Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)"

Transkript

1 Hangö stad Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

2 Innehåll 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN OCH FÖR PROJEKTGENOMFÖRANDET PLANERINGSOMRÅDE GRUNDUPPGIFTER OM PROJEKTET Utvidgning av vindkraftparken Anslutning till elnätet Preliminär tidtabell för projektet MÅLEN MED PLANERINGEN Kraven på innehåll i detaljplanen De riksomfattande målen för områdesanvändningen Dämpning av klimatförändringen UTGÅNGSPUNKTERNA I PLANERINGEN Planeringssystemet för markanvändning Landskapsplan Generalplan Detaljplan Markägoförhållanden Övriga aktuella utredningar och planer MKB-förfarandet för utvidgningen av vindkraftparken i Sandö Strandplanläggning wpd Finland Oy:s vindkraftparksprojekt i Koverhar UTREDNINGAR OCH KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS INTRESSENTER, DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN Intressenter Deltagande och växelverkan PLANERINGSSITUATIONEN OCH PROJEKTETS TIDTABELL Planeringssituation Skedena i detaljplanläggningen och tidsplan PLANLÄGGARE OCH KONTAKTUPPGIFTER

3 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN OCH FÖR PROJEKTGENOM- FÖRANDET Vad är en detaljplan och ett PDB? Denna handling är ett program för deltagande och bedömning (PDB) och avser detaljplanen för utvidgningen av vindkraftpark Sandö. Kommunen framlägger PDB offentligt till påseende när planläggningsprocessen har anhängiggjorts. SABA Wind Oy Ab planerar att utvidga sin vindkraftpark, som är belägen i Sandö by i Hangö. Byggandet av vindkraftparken förutsätter att en detaljplan utarbetas för området. Kommunen kan med stöd av detaljplanen bevilja bygglov i enlighet med områdesreserveringarna, beteckningarna och bestämmelserna i planen. Enligt markanvändnings- och bygglagen 50 ska för den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen. När en detaljplan upprättas ska enligt markanvändnings- och bygglagen 63 utarbetas ett med avseende på planens omfattning och innehåll nödvändigt program för förfarande vid deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser. Områdets fastighetsägare, invånare, företagare och övriga vars förhållanden kan påverkas av planen är intressenter. I programmet för deltagande och bedömning framläggs basuppgifterna för planläggningen samt planeringens mål och faser. I programmet redogörs för vilka är intressenter, hur de kan inverka på planeringen och hur planens konsekvenser bedöms i planeringen av detaljplanen. Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov kompletteras i planläggningen. Vad är en MKB? En miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen ska tillämpas på utvidgningsprojektet för vindkraftparken i Sandö (Nylands miljöcentrals beslut ). MKBförfarandet är alltid indelat i två faser: Den första fasen, d.v.s. MKB-programmet är en plan för vilka konsekvenser som ska bedömas och hur bedömningen görs. I den andra fasen, d.v.s. MKB-beskrivningen, utarbetas på basis av MKB-programmet och åsikterna och utlåtandena som har anförts med anledning av programmet, en rapport om projektets miljökonsekvenser. MKB-programmet för utvidgningen av vindkraftpark Sandö har i november 2009 skickats till Nylands miljöcentral (från och med ELY-centralen). Programmet finns till påseende på Nylands ELY-centrals internetsidor ( / Regional miljöinformation / Nyland / Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB / MKB-projekt som är under arbete / Utvidgning av vindkraftpark Sandö i Hangö). Miljöutredningarna som har beskrivits i MKB-programmet samt beredningen av miljökonsekvensbedömningen pågår. Konsekvensbeskrivningen blir enligt planerna färdig hösten Upprättandet av detaljplanen baserar sig huvudsakligen på utredningar som har gjorts i MKBprocessen och på miljökonsekvensbedömningarna. 2

4 DETALJPLAN FÖR UTVIDGNINGEN AV VINDKRAFTPARK SANDÖ Förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser är inget besluts- eller tillståndsförfarande och under MKB-förfarandet fattas således inga beslut om att bygga vindkraftparken. Uppgifter om projektets miljökonsekvenser tas fram i förfarandet och på basis av uppgifterna kan projektalternativens genomförbarhet med hänsyn till miljön utvärderas. Lagen förutsätter att projektets miljökonsekvenser ska utredas innan väsentliga åtgärder med hänsyn till miljökonsekvenserna vidtas. En myndighet får varken bevilja tillstånd för att genomföra projektet eller fatta övriga därmed jämförbara beslut förrän bedömningen har slutförts. MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten överlämnar sitt utlåtande om MKB-beskrivningen till den projektansvariga. 2 PLANERINGSOMRÅDE Planeringsområdet är beläget i Sandö i Hangö stad, ca 8 kilometer nordost om Hangö centrum. Planeringsområdet gränsar i nord-nordväst till riksväg 25, i väst-sydväst till en väg som leder till Sandö hållplats, i syd-sydost till järnvägen och ost-nordost till en skogsbilväg. Hela planområdet ligger inom lägenheten Santala ( ). Planområdet omfattar det egentliga vindkraftparksområdet. Bild 1. Planeringsområdets läge på Hangö udd i förhållande till Hangö stad (bildkälla: Lantmäteriverket). 3

5 Bild 2 Planeringsområdets ungefärliga läge (bildkälla: Utvidgningen av vindkraftpark Sandö, MKB-programmet. (Baskarta: Lantmäteriverket). 3 GRUNDUPPGIFTER OM PROJEKTET 3.1 Utvidgning av vindkraftparken SABA Wind Oy Ab planerar att utvidga sin vindkraftpark, som är belägen i Sandö by i Hangö. Den nuvarande vindkraftparken i Sandö omfattar fyra vindkraftverk med enhetseffekten 2 MW och en årlig elproduktion om MWh. De existerande vindkraftverkens navhöjd (=där rotorn är kopplad till tornet) är 65 meter och rotorns diameter är 70 meter. Vindkraftverkens totalhöjd (maximala höjd) är 100 meter. Enligt planerna utvidgas vindkraftparken med antingen två nya 3 MW:s vindkraftverk eller med tre nya vindkraftverk med 2 MW:s enhetseffekt. 3.2 Anslutning till elnätet Fyra alternativa lösningar granskas för att ansluta vindkraftparkens utvidgningsdel till elnätet. 1) Vindkraftparken kan anslutas till högspänningsnätet (110 kv) med en 20 kv matarledning som dras till Koverhar transformatorstation. 2) Vindkraftparken kan anslutas till högspänningsnätet (110 kv) med en ny transformatorstation, som byggs nära vindkraftparken. 4

6 3) Vindkraftparken kan anslutas till medelspänningsnätet (20 kv) med ett nytt ställverk, som byggs nära vindkraftparken. 4) Därutöver granskas möjligheten att ansluta vindkraftparkens utvidgningsdel både till medelspänningsnätet med ett ställverk och till högspänningsnätet vid Koverhar transformatorstation. De planerade vindkraftverken är belägna nära befintliga vägar och endast några hundra meter nya vägförbindelser torde behövas. Den tekniska planeringen av vindkraftverkens anslutning till elnätet preciseras när projektet avancerar. Bild 3 Principbild över ett vindkraftverk (bildkälla: Pöyry Energy Oy) 3.3 Preliminär tidtabell för projektet En preliminär plan för placeringen av vindkraftverken har upprättats i projektet. MKBprogrammet har skickats till Nylands miljöcentral i november 2009 och arbetet med miljökonsekvensbedömningen pågår. Den tekniska planeringen av vindkraftparken fortsätter under hela MKB-förfarandet. Vindkraftparken kan sannolikt börja byggas tidigast år Avsikten är att byggandet ska ta högst ett år. Tidsplanen för utbyggnad preciseras när den tekniska planeringen, MKB-förfarandet och detaljplanläggningen avancerar. 5

7 4 MÅLEN MED PLANERINGEN 4.1 Kraven på innehåll i detaljplanen När en detaljplan utarbetas ska beaktas det som stadgas i markanvändnings- och bygglagen om kraven på detaljplanens innehåll (MBL 54 ). Eftersom detaljplanen utarbetas för ett område som inte har generalplan med rättsverkningar, ska det som stadgas om kraven på generalplanens innehåll beaktas till tillämpade delar (MBL 39 ). Detaljplanen ska utarbetas så att förutsättningar skapas för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. Den byggda miljön och naturmiljön ska värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt, på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas, utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. 4.2 De riksomfattande målen för områdesanvändningen Statens och kommunernas myndigheter ska i sin verksamhet beakta de riksomfattande målen för områdesverksamheten (Statsrådets beslut ) och främja att målen förverkligas. Myndigheterna ska också bedöma konsekvenserna av sin verksamhet med hänsyn till de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Statsrådet beslöt att revidera de riksomfattande målen för områdesanvändningen. De reviderade målen trädde i kraft Sakhelheter i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, som särskilt berör detaljplaneområdet: En enhetligare samhällsstruktur och livsmiljöns kvalitet Kultur- och naturarvet, rekreationsbruk och naturresurser Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 4.3 Dämpning av klimatförändringen Enligt de reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen ska man med områdesanvändningen allt starkare dämpa klimatförändringen. I de riksomfattande målen för områdesanvändningen har Statsrådet tagit ställning till bl.a. förutsättningarna att bygga vindkraft. I anslutning till detta accentueras följande särskilda mål gällande vindkraftpark Sandö: I områdesanvändningen bör energisparandet och förutsättningarna att använda förnybara energikällor främjas. Vid områdesanvändningen ska man förbereda sig på områdesbehoven hos energiverk som använder förnybart och avfallsbaserat bränsle och dessa energiverks logistiska lösningar, som en del av områdets energiförsörjning och avfallshantering. I landskapsplaneringen ska anges vilka områden som bäst lämpar sig för utnyttjandet av vindkraft. Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk. 6

8 I och med planeringsprojektet utvidgas den befintliga vindkraftparken i Sandö. Syftet med planläggningsarbetet som inleds är sålunda att för sin del främja att de riksomfattande målen för områdesanvändningen uppnås. Kyoto-protokollet, som trädde ikraft , avser att dämpa klimatförändringen. Det innehåller juridiskt bindande skyldigheter att begränsa växthusgasutsläpp. Finlands skyldighet är att åren bevara växthusgasutsläppen på samma nivå som år I Statsrådets klimatpolitiska redogörelse till riksdagen, Finlands klimatstrategi (Str 1/2001 vp), konstateras att programmet för att främja förnybara energikällor i syfte att minska växthusgasutsläpp (HIM 1999) verkställs. Enligt nämnda program skulle Finland år 2010 sammanlagt producera 500 MW med vindkraft. Målet med Arbets- och näringslivsministeriets klimat- och energistrategi på lång sikt är att före år 2020 höja den etablerade vindkraftens totaleffekt från nuvarande ca 140 MW till ca 2000 MW. 5 UTGÅNGSPUNKTERNA I PLANERINGEN 5.1 Planeringssystemet för markanvändning Användningen och byggandet av områden styrs med markanvändningsplanering. Planeringssystemet för markanvändning omfattar av de riksomfattande målen för områdesanvändningen, landskapsplan, generalplan och detaljplan. Landskapsförbundet utarbetar och godkänner landskapsplanen. Kommunerna utarbetar och godkänner generalplanen och detaljplanen. Miljöförvaltningen ansvarar för styrningen och utvecklingen av landskaps-, generaloch detaljplanläggningen. Syftet med att styra planläggningen är att stödja att målen och kraven på innehåll som definieras i lagstiftningen förverkligas i planläggningen ( De riksomfattande målen för områdesanvändningen och tillämpandet av dem på projektet för vindkraftparken i Sandö beskrivs i kapitlen 4.2 och 4.3. Bild 4 Planeringssystemet för markanvändning. (bildkälla: 7

9 5.2 Landskapsplan 5.3 Generalplan 5.4 Detaljplan För området gäller Nylands landskapsplan, som miljöministeriet har fastställt I landskapsplanen har inte anvisats någon särskild markanvändningsreservering i området. En betydande regional transportavloppsledning sträcker sig genom området. I landskapsplanens beskrivning konstateras att möjligheten att placera vindkraftverk på fastlandet inte har undersökts i landskapsplanen. Möjligheterna att placera vindkraftverk bör utredas när generalplaner och detaljplaner utarbetas. Nylands etapplandskapsplan 1, som för närvarande är på miljöministeriet för fastställelse kompletterar landskapsplanen för Nyland. Funktioner med betydande miljökonsekvenser (bl.a. avfallshantering) har granskats i etapplandskapsplanen. Beredningen av Nylands etapplandskapsplan 2 inleddes år Centrala linjer i etapplandskapsplanen är bl.a. att dämpa klimatförändringen och att anpassa sig till den samt att förenhetliga samhällsstrukturen. För området finns ingen generalplan med rättsverkningar. När en detaljplan utarbetas för ett område som saknar generalplan med rättsverkningar ska enligt MBL 54 till tillämpade delar beaktas också det som stadgas om kraven på generalplanens innehåll (MBL 39 ). Den gällande generalplanen för de inkorporerade områdena (år 1979) saknar rättsverkningar och styr därför inte detaljplanläggningen. För området finns ingen detaljplan. 5.5 Markägoförhållanden Hela planområdet ligger på lägenheten Santala ( ). SABA Wind Oy Ab har arrenderat en del av området för sin användning. 5.6 Övriga aktuella utredningar och planer MKB-förfarandet för utvidgningen av vindkraftparken i Sandö MKB-förfarandet och planläggningen pågår samtidigt. Innehållet i MKB-förfarandet har beskrivits i kapitel 1. Sambandet mellan MKB-förfarandet och detaljplanen har beskrivits i kapitel 7.2 och i tabell 1 (s. 13) Strandplanläggning Cirka en kilometer nordost om projektområdet har en stranddetaljplan som omfattar flera fastigheter i Koverhar by anhängiggjorts. Programmet för deltagande och bedömning har varit framlagt i december 2006 och ett preliminärt planutkast i december Avsikten är att framlägga planen år 2009 för att godkännas av stadsfullmäktige (Hangö stad, planläggningsöversikt 2009). 8

10 5.6.3 wpd Finland Oy:s vindkraftparksprojekt i Koverhar wpd Finland Oy planerar en vindkraftpark med 5-6 vindkraftverk. Området ligger ca 2-3 kilometer öster om projektområdet. wpd:s MKB-förfarande och detaljplanläggning pågår. På grund av att projekten ligger nära varandra kommer deras sammantagna konsekvenser att granskas som en del av miljökonsekvensbedömningen. Bild 5. Vindkraftparkprojektet i Koverhar. (bildkälla: Detaljplan för vindkraftparken i Koverhar, programmet för deltagande och bedömning FCG Planeko Oy och Hangö stad) 6 UTREDNINGAR OCH KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS Detaljplanens konsekvenser bedöms i planläggningsprocessen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen (MBL 9 och MBF 1 ). Utredningarna och bedömningarna som görs för detaljplanläggningen tas huvudsakligen fram i MKB-förfarandet. Avsikten är också att så tydligt som möjligt kombinera deltagandet och dialogen, och intressenterna har möjlighet på gemensamma informationsmöten att ge respons på bägge förfarandena (detaljplanen och MKB). Trots att miljöutredningarna och konsekvensbedömningarna som behövs för detaljplanen huvudsakligen görs i MKB-förfarandet kommer utredningarna och bedömningarna vid behov att kompletteras med beaktande av stadgarna i markanvändnings- och bygglagen. Eftersom det inte finns någon generalplan för området bör kraven på generalplanens innehåll också beaktas i detaljplanläggningen (MBL 39 och 54 ). Centrala konsekvenserna som ska bedömas konsekvenser för markanvändningen och näringsverksamheten konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel 9

11 konsekvenser för landskapet och kulturmiljön konsekvenser för naturförhållandena, såsom värdefulla objekt i naturen och fågelfaunan konsekvenser för säkerheten bullerkonsekvenser konsekvenser av skuggbildning konsekvenser för trafiken konsekvenser för klimatet och luftens kvalitet konsekvenser under byggnadstiden sammantagna konsekvenser med andra projekt Utredningar I MKB-förfarandet har utarbetats eller kommer att utarbetas bl.a. följande utredningar konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel en invånarenkät utarbetas konsekvenser för landskapet konsekvenserna för landskapet visualiseras konsekvenser för kulturarvet krigstida befästningar, kulturhistoriskt värdefulla konstruktioner och fornminnen inventeras konsekvenser för värdefulla objekt i naturen och för fågelfaunan en naturutredning görs bullerkonsekvenser en datamodell för buller utarbetas konsekvenser av skuggbildning en datamodell för skuggbildning utarbetas 7 INTRESSENTER, DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 7.1 Intressenter Intressenter är enligt MBL 62 områdets markägare och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av detaljplanen. Intressenter är dessutom de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planeringen. Sektorer som är intressenter i detta planläggningsarbete: fastighetsägarna på detaljplaneområdet rågrannarna och de närmaste grannarna till detaljplaneområdet invånarna i det närmaste området vid detaljplaneområdet de som arbetar på detaljplaneområdet eller i dess influensområde områdets näringsidkare invånarföreningar samt övriga föreningar, samfund och sammanslutningar Myndigheter och regionala samfund 10

12 ELY-centralen i Nyland Nylands förbund Hangö stads förvaltningsnämnder Fortum Sähkönsiirto Oy Banförvaltningscentralen Vägförvaltningen/Nylands vägdistrikt Museiverket, Västra Nylands landskapsmuseum Försvarsmakten, Södra Finlands militärlän, Nylands regionbyrå Försvarsmakten, Flygvapnets stab övriga myndigheter och regionala samfund, vars verksamhet kan påverkas av detaljplanen Dessutom informeras den omfattande uppföljningsgruppen för det samtidigt pågående MKB-förfarandet om planläggningens olika faser. Därutöver har följande sektorer kallats till uppföljningsgruppen för MKB: Forststyrelsen Räddningsverket Sjöfartsverket Krogars vattenskyddsförening r.f. Hangö miljöförening r.f. Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa r.f. Hangö flygfältsförening r.f. Hangö flygklubb r.f. 7.2 Deltagande och växelverkan Information om planens olika faser ges på Hangö stads anslagstavla (Tekniska och miljöverket, Sandövägen 2) och på internetsidorna ( samt i lokaltidningarna (Hangöbladet, Västra Nyland, Etelä-Uusimaa). Deltagande och växelverkan i planeringen av detaljplanen för vindkraftparken verkställs På informationsmötena för allmänheten På informations- och diskussionsmötena i MKB-förfarandet och med invånarenkäter Genom att under framläggningstiden anföra anmärkningar mot detaljplaneförslaget (intressenterna och kommunmedlemmarna, MBL 65 ) Genom att direkt kontakta kommunens eller konsultens representanter. OBS! Såväl i detaljplanläggningens som i MKB-förfarandets olika faser bereds möjligheter att delta i och påverka planeringen. 11

13 Sambandet mellan förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser och detaljplanläggningen samt intressenternas möjligheter att påverka framgår av tabell 1. De olika faserna i miljökonsekvensbedömningen och i detaljplanläggningen samt förfarandet vid deltagande och växelverkan framgår av bild 7. Ett presentations- och informationsmöte för allmänheten hölls i Hangö. På mötet behandlades miljökonsekvensbedömningsprogrammet i MKB-förfarandet. På mötet informerades också om att detaljplanläggningen inleds samt om möjligheterna att delta i bägge förfarandena. Ett presentations- och informationsmöte för allmänheten angående miljökonsekvensbeskrivningen i MKB-förfarandet hålls när beskrivningen är färdig. På mötet informeras också om planberedningen och programmet för deltagande och bedömning presenteras. Datumet för mötet meddelas senare. Bild 6 På den övre bilden planeringsområdet sett från riksvägen, på den nedre planeringsområdet sett från Sandö hållplats (foton Pöyry) 12

14 MKB-förfarandet MKB-förfarandet har inletts och MKBprogrammet är offentligt framlagt bl.a. på Nylands ELY-centrals internetsidor samt på Hangö stads tekniska och miljöverk. Åsikter och utlåtanden om MKBprogrammet framfördes innan till Nylands ELY-central. I MKB-beskrivningen bedöms miljökonsekvenserna i de olika alternativen, både av vindkraftparken och av anslutningen till elnätet. Målet är att MKB-beskrivningen ska framläggas offentligt hösten 2010, varvid ett informationsmöte hålls för allmänheten. Datumet för mötet meddelas senare. Detaljplanläggningen Detaljplanläggningen har inletts och detaljplanens program för deltagande och bedömning (PDB) framläggs till påseende på Hangö stads internetsidor samt på stadens tekniska och miljöverk. Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges till Hangö stad eller till planläggningskonsulten. Detaljplanen utarbetas enligt alternativet som utses för vindkraftparken och elöverföringen. Endast det egentliga området för vindkraftparken ingår i detaljplanen. Bedömningsmaterialet som har sammanställts i MKB utnyttjas i bedömningen av detaljplanens konsekvenser. Materialet från planens beredningsskede presenteras på MKBförfarandets informationsmöte för allmänheten hösten 2010, varvid respons på planen också kan ges. Datumet för mötet meddelas senare. Anmärkningar och utlåtanden med anledning av MKB-beskrivningen kan anföras till Nylands ELY-central. Nylands ELY-central ger sitt utlåtande om MKBbeskrivningen, varvid MKB-förfarandet avslutas. En MKB-beskrivning som har konstaterats vara tillräcklig är en förutsättning för att tillstånd beviljas. Förslaget till detaljplan framläggs offentligt när MKB-beskrivningen är färdig och utlåtandena har getts. Anmärkningar och utlåtanden med anledning av detaljplaneförslaget och till dem upprättas genmälen. Ifall inga betydande ändringar i förslaget görs går planen vidare till Hangö stadsstyrelse och fullmäktige. Stadsfullmäktige godkänner planen. Den godkända, lagakraftvunna detaljplanen utgör grunden för att bevilja projektet bygglov. Tabell 1 Sambandet mellan förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser och detaljplanläggningen. 13

15 8 PLANERINGSSITUATIONEN OCH PROJEKTETS TIDTABELL 8.1 Planeringssituation En preliminär plan för placeringen av vindkraftverken har upprättats i projektet. Dessutom har anslutningen till elnätet granskats preliminärt. Planeringen av vindkraftparken fortsätter samtidigt med MKB-förfarandet. Planläggningen avancerar parallellt med MKB-förfarandet, men i ett separat förfarande och delvis också enligt en egen tidtabell. Utgångspunkten är att utredningarna för detaljplanläggningen och planens konsekvensbedömning görs i samband med MKBförfarandet. En ny baskarta för detaljplanläggningen har utarbetats över projektområdet hösten En förutsättning för att detaljplanen ska godkännas är att baskartan har färdigställts. Olika skeden i projektets detaljplanläggning framgår av kapitel 8.2 nedan. Faserna i projektets MKB-förfarande och en preliminär tidsplan framgår av bild Skedena i detaljplanläggningen och tidsplan Detaljplanens inledningsskede, hösten 2009-vintern 2010 Inträde av anhängighet Myndighetssamråd Baskartan utarbetas Programmet för deltagande och bedömning framläggs Åsikter om programmet för deltagande och bedömning, genmälen till åsikterna Planens beredningsskede (våren-hösten 2010) Detaljplanen bereds (preliminär plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning) Analys av utredningarna som har gjorts i MKB-förfarandet Preliminär konsekvensbedömning Informationsmöte för allmänheten samtidigt med informationsmötet om MKBförfarandet Detaljplanens förslagsskede (hösten 2010) Ett förslag till detaljplan utarbetas på basis av responsen från MKB-förfarandet Planförslaget framläggs Anmärkningar och utlåtanden med anledning av planförslaget, genmälen till anmärkningarna och utlåtandena, nödvändiga ändringar av planförslaget Godkännande av detaljplanen Hangö stadsfullmäktige godkänner planen Besvär mot beslutet om godkännande kan anföras till förvaltningsdomstolen 14

16 Bild 7 Förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser, detaljplanläggningen och till dem hörande förfarande vid deltagande och växelverkan. Centrala faser och en preliminär tidsplan (källa: Pöyry Management Consulting Oy, MKB-förfarandet). 15

17 9 PLANLÄGGARE OCH KONTAKTUPPGIFTER Detaljplanen utarbetas under Hangö stads ledning. Teknisk direktör Sten Öhman styr planläggningsarbetet och Pöyry utarbetar planen. Pöyry är också konsult i MKBförfarandet. Respons på detta program för deltagande och bedömning kan ges antingen till Hangö stad eller direkt till planläggningskonsulten. Kontaktuppgifterna: Hangö stad Teknisk direktör Sten Öhman Sandövägen Hangö Konsult Planläggning: Pöyry Finland Oy PB 50, Vanda Landskapsarkitekt Elina Kataja (YKS/445) MKB-förfarande: Pöyry Management Consulting Oy Thomas Bonn Teknikvägen 4 A, PB 93, Esbo Projektansvarig för vindkraftprojektet SABA Wind Oy Ab Fredrik Lindahl

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN

NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN NORDANÅ-LÖVBÖLE VINDKRAFTPARK, KIMITOÖN Miljökonsekvensbeskrivning Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KONTAKTUPPGIFTER PROJEKTANSVARIG Egentliga Finlands Energi Ab Kontaktperson: Ansgar Hahn Tel. +358

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ

DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ 22.5.2008 1 Kyrkslätts kommun DELGENERALPLAN FÖR KYLMÄLÄ Program för deltagande och bedömning (MBL 62 och 63 ) 1. Allmänt Programmet för deltagande och bedömning (PDB) omfattar i huvuddrag en beskrivning

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser 1 Projektet och dess motivering 1 Projektet och dess motivering Det av Teollisuuden

Läs mer

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2 Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsstyrelsen 28.9.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2.

Läs mer

Program för deltagande och bedömning 149-P19411

Program för deltagande och bedömning 149-P19411 FCG Finnish Consulting Group Oy Ingå kommun I detta program för deltagande och bedömning (MBL 63 ) presenteras bl.a. planläggningsprojektets läge och syften samt på vilket sätt områdets intressenter kan

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING RENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING RENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING RENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster PB 43, 67101

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET PROMEMORIA Översättning Bilaga 6 Lf 2/08 Ärende nr 16 Områdesanvändning NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET Tid Fredag, den 21 januari 2005, kl. 9.00 Plats Landskapssalen, Alexandersgatan

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativtagare

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan 1 (5) Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ärendenummer Områdesnummer 6218/502/2009 450300 PLANERINGSOBJEKT Planområdets

Läs mer

RP 148/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 148/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser PROPOSITIONENS

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötet vindkraftpark Synlighetsanalys och fotomontage

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5)

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5) KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA,

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4.

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Projektet inleds pånytt, enligt den nya markanvändnings-

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivning

Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivning Diarienummer Egentliga Finland 23.10.2014 VARELY/5/07.04/2013 Föreningen Konstsamfundet r.f. Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivning Olofsgårds vindkraftsprojekt på Kimitoön Föreningen Konstsamfundet r.f.

Läs mer

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013 1/16 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013 Innehåll: 1. INLEDNING 2. LANDSKAPSPLANLÄGGNING 3. GENERALPLANLÄGGNING 4. DETALJPLANLÄGGNING 5. STRANDDETALJPLANER 6. PLANPROJEKT SOM INLEDS 7. SKÖTSEL OCH ANVÄNDNINGSPLAN

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008

STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN. Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 STATSRÅDETS BESLUT OM REVIDERING AV DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN Utfärdat efter anslag i Helsingfors den 13 november 2008 Genom detta beslut reviderar statsrådet sitt beslut av den 30

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING FREGATTEN 21a och 21b

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC SLC r.f. r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 102 Nr 102 PLAN- OCH BYGGLAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President 1) den 1 februari 2008 Utfärdad i Mariehamn den 28 augusti 2008 I enlighet med

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY MKB-PROGRAM FÖR BERGÖ VINDKRAFTSPARK

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY MKB-PROGRAM FÖR BERGÖ VINDKRAFTSPARK FORTUM POWER AND HEAT OY MKB-PROGRAM FÖR BERGÖ VINDKRAFTSPARK MAJ 2010 Fortum Power and Heat Oy Bergö vindkraftspark I INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 PROJEKTANSVARIG... 2 3 FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING...

Läs mer

Utlåtande EPOELY/47/07.04/2010 ETELÄ-POHJANMAA SÖDRA ÖSTERBOTTEN 11.8.2010 Översättning Fortum Power and Heat Oy PB 100 00048 FORTUM Viite/ Hänvisning: Asia/ Ärende: Miljökonsekvensbedömning av Bergö vindkraftspark,

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET - I vilket skede och hur kan hälsoskyddet påverka? Överinspektör, Vesa Pekkola Vindkraft, en symbol för miljövänlighet eller en fågelhack? 2 Vindkraftverkens

Läs mer

Deltagande i generaloch detaljplanläggning

Deltagande i generaloch detaljplanläggning MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 1sv 2007 Deltagande i generaloch detaljplanläggning BYGGD MILJÖ MILJÖMINISTERIET MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 1sv 2007 Deltagande i generaloch detaljplanläggning Helsingfors

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Kraft ur vinden Byggande av vindkraft som en del av livsmiljön

Kraft ur vinden Byggande av vindkraft som en del av livsmiljön Kraft ur vinden Byggande av vindkraft som en del av livsmiljön Installerad vindkraftskapacitet i Finland 2006 2012 och målen för åren 2020 och 2025 3750 MW Installerad MÅL 2500 MW Värdena motsvarar kapaciteten

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

BESLUT. DNr 4.10.2013. Fastställelse av etapplandskapsplan 1 för Österbotten BESLUT SOM FÖRTS FÖR FASTSTÄLLELSE

BESLUT. DNr 4.10.2013. Fastställelse av etapplandskapsplan 1 för Österbotten BESLUT SOM FÖRTS FÖR FASTSTÄLLELSE BESLUT Givet efter anslag 4.10.2013 DNr YM4/5222/2012 ÄRENDE Fastställelse av etapplandskapsplan 1 för Österbotten BESLUT SOM FÖRTS FÖR FASTSTÄLLELSE PLANENS INNEHÅLL UTLÅTANDEN Österbottens förbunds landskapsfullmäktiges

Läs mer

BILAGA 10 LIITE 10. Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin

BILAGA 10 LIITE 10. Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin BILAGA 10 LIITE 10 Bemötanden till över planförslaget Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VÖRÅ KOMMUN utlåtanden och anmärkningar till delgeneralplan

Läs mer

HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET

HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET FCG Finnish Consulting Group Oy Hangö stad HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET 20.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy 22.12.2009 I INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ

SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ Bildningsnämnden 95 04.11.2015 SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ BILDN 04.11.2015 95 Beredning och tilläggsuppgifter: chef för idrottstjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK

WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK WPD FINLAND OY KOVERHAR VINDKRAFTPARK Bedömning av konsekvenserna för miljön, svenskspråkig resumé Februari 2009 FÖRORD OCH KONTAKTUPPGIFTER Förord Detta är en svenskspråkig resumé av programmet för miljökonsekvens-bedömningen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET Sibbo kommun Avdelning för teknik och miljö/ markanvändningsenheten PB 7 04131 SIBBO Ärende: Utlåtande gällande utkastet till delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo kommun. Hänvisning: Begäran

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun * Frågor & svar, översiktsplaner * Frågor & svar, detaljplaner * Om översiktsplaneprocessen.. * Om detaljplaneprocessen * Detaljplanehandlingarna

Läs mer

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Myndigheternas möjligheter att främja investeringar i vindkraft i Finland Lauri Luopajärvi Vd PVO-Innopower Oy Nordvind, Örenäs Slott 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll 1 (15) BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD Innehåll INLEDNING...2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...2 Tillämpningsområde...2 Byggnadstillsynsmyndighet...2 Mål...3 Bygganvisningar...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...3

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGS- PROGRAM FÖR LITIUMPROVINSEN I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGS- PROGRAM FÖR LITIUMPROVINSEN I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGS- PROGRAM FÖR LITIUMPROVINSEN I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN Datum 29.1.2014 Skriven av Jaana Hakola, Johanna Korkiakoski, Tero Marttila, Antje Neumann, Heli Uimarihuhta Pärmbild: Keliber

Läs mer

Lise-Lott Rintamäki RFV i Västra och Inre Finland. Leena Rinkineva-Kantola NTM-centralen i Södra Österbotten NTM-centralen i Österbotten

Lise-Lott Rintamäki RFV i Västra och Inre Finland. Leena Rinkineva-Kantola NTM-centralen i Södra Österbotten NTM-centralen i Österbotten 1 Österbottens landskapsplan 2040 Första myndighetssamrådet Tid: 17.3.2016 kl. 13.00 16.00 Plats:, mötesrum Hermelinen Närvarande: Olav Jern, ordf. Göran Ådjers Finlands skogscentral Lise-Lott Rintamäki

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 53 TEKN 54 TEKN 55 Mötets konstituering Utredning över behovet av att utvidga Svenska skolans kök Godkännandet av intentionsavtal för utvecklandet av trafikarrangemangen

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING BYGGNADSORDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 10.12.2008. ALLMÄNT 1 Allmänt SKYLDIGHET ATT ANSÖKA OM BYGGLOV, GÄRDSTILLSTÅND ELLER GÖRA ANMÄLAN

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

som gäller plankartan daterad 21.4.2016

som gäller plankartan daterad 21.4.2016 som gäller plankartan daterad 21.4.2016 Detaljplaneändringen gäller detaljplanen för Masaby centrum k 2022 och 2023, Masaby centrum, ändring - detaljplanens kvarter 2027 och 2030 samt detaljplanen för

Läs mer

Delgeneralplan för Molpe by

Delgeneralplan för Molpe by SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KORSNÄS KOMMUN Delgeneralplan för Molpe by FCG DESIGN OCH PLANERING AB P5309-P13705 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KONTAKTUPPGIFTER... 1 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 2 1.1 Identifikationsuppgifter...

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Enligt ansökan kommer inkapslingsanläggningens kapacitet att räcka till också för det använda kärnbränslet från kraftverksenheten Lovisa 3.

Enligt ansökan kommer inkapslingsanläggningens kapacitet att räcka till också för det använda kärnbränslet från kraftverksenheten Lovisa 3. 1 (13) Statsrådets principbeslut av den 6 maj 2010 om Posiva Oy:s ansökan om att få bygga ut den planerade slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle med tanke på det använda kärnbränslet från kraftverksenheten

Läs mer

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING Oktober 2009 Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen, avsnittet Petasvägen - Solviksvägen, Lovisa 2(6) BULLERUTREDNING

Läs mer

Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten Konsekvensbedömning. Godkänd av landskapsfullmäktige 14.5.2012

Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten Konsekvensbedömning. Godkänd av landskapsfullmäktige 14.5.2012 Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten Konsekvensbedömning Godkänd av landskapsfullmäktige 14.5.2012 2 ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN ETAPP 1 LOKALISERING AV KOMMERSIELL SERVICE I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun Kinnekulle Camping HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Bilagor Fastighetsförteckning dat 2010-02-03 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige xx.xx.2011 Träder i kraft xx.xx.2011 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Utöver MBL och MBF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Utlåtande om bedömning i enlighet med naturvårdslagens 65 om konsekvenserna av Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan för Natura-områden

Utlåtande om bedömning i enlighet med naturvårdslagens 65 om konsekvenserna av Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan för Natura-områden VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL Plats Vasa Datum Dnr Naturvårdsgruppen 4.5.2007 LSU-2004-L-1133(255) Nro H46-349 Veli-Pekka Koivu Planläggningstjänster Tekniska servicecentret Karleby stad PB 43 67101 Karleby

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan Detaljplan 449 DETALJPLANEBESKRIVNING 25.9.2013 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ STADSHAGEN Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden

Läs mer

Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark

Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark Projektsammandrag 12.5.2015 1 1. Projektets och planens faser Finlands Havsvind Ab startade miljökonsekvensbedömningen (MKB) av en havsvindpark utanför Sideby våren

Läs mer

PROKON Wind Energy Finland Oy Storbötet vindkraftpark Vörå & Nykarleby

PROKON Wind Energy Finland Oy Storbötet vindkraftpark Vörå & Nykarleby PROKON Wind Energy Finland Oy Storbötet vindkraftpark Vörå & Nykarleby Uppföljningsgruppens möte 11.9.2014 i Vörå 9.9.2014 Page 1 1 Öppning av möte Föredragningslista 2 Projektörens presentation / Michael

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR LAPPFJÄRDS VIND- KRAFTSPARK

DELGENERALPLAN FÖR LAPPFJÄRDS VIND- KRAFTSPARK S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Kristinestad DELGENERALPLAN FÖR LAPPFJÄRDS VIND- KRAFTSPARK Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 1 (32) Innehåll 1 NTM-centralen

Läs mer

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage EIP/Paulina Kaivo-oja Synlighetsanalys Fotomontage Hur väl vindkraftverk

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 TEKN 59 TEKN 60 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum. Generalplan för området norr om

Läs mer