Stad. Nykarleby stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stad. Nykarleby stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE"

Transkript

1 Stad Nykarleby stad Dokument Planbeskrivning Datum NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE

2 DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE 2 DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PLANBESKRIVNING Författare Datum Granskare Christoffer Rönnlund Jonas Lindholm Granskad , Alla fotografier Ramboll Finland Oy om inte annat nämns. Ramboll Hovrättsesplanaden 19 E VASA T

3 1-2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Planläggningsområdets läge Planens namn och syfte Utredningar 6 2. SAMMANDRAG Olika skeden i planläggningsprocessen Planläggningsområdet Genomförandet av detaljplanen 6 3. UTGÅNGSPUNKTERNA Utredning om förhållandena på planläggningsområdet Allmän beskrivning av området Naturmiljön Den byggda miljön Markägoförhållanden Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet De riksomfattande målen för områdesanvändningen Landskapsplanen Etapplandskapsplan Etapplandskapsplan Generalplan Detaljplan Byggnadsordningen Tomtindelning och tomtregister Baskarta Skyddsbeslut OLIKA SKEDEN I PLANLÄGGNINGSPROCESSEN Behovet av detaljplanering Planeringsstart och beslut som gäller denna Deltagande och samarbete Intressenter Anhängiggörande Deltagande och växelverkan Myndighetssamarbete MÅL FÖR PLANEN Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planläggningsprocessen PLANENS UTGÅNGSALTERNATIV Utkast Utlåtanden och åsikter som inkommit när utkastet varit framlagt till officiellt påseende och beaktandet av dem Förslag 17

4 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när förslaget varit framlagt till officiellt påseende och bemötandet av dem REDOGÖRELSE FÖR PLANEN Planens struktur Dimensionering Planens förhållande till övriga planer Generalplanegranskning Områdesreserveringar Beteckningar och bestämmelser Namn PLANENS KONSEKVENSER Utredning om konsekvenserna i området Konsekvenser för naturmiljön Konsekvenser för den byggda miljön Samhällsekonomiska (övriga) konsekvenser GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN Genomförande och tidsplanering 22 BILAGOR Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning. Bilaga 2 Naturinventering (2015). Bilaga 3A Bemötandesammanställning, utkastskedet (tillfogas senare i processen). Bilaga 3B Bemötandesammanställning, förslagsskedet (tillfogas senare i processen).

5 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Nykarleby stad och Ramboll Finland Oy. För information om planläggningsprojektet svarar stadsgeodet Tom Johansson (kontaktuppgifterna nedan). PLANLÄGGARE: Nykarleby stad Topeliusesplanaden NYKARLEBY Tel Fax PLANLÄGGNINGSKONSULT: Ramboll Finland Oy Hovrättsesplanaden 19 E, VASA Tel Fax Stadsgeodet Tom Johansson T E-post: Planläggare Lantm.ingenjör YH Jonas Lindholm T E-post: Planerare/kvalitetsgranskare Lantm.ingenjör YH Christoffer Rönnlund T E-post: 1.2 Planläggningsområdets läge Planläggningsområdet är beläget i norra delen av Soklot by ca 10 km norr om Nykarleby centrum. Avståndet från planläggningsområdet söderut till Soklot bycentrum är ca 4 km och till närmaste regionala samlarväg (Jakobstadsvägen) ca 5 km. Området är till sin areal 8,3 ha och utgörs av den av staden ägda fastigheten Planläggningsområdet samt närmiljön består av i huvudsak ekonomiskog samt av ställvis låglänta områden med sparsam växtlighet.

6 1-5 Bild 1. Områdets regionala läge anvisat med rödgul cirkel. Lantmäteriverket. Bild 2. Områdets riktgivande utsträckning anvisat med rödgul linje. Lantmäteriverket. 1.3 Planens namn och syfte Planens namn är DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE. Syftet med planläggningsarbetet är att bereda utrymme för ett nytt bostadsområde.

7 Utredningar Under våren/sommaren 2015 har uppgjorts naturinventering av området. 2. SAMMANDRAG 2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen Tekniska nämnden godkänner Ramboll Finland Oy som konsult för planläggningsuppdraget Kungörelse över anhängiggörandet PDB till påseende _..201_..201_ Utkastet till påseende (hörande i beredningsskedet). Förslaget till påseende. Tekniska nämnden behandlade detaljplanen. Stadsstyrelsen behandlade detaljplanen. Stadsfullmäktige godkände detaljplanen. 2.2 Planläggningsområdet Planläggningsområdet omfattar ett sammanhängande skogsområde. I planläggningsarbetet eftersträvas centrala markområdesreserveringar för boende och rekreationsverksamhet. Med planläggningsarbetet uppgörs en detaljplan. 2.3 Genomförandet av detaljplanen Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas efter att den blivit godkänd i stadsfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på staden. 3. UTGÅNGSPUNKTERNA 3.1 Utredning om förhållandena på planläggningsområdet Allmän beskrivning av området Planläggningsområdet är beläget i Soklot by, Nykarleby stad. Området är ett delvis skogsbevuxet område i relativt nära anslutning till nuvarande bystruktur och fast bosättning. Området är till sin areal ca 8,3 ha. Höjdnivån varierar mellan 2,5 och 5 m. Området är obebyggt. Avståndet till skola och daghem söderut i Soklot bycentrum är ca 4 km. Planläggningsområdet angränsar till Soklotvägen som fungerar som områdets samlarled ut till övergripande trafiknät.

8 Naturmiljön Landskapets särdrag Planläggningsområdet är befintligt jord- och skogsbruksområde i varierad terräng. Området är av likartad karaktär som dess närområde, var ställvis högre och lägre belägna partier förekommer. En 20kV elledning korsar området och fungerar som en naturlig uppdelare mellan områdets mer låglänta partier och de delar som lämpar sig bättre för byggande. Bild 3. Utsikt mot Soklotvägen från områdets västra del. Bild 4. Elledningen som korsar området i nordsydlig riktning. Bild 5. Lägre beläget parti (våt mosse) i områdets mellersta del.

9 1-8 Topografi På planläggningsområdet varierar höjdkurvorna mellan ca 2,5-5 m.ö.h. Områdets nordöstra samt sydöstra delar är låglänta områden som inte lämpar sig för byggande. Bild 6. Områdets topografi Lantmäteriverket. Jordmån Planläggningsområdet domineras till största delen av sandmorän. Den sydöstra delen utgörs av lerig jord. Bild 7. Områdets jordmån GTK.

10 1-9 Vattendrag och vattenhushållning Planläggningsområdets naturliga vattenavrinning sker söderut till utfallsdiket Faret som leder vidare till Hästbådafjärden i väst. Grundvattenområde finns inte på planläggningsområdet. Informationskälla: OIVA. Naturskydd Skyddade områden finns varken på planläggningsområdet eller i dess direkta närhet. För planläggningsområdet har uppgjorts en naturinventering under år 2015 som beaktas i planläggningen. Se bilaga 2 för noggrannare information. Informationskälla: OIVA, Bilaga 2 - Naturinventering Den byggda miljön Boende och befolkningens struktur Befolkningen i planläggningsområdets närhet bor längs med Soklotvägen. Närmaste fasta bostad, eller bostad som kan bebos permanent, ligger på ett avstånd av ca 200 m vid stranden intill Hästbådafjärden. Övrig bybebyggelse ligger på ett avstånd av ca 800 m söder om planläggningsområdet. Befolkningsmängden i Soklot är 484 personer och befolkningsstrukturen är fördelad på 124 personer i åldern 0-14 år, 320 personer år och 67 personer över 65 år. Informationskälla: Statistikcentralen enligt Samhällsstruktur De centrala delarna av Soklot by räknas till ett tätortsområde. Längre norrut mot planläggningsområdet är bebyggelsen inte lika tät men bystrukturen kvarstår. Planläggningsområdet ligger utanför men i nära anslutning till befintlig byastruktur. Informationskälla: Lantmäteriverket, OIVA. Bild 8. Bilden förevisar samhällsstrukturen. Planläggningsområdets läge med röd linje.. Grön färg; Byar. Blå färg; Landsbygdsbebyggelse/glesbygdsbebyggelse. MML, SYKE/YKR.

11 1-10 Stads-/tätortsbild Byns centrala delar finns i huvudsak mellan Rijfs väg och Gråsövägen. Här finns byns skola och även den tätaste koncentrationen av bebyggelse. Arbetsplatser, näringsverksamhet Näringsverksamheten i det direkta närområdet hänför sig till pälsnäring samt jord- och skogsbruket. Kommunala arbetsplatser finns i byns lågstadieskola samt daghem. I övrigt finns mera omfattande arbetsplatser i de mer centralare delarna av Nykarleby. Rekreation och fritidsverksamhet Planläggningsområdet är naturnära och beläget i närheten av havet. Det finns goda möjligheter att utnyttja havet och naturen i rekreationssyfte. På området eller i den direkta närheten finns inte ordnad rekreationsverksamhet. Trafik Trafiken till och från området sker längs med Soklotvägen (17927). År 2015 låg årsmedeldygnstrafiken på 663 fordon. Bild 9. Utdrag ur trafikmängdskarta 2015, Soklotvägen 663 fordon/dygn. Trafikverket. Den byggda kulturmiljön och fornminnen På planläggningsområdet finns inga kända kulturobjekt. Varken kända byggda kulturmiljöer eller fornminnen som är skyddade, eller som vore i behov av skydd, finns på området.

12 1-11 Teknisk försörjning Vatten- och elledning ligger i anslutning till området. Informationskälla: Nykarleby stad. Miljöskydd och störningar i miljön Planläggningsområdet är ett relativt lugnt skogsområde i havsnära miljö. Här finns inga betydande störningar i miljön. Närmaste potentiella störningskälla kan anses vara en grustäkt på ett avstånd av ca 400m i östlig riktning och en pälsfarm i sydlig riktning på ett avstånd av ca 1km. Eftersom det i närområdet finns stora mängder fritidsbebyggelse är trafiken i området sommartid ofta betydligt större jämfört med andra årstider Markägoförhållanden Nykarleby stad står som ägare till fastigheten som planläggs. 3.2 Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet Som grund till planläggningsuppdraget beaktas tillgängliga utredningar och aktuella markanvändningsplaner. Beslut om uppgörande av nya utredningar tas efter behov De riksomfattande målen för områdesanvändningen De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut ) fick laga kraft och revideringen av dem trädde i kraft den De riksomfattande målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, av vilka alla förutom nummer fem gäller för planläggningsområdet: 1. Fungerande regionstruktur 2. Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 3. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser 4. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 5. Specialfrågor i Helsingforsregionen 6. Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer Landskapsplanen Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapsplanens betydelse med nedanstående text: Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt.

13 1-12 Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna uppgör. Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen Planen fastställdes av miljöministeriet Bild 10. Utdrag ur Österbottens landskapsplan. Planläggningsområdets riktgivande läge anvisat med gul cirkel. På planläggningsområdet, eller i dess direkta närhet, finns följande beteckningar: Beteckning Beskrivning av beteckningen Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation mv-9 Riktgivande friluftsled Cykelled Etapplandskapsplan 1 Etapplandskapsplan 1 - Lokalisering av kommersiell service godkändes av landskapsfullmäktige och fastställdes av miljöministeriet För planläggningsområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplan 1.

14 Etapplandskapsplan 2 Etapplandskapsplan 2 - Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten godkändes av landskapsfullmäktige och fastställdes av miljöministeriet För planläggningsområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplan Generalplan För Nykarleby stad har uppgjorts en stranddelgeneralplan för havsnära byar. Planen godkändes i stadsfullmäktige den och fastställdes i Högsta förvaltningsdomstolen. Planeringsområdet har M-beteckning i stranddelgeneralplanen, dvs. jord- och skogsbruksdominerat område. Bild 11. Utdrag ur stranddelgeneralplanen för havsnära byar, kartblad 2 Soklot. Detaljplaneområdets riktgivande utsträckning och läge har angetts med rödgul oval. Fast bosättning tillåts även vid närbeläget strandområde (RA/AO 10). Således kan området ses som en utvidgning av nuvarande bystruktur Detaljplan Planläggningsområdet är inte tidigare planlagt på detaljplanenivå.

15 Byggnadsordningen Byggnadsordningen är godkänd av stadsfullmäktige i Nykarleby stad den Tomtindelning och tomtregister Information angående fastighetsindelningen på området är baserad på tidsenliga uppgifter från Lantmäteriverket Baskarta Som bas i planläggningsarbetet har stadens tidsenliga baskarta använts Skyddsbeslut På planläggningsområdet finns inga befintliga skyddade områden. I den för området uppgjorda naturinventeringen framkommer ett område som bör beaktas i detaljplaneringen. 4. OLIKA SKEDEN I PLANLÄGGNINGSPROCESSEN Kommuner har enligt finsk lagstiftning planläggningsmonopol och således bör det genom planläggningsprocessen hållas ett smidigt och informativt samarbete med Nykarleby stad. Intressenter bör ges möjlighet att höras och där av ordnas officiella påseendeskeden för allmänheten. Som första steg utarbetas ett Program för deltagande och bedömning (PDB). PDB är en informativ handling som berättar vad planläggningsarbetet handlar om, vilka lagparagrafer som styr planläggningen och vem som står som kontaktperson vid eventuella frågor. PDB sätts till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter begärs utlåtande. Om behov finns uppdateras PDB under planläggningsprocessen. Som andra steg utarbetas ett utkast för markanvändning, i vilket inkommen respons från påseendeskedet för PDB beaktas. Uppgjorda och befintliga utredningar som berör projektet beaktas. När en fungerande planlösning erhållits sätts utkastet till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter begärs utlåtande. Första och andra steget kan utföras parallellt i småskaliga planläggningsprojekt. Som tredje steg utarbetas ett förslag för markanvändning, i vilket inkommen respons från påseendeskedet för utkastet beaktas. Förslaget uppgörs för att erhålla en optimal lösning. När en fungerande planlösning erhållits sätts förslaget till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in anmärkningar och av myndigheter begärs utlåtande. Som fjärde steg görs tekniska justeringar på förslaget. Tekniska justeringar utförs på basen av inkommen respons från påseendeskedet för förslaget, samt genom att korrigera eventuella och observerade småfel. Stora förändringar i förslaget kan medföra att förslaget åter en gång sätts till officiellt påseende. Små korrigeringar i förslaget kräver dock inte ett nytt påseendeskede. Som femte, och sista, fas skall kommunen godkänna förslaget. Besvär kan göras mot godkännandet. Inkommer inga besvär vinner planen laga kraft. 4.1 Behovet av detaljplanering Bristen av, eller ibland oviljan till att sälja, tomtmark kan vara en delorsak till varför inflyttningen till byaområden försvåras. Genom att kunna erbjuda havsnära tomter i landsbygdsmiljö, på ett relativt kort avstånd till tätortsområden med arbetsplatser, kan inflyttningsmöjligheterna i området att öka.

16 1-15 Behovet av att utarbeta detaljplan grundar sig på MBL 51 - Behovet av att utarbeta detaljplan. 4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna Stadsfullmäktige har den beslutat att detaljplanera området. 4.3 Deltagande och samarbete Intressenter Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas/berörs i planläggningsarbetet. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (MBL 62 ). Som intressenter i planläggningsarbetet har följande definierats (MBF 28 ): Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planläggningsarbetet: NYKARLEBY STADS FÖRVALTNINGSENHETER (Topeliusesplanaden 7, NYKAR- LEBY). SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET I JAKOBSTAD (PB 111, JAKOBSTAD). NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) (PB 262, VASA). ÖSTERBOTTENS FÖRBUND (PB 174, VASA). ÖSTERBOTTENS MUSEUM (Skolhusgatan 2, VASA) ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK (Smedsbyvägen 14-16, VASA). Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av planläggningsarbetet: Nykarleby Kraftverk Ab (Kvarnvägen 20, NYKARLEBY) Lokala telebolag Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planläggningsarbetet: Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influensområde. Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planändringen kan ha konsekvenser för Anhängiggörande Genom en kungörelse i de lokala tidningarna i samband med påseendeskedet för PDB (Programmet för deltagande och bedömning) har det den meddelats allmänheten om anhängiggörandet.

17 Deltagande och växelverkan Denna punkt kompletteras med datum under planläggningsprocessens gång vartefter respektive skede behandlats. PDB (Program för deltagande och bedömning) var framlagt (MBL 63 och MBF 30 ). Utkastet var framlagt...201_ (MBL 62 ). Begäran om utlåtande över utkastet sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar (MBF 30 ). Över utkastet inkom utlåtande/n och åsikt/er. Förslaget var framlagt _ (MBL 65 ). Begäran om utlåtande över förslaget sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar (MBF 27 och MBF 28 ). Över förslaget inkom utlåtande/n och anmärkning/ar. 4.4 Myndighetssamarbete Ett arbetsmöte hölls på NTM centralen i Vasa den MÅL FÖR PLANEN 5.1 Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planläggningsprocessen De huvudsakliga målen med planläggningsarbetet Utarbeta en detaljplan för fast boende och småhus (egnahemshus). Utreda huruvida de nya tomterna skall anslutas till stadens avloppsnät eller om man skall ha områdes- eller fastighetsvisa avloppslösningar. Befintlig infrastruktur beaktas. En väganslutning till det nya bostadsområdet som är trygg och har god sikt, men som även kan möjliggöra en större trafikmängd ifall detaljplaneområdet i framtiden förstoras. Bakgrundsmaterial Landskapsplanen, befintlig delgeneralplan, uppgjord generalplanegranskning och naturinventering samt den aktuella fastighetsindelningen utgör det basmaterial som detaljplanearbetet bygger vidare på. Planläggningsarbetets utförande 5 Målen för områdesplanering och 9 - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas i Markanvändnings och bygglagen utgör grund för planläggningsarbetet. 6. PLANENS UTGÅNGSALTERNATIV 6.1 Utkast I det utarbetade planutkastet har beaktats de målsättningar som framförts från stadens sida. På basen av befintlig bakgrundsinformation och terrängbesök har först en markanvändningsskiss, och sedan ett planutkast, utarbetats. Planutkastet beaktar naturinventeringens rekommendationer.

18 1-17 Bild 12. Utkast Utlåtanden och åsikter som inkommit när utkastet varit framlagt till officiellt påseende och beaktandet av dem En sammanställning över myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter från utkastets officiella påseende, samt bemötandet av dem, redovisas i Bilaga 4A Bemötandesammanställning, utkasteskedet. Tillfogas senare. 6.2 Förslag Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när förslaget varit framlagt till officiellt påseende och bemötandet av dem En sammanställning över myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar från förslagets officiella påseende, samt bemötandet av dem, redovisas i Bilaga 4B Bemötandesammanställning, förslagsskedet. Tillfogas senare. 7. REDOGÖRELSE FÖR PLANEN 7.1 Planens struktur Planen innefattar två centrala beteckningar, AO (fristående småhus) och VL (närrekreation), som utgör grund för bostadsområdet.

19 1-18 Invid Soklotvägen i väster har ett EV-område (skyddsgrönområde) planlagts Dimensionering I planen har tolv nya tomter för fristående småhus anvisats (AO). Samtliga tomter är kring 2 000m² stora. Övriga områden utgörs av två VL-områden (Område för närrekreation), ett ET-område (område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning) och ett EV-område (Skyddsgrönområde) samt gatuområdden. 7.2 Planens förhållande till övriga planer Beaktan av landskapsplanen: I landskapsplanen finns för området inga sådana beteckningar som bostadsbyggande kan stöda sig på. I landskapsplanen anvisas bebyggda områden i planläggningsområdets närhet. Detta område kan anses vara en utvidgning av redan bebyggda områden. Beaktan av etapplandskapsplan 1: Etapplandskapsplan 1 påverkas inte av denna plan. Beaktan av etapplandskapsplan 2: Etapplandskapsplan 2 påverkas inte av denna plan. Beaktan av generalplanen: I generalplanen är det aktuella området anvisat för jord- och skogsbruk (M). Denna detaljplan står således inte i samklang med generalplanen. För att utreda förutsättningarna att avvika från generalplanen har en generalplanegranskning utförts (se punkt 7.3) där behandlas innehållskraven som ställs på en generalplan. 7.3 Generalplanegranskning Över området finns en befintlig generalplan med rättsverkningar. Området som nu planläggs som bostadsområde är i generalplanen anvisat som jord- och skogsbruksområde (M). Eftersom målsättningen med detaljplanen är att ändra på markanvändningen i jämförelse med generalplanen i ringa utsträckning, bör detaljplanens konsekvenser bedömas i förhållande till de krav som ställs på en generalplan så att dess innehållskrav ändå uppfylls. D.v.s. skulle det finnas förutsättningar att ändra området till bostadsområde på delgeneralplanenivå.

20 1-19 Generalplanens innehållskrav (MBL 39 ) är: 1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar, 2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas, 3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas, 4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt, 5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö, 6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv, 7) att miljöolägenheterna minskas, 8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt 9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. Beaktande av generalplanens innehållskrav: 1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar Området som planläggs ligger i utkanten av den befintliga bystrukturen, beroende på vad gränsen för byn dras. Hela byn är över 4km lång och således är det inte helt entydigt var gränsen går. Fast boende, eller möjlighet till detta, finns inom ett avstånd av ca 200m. Således bör man kunna se att detaljplanen endast till ringa delar utvidgar befintlig struktur. 2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas På området finns från tidigare infrastruktur i form av väg samt el- och vattenledning. Kommunalt avlopp finns inte i närområdet och planeras heller inte. Befintlig samhällsstruktur nyttjas i högsta grad då detaljplanen förverkligas. Området stöder sig helt på befintlig by som dragningskraft. I Soklot by finns kommunal service i form av skola och daghem, vilka kommer utnyttjas av områdets framtida invånare. 3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas Inom området finns ingen service, ej heller finns planer på utökad sådan inom Soklot by. Området stöder sig på det serviceutbud som finns i stadens centrala delar och i dess randområde. 4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt Vägförbindelse finns från tidigare till området, denna kan utnyttjas i dess nuvarande tillstånd. Den lätta trafiken kan utnyttja Soklotvägen utan att några ingrepp behöver göras, men anläggande av en lättrafikled rekommenderas eftersom vägen är något smal och vägbelysning saknas. Trafikmängden som området ger upphov till är småskalig. Uppskattad trafikmängd uppgår till ca 2,4resor/invånare/dygn x 30 invånare på planläggningsområdet (2,5 inv./tomt) = 72 resor per dygn för området. Om inte lättrafikled förverkligas rekommenderas att vägbelysning anläggs, vilket ökar bekvämligheten och trafiksäkerheten något. Ifall detaljplaneområdet i framtiden utvidgas kunde man även granska behovet av eventuella övriga regleringar av trafiken ur säkerhetssynpunkt, bl.a. eventuella behov av övergångställen ifall lättrafikled förverkligas genom byn, samt antalet väganslutningar inne i bykärnan. Inom närområdet finns ingen kollektivtrafik. Vatten- och elledning finns utbyggt sedan tidigare till området, avloppshanteringen ombesörjs fastighetsvis. Denna är möjlig att ordna utan att betydande konsekvenser uppstår. 5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö Det aktuella området står inte i strid med detta krav, området kan anses vara tryggt och fungera som en balanserad livsmiljö ur flera hänseenden. De planerade tomterna riktar sig främst till barnfamiljer, varvid övriga befolkningsgruppers behov kan och bör tillgodoses på annat håll i stadens markanvändningsplanering.

21 1-20 6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv Detaljplanen medför främst reservationer för boende, områden som betjänar kommunens näringsliv finns på andra platser, främst på stadens industriområden. Handelsområden finns i och i direkt anslutning till stadens centrumområde. 7) att miljöolägenheterna minskas Planens markanvändning föranleder inte miljöolägenheter. 8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas Genom att följa de rekommendationer som framkommer i naturinventeringen säkerställs att naturvärden värnas. Inom området finns inga sådana bebyggda miljöer eller landskap som påverkas negativt av planläggningen. Byggandet anpassas till landskapets särdrag och områdets topografi. 9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. I närområdet finns oexploaterade skogsområden som lämpar sig för rekreation. Inom planläggningsområdet reserveras tillräckligt med areal för rekreationsändamål. Övriga ordnade rekreationsmöjligheter finns i stadens centrumområde och i dess direkta närhet. 7.4 Områdesreserveringar Beteckningar och bestämmelser Planens beteckningar finns presenterade i nedanstående punkter samt angivna på kartan. Bestämmelserna enbart på kartan. AO VL EV ET Kvartersområde för fristående småhus Område för närrekreation Skyddsgrönområde Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning Övriga beteckningar: se plankartan. 7.5 Namn Planens namn är DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE. 8. PLANENS KONSEKVENSER 8.1 Utredning om konsekvenserna i området Konsekvenser för naturmiljön Landskapets särdrag Planen medför en lokal förändring i landskapet i området. Skogsbruksområde ändras till bostadsområde. I det stora hela bedöms konsekvenserna som mycket små. Jordmån Markarbeten gällande tomterna, gatorna och kommunalteknik medför än omstrukturering i områdets jordmån. Konsekvenserna bedöms som ytterst små.

22 1-21 Vattendrag och vattenhushållning Området är inte beläget inom grundvattenområde och således föreligger inte skyddsbehov. Området ligger i nära anslutning till Hästbådafjärden, vattenavrinningen från området sker till nämnda fjärd. Befintligt vattenledningsnät kommer att nyttjas, en viss utbyggnad kommer dock att krävas. I det stora hela bedöms konsekvenserna för vattendrag och vattenhushållningen som små. Miljö- och naturskydd På ett avstånd av ca två kilometer finns ett naturskyddsområde. Förverkligande av planen kan dock inte anses ha några konsekvenser för detta område. I naturinventeringen har inte konstaterats sådana uppgifter som till sina särdrag skulle hindra verkställandet av detaljplanen. Naturinventeringen har beaktats vilket medför goda konsekvenser för naturen. Närmaste potentiella störningskälla kan anses vara en grustäkt på ett avstånd av ca 400m i östlig riktning och en pälsfarm i sydlig riktning på ett avstånd av ca 1km. Dessa ligger dock belägna på ett så långt avstånd att betydande konsekvenser inte är att vänta Konsekvenser för den byggda miljön Boende och befolkningens struktur Då detaljplanen förverkligas kan man vänta sig en inflyttning till i byn. Ur byns synpunkt bör detta ses som något positivt, genom en ökad mängd invånare bibehålls byns livskraft. Konsekvenserna bedöms som goda. Samhällsstruktur Området är beläget nära, men dock något utanför nuvarande bybebyggelse. Befintlig infrastruktur nyttjas dock vilket motverkar de negativa konsekvenser som en något splittrad bebyggelsestruktur kan medföra. I det stora hela bedöms konsekvenserna som små. Arbetsplatser, näringsverksamhet Detaljplanen medför obefintliga konsekvenser för näringsverksamheten i området. Rekreation och fritidsverksamhet Detaljplanen medför oförändrade konsekvenser för rekreationen och fritidsverksamheten i närområdet. Trafik Trafiken längs Soklotvägen väntas öka något då detaljplanen förverkligas, men ökningen är sammantaget liten. Lättrafikled kan förverkligas längs befintliga vägar vilket ökar säkerheten. Konsekvenserna bedöms vara små. Teknisk försörjning Inom området eller dess närområde finns inget kommunalt avlopp. Avloppshanteringen bör skötas gemensamt mellan flera hushåll eller skilt för varje hushåll. Till området finns redan vägförbindelse samt el- och vattenledning. Genom att befintlig infrastruktur nyttjas, minimeras investeringskostnader på utbyggnad av ny infrastruktur. Genom att ansluta nya fastigheter till befintligt väg-, vatten och elnät anses konsekvenserna ur samhällsbyggnadssynvinkel vara goda.

23 Samhällsekonomiska (övriga) konsekvenser Området som planläggs är relativt litet och kan inte anses ha några betydande konsekvenser för samhällsekonomin. Ett nytt bostadsområde kan locka till sig nya invånare till byn/kommunen vilket medför fler skattebetalare. Ur samhällsekonomisk synpunkt kan konsekvenserna bedömas som små men goda. 9. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 9.1 Genomförande och tidsplanering Avsikten är att planen skall godkännas i stadsfullmäktige år Efter att planen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på staden.

NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad

NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad Mottagare Nykarleby Stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 6.3.2017 NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN Kommun Vörå kommun Dokument Planbeskrivning Datum 5.10.2016 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Braxrevet stranddetaljplan och ändring

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige: Kommun.

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige: Kommun. Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 15.5.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING 2 DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING Författare

Läs mer

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 8.10.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA 2 STRANDDETALJPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING Författare Christoffer Rönnlund, Jonas

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 1.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN 2 ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN DETALJPLANEBESKRIVNING Författare

Läs mer

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN Beställare Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 12.4.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Författare Jonas Lindholm Datum 12.4.2017 Granskare Granskad

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN Kommun Vörå kommun Dokument Planbeskrivning Datum 8.3.2017 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Braxrevet stranddetaljplan och ändring

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning Kommun Korsholms kommun Dokument Planbeskrivning Datum 27.5.2016 KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING PLANBESKRIVNING 2 STRANDDETALJPLANÄNDRING

Läs mer

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. Kronoby kommun. Detaljplanebeskrivning

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. Kronoby kommun. Detaljplanebeskrivning Kommun Kronoby kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 19.6.2018 KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. 2 DETALJPLANEBESKRIVNING Ändring av Kronoby centrum

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 12.4.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Christoffer

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning

KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 16.3.2018 KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 Kommun Larsmo kommun Dokument Planbeskrivning Datum 23.5.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 2 PLANBESKRIVNING Författare Jonas Lindholm Datum 12.4.2017, 23.5.2017 Granskare Granskat

Läs mer

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kållby detaljplan, kv. 210-211 och 221-229 samt grönområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599407201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 15.5.

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 15.5. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 15.5.2018 MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund 599-407-9-112) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072018Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Planbeskrivning Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER...

Läs mer

Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y6

Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y6 Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994162016Y6 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5 Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994092016Y5 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3. PLANERINGSSITUATION...

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 8.10.

MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 8.10. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 8.10.2018 MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599599404201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Kommun. Kronoby kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE

Kommun. Kronoby kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE Kommun Kronoby kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 18.4.2018 KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE 2 DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE DETALJPLANEBESKRIVNING

Läs mer

LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning

LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 15.4.2019 LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN Beställare Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 22.8.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 22.8.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas

Läs mer

Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599402201608 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal ) Planbeskrivning Plankod: Y6

Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal ) Planbeskrivning Plankod: Y6 Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal 599-416-5-50) Planbeskrivning Plankod: 5994162016Y6 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER...

Läs mer

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2 Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård 599-412-6-46) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994122018Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING.

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 19.6.2018 KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 2.11.2018 LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK Kommun Vörå kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 22.8.2018 VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK 2 STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK DETALJPLANEBESKRIVNING

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 2.11.2018 LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas Lindholm

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Planbeskrivning Datum 1.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN / 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 19.6.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas Lindholm

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommun. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN

Kommun. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN Kommun Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 26.2.2016 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: Y2

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: Y2 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: 5994032015Y2 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer

MALAX KOMMUN ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV DETALJPLAN. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige:

MALAX KOMMUN ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV DETALJPLAN. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige: Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 15.5.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV DETALJPLAN 1-1 PLANBESKRIVNING ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

Läs mer

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 Planbeskrivning Plankod: 599401201609 Innehållsförteckning: 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING AV DETALJPLAN FÖR KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING AV DETALJPLAN FÖR KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 19.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING AV DETALJPLAN FÖR KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE UTVIDGNING AV DETALJPLAN FÖR KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE 2 UTVIDGNING

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Korsholms kommun

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Korsholms kommun Mottagare Korsholms kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 27.5.2016 KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård )

Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård ) Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård 599-414-96-0) Planbeskrivning Plankod: 5994142017Y2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2

Läs mer

Mottagare. Vörå kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI

Mottagare. Vörå kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.3.2018 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN,

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vörå kommun. Program för deltagande och bedömning

VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vörå kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 19.10.2017 VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 30.5.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN ÄNDRING AV DEL AV ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN 2 ÄNDRING AV DEL

Läs mer

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Planbeskrivning Plankod: Y1

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Planbeskrivning Plankod: Y1 Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund 599-407-9-112) Planbeskrivning Plankod: 5994072018Y1 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer

Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING

Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING Mottagare Larsmo kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 12.12.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING Författare Jonas

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 28.2.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas Lindholm

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING.

VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 8.3.2017 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV BOSUND DETALJTPLAN

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV BOSUND DETALJTPLAN Kommun Larsmo kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 15.4.2016 LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV BOSUND DETALJTPLAN ÄNDRING AV DEL AV BOSUND DETALJTPLAN 2 ÄNDRING AV DEL AV BOSUND DETALJPLAN DETALJPLANEBESKRIVNING

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6. Program för deltagande och bedömning

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6. Program för deltagande och bedömning KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6 23.5.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSIKTEN MED ETT DELTAGANDE OCH BEDÖMNINGSPROGRAM... 1 2 PLANEOMRÅDET... 1 3 INITIATIV OCH

Läs mer

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 22.8.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN Författare Jonas Lindholm Datum 22.8.2017 Granskare Christoffer

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 5.4.2018 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN 2 ÄNDRING AV DEL AV SANDSUND I DETALJPLAN

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Planbeskrivning Datum 6.9.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 6.9.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas Lindholm

Läs mer

Mottagare. Malax kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14

Mottagare. Malax kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.5.2019 MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 1-2 Författare Jonas Lindholm Datum

Läs mer

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Kommun Larsmo kommun Dokument Planbeskrivning Datum 10.6.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN PLANBESKRIVNING PLANBESKRIVNING 2 REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING OCH ÄNDRING AV KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN. Pedersöre kommun. Detaljplanebeskrivning Kommun.

PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING OCH ÄNDRING AV KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN. Pedersöre kommun. Detaljplanebeskrivning Kommun. Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 20.6.2018 PEDERSÖRE KOMMUN UTVIDGNING OCH ÄNDRING AV KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN UTVIDGNING OCH ÄNDRING AV KÅLLBY INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN

Läs mer

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 8.10.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILLOTTSOMRÅDE 1-1 PLANBESKRIVNING Författare Christoffer Rönnlund, Jonas

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Korsnäs kommun. Program för deltagande och bedömning 3.5.

KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Korsnäs kommun. Program för deltagande och bedömning 3.5. Mottagare Korsnäs kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 3.5.2018 KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5.

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5. Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151 Program för deltagande och bedömning 16.5.2015 MALAX KOMMUN 1 I programmet för deltagande och bedömning (PDB), som utarbetas som en

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ GRISSELSKÄRKVARTER 1

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ GRISSELSKÄRKVARTER 1 KORSHOLMS KOMMUN KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ GRISSELSKÄRKVARTER 1 Program för deltagande och bedömning 19.10.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSIKTEN MED ETT DELTAGANDE OCH BEDÖMNINGSPROGRAM...

Läs mer

Stad. Nykarleby stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

Stad. Nykarleby stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Stad Nykarleby stad Dokument Planbeskrivning Datum 26.9.2016 NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PLANBESKRIVNING DRAKABACKA DETALJPLAN 2 DRAKABACKA DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Författare Jonas Aspholm

Läs mer

Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: Y5

Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: Y5 Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: 5994092016Y5 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning Mottagare Nykarleby stad Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 16.11.2016 NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

KRONOBY KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV NEDERVETIL DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun

KRONOBY KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV NEDERVETIL DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 31.5.2016 KRONOBY KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV NEDERVETIL DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM

Läs mer

Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50 Planbeskrivning Plankod: 599406201501 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 19.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOMRÅDE 2 ÄNDRING

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2. Program för deltagande och bedömning

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2. Program för deltagande och bedömning KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSIKTEN MED ETT DELTAGANDE OCH BEDÖMNINGSPROGRAM... 1 2 PLANEOMRÅDET... 1 3 INITIATIV OCH PLANERINGSBESLUT...

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen Karperö Holmhagen-Svedjeback

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen Karperö Holmhagen-Svedjeback S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 26.5.2017 Karperö Holmhagen-Svedjeback S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN DETALJPLAN FÖR STRANDNÄRA BOENDE VID TACKSAMVIKEN I ORAVAIS PLANEBESKRIVNING (UTKAST)

VÖRÅ KOMMUN DETALJPLAN FÖR STRANDNÄRA BOENDE VID TACKSAMVIKEN I ORAVAIS PLANEBESKRIVNING (UTKAST) 0 VÖRÅ KOMMUN DETALJPLAN FÖR STRANDNÄRA BOENDE VID TACKSAMVIKEN I ORAVAIS PLANEBESKRIVNING (UTKAST) Korsholm 15.04.2013 1 Innehållsförteckning 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 Identifikationsuppgifter...

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, k v a r t e r 6 6 1-665 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 Uppdaterat 3.5.2016

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 20.4.2017, kompletterat 16.8.2017 SMEDSBY, kvarter 601 Ändring av detaljplan Avsikten med ett program för deltagande och bedömning

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Kommun. Korsnäs kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum , KORSNÄS KOMMUN FINNHAMN DETALJPLAN

Kommun. Korsnäs kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum , KORSNÄS KOMMUN FINNHAMN DETALJPLAN Kommun Korsnäs kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 27.1.2015, 20.6.2016 KORSNÄS KOMMUN FINNHAMN DETALJPLAN FINNHAMN DETALJPLAN 2 FINNHAMN DETALJPLAN DETALJPLANEBESKRIVNING Författare Jonas Aspholm

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 7.3.2018 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOM- RÅDE ÄNDRING AV EDSEVÖ DETALJPLAN - EDSEVÖ TRAFIKOMRÅDE 2 ÄNDRING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KRISTINESTADS STAD DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STADSDEL 7 ARBETSNUMMER: 20600349 DATUM: 20.1.2017 Sweco Ympäristö Oy 1 (7) 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA DETALJPLANBESKRIVNING ASEMAKAAVASELOSTUS Innehåll 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 Identifikationsuppgifter... 4 1.2 Planeområdets läge... 4 1.3

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLANEN SOM BERÖR KVARTER 130, 132, 134 OCH 135 I NÄSBY BY

ÄNDRING AV DETALJPLANEN SOM BERÖR KVARTER 130, 132, 134 OCH 135 I NÄSBY BY ÄNDRING AV DETALJPLANEN SOM BERÖR KVARTER 130, 132, 134 OCH 135 I NÄSBY BY Planbeskrivning 2 Innehåll 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 Identifikationsuppgifter... 4 1.2 Planområdets läge...

Läs mer

KRONOBY KOMMUN SELJES DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning

KRONOBY KOMMUN SELJES DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 19.1.2016 KRONOBY KOMMUN SELJES DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Seljes

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL ) Planläggningsavdelningen..0, justerat.8.0 SMEDSBY, GÄDDA II Ändring av detaljplan Sida Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt i markanvändnings-

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare.

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare. Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 6.4.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Revidering och

Läs mer

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1. Idenfikationsuppgifter Kommun: 905 Vasa Stadsdel: 31. Fastighet: 905-402-17-2 Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN KVARTER 6 OCH REKREATIONSOMRÅDEN. Planebeskrivning

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN KVARTER 6 OCH REKREATIONSOMRÅDEN. Planebeskrivning KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN KVARTER 6 OCH REKREATIONSOMRÅDEN Planebeskrivning 9.1.2018 Hemlandsskatan INNEHÅLLSFÖTECKNING 1 Grund- och identifikationsuppgifter... 1 1.1

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN

INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation Området

Läs mer

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN KVARNBACKEN DETALJPLAN (PLANUTKAST)

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN KVARNBACKEN DETALJPLAN (PLANUTKAST) Kommun Larsmo kommun Dokument Planbeskrivning Datum 25.1.2017 LARSMO KOMMUN KVARNBACKEN DETALJPLAN (PLANUTKAST) 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 25.1.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas Lindholm

Läs mer