Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet."

Transkript

1 Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar) med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet syftar till att öka kunskaperna kring hur hög sjukfrånvaro kan förebyggas. I projektet deltar Skurups kommun och företagen JM Bygg och Teleresurs AB. Projektet har genomfört en mobiliseringsfas som identifierat behoven av utveckling avseende såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Detta har resulterat i en aktivitetsplan med såväl gemensamma som företagsspecifika aktiviteter för de deltagande verksamheterna. För företaget Teleresurs består de företagsspecifika aktiviteterna bl a av ett omfattande utbildningsprogram som vänder sig till såväl ledare som medarbetare. Denna anbudsförfrågan avser dessa aktiviteter. 2. Teleresurs AB Teleresurs ingår i koncernen Resurs Holding och erbjuder tjänster inom områdena kundtjänst, ordermottagning, försäljning, telemarketing och växelhantering. Företaget har ca 130 anställda varav merparten på huvudkontoret i Helsingborg. En filial med ca 30 medarbetare finns även i Västerås. 3. Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet vänder sig till tre olika målgrupper, chefer, kvalitets- och utbildningsansvariga samt kommunikatörer/handläggare. Ett övergripande mål är att programmet ska bidra till att minska medarbetarnas mentala belastning under arbetsdagen. Detta baseras på att vi under mobiliseringsfasen identifierat att Teleresurs medarbetare upplever att de inte har krafter kvar efter en arbetsdag och inte hinner återhämta sig mellan arbetspassen, vilket också hänger ihop med en hög sjukfrånvaro. Utbildningen ska involvera medarbetare på alla nivåer i organisationen för att säkra att insatsen går i linje med verksamhetens mål och att resultaten tas tillvara efter insatserna.

2 3.1 Utbildning för chefer (uppskattat till 6 dagar) Denna utbildning syftar till att skapa förutsättningar för chefer med personalansvar att bedriva ett motiverande och coachande ledarskap som främjar hälsa och trivsel. Leverantören kommer få ta del av den förstudie som påvisar faktorer som av medarbetarna upplevs som viktiga i ledarskapet, så som lyhörda och vänliga ledare, schemaläggning och gemenskap. Parallellt med denna utbildning kommer cheferna att delta i ett ledarutvecklingsprogram med inriktning på hälsofrämjande ledarskap som utförs av AB Previa (se bilaga). Innehållet som här efterfrågas ska därför inriktas mer på grundläggande chefs-/ledarskap Deltagare Vi utgår här från att det framför allt är de chefer som inom Teleresurs benämns som gruppchefer som kommer att delta i utbildningen men även andra chefer kan bli aktuella. Innehållet anpassas dock framför allt efter gruppchefernas behov. Gruppcheferna ansvarar för ca anställda och är organisatoriskt underställda den operativa chefen som rapporterar direkt till VD. Många har arbetat en längre tid som chef men ej tidigare genomgått utbildning. Medelåldern är relativt låg och man genomgår en omfattande organisations- och kulturförändring i företaget Ledningsgruppens delaktighet För att säkerställa att det finns förutsättningar att ta tillvara resultatet av utbildningen skall utbildningen på lämpligt sätt involvera Teleresurs ledningsgrupp. Syftet är att skapa samsyn mellan deltagande chefer och deras chefer kring synsätt, eventuella förändringar och handlingsplaner. Ledningsgruppen har möjlighet att avsätta 8 timmar för delaktighet i utbildningen plus eventuell interntid i samband med hemuppgifter. I anbudet ska beskrivas på vilket sätt ledningsgruppen ska involveras för bästa resultat Samordning med övriga aktiviteter Leverantören skall involvera kursledarna från Previas utbildning i hälsofrämjande ledarskap för att säkerställa att utbildningarna på bästa sätt kompletterar varandra och för att om möjligt skapa synergieffekter.

3 3.2 Utbildning för kvalitets- och utbildningsgruppen (uppskattat till 4 dagar) Denna utbildning syftar till att skapa förutsättningar för medarbetarna i kvalitets- och utbildningsgruppen att bidra till att kommunikatörerna/handläggarna löpande utvecklas i sin yrkesroll. Det ska även bidra till att ge deltagarna verktyg för att förbättra sin egen arbetsmetodik i syfte att skapa en effektiv grupp som mår bra och trivs med sitt arbete Deltagare Kvalitets- och utbildningsgruppen ansvarar för kvaliteten i Teleresurs uppdrag samt utbildning av kommunikatörerna. I praktiken innebär det att de dels ser till att medarbetarna får den produkt- och systemkunskap som krävs för att hantera de inkommande samtalen och dels arbetar med exempelvis medlyssning för att säkerställa och utveckla kvaliteten vad gäller service och försäljning. De har viss kundkontakt samt en roll som ledare och coach i utbildningsgruppen men utan personalansvar. 3.3 Utbildning för kommunikatörer/handläggare (uppskattat till 2 dagar) Denna aktivitet syftar till att skapa utveckling i arbetsrollen genom att ge medarbetarna ökade kunskaper och verktyg som bidrar till såväl ökad kvalitet i arbetet som minskad stress under arbetsdagen. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska känna sig säkrare i sin yrkesroll och olika kundsituationer. Bakgrundsidén bygger på att skapa förutsättningar att själv kunna påverka hur man hanterar den stress man utsätts för Deltagare Kommunikatörer/handläggarnas arbetsuppgifter består av att framför allt svara i telefon för att hantera olika företags kundtjänstärenden, men även att besvara mail, chatt och andra förekommande arbetsuppgifter i uppdragen. Man har höga krav på att leverera såväl hög kvalitet (service och försäljning) som hög kvantitet (stort antal samtal) vilket kan upplevas som oförenligt och skapa stress. 4. Utbildningarnas innehåll och upplägg Utbildningarna skall vara uppdelade på flera tillfällen och varvas med hemuppgifter. Innehållet skall bestå av såväl teori som praktiska övningar. I anbudet skall en idéskiss på upplägg och exempel på hemuppgifter och övningar som efter upphandlingen detaljanpassas efter företagets behov. En viktig del för att resultatet ska kunna tas tillvara efter utbildningen är att det finns en samsyn och förståelse för sammanhanget när det gäller förhållningsätt och prioriteringar. Vi vill därför att det ska finnas en tydlig röd tråd genom hela programmet för de olika grupperna i organisationen. Hur detta ska uppnås skall redovisas i anbudet. Som en del i detta ser vi det som en fördel om en och samma, eller kanske ett team av två kursledare kan åta sig samtliga utbildningar för att få en övergripande kunskap om bolaget.

4 5. Kursledare De kursledare som anlitas för uppdraget skall ha stor erfarenhet av såväl telefonförsäljning som utveckling av ledare. En fördel är om kursledaren/ledarna även har specifik erfarenhet från callcenterverksamhet. Till anbudet skall CVn på aktuella kursledare samt den kursutvärdering som ni vanligtvis använder bifogas. Vi vill även se aktuella kursledares genomsnittsbetyg på dennes senast 5 genomförda kurser. 6. Utvärdering Som komplement till leverantörens egna utvärdering kommer Previa att ta fram ett paket med diskussionsfrågor samt ett kort enkätformulär. Dessa kommer att belysa frågor kopplat till utbildningens koppling till verksamhetsmålen samt förutsättningar och utmaningar att ta tillvara på de nya kunskaperna när man är tillbaka på arbetsplatsen. Som leverantör åtar ni er att avsätta tid (beräknat till ca minuter) av utbildningen för att gå igenom dessa frågeställningar. Ni åtar er också att sammanställa resultatet (ex. skriva ner noteringar från blädderblock, komplettera med en kortfattad sammanfattning av hur ni uppfattat diskussionerna samt bifoga ifyllda enkäter) och översända detta till Previa. 7. Tid och plats Utbildningarna ska genomföras under perioden februari/mars till augusti/början av september. Leverantören skall kunna påvisa att det finns resurser för att påbörja och slutföra programmet under den här perioden. Exakta datum och tider överenskommes i samband med tecknandet av avtal. 8. Prissättning Vi önskar att priserna redovisas för kursledare per dag för hela gruppen, litteratur per styck (redovisa även om kursmaterialet krävs till samtliga deltagare för att användas i genomförandet av utbildningen eller om det räcker med ett antal referensex. som gruppen kan dela på för att kunna referera till efter utbildningen) och lokal per dag för de respektive utbildningarna. Grupperna i ledarutbildningen och utbildningen för kvalitets- och utbildningsgruppen kommer att vara <10 personer. Grupperna för handläggare och kommunikatörer beräknar vi till ca personer.

5 9. Fakturering Fakturor ska ställas till: AB Previa Box Strömsund Referens: ALERT På alla fakturor ska följande framgå följande: Vad fakturan avser Vart och när arbetet har utförts Vem/vilka som deltagit i arbetet Betalningsvillkor är 30 dgr netto. Samtliga priser ska redovisas exklusive lagstadgad moms. 10. Deltagarrapportering Deltagare i aktiviteten ska redovisas med namn, personnummer och antal timmar aktiviteten pågått. Om deltagaren har avbrutit aktiviteten ska orsak noteras. Uppgifterna kommer att rapporteras till SCB som ansvarar för statistiken i utvärderingen av socialfondsprogrammet. Personer som ej vill lämna ut sitt personnummer kan ej heller delta i aktiviteten. 11. Jämställdhet och tillgänglighet I Alert-projektet, liksom i alla andra projekt som är medfinansierade av Svenska ESF-rådet, har vi ett särskilt fokus på jämställdhet och tillgänglighet. Med jämställdhet menar vi jämställdhet mellan könen. Leverantörer av tjänst till Alertprojektet skall i anbudet ge exempel på hur genusperspektivet kommer att lyftas i workshops, seminarier, utbildningar och utbildningsmaterial. Med tillgänglighet menar vi tillgänglighet till lokaler och till information. Leverantör av tjänst till Alert-projektet skall sträva efter att alla, oavsett funktionshinder, har möjlighet att delta i workshops, seminarier och utbildningar på lika villkor, samt att likaledes kunna inhämta informationen i ett utbildningsmaterial. Projektledningen tar på sig ansvaret att informera leverantören om deltagares kända funktionshinder för att underlätta för leverantören att leva upp till tillgänglighetskravet. 12. Offentliggörande av finansiering från Socialfonden Projekt som finansieras av Socialfonden är skyldiga att informera om (offentliggöra) denna finansiering. Skyltar och dekaler med EU-logotypen ska sättas upp på de platser där projektet bedrivs. Den ska också finnas med på allt material som framställs inom ramen för projektet. Deltagarna ska även muntligen i samband med aktiviteter informeras om att projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Logotyp kan hämtas och dekaler kan beställas kostnadsfritt på.

6 13. Material Material som framställs för Alert-projektet ska skickas över digitalt eller som kopia för arkivering till: AB Previa Helena Eneroth Scheelevägen Lund Alternativt till mail: 14. Övriga villkor Leverantören skall inneha F-skattsedel och ha god ekonomisk soliditet. Som leverantör till ALERT-projektet förbinder ni er till att följa ovanstående krav avseende rapportering och offentliggörande. Om Europeiska Socialfonden ej godkänner kostnaden pga att dessa krav inte fullföljts blir ni som leverantör återbetalningsskyldiga mot ALERTprojektet. Återbetalningen avser då hela det fakturerade beloppet som ej godkänts av ESF. 15. Frågor Frågor kring anbudet besvaras av Charlotta Ringmar, tel: , Helena Eneroth, tel: , Anbudstid Anbudet skickas per mail till samt senast den 10/ Med vänliga hälsningar AB Previa, ALERT Charlotta Ringmar / Helena Eneroth

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer