RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna"

Transkript

1 RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget ska definitionen av gångbana och vägren ändras så att gångbana alltid ska avskiljas från körbanan i konstruktionshänseende. I bestämmelsen om förbud i fråga om stannande och parkering föreslås ett tillägg för förbud att stanna och parkera inom ett avstånd av fem meter före fortsättning på cykelbana. Bestämmelsen om stannande och parkering föreslås bli ändrad så att en gata där genomfart är tillåten också kan märkas som gårdsgata. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna om fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete införs rätten att avvika från trafikbestämmelserna för gågata och tunnel. I bestämmelsen om personer som reglerar trafiken föreslås en ändring av den behöriga myndigheten. Lagen avses träda i kraft sommaren ALLMÄN MOTIVERING 1 Inledning Vid kommunikationsministeriet har man sammanställt det som är känt i fråga om behoven att ändra bestämmelserna om trafikregleringen. I det första skedet framläggs förslagen om att ändra regleringen av den lätta trafiken och att lugna trafiken. Målet är att främja gångtrafik och cykling och förbättra säkerheten för dessa färdsätt. Största delen av förslagen gäller bestämmelserna i vägtrafikförordningen och kommunikationsministeriets förordning om vägmärken och vägmarkeringar. Enligt förslaget ska vissa bestämmelser om gångbana, förbud i fråga om stannande och parkering samt körning på gårdsgata ändras i vägtrafiklagen. 2 Nuläge 2.1 Lagstiftning och praxis Gångbana Enligt definitionen i 2 7 punkten i vägtrafiklagen (267/1981) avses med gångbana en för gående avsedd väg eller del av väg. Bestämmelsen tar inte ställning till gångbanans konstruktion, men den del av körbanan som är en upphöjd belagd del av vägen och avskiljd med en kantsten har tolkats som gångbana även om vägmärke inte används. Enligt definitionen av vägren i 2 3 punkten i vägtrafiklagen kan gångbana eller cykelbana som medelst kantlinje avskilts från

2 2 RP 48/2010 rd körbana anvisas genom vägmärke. I praktiken avskiljs alltid gångbana och cykelbana i konstruktionshänseende från körbanan vilket för klarhetens och trafiksäkerhetens skull är den bästa lösningen. I andra bestämmelser om gångbana eller cykelbana som anvisas med vägmärke förutsätts därför att banorna är i konstruktionshänseende avskiljda från körbanan. Enligt 18 i vägtrafikförordningen (182/1982) anger vägmärkena 421, 422, för gångbana eller cykelbana bara sådan i konstruktionshänseende från körbanan avskiljd eller särskild gångbana eller cykelbana. Likaså är cykelbana, enligt definitionen i 2 13 punkten i vägtrafiklagen, för cykeltrafik avsedd, med vägmärke angiven, från körbanan i konstruktionshänseende avskild eller särskild del av väg eller särskild väg. Enligt 27 i vägtrafiklagen är det förbjudet att stanna och parkera på gångbana, skyddsväg och cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana. Avsikten är att genom bestämmelsen trygga fotgängare och cyklister när de korsar körbanan så att parkerade bilar inte begränsar sikten på övergångsstället. Markeringen av fortsättningen på cykelbanan har även använts annanstans än där cykelbanan korsar körbanan. I dessa situationer gäller inte förbudet i fråga om stannande och parkering enligt 27 i vägtrafiklagen om inte vägmarkeringen för fortsättning på cykelbanan är i anslutning till skyddsväg. Gårdsgata Enligt definitionen i 2 6 punkten i vägtrafiklagen är en gårdsgata en väg som är avsedd gemensamt för gång- och fordonstrafik och som genom vägmärke har angivits såsom sådan gata. På en gårdsgata är trafikmängderna i allmänhet små och på gatan tillåts inte genomfartstrafik. Gående får begagna samtliga delar av en gårdsgata. Enligt 33 i vägtrafiklagen får motordrivet fordon på en gårdsgata föras endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Parkering av andra fordon än cyklar, mopeder och fordon som är försedda med parkeringstillstånd för handikappad är tillåten endast på en markerad parkeringsplats. Parkering utanför en sådan får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. Körhastigheten på en gårdsgata ska anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 kilometer i timmen. Förare av fordon ska på en gårdsgata lämna gående fri passage. Märket för gårdsgata används främst på bostadsområden. Märket kan inte användas inom centrumområden på gator och områden som är avsedda gemensamt för alla grupper av väganvändare, om det finns behov att tilllåta genomfartstrafik på gatan. En sådan gata kan inte heller markeras som gågata, där körning med motordrivna fordon är ännu mera begränsad. Enligt 33 a i vägtrafiklagen får motordrivet fordon endast föras vid körning på gågata till en fastighet som är belägen invid gatan. 2.2 Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet Inledning Det finns ingen europeisk gemenskapslagstiftning om de trafikbestämmelser och trafikreglering som behandlas i denna proposition. Däremot finns det egna internationella överenskommelser som Finland har ratificerat. Gångbana I konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986), som ingicks i Wien 1968, har gångbana inte definierats. I bilagan till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 31/1986) definieras det märke som anger gångbana, D,5 Påbjuden gångbana. Det finns inga närmare bestämmelser om avskiljande av en med vägmärke angiven gångbana från körbanan. En förhöjd gångbana som är angiven med vägmärke har definierats särskilt t.ex. i norska, danska och holländska bestämmelser, men bara i de norska bestämmelserna nämns att en med vägmärke angiven gångbana är i konstruktionshänseende

3 RP 48/2010 rd 3 avskiljd från körbanan. I praktiken avskiljs gångbanan alltid även i andra länder från körbanan med någon slags konstruktion. Enligt den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till Wienkonventionen om vägtrafik (FördrS 32/1986) är det förbjudet att stanna eller parkera fordon på körbanan inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana. Med korsande cykelbana avses i överenskommelsen vägmarkering av fortsättning på cykelbana. Det är förbjudet att stanna och parkera fordon inom ett avstånd av fem eller 10 meter före vägmarkeringen av fortsättning på cykelbana i flera europeiska länder, såsom i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Gårdsgata I den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till Wienkonventionen om vägtrafik har trafikreglerna för gårdsgata angivits. Avvikande från de finska trafikreglerna tas i den europeiska överenskommelsen ingen ställning till motordrivet fordon som kör igenom gårdsgata. Inte heller de svenska, norska, danska och tyska reglerna nämner något om genomfart. 2.3 Bedömning av nuläget Gångbana I vägtrafiklagens definition av gångbana tas ingen ställning till gångbanans konstruktion. Den del av vägen som är belagd och avskiljd med en höjd kantsten från körbanan har tolkats som gångbana även om trafikmärke inte används. Enligt förslaget ska definitionen av gångbana bli tydligare genom komplettering av gångbanans definition med att gångbanan i konstruktionshänseende avskiljts från körbanan. Bestämmelserna om en med vägmärke angiven gångbana i vägtrafiklagen och i vägtrafikförordningen skiljer sig från varandra. I praktiken avskiljs gångbanan alltid i konstruktionshänseende från körbanan, vilket är viktigt för trafiksäkerheten, men vägtrafiklagens bestämmelse gör det även möjligt att avskilja gångbanan från körbanan med en kantlinje. På samma sätt avviker bestämmelserna i vägtrafiklagen om cykelbana delvis från varandra. Enligt förslaget ska innehållet i bestämmelserna förenhetligas. Det är förbjudet att stanna och parkera inom ett avstånd om fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana. Vägmarkering för fortsättning på cykelbana används även annanstans än i anslutning till cykelbana som korsar körbanan, varvid förbudet i fråga om stannande och parkering inte gäller, om inte vägmarkeringen för fortsättning på cykelbana är i anslutning till skyddsväg. I praktiken markeras fortsättningen på cykelbana oftast i anslutning till skyddsväg, men det är även möjligt att markera utan skyddsväg. Det finns behov att ändra bestämmelsen så att samma bestämmelse om stannande och parkering ska gälla i fråga om alla för cyklister med vägmarkering angivna ställen som korsar körbanan. Gårdsgata En gårdsgata är en gata som är avsedd gemensamt för gång- och fordonstrafik. På gårdsgata får fotgängaren gå på alla delar av gatan och förare av fordon ska anpassa sin körhastighet efter fotgängaren. Enligt vägtrafiklagen får motordrivet fordon föras på en gårdsgata endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering, dvs. på gårdsgatan är genomfart förbjuden. Märket kan inte användas i tätorternas centrumområden på de gator och områden som är avsedda gemensamt för alla grupper av väganvändare, om man önskar tillåta genomfartstrafik på gatan. En sådan gata kan inte heller markeras som gågata där körning med motordrivna fordon är ännu mera begränsad. Om genomfartsbegränsningen avlägsnas från de trafikregler som gäller gårdsgata, möjliggörs användningen av märket för gårdsgata på gator där det finns behov att tillåta mera fordonstrafik än på gågator.

4 4 RP 48/2010 rd 3 Målsättning och de viktigaste förslagen Avsikten med propositionen är att klargöra och förenhetliga vissa bestämmelser som gäller trafikreglering i fråga om gång- och cykeltrafik och utvidga möjligheterna att använda vägmärket för gårdsgata. I vägtrafiklagen föreslås definitionen av gångbana bli ändrad så att gångbanan alltid ska vara avskiljd från körbanan i konstruktionshänseende. I vägtrafiklagen ska på motsvarande sätt definitionen av vägren ändras så att från bestämmelsen stryks formuleringen om genom vägmärke anvisad gångbana eller cykelbana som medelst kantlinje avskilts från körbana. Efter de föreslagna ändringarna är definitionerna av gångbana och cykelbana enhetliga på alla författningsnivåer. I vägtrafiklagen föreslås bestämmelsen om parkering bli ändrad så att stannande och parkering ska vara förbjuden inom ett avstånd av fem meter före vägmarkeringen för fortsättning på cykelbana oberoende av om vägmarkeringen för fortsättning på cykelbana är i anslutning till en cykelbana eller någon annan rutt som cyklister använder. I vägtrafiklagen föreslås bestämmelsen om gårdsgata bli ändrad genom strykning av begränsningen enligt vilken motordrivet fordon får föras på en gårdsgata endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Den föreslagna ändringen vidgar möjligheterna att använda märket för gårdsgata på gator som är avsedda gemensamt för alla grupper av väganvändare, vilket underlättar byggandet av en god gatumiljö. I 48 3 mom. i vägtrafiklagen finns en förteckning över bestämmelser om att fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete får, utan hinder av dessa bestämmelser, framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödig försiktighet. I förteckningen föreslås som tillägg trafikreglerna för körning på gågata och i tunnel, som till innehållet motsvarar de övriga bestämmelserna i förteckningen. I 49 3 mom. 4 punkten i vägtrafiklagen förordnar Trafikverket eller polisen en person att reglera trafiken vid specialtransporter. I paragrafens 3 mom. 4 punkten föreslås hänvisningen till Trafikverket bli ändrad till en hänvisning till Trafiksäkerhetsverket. För uppgiften att reglera trafiken vid specialtransporter är det ändamålsenligt att den behöriga myndigheten ska vara Trafiksäkerhetsverket i stället för Trafikverket. 4 Propositionens konsekvenser Genom lagförslaget som gäller definitionen av gångbana ska lagstiftningen och praktiken bli mer förenhetligade än för närvarande. Propositionen har inga konsekvenser för planeringslösningarna i praktiken och inte heller några ekonomiska konsekvenser. Genom förslaget som gäller förbud i fråga om stannande och parkering är avsikten att tydliggöra bestämmelsen om stannande och parkering vid ställen som genom vägmarkering utmärkts för korsning av körbanan och som är avsedd för cyklister. Samma bestämmelse ska gälla ställen på vägen som utmärkts som fortsättning på cykelbanan oberoende av var markeringen är belägen. En entydig bestämmelse är lättare att förstå och minskar sannolikt tillbuden när parkerade bilar inte begränsar sikten vid övergångsstället. Propositionen har inga konsekvenser för planeringslösningarna i praktiken och inte heller några ekonomiska konsekvenser. Genom förslaget om trafikreglerna på gårdsgatan ges kommunerna möjlighet att använda märket för gårdsgata på gator som är avsedda gemensamt för alla grupper av väganvändare, vilket lugnar trafiken och underlättar byggandet av en god och trivsam gatumiljö. Förslaget kan föranleda ökad trafik på de existerande gårdsgatorna i bostadsområden där hinder inte är byggda för genomfart. Sådana gårdsgator är emellertid få. Största delen av gårdsgatorna är antingen återvändsgränder eller genomfarten är på annat sätt förhindrad genom konstruktioner. Propositionen har inga betydande ekonomiska konsekvenser. 5 Beredningen av propositionen Den promemoria som ligger till grund för de föreslagna lagändringarna, som gäller reglering av den lätta trafiken och sätt att lugna

5 RP 48/2010 rd 5 trafiken, bereddes under ledning av kommunikationsministeriet tillsammans med företrädare för Vägförvaltningen, Finlands kommunförbund och Helsingfors stad. Utlåtande om promemorian begärdes av inrikesministeriet, Vägförvaltningen, Finlands Kommunförbund rf, Trafikförsäkringscentralen, Trafikskyddet och Automobilförbundet rf, Suomen Liikenneliitto SuLI ry, Pyöräilykuntien verkosto ry och städerna Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Träskända, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lojo, Uleåborg, Björneborg, Tammerfors, Åbo, Vanda och Varkaus samt av planeringsbyråerna FCG Finnish Consulting Group Ab, Ramboll Finland AB, Sitoyhtiöt, Oy Talentek Ab och WSP Finland Ab. Dessutom sände vissa cykelföreningar och medborgare sina utlåtande i ärendet. Nästan alla remissinstanser understödde de föreslagna ändringarna. Det förslag som avser personer som reglerar trafiken vid specialtransporter bereddes vid kommunikationsministeriet tillsammans med förvaltningsområdets ämbetsverk. Den slutliga propositionen har beretts vid kommunikationsministeriet.

6 6 RP 48/2010 rd DETALJMOTIVERING 1 Lagförslag 2. Definitioner. Enligt förslaget stryks i 3 punkten ur definitionen av vägren formuleringen om gångbana och cykelbana som anvisats genom vägmärke. Till 7 punkten införs i definitionen av gångbana kravet på att gångbanan i konstruktionshänseende ska avskiljas från körbana. Gångbanan ska vara för gående avsedd väg som i konstruktionshänseende avskilts från körbana eller särskild del av vägen eller särskild väg. 27. Förbud i fråga om stannande och parkering. Enligt förslaget föreskrivs det i 2 mom. 1 punkten avsedda förbudet i fråga om stannande och parkering att gälla även fortsättningen på cykelbanan och ett avstånd på fem meter före fortsättningen på cykelbanan. 33. Körning på gårdsgata. I paragrafen stryks den första satsen enligt vilken motordrivet fordon får föras på en gårdsgata endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Innehållet i paragrafen disponeras om. 48. Undantagsbestämmelser. Enligt förslaget har i 3 mom. uppräknats de bestämmelser från vilka en förare av fordon i väghållningsarbete eller motsvarande arbete får avvika med iakttagande av behövlig försiktighet. Föraren kan avvika t.ex. i fråga om trafikregler för gårdsgator men inte från trafikreglerna för gågata eller tunnel. Till 3 mom. ska i förteckningen införas bestämmelserna 33 a och 33 b om trafik på gågata och i tunnel. I det svenska lagrummet föreslås en språklig ändring. 49. Personer som reglerar trafiken. I 3 mom. 4 punkten föreslås att hänvisningen till Trafikverket blir ändrad en hänvisning till Trafiksäkerhetsverket. Efter den föreslagna ändringen ska alla uppgifter i fråga om utbildning av personer som reglerar trafiken vid specialtransporter och beviljande av dessas rättigheter höra till Trafiksäkerhetsverket. 2 Ikraftträdande Lagen föreslås träda i kraft sommaren Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

7 RP 48/2010 rd 7 Lagförslag Lag om ändring av vägtrafiklagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 2 3 och 7 punkten, 27 2 mom. 1 punkten, 33, 48 3 mom. och 49 3 mom. 4 punkten, av dem 33 sådan den lyder delvis ändrad i lag 117/1992 och 49 3 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1291/2009, som följer: 2 Definitioner I vägtrafiklagstiftningen avses med: 3) vägren längsgående del av väg som med kantlinje avskilts från körbana; 7) gångbana för gående avsedd del av väg som i konstruktionshänseende avskilts från körbana eller särskild del av väg eller särskild väg; 27 Det är förbjudet att stanna och parkera 1) på gångbana, skyddsväg, cykelbana och fortsättning på cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg, korsande cykelbana eller fortsättning på cykelbana; 33 Körning och parkering på gårdsgata Körhastigheten på gårdsgata ska anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h. Förare av fordon ska på en gårdsgata lämna gående fri passage. Parkering på gårdsgata är tillåten på en markerad parkeringsplats. Parkering av cyklar, mopeder och fordon som är försedda med parkeringstillstånd för handikappad är dock tillåten utanför en markerad parkeringsplats, om det inte medför oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. 48 Undantagsstadganden Fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får utan hinder av bestämmelserna i 8 12

8 8 RP 48/2010 rd och 33, 33 a och 33 b framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödvändig försiktighet. 49 Personer som reglerar trafiken 4) Trafiksäkerhetsverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter, Denna lag träder i kraft den 20. För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som Helsingfors den 23 april 2010 Republikens President TARJA HALONEN Trafikminister Anu Vehviläinen

9 RP 48/2010 rd 9 Bilaga Parallelltext Lag om ändring av vägtrafiklagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 2 3 och 7 punkten, 27 2 mom. 1 punkten, 33, 48 3 mom. och 49 3 mom. 4 punkten, av dem 33 sådan den lyder delvis ändrad i lag 117/1992 och 49 3 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1291/2009, som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 2 Definitioner I vägtrafiklagstiftningen avses med: 3) vägren längsgående del av väg som medelst kantlinje avskilts från körbana och som ej genom vägmärke anvisats som gångbana eller cykelbana; 7) gångbana för gående avsedd väg eller del av väg; 2 Definitioner I vägtrafiklagstiftningen avses med: 3) vägren längsgående del av väg som med kantlinje avskilts från körbana; 7) gångbana för gående avsedd del av väg som i konstruktionshänseende avskilts från körbana eller särskild del av väg eller särskild väg; 27 Det är förbjudet att stanna och parkera: 1) på gångbana, skyddsväg och cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana; 27 Det är förbjudet att stanna och parkera 1) på gångbana, skyddsväg, cykelbana och fortsättning på cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg, korsande cykelbana eller fortsättning på cykelbana;

10 10 RP 48/2010 rd 33 Körning på gårdsgata På en gårdsgata får motordrivet fordon föras endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Parkering av andra fordon än cyklar, mopeder och fordon som är försedda med parkeringstillstånd för handikappad är tillåten endast på en markerad parkeringsplats. Parkering utanför en sådan får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. Körhastigheten på gårdsgata skall anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h. Förare av fordon ska på gårdsgata lämna gående fri passage. 33 Körning och parkering på gårdsgata Körhastigheten på gårdsgata ska anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h. Förare av fordon ska på en gårdsgata lämna gående fri passage. Parkering på gårdsgata är tillåten på en markerad parkeringsplats. Parkering av cyklar, mopeder och fordon som är försedda med parkeringstillstånd för handikappad är dock tillåten utanför en markerad parkeringsplats, om det inte medför oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. 48 Undantagsstadganden Fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får utan hinder av stadgandena i 8 12 och 33 framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödig försiktighet. 48 Undantagsstadganden Fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får utan hinder av bestämmelserna i 8 12 och 33, 33 a och 33 b framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödvändig försiktighet. 49 Personer som reglerar trafiken För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som 4) Trafikverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter, 49 Personer som reglerar trafiken För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som 4) Trafiksäkerhetsverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter, Denna lag träder i kraft den 20.

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna RP 10/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 2 i lagen om Vägförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 212/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav50 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att i vägtrafiklagen samlas bestämmelser

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i vägtrafiklagen skall införas en bestämmelse

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om yrkesutbildade er inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och RP 195/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 i landsvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att landsvägslagen

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 232/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 232/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 232/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att strafflagen ska ändras

Läs mer

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, RP 67/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om likabehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelsen om förfarande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering Trafikkonferen sen 2015-06-03 Trafikreglering Nya trafikregler vid cykling - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev cykelpassager - Regeringen har ställt till det med en mellanlösning - skapar

Läs mer

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 i lagen om bostadsaktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nya lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

3 Längsgående markeringar

3 Längsgående markeringar 3 Längsgående markeringar Belagd väg som inte är enskild ska utom tättbebyggt område ha längsgående vägmarkeringar. Detta gäller även gator som är avsedda för genomfartstrafik inom tättbebyggt område.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att kyrkolagen ändras så, att bestämmelser om rätten för vice ordföranden

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen

RP 210/2010 rd. Lagen avses träda i kraft samtidigt med de ändringar som för närvarande görs i postlagstiftningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att mervärdesskattelagen ändras i enlighet

Läs mer

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Dnr Sbn 2013-445 Anna Wallroth Dnr KS 2013-749 Samhällsbyggnadsnämnden Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 126/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i revisionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen i revisionslagen

Läs mer

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om statens konstnärsstipedier

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 148/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 148/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav6och24 livsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i livsmedelslagen som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut

Det digitala cykelvägnätet. Fråga Vägdata. Vi vet. Just nu. finns det 2 762 700 meter. cykelnät i Skåne. Vägdata en förutsättning för rätt beslut Det digitala cykelvägnätet 1010100011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110000010010111000010000001000111110001010101010001111000010000111010 1111010101111101010000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 185/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Arbetspensionslagstiftningen revideras vid ingången

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

l. N uläge och föreslagna ändringar

l. N uläge och föreslagna ändringar RP 60/1997 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras genom

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 ~ Göteborgs ~ Hamn AB Ookumr.nln:'lrnr1 PM Tjansteställe Handlllggare Ankn O;itum Brtt>cknin\J vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 Soda Mottagare Direktion Hamnchefer Skyddskommittens medlemmar

Läs mer

RP 148/2000 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av gruvlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 148/2000 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av gruvlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 148/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av gruvlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att gruvlagen ändras så att den helhetsbetonade

Läs mer

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A Utdrag ur grundkurs Vägmarkering Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A VÄLKOMMEN Kurs Vägmarkering Lärare: Torgny Augustsson Hans Holmèn Gunnar Larsson TSFS 2010:171 Transportstyrelsens

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 167/2008 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

RP 167/2008 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om smittsamma sjukdomar

Läs mer

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

RP 2/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om beviljande

Läs mer

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd ändras. Det föreslås

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

1991 rd - RP 51 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1991 rd - RP 51 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1991 rd - RP 51 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vägtrafiklagen ändras så att

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 lagen om ordningsvakter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 35 Med stöd av 83 vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland stadgas: Nr 35 LANDSKAPSFÖRORDNING om vägmärken ens President den Utfärdad i Mariehamn den 30 juni 2005

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om kommersiell

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer