NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad"

Transkript

1 Mottagare Nykarleby Stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas Lindholm Datum , Granskare Christoffer Rönnlund Granskat , Alla fotografier Ramboll Finland Oy om inte annat anges. Ramboll Hovrättsesplanaden 19 E VASA T

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN 4 2. PLANLÄGGNINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE 5 3. KONTAKTUPPGIFTER 6 4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT Initiativ Planläggningsbeslut 6 5. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR Planläggningsuppdrag, syfte och målsättningar Markägoförhållande Planläggningssituationen Landskapsplanen Etapplandskapsplan Etapplandskapsplan Generalplan Detaljplan 9 6. BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM SKALL UTARBETAS 9 7. UTKAST OCH ALTERNATIV 9 8. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 9 9. INTRESSENTER DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN TIDTABELL 11

4 4 1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN Detaljplanen uppgörs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL), MBL 62, 63 och 64. A Växelverkan när planer bereds Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen när planen bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. B Program för deltagande och bedömning När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett tillräckligt tidigt stadium. När frågan om planläggning har väckts skall detta meddelas så att intressenterna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse. Informationen kan också ges i samband med informationen om planläggningsöversikten. C Samråd om programmet för deltagande och bedömning Kommunen kan samråda med den regionala NTM-centralen (närings-, trafik- och miljöcentralen) om programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt och hur det skall genomföras. Innan ett planeförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå den regionala NTM-centralens samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. Om programmet är uppenbart bristfälligt, skall den regionala NTM-centralen utan dröjsmål ordna samråd med kommunen för att utreda behoven av att komplettera programmet. Till samrådet skall kallas den intressent som väckt förslaget och enligt behov de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde saken berör. D. Respons på programmet för deltagande och bedömning Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Nykarleby stad, Tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, NYKARLEBY eller på stadens internetsida Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges enligt följande: Stadsgeodet Tom Johansson Tel E-post: Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela planeringsprocessen.

5 5 2. PLANLÄGGNINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE Planläggningsområdet är beläget i norra delen av Soklot by ca 10 km norr om Nykarleby stads stadscentrum. Avståndet från planläggningsområdet söderut till Soklot bycentrum är ca 4 km och till närmaste regionala samlarväg (Jakobstadsvägen) ca 5 km. Området är till sin areal 8,3 ha och utgörs av den av staden ägda fastigheten Planläggningsområdet samt närmiljön består i huvudsak av ekonomiskog samt av ställvis låglänta områden med sparsam växtlighet. Bild 1. Områdets regionala läge anvisat med rödgul cirkel Lantmäteriverket. Bild 2. Områdets utsträckning anvisat med rödgul linje Lantmäteriverket.

6 6 3. KONTAKTUPPGIFTER Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Nykarleby stad och Ramboll Finland Oy. Information om detta program och planläggningsprojektet fås av stadens planläggare (kontaktuppgifterna nedan). PLANLÄGGARE: PLANLÄGGNINGSKONSULT: Nykarleby stad Topeliusesplanaden NYKARLEBY Tel Ramboll Finland Oy Hovrättsesplanaden 19 E, VASA Tel Stadsgeodet Tom Johansson T E-post: Planens utarbetare/kontaktperson Lantm.ing. YH Jonas Lindholm T e-post: Kvalitetsgranskare / planerare Lantm.ing. YH Christoffer Rönnlund T e-post: 4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT 4.1 Initiativ Initiativet till uppgörandet av detaljplanen har tagits av stadsstyrelsen i Nykarleby stad. 4.2 Planläggningsbeslut Planläggningsbeslutet för uppgörande av detaljplanen togs av stadsfullmäktige i Nykarleby stad den PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5.1 Planläggningsuppdrag, syfte och målsättningar Avsikten är att utarbeta en detaljplan för fast boende och småhus (egnahemshus). Närheten till skola och övrig kommunal service gör området till ett bra utvidgningsområde av befintlig bystruktur. Tidigare uppgjorda utredningar beträffande naturen och trafiken utnyttjas i arbetet. I detaljplaneringen utreds huruvida de nya tomterna skall anslutas till stadens avloppsnät eller om man skall ha områdes- eller fastighetsvisa avloppslösningar. Befintlig infrastruktur beaktas. Anslutningen till det nya bostadsområdet undersöks så att trafikeringen kan ske tryggt och med god sikt. Låglänta områden anvisas inte för byggande. Planläggningsarbetets utförande: De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 utgör grund för planläggningsarbetet.

7 7 5.2 Markägoförhållande Hela planläggningsområdet är i Nykarleby stads ägo. 5.3 Planläggningssituationen Landskapsplanen Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapsplanens betydelse med nedanstående text: Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna uppgör. Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen Planen fastställdes av miljöministeriet Bild 3. Utdrag ur landskapsplanen. Planläggningsområdets ungefärliga läge anvisat med rödgul cirkel. Området berörs av följande reserveringar: Beteckning Beskrivning av beteckningen Utveckling av å- och älvdalarna - mk-3 Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation mv-9

8 8 Riktgivande friluftsled Cykelled Etapplandskapsplan 1 Etapplandskapsplan 1 - Lokalisering av kommersiell service godkändes av landskapsfullmäktige och fastställdes av miljöministeriet För planläggningsområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplan Etapplandskapsplan 2 Etapplandskapsplan 2 - Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten godkändes av landskapsfullmäktige och fastställdes av miljöministeriet För planläggningsområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplan Generalplan För Nykarleby stad har uppgjorts en stranddelgeneralplan för havsnära byar. Planen godkändes i stadsfullmäktige den Fastställd , HFD. Planeringsområdet har M-beteckning i stranddelgeneralplanen, dvs. jord- och skogsbruksdominerat område. Bild 4. Utdrag ur stranddelgeneralplanen för havsnära byar, kartblad 2 Soklot. Detaljplaneområdets riktgivande utsträckning och läge har angetts med rödgul oval. Fast bosättning tillåts även vid närbeläget strandområde (RA/AO 10). Således kan området ses som en utvidgning av nuvarande bystruktur.

9 Detaljplan Planläggningsområdet är inte tidigare planlagt på detaljplanenivå. 6. BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM SKALL UTARBETAS För området har uppgjorts naturinventering år 2015 vilken kommer utnyttjas i planeringen. Trafiksäkerhetsplan från år 2014 utnyttjas i ändamålsenlig utsträckning. Utredning om planläggningsmässiga förutsättningar av en detaljplan på befintligt M-område görs som en del av planbeskrivningen. Granskning av lämpligt anslutningsområde till bostadsområdet görs som grund för utformning av detaljplanen. Trafikutredning/trafikuppskattning utförs som en del av planeringens konsekvensbedömning. 7. UTKAST OCH ALTERNATIV Under arbetet med detaljplanen undersöks alternativa markanvändningslösningar för området. Utgående från den utformning som staden väljer att gå vidare med utformas ett officiellt detaljplaneutkast. Utkastet kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet, varifrån det slutliga planeförslaget utformas. 8. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER MBL 9 - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna, av planen och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Enligt lagens 9 och förordningens 1 bedöms i samband med utarbetningen av planen konsekvenserna för: 1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. I ovan nämnda lista har med fet stil angetts de ämnesområden inom vilket planeringen uppskattas förorsaka konsekvenser. 9. INTRESSENTER Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planläggningsarbetet. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (enligt MBL 62 ). Som intressenter i planläggningsarbetet har följande definierats (enligt MBF 28 ):

10 10 Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planläggningsarbetet: NYKARLEBY STADS FÖRVALTNINGSENHETER (Topeliusesplanaden 7, NYKAR- LEBY). SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET I JAKOBSTAD (PB 111, JAKOBSTAD). NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) (PB 262, VASA). ÖSTERBOTTENS FÖRBUND (PB 174, VASA). ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK (Smedsbyvägen 14-16, VASA). Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av planläggningsarbetet: Nykarleby Kraftverk Ab (Kvarnvägen 20, NYKARLEBY). Lokala telebolag. Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planläggningsarbetet: Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influensområde. Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planändringen kan ha konsekvenser för. 10. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN MBL 1 Lagens allmänna syfte Syftet med denna lag är att reglera områdesanvändningen och byggandet för att på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling. Målet är också att tillförsäkra alla en möjlighet att delta i beredningen av ärenden och att säkerställa att planeringen är högklassig och sker i växelverkan, att det finns tillgång till mångsidig sakkunskap och att det ges öppen information om de ärenden som behandlas. MBL 6 Växelverkan och information om planläggningen Beredningen av en plan skall på det sätt som bestäms i denna lag ske i växelverkan med de personer och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån kan påverkas av planen. Myndigheter som bereder planer skall informera om planläggningen så att de som berörs av saken har möjlighet att följa planläggningen och påverka den. Information om att planläggning har inletts samt program för deltagande och bedömning Att planläggningsarbetet har inletts och om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på stadens anslagstavla och internetsida. Program för deltagande och bedömning (MBL 63 och MBF 30 ) finns framlagt på stadens anslagstavla och på stadens internetsida ( Om programmet för deltagande och bedömning finns möjlighet att ge skriftliga och/eller muntliga åsikter i enlighet med kungörelsen. Utarbetande av utkast Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på stadens anslagstavla och på stadens internetsida. Vid hörande i beredningsskedet (MBL 62 och MBF 30 ) hålls utkastet offentligt framlagt under tjänstetid på stadens anslagstavla och på stadens internetsida under 30 dagar.

11 11 Informationsmöte för allmänheten. Över utkastet finns möjlighet att ge skriftliga och/eller muntliga åsikter i enlighet med kungörelsen. Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter. Utarbetande av förslag Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på stadens anslagstavla och på stadens internetsida. Förslaget framläggs (MBL 65, MBF 27 och MBF 28 ) offentligt, med stadsstyrelsens beslut, under 30 dygn på stadens anslagstavla och på stadens internetsida. Över förslaget finns möjlighet att ge skriftliga och/eller muntliga anmärkningar i enlighet med kungörelsen. Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter. Myndigheternas samråd (MBL 66 och MBF 26 ) hålls när förslaget varit framlagt offentligt och anmärkningar och utlåtande gällande den erhållits. Nödvändigheten överenskoms med NTM-centralen. Styrelsebehandling, godkännande av förslaget och sändning för fullmäktigebehandling. Fullmäktigebehandling, godkännande av förslaget. Information om godkännandet av plan (MBL 67 och MBF 94 ). Tillkännagivande av planen (MBF 95 ). Ändringssökande Enligt markanvändnings- och bygglagen, 188, skall ändring i ett beslut som gäller godkännandet av en detaljplan sökas hos Vasa förvaltningsdomstol genom besvär på det sätt som bestäms i kommunallagen. Ifall inga besvär inlämnas, träder planen i kraft 30 dygn från fullmäktiges beslut och från att staden kungjort ärendet i lokaltidningen. 11. TIDTABELL Inledning, PDB, alternativ 08-09/2016 Uppgörande av planutkast 10/ /2017 Utkast till påseende 03-04/2017 Uppgörande av planförslag 05-08/2017 Planförslag till påseende 08-09/2017 Godkännande 10-/2017