STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå"

Transkript

1 STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå Text och foto: Elisabeth Kempemo frilansjournalist, Stockholm Att utveckla sitt vardagsnära ledarskap och samtidigt ta högskolepoäng. Det är nu möjligt på Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildningsenhet som sedan våren 2009 bedriver ledarskapsutbildningar i samarbete med konsultföretaget STQM Management. Det jag sökte var en kurs som skulle hjälpa mig att granska och utveckla mitt ledarskap och sätta det i relation till nutida forskning och en modern syn på ledarskap, säger Lena Thosteman, enhetschef inom Socialtjänsten i Simrishamn, som nu går andra terminen på kursen Strategiskt och operativt ledarskap. Jag jämförde kurser på mängder av högskolor i Sverige och fastnade direkt för detta upplägg, som kändes som något helt nytt i högskolevärlden. 110 chefer har redan gått någon av de fem kurser som getts under hösten i Värdebaserat ledarskap respektive Strategiskt och operativt ledarskap. Hösten 2010 kommer även en Projektledarutbildning. Detta nya, kopplingen mellan akademisk kunskap och det personliga ledarskapet, är en naturlig del av STQMs sätt att arbeta, säger Kjell Ekbladh, VD på STQM: Utbildningen vid Ersta Sköndal högskola bygger på aktuell forskning inom management, organisationslära och beteendepsykologi. Föreläsarna håller en mycket vardagsnära dialog med deltagarna. Vi samtalar om praktiska metoder och verktyg så att de mellan kursdagarna successivt kan tillämpa kunskaperna i sin egen vardag. Just detta att kontinuerligt knyta de teoretiska kunskaperna till den praktiska verksamheten är ett genomgående tema för alla kurserna. Utbildningen innehåller föreläsningsinslag, grupparbeten, diskussioner och praktiska övningar, som gör att kursdeltagarna måste reflektera mycket över sig egen erfarenhet, och hur de är som ledare. Undervisning om det personliga ledarskapet kompletteras med till exempel metoder för verksamhetsplanering, förbättringsarbete och teamutveckling. Under kursens gång är vi hela tiden lyhörda för vilka aktuella frågor kursdeltagarna vill ta upp, fortsätter Kjell. På så sätt kan man säga att varje kurs präglas av deltagarna. Föreläsare ur verkligheten Föreläsarna är inte bara akademiskt välutbildade utan har också lång erfarenhet från chefs- och ledarskap och som ledarutvecklare inom både näringsliv och offentlig sektor. Kurserna byggs upp utifrån 22

2 utbildningar hos kunder på den öppna marknaden. Det märks, menar Dana Hagström, arbetsledare på Socialförvaltningen Huddinge kommun, som gick kursen Värdebaserat ledarskap i höstas: Denna kurs skiljer sig från andra genom att den är så verklighetsanknuten. Det märks att lärarna har erfarenhet från ledningspositioner i verkliga livet. De uppmuntrar oss hela tiden att ta fram egna exempel och diskutera dem. Det är ingen skolbokskunskap vi får med oss utan vi utvecklar ett verklighetsförankrat sätt att tänka kring ledarskap. När en kursdeltagare kommer tillbaka och säger, med lysande ögon: Det vi pratade om sist fick jag användning för direkt, dagen efter kursen, då känns det härligt, säger Kjell. Beställningsuppdrag eller öppen kurs Kursen Värdebaserat ledarskap blev redan vid starten i våras populär och Stockholm Stad, tillsammans med 11 kranskommuner, beställde sex kurser. Kursen ges inom ramen för ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla ledarskapet inom vård och omsorg. Kurserna ger 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart med en kursdag i månaden för att deltagarna ska kunna utbilda sig och samtidigt arbeta heltid. Kenneth Lindström, som varit chef inom vård och omsorg i 20 år och nu arbetar som enhetschef inom Sollentuna dagliga verksamhet, deltog i kursen under hösten: Det har varit värdefullt att möta chefer från så många olika områden inom omsorgen. Det har gett upphov till väldigt intressanta diskussioner och inblick i hur man kan lösa olika situationer. Den här kursen sätter nya, större perspektiv på ledarskapet, den ger en fördjupad förståelse och nya infallsvinklar kring varför människor agerar olika i olika situationer. Verklighetsnära och utvecklande. Fyra av över 100 chefer inom vård och omsorg som gått kursen i Värdebaserat ledarskap på Ersta Sköndal högskola. Fr v Saousan Al Merai, Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning, Dana Hagström, Huddinge kommun, SvenÅke Alveving, Stockholms stad och Kenneth Lindström, Sollentuna kommun. Ja, det är så viktigt att få utvecklas som chef, tillägger Dana Hagström. På arbetsplatsen är man utsatt, här i klassrummet är det en trygg situation där man kan prata om olika svåra situationer utan att behöva bli personligt involverad. Inom vården finns en uppfattning om att man ska vara vårdande och den ledande rollen kommer lätt i skymundan. Eftersom utbildningen är så verklighetsförankrad tycker jag att även anställda kan ha nytta av delar av den, till exempel teamarbete och konflikter, tillägger Saousan Al Merai, biträdande enhetschef 23

3 vid Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning, som också går kursen Värdebaserat ledarskap. Kursen Strategiskt och operativt ledarskap (15 hp) ges detta läsår som en öppen kurs och pågår under två terminer. Här deltar en blandning av deltagare från olika samhällssektorer. Blandningen ger en mångfald, säger Lena Thosteman, som fått många aha-upplevelser i diskussionerna med kursdeltagare som arbetar inom näringslivet. Kursen kan också ges som uppdragsbeställning. Personlig utveckling genom ledarrapporter Alla kurser är utformade så att varje deltagare får en personlig ledarutvecklingsrapport genom verktyget Insights Discovery. Rapporten ger ökad självkännedom genom att beskriva individens beteende med utgångspunkt i olika personlighetstyper. Målet är att utveckla individens förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa förståelse för olikheter. Vi fick redan den första dagen göra en personlig ledarprofil, berättar Dana. Det gav otroligt mycket insikt, inte bara kring den egna ledarstilen utan också om hur andra kan vara. Jag gick hem och tänkte: Aha, det är därför jag haft sådana svårigheter med den personen, han är ju min motsatta personlighetstyp! I kursen Strategiskt och operativt ledarskap, som ges på avancerad nivå, ingår ytterligare en personlig ledarrapport som tar sin utgångspunkt i individens värderings- och tankemönster* (sid 26). Rapporten följs upp av personliga e-brev varannan vecka. Kursen har redan blivit en enorm personlig resa för mig, säger Lena Thosteman. De två individuella personprofilerna visar hurdan man är som ledare. De personliga e-breven ger mig uppgifter som kopplar samman mina egenskaper till det 24 Det är ingen skolbokskunskap vi får med oss utan vi utvecklar ett verklighetsförankrat sätt att tänka kring ledarskap, säger Dana Hagström, arbetsledare på Socialförvaltningen, Huddinge kommun (till vänster) som gått kursen Värdebaserat ledarskap tillsammans med Saousan Al Merai, biträdande enhetschef, Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning. praktiska arbetet som chef och hjälper mig att prova nya vägar. Det har varit helt fantastiskt utvecklande. Det värdebaserade ledarskapet Värderingsgrunder och etik kommer alltmer i fokus när det gäller ledarutveckling inom både offentlig, ideell och privat sektor. För STQM har dessa mjuka frågor alltid haft en central roll, liksom på Ersta Sköndal högskola. Vårt samarbete med Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildning bottnar i att vi delar den etiska grundsyn som Ersta står för vad gäller etik och värdegrund för individer och organisationer, förklarar Kjell Ekbladh. Som särskild etikföreläsare finns också docent Erik Blennberger, etikforskare inom Ersta Sköndal högskola. Värderingar, etik och moral ligger som en grund i utbildningen, berättar Kenneth Lindström. Det handlar först och främst om att förstå sina egna värderingar; vad som driver mig och hur andra kan uppfatta mig. Med den insikten kan man

4 Den här kursen sätter nya, större perspektiv på ledarskapet, den ger en fördjupad förståelse kring varför människor agerar olika i olika situationer, säger Kenneth Lindström (t v), enhetschef inom Sollentuna dagliga verksamhet, som gått kursen i Värdebaserat ledarskap tillsammans med Sven-Åke Alveving, biträdande enhetschef på en gruppbostad på Kungsholmen. också lättare lära sig att styra in på andra sätt, som kanske är bättre. Att lära sig situationsanpassa sitt ledarskap helt enkelt. Ja, det är mycket fokus på mjuka värden, som inte kommer upp så ofta annars när man talar ledarskap säger Sven-Åke Alveving, biträdande enhetschef på en gruppbostad på Kungsholmen. Vi diskuterar våra egna värderingar och andras och får en fördjupad förståelse för olikheter. Ledarprofilen Insights Discovery har gett mig en bra bas att förstå varför jag handlar som jag gör. Som ny i chefsrollen har jag fått många aha-upplevelser. Examensarbeten och tentamen För STQM, ett konsult- och utbildningsföretag med över 10 års erfarenhet från ledarutveckling och organisationsutveckling, är det första gången att ledarutbilda med högskolans krav på litteratur, examensarbeten och tentamen. Avtalet med Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildningsenhet är en spännande utmaning för oss, där vi anpassar våra utbildningar så att de fungerar mot högskolans krav på omfång, fördjupning och akademisk kvalitet, säger Kjell sidor aktuell ledarlitteratur ingår i 7,5 poängskursen, 2000 sidor för 15 poäng. Under kursens gång får kursdeltagarna skriftliga hemuppgifter som oftast handlar om att tillämpa kunskaperna i vardagen och beskriva sådana situationer. Dessa hemuppgifter är också ett vägledande stöd för det skriftliga examensarbetet som kursdeltagarna arbetar med successivt under utbildningen. Dessutom ingår en muntlig examensdag, som bygger på gruppdiskussioner om kurslitteraturen. Hemuppgifterna och uppsatsen hjälper en att summera det man lärt sig och tänka till kring hur man kan använda kunskapen, säger Saousan. Här kommer ofta etikfrågor upp, hur man på bästa sätt ska lösa olika situationer i vardagen. Det är bra att kursen ger högskolepoäng, menar Kenneth. Det blir mycket mer seriöst och man tvingas att ta sig tiden att läsa litteraturen. Det är viktigt att man har en viss studievana, det kan bli tufft annars. Utvärderingar och hög kvalitet Varje kursdag utvärderas skriftligt och efter slutförd kurs gör Ersta Sköndal en slutgiltig utvärdering. Utvärderingarna är bland de bästa vi haft på skolan säger Pablo Dahlin, enhetschef på Uppdragsutbildningsenheten. Det finns en hög kvalitetsmedvetenhet i STQMs organisation och en mycket god samarbetsförmåga. Jag ville prioritera om i vårt utbud av ledarskapsutbildningar och utveckla innehållet. STQM är uppdaterade med det som händer inom ledarskap idag och känns moderna och professionella i sitt sätt att arbeta. Det har varit stor efterfrågan på de nya kurserna, redan under det första året har sju kurser getts. Jag ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete där även fler kurser ska erbjudas marknaden. 25

5 Kjell Ekbladh, STQM, undervisar sedan i våras i ledarskap på Ersta Sköndal högskola. Vi håller en mycket vardagsnära dialog med deltagarna, vi samtalar om praktiska metoder och verktyg så att de kan tillämpa kunskaperna i sin egen vardag. All undervisning kopplas till aktuell forskning. Kurser startar kontinuerligt allteftersom intresseanmälningar kommer in. Ersta Sköndals högskola i Stockholm kan i samarbete med STQM också ge dessa kurser på andra håll i landet vid efterfrågan. Bjuder på sig själva Suzanne Gieser, en av lärarna från STQM, som i över 10 år arbetat med beteendeve- tenskapliga utbildningar på högskolenivå, har hållit i en del av kursdagarna. Hon tycker att den första terminen blivit en fantastisk start för de nya ledarutbildningarna: Engagemanget bland kursdeltagarna har varit starkt med ett givande och tagande, säger Suzanne. Ofta har det blivit intensiva diskussioner, ibland rejäla debatter. Det känns verkligen roligt att i samarbete Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildningsenhet Kjell Ekbladh och STQM Kjell Ekbladh har lång chefserfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Kjell har bland annat arbetat som vd, personalchef, ekonomichef och i ledningen för Karolinska sjukhuset och för en socialförvaltning. Under snart 15 år har Kjell arbetat med ledarutveckling och verksamhetsutveckling startade Kjell STQM med inriktningen att arbeta med utbildning och konsulttjänster inom verksamhetsutveckling utifrån en helhetssyn. Idag har STQM 11 medarbetare. Se Uppdragsutbildningsenheten, som är en del av Ersta Sköndal högskola, erbjuder fortbildning och vidareutbildning som vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden inom exempelvis socialt arbete, vård, omsorg, kyrkor och ideella organisationer. Enheten vill med sina kurser ge möjligheter till fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom aktuella ämnesområden samt ge verktyg för de olika yrkesrollerna och verksamheterna. 26

6 med Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildningsenhet få vara med och utveckla svenskt ledarskap på det här sättet. Det finns stor kunskap hos lärarna, avslutar Kenneth. De har en seriös grund men de bjuder mycket på sig själva samtidigt. Vi har haft roligt och utvecklats samtidigt! Ja, verkligen, instämmer Dana, och jag har fått mycket bekräftelse som chef, att jag är inne på rätt spår, och känt mig väldigt uppmuntrad. Alla i ledande positioner inom vård och omsorg borde gå den här kursen. För mer information om kurser se eller * Kartläggning av individens tanke- och värderingsmönster görs inom ramen för den axiologiska vetenskapsgrenen. Den har sin grund i professor Robert Hartmans forskning om värdeteori. Ordet axiologi kommer från axiom värdelära. Läs mer om axiologi på eller på 27

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven

Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven U T V Ä R D E R I N G Retorikprogrammet Kommunikativt ledarskap Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven Örebro universitet december 2014 Innehåll Inledning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer