 13 hyresgäster kvar med varierande stödinsatser; varav två fått förstahandskontrakt på sitt boende. Under 2012 kommer projektet att utökas med ytterligare 15 hyresgäster/lägenheter. 15 deltagare med varsin lägenhet. Finansiering: Bidrag från Stockholms stad. Norrtulls planeringshem, Råckstavägen 98, Vällingby Norrtulls planeringshem är ett korttidsboende för män från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund i missbruk och/eller psykisk ohälsa. Norrtulls planeringshem är första steget efter en kortare eller längre tid av hemlöshet. Uppdraget är att skapa förutsättningar, planera och genomföra insatser för att deltagaren ska komma vidare till varaktigt boende, behandling osv. Under 2011 flyttade 42% av de boende enligt plan. 26 boendeplatser. Finansiering: Norrtulls planeringshem drivs på entreprenad för Stockholms stad. Råcksta stöd- och referensboende, Råckstavägen 98, Vällingby Råcksta stödboende är ett boende med stöd för människor från 20 år som lever i hemlöshet med en bakgrund i missbruk och/eller psykisk ohälsa och har ett långvarigt utanförskap. Uppdraget är att skapa förutsättningar och genomföra insatser för att deltagare ska komma vidare till eget boende. Råcksta referensboende är ett drogfritt dygnet runtboende där de boende ofta har kommit längre i förändringsprocessen än på Råcksta stödboende. Uppdraget är att stötta de boende och vara referens för en kommande egen lägenhet. Verksamheterna visar mycket positiva resultat - under 2011 flyttade 14 personer till eget boende. Stödboende 55 boendeplatser. Referensboende 10 boendeplatser. Finansiering: Råcksta stöd- och referensboende drivs på entreprenad för Stockholms stad. Crossroads, Nordenflychtsvägen 62, Lindhagen Crossroads råd- och stödcenter öppnade i mars 2011 för att möta behoven hos den växande gruppen EU-migranter i hemlöshet. Verksamheten syftar till att motverka social och ekonomisk utestängning bland EU-migranter som lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i Stockholm. Crossroads erbjuder mat, dusch- och tvättmöjligheter, värme och vila, samt även råd och mer långsiktigt stöd som t ex förmedling av kontakt med myndigheter, individuell vägledning och kurser i bl a svenska och datakunskap. Under året märktes en ökning av människor från länder utanför EU med permanent uppehållstillstånd från annat EU-land, med anledning av den ekonomiska krisen i södra Europa. Totalt kom de besökarna under 2011 från 87 olika länder. Crossroads är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Arbetsförmedlingen, Frälsningsarmén och Stockholms stad. Samverkar i projektet gör också Citykyrkan, Läkare i världen, Ny Gemenskap, Röda Korset och S:ta Clara kyrka besökare. 33 kurser med deltagare. Finansiering: Gåvomedel, Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfonden, Frälsningsarmén och Stockholms stad. Personligt ombud för hemlösa, Högbergsgatan 51, Södermalm Personligt ombud för hemlösa vänder sig till personer som är över 20 år, har en psykisk funktionsnedsättning och har anknytning till Enheten för hemlösa eller saknar stadsdelstillhörighet. Ombuden arbetar på klientens uppdrag för att varje klient ska få sina rättigheter tillgodosedda och kan t ex ge råd och stöd i kontakten med myndigheter. Ombuden granskar även kritiskt samhällets insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar och påtalar systemfel. 44 klienter. Finansiering: Avtal med Stockholms stad samt en mindre del gåvomedel. 23

24 VUXNA OCH ÄLDRE Personligt ombud Stockholm, Hornsgatan 166, Södermalm Personligt ombud Stockholm vänder sig till personer som är över 18 år och har psykisk funktionsnedsättning som medför ett omfattande och långvarigt socialt handikapp och komplexa behov av vård, stöd och service. Ombuden arbetar på klientens uppdrag för att varje klient ska få sina rättigheter tillgodosedda. Ombudens roll är även att kritiskt granska samhällets insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar och påtala systemfel. Under våren 2011 presenterades en brukarrevision som visade på mycket högt förtroende för verksamheten. I september 2011 övergick verksamheten till Stockholms stad som delade den i mindre enheter och minskade antalet ombud. Stockholms Stadsmission, tillsammans med brukarorganisationerna, försökte påverka staden i detta beslut då det fanns en oro att stödet till klienterna skulle försämras. Staden utökade antalet ombud något och lovade att under 2012 utvärdera verksamheten. 545 klienter. Finansiering: Verksamheten drevs på entreprenad för Stockholms stad fram till och med 1 september Äldreverksamheten, Fleminggatan 133, Kungsholmen Äldreverksamheten ger ensamma äldre en möjlighet att delta i olika aktivitetsgrupper, hembesök och seniorkollo under vår och sommar på Stenfasta gästhem i Sörmland. Äldreverksamheten och Stenfasta ger äldre, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta ensamhet och isolering. Stockholms Stadsmission har med tiden sett ett behov av hjälp för äldre med situationer som de upplever som svåra att hantera, t ex i kontakt med olika myndigheter, att få reda på rättigheter osv. I juni 2011 anställdes ett personligt ombud på halvtid som under året arbetat på 16 deltagares uppdrag utökas tjänsten till en heltid. 340 gäster på Stenfasta, varav 113 nya gäster. 572 hembesök besök i aktivitetsgrupperna. Finansiering: Gåvomedel, Henrik Alms stiftelse och Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse m fl. Källan, Fisksätra torg, Fisksätra Källan Fisksätra råd- och stödcenter är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling. Källan vänder sig till människor med skiftande bakgrund och religion som vill ha hjälp och vägledning att orientera sig i det svenska samhället. Källan ska främja social öppenhet, förändra attityder i samhället och motverka segregation. Verksamheten erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och organisationer tillkom projektet Diapraxis som består av fyra gruppaktiviteter: Svenskundervisning, föräldrakurs för människor uppvuxna i andra länder men som nu ska fostra sina barn i Sverige, matlagningsgrupp med samhällskunskap, Jagstärkande grupp för människor som varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna. Inom ramen för Diapraxis anordnade Stockholms Stadsmission även ett seminarium i mars, i samarbete med Centrum för samtidsanalys. Fokus för diskussionerna var hur religion kan bidra till integration, istället för att verka segregerande, samt hur religion kan vara drivkraft för social samhällsförändring. 775 besök. Finansiering: PostkodLotteriet, Nacka församling, Stena Fastigheter, S:t Konrads katolska församling samt Muslimernas förening. Diapraxis finansieras av Nacka församling och Europeiska integrationsfonden. Bullkyrkan, Stortorget 5, Gamla stan Bullkyrkan är Stockholms Stadsmissions kyrka. Här firas olika gudstjänster och i samband med dem serveras frukost eller en enkel middag. Många av besökarna lever i hemlöshet och kommer till Bullkyrkan för att söka gemenskap. Hemlöshet handlar både om en yttre och en inre hemlöshet. Båda dessa aspekter möts genom Bullkyrkans verksamhet. I december varje år har Bullkyrkan tusentals besökare som kommer för att titta på den vackra julkrubban uppgick besökarna i december till Söndagsgudstjänsterna besök. Bullkyrkomässan 550 besök. Finansiering: Gåvomedel. 24

25 VUXNA OCH ÄLDRE Egenmakt Jag anser att verksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssituation bättre Positiva 52% Neutrala 28% Negativa 20% Boende Verksamheten ökar mina möjligheter att få ett varaktigt boesnde. Positiva 41% Neutrala 20% Negativa 38% Missbruk Jag missbrukar mindre sen jag kom till verksamheten. Egenmakt Jag anser att verksamheten ger mig stöd så att jag kan påverka min livssituation bättre. Positiva 50% Neutrala 24% Negativa 26% Positiva 52% Fråga besvarad av deltagare i Stockholms Neutrala 28% Stadsmissions verksamheter för vuxna Mål: 80% positiva. Negativa 20% Fråga besvarad av deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamheter för vuxna Mål: 50% positiva. Boende Verksamheten ökar mina möjligheter att få ett varaktigt boende. Positiva 41% Neutrala 21% Negativa 38% 25

26 Egenmakt Jag tror att jag efter utbildningen bättre kan påverka mitt liv. Positiva 71% Neutrala 19% Negativa 10% Fråga besvarad av studerande på Stockholms Stadsmissions skola Mål: 60% positiva. 26

27 UTBILDNING Utbildning Skolan som ser individen Idéburna Stockholms Stadsmissions skolor är unika på flera sätt. Inte minst genom att de speglar samhället som det faktiskt ser ut - här möts människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Stockholms Stadsmissions skola i Liljeholmen är också den enda skola i Sverige som under ett tak erbjuder gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkhögskola, Komvux och yrkeshögskola. I verksamheten ingår även Kanalenskolan i Södertälje, en liten skolenhet som gör stor skillnad för de högstadieelever som går där. Under 2011 har flera nya satsningar gjorts. Den mest påtagliga, utåt sett, är en lokalrenovering och utbyggnad som möjliggjort att skolan i Liljeholmen kan växa med ytterligare cirka 180 studerande, utöver de 400 som redan studerar i verksamheten. Resultatet är en lugn och trygg skolmiljö. Nytt är även Komvux som startade i höstas, utvecklingen av en gemensam skolform för gymnasiesärskolan och gymnasieskolans individuella lösningar samt starten av två nya program på gymnasieskolan. Med stor glädje konstateras att elevnärvaron under det gångna året har ökat, från en redan hög nivå. I de flesta av Stockholms Stadsmissions skolformer nås en högre närvaro än rikssnittet. Troligtvis har siffrorna mycket att göra med att de studerande får hjälp utifrån sin egen nivå och att lärarna tar sig tid. Många vittnar om att det har varit avgörande för deras skolgång. Att de har fått den tid som behövs för att lösa uppgiften och tro på sig själva. Under året har Stockholms Stadsmission fortsatt blicka utanför skolan för att hitta intressanta samarbetspartners i närings- samt kulturlivet som ger såväl praktikplatser som upplevelser som bidrar till stärkt egenmakt. Bland aktörerna finns L Oréal Norden, Dramaten och Operan. Ambitionen är att fortsätta utveckla skolans roll som dörröppnare och nätverksskapare. Helt i linje med att Stockholms Stadsmissions skolor ska vara en plats där alla kan växa och där gränserna för vad man kan och vill inte sätts av yttre sociala ramar. Utan utifrån egna förutsättningar och framtidsdrömmar. Utbildningsverksamheten drivs i två separata stiftelser: Stiftelsen Stadsmissionens Skola och Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan). Dessa lämnar egna årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Utbildning i siffror Stockholms Stadsmissions skola 439 studerande totalt Gymnasieskola 147 elever Opalen 56 elever Folkhögskola 148 deltagare Yrkeshögskola 50 studerande Komvux 38 kursdeltagare Kanalenskolan Sju elever 27

28 På bilden: Robin Eriksson Gardell Bertrand Frohly VD L Oréal Sverige AB L Oréal har samarbetat med Stockholms Stadsmissions gymnasieskola sedan Redan första gången vi träffades märktes det att vi har samma värderingar. L'Oréals engagemang för välgörenhet bygger på flera mål; att främja vetenskap, hjälpa utsatta individer och öka tillgången till utbildning. Samarbetet med Stockholms Stadsmissions gymnasieskola passar alltså oss perfekt. Samarbetet är ett treårigt partnerskap där vi coachar och motiverar skolans elever. En elevcoach, Robin, har tillsatts för att hjälpa, vägleda och stötta eleverna. Tjänsten finansieras av oss. Coachen har bidragit till minskad frånvaro bland eleverna, ett resultat vi såklart är väldigt glada över. Vi har också startat ett mentorprogram, där anställda som vill bli mentor för en elev kan engagera sig. Det kan handla om att öva på hur en anställningsintervju går till, men också om att vara en vuxen att prata och bolla saker med. Att vara mentor innebär en fantastisk möjlighet att ha en positiv inverkan på eleverna. Mentorerna har upplevt hur små saker kan göra stor skillnad i elevernas liv. Det är viktigt för L Oréal att aktivt bidra i lokala samhällsfrågor. Vi vill göra mer än att enbart ge finansiellt stöd. I samarbetet med Stockholms Stadsmissions skola har vi möjlighet att engagera företagets medarbetare. Vi använder vår kunskap och vårt nätverk för att stödja eleverna genom studier och vidare ut i arbetslivet. Det tycker vi är fantastiskt. 28

29 UTBILDNING Stockholms Stadsmissions skola Lövholmsvägen 18, Liljeholmen Stockholms Stadsmissions skola i erbjuder en bred skolverksamhet med utrymme för elever i olika åldrar och olika utbildningsbakgrund. Utmärkande för skolan är hög lärartäthet och väl utbyggda stödfunktioner och resurser såsom elevhälsa, studiestuga och bibliotek. Med flera skolformer under ett tak skapas en hybridskola där alla hör hemma och kan växa. Under året renoverades och utökades skolan med kvm. Skolans innegård fick sig även en totalrenovering. Stort fokus lades vid att skapa funktionella och trivsamma lokaler som ger förutsättningar för studiero och lärande. Stockholms Stadsmission skola stöds av L Oréal Sverige AB och Cisco. Gymnasieskola Stockholms Stadsmissions gymnasieskola är jämförelsevis liten och klasserna är små. Gymnasieskolan erbjuder nationella program och introduktionsprogram för de elever som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen. Till Stockholms Stadsmissions skolas introduktionsprogram kommer många elever som inte fått de rätta förutsättningarna i andra skolor. Undervisningen anpassas för att möta varje elevs individuella behov. Under året har stort fokus lagts vid omformning enligt gymnasiereformen Till hösten utökades de nationella programmen med Estetiska- respektive Handelsoch administrationsprogrammet. Under året har också mentorskapet förtydligats och utvecklats. Även utvecklingssamtalen har förändrats så att de numera förbereds och leds av eleven själv, något som många elever anser har höjt kvaliteten på samtalen och leder till ökad känsla av egenmakt. 147 elever. Andel elever som gick ut med slutbetyg: 50%. Varav andel med grundläggande högskolebehörighet: 63%. Finansiering: Kommunal skolpeng. Opalen I juni 2011 beslutade skolans styrelse att organisera en arena där två skolformer möts: Gymnasiesärskolan och gymnasieskolans individuella alternativ, som får namnet Opalen. Detta för att bättre kunna möta elevernas behov och erbjuda fler individanpassade lösningar. Opalen är en specialpedagogisk enhet för elever som inte finner sin plats inom den ordinarie gymnasieskolan. En del elever läser gymnasieskolans individuella alternativ, andra elever är mottagna i gymnasiesärskolan och läser då enligt gymnasiesärskolans plan eller blandar kurser från båda skolformerna. Studier på skolan varvas med praktik på arbetsplatser. Hösten 2011 överträffar efterfrågan på Opalen alla förväntningar och verksamheten utökas med en grupp. 56 elever. Finansiering: Kommunal skolpeng. Folkhögskola Folkhögskolan vänder sig till alla över 18 år. Deltagarna kan studera i ett eller flera år beroende på utbildningsbakgrund och studietakt. Folkhögskolans pedagogik utgår ifrån större temablock där läroplanens ämnen är integrerade. Därmed sätts studierna i ett större sammanhang. Folkhögskolan erbjuder en allmän linje som ger grundläggande behörighet till högskola. De två första åren fokuserar på kärnämnena och det sista året väljer deltagaren mellan två högskoleförberedande inriktningar; social och kulturestetisk. Folkhögskolan ger också kurser i svenska för invandrare. Kurserna är ettåriga och vänder sig till den som nått SFI-nivå C eller D. Kurserna har en tydlig yrkesmässig inriktning mot vård och omsorg respektive storkök och studierna varvas med praktik på och utanför skolan. Under hösten fick Stockholms Stadsmissions folkhögskola betygsrätt för Svenska för invandrare (SFI). Planering påbörjades och förmodad start av SFI-kurser sker under Under året har folkhögskolan även genomfört studiemotiverande orienteringskurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, med syfte att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta motivationen att utbilda sig. 148 deltagare. Andel elever som gick ut med grundläggande behörighet för högskoleutbildning: 86%. Finansiering: Stats- och landstingsbidrag samt Arbetsförmedlingen. 29

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Organisationskarta 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2014 i korthet 6 Lindra 7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

2014-09-18. Stockholms Stadsmission. Organisationsnummer 802003-1954. Ideell förening. Juridisk form. Vad vill Stockholms Stadmission uppnå?

2014-09-18. Stockholms Stadsmission. Organisationsnummer 802003-1954. Ideell förening. Juridisk form. Vad vill Stockholms Stadmission uppnå? Namn Stockholms Stadsmission Organisationsnummer 802003-1954 Juridisk form Ideell förening Vad vill Stockholms Stadmission uppnå? Ändamålsparagrafen ur stadgarna för Stockholms Stadsmission anger uppdrag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud).

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud). Stockholms Stadsmission Sociala Verksamhetsområdet Arbetsbeskrivning - Ombud Klaragården/Stadsmissionens Center Huvudarbetsuppgifter Genom ombudsmannaskap möjliggöra att deltagare får stöd, service och

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete Juni 2013 Johan Gärde 1 DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok INNEHÅLL 1. Kort bakgrund och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 2 Innehållsförteckning Skolöversikt

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer