Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014"

Transkript

1 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. Våren 2014 antogs Skåne Stadsmissions nya vision, verksamhetsidé, mål och strategier av styrelsen. Skåne Stadsmissions vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne Skåne Stadsmissions verksamhetsidé: Skåne Stadsmission ska arbeta lyhört och proaktivt med människor i utsatta livssituationer, akut och långsiktigt. Vi ska försvara mångfalden, synliggöra samhällets orättvisor och få enskilda individer och organisationer att engagera sig för förändring Mål: Levande värderingar Skåne Stadsmissions värderingar är drivkraften i arbetet och en viktig profilfråga för hela organisationen. Strategi Arbeta metodiskt och uthålligt med att inspirera, implementera och upprätthålla ett pågående samtal och dialog med styrelse, personal och volontärer i värdegrundande frågor som styr Skåne Stadsmissions dagliga arbete. Mål: Strategisk finansiering Skåne Stadsmission har effektiva strategier för övergripande finansiering. Strategi Genomföra relevanta ansökningar till fonder och stiftelser, institutioner och organisationer samt svara på relevanta upphandlingar från kommuner och landsting. Beakta och matcha de allt högre krav som ställs i ansökningsförfarandet och säkerställa finansiärers krav på uppföljning och utvärdering efterföljs på ett föredömligt och professionellt vis. Öka antalet samverkanspartners, gåvogivare och gåvor.

2 Mål: Påverka samhällsutvecklingen Skåne Stadsmission ökar medvetenheten och förståelsen för människors utsatthet, livsvillkor, behov och påverkar till förändring. Strategi Genom information och utbildning ska vi medvetet driva opinionsarbetet i frågor som vi har erfarenhet och kunskap om. Mål: Vara det självklara valet Skåne Stadsmission är den ledande aktören och det självklara valet för deltagare och kunder, samverkanspartners och finansiärer vad gäller trovärdighet, tillgänglighet, kontinuitet och kunskapsutveckling. Strategi Vi ska ständigt utveckla strukturer för byggande av förtroende för organisationen såväl internt som externt. Uppfylla krav på att kvalitativa effektmål uppnås, speciellt vad gäller deltagarinflytande och egenmakt för deltagarna i våra verksamheter. Medvetet arbeta för att motsvara förväntningar på såväl transparens som integritet. 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Skåne Stadsmission? Skåne Stadsmission är en enskild stiftelse, en egen juridisk person, med organisationsnummer De olika verksamheterna som genomförs på fyra olika orter i Skåne tillhör alla samma stiftelse. Det arbete som genomförs i stiftelsens olika sociala verksamheter ger effekter och resultat för de deltagare som besöker Skåne Stadsmission, både dagligen och mer sällan; både kort- och långsiktiga effekter. I det dagliga arbetet samverkar Skåne Stadsmission med en rad olika aktörer, t ex socialtjänst, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skola, Migrationsverket mfl, för att verka för det bästa stödet i varje enskild individs fall. Skåne Stadsmission är en av sju medlemsorganisationer i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Föreningen har bla som syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna, med fokus på frågor som handlar om utsatthet och utanförskap i Sverige. I olika strategiska och/eller rådgivande frågor, som är relevanta för vårt arbete och våra långsiktiga målsättningar, arbetar Skåne Stadsmission i nätverk, eller samverkar organisationen, t ex med Region Skåne, Malmö Högskola och andra viktiga aktörer. Skåne Stadsmission, i de flesta fall via medlemskapet i Riksföreningen, ingår i olika nätverk, t ex Famna, FEANTZA, nätverket med de nordiska stadsmissionerna, European Association of Urban Mission och City Mission World Association.

3 3. Vilka strategier har Skåne Stadsmission för att uppnå målen? Se under punkt 1 för Skåne Stadsmissions övergripande mål och strategier. Skåne Stadsmission gör årligen en verksamhetsplanering för varje social verksamhet, som b l a inkluderar mål, resultat, aktiviteter, uppföljning och utvärdering. Denna planering beslutas ytterst av stiftelsens styrelse, som också gör regelbunden uppföljning under verksamhetsåret. Både kvalitativa och kvantitativa mål och indikatorer definieras i verksamhetsplaneringen och följs upp regelbundet under året. Detta arbetssätt ger direkt kännedom om arbetets fortskridande och ger möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i de fall det framgår att effekter och resultat inte uppnår det som planerats. Flera olika sociala metoder används i det dagliga arbetet för att stödja varje individ på bästa sätt. Bredden och variationen i de sociala metoderna främjar en långsiktigt hållbar lösning i varje enskilt fall. Eftersom Skåne Stadsmission verkar i ett större övergripande sammanhang i samhället pågår en ständig dialog med olika relevanta aktörer för att vi ska nå organisationens långsiktiga mål, och därmed verka för en positiv förändring i samhället. 4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har Skåne Stadsmission för att vårt mål? Skåne Stadsmission har professionell och utbildad personal, med relevant kompetens och erfarenhet, som dagligen genomför ett socialt väl avvägt arbete i förhållande till de personer som söker sig till våra verksamheter. Det handlar dels om akut stöd för att lindra den direkta nöden men även om långsiktigt förändringsarbete i varje enskilt fall. I det dagliga arbetet verkar personalen för deltagarnas ökade egenmakt och för att de ska återta kontrollen över sina liv. Därtill har organisationen ca 60 aktiva volontärer som med varierande bakgrund och erfarenhet bidrar till arbetet på ett sätt som inte anställd personal kan göra, pga sitt uppdrag. Värdet av frivilliga krafter är stort då det förstärker de anställdas arbete, t e x vad gäller medmänskligt och respektfullt bemötande. Skåne Stadsmission söker hela tiden nya finansieringskällor och finansieringsmetoder som matchar de behovs som vi möter i våra sociala verksamheter. Detta främjar organisationens utveckling, både på kort och lång sikt. Det pågår en ständig dialog och ett samarbete med olika relevanta och viktiga externa aktörer. I varje enskilt fall främjar detta en personligt hållbar situation och lösning på lång sikt. Exempel på aktörer är socialtjänst, sjukvård, skola, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. Ur ett organisatoriskt perspektiv främjar samverkan med olika aktörer en hållbar utveckling av våra sociala verksamheter. Samtidigt gynnar samverkan och partnerskap dialogen kring de övergripande frågor och strukturer som karaktäriserar det sammanhang som vi verkar i. Exempel på aktörer är Region Skåne, Malmö Högskola mfl. 5. Hur vet vi om Skåne Stadsmission gör framsteg?

4 I de olika sociala verksamheterna genomförs regelbunden uppföljning utifrån uppsatta mål i den årliga verksamhetsplaneringen. De kvantitativa nyckeltalen handlar, exempelvis, om antal frukostgäster eller andra matgäster, antal nattgäster, antal patienter, antal boende, antal besök, antal enskilda stödsamtal, antal ombudsärenden, antal deltagare i aktiviteter/utflykter, antal klädombyten, antal kontakter med myndigheter mm. De kvalitativa indikatorerna handlar, exempelvis, om våra deltagares upplevda känsla av (ökad/förbättrad) egenmakt/påverkansmöjlighet/inflytande/tillgänglighet/grad av deltagande/bemötande/psykisk hälsa mm. Det är viktigt att nämna att, t e x en känsla av ökad egenmakt är personlig och såväl innehåll som mål definieras i varje enskilt fall. Det som mäts är graden eller känslan som personen upplever. I fallet med de kvalitativa indikatorerna förhåller de sig både till varje enskild individs situation och till våra deltagares uppfattning om det sociala arbete som genomförs dagligen i de olika verksamheterna i organisationen. Statistik, som är av intresse och av vikt för varje enskild verksamhet, förs dagligen och följs upp månadsvis i de olika verksamheterna, och på ledningsnivå. Det kvalitativa arbetet genomförs och följs upp utifrån brukarenkäter, möten med deltagare, enskilda samtal mm. Detta arbete genomförs ett par gånger per år i varje verksamhet. Det är deltagarnas upplevelse som leder oss i vårt dagliga och långsiktiga arbete. Utifrån dokumenterad statistik och kvalitativa resultat görs utvärdering och analys för framtida förändringar och förbättringar i de sociala verksamheterna. Dessa olika processer ger tillsammans en bas för lärande och utveckling. 6. Vad har Skåne Stadsmission åstadkommit så här långt? Enter Mötesplats, som idag är en integrerad del av vår ungdomsverksamhet Unga Forum som riktar sig till unga tjejer mellan 13 och 20 år. Verksamheten handlar om att ge stöd på olika sätt till besökarna. Det erbjuds individuellt stöd i form av stödsamtal, ombudsverksamhet och andra insatser som utgår från våra besökares önskemål. Den öppna verksamheten innebär gemensamma aktiviteter så som fysiska aktiviteter, kreativt skapande, utflyter med mera. Varje vecka erbjuder vi även läxhjälp och måltider. I arbetet med en utvärdering 2013 har en modell som togs fram i samband med ett nytt styrdokument för verksamheten använts. Vi har gjort enkäter med dem som regelbundet besökt verksamheten under året och vi har sammanställt relevant statistik och dokumentation. Detta tillsammans bildar underlaget för utvärderingen. Nedan presenteras resultaten utifrån de mål som är fastställda i styrdokumentet. Unga Forum finansieras genom gåvor från allmänheten, fonder, stiftelser, företag, föreningar och andra bidrag. Det innebär att gåvorna är en förutsättning för att Skåne Stadsmission ska kunna driva denna viktiga verksamhet.

5 Mål 1: Vara en fristad dit tjejer kan komma utan krav och bli sedda och bekräftade. För att fungera som en fristad för tjejer i behov så är tillgängligheten och flexibiliteten mycket viktig. Enters reguljära öppettider är måndagar och fredagar kl samt tisdagar, onsdagar och torsdagar kl Det finns personal på plats alla dagar i veckan från kl 8 och under dessa tider är det även möjligt att få samtal och annan individuell hjälp. I de genomförda enkäterna ställdes en rad frågor om bemötande och den allra största majoriteten (90%) placerar sig på den högsta delen av skalan, både vad gäller bemötande från personal och av andra tjejer. Här ingick även frågor om huruvida tjejerna känner att personalen har tid för dem och om de känner sig uppskattade och värdefulla. 90% upplever ett gott bemötande, att de känner sig sedda och bekräftade både av personal och andra deltagare En tjejs egna ord illustrerar precis det vi vill uppnå med att vara en fristad: Det är skönt att bara få vara. Det är skönt att inte ha krav på hur man ska vara Mål 2: Tjejer som kommer till Enter ska få ökade kunskaper och information om viktiga samhällsfunktioner och sina rättigheter. Under 2013 har vi haft flera olika temaveckor fulla med aktiviteter på teman som mänskliga rättigheter, kropp hälsa och sexualitet, privatekonomi mm. Vid dessa tillfällen har externa aktörer bjudits in flertalet gånger, tex: Barnombudsmannen, Elektra från Fryshuset, BRIS, Rädda Barnen, barnmorska från Ungdomsmottagningen mfl. Personalen har deltagit i flera olika kortare utbildningstillfällen, tex om Barnkonventionen, hot och våld i hederns namn och om sexuella övergrepp.

6 Mål 3: Målgruppen ska vara delaktiga och påverka verksamhetens utformning Det har varit tjejmöten en gång i månaden under hela året. På möten ger personalen information om olika saker som påverkar verksamheten, om saker som är på gång, kommande aktiviteter, personalförändringar m.m. Tjejerna kommer med egna förslag och önskemål om aktiviteter och annat. Alla tjejer har svarat att de upplever att de i någon utsträckning kan påverka verksamheten på Enter och att deras åsikter är betydelsefulla, samt att de får utrymme att uttrycka dem. Alla kan påverka! Mål 4: Tjejer som kommer till Enter ska få individuellt stöd i form av: ombudsverksamhet, enskilda samtal, stärkande av sociala nätverk och vägledning till ytterligare hjälp hos andra instanser. Under 2013 höll personalen på Enter 291 stödsamtal och i 29 ombudsärenden (den ordinarie målgruppen samt SFI-gruppen). Utöver detta har 200 tillfälliga insatser gjorts. Detta innebär tex: förklara innehållet i ett myndighetsbrev, boka tid på vårdcentral, ringa samtal till myndigheter, visa hur man söker lägenhet, skriva ansökan eller överklagan till socialtjänst eller migrationsverk. Majoriteten av alla som har besvarat enkäten anser att både deras psykiska och fysiska hälsa har blivit bättre sedan de började komma till verksamheten.

