Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark"

Transkript

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDKRAFTPARK AB Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark FCG DESIGN OCH PLANERING AB

2

3 Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROJEKTOMRÅDE PLANERINGSUPPDRAGETS BAKGRUND MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANERINGEN UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN PLANER SOM BERÖR OMRÅDET Riksomfattande mål för områdesanvändning Österbottens landskapsplan Etapplandskapsplaner General- och detaljplaner Byggnadsordning ANKNYTNING TILL ANDRA VINDKRAFTPROJEKT Vindkraftparker i drift i näromgivningen Vindkraftparker som planeras i näromgivningen UTFÖRDA UTREDNINGAR KONSEKVENSBEDÖMNING DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN TIDTABELL... 14

4 1 (15) Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark 1 KONTAKTUPPGIFTER Korsnäs kommun Strandvägen Korsnäs, Finland Ulf Granås, teknisk chef FCG Design och planering Ab Företagaregatan 14 / PB Vasa Satu Taskinen Projektchef Kristina Salomaa Planerare VindIn Ab Oy Adress: Närpesvägen Närpes Finland Kontaktperson: Christina Hillforth Telefon: E-post:

5 2 (15) 2 AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 3 PROJEKTOMRÅDE Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) 63 skall ett program för deltagande utarbetas gällande planens huvudmål och planeringens gång, växelverkan och tidtabell. I programmet för deltagande beskrivs även utgångspunkterna för planeringen samt utredningar och planens konsekvenser. Programmet för deltagande kan vid behov kompletteras under planeringens gång. Planläggningsområdet är cirka 800 ha stort och är beläget i Österbotten i Korsnäs kommun, öster om Korsnäs kommuncentrum. Strandvägen (673) löper intill planeområdet på den västra och norra sidan. I förhållande till vindkraftverken är avståndet till kommuncentrum cirka 2 kilometer och avståndet till Strandvägen som närmast cirka 1,7 kilometer. Avståndet till Malax kommungräns från planläggningsområdet är cirka fyra kilometer mot öst. Figur 3.1. Planområdet är beläget öster om Korsnäs kommuncentrum. 4 PLANERINGSUPPDRAGETS BAKGRUND VindIn Ab Oy och Edsvik Vindkraftpark Ab planerar uppföra en vindkraftpark bestående av nio (9) vindkraftverk öster om Korsnäs kommuncentrum. Planläggningstillstånd för vindkraft har beviljats på Korsnäs kommunstyrelses sammanträde för området Edsvik i södra Poikel (KST 277) samt för

6 3 (15) området Korsnäs Kyrka (KST 278) i norra Poikel. och bedömning för Korsnäs Kyrka vindkraftpark var framlagd under , efter vilket vindkraftparkens namn har ändrats till Norra Poikel vindkraftpark. Program för deltagande för området Södra Poikel (Edsvik) var framlagd till påseende under Korsnäs kommunstyrelse har under sitt sammanträde (KST 233) beslutat att planläggningen för vindkraftparkerna Norra Poikel och Södra Poikel går vidare som en gemensam delgeneralplan vid namn Poikel vindkraftpark. ELY-centralen i Södra Österbotten har beslutat att ett miljökonsekvensförfarande inte behöver tillämpas för de separata projekten (Norra Poikel och Södra Poikel ). Motiveringen för besluten grundar på MBK-lagen som från och med inte fodrar en miljökonsekvensbedömning när projektet omfattar mindre än 10 vindkraftverk eller en sammanlagd effekt på under 30 MW. Beslutet innebär att konsekvenserna för projektet kan utvärderas i samband med delgeneralplaneringen. Markägare på området är Korsnäs församling samt privatpersoner. Projektörerna VindIn Ab Oy samt Edsvik Vindkraftpark Ab har ingått arrendeavtal med markägarna på området. Vid uppbyggnad och underhåll av vindkraftparken utnyttjar man huvudsakligen de nuvarande skogsvägarna samt förstärker dem grundligt. Man bygger nya stickvägar på planeringsområdet för varje turbinplats. Parallellt med planläggningen pågår projektets EMV-byggnadslovförfarande. I EMVförfarande bedöms behovet och konsekvenserna av vindkraftparkens 110 kv ledningar. EMV-ansökan riktas till Energimarknadsverket. 110 kv kraftledningen planeras preliminärt ansluta vindkraftsparken till elstationen i Petalax. På projektområdet finns inga delgeneral- eller detaljplaner med rättsverkningar. Området bör planläggas med delgeneralplan så att den ska kunna utnyttjas som grund för beviljande av bygglov för vindkraftverk enligt delgeneralplanen (MBL 77a ). 5 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANERINGEN Målsättningen med delgeneralplanen är att möjliggöra uppförandet av Poikel vindkraftpark i Korsnäs kommun med beaktande av naturvärden på planområdet samt miljökonsekvenser. Målsättningen med vindkraftparken är i sin tur att främja de klimatpolitiska mål Finland har bundit sig till. Finlands mål är att höja den mängd energi som produceras med vindkraft från nuvarande knappa 500 MW till MW fram till år (VTT 2014) Under planläggningen strävar man även till att beakta möjliga andra behov för områdesanvändningen samt de målsättningar som uppstår under planeprocessens gång. Delgeneralplanen uppgörs så att man på dess grund kan bevilja bygglov för vindkraftverken enligt MBL 77a. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkan och godkänns av Korsnäs kommunfullmäktige. 6 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN Följande krav på generalplanens innehåll enligt 39 i Markanvändnings- och bygglagen skall speciellt beaktas: att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomiskt och ekologiskt hållbar,

7 4 (15) att trafiken samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt, att miljöolägenheterna minskas, att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen som trädde i kraft skall beaktas och främjas vid all planläggning. Utvecklingsbehoven för landskapet, regionen och kommunerna. En ändring av markanvändnings- och bygglagen (MBL) som berör vindkraftsbyggande trädde i kraft Lagändringen möjliggör beviljandet av bygglov för vindkraftverk direkt på basen av generalplanen. Enligt MBL 77 a 1 mom. bygglov kan beviljas för uppförande av vindkraftverk, om det i en generalplan med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller en del av den får användas som grund för beviljande av bygglov. I MBL 77 b finns angett särskilda krav på innehållet i en generalplan som gäller utbyggnad av vindkraft. När en sådan plan utarbetas ska det, utöver vad som annars föreskrivs om generalplaner, ses till att: generalplanen styr byggandet och annan områdesanvändning på området tillräckligt, den planerade utbyggnaden av vindkraft och annan planerad markanvändning lämpar sig för landskapet och omgivningen, det är möjligt att ordna vindkraftverkets tekniska service och elöverföring Om en i 77 a avsedd generalplan som styr utbyggnad av vindkraft utarbetas i huvudsak påkallad av ett enskilt intresse och på initiativ av den sammanslutning som inleder vindkraftsprojektet eller på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, kan kommunen hos denne helt eller delvis ta ut kostnaderna för utarbetandet av generalplanen. Kommunen godkänner principerna för avgiften och sättet och tidpunkten för uttagandet av avgiften särskilt för varje planområde. (MBL 77c) Planeringsområdets nuläge Planeringsområdet är beläget vid kusten av Gloppet och Norrifjärden. Planområdet är till sin topografi låglänt. Planläggningsområdet består i huvudsak av skogsbruksdominerad mark. På planområdet finns även Stormossens återvinningsstation i samband med Edsvik gamla avstjälpningsplats. Bebyggelsen i omgivningen är koncentrerad till Korsnäs kommuncentrum i väst och Korsbäck by i öst. Inom 1,5 kilometer från de planerade kraftverken finns det enligt Lantmäteriverkets databas 23 fasta bostäder och 1 fritidsbostad. Norr om planområdet finns en pälsfarm. Enligt YKR 2010 klassificeras planområdet delvis som landsbygd medan de mittersta delarna av planområdet inte har klassificerats. Korsnäs kommuncentrum är klassat som en tätort, Korsbäck och Bjurbäck som byar och Västanlid norr om planområdet som en liten by.

8 5 (15) Figur 6.1. Bosättning och samhällsstruktur kring planområdet. 7 PLANER SOM BERÖR OMRÅDET 7.1 Riksomfattande mål för områdesanvändning De statliga och kommunala myndigheterna ska beakta de riksomfattande målen för områdesanvändning (Statsrådets beslut , de justerade målen vann laga kraft ) samt främja förverkligandet av dem. Myndigheterna ska också bedöma konsekvenserna av sina åtgärder sett ur de riksomfattande målen för områdesanvändningens perspektiv. För delgeneralplanen för Poikel vindkraftpark gäller särskilt följande delar av de riksomfattande målen för områdesanvändning: Fungerande regionstruktur: Allmänt mål: Genom områdesanvändningen stödjer man en balanserad utveckling av regionstrukturen och förstärker näringslivets konkurrenskraft samt landets internationella ställning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintliga strukturer och främja en förbättring av livsmiljöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Särskilt mål: Vid planeringen av områdesanvändningen ska försvarsmaktens och gränsbevakningens behov beaktas och tillräckliga regionala förutsättningar skall garanteras för (...) försvarets och gränsbevakningens övriga verksamhetsbetingelser.

9 6 (15) Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön: Allmänt mål: Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna. Allmänt mål: Vid planeringen av områdesanvändningen identifieras befintliga eller förväntade miljöolägenheter och exceptionella naturförhållanden och verkningarna av dem förebyggs. Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen. Särskilt mål: Vid områdesanvändningen skall energisparande samt betingelser för att använda förnybara energikällor och förbruka fjärrvärme främjas. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser: Allmänt mål: Med hjälp av områdesanvändningen bidrar man till att kulturmiljön och byggnadsarvet samt deras regionalt skiftande karaktär bevaras. Allmänt mål: Med hjälp av områdesanvändningen främjas bevarandet av områden som är värdefulla och känsliga i den levande och den livlösa naturen och säkerställs att deras mångfald bevaras. Bevarandet av ekologiska förbindelser mellan skyddsområden och vid behov mellan skyddsområden och övriga värdefulla naturområden främjas. Särskilt mål: I samband med områdesanvändningen skall säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras. Vid områdesanvändningen skall de riksomfattande inventeringar 1 som myndigheterna genomfört beaktas som utgångspunkter för planeringen av områdesanvändningen. 1 ) Med dessa avses riksomfattande inventeringar av kulturmiljön och naturarvet som myndigheterna genomfört som baserar sig på en tillräckligt övergripande beredning. När detta beslut fattas finns följande inventeringar: landskapsområden som är betydelsefulla för hela landet (Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen, betänkande 66/1992), kulturhistoriska miljöer som är betydelsefulla för hela landet (Museiverket, byggnadshistoriska avdelningen, publikation 16, 1993) och förhistoriska skyddsområden som är betydelsefulla för hela landet (Inrikesministeriet, planläggnings- och byggnadsavdelningen, meddelande 3/1983). Särskilt mål: Vid planeringen av områdesanvändningen skall behovet av skydd för grund- och ytvattnen beaktas, likaså behoven av förbrukning. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning: Allmänt mål: Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas. Särskilt mål: Vid markanvändningen i omgivningen runt flygplatser bör faktorer som anknyter till säkerheten inom flygtrafiken beaktas, i synnerhet höjdbegränsningarna för flyghinder. Särskilt mål: Vid planeringen skall beaktas såväl de nya ledningar som behövs liksom även behoven av att förbättra och bygga ut det gamla nätet. När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas. Särskilt mål: Vindkraftverken skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk.

10 7 (15) 7.2 Österbottens landskapsplan Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet. Österbottens landskapsplan är fastställd av Miljöministeriet I Österbottens landskapsplan har det betecknats ett förbindelsebehov för kraftledning (z) och ett förbindelsebehov för naturgasledning (k) som går genom planområdet. Planområdet är beläget på ett område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation (mv-13). Området avser Hinjärv sjö, myrmarker och kusten ur natursynvinkel och bebyggelsen i byarna samt ladlandskapen ur kultursynvinkel. Strandvägen (673) som går genom Korsnäs kommuncentrum och vidare förbi planområdet i sydvästlig-nordostlig riktning har betecknats som regional väg eller huvudgata (st) i landskapsplanen. Korsbäckvägen öster om projektområdet har klassificerats som förbindelseväg (yt). Strandvägen har även betecknats som kulturhistoriskt betydande vägsträckning och invid den löper en cykelled. Det löper ytterligare en datakommunikationsförbindelse (tl) och överföringsavloppsförbindelse (jv) söder om Strandvägen. Figur 7.1. Planområdet i förhållande till Österbottens landskapsplan. Planområdets riktgivande läge har betecknats med blått på kartan. Väster om projektområdet i Korsnäs kommuncentrum finns beteckningar för bl.a. område för tätortfunktioner (A), område för centrumfunktioner (c), industri- och lagerområde (t), avloppsreningsverk (et-j) samt en punktbeteckning för rekreationsobjekt/turistattraktion. Hela Korsnäs kommuncentrum har även betecknats med rasterbeteckningen för ett område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Vid planering och användning av samt byggande i

11 8 (15) områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Korsungfjärden norr om planområdet har betecknats som ett område som är särskilt viktig med tanke på naturens mångfald (luo). Med beteckningen anges viktiga fågelområden utanför skyddsområden (Halsö grund). Halsö grund hör till Finlands viktiga fågelområden. Direkt sydost om planområdet har det i landskapsplanen betecknats ett SL2-område och Natura 2000-område. Området, Degermossen, är ett naturskyddsområde som tillhör myrskyddsprogrammet. I landskapsplanen finns även tre vindkraftsområden, två ytterom Korsnäs och Sidebys kust samt ett på Bergö. 7.3 Etapplandskapsplaner I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplandskapsplaner. Dessa består av etapplandskapsplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplandskapsplan II (förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten). Förslaget till etapplandskapsplan I fastställdes av Miljöministeriet och i planen har inga beteckningar angetts för planområdet. I etapplandskapsplan II är tyngdpunkten på vindkraften. Målsättningen är att anvisa de lämpligaste områdena för vindkraften för en period fram till år Arbetet påbörjades i december I första skedet uppgjordes ett program för deltagande som var till påseende En utredning av förnybara energikällor och deras placering i Österbotten färdigställdes i december Etapplandskapsplanens första utkast var till påseende Utifrån responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen och var framlagt Naturabedömningen för etapplandskapsplanen var framlagd På basen av Naturabedömningen har tre vindkraftområden tagits bort ur den fortsatta planläggningen; Gillermossen, Blaxnäs och Sidlandet. Förslaget till etapplan 2 godkändes vid Österbottens förbunds landskapsfullmäktiges möte och har i juni 2014 skickats till Miljöministeriet för fastställelse. Med beteckningen anvisas markområden som lämpar sig för byggande av flera vindkraftverk eller vindkraftparker (tv-1). Vid planering och byggande samt vid användning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för primärproduktion och marktäkt. Korsnäs Poikel planområde är beläget på ett markområde som lämpar sig för byggande av vindkraft.

12 9 (15) Figur 7.2. Planområdet i förhållande till Österbottens etapplandskapsplan II, vindkraft. Planområdet har betecknats med blått på kartan. 7.4 General- och detaljplaner På planområdet finns inga generalplaner eller detaljplaner med rättsverkningar. Den närmaste generalplanen är Korsnäs strandgeneralplan som täcker hela Korsnäs kustlinje och skärgård. Strandgeneralplanen har fastställts Strandgeneralplanen styr markanvändningen längs med kusten norr och väster om planområdet. Beteckningar som anvisats i strandgeneralplanen i närheten av planområdet är jord- och skogsbruksdominerade områden (M), rekreationsområden (V), bostadsområden (A), områden för fritidsbostäder (RA), och båthamnsområden (LV-1). Avståndet från planområdet är knappa 1,4 kilometer.

13 10 (15) 7.5 Byggnadsordning Figur 7.3. Planområdet i förhållande till Korsnäs strandgeneralplan. Planområdet har betecknats med blått på kartan. Korsnäs kommuns byggnadsordning har trätt i kraft den ANKNYTNING TILL ANDRA VINDKRAFTPROJEKT 8.1 Vindkraftparker i drift i näromgivningen Inom 20 kilometer från Poikel planerade vindkraftpark finns det två vindkraftverk i drift, Korsnäs 1 och Korsnäs 3. Vindkraftverken ägs av VS Vindkraft Ab och deras effekt uppgår till 200 kw respektive. (VTT 2014) 8.2 Vindkraftparker som planeras i näromgivningen Inom 20 kilometer från Poikel vindkraftpark finns det i alla fall 11 planerade vindkraftprojekt. Projekten och deras basinformation presenteras i tabellen nedan. (VTT 2014) Tabell 8.1. Vindkraftsprojekt som planeras inom 20 km från Poikel vindkraftspark. Projekt Status Antal Avstånd vindkraftverk till Poikel Molpe-Petalax Miljökonsekvensbedömning, st (50-5 km VindIn Ab Oy planläggning 100 MW) Granskog Planläggning 5 st 5 km

14 11 (15) Otsotuuli Harrström Smålands Miljöenergi Ab Petalax Ribäcken Österbottens Miljöenergi Ab Björkliden Prokon Wind Energy Finland Oy Hedet Prokon Wind Energy Finland Oy Korsnäs WPD Finland Oy Långmossa Långmossa Wind Sidlandet, EPV Tuulivoima Oy Norrskogen EPV Tuulivoima Oy Planläggning, förslagsskede Planläggning, förslagsskede 4 st (12 MW) 6 km 5 st (12-18 MW) 14 km Planläggning 20 st 14 km Planläggning 10 st 15 km Miljökonsekvensbedömning, ( km avbrutet 800 MW) Planläggning, utkastskede 8 st 16 km Planläggning, avbrutet st (30-17 km 60 MW) Bygglov 28 st 18 km

15 12 (15) Figur 8.1. Vindkraftprojekt som planeras i närheten av Poikel vindkraftpark. Poikel planområde har markerats med blått på kartan. 9 UTFÖRDA UTREDNINGAR Som grund för delgeneralplanearbetet har det uppgjorts följande utredningar: Korsnäs Kyrka arkeologisk inventering, K-P:n ArkeologiaPalvelu, Vindkraftutredning för Korsnäs Kyrka vindkraftpark, FCG Design och planering Ab, Korsnäs Kyrka fladdermusutredning, Thomas Lilley, Korsnäs Norra Poikel naturutredning, FCG Design och planering Ab, 2/2014 (endast för myndighetsbruk) Södra Poikel arkeologisk inventering, K-P:n ArkeologiaPalvelu, Bullermodellering,10/2014. FCG Design och planering Ab. Skuggmodellering, 10/2014. FCG Design och planering Ab.

16 13 (15) Poikel vindkraftpark synlighetsanalys och fotomontage 10/2014, FCG Design och planering Ab Korsnäs Södra Poikel fladdermusutredning. Thomas Lilley & Jenni Prokkola Södra Poikel naturutredning, FCG Design och planering Ab 12/2014 (endast för myndighetsbruk) Vid bedömningen av konsekvenser för det flyttande fågelbeståndet har man utnyttjat utredningar och material som har uppgjorts i samband med Molpe-Petalax MKB (FCG 2014, samt Kalax MKB (FCG 2014, I planläggningen utnyttjas också befintliga utredningar/inventeringar och annat material. Beredningsmaterialet för förslaget till Österbottens etapplandskapsplan II, Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten omfattar bl.a. följande material: Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten Objektbeskrivningar 1-26 Objektbeskrivningar Österbottens vindkraft och specialtransporter Områdesvis konsekvensbedömning Naturabedömning Övriga utredningar och material som gäller området: Österbottens förbund 2010; Österbottens landskapsplan. Södra Österbottens förbund 2005; Södra Österbottens landskapsplan. Statens miljöförvaltning. Miljö- och geodatatjänsten OIVA. Museiverket Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY. Vindatlas Inventeringar på landskapsnivå (Museiverket) 10 KONSEKVENSBEDÖMNING I samband med delgeneralplaneringen bedöms de centrala konsekvenserna enligt markanvändnings- och bygglagen. Ytterligare bedöms planens förhållande till de riksomfattande målen för områdesvändning samt landskapsplanens styreffekter. Konsekvenserna bedöms i förhållande till de uppställda målen. Konsekvensbedömningen har som uppgift att stöda utarbetandet av planen samt valet av godtagbara planlösningar och ska hjälpa att bedöma hur målen och kraven på innehållet i planen förverkligas. Konsekvensbedömningen av planen grundar sig på utredningar som har utförts under projektet. Vid bedömningen av delgeneralplanens konsekvenser granskas speciellt hur projektet påverkar på natur-, landskaps-, buller- och skuggbildningsförhållanden. Enligt utlåtande från försvarsmakten har projektet inga betydande konsekvenser för försvarsmaktens regionala verksamhetsförutsättningar, militärflyget eller förbindelserna inom försvarsmaktens fasta nätverk av radiolänkar. Utlåtande begärs på nytt då de slutgiltiga placeringarna av vindkraftverken har fastställts.

17 14 (15) 11 DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN Centrala intressenter med tanke på delgeneralplanen för Poikel vindkraftpark är: Intressenter vars boende, arbete eller övriga förhållanden planen kan påverkas betydligt: De invånare, företag och näringsidkare samt användare av rekreationsområden som finns inom planens konsekvensområde. Markägare och -innehavare inom planens konsekvensområde Sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: Sammanslutningar som representerar invånare, t.ex. boendeföreningar eller byaråd Sammanslutningar som representerar ett visst intresse eller en viss befolkningsgrupp, t.ex. naturskydds- och jaktföreningar Föreningar som representerar näringsidkare och företag Sammanslutningar som sköter specialuppgifter, t.ex. energi- och vattentjänstverk samt radiofrekvensers användare och operatörer (vattentjänstverket i Korsnäs, Suomen Erillisverkot Oy, Meteorologiska institutet, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Fortum Oyj, Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, lokala radioentreprenörer, Fartygstrafikservicen Bothnia VTS) Myndigheter vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: Kommunens nämnder och förvaltningsorgan samt sakkunniginstanser Södra Österbottens NTM-central, Österbottens NTM-central, Österbottens förbund, Österbottens räddningsverk, trafikverket och trafiksäkerhetsverket Trafi, Museiverket, Österbottens museum, Försvarsmakten, grannkommunerna (Närpes stad och Malax kommun), Forststyrelsen, Österbottens naturskyddsdistrikt, Viltoch fiskeriforskningsinstitutet 12 TIDTABELL De ur intressenternas synvinkel viktigaste tidpunkterna för deltagande och växelverkan i planläggningsarbetet är följande: Planläggningen anhängig Korsnäs kommunstyrelse har godkänt programmet för deltagande och bedömning (PDB) för Korsnäs Norra Poikel vindkraftpark. PDB:n har varit framlagt under tiden Programmet för deltagande för Södra Poikel vindkraftpark har godkänts och varit framlagt under tiden Inledningsskedets myndighetssamråd för Norra Poikel ordnades ett arbetsmöte med berörda myndigheter har ordnats Inledningsskedets myndighetssamråd för Södra Poikel ordnades Korsnäs kommunstyrelse har under sitt sammanträde beslutat att delgeneralplaneringen för projekten förs vidare som en gemensam delgeneralplan för Poikel vindkraftpark, bestående av 9 kraftverk enligt justerad layout. Delgeneralplanens utkastskede (december 2014 februari 2015) Ett arbetsmöte med berörda myndigheter ordnades

18 15 (15) När materialet för delgeneralplanen är färdigställt läggs planen till allmänt påseende om vilket det kungörs offentligt. Intressenterna och kommuninvånare har möjlighet att framföra sin åsikt om planeutkastet skriftligen eller muntligen (MBF 30 ). Delgeneralplanen är framlagd under tiden Myndigheternas utlåtande om planen begärs och responsen sammanställs. Delgeneraplanens förslagsskede (mars maj 2015) Myndighetssamråd ordnas vid behov efter att responsen från planutkastet har sammanställts. Enligt den preliminära planen färdigställs delgeneralplanförslaget under våren Korsnäs kommun lägger planen till påseende under 30 dagar. Planens påseendetid kungörs offentligt och kommunens invånare och intressenter har rätt att lämna in en anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna skall levereras i skriftlig form till kommunstyrelsen innan påseenedetidens utgång. Myndigheternas utlåtande om planförslaget begärs. Delgeneralplanen godkänns (juli 2015) Till de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats angående planförslaget ges motiverade svaromål. Korsnäs kommunfullmäktige godkänner delgeneralplanen och godkännandebeslutet kungörs officiellt.

19

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 Rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD

STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD NÄRPES STAD STRATEGISK GENERALPLAN FÖR NÄRPES STAD FCG DESIGN OCH PLANERING AB Program för deltagande och bedömning Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 2 AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark

Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark VINDIN AB OY EDSVIK VINDKRAFTPARK AB Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark Planbeskrivning / utkast FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20387 Planbeskrivning / utkast 1 (79) Salomaa Kristina Innehållsförteckning

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR MOLPE- PETALAX VINDKRAFTPARK

DELGENERALPLAN FÖR MOLPE- PETALAX VINDKRAFTPARK MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR MOLPE- PETALAX VINDKRAFTPARK PLANBESKRIVNING / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 PLANBESKRIVNING / I Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Planläggningens

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR OLOFS- GÅRDS VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kimitoöns kommun

KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR OLOFS- GÅRDS VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kimitoöns kommun Mottagare Kimitoöns kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 18.6.2013, uppdaterad 24.11.2014 KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR OLOFS- GÅRDS VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) 23.3.2010 Hangö stad Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) Innehåll 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

BILAGA 10 LIITE 10. Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin

BILAGA 10 LIITE 10. Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin BILAGA 10 LIITE 10 Bemötanden till över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VÖRÅ KOMMUN utlåtanden och anmärkningar till delgeneralplan

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? HANGÖ STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE Vad är ett program för deltagande och bedömning? I början av projektet upprättas en plan över hur projektet framskrider; planen kallas program för

Läs mer

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008 BORGÅ STAD 1 (6) 1 MÅL 1.1 Definition av planeringsuppdraget och syftet med delgeneralplanen Enligt markanvändnings- och bygglagen skall kommunen se till att en generalplan utarbetas och hålls aktuell

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare.

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare. Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 6.4.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Revidering och

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

NTM-centralen i Södra Österbotten, Korsholmsesplanaden 44, Vasa

NTM-centralen i Södra Österbotten, Korsholmsesplanaden 44, Vasa PM 1 (7) Närhi Johanna 4.6.2013 UPM-Kymmene Oyj Storå kommun Kristinestad DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK Myndighetssamråd i det inledande skedet Tidpunkt 3.6.2013 kl. 9.30 11.30 Plats Korsholmsesplanaden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 Genom detta beslut reviderar statsrådet sitt beslut av den 30

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ 22.5.2008 1 Kyrkslätts kommun DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ Program för deltagande och bedömning (MBL 62 och 63 ) 1. Allmänt Programmet för deltagande och bedömning (PDB) omfattar i huvuddrag en beskrivning

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR STORBÖTET VIND- KRAFTSPARK

DELGENERALPLAN FÖR STORBÖTET VIND- KRAFTSPARK S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖRÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR STORBÖTET VIND- KRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 1 (17) FCG Suunnittelu

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

Detaljplan för Vassor farmområde

Detaljplan för Vassor farmområde S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Korsholms kommuns planläggningsavdelning 16.11.2016 Detaljplan för Vassor farmområde KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA VÖRÅ KOMMUN VÖYRIN KUNTA

Läs mer

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Förslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2. Planeringsområde 2 3. Landskapsplanens

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR 1510029561 14.10.2016 WWW.RAMBOLL.FI 1 Referens: 1510029561 LOVISA STAD Detaljplaneändring för

Läs mer

MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING. Långmossa Wind Park Ab. Planebeskrivning 5.2.2015. Mottagare.

MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING. Långmossa Wind Park Ab. Planebeskrivning 5.2.2015. Mottagare. Mottagare Långmossa Wind Park Ab Dokumenttyp Planebeskrivning Datum 5.2.2015 MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Mottagare Larsmo kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 15.2.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN -- LARSMO KOMMUN REVIDERING AV KACKUR-SÄMSKAR

Läs mer

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 24.9.2015 KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR BÖLE VINDKRAFTPARK

DELGENERALPLAN FÖR BÖLE VINDKRAFTPARK SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NÄRPES STAD DELGENERALPLAN FÖR BÖLE VINDKRAFTPARK FCG DESIGN OCH PLANERING AB Program för deltagande och bedömning Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 2 AVSIKTEN MED ETT

Läs mer

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Myndigheternas möjligheter att främja investeringar i vindkraft i Finland Lauri Luopajärvi Vd PVO-Innopower Oy Nordvind, Örenäs Slott 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH INGÅ KOMMUN Solvik, Kälkö Ändring av yttreskärgårdens generalplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I detta program för deltagande och bedömning (MBL 63 ja 64 ) presenteras bl.a. planläggningsprojektets

Läs mer

Planläggningsöversikt 2017

Planläggningsöversikt 2017 Planläggningsöversikt 2017 Kimitoöns kommun I planläggningsöversiktenhittar du bland annat: sid Vad är planläggning 2 Aktuellt inom planläggningen År 2017 kommer vi inom planläggningen att jobba vidare

Läs mer

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2 Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsstyrelsen 28.9.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Yttermalax, revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde i Yttermalax. 1 MALAX KOMMUN Revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning Mottagare Nykarleby stad Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 16.11.2016 NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

RP 84/2013 rd. Lagen avses träda i kraft senast den 1 januari

RP 84/2013 rd. Lagen avses träda i kraft senast den 1 januari RP 84/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar i

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014

KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014 KONSEKVENSBEDÖMNING Godkänd av landskapsfullmäktige 12.5.2014 Pärmbild: Pirjo Niemi ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖRNYBARA ENERGIFORMER OCH DERAS PLACERING I ÖSTERBOTTEN (VINDKRAFTSPLAN)

Läs mer

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING INGÅ TORP 3 OCH TORP 4 29.3.2016 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområdet Utdrag ur guidekarta, ej i skala Detta program för deltagande och bedömning

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR HARRSTRÖM VINDKRAFTSPARK. Korsnäs kommun. Planebeskrivning. 9.10.2013, teknisk justering 18.2.2015. Kommun.

KORSNÄS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR HARRSTRÖM VINDKRAFTSPARK. Korsnäs kommun. Planebeskrivning. 9.10.2013, teknisk justering 18.2.2015. Kommun. Kommun Korsnäs kommun Dokument Planebeskrivning Datum 9.10.2013, teknisk justering 18.2.2015 KORSNÄS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR HARRSTRÖM VINDKRAFTSPARK 1 Författare Jonas Aspholm Datum 6.2.2013, 9.10.2013,

Läs mer

DALSBRUKS DELGENERALPLAN

DALSBRUKS DELGENERALPLAN 1 KIMITOÖNS KOMMUN DALSBRUKS DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Syftet med programmet för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs i markanvändnings och bygglagen 63 bl.a. som följande:

Läs mer

Program för deltagande och bedömning

Program för deltagande och bedömning FCG Planeko Oy I detta program för deltagande och bedömning (MBL 63 ) presenteras planläggningsprojektets läge och mål. I programmet redogörs också för hur områdets intressenter kan påverka planläggningen

Läs mer

MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 28.4.

MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 28.4. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 28.4.2016 MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM

Läs mer

Planläggningsöversikt 2016

Planläggningsöversikt 2016 Planläggningsöversikt 2016 Kimitoöns kommun I planläggningsöversiktenhittar du bland annat: sid Vad är planläggning 2 Aktuellt inom planläggningen År 2016 kommer vi inom planläggningen att jobba med flera

Läs mer

ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND

ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND Lf 3/2011 Ärende nr. Bilaga 1 ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND Blombackens avloppsreningsverk PLANKARTA BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER BETECKNING SOM FÖRESLÅS BLI UPPHÄVD I LANDSKAPSPLANEN FÖR NYLAND BETECKNINGAR

Läs mer

KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING. Kristinestad stad. Delgeneralplanebeskrivning 24.9.2015.

KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING. Kristinestad stad. Delgeneralplanebeskrivning 24.9.2015. 3 Mottagare Kristinestad stad Dokument Delgeneralplanebeskrivning Datum 24.9.2015 KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING bnbvbn 1-2 DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS

Läs mer

Österbottens förbund. Helhetsbedömning av konsekvenserna av Österbottens landskapsplan. Godkänd av landskapsfullmäktige 29.9.2008

Österbottens förbund. Helhetsbedömning av konsekvenserna av Österbottens landskapsplan. Godkänd av landskapsfullmäktige 29.9.2008 Helhetsbedömning av konsekvenserna av Österbottens landskapsplan Godkänd av landskapsfullmäktige 29.9.2008 SUUNNITTELUKESKUS OY 2 SUUNNITTELUKESKUS OY 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KONSEKVENSBEDÖMNINGEN...

Läs mer

Bilaga B: Frågeformulär social utredning

Bilaga B: Frågeformulär social utredning Bilaga B: Frågeformulär social utredning 1 (11) VÄSTERVIK VINDKRAFTSPROJEKT Miljökonsekvensbedömning INVÅNARENKÄT I VÄSTERVIK NÄROMRÅDE Ärade mottagare, Triventus Wind Power AB håller på att planera ett

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR STORBACKEN VINDKRAFTSPARK

DELGENERALPLAN FÖR STORBACKEN VINDKRAFTSPARK S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖRÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR STORBACKEN VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P004 1 (13) FCG Suunnittelu

Läs mer

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA DETALJPLANBESKRIVNING ASEMAKAAVASELOSTUS Innehåll 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 Identifikationsuppgifter... 4 1.2 Planeområdets läge... 4 1.3

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET

Läs mer

Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den

Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den Varför förtäta byarna? Varför inte? Byutveckling i Sibbo Seminariet den 16.12.13 Sibbos byar och storskiftet Före storskiftet Efter storksiftet = idag I byarna finns sammanhållning Väglag sköter vägarna

Läs mer

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Borgby delgeneralplan Program för deltagande och bedömning 22.12.2009, granskad 9.3.2010, 6.4.2011, 29.2.2012 och 21.5.2012 2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 1

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 1 Egentliga Finlands etapplandskapsplan för vindkraft program för deltagande och bedömning (pdb) Uppdaterad 5.1.2013 EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 1 innehållsförteckning Inledning 4 Målsättningar 5 Utgångsläget

Läs mer

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings och arkitektbyrån ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA-CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA ÄNDRINGEN AV DETALJPLANEN BERÖR FASTIGHETEN 434-444-1-325 PÅ LV- OMRÅDET

Läs mer

KARLEBY STAD DELGENERALPLAN FÖR UUSI- SOMERO VINDKRAFTSOMRÅDE

KARLEBY STAD DELGENERALPLAN FÖR UUSI- SOMERO VINDKRAFTSOMRÅDE Datum 18.10.2013 utkast, 2.6.2015 förslag, 3.11.2015 tekniska ändringar Godkännande xx KARLEBY STAD DELGENERALPLAN FÖR UUSI- SOMERO VINDKRAFTSOMRÅDE PLANBESKRIVNING KARLEBY STAD DELGENERALPLAN FÖR UUSI-SOMERO

Läs mer

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN Miljökonsekvensbeskrivning Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KONTAKTUPPGIFTER PROJEKTANSVARIG Egentliga Finlands Energi Ab Kontaktperson: Ansgar Hahn Tel. +358

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

Landskapsplan, etapp 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Landskapsplan, etapp 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Landskapsplan, etapp 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Landskapsstyrelsen 19.12.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2. Planeringsområde

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

Delgeneralplan för Molpe by

Delgeneralplan för Molpe by SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KORSNÄS KOMMUN Delgeneralplan för Molpe by FCG DESIGN OCH PLANERING AB P5309-P13705 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 2 1.1 Identifikationsuppgifter...

Läs mer