7 Min fysiska hälsa har blivit bättre sen jag kom till verksamheten Instämmer helt Instämmer mycket instämmer instämmer lite Instämmer inte 7% 14% 36% 29% 14% Min psykiska hälsa har blivit bättre sen jag kom till verksamheten Instämmer helt instämmer mycket Instämmer Instämmer lite Instämmer inte ej svarat på frågan 6% 14% 27% 20% 20% 13% När det gäller egenmakt upplever alla de som svarat på enkäter att Enter ger dem stöd så att de kan påverka sin livssituation till det bättre. Dock ser det lite spretigare ut när vi frågar om självförtroende och självkännedom. Fortfarande placerar sig majoriteten i toppen av skalan men några svar återspeglar att ingen förbättring har skett. Alla deltagarna känner till att det finns möjlighet att ha enskilda samtal på Enter och majoriteteten av de som besvarat enkäten har eller har haft enskilda samtal. De flesta upplever att de har stor nytta av kontakten. De flesta känner också till vår ombudsverksamhet och hälften av dem har också nyttjat sig av den. Majoriteten upplever också att de har haft nytta av ombudsverksamheten. När det gäller frågor kring nätverk upplever en fjärdedel att de har fått nya vänner och känner sig stärkta i sina kontakter med myndigheter och andra professionella. Dock upplever 43% att problem inom familjen eller de närmaste relationerna inte har förbättrats.

8 Jag anser att Enter ger mig stöd så att jag kan förbättra min livssituation Instämmer helt Instämmer något 0% Instämmer mycket Instämmer inte alls 21% 26% 53% Jag tycker att mitt självförtroende har ökat under min tid på Enter Instämmer helt instämmer Instämmer inte 6% Instämmer mycket instämmer lite 13% 14% 47% 20% Mål 5: Tjejer som kommer till Enter ska få ökade möjligheter till ett värdigt och hoppfullt vuxenliv bl.a. genom stöd i skolgång och utbildning. Under 2013 har 123 läxhjälpstillfällen erbjudits på Enter. Och alla som har besvarat enkäten tycker att läxhjälpen har bidragit till att förbättra deras skolresultat i någon mån. I ombudsarbetet har vi haft flera skolrelaterade fall där vi arbetat för att tjejen ska ha rätt till en välfungerande skolgång med kvalitet.

2014-09-18. Stockholms Stadsmission. Organisationsnummer 802003-1954. Ideell förening. Juridisk form. Vad vill Stockholms Stadmission uppnå?

2014-09-18. Stockholms Stadsmission. Organisationsnummer 802003-1954. Ideell förening. Juridisk form. Vad vill Stockholms Stadmission uppnå? Namn Stockholms Stadsmission Organisationsnummer 802003-1954 Juridisk form Ideell förening Vad vill Stockholms Stadmission uppnå? Ändamålsparagrafen ur stadgarna för Stockholms Stadsmission anger uppdrag

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1

ÅRSREDOVISNING 2011. Organisationsnummer 802003-1954 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Organisationsnummer 802003-1954 1 2 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2011 i korthet 6-7 Direktor har ordet 8-9 Social verksamhet;

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer 2011 Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tel. 08-442 99 30 Fax 08-612 73 25 info@roks.se www.roks.se Roks 2011 Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm www.roks.se

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG Kent Ericsson Patricia Ericsson En rapport från EU-Projekt STEPS/Lidingö Program Handikapp & Omsorg Pedagogiska

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer